Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Кикинда“ Кикинда

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Кикинда“ Кикинда, број:III-04-06-17/2019 од 05.04.2019. године, Скупштина града Кикинде објављује

О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КИКИНДА“ КИКИНДА


ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

Јавно предузеће „КИКИНДА“ Кикинда, Иђошки пут број 4
Матични број: 21071986
ПИБ: 108812135
Претежна делатност: 3600-Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Пословање и рад Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда уређује се Оснивачким актом Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда („Службени лист града Кикинде”, број 17/2016, 17/2017, 5/2018 и 9/2019) и Статутом Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда од 03.03.2017. године.

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:

Директор Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда.
Директор Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града Кикинде, Градоначелника Града Кикинде и Градског већа Града Кикинде, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршног директора, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услова за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

  • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
  • обавезно психијатријско лечење на слободи,
  • обавезно лечење наркомана,
  • обавезно лечење алкохоличара, и
  • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/ 16).
Директор се именује на период од четири године.

МЕСТО РАДА:

Кикинда, Иђошки пут, број 4.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 33 од 10. маја 2019. године.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Милица Стојков, контакт телефон: 0230/410-104.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

Пријаве на јавни конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Градске управе града Кикинде у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина града Кикинде, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Кикинда, Јавни конкурс за избор директора ЈП „КИКИНДА“ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ».

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Диплома о стеченом високом образовању,
3. Исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за именовање директора), односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда, као и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова (тач. 4. и 6. Услова за именовање директора),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, и
6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа и да нису старији од шест месеци.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије", „Службеном листу Града Кикинде“, у дневном листу „ИНФОРМЕР“, као и на званичној интернет презентацији Града Кикинде http://www.kikinda.org.rs/

Назад