Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јун 2007.

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. 01- 056/2007 од 01. 01. 2007. године, током месеца ЈУНА 2007. године извршена су мерења аерозагађења на 7 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда
2.Микронасеље
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (Код Ливнице, Шумице 24-А)
5.Језеро
6.Краљевића Марка 138 и
7.Градска кућа.

На свих 7 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Код Ливнице (лутајуће мерно место, Шумице 24-А), а на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца јуна на два мерна места, ЗЗЗЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЗЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрација укупних таложних материја је на једном мерном месту: ЗЗЗЗ, прекорачила граничну вредност имисије (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан) и износила је 618,00 мг/м2/дан, док је на осталим мерним местима била у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође имају знатно више вредности од уобичајених на истом мерном месту (ЗЗЗЗ), док су на осталим мерним местима у уобичајеним границама.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 7 мерних места.

Концентрација чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је на свим мерним местима у границама прописаним Правилником.

Просечне месечне као и максималне концентрације киселих оксида и азотдиоксида су такође у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 16,6 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) као и максимална дневна концентрација од 52 µг/м3 су такође у прописаним границама.

Концентрација укупних суспендованих честица је два од седам дана мерења на мерном месту ЗЗЗЗ била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 100 до 133 µг/м3.. На мерном месту Микронасеље такође је дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица у шест од седам дана. Вредности концентрација укупних суспендованих честица су се кретале од 98 до 216 µг/м3. Констатујемо да су овог месеца концентрације укупних суспендованих честица, ниже у односу на претходне месеце.

Концентрације живе су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Исто се може рећи и за концентрације кадмијума и олова. Концентрација алуминијума је током овог месеца знатно нижа у односу на претходне месеце и износила је 20,2 односно 25,1 µг/м3. Концентрација цинка износила је од 27,5 до 39, 8 µг/м3, дакле нешто нижа у односу на претходни месец. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЗЗ концентрација мангана у суспенованим честицама била је испод ГВИ.

Можемо констатовати да се стање аерозагађења у извесној мери променило на боље, јер су знатно ниже вредности концентрација укупних суспендованих честица на оба мерна места: ЗЗЗЗ и Микронасеље, као и да су ниже концентрације алуминијума и цинка из суспендованих честица. Концентрације кадмијума, олова, живе и мангана у суспендованим честицама су далеко испод ГВИ.

Концентрација укупних таложних материја је била повишена на једном мерном месту, а вредности концентрација тешких метала у таложним матаријама су биле у прописаним границама. Основне загађујуће материје - кисели оксиди, чађ, азот-диоксид и озон током протеклог месеца нису прекорачиле граничне вредности.

 

Прегледајте све текстове из рубрике