Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини Града Кикинде

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 24/12, 48/15 и 99/15) и члана 52. став 1. тачка 16. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/16 - пречишћен текст, 17/16) , градоначелник града Кикинде је дана, 13.12.2016. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

I
- Предмет надметања –

1. Расписује се оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта , које је у јавној својини града Кикинде, прикупљањем писмених понуда и то:

Катастарска Број катастарске Култура и класа Површина Почетна цена Депозит
10% Период закупа
општина Парцеле
( м2) у динарима у динарима
Kикинда 12811/2 њива 2 класе 7578 17.550,00 1.755,00


до 31.10.2017

 

2. Земљиште из овог Огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Земљиште се даје у закуп ради пољопривредне производње и не може се корисити у друге сврхе.

3. Обилазак предметног земљишта, може се извршити по договору.

4. Уколико након расписивања Огласа за прикупљање писмених понуда за закуп предметног земљишта дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања истог у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

5. Све трошкове који настану по основу закупа земљишта у јавној својини града Кикинде сносиће најповољнији понуђач.

6. Земљиште из овог Огласа не може се давати у подзакуп.

II
- Услови за пријављивање –

1. Право учешћа на надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини имају правна и физичка лица .

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом документацијом:
 Фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица,

3. Уколико понуђач има пуномоћника дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини пре почетка отварања писаних понуда.

4. Понуђачи су дужни да уз пријаву доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, на рачун Градске управе града Кикинде број: 840-2023740-41.

5. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

6. Отварање писмених понуда ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
III

 Документација за пријављивање -

пријава са подацима и износ закупнине који је понуђач спреман да плати
доказ о уплати депозита
лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
• адреса: Град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини

На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
- Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 09,00 сати, дана 30.12.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
- Отварање писаних понуда –

Отварање писмених понуда за давање у закуп земљишта из тачке I овог Огласа одржаће се у канцеларији 12 у згради Градске управе Кикинда, Улица Трг српских добровољаца број 12, дана 11. 01. 2017. године са почетком у 10,00 часова.

- Плаћање закупнине –


Закупнина се плаћа унапред у року од пет дана од правноснажног Решења о давању у закуп земљишта које је предмет огласа.
Уколико закупац не достави уплату из става 1. ове тачке, уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

Ову Одлуку објавити у недељним локалним новинама „Кикиндске новине“, на огласној табли Градске управе града Кикинде и веб страни града Кикинде, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у недељним локалним новинама „ Кикиндске новине“.

 

Назад