Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Оглас за отуђење из јавне својине града Кикинде пословног простора и станова у обејкту Ц2 - четврта лицитација

На основу Решења о отуђењу пословног простора и станова у објекту Ц2 у Кикинди на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 17/2018) , Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И СТАНА У ОБЕЈКТУ Ц2 У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, пословног простора и станa у Стамбено- пословној згради на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда (објекат Ц2 код великог паркинга у центру града) и то:

  • пословни простор број 1 са галеријом према етажном елаборату у приземљу површине 134,00 m2 почетној цени од 69.638,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
  • пословни простор број 2 са галеријом према етажном елаборату у приземљу површине 138,00 m2 по почетној цени од 71.547,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
  • стан број 14 према етажном елаборату на четвртом спрату зграде, једнособан, површине 56,00 m2 по почетној цени од 32.335,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

Поступак јавне лицитације ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде.

Тржишне вредности пословног простора и станa, које су предмет овог огласа, а које представљају почетну цену у поступку јавног надметања опредељене су у еврима али ће се исплаћивати у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате и то пре солемнизације уговора код јавног бележника.

Непокретности из овог огласа отуђују се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Понуђачи су дужни да, заједно са пријавом за јавно надметање, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене предметних некретнина у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун број 840-2023740-41, прималац- Град Кикинда, подрачун за лицитацију, позив на број: 97 35-215.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, тачније који понуди највишу цену, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања лицитације. Понуђачу који буде најповољнији и понуди највећу цену, депозит ће бити урачунат у цену некретнине.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

Најповољнији понуђач је дужан да закључи са Градом Кикинда Уговор о отуђењу непокретности којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у погледу отуђења предметне непокретности из својине Града Кикинде у року од шездесет (60) дана од дана правоснажности Решења о отуђењу непокретности.

Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште, број телефона, јасна назанака за који пословни простор или стан се лицитира и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју

Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона,јасна назнака за који пословни простор или стан се лицитира и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте или одштампани извод ако је реч о биометријској личној карти.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код јавног бележника.

Пријава се подноси на формулару који се може преузети на званичном сајту грaда Кикинде www.kikinda.org.rs или у слободној форми.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде
Број стана или пословног простора за који се лицитира

На задњој страни
2. Име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.

Рок за подношење пријава је до 15,30 сати, дана 21.12.2018. године.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују поступку јавног надметања.

За све информације у вези потребне документације и начина конкурисања заинтеровани се могу обратити на телефон 0230/410-153 и 0230/410-124.

За све информације у вези разгледања стана и пословних простора заинтеровани се могу обратити на телефон 0230/410-238.

Заинтересовани понуђачи могу да разгледају предметну непокретност, све до дана одржавања јавног надметања.

Поступак јавног надметања ће се одржати дана 25.12.2018. године у 10,00 часова у згради Градске управе Кикинда сала број 51

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу ”INFORMER” и недељном локалном листу „Нове Кикиндске новине“, на огласној табли града Кикинде и интернет страници града Кикинде с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу ”INFORMER” .

Назад