Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јун 2011.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: ОШ "Жарко Зрењанин" (гасови), Партизанска 70 (аероседимент), Бунар (сусп.чес.)

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 14.07.2011.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец јун 2011. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 14 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У 7 од 14 дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја су на мерним местима ЗЗЈЗ и Микронасеље биле у границама прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 115.0 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље до 139.52 мг/м2/дан на мерном месту Језеро (мерно место ЗЗЈЗ 122.38 мг/м2/дан). Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је углавном нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима: на мерном месту ЗЗЈЗ је износила 6.15, на мерном месту Микронасеље износила је 6.18, а на мерном месту Језеро 6.15.

Концентрације тешких метала олово, кадмијума, цинка и жива мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 2.03 µг/м3, као и максимално измерена просечна дневна концентрација- 7 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 2.0µг/м3, а максимално измерена просечна дневна концентрација- 5 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – 10.33 µг/м3 ЗЗЈЗ и 10.0 µг/м3 Микронасеље (ГВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 20.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 10.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама на свим мерним местима – 2.43 µг/м3 ЗЗЈЗ и 1.4 µг/м3 Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 7.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 3.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 3.4 µг/м3 (ГВИ/24 је - µг/м3), а максимална дневна концентрација је 9 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током 4 од 14 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била повишена у односу на дозвољену вредност према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 37.0 до 179 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 104.1 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током 8 од 14 дана концентрација била изнад максимално дозвољене концентрације (МДК је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током протеклог месеца и кретала се од 63 до 321 µг/м3 (просечна месечна концентрација је такође повећана и износи 156.7 µг/м3, што је изнад МДК). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају незнатно више просечне вредности на оба места у односу на претходни месец. Учесталост прекорачења МДК је такође већа на оба мерна у односу на претходни месец.

Концентрације арсена, кадмијума, олова, живе и никла су у укупним суспендованим честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

 

Прегледајте све текстове из рубрике