Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Фебруар 2010.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: ОШ "Жарко Зрењанин" (гасови), Партизанска 70 (аероседимент), Бунар (сусп.чес.)

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 17.02.2010.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: ОШ "Жарко Зрењанин" (гасови), Партизанска 70 (аероседимент), Бунар (сусп.чес.)

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 17.02.2010.

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. II- 031-70/2009 од 10. 04. 2009. године шаљемо Вам извештај за месец јануар 2010. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима биле у границама прописаних Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан, односно 300 мг/м2/дан за зону рекреације) и кретале су се од 212.9 мг/м2/дан на мерном месту Језеро до 185.22 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности. Током овог месеца утврђена је веома ниска пХ вредност падавина (4.79 у аероседименту Језеро, 5.11 у ароседименту ЗЗЈЗ и 5.03 у аероседименту Микронасеље), те поново констатујемо присуство киселих киша.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и живе, мерених методом аероседимента, су биле у границама прописаним Правилником.

Концентрације цинка (ГВИ 400 мг/м2/дан за настањена подручја и 200 за рекреативна подручја) мерена методом аероседимента била је током целог месеца повишена на сва три мерна места. Концентрације су се кретале од 212.9 мг/м2/дан на мерном месту Језеро до 518.6 на мерном месту ЗЗЈЗ.

Просечна месечна концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 5.5 µг/м3 ЗЗЈЗ, као и максимално измерена просечна дневна концентрација- 24 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 2.6 µг/м3 а максимално измерена просечна дневна концентрација- 16 µг/м3, што је такође у границама прописаним Правилником.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – 9.5 µг/м3 ЗЗЈЗ и 5.2 µг/м3 Микронасеље (ГВИ је 150 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 95 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 33 µг/м3.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на свим мерним местима – 5.3 µг/м3 ЗЗЈЗ и 583 µг/м3 Микронасеље (ГВИ је 85 µг/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 9 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 11 µг/м3.

Просечна месечна концентрација приземног озона од 2,0 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) као и максимална дневна концентрација од 2 µг/м3 су такође у прописаним границама.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих седам дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаних Правилником ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 53 до 109 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 94.1 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током једног од седам дана дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током протеклог месеца. Вредности концентрација укупних суспендованих честица на том мерном месту су се кретале од 78 до 189 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 106.4 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају ниже вредности на оба мерна места у односу на претходни месец.

Концентрације олова, живе и кадмијума су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником на оба мерна места. Концентрација алуминијума је током овог месеца на мерном месту Микронасеље имала вредност испод границе детекције од <0.125 µг/м3, што ниже у односу на претходни месец. Концентрација цинка је такође испод границе детекције од <0.002 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспендованим честицама била је у прописаним границама- испод границе детекције.

 

Прегледајте све текстове из рубрике