Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Maj 2009.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања : аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: ОШ "Жарко Зрењанин" (гасови), Партизанска 70 (аероседимент), Бунар (сусп.чес.)

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 10.06.2009

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. II- 031-70/2009 од 10. 04. 2009. године шаљемо Вам извештај за месец мај 2009. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца маја на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима биле у граница прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан). Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале уобичајене вредности.

Концентрације тешких метала олова, цинка и кадмијума мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на сва 3 мерна места.

Просечне дневне и просечне месечне концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) су биле на свим мерним местима у прописаним границама (максимално 22 µг/м3 –ЗЗЈЗ, максимално Микронасеље 32 µг/м3).

Просечне месечне и дневне концентрације киселих оксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – 14 и 12 µг/м3 (ГВИ је 150 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 20 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 22 µг/м3.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на свим мерним местима- 8 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 17 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 20 µг/м3.

Просечна месечна концентрација приземног озона од 3,0 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) као и максимална дневна концентрација од 5µг/м3 су такође у прописаним границама.

Концентрација укупних суспендованих честица је током једног од седам дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних Правилником ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 68 до 140 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 108 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је у четири од седам дана дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током протеклог месеца. Вредности концентрација укупних суспендованих честица на том мерном месту су се кретале од 67 до 166 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 128 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају нешто ниже вредности на оба мерна места у односу на претходни месец.

Концентрације живе и олова су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником на оба мерна места. Концентрација кадмијума је била повишена у суспендованим честицама на мерном месту ЗЗЈЗ 11.05.09. и износила је 0.13 µг/м3 (ГВИ 0.01 µг/м3), док на мерном месту микронасеље концентрација кадмијума је била у прописаним границама. Концентрација алуминијума је током овог месеца на мерном месту Микронасеље имала вредност испод границе детекције од <0.125µг/м3. Концентрација цинка је ниска као и претходног месеца и испод границе детекције. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспендованим честицама била је у прописаним границама.

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике