Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Отуђење из јавне својине 9538/1, 9538/9, 9538/29 и 9538/24 к.о. Кикинда

 На основу члана 99 став 1 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и Решења o отуђењу из јавне својине кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9, кат. парц.бр. 9538/29 и кат. парц.бр. 9538/29 кат. парц.бр. 9538/24 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 31/2015 ), председник општине Кикинда расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9, кат. парц.бр. 9538/29 и кат. парц. бр. 9538/24 к.о. Кикинда
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите текст огласа

Назад