Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Фебруар 2012.

ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

Назив корисника : ОПШТИНСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЖАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, н/р гђе Љиљане Милекић
Адреса и седиште : Трг српских добровољаца 12 Кикинда

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:
Врста узорка: падавине, ваздух
Врста испитивања : аерозагађење, хемијске анализе
ПОДАЦИ О УЗОРКУ:
Место узорковања:
1.ЗЗЈЗ Кикинда
2.Микронасеље: ОШ Жарко Зрењанин (гасови) Партизанска 70 (аероседимент) Бунар I (сусп.чес.)
3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 13.03.2012.


Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец фебруар 2012. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 14 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У 7 од 14 дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. Поред наведених метала одређена је и концентрација алумијума у једном дану.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и кретале су се од 60.92 mg/m2/дан на мерном месту Микронасеље до 74.74 mg/m2/дан на мерном месту Језеро. На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација УТМ је износила 73.48 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је гранична pH вредност падавина на мерном месту: Језеро где је измерен pH 5.86 и Микронасеље је вредност износила 5.92, док је на мерном месту ЗЗЈЗ била нормална и износила 6.74.

Концентрације тешких метала олова, цинка, кадмијума и живе, мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µg/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 17.79 µg/м3, али је максимална просечна дневна концентрација током два дана (09.02.2012. и 10.02.2012. прекорачила дозвољену вредност и износила 59 µg/м3 односно 74 µg/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 5.0 µg/м3 што је у прописаним границама, као максимално измерена просечна дневна концентрација 27 µg/м3.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 13.59 µg/м3 ЗЗЈЗ и 13.6 µg/м3 Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µg/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 23.0 µg/м3, а на мерном месту Микронасеље 49.0 µg/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 4.62 µg/м3 ЗЗЈЗ и 2.8 µг/м3 Микронасеље (ГВ је 45 µg/м3, аТВ је 125 µg/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 16.0 µg/м3, а на мерном месту Микронасеље такође 11.0 µg/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 6.52 µg/м3 (МДК/24 је - µg/м3), а максимална дневна концентрација је 16 µg/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица током 3 од 14 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била је  повишена у односу на дозвољену вредност према Уредби (МДК од 120 µg/м3), а кретала се од 40.0 до 296 µg/м3 (просечна месечна концентрација износи 103.5 µg/м3). На мерном месту Микронасеље током 4 од 10 дана концентрација је била изнад максимално дозвољене концентрације (МДК је 120 µg/м3) и кретала се од 68 до 215 µg/м3 (просечна месечна концентрација је повећана и износи 121.0 µg/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају вишу просечну вредност на оба мерном месту у односу на претходни месец. Учесталост прекорачења МДК је већа на мерном месту ЗЗЈЗ (21.43% времена мерења изнад МДК) и слична на Микронасељу (40.00% времена мерења изнад МДК) у односу на претходни месец.

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.


 

Прегледајте све текстове из рубрике