Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Новембар 2005.

Током месеца новембра 2005. године извршена су мерења аерозагађења на 7 мерних места и то:

1. ЗЗЗЗ Кикинда
2. Микронасеље
3. Касарна
4. Језеро
5. Краљевића Марка 138
6. Градска кућа и
7. Банатско Велико Село

На свих 6 мерних места у Кикинди извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк, жива), релевантних анјона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ и Микронасеље, на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је концентрација приземног озона, а на истом мерном месту је мерена концентрација укупних суспенованих честица, у току 10 дана.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрација тешког метала цинка (методом аероседимента) одступа од норми прописаних Правилником на једном мерном месту: ЗЗЗЗ где је измерена вредност од 639 µг/м2/дан (у односу на ГВИ од 400 µг/м2/дан). Концентрације кадмијума и олова су у границама прописаних вредности. Концентрације живе су минималне и испод границе детекције.

Концентрација укупних суспенованих честица је у току 8 од укупно 10 дана била изнад ГВИ од 120 µг/м3 и кретала се од 98 до 294 µг/м3.

Дакле, можемо констатовати да је и даље повишена вредност концентрације цинка само на мерном месту ЗЗЗЗ и то у аероседименту.

На мерном месту Завода за заштиту здравља регистровано је и прекорачење концентрације чађи, која је износила 9.11.2005. године 81 µг/м3. Истог дана је дошло до прекорачења концентрације чађи и на мерном месту Микронасеље, где је износила 53 µг/м3. Понавља се интересантна ситуација да су повишене концентрације нађене у центру града уместо у близини индустријске зоне.

Просечне месечне концентрације киселих оксида, азотдиоксида и озона су нешто више у односу на прошли месец, али су у границама прописаним поменутим Правилником.

Током протеклог месеца извршено је мерење аерозагађења у Банатском Великом Селу и то киселих оксида, чађи, азотдиоксида и аероседимента укључујући и тешке метале (олово, кадмијум, цинк и жива).

Просечне месечне концентрације као и максималне дневне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су биле у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92. Концентрација укупних таложних материја је такође у границама прописаним Правилником од 450 мг/м2/дан, као и концентрације тешких метала кадмијума, цинка, олова и живе.

 

Прегледајте све текстове из рубрике