Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Март 2006.

Током месеца МАРТА 2006. године извршена су мерења аерозагађења на 6 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1. ЗЗЗЗ Кикинда
2. Микронасеље
3. Нови Козарци
4. Језеро
5. Краљевића Марка 138 и
6. Градска кућа

На свих 6 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк, жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На три мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, Микронасеље и Нови Козарци, а на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је и концентрација приземног озона.

У току месеца марта на два мерна места, ЗЗЗЗ и Микронасеље у периоду од 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица.

Концентрације укупних таложних материјала су на свим мерним местима у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл.гл.бр. 54/92 (ГВИ – гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрације тешких метала олова и кадмијума мерених методом аероседимента не одступају од норми прописаних Правилником на свим мерним местима.
Концентрације цинка су такође у границама прописаним Правилником, изузев на мерним местима ЗЗЗЗ и Нови Козарци, где су вредности повишене и износе 524, односно 757 уг/м2/дан (ГВИ за Зн је 400 уг/м2/дан).

Измерене концентрације чађи (ГВИ је 50 уг/м3) су у границама прописаним Правилником.
Такође, просечне и максималне месечне концентрације киселих оксида, азотдиоксида и озона су у границама прописаним поменутим Правилником.

Концентрација укупних суспенованих честица је у току 3 дана од укупно 7 дана на мерном месту ЗЗЗЗ била изнад ГВИ од 120 уг/м3 и кретала се од 85 до 189 уг/м3. Концентрације кадмијума, олова, живе и мангана су границама прописаним Правилником. Концентрација цинка је значајна и износи 3,2 односн 3,5 уг/м3 (Правилник не прописује ГВИ за цинк).
Концентрација укупних суспенованих честица је у току свих 7 дана на мерном месту Микронасеље била изнад ГВИ од 120 уг/м3 и кретала се од 333 до 441 уг/м3. Концентрације кадмијума, олова, живе и мангана су границама прописаним Правилником. Концентрације цинка и алуминијума су значајно повишене и износе за цинк 8,1 и 11,2 уг/м3, односно за алуминијум 11,1 и 17,4 уг/м3 (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум).
Даке, можемо констатовати да је повишена вредност концентације цинка само на мерном месту ЗЗЗЗ у аероседименту, док је у суспендованим честицама цинк повишен како на мерном месту ЗЗЗЗ, тако и на мерном месту Микронасеље. Концентрације алуминијума су на мерном месту Микронасеље на високом нивоу.

Такође, можемо констатовати да нису повишене вредности укупних таложних материја на свим мерним местима у аероседименту, као и вредности концентрација тешких метала олова и кадмијума. Повећане су концентрације цинка на мерном месту ЗЗЗЗ и Нови Козарци. Основне загађујуће материје, током марта 2006. такође нису биле повишене.

 

Прегледајте све текстове из рубрике