Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Децембар 2010.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: ОШ "Жарко Зрењанин" (гасови), Партизанска 70 (аероседимент), Бунар (сусп.чес.)

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 17.01.2011.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец децембар 2010. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на мерним местима ЗЗЈЗ и Микронасеље биле у границама прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 85.2 мг/м2/дан на мерном месту Језеро до 166,7 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље (мерно место ЗЗЈЗ 114.16 мг/м2/дан). Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је битно нижа пХ вредност падавина на свим мерним местима у  односу на претходни месец: на мерном месту ЗЗЈЗ је износила 5.73, на мерном месту Микронасеље износила је 5.56 а на мерном месту Језеро 5.4.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и живе, мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Концентрације цинка су према стручним доктринама имале високе вредности на мерним местима ЗЗЈЗ- 532.2 µг/м2/дан и Микронасеље-686.94 µг/м2/дан. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 7.2 µг/м3, као и максимално измерена просечна дневна концентрација- 28 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 1.7µг/м3, а максимално измерена просечна дневна концентрација- 12 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – 12.5 µг/м3 ЗЗЈЗ и 10.3 µг/м3 Микронасеље (ГВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 26.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 16.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама на свим мерним местима – 1.8 µг/м3 ЗЗЈЗ и 4.2 µг/м3 Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 5.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 9.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 2.19 µг/м3 (ГВИ/24 је - µг/м3), а максимална дневна концентрација је 4 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих седам дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним Уредбом (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 42 до 114 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 65.6 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током једног од седам дана концентрација била изнад максимално дозвољене концентрације (МДК је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током протеклог месеца и кретала се од 42 до 129 µг/м3 (просечна месечна концентрација је такође повећана и износи 75.14 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају значајно ниже вредности на оба мерна места у односу на претходни месец.

Концентрације олова, живе и кадмијума су у укупним суспендованим честицама биле су у складу са стручним доктринама. Концентрација алуминијума је током овог месеца на мерном месту Микронасеље била испод границе детекције <0.125 µг/м3. Концентрација цинка је на оба мерна места била испод границе детекције. На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у укупним суспендованим честицама биле су у складу са стручним доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

 

Прегледајте све текстове из рубрике