Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Јавни оглас за давање у закуп површина јавне намене

На основу члана 52. тачка 15. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 1/16 - пречишћен текст, и 17/16) и члана 8. став 1. Одлуке о постављању киоска („Службени лист општине Кикинда“, број 7/14 и 14/15) градоначелник града Кикинде, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА
У КИКИНДИ
и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА У КИКИНДИ

Преузмите оглас

Oглас ради издавања у закуп пословног простора

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 6, 7 и 12 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 24/12, 99/2015 и 42/2015 ), и члана 3 Одлуке о условима и начину давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, бр. 14/14 и 15/15) градоначелник града Кикинде, доноси

О Д Л У К У

о расписивању јавног огласа за издавање у закуп пословног простора који је у јавној својини Града Кикинде путем прикупљања писаних понуда

и расписује

Ј А В Н И О Г Л А С

о издавању у закуп пословног простора који је у јавној својини Града Кикинде путем прикупљања писаних понуда

Преузмите јавни оглас
 

Издавање у закуп јавне површине за постављање луна парка

На основу члана 52. и 95. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“ ,бр. 1/2016- пречишћен текст), и Закључка Градског већа града Кикинде број II-06-39/2017 од 12.09.2017 године, Градоначелник града Кикинде , дана 12.09.2017. године, утврдио је и јавно објављује:

Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛУНА ПАРКА У ТОКУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДАНИ ЛУДАЈЕ 2017. ГОДИНЕ

Преузмите јавни оглас

МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2017.годину („Сл.гласник РС“, број 22/2016), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду број XI -320-42/2017 од 05.04.2017.године , градоначелник града Кикинде дана, 28.08.2017. године, расписује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋА ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Преузмите текст јавног позива

Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта

У склопу Програма развоја пољопривреде у руралног развоја, мера подршке спровођењу пољопривредне политике у локалној заједници, град Кикинда објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за бесплатну контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији града Кикинда

 

Право пријаве за контролу плодности земљишта имају регистрована пољопривредна газдинства на територији града Кикинда, са највише 5 узорака по домаћинству. Образац пријаве је доступан на интернет страници града Кикинде, у Услужном центру градске Управе и у сеоским месним заједницама. Пријаве се могу предати сваког радног дана од 8 до 14 сати у свим сеоским месним заједницама, а у Кикинди у трећој МЗ (Угљеше Терзин), улица Милоша Остојина 59 и Канцеларији за сеоске месне заједнице (бивша МЗ Лидија Алдан), улица Цара Душана 26. Уз пријаву је неопходно приложити извод из регистра активних пољопривредних газдинстава, а за парцеле у закупу потребно је приложити копију Уговора о закупу пољопривредног земљишта.

Преузмите образац пријаве

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10732/1 К.О. КИКИНДА

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења о отуђењу из јавне својине објекта и земљишта на катастарској парцели број 10732/1 к.о. Кикинда (“ Службени лист града Кикинде“, број 17/2017) , градоначелник града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ
БРОЈ 10732/1 К.О. КИКИНДА

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде прикупљањем писаних понуда, изграђеног грађевинског земљишта у к.о. Кикинда и то:
-кат. парцела број 10732/1 површине од 7044 м2 уписана у лист непокретности број 3899 к.о. Кикинда са пословном зградом за коју није утврђена делатност површине 972 м2 а која се налази на предметној парцели.
На парцели бр.10732/1 к.о. Кикинда, постоји могућност изградње пословних, производних складишних објеката и изградње у комбинацијама истих као и реконструкција постојећег објекта све према генералном плану Кикинде.

Преузмите текст огласа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋА ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА

 На основу члана 14.Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 10/2013-др.закон и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2017.годину („Сл.гласник РС“, број 22/2016), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду број XI -320-42/2017 од 05.04.2017.године , градоначелник града Кикинде дана, 18.07.2017. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋА ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА

Преузмите текст јавног позива

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу расписаног Јавног позива уз учешће града Кикинде у суфинансирању експлоатационих бунара број V-320-209/2017 од 18.07.2017.године и Јавног позива регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење захтева за краткорочне кредите за набавку обртних средстава, уз учешће града Кикинде у субвенционисању накнаде број V-320-207/2017 од 17.07.2017.године, Канцеларија за пољопривреду градске управе града Кикинде, обавештава сва заинтересована пољопривредна газдинства да је рок за подношење пријава по горе наведеним јавним позивима, продужен и то:

- Јавни позив, уз учешће града Кикинде у суфинансирању експлоатационих бунара број V-320-209/2017 – Рок за пријаву до 31.09.2017. године

- Јавног позива регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење захтева за краткорочне кредите за набавку обртних средстава,уз учешће града Кикинде у субвенционисању накнаде број V-320-207/2017- Рок за пријаву до 01.12.2017. године.

Имре Кабок
Члан градског већа задужен за пољопривреду

Краткорочни кредити за набавку обртних средстава уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде

 На основу “Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја“ и мере програма 01- субвенционисање камата/накнада за средства која ће се узимати од фондова и банака, који је донет од стране Градског већа Града Кикинде број XI – 320 – 42/2017 од 11.04.2017.године,
Градоначелник Града Кикинде расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

Регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење захтева за креткорочне кредите за набавку обртних средстава уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде

Преузмите текст јавног позива

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ НАМАЊЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

 На основу члана 14.Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 10/2013-др.закон и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2017.годину („Сл.гласник РС“, број 22/2016), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду број XI -320-42/2017 од 05.04.2017.године , градоначелник града Кикинде дана, 18.07.2017. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋА ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ НАМАЊЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Преузмите текст јавног позива

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“ 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2017.годину; Одлуке о учешћу у финасирању програма или мера активне политите запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-0036/2017-24 од 29.03.2017.године, Локалног акционог плана града Кикинда усвојеног одлуком V-112-4/2017 од 30.01.2017. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину број V 400-22/2017 од 21.04.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА КИКИНДА У САРАДЊИ СА ГРАДОМ КИКИНДА (ЛАПЗ суфинансирање)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Преузмите јавни конкурс
Преузмите пријаву за јавне радове

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8823 К.О. КИКИНДА

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења о отуђењу из јавне својине посебних делова објекта на катастарској парцели број 8823 к.о. Кикинда (“ Службени лист града Кикинде “ , број 12/2017) , градоначелник града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8823 К.О. КИКИНДА

Преузмите текст огласа

Оглас за јавно надметање за продају путничког возила

На основу члана 311. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – одлука УС) и члана 52. Статута града Кикинда (“Службени лист града Кикинде“, број 1/2016-пречишћени текст и 17/2016), градоначелник града Кикинде дана 14.06.2017. године расписује

 

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

Преузмите оглас

Јавни позив банкама

 На основу “Програма подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја“ и мере програма 01- субвенционисање камата за средства која ће се узимати од фондова и банака, који је донет од стране Градског већа Града Кикинде број XI – 320 – 42/2017 од 28.03.2017.године, градоначелник Града Кикинде расписује;


ЈАВНИ ПОЗИВ

Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита за набавку обртних средстава

Преузмите текст јавног позива

ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 9538/9 И 9538/29

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења о отуђењу из јавне својине катастарских парцела број 9538/1 к.о. Кикинда, 9538/9 к.о. Кикинда и 9538/29 к.о. Кикинда (“ Службени лист града Кикинде “ , број 12/2017) , градоначелник града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОК ЗЕМЉИШТА ПОД КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА
9538/9 К.О. КИКИНДА И 9538/29 К.О. КИКИНДА

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде прикупљањем писаних понуда, неизграђеног грађевинског земљишта у к.о. Кикинда

Преузмите тескт огласа

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА У НАКОВУ

На основу члана 52. тачка 15. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 1/16 - пречишћен текст, и 17/16) и члана 8. став 1. Одлуке о постављању киоска („Службени лист општине Кикинда“, број 7/14 и 14/15) градоначелник града Кикинде, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА
У НАКОВУ
и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА У НАКОВУ

Јавни оглас

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини града кикинде прикупљањем писмених понуда

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 24/12, 48/15 ,99/15 и 42-2017) и члана 52. став 1. тачка 15. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/16 - пречишћен текст, 17/16) , градоначелник града Кикинде је дана, 16.05.2017. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ


и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите текст огласа
Преузмите пријавни формулар

Јавни позив за субвенционисање осигурања усева од елементарних непогода

 На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 10/2013-др. закон и 101/2016) и Програма подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду број: XI-320-42 од 5.04.2017. године, градоначелник града Кикинде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА- НАКНАДА ШТЕТЕ ОД ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Позивају се пољопривредници са територије града Кикинде да осигурају своје усеве и на тај начин умање насталу штету од елементарних непогода.

Преузмите текст јавног позива
Преузмите образац пријаве

Оглас за јавно надметање за продају путничког возила

На основу члана 311. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – одлука УС) и члана 52. Статута града Кикинда (“Службени лист града Кикинде“, број 1/2016-пречишћени текст и 17/2016), градоначелник града Кикинде дана 25.04.2017. године расписује

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

1) РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка продаје јавним надметањем - путем лицитације, путничког возила ОПЕЛ АСТРА, РЕГ. БР. KI009-IL одузетог и изложеног јавној продаји правоснажном Пресудом Прекршајног суда у Кикинди бр: 3 ПР. број 1399/2016.
Порез на пренос власништва на возилу сноси купац.

2) Поступак јавне лицитације ће спровести Комисија за спровођење поступка јавне продаје путничког моторног возила ОПЕЛ АСТРА, регистарски број KI009-IL.

3) Возило се продајe у виђеном стању и купац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4) Поступак јавног надметања ће се одржати дана 30.05.2017. године у 10,00 часова у згради грaдске управе Кикинда, сала број 12.

5) Уговор о продаји возила биће закључен са понуђачем који је понудио највиши износ цене на основу правноснажног решења градоначелника града Кикинде.

6) Најповољнијим понуђачем ће се сматрати правно или физичко лице које на јавном надметању понуди највишу цену за куповину возила.

7) Најповољнији понуђач је дужан да у року од пет дана од дана правноснажности решења градоначелника града Кикинда, закључи уговор о куповини возила и да приликом закључења поднесе доказ о уплати излицитиране цене.

8) Комисија за спровођење поступка јавне продаје путничког моторног возила ОПЕЛ АСТРА, регистарски број KI009-IL је утврдила почетну цену за продају возила на другом усменом јавном надметању на износ од 200.000,00 динара. Лицитациони корак износи 2.000,00 динара.

9) Понуђачи су дужни да, заједно са пријавом на јавно надметање, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 20.000,00 динара, на рачун Градске управе града Кикинда број 840-2023740-41, позив на број 35-215, по моделу 97, назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана одржавања јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде или не закључи уговор или не уплати купопрадајну цену у року депозит се не враћа.

10) Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

11) Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
- На предњој страни: Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12 - Комисија за спровођење поступка јавне продаје путничког моторног возила ОПЕЛ АСТРА, регистаски број KI009-IL са назнаком : „пријава за оглас за продају возила “.
- На задњој страни: име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.

12) Рок за подношење пријава је до 15:00 сати дана 22.05.2017. године .
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

13) Јавни оглас ће бити објављен у недељном локалном листу ,,Kикиндске новине“, на огласној табли града Кикинда и интернет презентацији града Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу ,,Кикиндске новине“.

14) Возило које је предмет продаје биће постављено на адреси Вашариште бб на паркингу Аутопревоза од дана 12.05.2017 до 22.05.2017. године између 08:00 и 12:00 сати и може се погледати уз претходну најаву на број телефона 0230 410 224.

15) Додатне информације могу се добити сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова на број телефона: 0230 410 224.

Обавештење за Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број V-561-5/2016 од 28. јануара 2016. године, а у вези са Уговором о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције, Јединице за управљање пројектом – Истраживање и развој д.о.о. и града Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекта бр. 4 – грађевински материјал, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом најмање 20 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања.

ОБАВЕШТАВА

Подносиоце пријава на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом најмање 20 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, да ће Коначна одлука о решавању стамбених потреба избеглица на територији града Кикинде, доделом 24 пакета грађевинског материјала бити објављена сутра, 13.04.2017. године на огласној табли града Кикинде и месних заједница на који се јавни позив односи, огласној табли Комесаријата за избеглице и миграције РС и на интернет презентацији града Кикинда.

Ранг листа Конкурса за давање у закуп кадровских станова у згради у Блоку Ц-2

Стамбена комисија града Кикинде на основу члана 37 Одлуке о располагању становима на којима општина кикинда има право располагања („Сл.лист општине Кикинда“, број 23/2015 ), утврђује

РАНГ ЛИСТУ

за лица која испуњавају све тражене услове Конкурса за давање у закуп кадровских станова у згради у Блоку Ц-2 (између Ул. Немањина и Трга српских добровољаца) објављеном у недељном локалном листу “KIKINDSKE” дана 17.02.2017. године

Преузмите ранг листу

Ранг листа Конкурса за давање станова у закуп за социјално становање у згради у Блоку Ц-2

Комисија за спровођење поступка за давање станова у закуп за социјално становање у згради у Блоку Ц-2 у Кикинди на основу члана 9. став 5 . О длуке о располагању становима општине Кикинда на основу програма изградње станова за социјално становање („Сл.лист општине Кикинда“, број 23/2015 ) утврђује

РАНГ ЛИСТУ

за лица која испуњавају све тражене услове из Конкурса за давање станова у закуп за социјално становање у згради у Блоку Ц-2 (између Ул. Немањина и Трга српских добровољаца) објављеном у недељном локалном листу “KIKINDSKE” дана 10.02.2017. године и Конкурса објављеном у недељном локалном листу “KIKINDSKE” дана 17.03.2017. године

Преузмите ранг листу

Коначна листа

На основу Споразума о донацији закљученог између Развојне банке Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат бр. 5 (у даљем тексту: Потпројекат бр. 5), Уговора о реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Друштва са ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП) и града Кикинда (у даљем тексту: Град), заведеним код Комесаријата под бројем 9- 9/233-1/2014 oд 29. октобра 2015. године, код ЈУПа под бројем 6548 oд 30. октобра 2015. године и код Града Кикинде под бројем V- 561-17/2015 од 26. октобра 2015 (у даљем тексту: Уговор о реализацији стамбене изградње) и члана 7. став 1., члана 8. став 1. тачка 3) и члана 14. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија), доноси

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА

Преузмите коначну листу

Закуп станова за социјално становање у згради Ц-2

На основу члана 8. став 2 . О длуке о располагању становима општине Кикинда на основу програма изградње станова за социјално становање („Сл.лист општине Кикинда“, број 23/2015 ) градоначелник Града Кикинде расписује

КОНКУРС

за давање у закуп станова за социјално становање у згради у Блоку Ц-2 (између Ул. Немањина и Трга српских добровољаца)

Преузмите конкурс
Преузмите пријаву
Преузмите изјаву

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица

На основу Споразума о донацији закљученог између Развојне банке Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат бр. 5 (у даљем тексту: Потпројекат бр. 5), Уговора о реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Друштва са ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП) и града Кикинда (у даљем тексту: Град), заведеним код Комесаријата под бројем 9- 9/233-1/2014 oд 29. октобра 2015. године, код ЈУПа под бројем 6548 oд 30. октобра 2015. године и код Града Кикинде под бројем V- 561-17/2015 од 26. октобра 2015 (у даљем тексту: Уговор о реализацији стамбене изградње) и члана 7. став 1., члана 8. став 1. тачка 3) и члана 14. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија), доноси

ОДЛУКУ

о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

Преузмите одлуку

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала

На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 4 и члана 1. Уговора о гранту у оквиру потпројекта 4 у оквиру Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП - Истраживање и развој” д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и Града Кикинде (у даљем тексту: Град), број: V-561-16/2015 од 26.10.2015. год. и члана 9. тачка 3. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала помоћи дана 17.02.2017. године доноси

О Д Л У К У

о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова

Преузмите одлуку

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини Града Кикинде

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 24/12, 48/15 и 99/15) и члана 52. став 1. тачка 16. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/16 - пречишћен текст, 17/16) , градоначелник града Кикинде је дана, 13.12.2016. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

I
- Предмет надметања –

1. Расписује се оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта , које је у јавној својини града Кикинде, прикупљањем писмених понуда и то:

Катастарска Број катастарске Култура и класа Површина Почетна цена Депозит
10% Период закупа
општина Парцеле
( м2) у динарима у динарима
Kикинда 12811/2 њива 2 класе 7578 17.550,00 1.755,00


до 31.10.2017

 

2. Земљиште из овог Огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Земљиште се даје у закуп ради пољопривредне производње и не може се корисити у друге сврхе.

3. Обилазак предметног земљишта, може се извршити по договору.

4. Уколико након расписивања Огласа за прикупљање писмених понуда за закуп предметног земљишта дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања истог у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

5. Све трошкове који настану по основу закупа земљишта у јавној својини града Кикинде сносиће најповољнији понуђач.

6. Земљиште из овог Огласа не може се давати у подзакуп.

II
- Услови за пријављивање –

1. Право учешћа на надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини имају правна и физичка лица .

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом документацијом:
 Фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица,

3. Уколико понуђач има пуномоћника дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини пре почетка отварања писаних понуда.

4. Понуђачи су дужни да уз пријаву доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, на рачун Градске управе града Кикинде број: 840-2023740-41.

5. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

6. Отварање писмених понуда ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
III

 Документација за пријављивање -

пријава са подацима и износ закупнине који је понуђач спреман да плати
доказ о уплати депозита
лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
• адреса: Град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини

На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
- Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 09,00 сати, дана 30.12.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
- Отварање писаних понуда –

Отварање писмених понуда за давање у закуп земљишта из тачке I овог Огласа одржаће се у канцеларији 12 у згради Градске управе Кикинда, Улица Трг српских добровољаца број 12, дана 11. 01. 2017. године са почетком у 10,00 часова.

- Плаћање закупнине –


Закупнина се плаћа унапред у року од пет дана од правноснажног Решења о давању у закуп земљишта које је предмет огласа.
Уколико закупац не достави уплату из става 1. ове тачке, уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

Ову Одлуку објавити у недељним локалним новинама „Кикиндске новине“, на огласној табли Градске управе града Кикинде и веб страни града Кикинде, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у недељним локалним новинама „ Кикиндске новине“.

 

Прибављање у јавну својину Града Кикинде стамбеног објекта-кућа у к.о. Мокрин

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 32. став 1. тачка 30. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/2016 - пречишћен текст) и Решења o прибављању у јавну својину куће у Мокрину, Накову и Сајану («Сл.лист Града Кикинде», број 12/2016 ),градоначелник града Кикинде расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА -КУЋА У К.О. МОКРИН
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за прибављање у јавну својину града Кикинде, прикупљањем писаних понуда, стамбени-објекат-кућа у к.о. Мокрин са припадајућим земљиштем и евентуално окућницом примереном сеоским приликама (у даљем тексту: Некретнина) .
Стамбени објекат-кућа која је предмет прибављања мора бити од чврстог или мешовитог материјала, површине до 100 м2 , у функционалном и добром општем стању, опремљена основном инфраструктуром, са приступом на јавну површину и укњижена у катастар непокретности.
Град Кикинда прибавља у јавну својину Некретнину које поседују горе наведене карактеристике, за износ до највише 5.000,00 ЕУР, динарска противвредност према средњем курсу НБС на дан исплате.
Град Кикинда ће накнаду за прибављање Некретнине исплатити отуђиоцу у року од тридесет дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Отуђилац је дужан да прибавиоца град Кикинду уведе у посед прибављене некретнине на дан исплате накнаде за прибављање.
Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач:

- који понуди стамбени објекат-кућу који буде у најбољем општем стању по оцени поступајуће Комисије,
- који понуди објекат најбољег општег стања по најнижој цени

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе препис листа непокретности за некретнину која је предмет понуде, изјаву власника непокретности која је предмет понуде да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања,да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, кратак опис стамбеног објекта-куће ( квадратура, број просторија, материјал од којег је кућа направљена, спратност), по могућству фотографије некретнине.
Подносилац понуде је дужан да, уз понуду, достави доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која је предмет понуде (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго) или изјаву да ће исте измирити до закључења уговора.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач у понуди наводи све податке везане за карактеристике некретнине које су наведене у овом Огласу као и цену по којој нуди продају некретнине.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини “Понуда за продају стамбеног објекта-куће у к.о. Мокрин”

На задњој страни:
1. име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Рок за подношење понуда је до 15,30 сати, дана 14.10.2016 године.
Поступак прибављања непокретности у к.о. Мокрин спроводи Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини града Кикинде.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.
Поступајућа Комисија ће након отварања пристиглих понуда обићи некретнине из понуда које испуњавају услове огласа те ће писмено обавестити понуђаче о донетој одлуци.
Контакт особа је Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .

Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 18.10.2016 године у 10,00 часова у згради Градске управе Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Павле Марков

 

 

 

Прибављање у јавну својину Града Кикинде стамбеног објекта-кућа у к.о. Наково

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 32. став 1. тачка 30. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/2016 - пречишћен текст) и Решења o прибављању у јавну својину куће у Мокрину, Накову и Сајану («Сл.лист Града Кикинде», број 12/2016 ), градоначелник града Кикинде расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА -КУЋА У К.О. НАКОВО
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за прибављање у јавну својину града Кикинде, прикупљањем писаних понуда, стамбени-објекат-кућа у к.о. Наково са припадајућим земљиштем и евентуално окућницом примереном сеоским приликама (у даљем тексту: Некретнина) .
Стамбени објекат-кућа која је предмет прибављања мора бити од чврстог или мешовитог материјала, површине до 100 м2 , у функционалном и добром општем стању, опремљена основном инфраструктуром, са приступом на јавну површину и укњижена у катастар непокретности.
Град Кикинда прибавља у јавну својину Некретнину које поседују горе наведене карактеристике, за износ до највише 5.000,00 ЕУР, динарска противвредност према средњем курсу НБС на дан исплате.
Град Кикинда ће накнаду за прибављање Некретнине исплатити отуђиоцу у року од тридесет дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Отуђилац је дужан да прибавиоца град Кикинду уведе у посед прибављене некретнине на дан исплате накнаде за прибављање.
Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач:

- који понуди стамбени објекат-кућу који буде у најбољем општем стању по оцени поступајуће Комисије,
- који понуди објекат најбољег општег стања по најнижој цени

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе препис листа непокретности за некретнину која је предмет понуде, изјаву власника непокретности која је предмет понуде да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања,да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, кратак опис стамбеног објекта-куће ( квадратура, број просторија, материјал од којег је кућа направљена, спратност), по могућству фотографије некретнине.
Подносилац понуде је дужан да, уз понуду, достави доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која је предмет понуде (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго) или изјаву да ће исте измирити до закључења уговора.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач у понуди наводи све податке везане за карактеристике некретнине које су наведене у овом Огласу као и цену по којој нуди продају некретнине.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини “Понуда за продају стамбеног објекта-куће у к.о. Наково”

На задњој страни:
1. име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Рок за подношење понуда је до 15,30 сати, дана 14.10.2016 године.
Поступак прибављања непокретности у к.о. Наково спроводи Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини града Кикинде.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.
Поступајућа Комисија ће након отварања пристиглих понуда обићи некретнине из понуда које испуњавају услове огласа те ће писмено обавестити понуђаче о донетој одлуци.
Контакт особа је Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .

Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 18.10.2016 године у 10,30 часова у згради Градске управе Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Павле Марков

Прибављање у јавну својину Града Кикинде стамбеног објекта-кућа у к.о. Сајан

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 32. став 1. тачка 30. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/2016 - пречишћен текст) и Решења o прибављању у јавну својину куће у Мокрину, Накову и Сајану («Сл.лист Града Кикинде», број 12/2016 ), градоначелник града Kикинде расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА -КУЋА У К.О. САЈАН
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за прибављање у јавну својину града Кикинде, прикупљањем писаних понуда, стамбени-објекат-кућа у к.о. Сајан са припадајућим земљиштем и евентуално окућницом примереном сеоским приликама (у даљем тексту: Некретнина) .
Стамбени објекат-кућа која је предмет прибављања мора бити од чврстог или мешовитог материјала, површине до 100 м2 , у функционалном и добром општем стању, опремљена основном инфраструктуром, са приступом на јавну површину и укњижена у катастар непокретности.
Град Кикинда прибавља у јавну својину Некретнину које поседују горе наведене карактеристике, за износ до највише 5.000,00 ЕУР, динарска противвредност према средњем курсу НБС на дан исплате.
Град Кикинда ће накнаду за прибављање Некретнине исплатити отуђиоцу у року од тридесет дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Отуђилац је дужан да прибавиоца град Кикинду уведе у посед прибављене некретнине на дан исплате накнаде за прибављање.
Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач:

- који понуди стамбени објекат-кућу који буде у најбољем општем стању по оцени поступајуће Комисије,
- који понуди објекат најбољег општег стања по најнижој цени

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе препис листа непокретности за некретнину која је предмет понуде, изјаву власника непокретности која је предмет понуде да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања,да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, кратак опис стамбеног објекта-куће ( квадратура, број просторија, материјал од којег је кућа направљена, спратност), по могућству фотографије некретнине.
Подносилац понуде је дужан да, уз понуду, достави доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која је предмет понуде (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго) или изјаву да ће исте измирити до закључења уговора.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач у понуди наводи све податке везане за карактеристике некретнине које су наведене у овом Огласу као и цену по којој нуди продају некретнине.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини “Понуда за продају стамбеног објекта-куће у к.о. Сајан”

На задњој страни:
1. име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Рок за подношење понуда је до 15,30 сати, дана 14.10.2016 године.
Поступак прибављања непокретности у к.о. Сајан спроводи Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини града Кикинде.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.
Поступајућа Комисија ће након отварања пристиглих понуда обићи некретнине из понуда које испуњавају услове огласа те ће писмено обавестити понуђаче о донетој одлуци.
Контакт особа је Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .

Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 18.10.2016 године у 11,00 часова у згради Градске управе Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Павле Марков

Јавни оглас за издавање у закуп јавне површине за постављање луна парка у току манифестације Дани лудаје 2016. године

 На основу члана 52. и 95. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“ ,бр. 1/2016- пречишћен текст), и Закључка Градског већа града Кикинде ОД 13.09.2016. године, Градоначелник града Кикинде , дана 13.09.2016. године, утврдио је и јавно објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛУНА ПАРКА У ТОКУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДАНИ ЛУДАЈЕ 2016. ГОДИНЕ

Преузмите текст огласа

Гараже 2016.

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења o отуђењу и давању у закуп гаража из јавне својине града Кикинде («Сл.лист града Кикинде», број 12/16 ) градоначелник града Кикинде, расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГАРАЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите комплетан текст огласа
 

Луна парк

Ј А В Н И   О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛУНА ПАРКА У ТОКУ УСКРСА И ПРВОГ МАЈА У КИКИНДИ 2016. ГОДИНЕ

Издавање у закуп јавне површине спровешће се у поступку прикупљања писаних понуда.

Преузмите текст јавног огласа
 

Аутокућа

 На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 52. тачка 15. Статута Града Кикинде (“ Службени лист Града Кикинде “, број 1/2016-пречишћени текст), градоначелник Града Кикинде расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ кат. парц.бр. 10735/1 к.о. Кикинда ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите комплетан текст огласа

Избеглице - грађ материјал

 ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
доделом 20 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на
територији општина: Кикинда, Ада, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац

Преузмите текст јавног позива

Куће за избеглице

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на
територији општине Кикинда

Преузмите текст јавног позива
Преузмите образац пријаве

Рибњак БВС

 На основу члана 3 и члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 69/08 и 41/09) , председник општине Кикинда је дана, 01.10.2015. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст огласа

Прибављање у јавну својину

 На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. и став 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 32. тачка 30. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда “, број 04/06 - пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12) и Решења o прибављању у јавну својину производно-складишних објеката са припадајућим земљиштем у к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 36/2015 ), расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
производно-складишних објеката са припадајућим земљиштем у к.о. Кикинда
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите текст огласа

Отуђење из јавне својине 9538/1, 9538/9, 9538/29 и 9538/24 к.о. Кикинда

 На основу члана 99 став 1 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и Решења o отуђењу из јавне својине кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9, кат. парц.бр. 9538/29 и кат. парц.бр. 9538/29 кат. парц.бр. 9538/24 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 31/2015 ), председник општине Кикинда расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9, кат. парц.бр. 9538/29 и кат. парц. бр. 9538/24 к.о. Кикинда
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите текст огласа

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист Општине Кикинда“, број 26/2006), председник општине Кикинда је дана 12.11.2015. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КИКИНДА

Преузмите текст огласа
Шифрарник парцела

Оглас за отуђење и давања у закуп гаража из јавне својине Општине Кикинда

 На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o давању у закуп и отуђењу гаража из јавне општине Кикинде («Сл.лист oпштине Кикинда», број 31/15 и 32/15-исправке техничке грешке ) и члана 94. Статута општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник општине Кикинда, расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГАРАЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст огласа

Одлука о стављању ван снаге Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист Општине Кикинда“, број 26/2006), и дописа Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за пољопривредно земљиште бр. 320-11-09248/2015-14 од 10.11.2015. године којим се не даје сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кикинда за 2015. Годину, председник општине Кикинда је дана 10.11.2015. године, донео

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ

ОДЛУКЕ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КИКИНДА

Преузмите одлуку
Преузмите шифрарник парцела
 

Јавно надметање за продају путничких возила

 На основу члана 33 став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС.“, БР, 72/2011,88/2013,105/2014) и члана 51 став 1. тачка 16. Статута општине Кикинда (“ Службени лист општине Кикинда “ , број 04/2006-пречишћени текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009 , 18/2009,7/2010 и 39/2012 ), председник општине Кикинда, донео је

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Преузмите текст огласа

Давање у закуп грађевинског земљишта

 На основу члана 3 и члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 69/08 и 41/09) , председник општине Кикинда је дана, 01.10.2015. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст огласа

Отуђење из јавне својине - 9538/1, 9538/9, 9538/29, 9538/24

На основу члана 99 став 1 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и Решења o отуђењу из јавне својине кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9, кат. парц.бр. 9538/29 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 10/2015 ) и Закључка Општинског већа, општине Кикинда, број: II–06-60 /2015 од 06.10.2015 године, расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9, кат. парц.бр. 9538/29 и кат. парц. бр. 9538/24 к.о. Кикинда
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите текст огласа

Отуђење из јавне својине - гараже

 На основу члана 29 став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу гаража из јавне општине Кикинде («Сл.лист Општине Кикинда», број 14/2015) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГАРАЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст јавног позива