Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10732/1 К.О. КИКИНДА

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења о отуђењу из јавне својине објекта и земљишта на катастарској парцели број 10732/1 к.о. Кикинда (“ Службени лист града Кикинде“, број 17/2017) , градоначелник града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ
БРОЈ 10732/1 К.О. КИКИНДА

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде прикупљањем писаних понуда, изграђеног грађевинског земљишта у к.о. Кикинда и то:
-кат. парцела број 10732/1 површине од 7044 м2 уписана у лист непокретности број 3899 к.о. Кикинда са пословном зградом за коју није утврђена делатност површине 972 м2 а која се налази на предметној парцели.
На парцели бр.10732/1 к.о. Кикинда, постоји могућност изградње пословних, производних складишних објеката и изградње у комбинацијама истих као и реконструкција постојећег објекта све према генералном плану Кикинде.

Преузмите текст огласа

Назад