Grb Kikinde

Izborna procedura

Dokumenti vezani za izbornu proceduru

Kontakti Gradske izborne komisije:

Prostorija za rad Gradske izborne komisije grada Kikinde: sala za sastanke br. 51 u zgradi Gradske uprave grada Kikinde

(ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, 23 300 Kikinda)

Prijem pošte: Pisarnica Uslužnog centra Gradske uprave grada Kikinde (ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, 23 300 Kikinda)

Kontakt podaci GIK: email gikkikinda@kikinda.org.rs

Kontakt podaci za dežurstvo u Gradskoj izbornoj komisiji grada Kikinde:

1. Tamara Radlović- predsednica Komisije(tamara.radlovic@kikinda.org.rs , 0648688365)

2. Petar Žigić- zamenik predsednika Komisije(petar.zigic@kikinda.org.rs, 0648688364)

3. Živa Knežević- sekretar Komisije(ziva.knezevic@kikinda.org.rs, 0648688318)

4. Načelnik Gradske uprave grada Kikinde Dragiša Mihajlović- zamenik sekretara Komisije (dragisa.mihajlovic@kikinda.org.rs, 0648688311)

 

 

Zbirni izveštaj o rezultatima glasanja na izborima za narodne poslanike na biračkim mestima na teritoriji grada Kikinde

Preuzmite izveštaj

 

Zbirni izveštaj o rezultatima glasanja na izborima za predsednika republike na biračkim mestima na teritoriji grada Kikinde 

Preuzmite izveštaj

O B A V E Š T E NJ E ZA GLASANJE VAN BIRAČKOG MESTA
- ZA IZBORE 2022. GODINE -


Preuzmite obaveštenje

Na osnovu člana 32. tačka 2) i člana 35. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22) i člana 28. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 31. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA

- U PROŠIRENOM SASTAVU -

Preuzmite rešenja
 

Na osnovu člana 32. tačka 2) i člana 41. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22) i člana 5a Uputstva za predlaganje lica u biračke odbore za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike („Službeni glasnik RS“, br. 26/22 i 39/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 31. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA I NJIHOVIH ZAMENIKA
- U STALNOM SASTAVU -

Preuzmite rešenja

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 6) i člana 179. stav 3 Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22) i člana 35. stav 4. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), na predlog predsednika Narodne skupštine Republička izborna komisija, na sednici održanoj 23. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA BIRAČKOG ODBORA

- U STALNOM SASTAVU -

Preuzmite rešenje

Na osnovu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 18. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANICE GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U PROŠIRENOM SASTAVU


Preuzmite rešenje

U skladu sa čl. 161, 165 i 166 Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Republička izborna komisija izdaje

OVLAŠĆENJE ZA DOMAĆE POSMATRAČE I OVLAŠĆENJE ZA STRANE POSMATRAČE 

I PREVODIOCE STRANIH POSMATRAČAZA PRAĆENJE RADA ORGANA ZA SPROVOĆENJE 

IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE

Preuzmite ovlašćenja

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 6) i člana 179. stav 3  Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22) i člana 35. stav 4. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), na predlog predsednika Narodne skupštine Republička izborna komisija, na sednici održanoj 23. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA BIRAČKOG ODBORA

- U STALNOM SASTAVU -


Preuzmite rešenja

Na osnovu člana 179.Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni list RS" broj 14/22), Republička izborna komisija, na sednici održanoj 18. februara 2022. godine donela je

R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U STALNOM SASTAVU


Preuzmite rešenje

Na osnovu člana 14. stav 24. stav 1. tačka 6 i  člana 179. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni list RS" broj 14/22), Republička izborna komisija, na sednici održanoj 1. marta 2022. godine donela je

REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA 

GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U STALNOM SASTAVU

Preuzmite rešenje

Na osnovu člana 179.Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni list RS" broj 14/22), Republička izborna komisija, na sednici održanoj 18. februara 2022. godine donela je

R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U STALNOM SASTAVU

Preuzmite Rešenje

Na osnovu člana 32. tačka 2) i člana 35. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22) i člana 28. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 28. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA

- U PROŠIRENOM SASTAVU -

ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE

Preuzmite rešenja

Na osnovu člana 32. tačka 2) i člana 41. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22) i člana 5a Uputstva za predlaganje lica u biračke odbore za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike („Službeni glasnik RS“, br. 26/22 i 39/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 28. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA I NJIHOVIH ZAMENIKA
- U STALNOM SASTAVU -
ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE

Preuzmite rešenja

Na osnovu člana 32. tačka 2) i člana 35. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22) i člana 28. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 23. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA

- U PROŠIRENOM SASTAVU -

ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE

Preuzmite rešenja

Na osnovu člana 32. tačka 2) i člana 35. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22) i člana 28. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 23. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA I NJIHOVIH ZAMENIKA

- U STALNOM SASTAVU -

ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE

Preuzmite rešenja

Na osnovu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 18. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U PROŠIRENOM SASTAVU

 

Preuzmite rešenje
 

Na osnovu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 18. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U PROŠIRENOM SASTAVU

Preuzmite rešenje

Na osnovu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 18. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U PROŠIRENOM SASTAVU

Preuzmite rešenje

Na osnovu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 17. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U PROŠIRENOM SASTAVU

Preuzmite rešenje
 

Na osnovu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 11. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U PROŠIRENOM SASTAVU

Preuzmite rešenje

Na osnovu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 4. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U PROŠIRENOM SASTAVU

Preuzmite rešenje

Na osnovu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 1. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U PROŠIRENOM SASTAVU

Preuzmite rešenje

Na osnovu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 1. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U PROŠIRENOM SASTAVU

Preuzmite rešenje

Na osnovu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 1. marta 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U PROŠIRENOM SASTAVU

Preuzmite rešenje

IZBORI 2022. GODINE

 

Za podnošenje zahteva za obezbeđivanje overitelja, kao i za sam postupak overe potpisa kojim birač podržava izbornu listu i kandidata za predsednika Republike Srbije, možete se obratiti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Kikinde, svakog radnog dana u vremenu od 7:30 do 15:30 časova.

Kontakt lice zaduženo za postupak oko overavanja potpisa birača u toku gore navedenog vremena, kao i posle 15:30 časova je Mihajlo Vekić, broj telefona: 066/8130127.

Subotom su organizovana dežurstva od 08:00 do 14:00 časova kada se, takođe, možete obratiti za obezbeđivanje overitelja.

 

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 14/2022), Gradska izborna komisija, na sednici održanoj dana 22. 02. 2022. godine u prostorijama Gradske uprave grada Kikinde, donela je

P O S L O V N I K

O RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE

Preuzmite poslovnik

Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 22. februara 2022. godine, donela je

O D L U K U

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 3. APRIL 2022. GODINE

Preuzmite odluku

Na osnovu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22), Gradska izborna komisija grada Kikinde, na sednici održanoj 22. februara 2022. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U PROŠIRENOM SASTAVU

Preuzmite rešenje

Na osnovu člana 14. stav 1., člana 15. i člana 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Službeni glasnik RS" 104/09 i 99/11) i tačke 9 i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 15/12 i 88/18, 67/20, 41/21, 90/21 i 16/22), Odluke o raspisivanju izbora za Narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 22/22“), Gradska uprava grada Kikinde

OBAVEŠTENJE O UVIDU U DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA KIKINDE

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Kikinde izložen je u sedištu Gradske uprave grada Kikinde, na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, kancelarija broj 10, radnim danima u periodu od 08: 00 do 15: 00 časova i subotom od 08: 00 do 13: 00 časova. Na zahtev građana, zaposleni na poslovima biračkog spiska proveravaće birački status i tačnost upisanih podataka.

Za postupanje na osnovu nedostatka uočenih nakon izvršenog uvida u Jedinstveni birački spisak potrebno je da građani podnesu zahtev za promenu (upis, izmena, dopuna, ispravka ili brisanje) u biračkom spisku Gradskoj upravi.

Birači do zaključenja biračkog spiska mogu zahtevati upis, brisanje, ispravku ili dopunu činjenica upisanih u birački spisak. Rešenja do zaključenja biračkog spiska donosi Gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Posebno se pozivaju maloletna lica koja na dan izbora (03. 04. 2022. godine) stiču punoletstvo da izvrše uvid da li su upisani u deo biračkog spiska za područje grada Kikinde.

Interno raseljena lica upisuju se u birački spisak prema mestu u kojem su prijavljena u tom statusu. Rešenja o promenama u biračkom spisku za interno raseljena lica donosi do zaključenja biračkog spiska Gradska uprava.

Birači imaju pravo da Gradskoj upravi podnesu zahtev najkasnije pet (5) dana pre zaključenja biračkog spiska da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu imaju pravo da preko diplomatsko- konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije pet (5) dana pre dana zaključenja biračkog spiska podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. O ovakvom zahtevu rešava Gradska uprava po mestu prebivališta birača u zemlji.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaključuje birački spisak petnaest (15) dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača i na svakom biračkom mestu.

Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak proverom na sajtu grada Kikinde www.kikinda.org.rs i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs.

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
Dragiša Mihajlović