Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Оглас за јавно надметање за продају путничког возила

На основу члана 311. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – одлука УС) и члана 52. Статута града Кикинда (“Службени лист града Кикинде“, број 1/2016-пречишћени текст и 17/2016), градоначелник града Кикинде дана 25.04.2017. године расписује

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

1) РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка продаје јавним надметањем - путем лицитације, путничког возила ОПЕЛ АСТРА, РЕГ. БР. KI009-IL одузетог и изложеног јавној продаји правоснажном Пресудом Прекршајног суда у Кикинди бр: 3 ПР. број 1399/2016.
Порез на пренос власништва на возилу сноси купац.

2) Поступак јавне лицитације ће спровести Комисија за спровођење поступка јавне продаје путничког моторног возила ОПЕЛ АСТРА, регистарски број KI009-IL.

3) Возило се продајe у виђеном стању и купац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4) Поступак јавног надметања ће се одржати дана 30.05.2017. године у 10,00 часова у згради грaдске управе Кикинда, сала број 12.

5) Уговор о продаји возила биће закључен са понуђачем који је понудио највиши износ цене на основу правноснажног решења градоначелника града Кикинде.

6) Најповољнијим понуђачем ће се сматрати правно или физичко лице које на јавном надметању понуди највишу цену за куповину возила.

7) Најповољнији понуђач је дужан да у року од пет дана од дана правноснажности решења градоначелника града Кикинда, закључи уговор о куповини возила и да приликом закључења поднесе доказ о уплати излицитиране цене.

8) Комисија за спровођење поступка јавне продаје путничког моторног возила ОПЕЛ АСТРА, регистарски број KI009-IL је утврдила почетну цену за продају возила на другом усменом јавном надметању на износ од 200.000,00 динара. Лицитациони корак износи 2.000,00 динара.

9) Понуђачи су дужни да, заједно са пријавом на јавно надметање, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 20.000,00 динара, на рачун Градске управе града Кикинда број 840-2023740-41, позив на број 35-215, по моделу 97, назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана одржавања јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде или не закључи уговор или не уплати купопрадајну цену у року депозит се не враћа.

10) Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

11) Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
- На предњој страни: Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12 - Комисија за спровођење поступка јавне продаје путничког моторног возила ОПЕЛ АСТРА, регистаски број KI009-IL са назнаком : „пријава за оглас за продају возила “.
- На задњој страни: име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.

12) Рок за подношење пријава је до 15:00 сати дана 22.05.2017. године .
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

13) Јавни оглас ће бити објављен у недељном локалном листу ,,Kикиндске новине“, на огласној табли града Кикинда и интернет презентацији града Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу ,,Кикиндске новине“.

14) Возило које је предмет продаје биће постављено на адреси Вашариште бб на паркингу Аутопревоза од дана 12.05.2017 до 22.05.2017. године између 08:00 и 12:00 сати и може се погледати уз претходну најаву на број телефона 0230 410 224.

15) Додатне информације могу се добити сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова на број телефона: 0230 410 224.

Назад