Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Новембар 2011.

шифра записа: ZZJZ-ZP-207

ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:
Назив корисника : ОПШТИНСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, н/р гђе Љиљане Милекић
Адреса и седиште : Трг српских добровољаца 12 Кикинда

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:
Врста узорка: падавине, ваздух
Врста испитивања : аерозагађење, хемијске анализе
ПОДАЦИ О УЗОРКУ:
Место узорковања:
1.ЗЗЈЗ Кикинда
2.Микронасеље: ОШ Жарко Зрењанин (гасови) Партизанска 70 (аероседимент) Бунар И (сусп.чес.)
3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 14.12.2011.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец новембар 2011. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 14 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У 7 од 14 дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и кретале су се од 36.48 мmg/m2/дан на мерном месту Микронасеље до 51.41 mg/m2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерном месту Микронасеље концентрација УТМ је износила 44.00 мmg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је углавном нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима изузев мерног места Језеро где је измерен пХ 5.5. На мерном месту ЗЗЈЗ је износила 6.5, на мерном месту Микронасеље износила је 6.0.

Концентрације тешких метала олова, цинка, кадмијума и живе, мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µg/m3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 27.13 µg/m3, али је током 5 дана у месецу (1.11., 13.11.,14.11.,15.11. и 17.11.) измерена просечна дневна концентрација била изнад МДК са максимално измереном вредношћу од 89 µg/m3 . На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 24.9 µg/m3 што је у прописаним границама, а током 4 дана максимално измерена просечна дневна концентрација била је изнад граница прописаним Уредбом (1.11,.15.11.,16.11.,17.11) са максимално измереном вредношћу од 91 µg/m3. Дакле на оба мерна места је концентрација чађи била изнад МДК и то у 16.66% времена мерења на мерном месту ЗЗЈЗ, а у 13.33% времена мерења на Микронасељу.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – 11.57 µg/m3 ЗЗЈЗ и 10.8 µg/m3 Микронасеље (МДК према Уредби је 125 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 17.0 µg/m3, а на мерном месту Микронасеље 13.0 µg/m3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама на свим мерним местима – 7.67 µg/m3 ЗЗЈЗ и 6.9 µg/m3 Микронасеље (МДК је 85 µg/m3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 17.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 16.0 µg/m3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 6.67 µg/m3 (МДК/24 је -µg/m3 ), а максимална дневна концентрација је 14 µg/m3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током 4 од 14 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била повишена у односу на дозвољену вредност према Уредби (МДК од 120 µg/m3), а кретала се од 51.0 до 240 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 108.6 µg/m3). На мерном месту Микронасеље током свих 14 дана концентрација је била изнад максимално дозвољене концентрације (МДК је 120 µg/m3) и кретала се од 159 до 632 µg/m3 (просечна месечна концентрација је тповећана и износи 295.9 µg/m3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају нешто нижу просечну вредност на мерном месту ЗЗЈЗ и значајно вишу на Микронасељу, у односу на претходни месец. Учесталост прекорачења МДК је иста на мерном месту ЗЗЈЗ (28.57% времена мерења изнад МДК) и много већа на мерном месту Микронасеље (100% времена мерења изнад МДК) у односу на претходни месец.

Концентрације арсена, кадмијума, олова, живе и никла су у укупним суспендованим честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.


М.П Лекар специјалиста хигијене

 

Прегледајте све текстове из рубрике