Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Фебруар 2007.

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. 01- 137/05 од 29. 03. 2006. године, током ФЕБРУАРА 2007. године извршена су мерења аерозагађења на 7 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда
2.Микронасеље
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (Код Ливнице, Шумице 24-А)
5.Језеро
6.Краљевића Марка 138 и
7.Градска кућа.

На свих 7 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Код Ливнице (лутајуће мерно место, Шумице 24-А), а на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца фебруара на два мерна места, ЗЗЗЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЗЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свих 7 мерних места у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 7 мерних места.

Концентрација чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је на свим мерним местима у границама прописаним Правилником.

Просечне месечне као и максималне концентрације киселих оксида и азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерена мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 23,8 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) је такође у нормалним границама, као и дневне концентрације.

Концентрација укупних суспендованих честица је пет од седам дана мерења на мерном месту ЗЗЗЗ била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 46 до 185 µг/м3.. На мерном месту Микронасеље такође је дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица у свих 7 дана или у току 100% испитиваног периода. Вредности концентрација укупних суспендованих честица су се кретале од 174 до 525 µг/м3.

Концентрације живе су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Исто се може рећи и за концентрације кадмијума и олова. Концентрација алуминијума је током овог месеца била изузетно висока- највиша од када се врши мерење на мерном месту Микронасељу и износила је 43,7 односно 100,2 µг/м3. Концентрација цинка је такође била висока, односно измерена је највиша концентрација цинка од када се врши мерење на оба мерна места и износила је од 60,4 до 148,2 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЗЗ концентрација мангана у суспенованим честицама била је испод ГВИ.

Дакле, можемо констатовати да су у високом проценту повишене вредности концентрација укупних суспендованих честица на оба мерна места: ЗЗЗЗ и Микронасеље, те да су концентрације алуминијума и цинка из суспендованих честица у ваздуху изузетно високе. Концентрације кадмијума, олова, живе и мангана у суспендованим честицама су биле далеко испод ГВИ.

Даље, можемо констатовати да нису повишене вредности укупних таложних материја ни на једном мерном месту у аероседименту, као ни вредности концентрација тешких метала у таложним матаријама. Основне загађујуће материје - кисели оксиди, чађ, азот-диоксид као ни озон, током протеклог месеца, такође нису биле повишене.

 

Прегледајте све текстове из рубрике