Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јун 2009.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања : аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: ОШ "Жарко Зрењанин" (гасови), Партизанска 70 (аероседимент), Бунар (сусп.чес.)

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 14.07.2009

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. II- 031-70/2009 од 10. 04. 2009. године шаљемо Вам извештај за месец јун 2009. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца јуна на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Такође током 5 дана јуна од 04.06 до 09.06. на мерном месту Језеро вршене су 24-часовне анализе угљоводоника: метанског, неметанског типа, укупни угљоводоници и угљен моноксид и пропратно основни загађујући гасови: сумпордиоксид и азотдиоксид и азотмоноксид.

У истом периоду током 5 дана јуна од 04.06. до 09.06. на мерном месту ЗЗЈЗ вршене су 24-анализе полицикличних ароматичних угљоводоника: нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо(а)антрацен, кризен, бензо(б)флуорантрен, бензо(к)флуорантрен, бензо(а)пирен, индено(1,2,3-цд)пирен, дибензо(а,х)антрацен, бензо(г,х,и)перилен. Поред ПАХ, анализирани су и БТX (бензен, толуен, етил бензен, м,п-ксилен, о-ксилен, метанол и ацетон.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима биле изнад граница прописаних Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 543 мг/м2/дан на мерном месту СРЦ Језеро до 804 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмено више вредности.

Концентрације тешких метала олова, цинка и кадмијума мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на сва 3 мерна места.Просечне дневне и просечне месечне концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) су биле на свим мерним местима у прописаним границама (максимално 42 µг/м3 –ЗЗЈЗ, максимално Микронасеље 41 µг/м3).

Просечне месечне и дневне концентрације киселих оксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – 18 µг/м3 ЗЗЈЗ и 12 µг/м3 Микронасеље (ГВИ је 150 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 37 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 34 µг/м3.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на свим мерним местима- 7 µг/м3 Микронасеље и 10 µг/м3 ЗЗЈЗ (ГВИ је 85 µг/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 19 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 18 µг/м3.

Просечна месечна концентрација приземног озона од 2,0 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) као и максимална дневна концентрација од 3 µг/м3 су такође у прописаним границама.

Концентрација укупних суспендованих честица је током једног од седам дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних Правилником ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 73 до 133 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 92 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је у пет од седам дана дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током протеклог месеца. Вредности концентрација укупних суспендованих честица на том мерном месту су се кретале од 81 до 193 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 141 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају сличне вредности на оба мерна места као и претходног месеца.

Концентрације живе, кадмијума и олова су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником на оба мерна места. Концентрација алуминијума је током овог месеца на мерном месту Микронасеље имала вредност 68.74 µг/м3 и 34.54 µг/м3. Концентрација цинка је ниска као и претходног месеца и испод границе детекције. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспендованим честицама била је у прописаним границама.

Укупна концентрација ПАХ-ова (полиароматични угљоводоници), њих 16 између којих је и бенз(а)пирен су се кретале: 04.06.= 3.8 нг/м3, 05.06.= 6.63 нг/м3, 06.06.= 5.44 нг/м3, 07.06.=2.45 нг/м3 и 08.06.= 2.36 нг/м3 у двадесеточетворочасвном узорку ваздуха. Концентрација бенз(а)пирена се кретала од 0.1 нг/м3 до 0.51 нг/м3. Правилник прописује ГВИ само за бенз(а)пирен који износи 1 нг/м3, те је утврђена концентрација у прописаним границама. Бензапирен (као и већина осталих ПАХ-ова) спада у канцерогене материје (И група ИАЦР цлассифицатион) и његово присуство законодавац толерише само привремено и у горе назначеној концентрацији (чл 7 став 2 Правилника).

Концентрација бензена у двадесетчетворочасовном узорку кретала се од 0.9 до 2.1 µг/м3. ГВИ за бензен износи 5 µг/м3, те се концентрација ове такође канцерогене материје налази у прописаним границама. Концентрација етилбензена у двадесетчетворочасовном узорку била је испод границе детекције током свих 5 дана и износила <0.5 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за ове супстанце). Концентрације толуена су током мерног периода биле далеко испод ГВИ (7500 µг/м3) и кретале су се од 3.5 до 5.8 µг/м3. Концентрације м,п-ксилена и о-ксилена су биле током свих пет дана мерења испод границе детекције, дакле <0.5 µг/м3 (Правилник не прописује ГВИ за ове супстанце).

Концентрација метанола је током свих 5 дана била испод границе детекције (<1.0 µг/м3) (Правилник не прописује ГВИ за ове супстанцу).

Концентрација ацетона је током свих 5 дана такође била испод границе детекције (<1.0 µг/м3) (Правилник не прописује ГВИ за ове супстанцу).

Концентрација угљенмоноксида је одређивана сваких сат времена током 5 дана и кретала од 0.2 до 0.6 мг/м3, што је у прописаним границама за једносатни и двадетчетворочасовни узорак (ГВИ за х= 10 мг/м3, ГВИ за 24 х=5 мг/м3).

Концентрација метана је током 5 дана одређивана сваких сат времена и кретала се од 1.2 до 1.7 мг/м3. Правилник не прописује ГВИ за метан.

Концентрације укупних угљоводоника (ТХЦ) су се током 5 дана кретале од 1.8 до 3.2 ппм. Правилник не прописује ГВИ за ТХЦ. Концентрације угљоводоника неметанског типа су се кретале од 0.0 ппм до 0.8 ппм. Из односа концентрација укупних и неметанских угљоводоника, закључујумо да су у ваздуху током мерног периода доминантни били угљоводоници метанског типа, чије је порекло највероватније из нафте и нафтних деривата 

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике