Grb Kikinde

Konkursi - Arhiva

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 – dr. zakon), člana 11., 12. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16 i 12/22) i člana 38. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 17/22), načelnik Gradske uprave grada Kikinde oglašava

J A V N I K O N K U R S
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U
GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

 

 

Izjava 1

Izjava 2

Tekst konkursa

 

 

 

 Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 1/16 – prečišćen tekst) i Odluke o nagradama i priznanjima opštine Kikinde („Službeni list opštine Kikinde“, broj 4/94, 7/96, 10/99 i 8/01) Gradsko veće grada Kikinde, na sednici održanoj dana 17.11.2016. godine, donelo je

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE
GRADA KIKINDE ZA 2016. GODINU

Preuzmite tekst konkursa

 Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/06 – prečišćen tekst, broj 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 i 39/12) i Odluke o nagradama i priznanjima opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/94, 7/96, 10/99 i 8/01) Opštinsko veće opštine Kikinda, na sednici održanoj dana 02.12.2015.godine, donelo je

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE
OPŠTINE KIKINDA ZA 2015. GODINU

I
Raspisuje se Konkurs za dodelu Godišnje nagrade opštine Kikinda za 2015. godinu.

II
Godišnja nagrada opštine Kikinda dodeljuje se građanima, preduzećima, udruženjima građana i drugim organizacijama za značajna ostvarenja, naročito zalaganje i postignute uspehe u svim oblastima života i rada.

III
Predlog za nagrađivanje mogu podneti sva pravna i fizička lica i Opštinsko veće opštine Kikinda.
Predlozi se dostavljaju u pisanom obliku, sa obrazloženjem i odgovarajućom dokumentacijom (diploma, sertifikat, pohvalnica itd.), koja bi bila od značaja za ocenu postignutih uspeha.

IV
Predlozi za nagrađivanje sa dokumentacijom dostavljaju se Opštini Kikinda, najkasnije do 18.12.2015. godine, na adresu:

OPŠTINA KIKINDA, kancelarija br. 78
Trg srpskih dobrovoljaca 12
23300 Kikinda
sa naznakom: ZA GODIŠNJU NAGRADU OPŠTINE KIKINDA


Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi skupštine, predsednika opštine i Opštinskog veća, na broj telefona: 0230 /410 – 112.

Odluka o dodeli Godišnje nagrade opštine Kikinda za 2015. godinu
Odluka o dodeli Nagrade opštine Kikinda za dugogodišnje zalaganje i doprinos razvoju društvene zajednice

Skupština opštine Kikinda raspisala je konkurs za nagradu Dušan Vasiljev, koja se dodeljuje za najbolju knjigu objavljenu prethodne godine. U konkurenciji za ovo književno priznanje mogu se naći pesničke i prozne knjige objavljene na teritoriji Republike Srbije u toku kalendarske 2014. godine. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa. Žiri će raditi u sastavu: Ivana Peško, Vladimir Arsenić i Srđan Srdić.
Izdavači i autori mogu poslati knjige (tri primerka po pojedinačnom naslovu) na sledeću adresu: Narodna biblioteka Jovan Popović, Trg srpskih dobrovoljaca 57, 23300 Kikinda, uz obaveznu napomenu na pošiljci „Za nagradu Dušan Vasiljev“, najkasnije do 11. 9. 2015. godine.
Zbog procedure izrade novog Pravilnika o dodeli, nagrada će ove godine izuzetno biti uručena na svečanosti zakazanoj za 6. 10. 2015. godine u Kikindi, dok će od naredne godine biti dodeljivana 27. marta, na dan smrti Dušana Vasiljeva, što je ujedno i Dan kikindske gimnazije koja nosi ime ovog velikog ekspresionističkog autora.
Dodatne informacije: nagradadvasiljev@gmail.com

Preuzmite predlog sastava žirija
Preuzmite Pravilnik o dodeli

 Na osnovu člana 6. Odluke o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine opštine Kikinda („Sl. list opštine Kikinda“, broj 28/09 i 10/10) i Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Kikinda u 2015. godini, Opštinsko veće opštine Kikinda,

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje projekata u oblasti:
Unapređenje i zaštita životne sredine u opštini Kikinda u 2015. godini

Preuzmite tekst javnog konkursa
Preuzmite obrazac prijave na javni konkurs

REZULTATI KONKURSA
ZA UČEŠĆE NA 6. INTERNACIONALNOM FESTIVALU MUZIKE ZA DECU
"TA SE PESMA LJUBAV ZOVE"
Kikinda, 2015

Festival je muzičko umetnička manifestacija autorskih kompozicija. Takmičarskog je karaktera, a pravo učešća imaju autori muzičkih numera za decu sa prostora bivše SFRJ. Pri odabiru pesama, prioritet su imale numere koje su nastale nakon održavanja prošlogodišnjeg festivala (numere koje su snimljene u periodu od 1. oktobra 2014. do 20. juna 2015. godine) i koje tekstom, muzikom i aranžmanom zadovoljavaju forme pesama prilagođenih uzrastu dece od 6 do 13 godina.

Preuzmite spisak odabranih pesama

 O G L A S

O JAVNOM KONKURSU ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE
„ KIKINDA“, KIKINDA NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“, Kikinda, Trg srpskih dobovoljaca 11, matični broj 21071989, na period od 4 (četiri) godine.

Preuzmite tekst konkursa

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 11. stav 1. tačka 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09), člana 41. Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 12/12, 20/13 i 69/14) i Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2015. godinu (br. III-04-10-/15) na predlog Saveta za zapošljavanje opštine Kikinda

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KIKINDA

raspisuje

JAVNI POZIV
POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH
RADNIH MESTA U 2015. GODINI

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite Zahtev za biznis planom
Preuzmite Izjavu

Konkurs

za stanare poljoprivrednog inkubatora

u Kikindi

Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj i turizam opštine Kikinda otvara javni poziv

za stanare Poljoprivredno – preduzetničkog inkubatora u Kikindi

za slobodan plastenik

 

Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite izjavu o vlasništvu nad plastenicima

Preuzmite izjavu o nezaposlenosti

Preuzmite izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva

Preuzmite formular biznis plana

Odobrena sredstva po

JAVNOM KONKURSU

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2015.godinu

za realizaciju manifestacije Maturantska parada 2015.  u opštini Kikinda

 

U skladu sa planiranim sredstvima u budžetu za 2015. godinu na poziciji „Maturantska parada“ sredstva u iznosu od 630.000 dinara dodeljena su Centru kreativnih ideja „Creativia“ Kikinda za realizaciju ove manifestacije.

Odobrena sredstva po

JAVNOM KONKURSU - SPORT 2015- ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA

KOJI SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE

RAZVOJU, UNAPREĐENJU I AFIRMACIJI SPORTA ZA 2015.GODINU

 

Preuzmite tabelu

Odobrena sredstva po

JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA PUTEM DOTACIJA

IZ BUDŽETA OPŠTINE KIKINDA ZA 2015.GODINU

PRI  REALIZACIJI PROJEKATA IZ OBLASTI POLITIKE ZA MLADE

OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU KIKINDA

Preuzmite tabelu

Odobrena sredstva po

JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA PUTEM DOTACIJA IZ BUDŽETA

OPŠTINE KIKINDA ZA 2015.GODINU

ZA REALIZACIJU PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA U OPŠTINI KIKINDA

Preuzmite tabelu

Odobrena sredstva po

JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA

KOJI SVOJIM KVALITETOM

DOPRINOSE RAZVOJU I PREZENTACIJI UMETNOSTI I KULTURE

ZA 2015.GODINU

 

Preuzmite tabelu

Odobrena sredstva po

JAVNOM KONKURSU ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE KIKINDA ZA 2015.GODINU ZA SUFINANSIRANJE POTREBA U OBLASTI SPORTA -osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija

i

JAVNOM KONKURSU ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE KIKINDA ZA 2015.GODINU ZA SUFINANSIRANJE POTREBA U OBLASTI SPORTA -naknade za stručno pedagoški rad trenera u sportu

 

Preuzmite tabelu

Odobrena sredstva po

JAVNOM KONKURSU ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA

SA TERITORIJE OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite tabelu - odobrene stipendije

Preuzmite tabelu - neodobrene stipendije

Odobrena sredstva po

JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE

  PROJEKATA PODSTICANJA INFORMATIVNIH SADRŽAJA MEDIJA

ZA 2015.GODINU

 U skladu sa planiranim sredstvima u budžetu za 2015. godinu na poziciji „mediji“ odobrava se sufinansiranje sledećih informativnih sadržaja i to na mesečnom nivou:

1.TV „Rubin“ Kikinda -odobreni iznos 370.000,00 rsd

2.TV „VK“- odobreni iznos  230.000,00 rsd

3.„Nove Kikindske Novine“- odobreni iznoos 200.000,00 rsd

4.„Ami“ radio Kikinda - odobreni iznos 50.000,00 rsd

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list Opštine Kikinda“, broj 26/2006), predsednik opštine Kikinda je dana, 09.01.2015. godine, doneo


O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI KIKINDA

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U DRŽAVNOJ SVOJINI


Preuzmite oglas

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KIKINDA
raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2015. godinu pri realizaciji projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za opštinu Kikinda

Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite smernice

Preuzmite obrazac prijave

Preuzmite obrazac predloga projekta

Preuzmite obrazac budžeta

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KIKINDA

raspisuje

J A V N I     K O N K U R S

za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji
umetnosti i kulture za 2015. godinu

 

Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite formular

Preuzmite  finansijski plan projekta

Preuzmite izjavu

Opština Kikinda, Komisija za dodelu stipendija, na osnovu člana 23. stav 1. alineja 3. Pravilnika o dodeli stipendija za mlade talente i učenike i studente slabijeg materijalnog stanja sa teritorije opštine Kikinda (br V-110-14/1008 – prečišćen tekst) raspisuje i objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA
SA TERITORIJE OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite tekst konkursa

Na osnovu člana 17, 18. i 20. Zakona o javnom informisanju i medijima(„Sl.glasnik RS“, br. 83/14)

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KIKINDA

RASPISUJE

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PODSTICANJA INFORMATIVNIH SADRŽAJA MEDIJA ZA 2015. GODINU

Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite obrazac br.1

Preuzmite obrazac br.2

Preuzmite obrazac prijave

OPŠTINSKO VEĆE
raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2015. godinu za realizaciju manifestacije Maturantska parada 2015. u opštini Kikinda


Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite obrazac prijave

Preuzmite obrazac predloga projekta

Preuzmite predlog budžeta

Preuzmite izjavu o prihvatanju obaveze

OPŠTINSKO VEĆE

raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Kikinda za 2015. godinu za sufinansiranje potreba u oblasti sporta

-NAKNADE ZA STRUČNO PREDAGOŠKI RAD TRENERA U SPORTU-

Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite izjavu br.1

Preuzmite izjavu br.2

Preuzmite izjavu br.3

Preuzmite  prilog - saglasnost

Preuzmite upitnik

 

OPŠTINSKO VEĆE

raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Kikinda za 2015. godinu za sufinansiranje potreba u oblasti sporta

-OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA-

Pravilnik o kategorizaciji sportskih  klubova, udruženja i organizacija možete preuzeti

u "Službenom listu opštine Kikinda" broj 32

 

Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite prilog- saglasnost

Preuzmite prilog- izjava

Preuzmite prilog- potvrda br.1

Preuzmite prilog- potvrda br.2

Preuzmite tabelu br.1

Preuzmite tabelu br.2

Preuzmite tabelu br.3

„O G L A S
O JAVNOM KONKURSU ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „TOPLANA“ KIKINDA NA PERIOD OD ČETIRI GODINE
Oglas je objavljen u „Sl. Glasniku RS“, br. 132/2014 od 09.12.2014. godine.

 

1. Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplana“ Kikinda, Miloša Velikog, broj 48, matični broj 087927739, na period od 4 (četiri) godine.
2. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme prema Ugovoru o radu koji sa direktorom, na način utvrđen Statutom Javnog preduzeća, zaključuje nadzorni odbor Javnog preduzeća.
3. Direktor: predstavlja i zastupa javno preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.
Direktor javnog preduzeća je javni funkcioner u smislu zakona kojim se reguliše oblast vršenja javnih funkcija.
4. Mesto rada direktora je u Kikindi u sedištu Javnog preduzeća.
5. Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora su:
- da je punoletan i poslovno sposoban;
- da je državljanin Republike Srbije;
- da ima obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine iz oblasti mašinstva, termoenergetike, termotehnike, elektroenergetike, ekonomije, prava ili korporativnog upravljanja iz oblasti za koje je preduzeće osnovano;
- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 3 godine godine na rukovodećim položajima;
- da poseduje znanja iz oblasti upravljanja, funkcionisanja javnih preduzeća i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća.
- da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
- da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
- da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;
6. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
7. Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Kikinda u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština opštine Kikinda, Konkursna komisija za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplana“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «Ne otvaraj».
8. Prijava na Javni konkurs sadrži: navod da se prijava podnosi na Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplana“ Kikinda; ime , ime jednog roditelja i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana, mesto prebivališta ili boravišta, adresa stana ili druga adresa koju kandidat odredi za dostavljanje pošte; datum podnošenja prijave i svojeručni potpis kandidata.
Kandidat je dužan da uz Prijavu podnese:
- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
- Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija);
- Dokaz da ima opštu radnu sposobnost;
- Radnu biografiju sa podacima o zanimanju i stečenom obrazovanju, radnom stažu i poslovima koje je vršio;
- Potvrdu poslodavaca o radnom stažu kandidata, poslovima koje je obavljao i periodu u kojem ih je obavljao ili overenu fotokopiju radne knjižice i rešenja o raspoređivanju, odnosno ugovora i anaeksa ugovora o radu;
- Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju;
- Potvrdu ili izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave, prema mestu prebivališta, da kandidat nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
- Potvrdu ili uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;
- Potvrdu ili uverenje nadležnog prekršajnog suda da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;
- Izjavu da nije član organa političke stranke, odnosno potvrda da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
9. Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, Komisija za imenovanje odbaciće zaključkom i neće uzeti u razmatranje.
10. U izbornom postupku Komisija za imenovanja vrši proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata putem ocenjivanja odgovora na usmeno postavljena pitanja iz oblasti upravljanja i funkcionisanja javnih preduzeća kao i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća. Ukoliko kandidati ostvare isti broj bodova Komisija će izvršiti dodatnu proveru i ocenjivanje.
Komisija je dužna da kandidate 5 (pet) dana ranije pisanim putem obavesti o danu, adresi, prostorijama, vremenu i načinu provere stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata.
11. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu za imenovanje direktora je Starčev Ivan, telefon 0230 410 194.“

  REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
SKUPŠTINA OPŠTINA KIKINDA
BROJ: III-04-06-32/2014

DANA:24.11.2014. GODINE
K I K I N DA

 P R E D S E D N I C A S.O.
ALEKSANDRA MAJKIĆ s.r.

 

„O G L A S
O JAVNOM KONKURSU ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „AUTOPREVOZ“ KIKINDA
NA PERIOD OD ČETIRI GODINE
Oglas je objavljen u „Sl. Glasniku RS“, br. 132/2014 od 09.12.2014. godine.

 

1. Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Autoprevoz“ Kikinda, Đure Jakšića, broj 2-6, matični broj 08036446 na period od 4 (četiri) godine.
2. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme prema Ugovoru o radu koji sa direktorom, na način utvrđen Statutom Javnog preduzeća, zaključuje nadzorni odbor Javnog preduzeća.
3. Direktor: predstavlja i zastupa javno preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.
Direktor javnog preduzeća je javni funkcioner u smislu zakona kojim se reguliše oblast vršenja javnih funkcija.
4. Mesto rada direktora je u Kikindi u sedištu Javnog preduzeća.
5. Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora su:
- da je punoletan i poslovno sposoban;
- da je državljanin Republike Srbije;
- da ima obrazovanje VI-1 i VII stepena tehničke, saobraćajne, ekonomske, pravne struke, ili osnovne strukovne studije prvog stepena (strukovni menadžer);
- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećem položaju;
- da poseduje znanja iz oblasti upravljanja, funkcionisanja javnih preduzeća i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća.
- da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
- da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
- da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;

6. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
7. Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Kikinda u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština opštine Kikinda, Konkursna komisija za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Autoprevoz“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «Ne otvaraj».
8. Prijava na Javni konkurs sadrži: navod da se prijava podnosi na Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Autoprevoz“ Kikinda; ime , ime jednog roditelja i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana, mesto prebivališta ili boravišta, adresa stana ili druga adresa koju kandidat odredi za dostavljanje pošte; datum podnošenja prijave i svojeručni potpis kandidata.
Kandidat je dužan da uz Prijavu podnese:
- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
- Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija);
- Dokaz da ima opštu radnu sposobnost;
- Radnu biografiju sa podacima o zanimanju i stečenom obrazovanju, radnom stažu i poslovima koje je vršio;
- Potvrdu poslodavaca o radnom stažu kandidata, poslovima koje je obavljao i periodu u kojem ih je obavljao ili overenu fotokopiju radne knjižice i rešenja o raspoređivanju, odnosno ugovora i anaeksa ugovora o radu;
- Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju;
- Potvrdu ili izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave, prema mestu prebivališta, da kandidat nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
- Potvrdu ili uverenje nadležnog privrednog suda da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Javnog preduzeća;
- Potvrdui ili uverenje nadležnog prekršajnog suda da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Javnog preduzeća;
- Izjavu da nije član organa političke stranke, odnosno potvrda da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
9. Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, Komisija za imenovanje odbaciće zaključkom i neće uzeti u razmatranje.
10. U izbornom postupku Komisija za imenovanja vrši proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata putem ocenjivanja odgovora na usmeno postavljena pitanja iz oblasti upravljanja i funkcionisanja javnih preduzeća kao i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća. Ukoliko kandidati ostvare isti broj bodova Komisija će izvršiti dodatnu proveru i ocenjivanje.
Komisija je dužna da kandidate 5 (pet) dana ranije pisanim putem obavesti o danu, adresi, prostorijama, vremenu i načinu provere stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata.
11. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu za imenovanje direktora je Ivan Starčev, telefon 0230 410 194.“

 REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
SKUPŠTINA OPŠTINA KIKINDA
BROJ: III-04-06-32/2014

DANA:24.11.2014. GODINE
K I K I N DA

P R E D S E D N I C A S.O.
ALEKSANDRA MAJKIĆ s.r.
 

Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/06 – prečišćen tekst, broj 2/08, 19/08, 26/08, 7/09,18/09 i 39/12) i Odluke o nagradama i priznanjima opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/94, 7/96, 10/99 i 8/01) Opštinsko veće opštine Kikinda na sednici od 09.12.2014. godine, donelo je

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE OPŠTINE KIKINDA ZA 2014.GODINU


I
Raspisuje se Konkurs za dodelu Godišnje nagrade opštine Kikinda za 2014.godinu.

II
Godišnja nagrada opštine Kikinda dodeljuje se građanima, preduzećima, udruženjima građana i drugim organizacijama za značajna ostvarenja, naročito zalaganje i postignute uspehe u svim oblastima života i rada.

III
Predlog za nagrađivanje mogu podneti sva pravna i fizička lica i Opštinsko veće opštine Kikinda.
Predlozi se dostavljaju u pisanom obliku, sa obrazloženjem i odgovarajućom dokumentacijom (diploma, sertifikat, pohvalnica itd.), koja bi bila od značaja za ocenu postignutih uspeha.

IV
Predlozi za nagrađivanje sa dokumentacijom dostavljaju se opštini Kikinda, najkasnije do 22.12.2014. godine.

OPŠTINA KIKINDA, kancelarija br. 10
Trg Srpskih Dobrovoljaca br.12
23300 Kikinda
sa naznakom: ZA GODIŠNJU NAGRADU OPŠTINE KIKINDA

Dodatne informacije možete dobiti u Službi skupštine, predsednika opštine i Opštinskog veća,na broj telefona 0230 /410 - 187.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o otuđenju iz javne svojine objekta i zemljišta na parc.br. 2228 k.o. Kikinda u ulici Ulici kralja Petra I br. 166 («Sl.list Opštine Kikinda», broj 26/2014) i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ),predsednik Opštine, raspisuje

O G L A S
ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KIKINDA OBJEKATA I ZEMLJIŠTA
na parc.br. 2228 k.o. Kikinda u ulici Ulici kralja Petra I br. 166

Preuzmite tekst oglasa 

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011), Rešenja o otuđenju iz javne svojine objekta i zemljišta parc.br. 8956 k.o. Kikinda u ulici Miloša Velikog br. 16 («Sl.list Opštine Kikinda», broj 27/2014) i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ), predsednik Opštine, raspisuje

O G L A S
ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE OBJEKTA I ZEMLJIŠTA PARC. BR. 8956 K.O. KIKINDA
U  ULICI MILOŠA VELIKOG br. 16

Preuzmite tekst oglasa 

Na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o otuđenju garaža iz javne opštine Kikinde («Sl.list Opštine Kikinda», broj 23/2014) i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ),

predsednik Opštine,

raspisuje

O G L A S

ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE GARAŽA

IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KIKINDA


Preuzmite tekst - oglas

Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o otuđenju garaža iz javne opštine Kikinde («Sl.list Opštine Kikinda», broj 23/2014) i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ),

predsednik Opštine,

donosi

ZAKLJUČAK
O IZMENI OGLASA ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE GARAŽA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KIKINDA

objavljenog u nedeljnom lokalnom listu „Kikindske novine“ dana 20.11.2014 godine

Preuzmite zaključak o izmeni oglasa
 

Na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o otuđenju garaža iz javne opštine Kikinde («Sl.list Opštine Kikinda», broj 23/2014) i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ),

predsednik Opštine,

raspisuje

O G L A S

ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE GARAŽA

IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KIKINDA


Preuzmite tekst - oglas

Na osnovu člana 11. stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi Ugovora o donaciji za realizaciju Potprojekta br. 2 Regionalnog stambenog programa zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektom – Istraživanje i razvoj d.o.o. (u daljem tekstu: JUP) i opštine Kikinda (u daljem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 25 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 04. 11. 2014. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV
za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica
davanjem u zakup 25 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine
na teritoriji opštine Kikinda

 

Preuzmite obaveštenje

Preuzmite tekst Javnog poziva

SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I TURIZAM

opštine Kikinda

otvara

JAVNI  POZIV za stanare Poljoprivredno – preduzetničkog inkubatora u Kikindi

za tri slobodna plastenika

Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite izjavu o vlasništvu

Preuzmite izjavu o nezaposlenosti

Preuzmite izjavu o članovima domaćinstva

Preuzmite obrazac inkubatora

Preuzmite formular biznis plana

Odobrena sredstva po

JAVNOM POZIVU
za
PRIJAVU PREDLOGA PROJEKATA
u oblasti:
Unapređenja i zaštite životne sredine u opštini Kikinda u 2014. godini

 

Preuzmite tabelu

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list Opštine Kikinda“, broj 26/2006), predsednik opštine Kikinda je dana, 08.08.2014. godine, doneo


O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI KIKINDA

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U DRŽAVNOJ SVOJINI

Preuzmite oglas
 

Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda

  OGLAS JE OBJAVLJEN  U SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE BROJ 86/2014 od 15.08.2014. GODINE.

1. Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda na mandatni period od 5 godina.
2. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme prema ugovor o pravima i obavezama direktora.
3. Direktor je javni funkcioner u smislu zakona kojim se reguliše oblast vršenja javnih funkcija.
4. Direktor zastupa i predstavlja Javnu agenciju, rukovodi radom i poslovanjem, donosi pojedinačne akte, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Javnoj agenciji, priprema i sprovodi odluke upravnog odbora i vrši druge poslove određene zakonom i aktom o osnivanju Javne agencije.
5. Mesto rada direktora je u Kikindi u sedištu Javne agencije.
6. Uslovi za izbor direktora su:
- da je punoletan i poslovno sposoban;
- da je državljanin Republike Srbije;
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
- da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za drugo kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za mesto direktora;
- da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
- da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane delatnosti koja je pretežna delatnost Javne agencije;
- da nije stalno zaposlen u Javnoj agenciji;
- da imenovanjem neće izazvati sukob javnog i privatnog interesa;
- da ima visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijaamau trajanju od najmanje četiri godine;
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u jednoj ili više oblasti iz delokruga rada Javne agencije,
- da poseduje stručnu osposobljenost i znanja za uspešno upravljanje poslovanjem Javne agencije i obavljanje delatnosti.
7. Kandidat je dužan da dostavi sledeća dokumenta:
1) Prijavu na konkurs sa ličnim podacima, adresom i mestom stanovanja, adresom za prijem pošte i telefonskim brojem za kontakte;
2) Izvod iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju;
3) Uverenje o državljanstvu Republike Srbije, original ili overenu fotokopiju;
4) Uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
5) Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju;
6) Potvrdu ili izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave prema mestu prebivališta da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
7) Potvrdu ili uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Javne agencije;
8) Potvrdu poslodavaca o radnom stažu kandidata, poslovima koje je obavljao i periodu u kojem ih je obavljao ili overena fotokopija radne knjižice i rešenja o raspoređivanju, odnosno overena fotokopija ugovora i aneksa ugovora o radu;
9) Izjavu da imenovanjem neće izazvati sukob javnog i privatnog interesa;
10) Radnu biografija sa podacima o zanimanju, obrazovanju, radnom stažu i poslovima koje je obavljao.
8. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije", broj 86/2014 od 15.08.2014. godine
9. Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično u prostorijama Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda Topolski put 10, 23300 Kikinda, ili preporučenom poštom na istu adresu sa naznakom „Konkurs za imenovanje direktora - ne otvaraj"
10. Prijava na Javni konkurs sadrži: navod da se prijava podnosi na Javni konkurs za imenovanje direktora Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda; ime , ime jednog roditelja i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana, mesto prebivališta ili boravišta, adresu stana ili drugu adresu koju kandidat odredi za dostavljanje pošte; kontakt telefon; datum podnošenja prijave i svojeručni potpis kandidata.
11. Javni konkurs sprovodi Upravni odbor Javne agencije.
12. Neblagovremene, nepotpune i nerazumljive prijave Upravni odbor će odbaciti zaključkom.
13. Izborni postupak Upravni odbor sprovodi shodnom primenom Odluke o postupku i načinu imenovanja direktora javnih preduzeća opštine Kikinda „.Službeni list opštine Kikinda''. broj 17/2013).
14. Upravni odbor Javne agencije je dužan, da pet dana ranije, pisnim putem obavesti kandidate čije prijave ispunjavaju uslove iz konkursa o datumu, mestu i vremenu utvrđivanja stručne osposobljenost svakog kandidata.
15. U izbornom postupku Upravni odbor vrši proveru stručne osposobljenosti i znanja kandidata putem ocenjivanja odgovora na usmeno postavljena pitanja iz oblasti upravljanja poslovanjem i obavljanje delatnosti. Ukoliko kandidati ostvare isti broj bodova Komisija će izvršiti dodatnu proveru i ocenjivanje.
Upravni odbor je dužan da kandidate 5 (pet) dana ranije pisanim putem obavesti o danu, adresi, prostorijama, vremenu i načinu provere stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata.
16. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Ivan Starčev, broj telefona 0230/ 410 - 194.

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
SKUPŠTINA OPŠTINA KIKINDA  BROJ:III-04-06-23/2014

PREDSEDNICA S.O.

ALEKSANDRA MAJKIĆ s.r.

Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda

  OGLAS JE OBJAVLJEN  U SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE BROJ 86/2014 od 15.08.2014. GODINE.

1. Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda na mandatni period od 5 godina.
2. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme prema ugovor o pravima i obavezama direktora.
3. Direktor je javni funkcioner u smislu zakona kojim se reguliše oblast vršenja javnih funkcija.
4. Direktor zastupa i predstavlja Javnu agenciju, rukovodi radom i poslovanjem, donosi pojedinačne akte, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Javnoj agenciji, priprema i sprovodi odluke upravnog odbora i vrši druge poslove određene zakonom i aktom o osnivanju Javne agencije.
5. Mesto rada direktora je u Kikindi u sedištu Javne agencije.
6. Uslovi za izbor direktora su:
- da je punoletan i poslovno sposoban;
- da je državljanin Republike Srbije;
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
- da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za drugo kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za mesto direktora;
- da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
- da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane delatnosti koja je pretežna delatnost Javne agencije;
- da nije stalno zaposlen u Javnoj agenciji;
- da imenovanjem neće izazvati sukob javnog i privatnog interesa;
- da ima visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijaamau trajanju od najmanje četiri godine;
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u jednoj ili više oblasti iz delokruga rada Javne agencije,
- da poseduje stručnu osposobljenost i znanja za uspešno upravljanje poslovanjem Javne agencije i obavljanje delatnosti.
7. Kandidat je dužan da dostavi sledeća dokumenta:
1) Prijavu na konkurs sa ličnim podacima, adresom i mestom stanovanja, adresom za prijem pošte i telefonskim brojem za kontakte;
2) Izvod iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju;
3) Uverenje o državljanstvu Republike Srbije, original ili overenu fotokopiju;
4) Uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
5) Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju;
6) Potvrdu ili izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave prema mestu prebivališta da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
7) Potvrdu ili uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Javne agencije;
8) Potvrdu poslodavaca o radnom stažu kandidata, poslovima koje je obavljao i periodu u kojem ih je obavljao ili overena fotokopija radne knjižice i rešenja o raspoređivanju, odnosno overena fotokopija ugovora i aneksa ugovora o radu;
9) Izjavu da imenovanjem neće izazvati sukob javnog i privatnog interesa;
10) Radnu biografija sa podacima o zanimanju, obrazovanju, radnom stažu i poslovima koje je obavljao.
8. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije", broj 86/2014 od 15.08.2014. godine
9. Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično u prostorijama Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda Topolski put 10, 23300 Kikinda, ili preporučenom poštom na istu adresu sa naznakom „Konkurs za imenovanje direktora - ne otvaraj"
10. Prijava na Javni konkurs sadrži: navod da se prijava podnosi na Javni konkurs za imenovanje direktora Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda; ime , ime jednog roditelja i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana, mesto prebivališta ili boravišta, adresu stana ili drugu adresu koju kandidat odredi za dostavljanje pošte; kontakt telefon; datum podnošenja prijave i svojeručni potpis kandidata.
11. Javni konkurs sprovodi Upravni odbor Javne agencije.
12. Neblagovremene, nepotpune i nerazumljive prijave Upravni odbor će odbaciti zaključkom.
13. Izborni postupak Upravni odbor sprovodi shodnom primenom Odluke o postupku i načinu imenovanja direktora javnih preduzeća opštine Kikinda „.Službeni list opštine Kikinda''. broj 17/2013).
14. Upravni odbor Javne agencije je dužan, da pet dana ranije, pisnim putem obavesti kandidate čije prijave ispunjavaju uslove iz konkursa o datumu, mestu i vremenu utvrđivanja stručne osposobljenost svakog kandidata.
15. U izbornom postupku Upravni odbor vrši proveru stručne osposobljenosti i znanja kandidata putem ocenjivanja odgovora na usmeno postavljena pitanja iz oblasti upravljanja poslovanjem i obavljanje delatnosti. Ukoliko kandidati ostvare isti broj bodova Komisija će izvršiti dodatnu proveru i ocenjivanje.
Upravni odbor je dužan da kandidate 5 (pet) dana ranije pisanim putem obavesti o danu, adresi, prostorijama, vremenu i načinu provere stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata.
16. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Ivan Starčev, broj telefona 0230/ 410 - 194.

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
SKUPŠTINA OPŠTINA KIKINDA  BROJ:III-04-06-23/2014

PREDSEDNICA S.O.

ALEKSANDRA MAJKIĆ s.r.

Na osnovu člana 6. Odluke o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine opštine Kikinda („Sl.list opštine Kikinda“, broj 28/09 i 10/10) i Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Kikinda u 2014. godini, a na osnovu dobijene saglasnosti na prenamenu sredstava Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, od 09.07.2014. godine, Opštinsko veće opštine Kikinda,
r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za
PRIJAVU PREDLOGA PROJEKATA
u oblasti:
Unapređenja i zaštite životne sredine u opštini Kikinda u 2014. godini

Preuzmite tekst Javnog poziva

Preuzmite obrazac prijave

REZULTATI  KONKURSA , koji je raspisao

Dečiji hor " Čuperak" za

V internacionalni festival muzike za decu

" Ta se pesma ljubav zove" Kikinda 2014.godina

Preuzmite tabelu

Odobrena sredstva po

Javnom konkursu

za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine u opštini Kikinda u 2014. godini

 

Preuzmite tabelu

Dečiji hor "ČUPERAK" raspisuje

KONKURS

Za učešće na V internacionalnom festivalu muzike za decu

"TA SE PESMA LJUBAV ZOVE" KIKINDA 2014
 

Preuzmite tekst konkursa

Na osnovu člana 7. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Kikinda, a na osnovu Ugovora potpisanog između Komesarijata za izbeglice i migracije i opštine Kikinda, br:9-9/53 od 23.04.2014. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Kikinda (u daljim tekstu: Komisija), raspisuje


O G L A S

za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u građevinskom materijalu
za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Kikinda

 

Preuzmite tekst oglasa 

Na osnovu člana 6. Odluke o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine opštine Kikinda („Sl.list opštine Kikinda“, broj 28/09 i 10/10) i Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Kikinda u 2014. godini, Opštinsko veće opštine Kikinda,
r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje projekata u oblasti
unapređenja i zaštite životne sredine u opštini Kikinda u 2014. godini

Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite obrazac prijave

Na osnovu Zaključka Opštinskog veća Opštine Kikinda od 09.04.2014.godine Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup javne površine za postavljanje luna parka, dana 09.04.2014. godine, utvrdila je i javno objavljuje:

J A V N I       O G L A S
ZA IZDAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA U TOKU PRVOMAJSKIH PRAZNIKA 2014. GODINE U KIKINDI

Preuzmite tekst oglasa

Preuzmite prijavu

Preuzmite nacrt ugovora

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-47/2014
Dana: 17.03.2014. godine
Kikinda


P O Z I V
za izbor eko-porukeSekretarijat za zaštitu životne sredine opštine Kikinda upućuje učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja opštine Kikinda Poziv za dostavu eko-poruke.

Cilj poruke je da se utiče na svest i ponašanje mladih prema životnoj sredini.

Učenici svoje eko-poruke u dužini do 6 reči mogu dostaviti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine OU Kikinda na adresu Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda, kancelarija broj 87 ili na e-mail adresu: zastita@kikinda.org.rs.

Poziv važi od 17.03.2014. godine do 10.04.2014. godine.

Sve informacije u vezi poziva možete dobiti na broj telefona 0230/410-157.

 

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

„O G L A S  O JAVNOM KONKURSU ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „AUTOPREVOZ“ KIKINDA, JAVNOG PREDUZEĆA „TOPLANA“ KIKINDA, JAVNOG PREDUZEĆA „INFORMATIVNI CENTAR“ KIKINDA, JAVNOG PREDUZEĆA „GRADSKO ZELENILO I PIJACA“ KIKINDA, JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „6. OKTOBAR“ KIKINDA, JAVNOG PREDUZEĆA „OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA“ KIKINDA I JAVNOG PREDUZEĆA „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA“ KIKINDA NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

OGLAS JE OBJAVLJEN DANA 05.03.2014.GODINE  U „SL. GLASNIKU RS“, br.26

I

1. Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Autoprevoz“ Kikinda, Đure Jakšića, broj 2-6, matični broj 08036446 na period od 4 (četiri) godine.

2. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme prema Ugovoru o radu koji sa direktorom, na način utvrđen Statutom Javnog preduzeća, zaključuje nadzorni odbor Javnog preduzeća. Direktor: predstavlja i zastupa javno preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća. Direktor javnog preduzeća je javni funkcioner u smislu zakona kojim se reguliše oblast vršenja javnih funkcija. Mesto rada direktora je u Kikindi u sedištu Javnog preduzeća.

3. Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora su: - da je punoletan i poslovno sposoban; - da je državljanin Republike Srbije; - da ima obrazovanje VI-1 i VII stepena tehničke, saobraćajne, ekonomske, pravne struke, osnovne strukovne studije prvog stepena (strukovni menadžer); - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećem položaju; - da poseduje znanja iz oblasti upravljanja, funkcionisanja javnih preduzeća i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća; - da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; - da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; - da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;

4. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

5. Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Kikinda u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština opštine Kikinda, Konkursna komisija za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Autoprevoz“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «Ne otvaraj».

6. Prijava na Javni konkurs sadrži: navod da se prijava podnosi na Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Autoprevoz“ Kikinda; ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana, mesto prebivališta ili boravišta, adresa stana ili druga adresa koju kandidat odredi za dostavljanje pošte; datum podnošenja prijave i svojeručni potpis kandidata i dokaze iz tačke VIII Oglasa.

II

1. Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplana“ Kikinda, Miloša Velikog, broj 48, matični broj 087927739, na period od 4 (četiri) godine. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme prema Ugovoru o radu koji sa direktorom, na način utvrđen Statutom Javnog preduzeća, zaključuje nadzorni odbor Javnog preduzeća.

2. Direktor: predstavlja i zastupa javno preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća. Direktor javnog preduzeća je javni funkcioner u smislu zakona kojim se reguliše oblast vršenja javnih funkcija. Mesto rada direktora je u Kikindi u sedištu Javnog preduzeća.

3. Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora su: - da je punoletan i poslovno sposoban; - da je državljanin Republike Srbije; - da je stručnjak u sledećim oblastima: ekonomiji, pravu i korporativnom upravljanju; - da ima obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine; - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 3 godine na rukovodećim položajima; - da poseduje znanja iz oblasti upravljanja, funkcionisanja javnih preduzeća i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća; - da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; - da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; - da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;

4. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

5. Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Kikinda u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština opštine Kikinda, Konkursna komisija za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplana“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «Ne otvaraj».

6. Prijava na Javni konkurs sadrži: navod da se prijava podnosi na Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplana“ Kikinda; ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana, mesto prebivališta ili boravišta, adresa stana ili druga adresa koju kandidat odredi za dostavljanje pošte; datum podnošenja prijave i svojeručni potpis kandidata i dokaze iz tačke VIII Oglasa.

III

1. Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Informativni centar“ Kikinda, Generala Drapšina, broj 20, matični broj 08020981 period od 4 (četiri) godine.

2. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme prema Ugovoru o radu koji sa direktorom, na način utvrđen Statutom Javnog preduzeća, zaključuje Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Informativni centar“ Kikinda. Direktor: predstavlja i zastupa javno preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća. Direktor javnog preduzeća je javni funkcioner u smislu zakona kojim se reguliše oblast vršenja javnih funkcija. Mesto rada direktora je u Kikindi u sedištu Javnog preduzeća.

3. Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora su: - da je punoletan i poslovno sposoban; - da je državljanin Republike Srbije; - da ima obrazovanje IV, VI ili VII stepena stručne spreme; - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti telekomunikacija i informisanja; - da je stručnjak u sledećim oblastima: medija i telekomunikacija, a koje su od značaja za delatnost za čije je obavljanje osnovano Javno preduzeće; - da poseduje znanja iz oblasti upravljanja, funkcionisanja javnih preduzeća i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća; - da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; - da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; - da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Javnog preduzeća;

4. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

5. Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Kikinda u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština opštine Kikinda, Konkursna komisija za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Informativni centar“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «Ne otvaraj».

6. Prijava na Javni konkurs sadrži: navod da se prijava podnosi na Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Informativni centar“ Kikinda; ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana, mesto prebivališta ili boravišta, adresa stana ili druga adresa koju kandidat odredi za dostavljanje pošte; datum podnošenja prijave i svojeručni potpis kandidata i dokaze iz tačke VIII Oglasa.

IV

1. Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Gradsko zelenilo i pijaca“ Kikinda, Branka Radičevića, broj 8, matični broj 20751878 na period od 4 (četiri) godine.

2. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme prema Ugovoru o radu koji sa direktorom, na način utvrđen Statutom Javnog preduzeća, zaključuje nadzorni odbor Javnog preduzeća. Direktor: predstavlja i zastupa javno preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća. Direktor javnog preduzeća je javni funkcioner u smislu zakona kojim se reguliše oblast vršenja javnih funkcija. Mesto rada direktora je u Kikindi u sedištu Javnog preduzeća.

3. Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora su: - da je punoletan i poslovno sposoban; - da je državljanin Republike Srbije; - da je stručnjak u oblasti poljoprivrede, šumarstva, ekonomije, prava, zaštite životne sredine, pejsažne arhitekture ili hortikulture; - da ima obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i zvanje- diplomirani ; završene studije drugog stepena – master ili specijalističke akademske studije trećeg stepena - doktor nauka; - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti koja je od značaja za obavljanje delatnosti radi koje je osnovano Javno preduzeće; - da poseduje znanja iz oblasti upravljanja, funkcionisanja javnih preduzeća i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća; - da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; - da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; - da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;

4. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

5. Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Kikinda u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština opštine Kikinda, Konkursna komisija za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Gradsko zelenilo i pijaca“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «Ne otvaraj».

6. Prijava na Javni konkurs sadrži: navod da se prijava podnosi na Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Gradsko zelenilo i pijaca“ Kikinda; ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana, mesto prebivališta ili boravišta, adresa stana ili druga adresa koju kandidat odredi za dostavljanje pošte; datum podnošenja prijave i svojeručni potpis kandidata i dokaze iz tačke VIII Oglasa.

V

1. Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „6. Oktobar“ Kikinda, Iđoški put, broj 4, matični broj 08037043 na period od 4 (četiri) godine.

2. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme prema Ugovoru o radu koji sa direktorom, na način utvrđen Statutom Javnog preduzeća, zaključuje nadzorni odbor Javnog preduzeća. Direktor: predstavlja i zastupa javno preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća. Direktor javnog preduzeća je javni funkcioner u smislu zakona kojim se reguliše oblast vršenja javnih funkcija. Mesto rada direktora je u Kikindi u sedištu Javnog preduzeća.

3. Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora su: - da je punoletan i poslovno sposoban; - da je državljanin Republike Srbije; - da ima više ili visoko obrazovanje stečeno na studijama tehničkog, ekonomskog ili pravnog smera; - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva iz oblasti za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće; - da je stručnjak za bavljanje delatnošću za koje je preduzeće osnovano; - da poseduje znanja iz oblasti upravljanja, funkcionisanja javnih preduzeća i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća; - da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; - da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; - da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;

4. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

5. Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Kikinda u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština opštine Kikinda, Konkursna komisija za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća «6. Oktobar» Kikinda,Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «Ne otvaraj».

6. Prijava na Javni konkurs sadrži: navod da se prijava podnosi na Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća «6. Oktobar» Kikinda; ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana, mesto prebivališta ili boravišta, adresa stana ili druga adresa koju kandidat odredi za dostavljanje pošte; datum podnošenja prijave i svojeručni potpis kandidata i dokaze iz tačke VIII Oglasa.

VI

1. Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Opštinska stambena agencija“ Kikinda, Svetosavska, broj 43, matični broj 08190089 na period od 4 (četiri) godine.

2. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme prema Ugovoru o radu koji sa direktorom, na način utvrđen Statutom Javnog preduzeća, zaključuje nadzorni odbor Javnog preduzeća. Direktor: predstavlja i zastupa javno preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća. Direktor javnog preduzeća je javni funkcioner u smislu zakona kojim se reguliše oblast vršenja javnih funkcija. Mesto rada direktora je u Kikindi u sedištu Javnog preduzeća.

3. Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora su: - da je punoletan i poslovno sposoban; - da je državljanin Republike Srbije; - da ima visoko obrazovanje građevinskog, pravnog ili ekonomskog smera stečeno na studijama trećeg stepena (doktor nauka), drugog stepena (magistar),odnosno na osnovnim studijama od najmanje četiri godine; - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva, od čega 3 godine na poslovima za koje je osnovano javno preduzeće ili najmanje 3 godine na rukovodećim poslovima; - da poseduje znanja iz oblasti upravljanja, funkcionisanja javnih preduzeća i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća; - da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; - da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; - da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;

4. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

5. Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Kikinda u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština opštine Kikinda, Konkursna komisija za imenovanje direktora Javnog preduzeća «Opštinska stambena agencija» Kikinda ,Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «Ne otvaraj».

6. Prijava na Javni konkurs sadrži: navod da se prijava podnosi na Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća Opštinska stambena agencija» Kikinda; ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana, mesto prebivališta ili boravišta, adresa stana ili druga adresa koju kandidat odredi za dostavljanje pošte; datum podnošenja prijave i svojeručni potpis kandidata i dokaze iz tačke VIII Oglasa.

VII

1. Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca, broj 11, matični broj 08638870 na period od 4 (četiri) godine.

2. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme prema Ugovoru o radu koji sa direktorom, na način utvrđen Statutom Javnog preduzeća, zaključuje nadzorni odbor Javnog preduzeća. Direktor: predstavlja i zastupa javno preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća. Direktor javnog preduzeća je javni funkcioner u smislu zakona kojim se reguliše oblast vršenja javnih funkcija. Mesto rada direktora je u Kikindi u sedištu Javnog preduzeća.

3. Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora su: - da je punoletan i poslovno sposoban; - da je državljanin Republike Srbije; - da je stručnjak u oblasti prava, tehničkih nauka ili ekonomije i da ima obrazovanje stečeno na studijama trećeg stepena (doktor nauka), drugog stepena (magistar), odnosno na osnovnim studijama od najmanje četiri godine; - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima; - da poseduje znanja iz oblasti upravljanja, funkcionisanja javnih preduzeća i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća; - da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; - da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; - da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;

4. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

5. Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Kikinda u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština opštine Kikinda, Konkursna komisija za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada“ Kikinda,Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «Ne otvaraj».

6. Prijava na Javni konkurs sadrži: navod da se prijava podnosi na Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada“ Kikinda; ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana, mesto prebivališta ili boravišta, adresa stana ili druga adresa koju kandidat odredi za dostavljanje pošte; datum podnošenja prijave i svojeručni potpis kandidata i dokaze iz tačke VIII Oglasa.

VIII

KANDIDATI SU DUŽNI DA UZ PRIJAVU PODNESU:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija);
 • Dokaz da ima opštu radnu sposobnost;
 • Radnu biografiju sa podacima o zanimanju i stečenom obrazovanju, radnom stažu i poslovima koje je vršio;
 • Potvrdu poslodavaca o radnom stažu kandidata, poslovima koje je obavljao i periodu u kojem ih je obavljao ili overenu fotokopiju radne knjižice i rešenja o raspoređivanju, odnosno ugovora i aneksa ugovora o radu;
 • Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju;
 • Potvrda ili izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave, prema mestu prebivališta, da kandidat nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
 • Potvrda ili uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Javnog preduzeća;
 • Izjava da nije član organa političke stranke, odnosno potvrda da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 • Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, Komisija za imenovanje odbaciće zaključkom i neće uzeti u razmatranje.
 • U izbornom postupku Komisija za imenovanja vrši proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata putem ocenjivanja odgovora na usmeno postavljena pitanja iz oblasti upravljanja i funkcionisanja javnih preduzeća kao i obavljanja osnovne delatnosti preduzeća. Ukoliko kandidati ostvare isti broj bodova Komisija će izvršiti dodatnu proveru i ocenjivanje.
 • Komisija je dužna da kandidate 5 (pet) dana ranije pisanim putem obavesti o danu, adresi, prostorijama, vremenu i načinu provere stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata.
 • Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu za imenovanje direktora je Ivan Starčev, telefon 0230 410 194.“

Nadležni organ Opštinske uprave opštine Kikinda, Oglas o javnom konkursu dužan je da objavi u „Službenom glasniku Republike Srbije'' i dnevnom listu „Kurir“, u roku do osam dana od dana donošenja ove Odluke.

Narednog radnog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srbije'', Oglas o javnom konkursu nadležni organ Opštinske uprave objaviće i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kikinda, na stranici Skupštine opštine i u delu oglasi, s tim što se mora navesti kada je oglas objavljen u ''Službenom glasniku RS''.

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
SKUPŠTINA OPŠTINA KIKINDA
BROJ: III-04-06-8/2014                                                                                          P R E D S E D N I C A S.O.
DANA: 28.02.2014. GODINE                                                                              ALEKSANDRA MAJKIĆ s.r.
K I K I N DA

Odobrena sredstva po

JAVNOM KONKURSU

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2014. godinu pri realizaciji projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za opštinu Kikinda - Projekata kojima se ostvaruju ciljevi definisani implementacijom Lokalnog akcionog plana politike za mlade u opštini Kikinda za 2014. godinu.

Preuzmite tabelu
 

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Kikinda, broj : II – 06 -7/2014 od 14.02.2014. godine, Opštinsko veće opštine Kikinda upućuje


JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
ZA UČEŠĆE U IZRADI LOKALNOG AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE
OPŠTINE KIKINDA 2015 -2019.godine

 

Preuzmite javni poziv

Preuzmite obrazac prijave

Odobrena sredstva po

Javnom konkursu

za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim i elektronskim medijima za 2014.godinu

U skladu sa planiranim sredstvima u budžetu za 2014.godinu na poziciji „mediji“ Opštinsko veće je odobrilo sufinansiranje sledećih programskih sadržaja i to na mesečnom nivou:

1.TV „ Rubin“ emisije „ Rezervisano“ i „ Riznica“ u ukupnom neto iznosu 377.000,00 dinara
2.TV „ VK“ emisija „Pregled nedelje“ u ukupnom neto iznosu 300.000,00 dinara
3. „Kikindske“ rubrika na mađarskom jeziku i seoska hronika u ukupnom neto iznosu od 80.000,00 dinara
4.“Nove Kikindske Novine“, medijsko praćenje i informisanje javnosti o radu lokalne samouprave u ukupnom neto iznosu 150.000,00 dinara
5. „ Ami“ radio za emitovanje emisije „ S.O.S opštinskog stola“ u ukupnom neto iznosu 40.000,00 dinara

Odobrena sredstva po

Konkursu

za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Kikinda za sufinansiranje potreba u oblasti sporta za 2014.godinu

Preuzmite tabelu I

Preuzmite tabelu II

Odobrena sredstva po

Konkursu

za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta za 2014. godinu

Preuzmite tabelu

Odobrena sredstva po

 Konkursu

za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture za

2014.godinu

 

Preuzmite tabelu

Odobrena sredstva po

Javnom konkursu

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za realizaciju projekata udruženja građana u opštini Kikinda za 2014.godinu

 

Preuzmite tabelu

Na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu pomoći u ekonomskom osnaživanju izbeglih i interno raseljenih lica lica na teritoriji opštine Kikinda od 27.12.2013. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u ekonomskom osnaživanju izbeglih i interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti na teritoriji opštine Kikinda obrazovana rešenjem predsednika opštine Kikinda br: V-561- 89/2013 od 24.12.2013. (u daljim tekstu: Komisija), raspisuje


O G L A S


za podnošenje zahteva za dodelu pomoći
za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodica
izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Kikinda

 

Preuzmite  oglas

Na osnovu člana 11. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Kikinda od 27.12.2013. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Kikinda obrazovana rešenjem predsednika opštine Kikinda br: V-561-89/2013 od 24.12.2013. (u daljim tekstu: Komisija), raspisuje


O G L A S

za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u građevinskom materijalu
za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Kikinda

 

Preuzmite  oglas

OPŠTINSKO VEĆE
raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2014. godinu pri realizaciji projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za opštinu Kikinda - Projekata kojima se ostvaruju ciljevi definisani implementacijom Lokalnog akcionog plana politike za mlade u opštini Kikinda za 2014. godinu.

Preuzmite uvodni tekst

Preuzmite javni konkurs

Preuzmite smernice

Preuzmite obrazac prijave na konkurs

Preuzmite obrazac predloga projekta

Preuzmite obrazac budžeta

 

OPŠTINSKO VEĆE RASPISUJE

KONKURS

za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim i elektronskim medijima

Preuzmite konkurs

Preuzmite obrazac

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom uz podršku Opštine Kikinda, u okviru projekta “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, objavljuje

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE SERVISA PODRŠKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAPOŠLJAVANJA I OBRAZOVANJA NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Pogledajte konkurs

OPŠTINSKO VEĆE
raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji
umetnosti i kulture za 2014. godinu

Preuzmite konkurs

OPŠTINSKO VEĆE
raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2014. godinu za realizaciju projekata udruženja građana u opštini Kikinda.
 

Preuzmite konkurs

Preuzmite smernice za pisanje predloga projekta

Preuzmite obrazac prijave

Preuzmite obrazac predloga projekta

Preuzmite predlog budžeta

Preuzmite izjavu o prihvatanju obaveze

OPŠTINSKO VEĆE
raspisuje

K O N K U R S

Za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Kikinda za 2014. godinu za sufinansiranje potreba u oblasti sporta

Preuzmite konkurs

OPŠTINSKO VEĆE
raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta za 2014. godinu

Preuzmite konkurs

Preuzmite obrazac konkursa

Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011), Rešenja o otuđenju iz javne parc.br. 9538/9 k.o. Kikinda («Sl.list Opštine Kikinda», broj 42/2013) i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ), predsednik Opštine, raspisuje

O G L A S   ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE PARC.BR. 9538/9 K.O. KIKINDA

Preuzmite oglas

Konkurs za stanare poljoprivrednih inkubatora u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Bečeju

Članice međuopštinskog partnerstva, Grad Zrenjanin, opštine Kikinda i Novi Bečej, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja, pozivaju nezaposlene mlade osobe uzrasta do 35 godina, učesnike nedavno održanih obuka u okviru prve faze programa „Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade”, da se prijave za drugu fazu ovog programa i ulazak u inkubatore i korišćenje plastenika za povrtarsku proizvodnju. „Poljoprivredno-preduzetnički inkubatori za mlade” opremljeni za plasteničku proizvodnju povrća će biti uspostavljeni na tri lokacije, u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Bečeju.

Preuzmite konkurs

Preuzmite biznis plan

Opština Kikinda, Komisija za dodelu stipendija, na osnovu člana 23. stav 1. alineja 3. Pravilnika o dodeli stipendija za mlade talente i učenike i studente slabijeg materijalnog stanja sa teritorije opštine Kikinda (br V-110-14/1008 – prečišćen tekst) raspisuje i objavljuje

KONKURS
ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE KIKINDA

Opština Kikinda, u cilju podsticanja talentovanih studenata koji su u toku školovanja ostvarili izuzetne rezultate, kao i podrške studentima koji su slabijeg materijalnog stanja, raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih studija za školsku 2013/2014. godinu (period: oktobar – jun).

Preuzmite konkurs

Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/06 – prečišćen tekst, broj 2/08, 19/08, 26/08, 7/09,18/09 i 39/12) i Odluke o nagradama i priznanjima opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/94, 7/96, 10/99 i 8/01) Opštinsko veće opštine Kikinda na sednici od 08.11.2013. godine, donelo je


O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE OPŠTINE KIKINDA

I

Raspisuje se Konkurs za dodelu Godišnje nagrade opštine Kikinda.

II

Godišnja nagrada opštine Kikinda dodeljuje se građanima, preduzećima, udruženjima građana i drugim organizacijama za značajna ostvarenja, naročito zalaganje i postignute uspehe u svim oblastima života i rada.

III

Predlog za nagrađivanje mogu podneti sva pravna i fizička lica i Opštinsko veće opštine Kikinda.
Predlozi se dostavljaju u pisanom obliku, sa obrazloženjem i odgovarajućom dokumentacijom (diploma, sertifikat, pohvalnica itd.), koja bi bila od značaja za ocenu postignutih uspeha.

IV

Predlozi za nagrađivanje sa dokumentacijom dostavljaju se Opštini Kikinda, najkasnije do 06.12.2013. godine.

OPŠTINA KIKINDA, kancelarija br. 11
Trg srpskih dobrovoljaca 12
23300 Kikinda
sa naznakom: ZA GODIŠNJU NAGRADU OPŠTINE KIKINDA

Dodatne informacije možete dobiti u Službi skupštine, predsednika opštine i Opštinskog veća 0230 410 187.

J a v n i   o g l a s
za izdavanje u zakup javne površine za postavljanje luna parka u toku održavanja manifestacije „Dani ludaje 2013“ u Kikindi

Preuzmite dokumentaciju

Konkurs za mlade preduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji

Članice međuopštinskog partnerstva, Grad Zrenjanin, opštine Kikinda i Novi Bečej, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja, pokreću zajednički Program “Poljoprivredno-preduzetnički inkubatori za mlade”.

Članice međuopštinskog partnerstva, Grad Zrenjanin, opštine Kikinda i Novi Bečej, pozivaju nezaposlene mlade osobe uzrasta do 35 godina da se prijave za učešće u Programu.

Program je namenjen nezaposlenim mladim osobama sa ograničenim resursima za bavljenje poljoprivredom i ima za cilj da im pomogne da skrate vreme i troškove potrebne za osnivanje i razvoj sopstvenih poljoprivrednih gazdinstava za proizvodnju visokoprofitabilnih kultura. Program omogućava mladim nezaposlenim osobama da se dodatno obuče i praktično osposobe da nakon izlaska iz inkubatora započnu sopstveni agrobiznis kroz savremen uzgoj povrća u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju.

Preuzmite dokumentaciju

Na osnovu člana 28. Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima i člana 19. Statuta Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODELU JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Preuzmite javni poziv

Spisak kompozicija koje su odabrane od strane selekcionog žirija po konkursu IV internacionalnog festivala muzike za decu

"Ta se pesma ljubav zove"
Kikinda 2013.

Preuzmite spisak kompozicija

Na osnovu člana 8. i člana 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu pomoći u otkupu seoskih domaćinstava sa okućnicom za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Kikinda, br: II-561-67/2013. od 19.08.2013., Jedinstvena komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći izbeglim licima na teritoriji opštine Kikinda (u daljim tekstu: Komisija), raspisuje


O G L A S

za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u otkupu seoskog domaćinstva sa okućnicom
za izbegla lica koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Kikinda

Preuzmite oglas

Dečiji hor “Čuperak” raspisuje

Konkurs

Za učešće na IV internacionalnom festivalu muzike za decu “Ta se pesma ljubav zove” Kikinda, 2013.

Preuzmite konkurs

Raspodela sredstava po osnovu Konkursa za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2013. godinu.

Preuzmite podatke

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj sprovodi

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava koji je namenjen malim preduzećima i preduzetnicima koji se nalaze u ranoj fazi razvoja i koji se nalaze u nerazvijenim delovima zemlje.

Rok za podnošenje prijava je 24. jun 2013. godine.

Link: http://www.banat.rs/usluge-regionalnog-centra-banat?tip=3

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ raspisala je

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu

Rok za prijavu: ponedeljak, 24. jun 2013.

Link ka konkursu: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-Programa-podrshke-zhenskom-preduzetnishtvu

NACIONALNA AGENCIJA Z AREGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2013. godini

Rok za prijavu: ponedeljak, 17. jun 2013.

Link: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-Programa-podrshke-razvoju-inovativnih-klastera-u-2013.-godini

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za realizaciju programa “Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP”

Rok za prijavu: ponedeljak, 17. jun 2013.

Link: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-realizaciju-programa-Mentoring-za-100-novoosnovanih-i-postojecih-MSPP

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkursi za finansiranje omladinskih projekata.

Rok za prijavu: 15. jun 2013. godine
Link: http://www.zamislizivot.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1301:2013-04-29-09-23-23&catid=34:aktuelno&Itemid=56

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite.

Rok za podnošenje prijava je 12.jun 2013. godine.

Link: http://www.minrzs.gov.rs/konkursi.php

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini.

Rok za podnošenje prijava je 10. jun 2013. godine.

Link: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-Programa-podrshke-razvoju-konkurentnosti-malih-i-srednjih-preduzeca-preduzetnika-i-zadruga-u-2013.-godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 51. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu - AGRA u Gornjoj Radgoni (Republika Slovenija) od 24. do 29. avgusta 2013. godine.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 07. 06. 2013.

Link: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=169:21052013-51-24-29-2013-&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 46. Sajmu privrede u Celju (Republika Slovenija) od 11. do 17. septembra 2013. godine.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 07. 06. 2013.

Link: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=170:21052013-46-11-17-2013-&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA ZA PODSTICANJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 07. jun 2013. GODINE.

Link: http://mfp.gov.rs/pages/article.php?id=9326

EVROPSKA KOMISIJA

EIDHR šema za pomoć (CBSS) 2013 za Srbiju

Iznos granta: 10.000-100.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 8. jul 2013.

Link: http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html

Javni poziv

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kikinda za 2014. godinu

Preuzmite javni poziv
 

Opština Kikinda i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisuju

Javni konkurs

za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. Godini

Preuzmite javni poziv

Opština Kikinda i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisuju

Javni poziv

za realizaciju programa Stručna praksa u 2013. godini

Preuzmite javni poziv
 

Opština Kikinda i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisuju

Javni poziv

za realizaciju Programa pripavnika u 2013. godini

Preuzmite javni poziv
 

Na osnovu člana 8. i člana 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu pomoći u otkupu seoskih domaćinstava sa okućnicom za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Kikinda, br: II-561-10/2013. od 23.04.2013., Jedinstvena komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći izbeglim licima na teritoriji opštine Kikinda (u daljim tekstu: Komisija), raspisuje

O G L A S


za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u otkupu seoskog domaćinstva sa okućnicom za izbegla lica koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Kikinda

Preuzmite oglas
 

OPŠTINA KIKINDA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE raspisuju

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2013. GODINI

Preuzmite javni poziv
 

OPŠTINA KIKINDA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE raspisuje

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2013. GODINI

Preuzmite javni poziv
 

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE raspisalo je

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA ZA PODSTICANJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI

Iznos, odobrenih bespovratnih sredstava po projektu, ne može biti manji od 500.000,00 RSD niti veći od 3.000.000,00 RSD.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti samo za projekte čiji je cilj nekomercijalan.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 07. jun 2013. GODINE.

Link ka konkursu: http://www.mfp.gov.rs/pages/article.php?id=9326
 

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ raspisala je

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici.

Rok za podnošenje prijava je 10. jun 2013. godine.

Link ka konkursu: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-Programa-podrshke-razvoju-konkurentnosti-malih-i-srednjih-preduzeca-preduzetnika-i-zadruga-u-2013.-godini
 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu znaka „Najbolje iz Vojvodine”

Pravo na korišćenje znaka „Najbolje iz Vojvodine” (u daljem tekstu: Znak) imaju:
- Proizvođači proizvoda: povrće, voće, prerađevine od voća i povrća, meso i mesne prerađevine, jestivo ulje i prerađevine od ulja, monofloralni med, mleko i mlečni proizvodi, šećer, konditorski proizvodi, pekarske i testeničarske proizvode, alkoholna pića i destilati voća, vino,pivo, voda za piće, seme biljne proizvodnje, proizvodi od lekovitog bilja, ribe i proizvodi od ribe i proizvodi starih zanata.
Konkurs je otvoren do kraja godine.

Link ka konkursu: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=163:-2013-05-08-2&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za subvencionisanje privatnih preduzeća od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Konkurs je otvoren do 01.06. 2013. godine

Link ka konkursu: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=162:-2013-05-08-1&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13
 

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje u 2013. godini.

Podnosioci predloga Programa mogu biti registrovane republičke organizacije (udruženja) koje svojim programima predviđaju aktivnosti koje doprinose ispunjavaju ciljeve Dečje nedelje, a imaju najmanje tri godine iskustva u organizovanju manifestacija za decu na republičkom nivou.

Zainteresovane organizacije, dužne su da svoje predloge dostave do 15. maja 2013. godine, u 13 časova.

Link ka konkursu: http://www.minrzs.gov.rs/konkursi.php
 

Odluka o raspodeli sredstava po konkursu za podršku poljoprivrede

Komisija je razmotrila 4 pristigle prijave i na osnovu uvida u njih predlaže sledeću raspodelu:

1. Udruženje poljoprivredske prozvođača „Banatska Lenija“: 2.500.000,00 dinara
2. Udruženje pčelara Kikinda: 1.500.000,00 dinara
3. Udruženje pčelara „Matica“ Banatsko Veliko selo: 600.000,00 dinara
4. Udruženje vinogradara i vinara „Šasla“ Iđoš: 400.000,00 dinara.

Ukupan broj direktnih korisnika po 4 projekta je 132 pretežno mladih poljoprivrednika.

Sa korisnicima sredstava potrebno je sklopiti uguvore gde će se precizirati uslovi korišćenja, kao i pravdanja dobijenih sredstava.
 

OPŠTINSKO VEĆE Raspisuje

Javni konkurs

Za podelu sredstava za finansiranje programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike, politike ruralnog razvoja opštine Kikinda

Preuzmite konkurs

Preuzmite obrazac

Naftna industrija Srbije raspisala je poziv za javni konkurs, koji će trajati do 10. maja. Sva udruženja građana i druge neprofitne ustanove sa teritorija deset opština i gradova sa kojima je NIS potpisao Sporazum o saradnji moći će samostalno da konkurišu za podršku NIS-a njihovim projektima iz oblasti sporta, kulture, ekologije, nauke i humanitarnih delatnosti.

Novina u ovogodišnjem Sporazumu je da će kompanija NIS direktno dodeliti 100 odsto sredstava koja će se raspodeliti putem javnog konkursa, za razliku od prethodne godine kada su sredstva raspodeljena po principu 50-50, odnosno 50 odsto novčanih sredstava raspodelila je opština samostalno, a preostalih 50 odsto raspodeljeno je putem javnog konkursa.

U ponedeljak je potpisan Sporazum o strateškoj saradnji za 2013. godinu između kompanije NIS i opština u kojima ova kompanija posluje. Sporazumi se odnose na projekte u razvoju lokalnih zajednica, a njihova ukupna vrednost je 88 miliona dinara i realizuje se u okviru NIS-ovog korporativnog programa „Saradnja radi razvoja“ već pet godina zaredom. Ovom prilikom Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a izjavio je:

„NIS kroz saradnju sa opštinama i gradovima želi da uspostavi dobre partnerske odnose i da doprinese kvalitetu života u lokalnim zajednicama. Nadam se da će uz našu pomoć i dodelu sredstava putem javnih konkursa mnogi lokalni projekti zaživeti i da će organizacije i udruženja uspeti da realizuju svoje aktivnosti i programe. NIS kao savremena i moderna, društveno odgovorna kompanija, nastojaće i ubuduće da značajno doprinosi razvoju zajednica u kojima posluje. Već petu godinu zaredom realizujemo program saradnje sa lokalnim zajednicama u Srbiji, a samo prošle godine vrednost projekta iznosila je skoro 87 miliona dinara. Veliko nam je zadovoljstvo što NIS ima kapacitete i može da pomogne lokalnim građanima da realizuju svoje prioritete i time promene svet na bolje.“

Sporazum je popisan sa Novim Sadom, Nišom, Pančevom, Zrenjaninom, Kikindom, Novim Bečejom, Žitištem, Kanjižom i Srbobranom i, po prvi put, sa gradom Čačkom.

Uslovi i propozicije javnog konkursa objavljeni su na sajtu NIS-a, www.nis.rs/konkurs.


Zainteresovani mogu slati svoje predloge do 10. maja 2013. godine do 16 časova putem onlajn prijava na veb sajtu www.nis.rs/konkurs ili putem mejla saradnjaradirazvoja@nis.eu.


Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu NIS-a www.nis.rs/konkurs, kao i sajtovima lokalnih samouprava za projekte koji se realizuju na njihovoj teritoriji, navodi se u saopštenju ove kompanije.

Opštinsko veće opštine Kikinda i Kancelarija za mlade, raspisuje konkurs 8. aprila 2013. godine

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2013. godinu za realizaciju projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za opštinu Kikinda - Projekata kojima se ostvaruju ciljevi definisani implementacijom Lokalnog akcionog plana politike za mlade opštine Kikinda u 2013. godini.

Ovim putem pozivamo sva udruženja i organizacije iz opštine Kikinda, koje rade sa mladima i za dobrobit mladih, da apliciraju sa svojim idejama na Javni konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana politike za mlade opštine Kikinda.

Cilj konkursa:
Cilj konkursa je da obezbedi uslove za poboljšanje položaja mladih i njihovo aktivno učešće u društvu time što će podeliti nepovratna sredstva u iznosu od ukupno 2.000.000,00 dinara najuspešnijim projektima.

Rokovi:
Konkurs traje od 08. aprila do 29. aprila 2013. Neblagovremene (konkursna dokumentacija koja bude predata nakon 29. aprila) i nepotpune prijave na Javni konkurs, neće biti razmatrane.

Šta je potrebno da biste aplicirali?

Potrebno je da:

Pažljivo isčitate Smernice koje možete pronaći na sajtu opštine Kikinda

Imate registrovano udruženje ili organizaciju sa sedištem na teritoriji opštine Kikinda

Pravo konkurisanja imaju i neformalne grupe mladih

Popunite aplikacione formulare

Pošaljete svoje biografije

Imate dobru ideju kako da se unapredi položaj mladih u Kikindi , vodeći se prioritetom Lokalnog akcionog plana za 2013. godinu.

Zbog čega će Vam se dopasti ovaj kokurs?

Ovaj Konkurs Vam nudi mogućnost da aplicirate sa jednim projektom, da nabavite opremu koja Vam je potrebna za realizaciju projekta kao i da imate nadoknadu za vaš rad.

A niste ni sami!

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u popunjavanju aplikacionih formulara, možete lično posetiti Kancelaiju za mlade ili nas pozvati putem telefona.

KONTAKT INFORMACIJE
Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Kancelariji za mlade, lično, ili telefonom:

Kancelarija Za Mlade
Trg Srpskih Dobrovoljaca 23, lokal 105
0230/22-544
kancelarijazamlade.ki@gmail.com

Ukoliko želite da nas posetite lično, možete to uraditi u periodu od 11:00 do 14:00 časova svakog radnog dana.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se u ostalim prilozima.

 

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je:

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u 2013. godini

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2013. godini

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2013. godini

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. godini

Datum objave: 30. mart 2013.

Više o konkursima: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi?page=0
 

KONKURS

ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZACIJE ILI UČEŠĆA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA OD INTERESA ZA AP VOJVODINU

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine, koje organizuju ili učestvuju na sportskim priredbma od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu.

Rok za podnošenje prijava: 11.04. 2013. godine.

Više o konkursu: http://www.sio.vojvodina.gov.rs/

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice raspisao je

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2013. godini

Rok za podnošenje prijava 19. april 2013. godine.

Više o konkursu: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=1299&PHPSESSID=p7o9bi058i3cc818gg5ch71bk3

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara, kojima će se finansirati aktivnosti udruženja građana u 2013. godini, čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom.

Sredstva će se koristiti za realizaciju sledećih aktivnosti:

Realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana, osim programa u vezi sa organizovanjem manifestacija,
Poboljšanje uslova rada udruženja građana (nabavka opreme).

Pravo da konkurišu imaju udruženja građana sa područja AP Vojvodine čija je delatnost vezana za poljoprivrednu proizvodnju izuzev udruženja koja su koristila podsticajna sredstva ovog Sekretarijata a nisu opravdala namensko i zakonito korišćenje tih sredstava.

Više o konkursu: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/71

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža sa naslonom na površini ne manjoj od 1ha i ne više od 10 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini od 60% od ukupne vrednosti opreme.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 160.000.000,00 dinara. Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Pravo da konkurišu imaju:
- fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
- pravna lica – registrovana za obavljanje delatnosti gajenja voća;
- zemljoradničke zadruge, koje su registrovane za obavljanje delatnosti gajenja voća (najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu).
Sva lica koja konkurišu moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava je 17.5.2013.

Više o konkursu: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/67

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je

K O N K U R S

za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava fizičkim licima - nosiocima registrovanog poljoprivrednog gazdinstva za kupovinu opreme neophodne za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 80.000.000,00 dinara.

Korisnici podsticaja mogu biti fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, sa područja AP Vojvodine, koji se bave proizvodnjom: povrća, cveća i jagodičastog voća.

Rok za podnošenje prijava je 17.5.2013.

Više o konkursu: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/69

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je

K O N K U R S

Za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti :

Navodnjavanje poljoprivrednih kultura investiranjem u sisteme za navodnjavanje u ukupnom iznosu do 175.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 50% vrednosti realizovane investicije. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo da konkurišu imaju fizička lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i zemljoradničke zadruge sa teritorije AP Vojvodine koja pristupaju izgradnji sistema za navodnjavanje i nabavci opreme za navodnjavanje u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, staklenicima i plastenicima.

Rok za podnošenje prijava je 30.9.2013.

Više o konkursu: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/68

Obaveštavamo Vas da je Stalna konferencija gradova i opština raspisala konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi pod nazivom „DRUGAČIJE OD DRUGIH".

Konkurs je otvoren od 1. aprila do 15. oktobra 2013. godine za novinare lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija, a teme konkursa su: evro integracije, zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou.

Kompletna informacija o ovom konkursu dostupna je na veb sajtu SKGO www.skgo.org/contests/80, kao i u prilogu mejla.

Preuzmite tekst konkursa

Raspodela sredstava po osnovu Konkursa za sufinansiranje rada udruženja građana za 2013. godinu

Preuzmite tabelarni prikaz
 

Raspodela sredstava po Konkursu za dodelu stipendija sportistima neolimpijskih sportova za 2013. godinu

Preuzmite tabelarni prikaz

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisao je

K o n k u r s

za promocij u lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

Konkurs je otvoren do 01. novembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Više o konkursu
 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisao je

K o n k u r s

za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim mehanizmima za ravnopravnost polova za aktivnosti i programe namenjene unapređenju oblasti rodne ravnopravnosti i eliminisanju svakog oblika diskriminacije žena u lokalnoj zajednici

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Više o konkursu
 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisao je

K o n k u r s

za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja (29. mart 2013. god.)

Više o konkursu
 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisao je

K o n k u r s

za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice”

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Više o konkursu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisao je

K o n k u r s

za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama

Konkurs je otvoren do 01. novembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava.

Više o konkursu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

K o n k u r s

za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja AP Vojvodini za 2013. godinu

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 3. april 2013. godine.

Više o konkursu
 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

K o n k u r s

za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2013. godinu

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 3. april 2013. godine.

Više o konkursu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO raspisao je

K o n k u r s

za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini u 2013. godini

Konkurs je otvoren od 10. marta do 10. maja 2013. godine.

Više o konkursu

OPŠTINSKO VEĆE raspisuje

K O N K U R S

za dodelu stipendija sportistima neolimpijskih sportova

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Raspodela sredstava po osnovu Konkursa za dodelu stipendija sportistima za 2013. godinu.

Preuzmite zaključak i tabelu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE raspisao je

Konkurs

za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini.

Rok za podnošenje prijava je 22. mart 2013. godine.

Više o konkursu
 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE raspisao je

Konkurs

za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji AP Vojvodine za 2013. godinu

U skladu sa članom 4. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Rok za podnošenje prijave je 01.04. 2013. godine.

Više o konkursu
 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU raspisao je

Konkurs

za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. godine

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija mladih i za mlade, Kancelarija za mlade, lokalnih samouprava i ustanova radi realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (14.03.2013. godine).

Više o konkursu
 

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE raspisalo je

Poziv

za podnošenje predloga projekata na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2013. godine

Prioriteti finansiranja:

1. Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija
- Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom
- Dnevni boravci za osobe sa invaliditetom
- Stimulativni i inkluzivni programi namenjeni deci, odraslim i starim osobama sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama u cilju prevencije institucionalizacije

2. Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

- Uklanjanje arhitektonskih barijera

3. Usluge podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom

- aktivnosti dopunske podrške koje svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno okupacionih i psihosocijalnih programa u širem smislu
- aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Udruženja osoba sa invaliditetom, kao i druga udruženja građana koja realizuju programe čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Rok za dostavljanje projektnih predloga 15.3.2013.
 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE raspisao je

Konkurs

za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2013. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, i to:

1. projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 2.000.000,00 dinara i

2. projekata iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u iznosu od 2.800.000,00 dinara

Pravo za učešće na konkursu:
Na konkursu za su/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom list „Dnevnik“ do 30.03.2013. godine.

Preuzmite prijave
 

Raspored sredstva iz budžeta za finansiranje redovnih aktivnosti sportskih organizacija po podnetim prijavama

Preuzmite zaključak

Preuzmite tabelarni prikaz raspodele
 

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisuje

K O N K U R S

za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu u 2013. godini. Konkurs je otvoren od 03. februara 2013. do 4. marta 2013. godine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisuje

K O N K U R S

za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2013. godini. Konkurs je otvoren od 03. februara 2013. do 4. marta 2013. godine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisuje

K O N K U R S

za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2013. godini. Konkurs je otvoren od 03. februara 2013. do iskorišćenja planiranih sredstava.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisuje

K O N K U R S

za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2013. godini. Konkurs je otvoren od 03. februara 2013. do 4. marta 2013. godine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisuje

K O N K U R S

za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2013. godini. Konkurs je otvoren od 03. februara 2013. do iskorišćenja planiranih sredstava.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodica izbeglih lica na teritoriji opštine Kikinda (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje

O G L A S

za podnošenje zahteva za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodica izbeglih na teritoriji opštine Kikinda

Preuzmite oglas

Raspored sredstava po K O N K U R S U za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture za 2013. godinu

Preuzmite tabelarni prikaz
 

Opštinsko veće raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje rada Udruženja građana za 2013. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 

Opštinsko veće raspisuje  K O N K U R S  za dodelu stipendija sportistima

za 2013. godinu, iz budžeta Opštine Kikinda. Sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara biće raspoređena na sledeći način: 60% sredstava biće dodeljeno sportistima u pojedinačnim sportovima, a 40% sredstava sportistima u ekipnim sportovima. Finansiraće se samo oni sportovi koji su taksativno navedeni u Praviliniku o sportskim granama u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“ broj 72/2011).

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Raspored odobrenih sredstava po Konkursu za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta

Preuzmite tabelarni prikaz

Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/06 – prečišćen tekst, broj 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/10), Opštinsko veće opštine Kikinda na sednici od 21 .01.2013. godine, donelo je

O D L U K U o raspisivanju konkursa za finansiranje iz budžeta za potrebe u oblasti sporta na teritoriji Kikinde za 2013. godinu

Preuzmite konkurs

O G L A S
za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji opštine Kikinda

Preuzmite oglas

O G L A S
za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Kikinda

Preuzmite oglas

Garancijski fond AP Vojvodine raspisuje

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Komisija za dodelu stipendija opštine Kikinda, koja je imenovana rešenjem predsednika opštine Kikinda br. V-67-4/2009 na osnovu člana 23. stav 1. alineja 6. i člana 23v. Pravilnika o dodeli stipendija za mlade talente i učenike i studente slabijeg materijalnog stanja sa teritorije opštine Kikinda br. V-110-14/2008-prečišćen tekst, po raspisanom konkursu br. V-67- 6/2012 koji je objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kikinda, dana 09.11.2012. godine, donela je dana 03.12.2012. godine

O D L U K U o dodeli stipendija

Preuzmite odluku

Opštinsko veće opštine Kikinda raspisalo je

Konkurs  za dodelu Godišnje nagrade opštine Kikinda za 2012. godinu

Preuzmite dokumentaciju

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je

JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za razvoj i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije

Pogledajte detalje konkursa

Ministarstvo kulture i informisanja je raspisalo

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2013. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom u 2013. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2013.godini

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u 2013.godini

Pogledajte konkurse
 

Konkurs - za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2012 godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2012. godini putem ovog konkursa sredstva u iznosu do 32.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih aktivnosti:

1. Izradu i realizaciju programa i projekata izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači, objekata za obradu i rasecanje divljači na strateški-funkcionalnim lokacijama, u iznosu do 1.500.000,00 dinara.

2. Realizacija programa zaštite i unapređenja, gajenja lovostajem zaštićene sitne i krupne divljači, u iznosu do 12.500.000,00 dinara, i to za:

a) Izgradnju lovno - tehničkih objekata:

 • prihvatilišta za fazanske piliće,
 • pojilišta za divljač i
 • uređenje poligona za fazane,

b) Rekonstrukcija lovno tehničkih objekata u lovištima posebne namene, u iznosu do 3.000.000,00 dinara.

3. Naučno-istraživački i stručni rad, u iznosu do 2.100.000,00 dinara.

 • istraživanje realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2013/2014 godinu;
 • naučno-istraživački rad u delatnosti lovstva;
 • edukacija kadrova u lovstvu, putem seminara, izrade edukativnih materijala i dr..

4. Druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, u iznosu do 12.900.000,00 dinara, za nabavku opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, i to za:

 • kompjutere,
 • lovočuvarska odela,
 • dvoglede i
 • drugu opremu - moped.

Konkurs traje od 20.11.2012. do 05.12.2012.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je

Konkurs - o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2012. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Konkurs - za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2012. godinu

Preuzmite konkurs
 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisala je

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji.

Preuzmite konkurs
 

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata Udruženja građana koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. Godinu

Konkurs traje od 09.11.2012. do 05.12.2012.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 100.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:

 • imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
 • koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici. (Uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
 • da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u 2012. godini (odnosno 2009, 2010. ili 2011. pod uslovom da su već korisnici ovih sredstava),
 • daju u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
 • da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za

Sprovođenje programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke

Konkurs traje od 09.11.2012. do 24.11.2012.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu.

Sredstva za sufinansiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2012. godinu ukupno iznose 5.000.000,00 dinara. Raspodela predviđenih sredstva vršiće se za unapređenja rada udruženja odgajivača stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine i koja su u sistemu Poljoprivrednih stručnih službi (Regionalnih odgajivačkih organizacija).

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za

Korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

Konkurs traje od 09.11.2012. do 24.11.2012.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu

Sredstva u iznosu od 3.284.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, a u svrhu očuvanja, održivog korišćenja i unapređenja načina odgajivanja autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (Podolac i Buša), Svinjarstvo (Mangulica) iOvčarstvo (Vitoroga žuja i Čokanska cigaja), čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (član 7, 8. i 9. Zakona o stočarstvu, ''Službeni glasnik RS'', broj 41/09 i 93/12)

Pravo na ostvarivanje ovih sredstava imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva - vlasnici genetskih resursa (autohtonih rasa) domaćih životinja, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.


Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za

Održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke

Konkurs traje od 09.11.2012. do 24.11.2012.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi stoke u AP Vojvodini ukupno iznose 3.500.000,00 dinara. Pravo na podnošenje prijave za korišćenje sredstava imaju udruženja građana - organizatori izložbi stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za

Sufinansiranje tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Konkurs traje od 10.11.2012. do 26.11.2012.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u budžetu AP Vojvodine predviđeno je do 20.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim Programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za

Sufinansiranje opremanja ili angažovanja poljočuvarske službe

Konkurs traje od 13.11.2012. do 30.11.2012.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo objavljuje konkurs za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe budžetom AP Vojvodine predviđeno je ukupno do 70.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 60%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.
Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe i koji su svojim godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Opštinsko veće raspisuje
K O N K U R S
za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta za 2013. godinu

Preuzmite konkurs

Opština Kikinda, u cilju podsticanja talentovanih studenata koji su u toku školovanja ostvarili izuzetne rezultate, kao i podrške studentima koji su slabijeg materijalnog stanja, raspisuje

Konkurs

za dodelu stipendija studentima osnovnih studija za školsku 2012/2013. godinu

Preuzmite konkurs

Opštinsko veće raspisuje

K O N K U R S za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture za 2013. godinu

Konkurs se raspisuje Odlukom OV opštine Kikinda broj II-06-42/2012 od 08.10.2012. godine.

Preuzmite konkurs

U skladu sa planiranim aktivnostima za 2012. godinu i obezbeđenim budžetskim sredstvima, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu r a s p i s u j e


K O N K U R S ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV DROGE U AP VOJVODINI


Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja, organa lokalne samouprave i ustanova čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, radi realizacije Akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini.

Preuzmite konkurs
 

KONKURS za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2013. godini
Preuzmite konkurs

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata
usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za
nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2012. godini

Preuzmite konkurs

Konkurs sekreterijata za poljoprivredu

Preuzmite konkurs

Preuzmite obrazac

Guide to filling in S51–
Application form for project and programme support

Preuzmite konkurs

K O N K U R S
za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava
iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2012. godinu

Preuzmite konkurs

K O N K U R S
za realizaciju aktivnosti

Preuzmite konkurs

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata
očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini
u 2012. godini

Preuzmite konkurs

JAVNI KONKURS-ENERGIJA ŽIVOTA

Preuzmite konkurs

IZVEŠTAJ o trošku sredstava za dodelu stipendija sportistima

Preuzmite izveštaj

P R I J A V A  za dodelu stipendija sportistima

Preuzmite prijavu

KONKURS za dodelu stipendija sportistima

Preuzmite konkurs

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2012. GODINI

Preuzmite javni poziv

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2012. GODINI

Preuzmite javni poziv

Konkurs za

Omladinskog radnika u okviru projekta “Mladići kao saveznici u
sprečavanju nasilja i sukoba na zapadnom Balkanu”

Preuzmite konkurs

KONKURS ZA REALIZACIJU
PROGRAMA STRUČNE PRAKSE

Preuzmite konkurs

KONKURS ZA POSLODAVCE
ZA DODELU SUBVENCIJA POSLODAVCIMA RADI
STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA
NA ODREĐENO VREME

Preuzmite konkurs

JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA
Pružanja pomoći deci sa smetnjama u razvoju i pomoći u kući
starim iznemoglim, socijalno ugroženim i invalidnim licima
u 2012. godini.

Preuzmite konkurs

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA U 2012. GODINI

Preuzmite konkurs

Preuzmite zaključak

Cene JKP 6. Oktobar Kikinda 2012.godine

PREUZMITE

Raspodela sredstava po osnovu Konkursa za sufinansiranje programa/projekata udruženja građana sa teritorije opštine Kikinda u 2012. godini.

Preuzmite zaključak

Pregled raspodele sredstava po Konkursu za finansiranje iz budžeta u oblasti sporta na teritoriji Kikinde za 2012. godinu.

Preuzmite zaključak

JAVNI POZIV
za dodelu bespovratnih sredstava
u okviru MERE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA KOJA IMAJU TENDENCIJU BRZOG RASTA - GAZELE

Preuzmite javni poziv

JAVNI POZIV
za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
MERE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA,
PREDUZETNICIMA I ZADRUGAMA ZA JAČANJE INOVATIVNOSTI

Preuzmite javni poziv

Konkurs - MEDIJI 2012

Preuzmite rezultate

Preuzmite cenovnik

stupa na snagu 01.10.2012.

Preuzmite cenovnik

stupa na snagu 01.10.2012.

Preuzmite cenovnik

stupa na snagu 01.10.2012.

USAID objavio poziv za dostavljanje prijava za bespovratna sredstva usmerena na promovisanje uspostavljanja mehanizama komunikacije između organizacija građanskog društva, javnog sektora i lokalnih samouprava.

Dalje informacije mozete pronaci na http://www.lokalnirazvoj.rs/poziv-za-dost-prijava.html

KULTURA-2012.

Preuzmite konkurs

Rezultati konkursa za Fond kulture i fizičke kulture

Preuzmite rezultate

O D L U K A O RASPISIVANJU KONKURSA ZA

FINANSIRANJE IZ BUDŽETA ZA POTREBE U OBLASTI

SPORTA NA TERITORIJI KIKINDE ZA 2012. GODINU

PREUZMITE KONKURS

OPŠTINSKO VEĆE

raspisuje K O N K U R S

za sufinansiranje programa/projekata udruženja građana za 2012. godinu

PREUZMITE KONKURS


Konkurs za javno informisanje 2012.

rok za dostavu dokumentacije produžen do petka 3.februara

PREUZMITE KONKURS

rok za dostavu dokumentacije produžen do petka 3.februara

PREUZMITE KONKURS

OKOK EKO INFO

Opširnije...

OKOK EKO INFO

Opširnije...

Rezultati konkursa za Fond kulture i fizičke kulture

PREUZMITE REZULTATE

Rezultate možete preuzeti OVDE

 

Republika Srbija
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima

OBAVEŠTAVA

gradove i opštine, odnosno jedinice lokalnih samouprava, kao i ustanove (škole i javna preduzeća) da mogu izvršiti prijavljivanje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije sportskih objekata u 2012. godini

Raspisuje opšti javni anonimni arhitektonski konkurs za izradu idejnog rešenja stalne postavke
i pratećih sadržaja Narodnog muzeja Kikinda, septembar 2011. godine

Preuzmite konkurs

Obuka za popisivače koji će učestvovati u popisu na teritoriji grada biće održana od 21. do 23. septembra prema rasporedu u priloženoj tabeli, sa početkom u 9 časova.
Obuke u selima sprovodiće se u istom terminu na sledećim mestima:
1. Mokrin - zgrada mesne zajednice
2. Sajan – zgrada mesne zajednice
3. Nakovo – zgrada mesne zajednice
4. Banatsko Veliko Selo – zgrada mesne zajednice
5. Iđoš – zgrada mesne zajednice
6. Rusko Selo i Novi Kozarci – lovački dom u Ruskom selu
7. Banatska topola i Bašaid – zadružni dom u Bašaidu
Kandidati koji putuju dobiće naknadu za putne troškove.
Mole se kandidati za popisivače da se drže rasporeda i da ne kasne na instruktažu.Radi izrade identifikacionih kartica , neophodno je da prvog dana popisivači sa sobom ponesu fotografiju (formata za ličnu kartu). Da bi se izbegli troškovi, dovoljno je da popisivači izrežu bilo koju fotografiju u tom formatu. Prisustvo instruktažama je obavezno.

PUNKTOVI ZA OBUKU POPISIVAČA ZA NASELJENO MESTO KIKINDA

 

Konačni spisak izabranih kandidata za popisivače – objavljeno 6. Septembra 2011.

Rusko Selo

Novi Kozarci

Bašaid

Nakovo

Sajan

Mokrin

Iđoš

Kikinda

Banatsko Veliko Selo

Banatska Topola

Preliminarni spisak kandidata za popisivače - objavljeno 23.08.2011. u 14.15 časova
Datum: 23.8.2011.
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA POPISNA KOMISIJA
Dana: 23.08.2011.

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obaveštavaju se kandidati za popisivače sa serijskim brojevima prijava koji se nalaze iznad crte na priloženom preliminarnom spisku, da su dužni radnim danom u periodu od 24.08.2011. godine do 29.08.2011. godine u vremenu od 8 do 14 časova, podnesu sledeća originalna dokumenta na uvid kao i kopije svih traženih dokumenata:

ADRIATIC IPA Cross-border cooperation 2007-2013


Otvoren je Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru IPA Adriatic Programa prekogranične saradnje.


Rok za podnošenje prijava je 02.11.2011.


Pravo učešća na konkursu imaju nacionalne i regionalne vlasti, lokalne samouprave, javne institucije, organizacije civilnog društva i privatne kompanije (pod određenim uslovima).


Više informacija možete pronaći na web stranici programa:

www.adriaticipacbc.org

 

Poziv

za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvođenje međunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane


Preuzmite poziv

Delegacija Evropske unije u Srbiji objavila dva nova poziva za predloge projekata u oblasti demokratije i ljudskih prava - European Instrument for Democracy and Human Rights - EIDHR 2011 za Srbiju, i EIDHR Global.  Relevantna dokumenta za poziv EIDHR 2011 za Srbiju možete pronaći na sledećem linku:

 http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html.

Rok za podnošenje predloga projekata je 29.08.2011.  

 

Poziv za EIDHR Global objavljen je ovde:

 https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1310459694704&do=publi.detPUB& searchtype=AS&Pgm=7573843& zgeo=38220&aoet=36538&ccnt= 7573876&debpub=&orderby=upd& orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131085

Ovaj poziv otvoren je do 01.08.2011. i važi za sve zemlje.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

U okviru Projekata “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou- DILS” objavljujePoziv za podnošenje predloga projekata udruženja građana za dodelu grantova za projekte koji imaju  za cilj imaju unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. Više informacija putem ovog linka

http://www.minrzs.gov.rs/cms/sr/konkursi/301--dils--

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

RASPISUJE

J A V N I  O G L A S


za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2011. godinu

Preuzmite tekst oglasa

 

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje


JAVNI POZIV

 


za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške udruženjima preduzetnika za 2011. godinu

 


Preuzmite dokumentaciju javnog poziva

 

Oglas


Za izbor korisnika za dodelu pomoći izbeglicama koja se sastoji u kupovini i donaciji domaćinstava sa okućnicom za rešavanje stambenih pitanja izbeglica na teritoriji opštine Kikinda

 


Preuzmite tekst oglasa

Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja eko-inovativnih proizvoda


Nacionalna agencija za regionalni razvoj, sa ciljem unapređenja inovativne delatnosti u Srbiji, obezbeđuje tehničku i savetodavnu podršku u procesu prijave eko-inovativnih projekata u okviru programa „Programa za preduzetništvo i inovativnost“.


Preuzmite poziv

K O N K U R S

 

za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje  izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini


Preuzmite tekst konkursa

Konkurs

za dodelu subvencija za stručno osposobljavanje i zapošljavanje pripravnika zasnivanjem radnog odnosa na određeno  ili neodređeno vreme

 Preuzmite konkurs

OPŠTINA KIKINDA  I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE raspisuju


JAVNI POZIV

 


NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2011. GODINI

 


Preuzmite javni poziv

 

OPŠTINA KIKINDA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE raspisuje


JAVNI POZIV

 


POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2011. GODINI

 


Preuzmite javni poziv

 

Republika Srbija
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja raspisuje


K O N K U R S


za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2011. godini čiji su nosioci nevladine organizacije

 


Preuzmite konkursnu dokumentaciju


Republika Srbija
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
raspisuje

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru


MERE PODRŠKE RAZVOJU INOVATIVNIH KLASTERA

 

 Preuzmite dokumentaciju


Republika Srbija
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
raspisuje

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

MERE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA ZA JAČANJE INOVATIVNOSTI

Preuzmite dokumentaciju

Na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći od 10.05.2011. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodica izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji opštine  Kikinda (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje

O G L A S

za podnošenje zahteva za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodica izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Kikinda

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, kao Koordinator projekta, u ime i za račun Fonda za zaštitu životne sredine raspisuje

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini

preuzmite upitnik

J A V N I    P O Z I V
za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za Javnu nabavku radova – sanacija fasade na zgradi opštine Kikinda br. JN 15/2011

Preuzmite javni poziv

Subvencija za  otvaranje novih radnih mesta  u AP Vojvodini u 2011. godini

Preuzmite zahtev

Ministarstvo prosvete i Evropska unija realizuju zajednički projekat „Obrazovanje za sve – unapređenje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja dece iz marginalizovanih grupa“

Preuzmite projekat

Odluke o raspodeli sredstava po konkursu za sufinansiranje programa / projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture za 2011. godinu

 

Preuzmite odluke

 

U okviru aktivnosti za promovisanje Kikinde kao najvećeg zimovališta sova utina na svetu, a prema zaključku Opštinskog veća opštine Kikinda, Turistička organizacija opštine Kikinda raspisuje:


KONKURS ZA IDEJNO REŠENJE ZAŠTITNOG ZNAKA “SOVA UTINA”

 


Preuzmite konkurs

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava raspisuje

Konkurs

za sufinansiranje programa/projekata za podizanje kapaciteta za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji

 

Preuzmite konkurs

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava  raspisuje

Konkurs

za sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava 

 

Preuzmite konkurs

Ministarstvo omladine i sporta raspisuje

Konkurs

za programe u oblasti sporta usmerene ka realizaciji ciljeva utvrđenih strategijom razvoja sporta u republici srbiji koji se finansiraju iz budžetskog fonda iz igara na sreću

 

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA RASPISUJE SLEDEĆE

KONKURSE

ZA PROGRAME U OBLASTI SPORTA


 • Konkurs za realizovanje programa u oblasti unapređenja sporta dece i omladine;
 • Konkurs za realizovanje programa razvoja rekreativnog sporta;
 • Konkurs za realizovanje programa razvoja medicine u sportu;
 • Konkurs za realizovanje programa unapređenja nauke, obrazovanja i stručnog rada u sportu;
 • Konkurs za realizovanje programa unapređenja sporta osoba sa invaliditetom;
 • Konkurs za realizovanje programa sprečavanja nasilja u sportu;
 • Konkurs za realizovanje programa sporta u lokalnim zajednicama;
 • Konkurs za realizovanje programa sporta u automnim pokrajnama;
 • Konkurs za realizovanje programa unapređenja vrhunskog sporta;
 • Konkurs za realizovanje programa unapređenja oblasti ženskog sporta;

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

P o z i v

za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške marketinškim i promotivnim aktivnostima u agrobiznisu   


Preuzmite poziv

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje raspisuje

K o n k u r s

za sufinansiranje programa/ projekta u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2011. godinu


Preuzmite konkurs

Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za sufinansiranje programa/ projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta za 2011. godinu


Preuzmite odluku

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2011. godini


Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 

OPŠTINSKO VEĆE raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje programa/projekata za Udruženja građana za 2011. godinu

 Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 

Oglas za pružaoce socijalnih usluga

Preuzmite oglas

Na osnovu člana 3. Odluke o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za dotacije organizacijama etničkih zajednica, Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice raspisuje


K O N K U R S


za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini


Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 7. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta («Sl. list opštine Kikinda broj 4/2010), i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj  4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/2010  ), predsednik Opštine, donosi

R E Š E NJ E O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KIKINDA


i raspisuje


O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KIKINDA

 

 

Preuzmite oglas

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju je raspisao Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Preuzmite konkurs

Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama osnovanim radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih poraca,  da  podnesu predloge programa/projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije za 2011. godinu.

Preuzmite konkurs

Poziv
za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Preuzmite poziv

MINISTARSTVO KULTURE
raspisuje

K O N K U R S

radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2011. godinu


Preuzmite konkurs i konkursnu dokumentaciju


Smernice za podnosioce predloga projekata koji se prijavljuju na

Konkurs  

za podizanje kapaciteta i  unapređivanje  rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u RS

Preuzmite smernice

U skladu sa Odlukom o nagradama i priznanjima opštine Kikinda ("Sl.list opštine Kikinda", br. 4/94, 7/96, 10/99 i 8/01), Opštinsko veće opštine Kikinda donelo je

ODLUKU

o raspisivanju konkursa za dodelu Godišnje nagrade opštine Kikinda

Opština Kikinda, Komisija za dodelu stipendija, na osnovu člana 23. stav 1. alineja 3. Pravilnika o dodeli stipendija za mlade talente i učenike i studente slabijeg materijalnog stanja sa teritorije opštine Kikinda (br V-110-14/1008 – prečišćen tekst) raspisuje i objavljuje

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE KIKINDA

Javni poziv za poboljšanje uslova stanovanja u stambenim objektima u vlasništvu izbeglih, prognanih ili raseljenih lica sa boravištem, odnosno prebivalištem na teritoriji ap vojvodine

 

Preuzmite javni poziv

Javni poziv za pružanje pomoći za stambeno zbrinjavanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica otkupom seoskih kuća sa okućnicom

 

Preuzmite javni poziv

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO r a s p i s u j e


K O N K U R S


za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:


SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM

Preuzmite konkurs

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO r a s p i s u j e


K O N K U R S

 

za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:

 

ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH VATROGASNIH DOMOVA

Preuzmite konkurs

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO r a s p i s u j e


K O N K U R S

 

za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:

IZGRADNJA NOVIH I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH PIJACA I VAŠARIŠTA


Preuzmite konkurs

Konkurs za su-finansiranje projekta prezentacije Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju na OPEN DAYS-u 2010


Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu («Službeni list APV, br. 20/09», 4/10-rebalans)

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju  raspisuje

K O N K U R S

za su-finansiranje projekta prezentacije Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju na OPEN DAYS-u 2010

Projekat se odnosi na:      

1) Izradu projekta organizacije lokalnog događaja (local event) u Novom Sadu, kao obavezan deo nastupa na nedelji regiona i gradova OPEN DAYS 2010

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za su-finansiranje izrade projekta mogu da učestvuju registrovane nevladine i ostale neprofitne organizacije sa teritorije AP Vojvodine

2. Projekti se podnose na odgovarajućem obrascu za konkurisanje koji se može preuzeti ovde .

Rok za podnošenje predloga projekta 29.10.2010. godine, a realizacija projekta u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora.

3. Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište; kontakt osobu; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrsta, kratak opis predloga projekta sa ciljevima i merama; vreme realizacije projekta; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.

4. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

5. Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je do 2.000.000,00 dinara.

6. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o dodeli sredstava je 01. novembar 2010. godine.

8. Rok završetka projekta je 10 dana od dana potpisivanja ugovora.

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na Konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

11. Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava na konkurs za finansiranje projekta prezentacije Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju na OPEN DAYS-u 2010» na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Kontakt osoba: Prekodravac Aleksandar, telefon 021/487-15-42.

 

12. Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi koordinatoru projekta:

- završni izveštaj o realizaciji projekta;

- finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom 

J A V N I    P O Z I V


ZA PRIJAVLJIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA ZA 2011. GODINU

Preuzmite javni poziv

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO raspisuje

K O N K U R S

Za dodelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara, kojima će se finansirati aktivnosti udruženja građana u 2010. godini, čija je delatnost vezana za poljoprivrednu proizvodnju.

Preuzmite konkurs

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program: - EDUKACIJA I STRUČNO USAVRŠAVANJE AKTIVNOG POLJOPRIVREDNOG STANOVNIŠTVA I PODSTICANJE NA UDRUŽIVANJE

Preuzmite konkurs

Udruženje građana Grupa Proces u saradnji sa osam lokalnih medija u Srbiji raspisuje

KONKURS

za izbor omladinskih aktivista/kinja koji će aktivno biti uključeni u rad lokalnih medija.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO RASPISUJE


K O N K U R S


za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2010. godinu

 

Preuzmite konkurs

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad Objavljuje


KONKURS


Za dodelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

 

Preuzmite konkurs

Republika Srbija MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN raspisuje


JAVNI POZIV


za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbijeza 2011. godinu

 

preuzmite javni poziv 

 

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, kao Koordinator projekta, u ime i za račun Fonda za zaštitu životne sredine raspisuje

Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 72/09) i člana 13. stav 2. tačka 14) Statuta Fonda za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.37/05) i člana 6. Pravilnika o načinu i uslovima dodeljivanja kredita Fonda za zaštitu životne  sredine, Fond za zaštitu životne sredine objavljuje


JAVNI KONKURS ZA DODELU KREDITA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 


Preuzmite konkurs

Udruženje PAAD centar za sociokulturološke izuzetnosti uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje


KONKURS


za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ Za Severnobanatski okrug


Preuzmite konkurs

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO RASPISUJE


K O N K U R S


za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2010. godini


Preuzmite konkurs

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje

K O N K U R S

za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2010. godini

Preuzmite konkurs

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja ap vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena na selu na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije ciljeva Programa za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih grupa žena u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2009-2011. godine, shodno Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Službeni glasnik APV“, broj 20/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena u AP Vojvodini.


Ciljevi finansiranja:

podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal,

unapređenje rada ženskih seoskih neprofitnih organizacija i udruženja građana,

podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja i saradnje.

Uslovi konkursa:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju ženske seoske neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.


2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 50.000,00 (slovima:pedesethiljadadinara).


Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19.


Konkurs je otvoren do 1. novembra 2010. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje konkurse:


1. za dodelu bespovratnih sredstava gradovima, opštinama i mesnim zajednicama za finansiranje projekata u oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova. - Preuzmite konkurs

Rok za dostavljanje predloga projekata je 01. novembar 2010. godine.


2. za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova. - Preuzmite konkurs

Rok za dostavljanje predloga projekata je 01. novembar 2010. godine.


3. za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih. - Preuzmite konkurs

Rok za dostavljanje predloga projekata je 01. novembar 2010. godine.


4. za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena na selu. - Preuzmite konkurs

Rok za dostavljanje predloga projekata je 01. novembar 2010. godine.

 

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2010. godini.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, počev od 4.5.2010.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju


Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2010. godini

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, počev od 4.5.2010.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE raspisuje

KONKURS

ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU KROZ INVESTICIJE U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA ZA PROIZVODNJU POVRĆA, ŽITARICA, INDUSTRIJSKOG BILJA ZA 2010. GODINU

Preuzmite tekst konkursa

 

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE raspisao je


K O N K U R S


ZA DUGOROČNO KREDITIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA U OBLASTI PRIVREDE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2010. GODINI


Konkurs je otvoren do utroška sredstava. Preuzmite konkurs .

 

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE raspisao je


K  O  N  K  U  R  S


ZA DUGOROČNO KREDITIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA U OBLASTI POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2010. GODINI

 

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava. Preuzmite konkurs .

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj raspisuje

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE

POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA U AP VOJVODINI

preuzmite tekst konkursa

 

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju

raspisuje Javni oglas

za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010 godini za decu i porodicu

Preuzmite tekst oglasa

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

raspisuje

ZAJEDNIČKI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLSTI SPORTA I OMLADINE 

ZA 2010 GODINU 

preuzmite tekst konkursa

preuzmite formular

preuzmite izveštaj