Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9538/1 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана. 18. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Кикинде“, број 31/2021), Решења о отуђењу катастарске парцеле број 9538/1 к.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 5/2024), Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9538/1 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите оглас

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КИКИНДА

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе („Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 и 63/2023), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист града КИКИНДА» број 12/2023), Градоначелник града КИКИНДА је дана 19.01.2024. године, донео


ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ГРАДУ КИКИНДА

 

Преузмите оглас
 

ЈАВНИ ПОЗИВ Породицама избеглих лица који живе на територији Града Кикинде, за доделу бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом.

 На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање и доделом пакета малог гранта и Уговора о сарадњи на реализацији помоћи у побољшању становања избеглица доделом пакета грађевинског материјала, закључених 19.06.2023. године са Комесаријатом за избеглице и миграције, Град Кикинда расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ


Породицама избеглих лица који живе на територији Града Кикинде, за доделу бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања, као и помоћ у пакетима грађевинског материјала и опреме за поправку или адаптацију стамбеног објекта.

Ради преузимања дела конкурсне документације сва заинтересована лица која су евидентирана као избегла лица могу да се јаве канцеларији Повереништва за избеглице и миграције Града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, канцеларија број 11 и позивом на број 0230/410-164

Јавни позиви су отворени од 25.07.2023. до 24.08.2023. године.

 

Kikinda javni poziv - Seoska domaćinstva IZB 2023

Kikinda javni poziv - Gradjevinski materijal IZB 2023

 

 


 

ЗАКЉУЧАК О ОБУСТАВИ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 21846 КО КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 17. и 18. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Кикинде“, број 31/2021), Решења о отуђењу из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле број 21846 KO Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 3/2023), Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, доноси

ЗАКЉУЧАК
О ОБУСТАВИ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 21846 КО КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите закључак

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 21846 КО КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу чл. 18. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Кикинде“, број 31/2021) Решења о отуђењу из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле број 21846 KO Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 3/2023) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 21846 КО КИКИНДА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите оглас

Ј А В Н И О Г Л А С ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 936 К.О. НАКОВО ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 17. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Кикинде“, бр. 31/21) и Решења о отуђењу катастарске парцеле број 936 К.о. Наково из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 25/22), Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 936 К.О. НАКОВО
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите оглас

Ј А В Н И О Г Л А С ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7885/3 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 17. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени лист града Кикинде'', бр. 31/21) и Решења о отуђењу катастарске парцеле број 7885/3 К.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде (''Службени лист града Кикинде'', бр. 25/22), Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7885/3 К.О. КИКИНДА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите оглас

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА НАБАВКУ БИЦИКАЛА

На основу члана 16. Правилника о суфинансирању набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде „Службени лист града Кикинде“, бр. 22/22 од 26. августа 2022. године и Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (грађанима) за набавку бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде, број II-06-39/2022 од 05.10.2022. године, Комисија за реализацију набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА (ГРАЂАНИМА) ЗА НАБАВКУ БИЦИКАЛА КАО ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ НАЧИНА ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите јавни позив

Преузмите пријавни образац

Преузмите изјаву о члановима домаћинства

Преузмите изјаву о сагласности о обради података

Преузмите прелиминарну листу

Преузмите коначну листу

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ НАБАВКЕ БИЦИКАЛА

На основу члана 10. став 2. Правилника о суфинансирању набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде „Службени лист града Кикинде“, бр. 22/22 од 26. августа 2022. године и Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде, број II-06-32/2022 од 09.09.2022. године, Комисија за реализацију набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ НАБАВКЕ БИЦИКАЛА КАО ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ НАЧИНА ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите позив

Преузмите пријавни формулар

Преузмите прелиминарну листу

Преузмите коначну листу

ТРЕЋИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 31а и члана 33. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 55. тачка 12. Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, број 4/2019) и Решења Градоначелника града Кикинде број V-404-166/2022-5 од 10.08.2022 године, Комисија за спровођење поступка отуђења возила из јавне својине града Кикинде расписује:

ТРЕЋИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ
- ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА-

Преузмите оглас

ДРУГИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 31а и члана 33. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 55. тачка 12. Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, број 4/2019) и Решења Градоначелника града Кикинде број V-404-166/2022-2 од 27.07.2022 године, Комисија за спровођење поступка отуђења возила из јавне својине града Кикинде расписује:ДРУГИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ
- ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА-

Преузмите оглас
 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 33. Закона о јавној својини (,,Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020 ), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ( ,,Сл. гласник РС“, бр. 53/2012) и Решења Градоначелника града Кикинде број V- 463 -25 /2022 од 11.02.2022 године, Комисија за спровођење поступка отуђења возила из јавне својине града Кикинде расписује:

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ
- ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА-

Преузмите оглас
 

ОГЛАС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

На основу члана 10. Одлуке о постављању киоска („Службени лист града Кикинде“, број 6/2021), на предлог Комисије за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, Градоначелник града Кикинде године доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

 

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3917 К.О. МОКРИН ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу чл. 17. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Кикинде“ , број 31/2021) и Решења о отуђењу из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле број 3917 к.о. Мокрин („Службени лист града Кикинде“, број 9/2022) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3917 К.О. МОКРИН
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 165 К.О. БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу чл. 17. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Кикинде“ , број 31/2021) и Решења о отуђењу из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле број 165 к.о. Банатско Велико Село („Службени лист града Кикинде“, број 9/2022) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 165 К.О. БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ


Преузмите оглас

ТРЕЋИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 31А и члана 33. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 55, тачка 12 Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, број 4/2019 ), и Решења Градоначелника града Кикинде број V- 463 -25 /2022-2 од 22.03.2022 године, Комисија за спровођење поступка отуђења возила из јавне својине града Кикинде расписује:

ТРЕЋИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ
- ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА-

Преузмите оглас

ДРУГИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 31А и члана 33. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 55, тачка 12 Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, број 4/2019 ), и Решења Градоначелника града Кикинде број V- 463 -25 /2022-1 од 10.03.2022 године, Комисија за спровођење поступка отуђења возила из јавне својине града Кикинде расписује:


ДРУГИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ
- ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА-


Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1077/11 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу чл. 18. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Кикинде“, број 31/2021) Решења о отуђењу из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле број 1077/11 к.о. Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 4/2022) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1077/11 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, прикупљањем писаних понуда, катастарске парцеле број 1077/11 к.о. Кикинда, уписане у лист непокретности број 3899 к.о. Кикинда, ради изградње објекaта који су предвиђени важећим планским документом

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

 На основу члана 33. Закона о јавној својини (,,Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016 и 113/2017 ), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ( ,,Сл. гласник РС“, бр. 53/2012) и Решења Градоначелника града Кикинде број V- 463 -25 /2022 од 11.02.2022 године, Комисија за спровођење поступка отуђења возила из јавне својине града Кикинде расписује:

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ
- ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА-

Преузмите оглас

О Д Л У К А О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

На основу члана 10. Одлуке о постављању киоска („Службени лист града Кикинде“, број 6/2021), на предлог Комисије за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, Градоначелник града Кикинде године доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

 

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 129 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу чл. 17. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Кикинде“ , број 31/2021) и Решења о отуђењу из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле број 129 к.о. Башаид („Службени лист града Кикинде“, број 34/2021) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 129 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1277 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу чл. 17. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Кикинде“ , број 31/2021) и Решења о отуђењу катастарске парцеле број 1277 к.о. Башаид („Службени лист града Кикинде“, број 34/2021) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1277 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и Решења о прибављању земљишта и објеката у јавну својину града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, број 31/2021), Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка прибављања у јавну својину града Кикинде, прикупљањем писаних понуда, катастарска парцела коју чине земљиште са пословном зградом укупне грађевинске површине до 1200 m2, у којој се налази минимум 10 просторија, за потребе удружења грађана, велика сала условна за одржавање културних догађаја, за потребе мештана Банатске Тополе.

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 219 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу Решења о отуђењу катастарске парцеле број 219 к.о. Башаид („Службени лист града Кикинде“, број 06/2021) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 219 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, катастарске парцеле број 219 к.о. Башаид, уписане у лист непокретности број 2424 к.о. Башаид, у улици 4.Октобра у Башаиду, ради изградње објекта који је предвиђен важећим планским документом

Преузмите оглас

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. РХП-Њ7-ПА/ПЦ2-2021 ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОБЈАВЉЕНOМ ДАНА 14. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ

На основу тачке 6.1. Приручника за куповину станова и предлога Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије од 17.11.2021. године, Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног збрињавања у Србији-Потпројекат 7- Компонента 1, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. RHP-W7-PA/PC2-2021 ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОБЈАВЉЕНOМ ДАНА 14. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ

Преузмите обавештење

 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9538/31 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу Решења о отуђењу из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле број 9538/31 к.о. Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 31/2021) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9538/31 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, катастарске парцеле број 9538/31 к.о. Кикинда, уписане у лист непокретности број 3899 к.о. Кикинда

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 219 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу Решења о отуђењу катастарске парцеле број 219 к.о. Башаид („Службени лист града Кикинде“, број 06/2021) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 219 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, катастарске парцеле број 219 к.о. Башаид, уписане у лист непокретности број 2424 к.о. Башаид, у улици 4.Октобра у Башаиду, ради изградње објекта који је предвиђен важећим планским документом

Преузмите оглас

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину (,,Службени гласник РС”, бр. 149/20 и 40/21) члана 3. Закона о  министарствима (,,Службени гласник РС”, бр. 128/20) и Уредбе Владе Републике Србије 05 број 110-5966/2021 од 24. јуна.2021. године
 

Република Србија
Министарство за бригу о селу

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

Програмом доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији
Републике Србије за 2021. годину
 

Образац пријаве

Контакт за додатне информације: Сава Андрија 064/896-8143

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 107 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу Решења о отуђењу катастарске парцеле број 107 к.о. Башаид („Службени лист града Кикинде“, број 10/2021) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 107 К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, катастарске парцеле број 107 к.о. Башаид, уписане у лист непокретности број 2424 к.о. Башаид, у улици Николе Тесле у Башаиду, ради изградње објекта који је предвиђен важећим планским документом

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАНА БРОЈ 15 У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ (ОБЕЈКАТ Ц2) У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА

На основу Решења о отуђењу стана број 15 у стамбено-пословној згради (објекат Ц2) у Кикинди на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 17/2020), Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАНА БРОЈ 15 У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ (ОБЕЈКАТ Ц2) У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, станa у стамбено - пословној згради на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда (објекат Ц2 код великог паркинга у центру града) улица Трг српских добровољаца број 3, и то:

стан број 15 према етажном елаборату на четвртом спрату зграде, двособан, површине 48,00 m2, по почетној цени од 30.480,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БРОЈ 1271 И 1276 У К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу Решења о отуђењу катастарских парцела број 1271 и 1276 у к.о. Башаид („Службени лист града Кикинде“, број 15/2020) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БРОЈ 1271 И 1276 У К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНД
Е

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10117/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу Решења о отуђењу катастарске парцеле број 10117/2 к.о. Кикинда, из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 20/2019), Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10117/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, неизграђено грађевинско земљиште катастарскa парцелa број 10117/2 к.о. Кикинда, уписанa у лист непокретности број 3899 к.о. Кикинда и то:

грађевинска парцела површине 7075 m2, која се налази у улици Јована Јовановића Змаја (Микронасеље блок Д) у Кикинди, ради изградње пословно-стамбеног објекта, према постојећем идејном решењу и локацијским условима које о свом трошку израдила Градска управа Кикинда, уз обавезу најповољнијег понуђача да изграђене станове и пословни простор стави у употребу у року од 3 године од дана солемнизације Уговора о отуђењу.

Преузмите оглас

Решавање стамбених потреба избеглица при куповини 15 сеоских кућа

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 15 СЕОСКИХ КУЋА

Град Кикинда обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 15 сеоских кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 9 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 12. марта, 2020. године на огласним таблама Градске управе Кикинда и месних заједница Града Кикинде, на интернет презентацији Града-www.kikinda.rs и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији града Кикинде кроз куповину сеоске куће у маскималном износу до 9.500 евра у динарској противвредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској противвредности, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће (у максималном износу до 4.750 евра, у динарској противвредности). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Jавни позив траје од 12. марта, 2020. године до 27. априла, 2020. године.

Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 0230/410-164 и код повереника за избеглице, адреса Трг српских добровољаца 12, Кикинда, канцеларија 11.

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016,113/2017 и 95/2018 ) и Решења о прибављању непокретности у Кикинди у јавну својину града Кикинде (“ Службени лист града Кикинде “ , број 33/2019),Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка прибављања у јавну својину града Кикинде прикупљањем писаних понуда, непокретности коју чине: катастарска парцелa површине од максимум 400 м2 са стамбеним објектом површине између 100 и 150 м2 који садржи кухињу, купатило и минимум две собе.

Катастарска парцела са објектима која је предмет прибављања мора бити у Кикинди.

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и Решења о прибављању земљишта и објеката у јавну својину града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, број 18/2019), Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује


ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите оглас

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КИКИНДА“ КИКИНДА

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде”, број 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној 28.06. 2019. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КИКИНДА“ КИКИНДА

 

Преузмите решење

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Кикинда“ Кикинда

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Кикинда“ Кикинда, број:III-04-06-17/2019 од 05.04.2019. године, Скупштина града Кикинде објављује

О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КИКИНДА“ КИКИНДА


ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

Јавно предузеће „КИКИНДА“ Кикинда, Иђошки пут број 4
Матични број: 21071986
ПИБ: 108812135
Претежна делатност: 3600-Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Пословање и рад Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда уређује се Оснивачким актом Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда („Службени лист града Кикинде”, број 17/2016, 17/2017, 5/2018 и 9/2019) и Статутом Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда од 03.03.2017. године.

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:

Директор Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда.
Директор Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града Кикинде, Градоначелника Града Кикинде и Градског већа Града Кикинде, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршног директора, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услова за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 • обавезно психијатријско лечење на слободи,
 • обавезно лечење наркомана,
 • обавезно лечење алкохоличара, и
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/ 16).
Директор се именује на период од четири године.

МЕСТО РАДА:

Кикинда, Иђошки пут, број 4.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 33 од 10. маја 2019. године.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Милица Стојков, контакт телефон: 0230/410-104.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

Пријаве на јавни конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Градске управе града Кикинде у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина града Кикинде, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Кикинда, Јавни конкурс за избор директора ЈП „КИКИНДА“ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ».

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Диплома о стеченом високом образовању,
3. Исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за именовање директора), односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа „КИКИНДА“ Кикинда, као и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова (тач. 4. и 6. Услова за именовање директора),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, и
6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа и да нису старији од шест месеци.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије", „Службеном листу Града Кикинде“, у дневном листу „ИНФОРМЕР“, као и на званичној интернет презентацији Града Кикинде http://www.kikinda.org.rs/

ОГЛАСНИ ПАНОИ - БИЛБОРДИ

На основу члана 41. и 43. Закона о оглашавању („Службени гласник Републике Србије“, број 6/2016) и члана 30. Одлуке о оглашавању („Службени лист града Кикинде“, број 34/2017) Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде Градоначелник града Кикинде дана 18.04. 2019. године доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ ПАНОА-БИЛБОРДА

Преузмите одлуку

Оглас за отуђење из јавне својине града Кикинде пословног простора у обејкту Ц2

На основу Решења о отуђењу пословног простора у објекту Ц2 у Кикинди на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 9/2019) , Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЕЈКТУ Ц2 У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, пословног простора у стамбено-пословној згради на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда (објекат Ц2 код великог паркинга у центру града)

Преузмите оглас 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 ,105/14, 104/16 др. закон, 108/16, 113/17 и 95/2018), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018) и члана 55. став 1. тачка 11. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 4/19) , градоначелник града Кикинде је дана, 18.02.2019. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ
и расписује

Ј А В Н И О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите Јавни оглас
Преузмите формулар

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И СТАНА У ОБЕЈКТУ Ц2 У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу Решења о отуђењу пословног простора и станова у објекту Ц2 у Кикинди на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 17/2018) , Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И СТАНА У ОБЕЈКТУ Ц2 У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, пословног простора и станa у Стамбено- пословној згради на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда (објекат Ц2 код великог паркинга у центру града)

Преузмите оглас

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ СТАНА У МОКРИНУ

На основу Решења о отуђењу посебног дела објекта-стана на катастарској парцели број 2150 к.о. Мокрин из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 27/2018), Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ СТАНА У МОКРИНУ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, прикупљањем писмених понуда, посебни део објекта-трособан стан површине од 114,00 м2, под број стана Е2 у згради здравства у Мокрину, улица Светог Саве број 75, на катастарској парцели број 2150 к.о. Мокрин по почетној цени од 19.380,00 Евра у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

Преузмите оглас

Оглас за отуђење из јавне својине града Кикинде пословног простора и станова у обејкту Ц2 - четврта лицитација

На основу Решења о отуђењу пословног простора и станова у објекту Ц2 у Кикинди на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 17/2018) , Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И СТАНА У ОБЕЈКТУ Ц2 У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, пословног простора и станa у Стамбено- пословној згради на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда (објекат Ц2 код великог паркинга у центру града) и то:

 • пословни простор број 1 са галеријом према етажном елаборату у приземљу површине 134,00 m2 почетној цени од 69.638,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • пословни простор број 2 са галеријом према етажном елаборату у приземљу површине 138,00 m2 по почетној цени од 71.547,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • стан број 14 према етажном елаборату на четвртом спрату зграде, једнособан, површине 56,00 m2 по почетној цени од 32.335,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

Поступак јавне лицитације ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде.

Тржишне вредности пословног простора и станa, које су предмет овог огласа, а које представљају почетну цену у поступку јавног надметања опредељене су у еврима али ће се исплаћивати у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате и то пре солемнизације уговора код јавног бележника.

Непокретности из овог огласа отуђују се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Понуђачи су дужни да, заједно са пријавом за јавно надметање, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене предметних некретнина у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун број 840-2023740-41, прималац- Град Кикинда, подрачун за лицитацију, позив на број: 97 35-215.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, тачније који понуди највишу цену, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања лицитације. Понуђачу који буде најповољнији и понуди највећу цену, депозит ће бити урачунат у цену некретнине.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

Најповољнији понуђач је дужан да закључи са Градом Кикинда Уговор о отуђењу непокретности којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у погледу отуђења предметне непокретности из својине Града Кикинде у року од шездесет (60) дана од дана правоснажности Решења о отуђењу непокретности.

Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште, број телефона, јасна назанака за који пословни простор или стан се лицитира и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју

Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона,јасна назнака за који пословни простор или стан се лицитира и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте или одштампани извод ако је реч о биометријској личној карти.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код јавног бележника.

Пријава се подноси на формулару који се може преузети на званичном сајту грaда Кикинде www.kikinda.org.rs или у слободној форми.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде
Број стана или пословног простора за који се лицитира

На задњој страни
2. Име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.

Рок за подношење пријава је до 15,30 сати, дана 21.12.2018. године.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују поступку јавног надметања.

За све информације у вези потребне документације и начина конкурисања заинтеровани се могу обратити на телефон 0230/410-153 и 0230/410-124.

За све информације у вези разгледања стана и пословних простора заинтеровани се могу обратити на телефон 0230/410-238.

Заинтересовани понуђачи могу да разгледају предметну непокретност, све до дана одржавања јавног надметања.

Поступак јавног надметања ће се одржати дана 25.12.2018. године у 10,00 часова у згради Градске управе Кикинда сала број 51

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу ”INFORMER” и недељном локалном листу „Нове Кикиндске новине“, на огласној табли града Кикинде и интернет страници града Кикинде с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу ”INFORMER” .

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа Аутопревоз Кикинда

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда, број: III-04-06-42/2018 од 31.10.2018. године, Скупштина града Кикинде објављује

О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА


ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

Јавно предузеће „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда Ђуре Јакшића, број 2-6
Матични број: 08036446
ПИБ: 100710055
Претежна делатност: 4931-Градски и приградски копнени превоз путника
Пословање и рад Јавног предузећа „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда уређује се Оснивачким актом Јавног предузећа „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда („Службени лист града Кикинде”, број 17/2016) и Статутом Јавног предузећа „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда од 08.12.2016. године.

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:

Директор Јавног предузећа „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда.
Директор Јавног предузећа „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града Кикинде, Градоначелника Града Кикинде и Градског већа Града Кикинде, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршног директора, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услова за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 • обавезно психијатријско лечење на слободи,
 • обавезно лечење наркомана,
 • обавезно лечење алкохоличара, и
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/ 16).
Директор се именује на период од четири године.

МЕСТО РАДА:

Кикинда, Ђуре Јакшића, број 2-6.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Милица Стојков, контакт телефон: 0230/410-224.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

Пријаве на јавни конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Градске управе града Кикинде у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина града Кикинде, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Кикинда, Јавни конкурс за избор директора ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ».

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Диплома о стеченом високом образовању,
3. Исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за именовање директора), односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда, као и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова (тач. 4. и 6. Услова за именовање директора),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, и
6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа и да нису старији од шест месеци.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије", „Службеном листу Града Кикинде“, у дневном листу „ИНФОРМЕР“, као и на званичној интернет презентацији Града Кикинде.

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа Топлана Кикинда

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „ТОПЛАНА“ Кикинда, број III-04-06-42/2018 од 31.10.2018. године, Скупштина града Кикинде објављује

О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КИКИНДА


ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

Јавно предузеће „ТОПЛАНА“ Кикинда Милоша Великог, број 48
Матични број: 08792739
ПИБ: 102982949
Претежна делатност: 3530-Снабдевање паром и климатизација
Пословање и рад Јавног предузећа „ТОПЛАНА“ Кикинда уређује се Оснивачким актом Јавног предузећа „ТОПЛАНА“ Кикинда („Службени лист града Кикинде”, број 17/2016 и 17/2017) и Статутом Јавног предузећа „ТОПЛАНА“ Кикинда од 11.11.2017. године.

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:

Директор Јавног предузећа „ТОПЛАНА“ Кикинда.
Директор Јавног предузећа „ТОПЛАНА“ Кикинда представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града Кикинде, Градоначелника Града Кикинде и Градског већа Града Кикинде, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршног директора, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услова за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 • обавезно психијатријско лечење на слободи,
 • обавезно лечење наркомана,
 • обавезно лечење алкохоличара, и
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/ 16).
Директор се именује на период од четири године.

МЕСТО РАДА:

Кикинда, Милоша Великог, број 48.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Милица Стојков, контакт телефон: 0230/410-224.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

Пријаве на јавни конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Градске управе града Кикинде у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина града Кикинде, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Кикинда, Јавни конкурс за избор директора ЈП „ТОПЛАНА“ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ».

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Диплома о стеченом високом образовању,
3. Исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за именовање директора), односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа „ТОПЛАНА“ Кикинда, као и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова (тач. 4. и 6. Услова за именовање директора),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, и
6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа и да нису старији од шест месеци.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије", „Службеном листу Града Кикинде“, у дневном листу „ИНФОРМЕР“, као и на званичној интернет презентацији Града Кикинде.

Оглас за отуђење из јавне својине града Кикинде пословног простора и станова у обејкту Ц2 - трећа лицитација

На основу Решења о отуђењу пословног простора и станова у објекту Ц2 у Кикинди на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 17/2018) и Решења о отуђењу стана број 13 у објекту Ц2 у Кикинди на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 27/2018) , Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И СТАНОВА У ОБЕЈКТУ Ц2 У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, пословног простора и станова у Стамбено- пословној згради на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда (објекат Ц2 код великог паркинга у центру града) и то:

 • пословни простор број 1 са галеријом према етажном елаборату у приземљу површине 134,00 m2 почетној цени од 69.638,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • пословни простор број 2 са галеријом према етажном елаборату у приземљу површине 138,00 m2 по почетној цени од 71.547,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • стан број 13 према етажном елаборату на четвртом спрату зграде, трособан, површине 113,00 m2 по почетној цени од 58.760,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • стан број 14 према етажном елаборату на четвртом спрату зграде, једнособан, површине 56,00 m2 по почетној цени од 32.335,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

Поступак јавне лицитације ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде.

Тржишне вредности пословног простора и станова, које су предмет овог огласа, а које представљају почетну цену у поступку јавног надметања опредељене су у еврима али ће се исплаћивати у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате и то пре солемнизације уговора код јавног бележника.

Непокретности из овог огласа отуђују се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Понуђачи су дужни да, заједно са пријавом за јавно надметање, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене предметних некретнина у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун број 840-2023740-41, прималац- Град Кикинда, подрачун за лицитацију, позив на број: 97 35-215.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, тачније који понуди највишу цену, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања лицитације. Понуђачу који буде најповољнији и понуди највећу цену, депозит ће бити урачунат у цену некретнине.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

Најповољнији понуђач је дужан да закључи са Градом Кикинда Уговор о отуђењу непокретности којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у погледу отуђења предметне непокретности из својине Града Кикинде у року од шездесет (60) дана од дана правоснажности Решења о отуђењу непокретности.

Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште, број телефона, јасна назанака за који пословни простор или стан се лицитира и мора бити потписана од стране овлашћеног лица,

Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју

Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона,јасна назнака за који пословни простор или стан се лицитира и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте или одштампани извод ако је реч о биометријској личној карти.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код јавног бележника.

Пријава се подноси на формулару који се може преузети на званичном сајту грaда Кикинде www.kikinda.org.rs или у слободној форми.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде
Број стана или пословног простора за који се лицитира


На задњој страни
2. Име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.

Рок за подношење пријава је до 15,30 сати, дана 23.11.2018. године.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују поступку јавног надметања.

За све информације у вези потребне документације и начина конкурисања заинтеровани се могу обратити на телефон 0230/410-153 и 0230/410-124.

За све информације у вези разгледања станова и пословних простора заинтеровани се могу обратити на телефон 0230/410-238

Заинтересовани понуђачи могу да разгледају предметну непокретност, све до дана одржавања јавног надметања.

Поступак јавног надметања ће се одржати дана 27.11.2018. године у 10,00 часова у згради Градске управе Кикинда сала број 12

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу ,,INFORMER” и недељном локалном листу „Нове Кикиндске новине“, на огласној табли града Кикинде и интернет страници града Кикинде с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу ,,INFORMER” .

Оглас за отуђење из јавне својине града Кикинде пословног простора и станова у обејкту Ц2 - друга лицитација

На основу Решења о отуђењу пословног простора и станова у објекту Ц2 у Кикинди на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 17/2018), Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И СТАНОВА У ОБЕЈКТУ Ц2 У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСОКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, пословног простора и станова у Стамбено- пословној згради на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда (објекат Ц2 код великог паркинга у центру града) и то:

 • пословни простор број 1 са галеријом према етажном елаборату у приземљу површине 133,92 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 134 m2) почетној цени од 69.638,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • пословни простор број 2 са галеријом према етажном елаборату у приземљу површине 137,59 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 138 m2) по почетној цени од 71.547,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • стан број 10 према етажном елаборату на трећем спрату зграде, двособан, површине 72,08 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 72 m2) по почетној цени од 38.923,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • стан број 14 према етажном елаборату на четвртом спрату зграде, једнособан, површине 55,75 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 56 m2) по почетној цени од 32.335,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

Поступак јавне лицитације ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде.

Тржишне вредности пословног простора и станова, које су предмет овог огласа, а које представљају почетну цену у поступку јавног надметања опредељене су у еврима али ће се исплаћивати у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате и то пре солемнизације уговора код јавног бележника.

Непокретности из овог огласа отуђују се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Понуђачи су дужни да, заједно са пријавом за јавно надметање, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене предметних некретнина према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун број 840-2023740-41, прималац- Град Кикинда, подрачун за лицитацију, позив на број: 97 35-215.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, тачније који понуди највишу цену, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања лицитације. Понуђачу који буде најповољнији и понуди највећу цену, депозит ће бити урачунат у цену некретнине.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

Најповољнији понуђач је дужан да закључи са Градом Кикинда Уговор о отуђењу непокретности којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у погледу отуђења предметне непокретности из својине Града Кикинде у року од шездесет (60) дана од дана правоснажности Решења о отуђењу непокретности.

Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица,

Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју

Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте или одштампани извод ако је реч о биометријској личној карти.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код јавног бележника.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде
Подаци о предметној некретнини

На задњој страни
2. Име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.

Рок за подношење пријава је до 15,30 сати, дана 19.10.2018. године.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

За све информације заинтеровани се могу обратити на телефон 0230/410-153 и 0230/410-124.

Заинтересовани понуђачи могу да разгледају предметну непокретност, све до дана одржавања јавног надметања.

Поступак јавног надметања ће се одржати дана 23.10.2018. године у 10,00 часова у згради Градске управе Кикинда, сала број 51.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу "INFORMER" и недељном локалном листу "Нове Кикиндске новине", на огласној табли града Кикинде и интернет страници града Кикинде с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу "INFORMER".

Оглас за отуђење из јавне својине града Кикинде пословног простора и станова у обејкту Ц2

 На основу Решења о отуђењу пословног простора и станова у објекту Ц2 у Кикинди на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 17/2018), Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И СТАНОВА У ОБЕЈКТУ Ц2 У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, пословног простора и станова у Стамбено- пословној згради на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда (објекат Ц2 код великог паркинга у центру града) и то:

 • пословни простор број 1 са галеријом према етажном елаборату у приземљу површине 133,92 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 134 m2) почетној цени од 69.638,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • пословни простор број 2 са галеријом према етажном елаборату у приземљу површине 137,59 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 138 m2) по почетној цени од 71.547,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • стан број 2 према етажном елаборату на првом спрату зграде, двособан, површине 65,93 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 66 m2) по почетној цени од 36.262,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • стан број 5 према етажном елаборату на другом спрату зграде, једнособан, површине 47,76 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 48 m2) по почетној цени од 28.178,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • стан број 6 према етажном елаборату на другом спрату зграде, двособан, површине 65,54 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 66 m2) по почетној цени од 36.047,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • стан број 8 према етажном елаборату на другом спрату зграде, једнособан, површине 47,92 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 48 m2) по почетној цени од 28.273,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • стан број 10 према етажном елаборату на трећем спрату зграде, двособан, површине 72,08 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 72 m2) по почетној цени од 38.923,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
 • стан број 14 према етажном елаборату на четвртом спрату зграде, једнособан, површине 55,75 m2 (у РГЗ катастру непокретности Кикинда корисне површине 56 m2) по почетној цени од 32.335,00 Евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

Поступак јавне лицитације ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде.

Тржишне вредности пословног простора и станова, које су предмет овог огласа, а које представљају почетну цену у поступку јавног надметања опредељене су у еврима али ће се исплаћивати у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате и то пре солемнизације уговора код јавног бележника.

Непокретности из овог огласа отуђују се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Понуђачи су дужни да, заједно са пријавом за јавно надметање, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене предметних некретнина у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун број 840-2023740-41, прималац- Град Кикинда, подрачун за лицитацију, позив на број: 97 35-215.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, тачније који понуди највишу цену, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања лицитације. Понуђачу који буде најповољнији и понуди највећу цену, депозит ће бити урачунат у цену некретнине.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

Најповољнији понуђач је дужан да закључи са Градом Кикинда Уговор о отуђењу непокретности којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у погледу отуђења предметне непокретности из својине Града Кикинде у року од шездесет (60) дана од дана правоснажности Решења о отуђењу непокретности.

Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште, број телефона, јасна назанака за који пословни простор или стан се лицитира и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона,јасна назнака за који пословни простор или стан се лицитира и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте или одштампани извод ако је реч о биометријској личној карти.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код јавног бележника.

Пријава се подноси на формулару који се може преузети на званичном сајту грaда Кикинде www.kikinda.org.rs или у слободној форми.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:
1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде
Број стана или пословног простора за који се лицитира

На задњој страни
2. Име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.

Рок за подношење пријава је до 15,30 сати, дана 07.09.2018. године.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују поступку јавног надметања.

За све информације у вези потребне документације и начина конкурисања заинтеровани се могу обратити на телефон 0230/410-153 и 0230/410-124.

За све информације у вези разгледања станова и пословних простора заинтеровани се могу обратити на телефон 0230/410-238.

Заинтересовани понуђачи могу да разгледају предметну непокретност, све до дана одржавања јавног надметања.

Поступак јавног надметања ће се одржати дана 11.09.2018. године у 10,00 часова у згради Градске управе Кикинда сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу "INFORMER" и недељном локалном листу "Нове Кикиндске новине", на огласној табли града Кикинде и интернет страници града Кикинде с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу "INFORMER".

Преузмите формулар

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Кикинде, доделом пакета грађевинског материјала

У складу са Споразумом о донацији закљученим између Банке за Развој Савета Европе и Републике Србије у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат 7 и на основу члана 17. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника и Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова, број V- 561-16/2018 од 06.07.2018. године, а у складу са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10, у даљем тексту: Закон) Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала (у даљем тексту: Комисија) града Кикинде, дана 18.07.2018. године објављује

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Кикинде, доделом пакета грађевинског материјала

Преузмите коначну листу
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде (у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину

Преузмите јавни позив
Преузмите захтеве и изјаву

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде ( у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Кикинде за 2019. годину, до дана 31. октобра 2018. године.

Преузмите јавни позив
Преузмите захтев

Оглас за отуђење из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле број 3913/2 к.о. Мокрин

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017) и Решења о отуђењу из јавне својине катастарске парцеле број 3913/2 к.о. Мокрин (“ Службени лист града Кикинде “ , број 10/2018) , Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3913/2 К.О. МОКРИН

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, неизграђено грађевинско земљиште кат. парцела број 3913/2 к.о. Мокрин, површине 1746 м2, уписана у лист непокретности број 750 к.о. Мокрин.

Преузмите цео оглас

Оглас за прибављање земљишта и објеката у јавну својину града Кикинде

 На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016 и 113/2017 ) и Решења о прибављању земљишта и објеката у јавну својину града Кикинде (“ Службени лист града Кикинде “ , број 10/2018),Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка прибављања у јавну својину града Кикинде прикупљањем писаних понуда, катастарске парцеле површине од минимум 1500 м2 до 1700 м2 коју чине земљиште са два или више објеката на предметној парцели с тим што бар један од објеката мора да испуњава услове да се у њему може изградити мултифункционална сала за већи број културних садржаја.

Преузмите цео оглас

Јавни оглас за отуђење покретне имовине из јавне својине града Кикинде

 На основу члана 33. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 108/2016, др.закон и 113/2017), и Решења о отуђењу покретне имовине из јавне својине града Кикинде, Градоначелник града Кикинда , дана 28.05.2018.године, донео је

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

и расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

I
- Предмет јавног надметања -

1. Предмет отуђења je покретнa имовина, у својини града Кикинде, односно 45 (четрдесе и пет) комада јуница и крава, преосталих након одржане лицитације.

Преузмите цео оглас
Преузмите формулар

Јавни позив за учешће града Кикинде у суфинансирању мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2018.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 34/2017), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III-03-320-39/2018. од 30.03.2018.године , Градоначелник града Кикинде, дана 17.05.2018. године, расписује

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 

Преузмите текст јавног позива
Преузмите захтев (расна грла)
Преузмите захтев (вештачко осемењавање)

Јавни позив за учеће града Кикинде у суфинансирању изградње експлоатационих бунара и система за наводњавање “кап по кап”

На основу члана 14.Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 10/2013-др.закон и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2018.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 34/2017), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III-03-320-39/2018 од 30.03.2018.године , Градоначелник града Кикинде дана, 17.05.2018. године, расписује

Ј А В Н И П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ “КАП ПО КАП”

 

Преузмите текст јавног позива
Преузмите захтев

Јавни позив за субвенционисање осигурања усева од елементарних непогода

На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 10/2013-др. закон и 101/2016) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Кикинде за 2018.годину, број III-03-320-39/2018 од 15.05.2018.. године, Градоначелник града Кикинде расписује,

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА- НАКНАДА ШТЕТЕ ОД ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Преузмите текст јавног позива
Преузмите захтев

Јавни позив банкама

На основу “Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикинде за 2018.годину “ и мере подршке 100.2 Кредитна подршка, који је донет од стране градског већа Града Кикинде број III-03-320-39/2018 15.05.2018.године, а уз предходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-02534/2018-09 од 10.04.2018.године, градоначелник Града Кикинде расписује;


Ј А В Н И  П О З И В

Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава

Преузмите текст јавног позива

Јавни оглас за издавање у закуп јавне површине за постављање луна парка

На основу Закључка Градског већа Града Кикинда број: II-06-13/2018, Комисија за спровођење поступка издавања у закуп јавне површине за постављање луна парка, дана 11.04.2018. године утврдила је и јавно објављује:

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛУНА ПАРКА ПОВОДОМ ПРВОМАЈСКИХ ПРАЗНИКА У КИКИНДИ 2018. ГОДИНЕ

Преузмите оглас

Јавни оглас за отуђење покретне имовине из јавне својине града Кикинде

На основу члана 33. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 108/2016, др.закон и 113/2017), и Решења о отуђењу покретне имовине из јавне својине града Кикинде, Градоначелник града Кикинда , дана 03.04.2018.године, донео је

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

и расписује

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите оглас

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 24/12, 48/15 ,99/15 и 42-2017) и члана 52. став 1. тачка 15. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/16 - пречишћен текст, 17/16) , градоначелник града Кикинде је дана, 04.04.2018. године, донео


О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ

и расписује

Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас

Оглас за отуђење из јавне својине Града Кикинде путничких моторних возила

 На основу члана 33. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016 и 113/2017 ), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Сл. Гласник РС“, бр. 16/2018), Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ( ,,Сл. Гласник РС“, бр. 53/2012) и Решења градоначелника града Кикинде број V-463-43/2018-2 од 22.03.2018 године, Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде прикупљањем писаних понуда, следећих путничких моторних возила:

- Путничко возило марке: OPEL модел: VECTRA DES Z18 XE, година производње 2004 број шасије:WOLOZCF6951012953, број мотора:Z18XE20DT8296, запремина мотора 1796, регистарске ознаке КI009-YO по почетној цени од 690,68 Евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

- Путничко возило марке: ŠKODA модел: FELICIJA 1.6, година производње 1997 број шасије:ТМBEGF614V7635567, број мотора:АЕЕ344964, запремина мотора 1598, регистарске ознаке КI016-ŠA по почетној цени од 226,41 Евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

- Путничко возило марке: ZASTAVA модел:10, година производње 2008 број шасије:VX118800000001394, број мотора:188A40003918938, запремина мотора 1242, регистарске ознаке КI009-YN по почетној цени од 608,12 Евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

Поступак отварања писаних понуда ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде.
Накнада за отуђење моторног возила се обрачунава у еврима и иста се исплаћује динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате у року од осам дана (8) од дана закључења Уговора.
Путничка моторна возила из овог огласа отуђују се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на њихове физичке недостатке.

Понуђачи су дужни да, заједно са писаном понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 20% од почетне цене за свако возило за које дају понуду и то према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун број 840-2023740-41, прималац- Град Кикинда, подрачун за лицитацију, позив на број: 97 35-215.
Понуђач може упутити писмену понуду само за једно или за више возила.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиши понуђен износ за отуђење возила.

Свим понуђачима, осим најповољнијем уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања писаних понуда. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену путничког возила.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Правно лице уз понуду и уплаћен депозит прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју

Пријава физичког лица мора да садржи: понуда која садржи име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, уплаћен депозит а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте или очитану личну карту (за оне који поседују биометријску личну карту).

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код јавног бележника.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде
Подаци о возилу за које се упућује понуда са назнаком ,,Не отварати“
На задњој страни

2. име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.

Рок за подношење пријава је до 10,00 сати, дана 12.04.2018 године.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку отварања писаних понуда.
Поступак јавног надметања ће се одржати дана 12.04.2018. године у 11,00 часова у згради Градске управе Кикинда, сала број 51.
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у предметна путничка возила сваким радним даном до истека рока за подношење пријава од 7,30 часова до 15 часова уз претходни договор са са запосленим у Градској управи Кикинда на телефон 0648688363.

Оглас ће бити објављен у недељном локалном листу "Кикиндске новине", на огласној табли града Кикинде и интернет страници града Кикинде с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у недељном локалном листу "Кикиндске новине".

Јавни оглас за давање у закуп површина јавне намене

На основу члана 52. тачка 15. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 1/16 - пречишћен текст, и 17/16) и члана 8. став 1. Одлуке о постављању киоска („Службени лист општине Кикинда“, број 7/14 и 14/15) градоначелник града Кикинде, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА
У КИКИНДИ
и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА У КИКИНДИ

Преузмите оглас

Oглас ради издавања у закуп пословног простора

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 6, 7 и 12 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 24/12, 99/2015 и 42/2015 ), и члана 3 Одлуке о условима и начину давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, бр. 14/14 и 15/15) градоначелник града Кикинде, доноси

О Д Л У К У

о расписивању јавног огласа за издавање у закуп пословног простора који је у јавној својини Града Кикинде путем прикупљања писаних понуда

и расписује

Ј А В Н И О Г Л А С

о издавању у закуп пословног простора који је у јавној својини Града Кикинде путем прикупљања писаних понуда

Преузмите јавни оглас
 

Издавање у закуп јавне површине за постављање луна парка

На основу члана 52. и 95. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“ ,бр. 1/2016- пречишћен текст), и Закључка Градског већа града Кикинде број II-06-39/2017 од 12.09.2017 године, Градоначелник града Кикинде , дана 12.09.2017. године, утврдио је и јавно објављује:

Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛУНА ПАРКА У ТОКУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДАНИ ЛУДАЈЕ 2017. ГОДИНЕ

Преузмите јавни оглас

МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2017.годину („Сл.гласник РС“, број 22/2016), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду број XI -320-42/2017 од 05.04.2017.године , градоначелник града Кикинде дана, 28.08.2017. године, расписује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋА ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Преузмите текст јавног позива

Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта

У склопу Програма развоја пољопривреде у руралног развоја, мера подршке спровођењу пољопривредне политике у локалној заједници, град Кикинда објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за бесплатну контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији града Кикинда

 

Право пријаве за контролу плодности земљишта имају регистрована пољопривредна газдинства на територији града Кикинда, са највише 5 узорака по домаћинству. Образац пријаве је доступан на интернет страници града Кикинде, у Услужном центру градске Управе и у сеоским месним заједницама. Пријаве се могу предати сваког радног дана од 8 до 14 сати у свим сеоским месним заједницама, а у Кикинди у трећој МЗ (Угљеше Терзин), улица Милоша Остојина 59 и Канцеларији за сеоске месне заједнице (бивша МЗ Лидија Алдан), улица Цара Душана 26. Уз пријаву је неопходно приложити извод из регистра активних пољопривредних газдинстава, а за парцеле у закупу потребно је приложити копију Уговора о закупу пољопривредног земљишта.

Преузмите образац пријаве

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10732/1 К.О. КИКИНДА

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења о отуђењу из јавне својине објекта и земљишта на катастарској парцели број 10732/1 к.о. Кикинда (“ Службени лист града Кикинде“, број 17/2017) , градоначелник града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ
БРОЈ 10732/1 К.О. КИКИНДА

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде прикупљањем писаних понуда, изграђеног грађевинског земљишта у к.о. Кикинда и то:
-кат. парцела број 10732/1 површине од 7044 м2 уписана у лист непокретности број 3899 к.о. Кикинда са пословном зградом за коју није утврђена делатност површине 972 м2 а која се налази на предметној парцели.
На парцели бр.10732/1 к.о. Кикинда, постоји могућност изградње пословних, производних складишних објеката и изградње у комбинацијама истих као и реконструкција постојећег објекта све према генералном плану Кикинде.

Преузмите текст огласа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋА ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА

 На основу члана 14.Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 10/2013-др.закон и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2017.годину („Сл.гласник РС“, број 22/2016), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду број XI -320-42/2017 од 05.04.2017.године , градоначелник града Кикинде дана, 18.07.2017. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋА ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА

Преузмите текст јавног позива

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу расписаног Јавног позива уз учешће града Кикинде у суфинансирању експлоатационих бунара број V-320-209/2017 од 18.07.2017.године и Јавног позива регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење захтева за краткорочне кредите за набавку обртних средстава, уз учешће града Кикинде у субвенционисању накнаде број V-320-207/2017 од 17.07.2017.године, Канцеларија за пољопривреду градске управе града Кикинде, обавештава сва заинтересована пољопривредна газдинства да је рок за подношење пријава по горе наведеним јавним позивима, продужен и то:

- Јавни позив, уз учешће града Кикинде у суфинансирању експлоатационих бунара број V-320-209/2017 – Рок за пријаву до 31.09.2017. године

- Јавног позива регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење захтева за краткорочне кредите за набавку обртних средстава,уз учешће града Кикинде у субвенционисању накнаде број V-320-207/2017- Рок за пријаву до 01.12.2017. године.

Имре Кабок
Члан градског већа задужен за пољопривреду

Краткорочни кредити за набавку обртних средстава уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде

 На основу “Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја“ и мере програма 01- субвенционисање камата/накнада за средства која ће се узимати од фондова и банака, који је донет од стране Градског већа Града Кикинде број XI – 320 – 42/2017 од 11.04.2017.године,
Градоначелник Града Кикинде расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

Регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење захтева за креткорочне кредите за набавку обртних средстава уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде

Преузмите текст јавног позива

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ НАМАЊЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

 На основу члана 14.Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 10/2013-др.закон и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2017.годину („Сл.гласник РС“, број 22/2016), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду број XI -320-42/2017 од 05.04.2017.године , градоначелник града Кикинде дана, 18.07.2017. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋА ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ НАМАЊЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Преузмите текст јавног позива

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“ 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2017.годину; Одлуке о учешћу у финасирању програма или мера активне политите запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-0036/2017-24 од 29.03.2017.године, Локалног акционог плана града Кикинда усвојеног одлуком V-112-4/2017 од 30.01.2017. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину број V 400-22/2017 од 21.04.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА КИКИНДА У САРАДЊИ СА ГРАДОМ КИКИНДА (ЛАПЗ суфинансирање)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Преузмите јавни конкурс
Преузмите пријаву за јавне радове

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8823 К.О. КИКИНДА

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења о отуђењу из јавне својине посебних делова објекта на катастарској парцели број 8823 к.о. Кикинда (“ Службени лист града Кикинде “ , број 12/2017) , градоначелник града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8823 К.О. КИКИНДА

Преузмите текст огласа

Оглас за јавно надметање за продају путничког возила

На основу члана 311. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – одлука УС) и члана 52. Статута града Кикинда (“Службени лист града Кикинде“, број 1/2016-пречишћени текст и 17/2016), градоначелник града Кикинде дана 14.06.2017. године расписује

 

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

Преузмите оглас

Јавни позив банкама

 На основу “Програма подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја“ и мере програма 01- субвенционисање камата за средства која ће се узимати од фондова и банака, који је донет од стране Градског већа Града Кикинде број XI – 320 – 42/2017 од 28.03.2017.године, градоначелник Града Кикинде расписује;


ЈАВНИ ПОЗИВ

Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита за набавку обртних средстава

Преузмите текст јавног позива

ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 9538/9 И 9538/29

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења о отуђењу из јавне својине катастарских парцела број 9538/1 к.о. Кикинда, 9538/9 к.о. Кикинда и 9538/29 к.о. Кикинда (“ Службени лист града Кикинде “ , број 12/2017) , градоначелник града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОК ЗЕМЉИШТА ПОД КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА
9538/9 К.О. КИКИНДА И 9538/29 К.О. КИКИНДА

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде прикупљањем писаних понуда, неизграђеног грађевинског земљишта у к.о. Кикинда

Преузмите тескт огласа

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА У НАКОВУ

На основу члана 52. тачка 15. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 1/16 - пречишћен текст, и 17/16) и члана 8. став 1. Одлуке о постављању киоска („Службени лист општине Кикинда“, број 7/14 и 14/15) градоначелник града Кикинде, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА
У НАКОВУ
и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА У НАКОВУ

Јавни оглас

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини града кикинде прикупљањем писмених понуда

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 24/12, 48/15 ,99/15 и 42-2017) и члана 52. став 1. тачка 15. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/16 - пречишћен текст, 17/16) , градоначелник града Кикинде је дана, 16.05.2017. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ


и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите текст огласа
Преузмите пријавни формулар

Јавни позив за субвенционисање осигурања усева од елементарних непогода

 На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 10/2013-др. закон и 101/2016) и Програма подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду број: XI-320-42 од 5.04.2017. године, градоначелник града Кикинде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА- НАКНАДА ШТЕТЕ ОД ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Позивају се пољопривредници са територије града Кикинде да осигурају своје усеве и на тај начин умање насталу штету од елементарних непогода.

Преузмите текст јавног позива
Преузмите образац пријаве

Оглас за јавно надметање за продају путничког возила

На основу члана 311. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – одлука УС) и члана 52. Статута града Кикинда (“Службени лист града Кикинде“, број 1/2016-пречишћени текст и 17/2016), градоначелник града Кикинде дана 25.04.2017. године расписује

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

1) РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка продаје јавним надметањем - путем лицитације, путничког возила ОПЕЛ АСТРА, РЕГ. БР. KI009-IL одузетог и изложеног јавној продаји правоснажном Пресудом Прекршајног суда у Кикинди бр: 3 ПР. број 1399/2016.
Порез на пренос власништва на возилу сноси купац.

2) Поступак јавне лицитације ће спровести Комисија за спровођење поступка јавне продаје путничког моторног возила ОПЕЛ АСТРА, регистарски број KI009-IL.

3) Возило се продајe у виђеном стању и купац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4) Поступак јавног надметања ће се одржати дана 30.05.2017. године у 10,00 часова у згради грaдске управе Кикинда, сала број 12.

5) Уговор о продаји возила биће закључен са понуђачем који је понудио највиши износ цене на основу правноснажног решења градоначелника града Кикинде.

6) Најповољнијим понуђачем ће се сматрати правно или физичко лице које на јавном надметању понуди највишу цену за куповину возила.

7) Најповољнији понуђач је дужан да у року од пет дана од дана правноснажности решења градоначелника града Кикинда, закључи уговор о куповини возила и да приликом закључења поднесе доказ о уплати излицитиране цене.

8) Комисија за спровођење поступка јавне продаје путничког моторног возила ОПЕЛ АСТРА, регистарски број KI009-IL је утврдила почетну цену за продају возила на другом усменом јавном надметању на износ од 200.000,00 динара. Лицитациони корак износи 2.000,00 динара.

9) Понуђачи су дужни да, заједно са пријавом на јавно надметање, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 20.000,00 динара, на рачун Градске управе града Кикинда број 840-2023740-41, позив на број 35-215, по моделу 97, назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана одржавања јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде или не закључи уговор или не уплати купопрадајну цену у року депозит се не враћа.

10) Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

11) Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
- На предњој страни: Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12 - Комисија за спровођење поступка јавне продаје путничког моторног возила ОПЕЛ АСТРА, регистаски број KI009-IL са назнаком : „пријава за оглас за продају возила “.
- На задњој страни: име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.

12) Рок за подношење пријава је до 15:00 сати дана 22.05.2017. године .
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

13) Јавни оглас ће бити објављен у недељном локалном листу ,,Kикиндске новине“, на огласној табли града Кикинда и интернет презентацији града Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу ,,Кикиндске новине“.

14) Возило које је предмет продаје биће постављено на адреси Вашариште бб на паркингу Аутопревоза од дана 12.05.2017 до 22.05.2017. године између 08:00 и 12:00 сати и може се погледати уз претходну најаву на број телефона 0230 410 224.

15) Додатне информације могу се добити сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова на број телефона: 0230 410 224.

Обавештење за Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број V-561-5/2016 од 28. јануара 2016. године, а у вези са Уговором о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције, Јединице за управљање пројектом – Истраживање и развој д.о.о. и града Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекта бр. 4 – грађевински материјал, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом најмање 20 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања.

ОБАВЕШТАВА

Подносиоце пријава на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом најмање 20 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, да ће Коначна одлука о решавању стамбених потреба избеглица на територији града Кикинде, доделом 24 пакета грађевинског материјала бити објављена сутра, 13.04.2017. године на огласној табли града Кикинде и месних заједница на који се јавни позив односи, огласној табли Комесаријата за избеглице и миграције РС и на интернет презентацији града Кикинда.

Ранг листа Конкурса за давање у закуп кадровских станова у згради у Блоку Ц-2

Стамбена комисија града Кикинде на основу члана 37 Одлуке о располагању становима на којима општина кикинда има право располагања („Сл.лист општине Кикинда“, број 23/2015 ), утврђује

РАНГ ЛИСТУ

за лица која испуњавају све тражене услове Конкурса за давање у закуп кадровских станова у згради у Блоку Ц-2 (између Ул. Немањина и Трга српских добровољаца) објављеном у недељном локалном листу “KIKINDSKE” дана 17.02.2017. године

Преузмите ранг листу

Ранг листа Конкурса за давање станова у закуп за социјално становање у згради у Блоку Ц-2

Комисија за спровођење поступка за давање станова у закуп за социјално становање у згради у Блоку Ц-2 у Кикинди на основу члана 9. став 5 . О длуке о располагању становима општине Кикинда на основу програма изградње станова за социјално становање („Сл.лист општине Кикинда“, број 23/2015 ) утврђује

РАНГ ЛИСТУ

за лица која испуњавају све тражене услове из Конкурса за давање станова у закуп за социјално становање у згради у Блоку Ц-2 (између Ул. Немањина и Трга српских добровољаца) објављеном у недељном локалном листу “KIKINDSKE” дана 10.02.2017. године и Конкурса објављеном у недељном локалном листу “KIKINDSKE” дана 17.03.2017. године

Преузмите ранг листу

Коначна листа

На основу Споразума о донацији закљученог између Развојне банке Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат бр. 5 (у даљем тексту: Потпројекат бр. 5), Уговора о реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Друштва са ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП) и града Кикинда (у даљем тексту: Град), заведеним код Комесаријата под бројем 9- 9/233-1/2014 oд 29. октобра 2015. године, код ЈУПа под бројем 6548 oд 30. октобра 2015. године и код Града Кикинде под бројем V- 561-17/2015 од 26. октобра 2015 (у даљем тексту: Уговор о реализацији стамбене изградње) и члана 7. став 1., члана 8. став 1. тачка 3) и члана 14. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија), доноси

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА

Преузмите коначну листу

Закуп станова за социјално становање у згради Ц-2

На основу члана 8. став 2 . О длуке о располагању становима општине Кикинда на основу програма изградње станова за социјално становање („Сл.лист општине Кикинда“, број 23/2015 ) градоначелник Града Кикинде расписује

КОНКУРС

за давање у закуп станова за социјално становање у згради у Блоку Ц-2 (између Ул. Немањина и Трга српских добровољаца)

Преузмите конкурс
Преузмите пријаву
Преузмите изјаву

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица

На основу Споразума о донацији закљученог између Развојне банке Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат бр. 5 (у даљем тексту: Потпројекат бр. 5), Уговора о реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Друштва са ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП) и града Кикинда (у даљем тексту: Град), заведеним код Комесаријата под бројем 9- 9/233-1/2014 oд 29. октобра 2015. године, код ЈУПа под бројем 6548 oд 30. октобра 2015. године и код Града Кикинде под бројем V- 561-17/2015 од 26. октобра 2015 (у даљем тексту: Уговор о реализацији стамбене изградње) и члана 7. став 1., члана 8. став 1. тачка 3) и члана 14. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија), доноси

ОДЛУКУ

о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

Преузмите одлуку

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала

На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 4 и члана 1. Уговора о гранту у оквиру потпројекта 4 у оквиру Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП - Истраживање и развој” д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и Града Кикинде (у даљем тексту: Град), број: V-561-16/2015 од 26.10.2015. год. и члана 9. тачка 3. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала помоћи дана 17.02.2017. године доноси

О Д Л У К У

о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова

Преузмите одлуку

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини Града Кикинде

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 24/12, 48/15 и 99/15) и члана 52. став 1. тачка 16. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/16 - пречишћен текст, 17/16) , градоначелник града Кикинде је дана, 13.12.2016. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

I
- Предмет надметања –

1. Расписује се оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта , које је у јавној својини града Кикинде, прикупљањем писмених понуда и то:

Катастарска Број катастарске Култура и класа Површина Почетна цена Депозит
10% Период закупа
општина Парцеле
( м2) у динарима у динарима
Kикинда 12811/2 њива 2 класе 7578 17.550,00 1.755,00


до 31.10.2017

 

2. Земљиште из овог Огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Земљиште се даје у закуп ради пољопривредне производње и не може се корисити у друге сврхе.

3. Обилазак предметног земљишта, може се извршити по договору.

4. Уколико након расписивања Огласа за прикупљање писмених понуда за закуп предметног земљишта дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања истог у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

5. Све трошкове који настану по основу закупа земљишта у јавној својини града Кикинде сносиће најповољнији понуђач.

6. Земљиште из овог Огласа не може се давати у подзакуп.

II
- Услови за пријављивање –

1. Право учешћа на надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини имају правна и физичка лица .

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом документацијом:
 Фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица,

3. Уколико понуђач има пуномоћника дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини пре почетка отварања писаних понуда.

4. Понуђачи су дужни да уз пријаву доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, на рачун Градске управе града Кикинде број: 840-2023740-41.

5. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

6. Отварање писмених понуда ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
III

 Документација за пријављивање -

пријава са подацима и износ закупнине који је понуђач спреман да плати
доказ о уплати депозита
лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
• адреса: Град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини

На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
- Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 09,00 сати, дана 30.12.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
- Отварање писаних понуда –

Отварање писмених понуда за давање у закуп земљишта из тачке I овог Огласа одржаће се у канцеларији 12 у згради Градске управе Кикинда, Улица Трг српских добровољаца број 12, дана 11. 01. 2017. године са почетком у 10,00 часова.

- Плаћање закупнине –


Закупнина се плаћа унапред у року од пет дана од правноснажног Решења о давању у закуп земљишта које је предмет огласа.
Уколико закупац не достави уплату из става 1. ове тачке, уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

Ову Одлуку објавити у недељним локалним новинама „Кикиндске новине“, на огласној табли Градске управе града Кикинде и веб страни града Кикинде, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у недељним локалним новинама „ Кикиндске новине“.

 

Прибављање у јавну својину Града Кикинде стамбеног објекта-кућа у к.о. Мокрин

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 32. став 1. тачка 30. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/2016 - пречишћен текст) и Решења o прибављању у јавну својину куће у Мокрину, Накову и Сајану («Сл.лист Града Кикинде», број 12/2016 ),градоначелник града Кикинде расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА -КУЋА У К.О. МОКРИН
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за прибављање у јавну својину града Кикинде, прикупљањем писаних понуда, стамбени-објекат-кућа у к.о. Мокрин са припадајућим земљиштем и евентуално окућницом примереном сеоским приликама (у даљем тексту: Некретнина) .
Стамбени објекат-кућа која је предмет прибављања мора бити од чврстог или мешовитог материјала, површине до 100 м2 , у функционалном и добром општем стању, опремљена основном инфраструктуром, са приступом на јавну површину и укњижена у катастар непокретности.
Град Кикинда прибавља у јавну својину Некретнину које поседују горе наведене карактеристике, за износ до највише 5.000,00 ЕУР, динарска противвредност према средњем курсу НБС на дан исплате.
Град Кикинда ће накнаду за прибављање Некретнине исплатити отуђиоцу у року од тридесет дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Отуђилац је дужан да прибавиоца град Кикинду уведе у посед прибављене некретнине на дан исплате накнаде за прибављање.
Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач:

- који понуди стамбени објекат-кућу који буде у најбољем општем стању по оцени поступајуће Комисије,
- који понуди објекат најбољег општег стања по најнижој цени

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе препис листа непокретности за некретнину која је предмет понуде, изјаву власника непокретности која је предмет понуде да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања,да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, кратак опис стамбеног објекта-куће ( квадратура, број просторија, материјал од којег је кућа направљена, спратност), по могућству фотографије некретнине.
Подносилац понуде је дужан да, уз понуду, достави доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која је предмет понуде (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго) или изјаву да ће исте измирити до закључења уговора.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач у понуди наводи све податке везане за карактеристике некретнине које су наведене у овом Огласу као и цену по којој нуди продају некретнине.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини “Понуда за продају стамбеног објекта-куће у к.о. Мокрин”

На задњој страни:
1. име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Рок за подношење понуда је до 15,30 сати, дана 14.10.2016 године.
Поступак прибављања непокретности у к.о. Мокрин спроводи Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини града Кикинде.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.
Поступајућа Комисија ће након отварања пристиглих понуда обићи некретнине из понуда које испуњавају услове огласа те ће писмено обавестити понуђаче о донетој одлуци.
Контакт особа је Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .

Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 18.10.2016 године у 10,00 часова у згради Градске управе Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Павле Марков

 

 

 

Прибављање у јавну својину Града Кикинде стамбеног објекта-кућа у к.о. Наково

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 32. став 1. тачка 30. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/2016 - пречишћен текст) и Решења o прибављању у јавну својину куће у Мокрину, Накову и Сајану («Сл.лист Града Кикинде», број 12/2016 ), градоначелник града Кикинде расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА -КУЋА У К.О. НАКОВО
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за прибављање у јавну својину града Кикинде, прикупљањем писаних понуда, стамбени-објекат-кућа у к.о. Наково са припадајућим земљиштем и евентуално окућницом примереном сеоским приликама (у даљем тексту: Некретнина) .
Стамбени објекат-кућа која је предмет прибављања мора бити од чврстог или мешовитог материјала, површине до 100 м2 , у функционалном и добром општем стању, опремљена основном инфраструктуром, са приступом на јавну површину и укњижена у катастар непокретности.
Град Кикинда прибавља у јавну својину Некретнину које поседују горе наведене карактеристике, за износ до највише 5.000,00 ЕУР, динарска противвредност према средњем курсу НБС на дан исплате.
Град Кикинда ће накнаду за прибављање Некретнине исплатити отуђиоцу у року од тридесет дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Отуђилац је дужан да прибавиоца град Кикинду уведе у посед прибављене некретнине на дан исплате накнаде за прибављање.
Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач:

- који понуди стамбени објекат-кућу који буде у најбољем општем стању по оцени поступајуће Комисије,
- који понуди објекат најбољег општег стања по најнижој цени

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе препис листа непокретности за некретнину која је предмет понуде, изјаву власника непокретности која је предмет понуде да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања,да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, кратак опис стамбеног објекта-куће ( квадратура, број просторија, материјал од којег је кућа направљена, спратност), по могућству фотографије некретнине.
Подносилац понуде је дужан да, уз понуду, достави доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која је предмет понуде (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго) или изјаву да ће исте измирити до закључења уговора.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач у понуди наводи све податке везане за карактеристике некретнине које су наведене у овом Огласу као и цену по којој нуди продају некретнине.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини “Понуда за продају стамбеног објекта-куће у к.о. Наково”

На задњој страни:
1. име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Рок за подношење понуда је до 15,30 сати, дана 14.10.2016 године.
Поступак прибављања непокретности у к.о. Наково спроводи Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини града Кикинде.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.
Поступајућа Комисија ће након отварања пристиглих понуда обићи некретнине из понуда које испуњавају услове огласа те ће писмено обавестити понуђаче о донетој одлуци.
Контакт особа је Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .

Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 18.10.2016 године у 10,30 часова у згради Градске управе Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Павле Марков

Прибављање у јавну својину Града Кикинде стамбеног објекта-кућа у к.о. Сајан

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 32. став 1. тачка 30. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/2016 - пречишћен текст) и Решења o прибављању у јавну својину куће у Мокрину, Накову и Сајану («Сл.лист Града Кикинде», број 12/2016 ), градоначелник града Kикинде расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА -КУЋА У К.О. САЈАН
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за прибављање у јавну својину града Кикинде, прикупљањем писаних понуда, стамбени-објекат-кућа у к.о. Сајан са припадајућим земљиштем и евентуално окућницом примереном сеоским приликама (у даљем тексту: Некретнина) .
Стамбени објекат-кућа која је предмет прибављања мора бити од чврстог или мешовитог материјала, површине до 100 м2 , у функционалном и добром општем стању, опремљена основном инфраструктуром, са приступом на јавну површину и укњижена у катастар непокретности.
Град Кикинда прибавља у јавну својину Некретнину које поседују горе наведене карактеристике, за износ до највише 5.000,00 ЕУР, динарска противвредност према средњем курсу НБС на дан исплате.
Град Кикинда ће накнаду за прибављање Некретнине исплатити отуђиоцу у року од тридесет дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Отуђилац је дужан да прибавиоца град Кикинду уведе у посед прибављене некретнине на дан исплате накнаде за прибављање.
Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач:

- који понуди стамбени објекат-кућу који буде у најбољем општем стању по оцени поступајуће Комисије,
- који понуди објекат најбољег општег стања по најнижој цени

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе препис листа непокретности за некретнину која је предмет понуде, изјаву власника непокретности која је предмет понуде да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања,да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, кратак опис стамбеног објекта-куће ( квадратура, број просторија, материјал од којег је кућа направљена, спратност), по могућству фотографије некретнине.
Подносилац понуде је дужан да, уз понуду, достави доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која је предмет понуде (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго) или изјаву да ће исте измирити до закључења уговора.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач у понуди наводи све податке везане за карактеристике некретнине које су наведене у овом Огласу као и цену по којој нуди продају некретнине.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини “Понуда за продају стамбеног објекта-куће у к.о. Сајан”

На задњој страни:
1. име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Рок за подношење понуда је до 15,30 сати, дана 14.10.2016 године.
Поступак прибављања непокретности у к.о. Сајан спроводи Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини града Кикинде.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.
Поступајућа Комисија ће након отварања пристиглих понуда обићи некретнине из понуда које испуњавају услове огласа те ће писмено обавестити понуђаче о донетој одлуци.
Контакт особа је Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .

Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 18.10.2016 године у 11,00 часова у згради Градске управе Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Павле Марков

Јавни оглас за издавање у закуп јавне површине за постављање луна парка у току манифестације Дани лудаје 2016. године

 На основу члана 52. и 95. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“ ,бр. 1/2016- пречишћен текст), и Закључка Градског већа града Кикинде ОД 13.09.2016. године, Градоначелник града Кикинде , дана 13.09.2016. године, утврдио је и јавно објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛУНА ПАРКА У ТОКУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДАНИ ЛУДАЈЕ 2016. ГОДИНЕ

Преузмите текст огласа

Гараже 2016.

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења o отуђењу и давању у закуп гаража из јавне својине града Кикинде («Сл.лист града Кикинде», број 12/16 ) градоначелник града Кикинде, расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГАРАЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите комплетан текст огласа
 

Луна парк

Ј А В Н И   О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛУНА ПАРКА У ТОКУ УСКРСА И ПРВОГ МАЈА У КИКИНДИ 2016. ГОДИНЕ

Издавање у закуп јавне површине спровешће се у поступку прикупљања писаних понуда.

Преузмите текст јавног огласа
 

Аутокућа

 На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 52. тачка 15. Статута Града Кикинде (“ Службени лист Града Кикинде “, број 1/2016-пречишћени текст), градоначелник Града Кикинде расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ кат. парц.бр. 10735/1 к.о. Кикинда ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите комплетан текст огласа

Избеглице - грађ материјал

 ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
доделом 20 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на
територији општина: Кикинда, Ада, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац

Преузмите текст јавног позива

Куће за избеглице

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на
територији општине Кикинда

Преузмите текст јавног позива
Преузмите образац пријаве

Рибњак БВС

 На основу члана 3 и члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 69/08 и 41/09) , председник општине Кикинда је дана, 01.10.2015. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст огласа

Прибављање у јавну својину

 На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. и став 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 32. тачка 30. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда “, број 04/06 - пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12) и Решења o прибављању у јавну својину производно-складишних објеката са припадајућим земљиштем у к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 36/2015 ), расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
производно-складишних објеката са припадајућим земљиштем у к.о. Кикинда
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите текст огласа

Отуђење из јавне својине 9538/1, 9538/9, 9538/29 и 9538/24 к.о. Кикинда

 На основу члана 99 став 1 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и Решења o отуђењу из јавне својине кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9, кат. парц.бр. 9538/29 и кат. парц.бр. 9538/29 кат. парц.бр. 9538/24 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 31/2015 ), председник општине Кикинда расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9, кат. парц.бр. 9538/29 и кат. парц. бр. 9538/24 к.о. Кикинда
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите текст огласа

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист Општине Кикинда“, број 26/2006), председник општине Кикинда је дана 12.11.2015. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КИКИНДА

Преузмите текст огласа
Шифрарник парцела

Оглас за отуђење и давања у закуп гаража из јавне својине Општине Кикинда

 На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o давању у закуп и отуђењу гаража из јавне општине Кикинде («Сл.лист oпштине Кикинда», број 31/15 и 32/15-исправке техничке грешке ) и члана 94. Статута општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник општине Кикинда, расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГАРАЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст огласа

Одлука о стављању ван снаге Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист Општине Кикинда“, број 26/2006), и дописа Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за пољопривредно земљиште бр. 320-11-09248/2015-14 од 10.11.2015. године којим се не даје сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кикинда за 2015. Годину, председник општине Кикинда је дана 10.11.2015. године, донео

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ

ОДЛУКЕ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КИКИНДА

Преузмите одлуку
Преузмите шифрарник парцела
 

Јавно надметање за продају путничких возила

 На основу члана 33 став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС.“, БР, 72/2011,88/2013,105/2014) и члана 51 став 1. тачка 16. Статута општине Кикинда (“ Службени лист општине Кикинда “ , број 04/2006-пречишћени текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009 , 18/2009,7/2010 и 39/2012 ), председник општине Кикинда, донео је

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Преузмите текст огласа

Давање у закуп грађевинског земљишта

 На основу члана 3 и члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 69/08 и 41/09) , председник општине Кикинда је дана, 01.10.2015. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст огласа

Отуђење из јавне својине - 9538/1, 9538/9, 9538/29, 9538/24

На основу члана 99 став 1 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и Решења o отуђењу из јавне својине кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9, кат. парц.бр. 9538/29 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 10/2015 ) и Закључка Општинског већа, општине Кикинда, број: II–06-60 /2015 од 06.10.2015 године, расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9, кат. парц.бр. 9538/29 и кат. парц. бр. 9538/24 к.о. Кикинда
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите текст огласа

Отуђење из јавне својине - гараже

 На основу члана 29 став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу гаража из јавне општине Кикинде («Сл.лист Општине Кикинда», број 14/2015) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГАРАЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст јавног позива