Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Фебруар 2006.

Током ФЕБРУАРА 2006. године извршена су мерења аерозагађења на 6 мерних места у Кикинди и то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда
2.Микронасеље
3.Касарна
4.Језеро
5.Краљевића Марка 138 и
6.Градска кућа.

На свих 6 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк, жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ и Микронасеље, на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је концентрација приземног озона.
Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.
Концентрације тешких метала олова и кадмијума мерених методом аероседимента не одступају од норми прописаних Правилником на свим мерним местима.
Концентрације цинка су такође у границама прописаним Правилником, изузев на мерном месту ЗЗЗЗ, где је вредност нешто повишена -423 µг/м2/дан (ГВИ за Зн је 400 µг/м2/дан.
Измерене концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) су у границама прописаним Правилником.
Такође, просечне и максималне месечне концентрације киселих оксида, азотдиоксида и озона су у границама прописаним поменутим Правилником.

Дакле, можемо констатовати да нису повишене вредности укупних таложних материја на свим мерним местима у аероседименту, као и вредности концентрација тешких метала изузев незнатно повећане концентрације цинка на мерном месту ЗЗЗЗ, Основне загађујуће материје, током фебруара 2006, такође нису биле повишене.

 

Прегледајте све текстове из рубрике