Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јул 2011.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: ОШ "Жарко Зрењанин" (гасови), Партизанска 70 (аероседимент), Бунар (сусп.чес.)

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 09.08.2011.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец јул 2011. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 14 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У 7 од 14 дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на мерним местима ЗЗЈЗ и Микронасеље биле у границама прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 319.99 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ до 345.71 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље. На мерном месту Језеро концентрација УТМ прекорачила је МДК и износила 464.66 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је углавном нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима: на мерном месту ЗЗЈЗ је износила 6.07, на мерном месту Микронасеље износила је 6.01, а на мерном месту Језеро 6.09.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума, цинка и живе, мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 2.19 µг/м3, као и максимално измерена просечна дневна концентрација- 6 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 2.3 µг/м3, а максимално измерена просечна дневна концентрација- 8 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – 10.58 µг/м3 ЗЗЈЗ и 10.4 µг/м3 Микронасеље (МДК према Уредби је 125 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 14.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 13.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама на свим мерним местима – 4.35 µг/м3 ЗЗЈЗ и 1.4 µг/м3 Микронасеље (МДК је 85 µг/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 9.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 5.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 2.19 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална дневна концентрација је 6 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током 6 од 14 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била повишена у односу на дозвољену вредност према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 47.0 до 189 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 104.1 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током 9 од 14 дана концентрација била изнад максимално дозвољене концентрације (МДК је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током протеклог месеца и кретала се од 77 до 252 µг/м3 (просечна месечна концентрација је такође повећана и износи 161.7 µг/м3, што је изнад МДК). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају незнатно вишу просечну вредност на мерном места Микронасеље у односу на претходни месец. Учесталост прекорачења МДК је нешто већа на оба мерна у односу на претходни месец.

Концентрације арсена, кадмијума, олова, живе и никла су у укупним суспендованим честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама

 

Прегледајте све текстове из рубрике