Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Децембар 2005.

Током децембра 2005. године извршена су мерења аерозагађења на 6 мерних места у Кикинди и то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда
2.Микронасеље
3.Касарна
4.Језеро
5.Краљевића Марка 138 и
6.Градска кућа.

На свих 6 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк, жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ и Микронасеље, на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је концентрација приземног озона, а на истом мерном месту је мерена концентрација укупних суспенованих честица, у току 10 дана.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрација тешког метала цинка (методом аероседимента) одступа од норми прописаних Правилником на једном мерном месту: ЗЗЗЗ где је измерена вредност од 1003 µг/м2/дан (у односу на ГВИ од 400 µг/м2/дан). Концентрације кадмијума и олова су у границама прописаних вредности.

Концентрација укупних суспенованих честица је у току 5 дана од укупно 8 дана била изнад ГВИ од 120 µг/м3 и кретала се од 108 до 197 µг/м3.. Концентрације кадмијума, олова, живе и мангана су границама прописаним Правилником. Концентрација цинка је значајна и износи 6 односно 7 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк), док је концентрација бакра ниска (нема прописане граничне вредности).

Дакле, можемо констатовати да је и даље повишена вредност концентрације цинка само на мерном месту ЗЗЗЗ како у аероседименту, тако и у суспендованим честицама.
На мерном месту Микронасеље регистровано је и прекорачење концентрације чађи, која је 28. децембра износила 99 µг/м3.(ГВИ је 50 µг/м3)

Просечне месечне концентрације киселих оксида, азотдиоксида и озона су у границама прописаним поменутим Правилником.

Током протеклог месеца извршено је мерење аерозагађења у Башаиду и то киселих оксида, чађи, азотдиоксида и аероседимента укључујући и тешке метале (олово, кадмијум, цинк и жива).

Просечне месечне концентрације као и максималне дневне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су биле у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92. Концентрација укупних таложних материја је такође у границама прописаним Правилником од 450 мг/м2/дан, као и концентрације тешких метала кадмијума, цинка, олова и живе.

 

Прегледајте све текстове из рубрике