Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Фебруар 2011.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: ОШ "Жарко Зрењанин" (гасови), Партизанска 70 (аероседимент), Бунар (сусп.чес.)

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 16.03.2011.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец фебруар 2011. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 14 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У 7 од 14 дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја су на мерним местима ЗЗЈЗ и Микронасеље биле у границама прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 20.76 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ до 25.55 мг/м2/дан на мерном месту Језеро (мерно место Микронасеље 23.23 мг/м2/дан). Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је слична пХ вредност падавина на свим мерним местима у односу као и претходног месеца: на мерном месту ЗЗЈЗ је износила 5.01, на мерном месту Микронасеље износила је 5.25 а на мерном месту Језеро 5.29.

Концентрације тешких метала олово, кадмијум и жива мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Концентрација цинка је на мерном месту ЗЗЈЗ била висока. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 12.1 µг/м3, као и максимално измерена просечна дневна концентрација- 40 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 11.0µг/м3, а максимално измерена просечна дневна концентрација- 38 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – 12.5 µг/м3 ЗЗЈЗ и 11.1 µг/м3 Микронасеље (ГВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 27.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 20.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама на свим мерним местима – 5.2 µг/м3 ЗЗЈЗ и 3.3 µг/м3 Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 10.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 7.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 4.46 µг/м3 (ГВИ/24 је - µг/м3), а максимална дневна концентрација је 12 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Коцентрација укупних суспендованих честица је током 4 од 14 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била повишена у односу на дозвољену вредност према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 77 до 175 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 110.5 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током 7 од 14 дана концентрација била изнад максимално дозвољене концентрације (МДК је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током протеклог месеца и кретала се од 80 до 340 µг/м3 (просечна месечна концентрација је такође повећана и износи 150.1 µг/м3, што је такође изнад МДК). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају значајно више вредности на оба мерна места у односу на претходни месец.

Концентрације арсена, кадмијума, олова, живе и никла су у укупним суспендованим честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

 

Прегледајте све текстове из рубрике