Grb Kikinde

Саопштења за јавност

Важна обавештења Градске управе...

Празник рада - нерадни дани

У складу са Законом о државним и другим празницима који се празнују у Републици Србији („Сл. гласник PC”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), Празник рада обележава се 1 и 2 маја.

Сходно томе, обавештавамо Вас да 1 и 2 маја 2017 године (понедељак и уторак) Градска управа града Кикинде неће радити. Среда, 3 мај 2017. године је редован радни дан за запослене у Градској управи.

Нерадни дани

Према Закону о државним и верским празницима у Републици Србији ( „Службени гласник РС“ бр. 43/01, 101/07 и 92/11), дани Васкрса, од Великог петка закључно са другим даном Васкрса, празнују се као нерадни дани. Сходно томе Градска управа града Кикинде неће радити од Великог петка 14 априла, закључно са Великим понедељком 17. априла. Редован рад Градске управе почиње у уторак, 18. априла 2017. године.

Избори за председника Републике Србије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поводом избора за председника Републике Србије који ће се одржати 02.априла 2017.године, на основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени лист РС“ бр.104/2009 и 99/2011) излаже се део бирачког списка са подручје града Кикинда на увид грађанима.

Део бирачког списка излаже се у седишту Градске управе града Кикинда, на адреси Трг српских добровољаца бр.12 (канцеларија број 10),радним даном у периоду од 08,00 до 15,30 сати и суботом од 08,00 до 13,00 сати. На захтев грађана, запослени на пословима бирачког списка провераваће електронски, путем јединственог матичног броја грађана бирачки статус и тачност уписаних података.
Грађани могу извршити увид у бирачки списак провером на сајту града Кикинда www.kikinda.org.rs и на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs

За недостатке уочене након извршеног увида у Јединствени бирачки списак потребно је да грађанин понесе захтев за промену (упис, измена,допуна,исправка или брисање) у бирачком списку градској управи.

Бирачи могу до закључења бирачког списка захтевати упис,брисање, исправку или допуну чињеница уписаних у бирачки списак Решења доноси до закључења бирачког списка Градка управа, а од закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно за послове управе.

Посебно се позивају малолетна лица која на дан избора за председника Републике Србије који ће се одржати 02.априла 2017.године стичу пунолетство да изврше увид да ли су уписани у део бирачког списка за подручје града Кикинда.

Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у којем је пријављено у том статусу. Решења о променама у бирачком списку за интерно расељена лица доноси до закључења бирачког списка Градска управа.

Бирачи имају право да Градској управи поднесу захтев најкасније пет (5) дана пре дана закључења бирачког списка да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Бирачи који имају боравиште у иностранству имају право да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије најкасније пет (5) дана пре дана закључења бирачког списка поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак који ће на предстојећим изборима гласати у иностранству. О оваквом захтеву решава Градска управа по месту пребивалишта бирача у земљи.
Министарство надлежно за послове управе решењем закључује бирачки списак петнаест (15) дана пре дана избора и у решењу утврђује укупан број бирача и на сваком бирачком месту.

Обавештење - Закон о општем управном поступку

Поштовани грађани,

Нови Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), представља кључни правни ослонац трансформације државе и управног поступања у сервис грађана и један од темеља упостављања одговорне, делотворне и ефикасне управе. које се пре свега односе на размену података из службених евиденција по службеној дужности, а које су почеле да се примењују од 8. јуна текуће године.
Чланом 9. Закона прописано је да је орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, те да орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.
Чланом 103. Закона прописано је:
- да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање;
- да ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано, а ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року;
- да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, а ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Важно је напоменути да ако орган размењује податак онда је та размена бесплатна, а ако странка ипак хоће да сама прибави неки документ у којем је садржан тај податак, мора да плати таксу. У таквим случајевима странка ће и даље плаћати таксу за сва појединачна документа, као и до сада. Оно што је важно јесте да је то право, а не обавеза странке.
Сва документа о којима се не води службена евиденција странка ће морати сама да приложе - попут уговора о закупу стана, здравствених уверења, итд.
Странка ће приликом подношења захтева на обрацсу бр. 1. који је саставни део овог обавештења дати изјаву ко ће пибавити податке из службених евиденција.
Сходно напред наведеном, обавештавамо странке, да ће Градска управа уз њихову сагласност и у њихово име прикупљати потребна документа неопходна за остваривање њихових права. Такође, обавештавамо и све државне органе, установе и друге организације да, службеним путем, могу добити све потребне податке из евиденција које води Градска управа града Кикинде.
У циљу ефикасности размене података из службених евиденција на сајту у делу брзи инкови под називом евиденције је објављена листа службених евиденција које води Градска управа града Кикинде, начин на који се може приступити евиденцији, имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама.
Уколико су странке незадовољне поступањем службеника Градске управе, а у вези са разменом података из службених евиденција, могу писаним путем, упутити приговор начелнику Градске управе, који се предаје у Услужном центру.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КИКИНДЕ
Број:III-03-031-5/2016

 

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15) и члана 31. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, бр. 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), а у вези са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС”, бр. 101/15) Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној дана 17.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I

Овом одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за календарску 2015. годину.

II

Максималан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за календарску 2015. годину не може бити већи од 900 запослених.

III

Максималан број запослених на неодређено време, у систему локалне самоуправе по организационим облицима је:

1 ОПШТИНСКА УПРАВА КИКИНДА 152
2 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КИКИНДА 8
3 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КИКИНДА 21
4 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КИКИНДА 27
5 НАРОДНИ МУЗЕЈ КИКИНДА 14
6 ТЕРРА КИКИНДА 8
7 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИКИНДА 8
8 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КИКИНДА 6
9 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ - НАША КУЋА КИКИНДА 1
10 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈЕЗЕРО КИКИНДА 49
11 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАКОВО 1
12 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО 2
13 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ КОЗАРЦИ 3
14 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУСКО СЕЛО 3
15 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКА ТОПОЛА 1
16 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАШАИД 3
17 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА САЈАН 3
18 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИЂОШ 1
19 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОКРИН 3
20 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ КИКИНДА
202
21 ЈП ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ КИКИНДА 162
22 ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА 39
23 ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА 175
24 ЈКП „6.ОКТОБАР“ У ЛИКВИДАЦИЈИ КИКИНДА 3
25 ЈП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО И ПИЈАЦА У ЛИКВИДАЦИЈИ КИКИНДА 5

IV

Организациони облици у систему локалне самоуправе дужни су да донесу у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и да исти доставе на предходну сагласност председнику Општине Кикинда, односно надлежном органу општине Кикинда.

V

Организациони облици у систему локалне самоуправе приликом израде акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места дужна су да се придржавају одредаба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у погледу начела и начина утврђивања броја запослених и да пре доношења акта спроведу анкету међу запосленима који раде на пословима за које више не постоји потреба или на пословима на којима постоји потреба смањења броја извршилаца, о њиховим намерама и спремности за споразумни престанак радног односа уз исплату новчане накнаде.

VI

Организациони облици у систему локалне самоуправе могу актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места утврдити и мањи број запослених од броја утврђеног овом одлуком.

VII

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кикинда“.

Заузимање јавне површине проширивањем угоститељских башти

 Овим путем обавештавамо све власнике угоститељских башти који имају намеру и могућност да прошире своју постојећу угоститељску башту за време трајања манифестације „ Дани лудаје 2015“, да могу да поднесу захтев Услужном центру општине Кикинда, сваког радног дана у времену од 7,30 – 19,00 часова, најкасније до 07.10.2015 године.
Комунална такса за заузимање јавне површине проширивањем угоститељских башти износи 1.000,00 динара за метар квадратни заузете јавне површине по дану у време одржавања манифестације „ Дани лудаје 2015.“
Заузимање јавне површине проширивањем постојећих угоститељских башти је предмет контроле комуналне инспекције и биће санкционисано уколико се изврши без захтева и одговарајућег одобрења Секретаријата за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду, општинске управе.

СЕКРЕТАРКА
Биљана Фелбаб

Прскање комараца

Обавештавамо грађане општине Кикинда да ће се третман одраслих форми комараца и ларви на територији Општине Кикинда из ваздуха (два авиона са микронерима) и са земље, у зависности од временских прилика, извршити у периоду од 28.08.2015. до 07.09.2015.године.

Дана 28.08.2015.године
Од 12h –Ларвицидни третмани са земље:
-биолошки
-хемијски
-третман комараца у подрумима стамбених и других објекта
Уређаји за третман: леђне и ручне моторне прскалице, гранулатори
Препарати: Larvastop ZG, Vectobas 12AS

Od 18 h- Адултицидни третмани из ваздуха и са земље
Препаратима: Ti-Bi 24, Aqua K-Othrine 20 EW

Дана 29.08.2015. године
Третман одраслих комараца у центру Кикинде ће се извшити у јутарњим часовима од 05:30h ( два возила са ULV генераторима)

Третмани ће се вршити препаратима који садрже активне материје lambda-cihalotrin и deltametrin. Препарати су опасни за пчеле. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третман о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Секретaријат за заштиту животне средине

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица

 На основу члана 14. став 5. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број V-561-95/2014-1 од 27. октобра 2014. године, а у вези са Уговором о донацији за реализацију Потпројекта бр. 2 Регионалног стамбеног програма закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције, Јединице за управљање пројектом – Истраживање и развој д.о.о. и општине Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекта бр. 2 – стамбене јединице, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине

ОБАВЕШТАВА

Подносиоце пријава на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Кикинда да ће Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова бити објављена сутра, 19.06.2015. године на огласној табли општине Кикинда и месних заједница на који се јавни позив односи, огласној табли Комесаријата за избеглице и миграције РС и на интернет презентацији општине Кикинда и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs

Јавне чесме поново у функцији

Поштовани суграђани,

Председник општине Кикинда, Павле Марков, заказао је и одржао хитну седницу Савета за безбедност општине Кикинда, због новонастале ситуације са јавним чесмама, које су одлуком фирме „Енвиротек“ стављене ван функције.
Савет за безбедност је донео одлуку да се хитно обезбеде сви потребни услови, ангажују све надлежне инспекцијске службе, Завод за јавно здравље Кикинда и грађанима омогући да користе воду са јавних чесми, што је и учињено.

Не желећи да улазимо у било какву даљу полемику, сматрајући да грађани не смеју да трпе због формалних бирократских услова или личних интереса појединца и сада и убудуће у служби обезбеђивања свих неопходних услова који доприносе квалитету живота наших суграђана, као орган државне управе реаговаћемо у најхитинијем могућем року.
У наредних неколико дана, све чесме на територији општине биће у функцији.

Јавне чесме

Поштовани суграђани,

Општина Кикинда је, у скаду са свим законским обавезујућим процедурама Закона о јавним набавкама, расписала тендер за одржавање јавних чесми у граду, што је претходних десет година плаћала фирми др Мирослава Кукучке, „ЕNVIROTECH“. Како је сарадња са фиромом др Кукучке дугогодишња, прихватили смо све његове сугестије да би процедура са свим потребним техничким карактеристикама била спроведена ваљано, са чим се и фирма „ЕNVIROTECH“ сложила и дала своју понуду на расписаном тендеру. У петак, 8.маја комисија је отворила две пристигле понуде, од којих је једна била фирма др Кукучке а друга фирма из Зрењанина, чија је понуда за одржавање пречистача воде на јавним чесмама била повољнија за 250.000,00 динара. С обзиром да процедура јавне набавке није завршена и није донешена Одлука о додели посла, асполутно смо непријатно изненађени чињеницом да је фирма др Мирослава Кукучке који годинама из буџета Кикиндске општине добија средства за одржавање чесми, без и једног спроведеног тендера до прошле године, са просечним годишњим приходом од два до седам милиона динара, искључила све чесме у граду без икакве најаве и посебног образложења грађанима и Општини Кикинда.
Уважавајући новонасталу ситуацију, обавештавамо грађане да смо предузели све хитне неопходне мере како би у што краћем временском року имали могућност да неометано користе воду са јавних чесми.

Регистрација Скупштине станара и одржавање стамбених зграда

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду је упутио позив свим представницима вишепородичних стамбених зграда да присуствују састанаку који ће се одржати у петак, 17. априла 2015. године са почетком у 17,30 сати у великој (свечаној) сали Скупштине општине Кикинда.
Представници локалне самоуправе и ЈП ''Општинска стамбена агенција'' ће упознати присутне са правима и обавезама које простичу из законских прописа а односе се на регистрацију скупштина и одржавање стамбених зграда.
Напомињемо да, неким зградама, нису упућени позиви или нису упућени представнику станара из разлога што исте нису имале закључен уговор о одржавању са ЈП ОСА, тако да нисмо имали тачне податке о лицима којима смо требали упутити позив.
Састанку треба да присуствује и представник станара зграде на чију адресу, због горе наведених разлога, није упућен позив.

 

Сат за нашу планету

Општина Кикинда се и ове године прикључује глобалној еколошкој кампањи под слоганом „Сат за нашу планету 2015“ , која се спроводи у организацији Светског фонда за природу (WWF). Циљ кампање je слање снажне поруке да је могуће нешто предузети против климатских промена и променити своје свакодневне навике за добробит планете и самих нас који на њој живимо.

Секретаријат за заштиту животне средине обавештава суграђане да ће у суботу 28.марта 2015.године, у периоду од 20:30 до 21:30 часова бити искључена декоративна расвета у пешачкој зони градског трга у Кикинди. Овом приликом позивају се грађани да дају свој допринос очувању животне средине и у наведеном периоду искључе осветљење у својим домовима. 

Приближава се истек рока за пријаву на НИС-ов конкурс „Заједници заједно“

Компанија НИС подсећа све грађане партнерских градова и општина (Београд, Нови Сад, Панчево, Кикинда, Зрењанин, Нови Бечеј, Житиште, Кањижа , Србобран, Чачак и Ниш) да 26. фебруара истиче рок за пријаву на НИС-ов конкурс „Заједници заједно“, којим компанија подржава развој локалних заједница. Сви заинтересовани могу поднети своје предлоге путем мејла, на адресу zajednicizajedno@nis.eu или попунити пријаву на сајту www.zajednicizajedno.nis.eu.

НИС је 3. фебруара потписао споразуме о сарадњи са наведеним локалним заједницама у Србији и тиме наставио да подржава иницијативу локалног становништва за побољшање услова живота у овим општинама и градовима.

На конкурс се могу пријавити установе и непрофитна удружења са пројектима из области спорта, културе, науке, заштите животне средине и помоћи социјално угроженим категоријама. О избору пројекта ће одлучивати комисија, коју ће чинити представници НИС-а, локалних власти, као и локалне угледне личности. Од ове године, уводи се и гласање локалног становништва путем интернета за пројекте у њиховом граду, тј. општини.

Конкурс „Заједници заједно“ осмишљен је са циљем унапређења квалитета живота у локалним заједницама у којима компанија остварује своју пословну делатност. Кроз програм подршке локалној заједници, НИС је од 2009. године помогао реализацију више од 600 пројеката, у које је уложено готово 800 милиона динара.

Јавни конкурс „Заједници заједно“ је отворен од од 5. фебруара до 26. фебруара, а резултати ће бити објављени до 8. маја 2015. године.

Школска слава Свети Сава

Поштоване колеге и драги ученици,

Поводом школске славе Светог Саве, у име локалне самоуправе и у своје лично име упућујем вам најискреније честитке.
Негујући успомену на дела великог духовника, задужбинара, књижевника, народног учитеља и просветитеља желим вам да његова просветитељска мисија буде ваш узор у проналажењу властитог животног пута и доношењу најважнијих одлука.


Станислава Хрњак
Чланица ОВ задужена за образовање, културу и информисање 

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да је расписан оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Кикинда по годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Кикинда за 2014. годину.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која имају регистровано ( активно ) пољопривредно газдинство.
Јавна лицитација биће одржана 13.и 14.фебруара 2015.године у Свечаној сали општине Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12.

Разгледање катастарских карата и списак парцела земљишта, као и све додатне информације у вези лицитације можете добити у Услужном центру Општинске управе сваког радног дана од 12 до 15 часова.
Рок за подношење пријава је 12.фебруар 2015. до 15,30 часова.

Н А Ч Е Л Н И К

Љубан Средић

Обавештење о поступку са нађеним стварима

Поштовани суграђани/ке,

Правилником о поступку са нађеним стварима (број: III-03-110-12/2013 од 30.10.2013. године) регулише се начин поступања са стварима нађеним на јавним или јавности приступачним местима. Нађене ствари, у смислу овог Правилника, сматрају се ствари или предмети које су њихови власници изгубили или заборавили на јавним или јавности приступачним местима.

На основу члана 5. Правилника о поступку са нађеним стварима (број: III-03-110-12/2013 од 30.10.2013. године) Комисија за поступак са нађеним стварима изложила је, на огласној табли Општинске управе, списак ствари нађених у 2014. години ради стављања на увид грађанима.

На основу члана 6. наведеног Правилника нађена ствар може се издати (предати) лицу које несумњивим и јасним доказима и знацима покаже да је власник или овлашћени потражилац нађене ствари. Власник или овлашћени потражилац нађене ствари је дужан да накнади трошкове и издатке учињене ради чувања и одржавања нађене ствари, као и награду налазачу у висини од 15% од вредности нађене ствари.

Ако постоји оправдана сумња о власништву нађене ствари, нарочито у случају када више лица тражи да им се иста ствар преда, Секретаријат може условити издавање ствари претходним обезбеђењем (личним јемством грађана, полагањен одређеног износа новца и сл.). У случају да Секретаријат не може да реши питање својине више појављених власника, исте ће упутити да питање власништва реше судским путем.

Према члану 8. Правилника о поступку са нађеним стварима ако се лице које је ствар изгубило, са несумњивим доказима о власништву, јави у року од годину дана, рачунајући од дана објављивања наласка, ствар или новац добијен њеном продајом ће му се предати по наплати, односно одбитку трошкова чувања, објављивања и продаје, као и по наплати, односно одбитку награде налазачу.

КОМИСИЈА ЗА ПОСТУПАК СА НАЂЕНИМ СТВАРИМА

Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије

У складу са Уредбом о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије („Сл. Гласник РС“ број 69/2006), обавезу сузбијање и уништавање ове опасне биљке имају:

- власници и корисници површина пољопривредног обрађеног и необрађеног земљишта (вртови и баште, њиве, воћњаци, виногради, ливаде и др.), шума, ловишта;
-власници и корисници грађевинског земљишта, изграђеног и неизграђеног;
-субјекти који управљају водотоковима и каналима и површинама уз водотокове и канале;
-субјекти који одржавају површине уз јавне путеве и железничке пруге;
-субјекти који управљају парковима, националним парковима, гробљима и другим зеленим површинама;
-власници и корисници запуштених површина поред путева, стаза, као и утрина, парлога, деградираних пашњака, запуштених паркова, искрчених места у шумама и др.

Обавезно уништавање амброзије врши се до почетка фенолошке фазе цветања, и то применом следећих мера:
1) агротехничких мера - обрада земљишта (орање, тањирање), нега усева (окопавање, култивисање, плевљење) и др.;
2) механичких мера - кошење, чупање, спаљивање биљака и др.
3) хемијских мера - употреба хербицида са контактним и тоталним деловањем

ОПШТИНСКА УПРАВА КИКИНДА

Водовод и канализација – пројекти

Поштовани суграђани,

Општина Кикинда је потписала уговор и очекује средства од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за пројекте “Суфинасирање изградње водовода и канализације” и за “Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта”.

Укупна вредност радова за израду канализације у улици Браће Богарошки износиће 8.881.439,72 динара од чега Покрајина суфинасира са 4.973.606,25 динара, док су остатак средства општине Кикинда. Када је у питању уређење каналске мреже општина Кикинда је обезбедила 13, а Покрајински секретаријат 19,5 милиона динара, те ће укупна вредност радова износити 32,5 милиона динара. Радови на каналима ће бити извршени у катастарским општинама Кикинда, Иђош, Сајан, Мокрин, Банатска Топола и Башаид где ће бити санирано 31,9 километара мреже по основу елабората који је донела општина Кикинда за ову годину.

Кикинда је једна од 17 општина и градова Војводине које је конкурисала и добила средства за изградњу водовода и канализације, односно једна од 33 општине у пројекту за одржавање канала.

Секретаријат за локални економски развој и туризам

Обавештење фитосанитарне инспекције

Поводом обавештења Министарства пољопривреде и заштите животне средине од 26.05.2014.године, којим се обавештавају физичка лица, предузетници и правна лица која стављају у промет пољопривредне производе , дошло је до измена.

У међувремену је стигло ново обавештење од стране начелника фитосанитарне инспекције (Управа за заштиту биља; Министарство пољопривреде и заштите животне средине) којим Вас обавештавамо да се издавање потврда о промету пољопривредних производа односи само на општине захваћене поплавама.

Н А Ч Е Л Н И К

Љубан Средић

Награда Душан Васиљев

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: II - службено
Дана: 17.06.2014.
К и к и н д а

Награда Душан Васиљев

Скупштина општине Кикинда додељује награду Душан Васиљев, у циљу афирмације савремене српске књижевности и поштовања дела српског међуратног песника, прозног и драмског писца, Кикинђанина, Душана Васиљева ( 1900 – 1924), који је био један од најупечатљивијих сведока катастрофичког Првог светског рата.

Носиоци ове угледне награде су, између осталих, писци попут Милорада Павића, Стевана Раичковића, Јовице Аћина, Ранка Рисојевића, Драга Кекановића. Сагласно томе, награда има за циљ да подстакне и афирмише уметничку домаћу књижевност у окружењу доминирајућих облика тривијалне културе.

Награда се додељује за најбољу књигу у жанровима уметничке прозе и поезије, али и есеја, књижевне науке и критике издате на српском језику, за период између две доделе.

Добитнику припада новчани износ, као и диплома.

Жири награде у саставу: Јован Зивлак, Драган Јовановић Данилов и Милош Латиновић одржао је две седнице, 22. маja и 16. јуна 2014. године и након разматрања око сто наслова, сачинио је ужи избор, у складу са Правилником награде.

Жири је уврстио 4 књиге у ужи избор:

1. Петар Милошевић , Тиња Калаз, проза, Агора, Нови Сад;
2. Стеван Тонтић , Свакодневни смак свијета, песме, Трећи трг, Београд;
3. Миомир Петровић , Мирис мрака, роман, Лагуна, Београд;
4. Саша Радојичић Cyber zen, песме, Културни Центар, Нови Сад.

Жири се определио за четири књиге које на уметнички убедљив начин говоре о нашем времену, о политици живота и посредним и непосредним друштвеним силама које га обликују. У највећој мери реч је о делима у чијем су средишту појединци на чије судбине утичу одбљесци трауматичног времена, друштвених конфликта и предрасуда.
Жири ће саопштење о добитнику Душан Васиљев предочити јавности у другој половини јуна 2014. године.


Станислава Хрњак
Чланица ОВ задужена за образовање, културу и информисање

Извођење јавних радова

Поштовани суграђани,

Општина Кикинда је започела акцију ванредног сређивања и извођења jавних радова на довођењу у функционално стање каналске мреже и атмосферске канализације. Уједно, један од приоритета је одвајање кишне од фекалне канализације, што је у претходном периоду неодговорно рађено од стране појединаца.

Из ових разлога позивамо све грађане Кикинде да изврше чишћење канала испред својих домаћинстава од 15. јуна 2014. године са почетком акције радова па надаље, као и да изврше раздвајање каналозационих мрежа (фекалне од кишне), а тамо где је то отежано и где грађани сматрају да не могу сами, да се обрате за помоћ путем телефона 0230/422 790 и 064/ 8688 333 или лично у III Месну заједницу, сваког радног дана од 07-22 сата.

На истој адреси могу се пријавити и сви они који желе да учествују у акцији уређења и спречавању будуће штете проузроковане елементарним непогодама.

ОПШТИНА КИКИНДА

Промет пољопривредних производа

Поводом обавештења Министарства пољопривреде и заштите животне средине од 26.05.2014.године, обавештавају се физичка лица, предузетници и правна лица која стављају у промет пољопривредне производе ( поврће, остале ратарске културе, воће ) који долазе са поплављеног терена да морају поседовати потврду да исти производи нису били захваћени поплавама и водама поплавног таласа.

Потврду издаје Општинска управа општине Кикинда и месне канцеларије на основу изјаве подносиоца захтева дате под кривичном и материјалном одговорношћу. Потврду можете преузети у Услужном центру општине Кикинда сваког радног дана до 19 сати.

Потврда се издаје без плаћања таксе.

Контролу пољопривредних производа и издатих потврда вршиће фитосанитарна инспекција Министарства пољопривреде и заштите животне средине.


Н А Ч Е Л Н И К

Љубан Средић

„Минут громогласне тишине“

Поштовани,

ове године због природне катастрофе – поплаве која је задесила нашу земљу нисмо били у прилици да у петак, 23. маја, организујемо Матурантску параду и на тај начин обележимо крај школовања свих матураната средњих школа.

Уместо ове манифестације одлучено је да у петак, 30. маја, организујемо скуп под називом „Минут громогласне тишине“ којим би се пружила подршка свим грађанима који су погођени поплавама.

Циљ овог скупа има јединствену поруку упућену свим жртвама катастрофе, поруку која гласи: „Нисте сами!“, као и истицање и јачање духа националног јединства, саосећања и хуманости.

Сценарио манифестације „Минут громогласне тишине!“ 30. маја биће следећи:

09.30 часова – окупљање матураната и подела плесне опреме
11.30 часова – одлазак матураната на градски трг и распоређивање као за плес
11.45 часова – почетак програма, поздравна реч организатора
11.50 часова – поздравни говор председника општине
11.53 часова – укључење у програм Радио Београда 202
11.55 часова – Химна матураната „Гаудеамус“
11.58 часова – Порука генералног организатора Матурантске параде из Словеније
12.00 часова – МИНУТ ГРОМОГЛАСНЕ ТИШИНЕ
12.01 часова – интонирање „Востани Сербие“
12.04 часова – поздравна порука Радио Београда 202
12.05 часова – Крај програма (уз песму групе ЕКВ – „Земља“)

За све додатне информације стојимо Вам на располагању.


Марко Марковљев
директор

Центар креативних идеја "Creativia"

Матурантска парада 2014.године

Поштовани,

овим путем Вас обавештавамо да је услед проглашене тродневне жалости манифестација „Матурантска парада – Плес са Европом“ одложена за 30. мај 2014. године.

О тачном сценарију за дан одржавања манифестације бићете обавештени почетком следеће недеље.


Марко Марковљев

директор

Центра креативни идеја "Creativia"

Саопштење општинског Штаба за ванредне ситуације - 20.мај 2014.године

На данашњој седници Штаба за ванредне ситуације oпштине Кикинда, констатовано је да је из Црвеног крста упућен камион са десет тона хуманитарне помоћи. У халу 3 београдског Сајмишта, послат је први контигент „Банинијевих“ производа и 5.769 литара флаширане воде. Грађани за све информације могу да контактирају Центар за обавештавање општине Кикинда на телефон 1985 уместо 22-901.

На основу утврђене анализе стања, поред људства које је на терену у Обреновцу, Шапцу и Смедеревској Паланци, Кикинда је спремна да одговори свим захтевима поплавама угрожених градова и општина. Ту се, пре свега, мисли на смештајне капацитете, хуманитарну помоћ и испоруку сточне хране.

Захваљујемо свим грађанима општине Кикинда који су исказали спремност да помогну.

Планиране активности у школама током ванредне ситуације

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, на основу одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредне ситуације на територији Републике Србије, због опасности од поплава, налаже да се из безбедносних разлога одложе све активности које су планиране у предшколским установама, основним и средњим школама, а тичу се такмичења и смотри ученика, наставе у природи, излета, посета и екскурзија, као и свих других ваннаставних облика васпитно-образовног рада који предвиђају окупљање деце и ученика.

Ово упозорење доноси се у најбољем интересу деце, ученика и запослених у школским установама, као и њихових родитеља. Оно ће важити док Влада Републике Србије не донесе одлуку о престанку ванредне ситуације, о чему ће установе бити благовремено обавештене.

На територији општине Кикинда, у суботу, 24.маја од 8 до 15 сати све школе ће у оквиру хуманитарне акције прикупљања помоћи имати дан „отворених врата“ од 8 до 15 сати како би ученици, родитељи и сви заинтересовани суграђани могли предати помоћ. Апелује се на то да је најважније прикупити што веће количине воде, конзервиране хране, опреме и хране за бебе као и средтсва за личну хигијену. У сарадњи са локалном самоуправом и сви вртићи на територији наше општине биће укључени у ову акцију. Кикинђани су показали спремност да помогну те је ово још једна акција у којој запослени у образовању у сарадњи са грађанима наше општине дају допринос.

Чланица ОВ задужена за образовање, кулуру и информисање
Станислава Хрњак

Апел за помоћ у сточној храни

Апелујемо на све суграђане, а најпре на пољопрвреднике и сточаре , који су у могућности да донирају кукуруз и осталу сточну храну да би се прехраниле домаће животиње које су спашене из газдинстава са подручја угроженим поплавама. Молимо све да пријаве количине кукуруза и врсте сточне хране које могу да донирају.

Пољопривредници из Кикинде могу да се јаве Јавној агенцији за пољопривреду и малу привреду на телефон 0230/ 404-631. Информације могу да добију сваког дана од 7 до 15 сати.

Пољопривредници из сеоских Месних заједница могу да пријаве  количине кукуруза и врсте сточне хране које желе да донирају у својим Месним заједницама:
МЗ Банатско Велико Село 0230/ 451-422
МЗ Руско Село 0230/ 458-613
МЗ Нови Козарци 0230/ 356-030
МЗ Наково 0230/ 454-320
МЗ Мокрин 0230/ 61-210
МЗ Иђош 0230/ 65-210
МЗ Башаид 0230/ 68-110
МЗ Сајан 0230/ 66-022
МЗ Банатска Топола 0230/67-237
 

Саопштење општинског Штаба за ванредне ситуације - 19.мај 2014.године

На данашњој седници локалног Штаба за ванредне ситуације изнет је  предлог да се јавним радовима на подручју општине Кикинда изврше све неопходне припреме, како би се избегле штете који би настале након евентуалних временских непогода. Констатовано је да Штаб за ванредне ситуације општине Кикинда не располаже неопходном специјализованом опремом у случају непогода оваквих размера. Годинама уназад, Кикинда није инвестирала у куповину такве опремe па је одлучено да отпочне са набавком.

Грађани и даље могу сваког дана од 8 до 20 сати, да предају хуманитарну помоћ коју прикупља општинска организација Црвеног крста. Најпотребнији су конзервирана храна, флаширана вода, беби хране и опреме, као и средстава за хигијену. Указала се потреба и за помоћ у сточној храни. Из Штаба за ванредне ситуације истичу да о количини и врсти сточне хране коју желе да донирају, могу да обавесте Јавну агенцију за пољопривреду и малу привреду на телефон 0230/404-631.

Захваљујемо свим грађанима општине Кикинда који су исказали спремност да помогну.

 

Саопштење општинског Штаба за ванредне ситуације - 18.мај 2014 године

На данашњој седници Штаба за ванредне ситуације општине Кикинда, донети су следећи закључци о којима се обавештава јавност. Моле се да остану у приправности већ пријављени суграђани који су изразили спремност да се као добровољци упуте у подручја угроженим поплавама. У овом тренутку ангажовање добровољаца није потребно ни приоритетно, што не значи да у наредним сатима или данима, неће бити позвани. Заинтересовани грађани који досад нису пријављени, могу своју пријаву за радним ангажовањем да оставе на телефон Центра за ванредне ситуације општине Кикинда 0230/ 22 – 901.

Хуманитарну помоћ коју сакупља Црвени крст, у виду конзервиране хране, флаширане воде и средстава за личну хигијену, грађани могу да предају сваког дана од 8 до 20 сати. Указала се потреба и за помоћ у сточној храни. Из Штаба за ванредне ситуације апелују на грађане који су у прилици да одвоје део сточне хране, да контактирају Јавну агенцију за пољопривреду и малу привреду на телефон 0230/404-631. Информације могу да добију сваког дана од 7 до 15 сати.

Захваљујемо свим Кикинђанима који су исказали спремност да помогну.

Саопштење општинског Штаба за ванредне ситуације - 17.мај 2014.године

На седници Штаба за ванредне ситуације општине Кикинда одржаној данас, 17.05.2014.године донети су следећи закључци и јавност се обавештава о следећем:

У складу са свим наредбама Републичког штаба за ванредне ситуације уколико буде било потребе да се ангажује људство за помоћ угроженим подручјима на територији Републике Србије у току дана, ноћи или наредних дана јавност ће путем средстава јавног информисања о томе благовремено бити обавештена. У овом тренутку немамо потребу да ангажујемо људство , што не значи да се у наредним сатима или данима за тим неће указати потреба. Све детаљније информације могу се добити путем телефона Центра за ванредне ситуације 0230/ 22 – 901.

Моле се сви суграђани који су у прилици да се укључе у хуманитарну акцију помоћи становништву на поплављеним подручјима и да се конзерве са готовим јелима, средства за хигијену, гардероба и вода доставе искључиво у општинску организацију Црвени крст Кикинда. Црвени крст Кикинда је институција задужена за прикупљање хуманитарне помоћи.

Захваљујемо свим Кикинђанима који су исказали спремност да помогну.