Grb Kikinde

Изборна процедура

Документи везани за изборну процедуру

Изборна листа број 11 - Доста је било - Саша Радуловић 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Градска изборна комисија
Број:III-03-013-6/2016-11
Дана:10.04.2016.године
К И К И Н Д А

__________________________________________________________________________________________


На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 1. Статута града Кикинда(„ Сл.лист града Kикинда, бр. 1/16 –пречишћен текст) и члана 6. Одлуке о утврђивању органа града Кикинда („Сл. лист општине Кикинда, бр. 16/16) Градска изборна комисија за избор одборника у Скупштини града Кикинда на седници одржаној 10.04.2016. године, донела је


Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Кикинда под називом „Доста је било - Саша Радуловић“ коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, поднела Група грађана „Доста је било - Саша Радуловић“ дана 08.04.2016. године у 18,30 часова.

О б р а з л о ж е њ е


Градска изборна комисија за избор одборника у Скупштини града Кикинда на седници одржаној 08.04.2016. године разматрајући изборну листу „Доста је било - Саша Радуловић“ утврдила да иста садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе, те је закључком наложила подносиоцу изборне листе да у року од 48 часова исте отклони.
Како је подносилац изборне листе Група грађана „Доста је било - Саша Радуловић“ дана 10.04.2016. године отклонио наведене недостатке у законом предвиђеном року (17,55 часова), донето је решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Гадској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ДОСТАВИТИ:
1. Групи грађана „Доста је било - Саша Радуловић“
2. Архиви.

ПРЕДСЕДНИК
Војислава Танацков

 

Изборна листа број 10 - Двери - Демократска странка Србије - Санда Рашковић Ивић - Бошко Обрадовић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Градска изборна комисија
Број:III-03-013-6/2016-10
Дана:08.04.2016.године
К И К И Н Д А


 

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 1 Статута града Кикинда(„ Сл.лист града Kикинда, бр. 1/16 –пречишћен текст) и члана 6 Одлуке о утврђивању органа града Кикинда („Сл. лист општине Кикинда, бр. 16/16) Градска изборна комисија за избор одборника у Скупштини града Кикинда на седници одржаној 08.04.2016. године, донела је


Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Кикинда под називом Двери- Демократска странка Србије-Санда Рашковић Ивић- Бошко Обрадовић коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, поднела Коалиција српски покрет Двери- Демократска странка Србије дана 07.04.2016. године у 12,00 сати.

О б р а з л о ж е њ е

Градска изборна комисија за избор одборника у Скупштини града Кикинда на седници одржаној 07.04.2016. године разматрајући изборну листу Двери- Демократска странка Србије-Санда Рашковић Ивић- Бошко Обрадовић утврдила да је иста садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе, те је закључком наложила подносиоцу изборне листе да у року од 48 часова исте отклони.
Како је подносилац изборне листе, дана 08.04.2016.године (18,00 часова),отклонио наведене недостатке у законом предвиђеном року донето је решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ДОСТАВИТИ:
1. Двери- Демократска странка Србије-Санда Расшковић Ивић- Бошко Обрадовић
2. Архиви.


ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Војислава Танацков

Изборна листа број 9 - НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА - ДРИНА - ДУНАВ - ТОМИСЛАВ БОКАН

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Градска изборна комисија
Број:III-03-013-6/2016-9
Дана:05.04.2016.године
К И К И Н Д А

______________________________________________________________________________________
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 1. Статута града Кикинда(„Сл. лист града Kикинда, бр. 1/16 – пречишћен текст) и члана 6. Одлуке о утврђивању органа града Кикинда („Сл. лист општине Кикинда, бр. 6/16) Градска изборна комисија за избор одборника у Скупштини града Кикинда на седници одржаној 05.04.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Кикинда под називом НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА- ДУНАВ - ТОМИСЛАВ БОКАН, коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, поднео Народни покрет Динара-Дрина- Дунав, дана 05.04.2016. године у 08,00 сати.

О б р а з л о ж е њ е

Градска изборна комисија за избор одборника у Скупштини града Кикинда утврдила је да је подносилац изборне листе Народни покрет Динара-Дрина-Дунав поднела благовремену и уредну изборну листу под називом Народни покрет Динара -Дрина - Дунав - Томислав Бокан, као и сву прописану документацију у складу са чланом 24. Закона о локалним изборима, за изборе за одборнике Скупштине града Кикинда, расписане за 24. април 2016. године.

У складу са наведеним, Градска изборна комисија донела је одлуку као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Градској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.ДОСТАВИТИ:
1. Народни покрет Динара-Дрина- Дунав
2. Архиви.

ПРЕДСЕДНИК
Војислава Танацков

Изборна листа број 8 - Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Градска изборна комисија
Број:III-03-013-6/2016-8
Дана:31.03.2016.године
К И К И Н Д А

______________________________________________________________________________________

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 1. Статута града Кикинда („Сл. лист града Kикинда, бр. 1/16 –пречишћен текст) и члана 6. Одлуке о утврђивању органа града Кикинда („Сл. лист општине Кикинда, бр. 6/16) Градска изборна комисија за избор одборника у Скупштини града Кикинда на седници одржаној 03.04.2016. године, донела је


Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Кикинда под називом ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, поднела дана 01.04.2016. године у 11,10 сати СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.

О б р а з л о ж е њ е

Градска изборна комисија за избор одборника у Скупштини града Кикинда на седници одржаној 01.04.2016. године разматрајући изборну листу др Војислав Шешељ- Српска радикална странка, утврдила да је иста садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе, те је закључком наложила подносиоцу изборне листе да у року од 48 часова исте отклони.
Како је подносилац изборне листе др Војислав Шешељ - Српска радикална странка, дана 03.04.2016.године отклонио наведене недостатке у законом предвиђеном року (10,00 часова), донето је решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ДОСТАВИТИ:
1. Српска радикална странка
2. Архиви


ПРЕДСЕДНИК
Војислава Танацков

Изборна листа број 7 - Зелена странка

 
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Градска изборна комисија
Број:III-03-013-6/2016-7
Дана:31.03.2016.године
К И К И Н Д А

______________________________________________________________________________________


На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11), члана 1. Статута града Кикинда („Сл.лист града Kикинда, бр. 1/16 – пречишћен текст) и члана 6. Одлуке о утврђивању органа града Кикинда („Сл. лист општине Кикинда, бр. 16/16) Градска изборна комисија за избор одборника у Скупштини града Кикинда на седници одржаној 31.03.2016. године, донела је


Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Кикинда под називом ЗЕЛЕНА СТРАНКА коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, поднела дана 29.03.2016. године у 12,30 сати Коалиција ЗЕЛЕНА СТРАНКА.

О б р а з л о ж е њ е

Градска изборна комисија за избор одборника у Скупштини града Кикинда на седници одржаној 29.03.2016. године разматрајући изборну листу Зелене старнке, утврдила да је иста садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе, те је закључком наложила подносиоцу изборне листе да у року од 48 часова исте отклони.
Како је подносилац изборне листе Зелена сранка, дана 31.03.2016.године отклонио наведене недостатке у законом предвиђеном року (09,15 часова), донето је решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Градској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ДОСТАВИТИ:
1. Зеленој странци
2. Архиви.


ПРЕДСЕДНИК
Војислава Танацков

Изборна листа број 6 - ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Општинска изборна комисија
Број:III-03-013-6/2016-6
Дана: 19.03.2016.године
К И К И Н Д А

______________________________________________________________________________________

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),Општинска изборна комисија за избор одборника у Скупштини општине Кикинда, на седници одржаној 19.03.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Кикинда, под називом ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК, коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, дана 17.03.2016. године у 18,15 часова поднела ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 17.03.2016. године, у 18,15 часова, ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК поднела је Општинској изборној комисији Изборну листу под називом ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК.

Прегледом достављене документације утврђено је да изборна листа садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе, те је Комисија донела Закључак којим је подносиоцу изборне листе наложено да у законском року отклони уочене недостатке.
Будући да је подносилац изборне листе у предвиђеном року (дана 19.03.2016. године у 15,05 часова) отклонио недостатке у складу са Закључком, као и да је доставио сву прописану документацију у складу са чланом 24. Закона о локалним изборима за изборе за одборнике Скупштине општине Кикинда, расписане за 24. април 2016. године, Општинска изборна комисија донела је одлуку као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ДОСТАВИТИ:

1. Подносиоцу изборне листе ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК
2. Архиви

ПРЕДСЕДНИК
Војислава Танацков

Изборна листа број 5 - ОДБРАНИМО КИКИНДУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА - Виктор Фелбаб

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Општинска изборна комисија
Број:III-03-013-6/2016-5
Дана: 19.03.2016.године
К И К И Н Д А

______________________________________________________________________________________

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),Општинска изборна комисија за избор одборника у Скупштини општине Кикинда, на седници одржаној 19.03.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Кикинда, под називом ОДБРАНИМО КИКИНДУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА - Виктор Фелбаб, коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, дана 17.03.2016. године у 19,10 часова поднела Коалиција ОДБРАНИМО КИКИНДУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА - Виктор Фелбаб .

О б р а з л о ж е њ е

Дана 17.03.2016. године, у 19,10 часова, Коалиција ОДБРАНИМО КИКИНДУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА - Виктор Фелбаб поднела је Општинској изборној комисији Изборну листу под називом ОДБРАНИМО КИКИНДУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА - Виктор Фелбаб.

Прегледом достављене документације утврђено је да изборна листа садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе, те је Комисија донела Закључак којим је подносиоцу изборне листе наложено да у законском року отклони уочене недостатке.
Будући да је подносилац изборне листе у предвиђеном року (дана 19.03.2016. године у 10,40 часова) отклонио недостатке у складу са Закључком, као и да је доставио сву прописану документацију у складу са чланом 24. Закона о локалним изборима за изборе за одборнике Скупштине општине Кикинда, расписане за 24. април 2016. године, Општинска изборна комисија донела је одлуку као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.ДОСТАВИТИ:

1. Подносиоцу изборне листе: Коалиција ОДБРАНИМО КИКИНДУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА - Виктор Фелбаб
2. Архиви

 


ПРЕДСЕДНИК
Војислава Танацков

Изборна листа број 4 - СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА-НЕНАД ПОПОВИЋ, ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА-ДРАГОЉУБ ЋОСИЋ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Општинска изборна комисија
Број:III-03-013-6/2016-4
Дана: 14.03.2016.године
К И К И Н Д А

______________________________________________________________________________________

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),Општинска изборна комисија за избор одборника у Скупштини општине Кикинда, на седници одржаној 14.03.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Кикинда, под називом СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА-НЕНАД ПОПОВИЋ, ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА-ДРАГОЉУБ ЋОСИЋ, коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, дана 14.03.2016. године у 13,00 часова поднела СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

Општинска изборна комисија за избор одборника у Скупштини општине Кикинда утврдила је да је подносилац изборне листе СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА поднела благовремену и уредну изборну листу под називом СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА-НЕНАД ПОПОВИЋ, ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА-ДРАГОЉУБ ЋОСИЋ , као и сву прописану документацију у складу са чланом 24. Закона о локалним изборима за изборе за одборнике Скупштине општине Кикинда, расписане за 24. април 2016. године.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија донела је одлуку као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.


ДОСТАВИТИ:
1. Подносиоцу изборне листе: СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА
2. Архиви

ПРЕДСЕДНИК
Војислава Танацков

 

Изборна листа број 3 - ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Општинска изборна комисија
Број:III-03-013-6/2016-3
Дана: 14.03.2016.године
К И К И Н Д А

______________________________________________________________________________________

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),Општинска изборна комисија за избор одборника у Скупштини општине Кикинда, на седници одржаној 14.03.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Кикинда, под називом ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, дана 14.03.2016. године у 08,30 часова поднела СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС).


О б р а з л о ж е њ е

Општинска изборна комисија за избор одборника у Скупштини општине Кикинда утврдила је да је подносилац изборне листе СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) поднела благовремену и уредну изборну листу под називом ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), као и сву прописану документацију у складу са чланом 24. Закона о локалним изборима за изборе за одборнике Скупштине општине Кикинда, расписане за 24. април 2016. године.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија донела је одлуку као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.


ДОСТАВИТИ:
1. Подносиоцу изборне листе: СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)
2. Архиви

ПРЕДСЕДНИК
Војислава Танацков

Изборна листа број 2 - VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN–САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА–ИШТВАН ПАСТОР

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА КИКИНДА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Општинска изборна комисија
Број:III-03-013-6/2016-2
Дана:11.03.2016.године
К И К И Н Д А

______________________________________________________________________________________


На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),Општинска изборна комисија за избор одборника у Скупштини општине Кикинда на седници одржаној 11.03.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Кикинда под називом VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN–САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА– ИШТВАН ПАСТОР коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, поднела дана 11.03.2016. године у 15,00 сати, Савез војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Szövetség.

О б р а з л о ж е њ е

Општинска изборна комисија за избор одборника у Скупштини општине Кикинда је утврдила да је овлашћено лице, у име Савез војвођанских Мађара- Vajdasági Magyar Szövetség, поднела благовремену и уредну Изборну листу и сву прописану документацију у складу са чланом 19. Закона о локалним изборима за изборе за одборнике Скупштине општине Кикинда, расписане за 24. април 2016. године, па је донела решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ДОСТАВИТИ:
1. Савез војвођанских Мађара- Vajdasági Magyar Szövetség;
2. Архиви.


ПРЕДСЕДНИК
Војислава Танацков

Изборна листа број 1 - Александар Вучић - Србија побеђује

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА КИКИНДА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Општинска изборна комисија
Број:III-03-013-6/2016-1
Дана:09.03.2016.године
К И К И Н Д А

__________________________________________________________________________________


На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),Општинска изборна комисија за избор одборника у Скупштини општине Кикинда на седници одржаној 09.03.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Кикинда под називом АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, поднела дана 09.03.2016. године у 09,10 сати, Коалиција: Александар Вучић – Србија побеђује.

О б р а з л о ж е њ е

Општинска изборна комисија за избор одборника у Скупштини општине Кикинда је утврдила да је овлашћено лице, у име Коалиције: Александар Вучић – Србија побеђује, поднела благовремену и уредну Изборну листу и сву прописану документацију у складу са чланом 24. Закона о локалним изборима за изборе за одборнике Скупштине општине Кикинда, расписане за 24. април 2016. године, па је донела решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ДОСТАВИТИ:
1. Коалицији: Александар Вучић – Србија побеђује
2. Архиви


ПРЕДСЕДНИК
Војислава Танацков

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Кикинда, расписаних за 24.04.2016. године

Преузмите документ

Увид у бирачки списак

Обавештење - српски
Értesítés - Magyar