Grb Kikinde

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.

Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације може се утврдити промена и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних компатибилности, према процедури за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеној законом.

Промена и прецизно дефинисање планираних намена дозвољена је када је планом предвиђена било која од компатибилних намена.

 

Урбанистички пројекат број E-110/16-УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације у Мокрину на катастарским парцелама број 20081/1, 20081/8, 20081/5 и 20081/7 к.о. Мокрин slika
Урбанистички пројекат број У-36/16 за изградњу стаје за краве на катастарској парцели број 9320/1 к.о. Башаид slika slika
Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта П+0 – продавнице типа гвожђаре на катастарској парцели број 8480 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта - продавнице П+0, на катастарској парцели број 8615/3 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број УП-1/16 за изградњу пословно-стамбеног објекта П+2, на катастарској парцели број 8479 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број Е-70/15-UP за урбанистичко – архитектонску разраду локације у Улици Немањина број 36 у Кикинди на катастарској парцели број 6458 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат број 061130-РЕ/15 за изградњу производно-пословног објекта на катастарској парцели број 9538/20 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број 1223 подцелине Iв - “Плато за третман отпада” у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди, на делу кат. парцеле број 11234/5 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат број У-27/15 за реконструкцију и доградњу пословног објекта на катастарској парцели број 6177 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број Л-01/15 за изградњу пословног простора и магацина, на катастарској парцели број 4369 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број 0306/2015 за изградњу пословног простора и магацина, на катастарској парцели број 4362 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат уп-1/2015 за изградњу стамбене зграде са два стана спратности под+п+0 на кат. парцели број 2167 к.о. Мокрин slika slika
Урбанистичко архитектонска разрада локације број е-120/15 за потребе изградње фарме за узгој свиња у две фазе на кат. парцели број 2714 к.о. Банатска Топола slika slika
Урбанистички пројекат 259/6 подцелине Iв - "Плато за третман отпада" у оквиру регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди, на делу кат. парцеле број 11234/5 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу фарме музних крава на к.п.3438, к.о.Банатско Велико Село slika slika
Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу пословног трговинског малопродајног објекта и трафостанице к.п. бр. 6499/1 и 6499/2 к.о. Кикинда slika slika