Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јул 2010.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: ОШ "Жарко Зрењанин" (гасови), Партизанска 70 (аероседимент), Бунар (сусп.чес.)

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 10.08.2010.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец јул 2010. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима (ЗЗЈЗ, Микронасеље и Језеро) биле у границама прописаних Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан, односно 300 мг/м2/дан за зону рекреације) и кретале су се од 103.46 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље до 116.91 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерном месту Језеро (зона рекреације) концентрација је била 110.9 мг/м2/дан, што је такође у оквиру ГВИ поменутог Правилника. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је задовољавајућа пХ вредност падавина (6.38 у аероседименту Језеро 6.54 у аероседименту Микронасељу, и 6.31 у ароседименту ЗЗЈЗ).

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и живе, мерених методом аероседимента, су биле у границама прописаним Правилником. Концентрација цинка је на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад Правилником прописане границе (ГВИ 400 мг/м2/дан) и износила 639.54 мг/м2/дан. На мерном месту Микронасеље и Језеро концентрација цинка је била у прописаним границама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 не прописује граничне вредности појединих супстанција у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 4.3 µг/м3 ЗЗЈЗ, као и максимално измерена просечна дневна концентрација- 15 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 2.6 µг/м3 а максимално измерена просечна дневна концентрација- 6 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом и Правилником.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – 10.3 µг/м3 ЗЗЈЗ и 10.3 µг/м3 Микронасеље (ГВИ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 14 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 18 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом и Правилником.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на свим мерним местима – 2.3 µг/м3 ЗЗЈЗ и 3.3 µг/м3 Микронасеље (ГВИ је 85 µг/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 2.3 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 3.3 µг/м3. Уредба не прописује доње и горње границе оцењивања за овај параметар, дневно изузев за једносатни узорак или годишњу вредност.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 2.0 µг/м3 (ГВИ/24 је - µг/м3), а максимална дневна концентрација је 2 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих седам дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаних Правилником (ГВИ од 120 µг/м3), а кретала се од 69 до 115 µг/м3 (просечна месечна концентрација је такође повећана и износи 91.0 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током четири од седам дана концентрација била изнад граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током протеклог месеца и кретала се од 75 до 159 µг/м3 (просечна месечна концентрација је такође повећана и износи 117.71 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају нешто више вредности на оба мерна места у односу на претходни месец. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 не прописује граничне вредности за укупне суспендоване честице.

Концентрације олова, живе и кадмијума су у укупним суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником на оба мерна места. Концентрација алуминијума је током овог месеца на мерном месту Микронасеље била испод границе детекције од <0.125 µг/м3. Концентрација цинка је на оба мерна места испод границе детекције од <0.02 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспендованим честицама била је у прописаним границама- испод границе детекције. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

 

Прегледајте све текстове из рубрике