Grb Kikinde

Zavod za javno zdravlјe

Zavod za javno zdravlјe Kikinda organizaciono je podelјen na četiri sektora.

KRALJA PETRA I 70, 23300 KIKINDA
TEL: 0230/21-102; FAKS: 0230/34-581
E-MAIL: zavodki@yahoo.com;
OSNOVAN: 1993. GODINE

Zavod za javno zdravlje Kikinda organizaciono je podeljen na četiri sektora i to:

 • Sektor za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene službe u okviru koga je:
  • Služba za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene službe sa:
   • odsekom za socijalnu medicinu,organizaciju zdravstvene službe i zdravstveno vaspitanje,
   • odsekom za statistiku, informatiku i ekonomiku u zdravstvu.

   Delatnost sektora za Socijalnu medicinu buhvata prikupljanje , obradu i analizu demografskih i vitalnih podataka o zdravstvenom stanju stanovništva, radu, organizaciji i kadrovskoj strukturi zdravstvenih ustanova Okruga, planiranje, programiranje i praćenje periodičnih izveštaja o radu zdravstvenih ustanova Okruga, zdravstveno vaspitanje, poslove zdravstvene statistike i informatike.

 • Sektor za epidemiologiju i mikrobiologiju u okviru koga su:
  • Služba epidemiologije sa:
   • odsekom za zarazne bolesti i DDD poslove,
   • odsekom za hronične nezarazne bolesti sa ambulantom za sanitarne preglede.
  • Služba mikrobiologije sa:
   • odsekom kliničke bakteriologije i parazitologije,
   • odsekom sanitarne mikrobiologije,
   • odsekom serologije i virusologije.

   Delatnost ove organizacione jedinice obuhvata praćenje, istraživanje i prijavljivanje zaraznih bolesti, te planiranje mera zaštite od njih, epidemiološko izviđanje terena, distribuciju i kontrolu vakcina za imunizaciju, sanitarne preglede, preglede biološkog materijala obolelih i zdravih lica, virusološku i parazitološku dijagnostiku, bakteriološke preglede vode, namirnica i predmeta opšte upotrebe i poslove dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije.

 • Sektor za higijenu i zaštitu životne sredine u okviru koga je:
  • Služba za higijenu i zaštitu životne okoline sa:
   • odsekom za komunalnu i školsku higijenu,
   • odsekom za higijenu ishrane,
   • laboratorijom za vode,
   • laboratorijom za namirnice i predmete opšte upotrebe,
   • toksikologijom.

   Delatnost ovog sektora obuhvata ispitivanje i kontrolu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, vode za piće, vode za rekreaciju i otpadnih voda, vazduha (aerozagadenja) u komunalnoj sredini, merenje buke u komunalnoj sredini, kontrolu sanitarno-higijenskog stanja u školama, internatima, dečijim ustanovama i kolektivnim smeštajima.

 • Sektor za opšte, ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove u okviru koga je:
  • Služba za zajednicke nemedicinske poslove sa:
   • odsekom za pravne i opšte poslove,
   • odsekom za finansijsko-računovodstvene poslove.

   Delatnost ovog sektora su zajednički , stručni i administrativno-tehnički poslovi za sve sektore u Zavodu čime se prati i upotpunjuje rad ustanove.