Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Септембар 2007.

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. 01- 056/2007 од 01. 01. 2007. године, током месеца СЕПТЕМБРА 2007. године извршена су мерења аерозагађења на 7 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1.ЗЗЈЗ Кикинда
2.Микронасеље Партизанска 17 Кикинда
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (Башаидсски друм 18) Кикинда
5.Језеро Кикинда
6.Краљевића Марка 138 Кикинда
7.Градска кућа Кикинда

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. 01- 056/2007 од 01. 01. 2007. године шаљемо Вам извештај за месец СЕПТЕМБАР 2007. године са мишљењем.

На 7 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Лутајуће мерно место, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца септембра на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима биле у прописаним границама за имисију Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан). Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су се кретале у уобичајеним границама.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 7 мерних места.

Концентрација чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је на свим мерним местима у границама прописаним Правилником.

Просечне месечне и дневне концентрације киселих оксида су биле на свим мерним местима у прописаним границама (ГВИ је 150 µг/м3). Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 10,9 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) као и максимална дневна концентрација од 58 µг/м3 су такође у прописаним границама.

Концентрација укупних суспендованих честица је четири од седам дана мерења на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 42 до 304 µг/м3.. На мерном месту Микронасеље такође је дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица у четири од седам дана. Вредности концентрација укупних суспендованих честица су се кретале од 46 до 392 µг/м3. Констатујемо да су овог месеца концентрације укупних суспендованих честица, нешто више у односу на претходни месец.

Концентрације живе су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Исто се може рећи и за концентрације кадмијума и олова. Концентрација алуминијума је током овог месеца нешто виша у односу на претходни месец и износила је 49.7 односно 51 µг/м3. Концентрација цинка је била значајно виша током протеклог месеца у односу на претходни и износила је од 86.5 до 128,2 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспенованим честицама била је испод ГВИ.

Можемо констатовати да се стање аерозагађења погоршало у односу на претходни месец, јер су концентрације цинка и алуминијума у суспендованим честицама током овог месеца знатно више у односу на претходни месец.

Вредности концентрација укупних суспендованих честица на оба мерна места: ЗЗЈЗ и Микронасеље су такође нешто више у односу на претходни месец. Концентрације кадмијума, олова, живе и мангана у суспендованим честицама су далеко испод ГВИ. Концентрације укупних таложних су биле у прописаним границама, као и вредности концентрација тешких метала у таложним матаријама. Основне загађујуће материје - чађ, кисели оксиди, азот-диоксид и озон током протеклог месеца бележе уобичајено ниске вредности.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике