Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Октобар 2005.

Током месеца октобра 2005. године извршена су мерења аерозагађења на 6 мерних места и то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда
2.Микронасеље
3.Касарна
4.Језеро
5.Краљевића Марка 138 и
6.Вука Караџића 79,

На свих 6 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк, жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ и Микронасеље, на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је концентрација приземног озона, а на истом мерном месту је мерена концентрација укупних суспенованих честица, 7 дана, а у 2 дана и концентрација тешких метала (цинк, камијум, олово, жива, манган и бакар) у суспендованим честицама.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрација тешких метала: олово, цинк, кадмијум и жива узоркованих методом аероседимента, су у границама прописаним Правилником, током месеца октобра на свим мерним местима.

Концентрација укупних суспенованих честица свих 7 дана била изнад ГВИ од 120 µг/м3 и кретала се од 139.0 до 150.0 µг/м3. Концентрације тешких метала кадмијума, олова, мангана, живе су у границама прописаним Правилником, док је концентрација тешког метала цинка висока и износи 10 односно 15 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк), док је концентрација бакра ниска (нема прописане граничне вредности).

Дакле, можемо констатовати да су и даље повишене вредности концентрације цинка мерених у суспендованим честицама, док се у аероседименту не констатују повећане вредности. Такође је неопходно нагласити да је количина падавина током овог месеца била изузетно ниска, а количина падавина је један од битних фактора у прорачуну концентрација метала методом аероседимента.

Просечне месечне концентрације киселих оксида, чађи, азотдиоксида и озона су у границама прописаним поменутим Правилником.

Током протеклог месеца октобра извршено је мерење аерозагађења у селу Нови Козарци и то аероседимента укључујући и тешке метале (олово, кадмијум, цинк и жива).

Концентрација укупних таложних материја је у границама прописаним Правилником од 450 мг/м2/дан, као и концентрације тешких метала кадмијума, цинка, олова и живе.

 

Прегледајте све текстове из рубрике