Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Април 2006.

Током АПРИЛА 2006. године извршена су мерења аерозагађења на 7 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1. ЗЗЗЗ Кикинда
2. Микронасеље
3. Нови Козарци
4. Лутајуће место (априла код Ливнице)
5. Језеро
6. Краљевића Марка 138 и
7. Градска кућа.

На 6 мерних места извршена је анализа аероседимената у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, Микронасеље, Нови Козарци и код Ливнице (лутајуће мерно место), а на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је концентрација приземног озона.

У току априла на два мерна места ЗЗЗЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспенованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупном суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЗЗ цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље цинк, кандијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свих 6 мерних места у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл.г. РС бр. 54/92 (ГВИ – гранична вредност имисије за УТМ је 450/м2 / дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрације тешких метала олова и кадмијума, мерених методом аероседимената, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 6 мерних места. Концентрације цинка су такође у границама прописаним Правилником изузев на мерном месту ЗЗЗЗ, где је вредност повишена и износи 401 уг/м2 / дан (ГВИ за Зн је 400 уг/м2 / дан).
Измерене концентрације чађи (ГВИ је 50 уг/м3) су у границама прописаним Правилником на сва четири мерена мерна места.

Такође су и просечне месечне као и максималне концентрације киселих оксида и азотдиоксида у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерена мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 54,9 уг/м3 (ГВИ је 85 уг/м3 је такође у нормалним границама, али дневне концентрације у току четири дана у месецу априлу прелазе ГВИ (максимална измерена концентрација је 122 уг/м3 ), што је у више него у 13% мерења.

Концентрација укупних суспенованих честица је у току 2 дана од укупно 7 дана (или у току 28,57% мерења) на мерном месту ЗЗЗЗ била изнад ГВИ од 120 уг/м3 и кретала се од 65 до 216 уг/м3 . Концентрације кадмијума, олова, живе и мангана су у границама прописаним Правилником. Концентрација цинка је значајна током једног дана (50% времена мерења) и износи 18,8 уг/м3 (Правилник не прописује ГВИ за цинк).

Концентрација укупних суспенованих честица је у току 5 од укупно 7 дана мерења (или током 71% мерења) на мерном месту Микронасеље била изнад ГВИ од 120 уг/м3 и кретала се од 102 до 536 уг/м3. Концентрације кадмијума, олова и живе су у границама прописаним Правилником. Концентрација цинка је значајна током једног дана (50% времена) и износи 16,8 уг/м3, а концентрација алуминијума је такође значајно повишена током једног дана (50% времена мерења) и износи 6,2 уг/м3 (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум).

Дакле, можемо констатовати да је повишена вредност концентрације цинка, само на мерном месту ЗЗЗЗ у аероседименту, док је суспендованим честицама цинк повишен како на мерном месту ЗЗЗЗ тако и на мерном месту Микронасеље. Концентрације алуминијума су на мерном месту Микронасеље на значајном нивоу.

Даље, можемо констатовати да нису повишене вредности укупних таложних материја на свим мерним местима у аероседименту, као и вредности концентрација тешких метала олова и кадмијума. Основне загађујуће материје – кисели оксиди, чађ и азот – диоксид, током априла 2006. такође нису повишене.

 

Прегледајте све текстове из рубрике