Grb Kikinde

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.

Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације може се утврдити промена и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних компатибилности, према процедури за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеној законом.

Промена и прецизно дефинисање планираних намена дозвољена је када је планом предвиђена било која од компатибилних намена.

 

Урбанистички пројекат за промену намене објеката са увођењем третмана опасних материја на катастарској парцели број 20811/2 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за изградњу објекта социјалне заштите на ГП1 коју чине целе катастарске парцеле број 8737 и 8738 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат за потребе утврђивања јавног интереса на делу катастарске парцеле број 6521/2 к.о. Кикинда и урбанистичко-архитектонску разраду локације за доградњу Центра за стручно усавршавање Кикинда на катастарској парцели број 6521/1 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за изградњу комплекса постројења за прераду воде у Кикинди slika
Урбанистички пројекат за изградњу објекта фудбалског стадиона у Кикинди slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарским парцелама број 9521/1 и 9522/1 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности П+2+Пк на катастарским парцелама број 3829 и 3831/1 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат број УП-2/20 за изградњу биогасног постројења на катастарској парцели број 9320/1 к.о. Башаид slika
Урбанистички пројекат број УП-3/20 за доградњу објекта за технички преглед возила на катастарској парцели број 6186 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели број 6231 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за доградњу складишних простора спратности П+0 на катастарској парцели број 9039 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за комплекс трансформаторске станице за „Ветропарк Башаид“ 110/35(33) kV са управном зградом ветропарка slika slika
Урбанистички пројекат број УП-1/19 за изградњу пословног објекта – самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели број 9985 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број УП-02/18 за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели број 7628/137 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат број UP1A/18 за изградњу објекта здравства на катастарској парцели број 4681 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду комплекса дома за старе и одрасле  Misericordia  Кикинда slika
Урбанистички пројекаt број УП-1/2019 за изградњу културног центра П+0 на катастарској парцели број 5/1 к.о. Банатска Топола slika slika
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ УП-41/2019 ЗА ИЗГРАДЊУ ЦАРИНСКОГ РЕФЕРАТА И ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 21721/7 И 21721/8 К.О. КИКИНДА slika slika
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ Е-2646 ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ У КИКИНДИ slika slika
Урбанистички пројекат број УП-2/18 за изградњу производне хале, анекса за утовар машина и анекса за администрацију на катастарској парцели број 9529 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат за изградњу производно-складишно-пословног објекта и доградњу управне зграде на катастарској парцели број 21703 к.о. Кикинда. slika
Урбанистички пројекат за изградњу дома за становање одраслих и старих лица спратности П+2 на катастарској парцели број 9278 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације, у улици Душана Васиљева бр. 45 у Кикинди, на кат. парцели бр. 5416 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број UP-1/17, за изградњу текстилне фабрике на кат. пацелама бр. 9538/9 и 9538/29 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број УП-01/17 за изградњу стамбено-пословног објекта П+2 на кат. парцели број 21705 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број E_17/2017/_UP, за изградњу зграде за трговину на велико и мало – супермаркета, на кат. парцелама бр. 6499/1 и 6499/2 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број E-110/16-УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације у Мокрину на катастарским парцелама број 20081/1, 20081/8, 20081/5 и 20081/7 к.о. Мокрин slika
Урбанистички пројекат број У-36/16 за изградњу стаје за краве на катастарској парцели број 9320/1 к.о. Башаид slika slika
Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта П+0 – продавнице типа гвожђаре на катастарској парцели број 8480 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта - продавнице П+0, на катастарској парцели број 8615/3 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број УП-1/16 за изградњу пословно-стамбеног објекта П+2, на катастарској парцели број 8479 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број Е-70/15-UP за урбанистичко – архитектонску разраду локације у Улици Немањина број 36 у Кикинди на катастарској парцели број 6458 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат број 061130-РЕ/15 за изградњу производно-пословног објекта на катастарској парцели број 9538/20 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број 1223 подцелине Iв - “Плато за третман отпада” у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди, на делу кат. парцеле број 11234/5 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат број У-27/15 за реконструкцију и доградњу пословног објекта на катастарској парцели број 6177 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број Л-01/15 за изградњу пословног простора и магацина, на катастарској парцели број 4369 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број 0306/2015 за изградњу пословног простора и магацина, на катастарској парцели број 4362 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат уп-1/2015 за изградњу стамбене зграде са два стана спратности под+п+0 на кат. парцели број 2167 к.о. Мокрин slika slika
Урбанистичко архитектонска разрада локације број е-120/15 за потребе изградње фарме за узгој свиња у две фазе на кат. парцели број 2714 к.о. Банатска Топола slika slika
Урбанистички пројекат 259/6 подцелине Iв - "Плато за третман отпада" у оквиру регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди, на делу кат. парцеле број 11234/5 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу фарме музних крава на к.п.3438, к.о.Банатско Велико Село slika slika
Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу пословног трговинског малопродајног објекта и трафостанице к.п. бр. 6499/1 и 6499/2 к.о. Кикинда slika slika