Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Децембар 2008.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања : аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље Партизанска 70 Кикинда

3.Нови Козарци

4.Лутајуће мерно место (Хемик) Кикинда

5.СРЦ Језеро Кикинда

6.Краљевића Марка 138  Кикинда

7.Градска кућа Кикинда

 

Датум издавања резултата: 19.01.2009.

 

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. 01- 0481/2008 од 28. 01. 2008. године шаљемо Вам извештај за месец децембар 2008. године са мишљењем.

 

На 7 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Лутајуће мерно место, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

 

У току месеца децембра на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

 

Концентрације укупних таложних материја су на 3 мерна места биле изнад граница прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан) и то на мерним местима: Краљевића Марка 538 мг/м2/дан, Лутајуће мерно место 466 мг/м2/дан и ЗЗЈЗ 570 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су на поменутим мерним местима бележиле више вредности од уобичајених.

 

Концентрације тешких метала олова, цинка и кадмијума мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 7 мерних места.

 

Концентрација чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је на свим мерним местима била у границама прописаним Правилником.

Просечне месечне и дневне концентрације киселих оксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама (ГВИ је 150 µг/м3). Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 2,0 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) као и максимална дневна концентрација од 3 µг/м3 су такође у прописаним границама.

 

Концентрација укупних суспендованих честица је током два дана мерења на мерном месту ЗЗЈЗ била инад граница прописаним Правилником ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 54 до 149 µг/м3.. На мерном месту Микронасеље такође је у четири од седам дана дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током. Вредности концентрација укупних суспендованих честица на том мерном месту су се кретале од 50 до 233 µг/м3. Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају више вредности на оба мерна места у односу на претходни месец.

 

Концентрације кадмијума, живе и олова су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Концентрација кадмијума је на мерном месту Микронасеље прекорачила ГВИ од 0.01 µг/м3 и износила 0.016 µг/м3 23.11.2008. На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација кадмијума је била у оквиру ГВИ прописаних Правилником. Концентрација алуминијума је током овог месеца била испод границе детекције (<0.0125µг/м3). Концентрација цинка је такође ниска као и претходног месеца и испод границе детекције. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспендованим честицама била је испод границе детекције.

 

Прегледајте све текстове из рубрике