Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Мај 2006.

Током месеца МАЈА 2006. године извршена су мерења аерозагађења на 7 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда
2.Микронасеље
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (код Ливнице)
5.Језеро
6.Краљевића Марка 138 и
7.Градска кућа

На 6 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, Микронасеље, Нови Козарци и код Ливнице (лутајуће мерно место), а на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је и концентрација приземног озона.

У току месеца маја на два мерна места, ЗЗЗЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана мерене су и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани су и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЗЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свих 6 мерних места у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на наведеним мерним местима.

Концентрације тешког метала олова, мереног методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 6 мерних места. Концентрације цинка прекорачују ГВИ на мерном месту Градска кућа, где је измерена вредност од 642 µг/м2/дан (ГВИ за Зн је 400 µг/м2/дан), док је на осталим мерним местима овај метал мерен овом методом у прописаним границама. Међутим, концентрација кадмијума је изнад ГВИ на 5 од 6 мерних места (изузев К.Марка 138 где је на горњој граници) и креће се од 4.3 до 9.8 µг/м2/дан у односу на дозвољених 5 µг/м2/дан.

Измерене концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) су у границама прописаним Правилником на сва четири мерена мерна места.

Такође су и просечне месечне као и максималне концентрације киселих оксида и азотдиоксида у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерена мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 37,2 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) је такође у нормалним границама, али дневне концентрације у току два дана у месецу априлу прелазе ГВИ, што је у више него у 6 % мерења са максималном концентрацијом дана 10.05.06. од 126 µг/м3.

Концентрација укупних суспенованих честица је у току 4 дана од укупно 7 дана (или у току 57% мерења) на мерном месту ЗЗЗЗ била изнад ГВИ од 120 µг/м3 и кретала се од 74 до 161 µг/м3.. Концентрације олова, живе и мангана су границама прописаним Правилником. Концентрација кадмијума је повишена у односу ГВИ шест пута у оба анализирана узорка! Концентрација цинка је значајно висока (износи 12,5-16,2 µг/м3 (Правилник не прописује ГВИ за цинк).

Концентрација укупних суспенованих честица је у току 4 дана од укупно 7 дана мерења (или током 57 % мерења) на мерном месту Микронасеље била изнад ГВИ од 120 µг/м3 и кретала се од 44 до 300 µг/м3.. Концентрације олова и живе су у границама прописаним Правилником. Концентрација кадмијума је повишена у односу ГВИ три пута у оба анализирана узорка! Концентрација цинка је значајно висока и износи 20,01- 20,55 µг/м3, као и концентрација алуминијума која је такође значајно висока и износи 6,66-10,83 µг/м3 (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум).

Дакле, можемо констатовати да је повишена вредност концентрације цинка у аероседименту утврђена само на мерном месту Градска кућа у аероседименту, док је у суспендованим честицама цинк повишен на оба мерна места: ЗЗЗЗ и Микронасеље.

Концентрације кадмијума повишене су на 5 од 6 мерним места у аероседименту, као и на оба мерна места у суспендованим честицама.

Концентрације алуминијума на мерном месту Микронасеље су на значајном нивоу.

Концентрација озона била је повећана на мерном месту ЗЗЗЗ током два дана протеклог месеца.

Даље, можемо констатовати да нису повишене вредности укупних таложних материја ни на једном мерном месту у аероседименту, као ни вредности концентрација тешког метала олова. Основне загађујуће материје - кисели оксиди, чађ и азот-диоксид, током маја, такође нису биле повишене.

 

Прегледајте све текстове из рубрике