Grb Kikinde

Обавештења

Важна обавештења градских служби и обавештења у поступку процене утицаја на животну средину...

Обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем

 

У складу са чланом 5. Закона о јавном информисању у медијима ("Службени Гласник РС" број 83/2014 и 58/2015) у прилогу можете пронаћи обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем.

Контакт телефон Центра Министартства одбране Кикинда: 0230/442-246, сваког радног дана 08.00 - 14.00

Преузмите обавештење

На основу Oдлуке о буџету града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 24/2023), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године), Конкурса за доделу средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде у 2024. години број V-6-1-1/2024 од дана 30. 01. 2024. године и Решења о расподели средстава по основу Конкурса за доделу средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде у 2024. години број V–6–1–4/2024 од дана 27. 03. 2024. године Секретаријат за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице доноси:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О
К О Н К У Р С У
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КИКИНДЕ У 2024. ГОДИНИ

 

 

 

Преузмите обавештење

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-18/2024
Дана: 11.03.2024. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др.закон и 35/2023), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о издатој дозволи за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада регистарског броја 031, оператеру постројења „Hartopak“доо, Пут за пристаниште бб, Кикинда, Матични број: 20562501, на локацији оператера Пут за пристаниште бб, Кикинда, кат.парц.бр. 20963/2 КО Кикинда, у Кикинди, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинда, број III-07-501-18/2024 од дана 11.03.2024. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Краља Петра I број 41, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинда сваког радног дана од 11 до 13 часова, до 21.03.2024.године.

СЕКРЕТАРKA

Мирослава Наранчић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Инструкције Министарства за бригу о породици и демографију, о поступању општинских – градских управа у примени и спровођењу Одлуке Уставног суда Републике Србије бр. IУз-60/2021, а у циљу њене ефикасније примене, обавештавамо кориснице права на накнаду плате, односно зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, којима је решење достављено почев од 19.04.2019. године, о следећем:

Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14.02.2024. године („Сл. гласник РС“, број 11/2024) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, број 113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС, 66/21, 130/21, 43/23-УС и 62/23) није у сагласности са Уставом.

Сходно томе, од 14.02.2024. године, члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.“

Кориснице права, којима је решење достављено почев од 19.04.2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену решења (које је коначно и правоснажно), а који се налази у прилогу овог обавештења. Уз захтев је потребно приложити фотокопију документа о броју активног текућег рачуна.

Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања Одлуке Уставног суда, односно до 14. августа 2024. године.

Захтев се подноси у Градској управи града Кикинде, у Услужном центру, шалтер број 2 – писарница или поштом на адресу Градска управа града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, Кикинда.

Кориснице права, којима је решење достављено почев од 19.04.2019. године, за све додатне информације, могу да се обрате службеном лицу Секретаријата за социјалну заштиту, Гордани Пажин, на телефон 0230/410-145 или лично у канцеларији број 20 Градске управе града Кикинде.

 

 

Преузмите захтев


 

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ( "Службени гласник РС" број 88/2011, 104/2016 и 92/2018) Јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке од стране Скупштине града.

Одлука Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда о усвајању Измене Ценовника услуга превоза у градском саобраћају

 

Преузмите одлуку

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10 и 36/2018) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, број 7/11, 95/16 и 96/21), Министарство одбране објављује


Ј А В Н И ОГЛАС
за пријаву кандидата за слушаоце Војно стручног оспособљавања за резервне официре Војске Србије рода авијације

 

Преузмите оглас

J А В Н И П О З И В
за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину једне (1) сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) на територији Града Кикинда

 

У складу са расположивим средствима Комисија за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица кроз откуп сеоске куће са окућницом И доделом једнократне помоћи у грађевинском материјалу И опреми (мали грант) расписује Јавни позив којим ће се изабрати један корисник И доделити помоћ кроз откуп једне сеоске куће или друге одговарајуће непокретности.
Јавни позив се расписује у оквиру уговора потписаног са Комесаријатом за избеглице И миграције бр 9-9/499 од 19.06.2023. И траје од 01.02.2024. до 02.03.2024. године
Све информације као И потребну документацију заинтересована лица могу добити у канцеларији Повереништа за избеглице И миграције број 11, Градска управа Кикинда
 

Преузмите обавештење

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-18/2024
Дана: 29.01.2024. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператера „Hartopak“ д.о.о., Пут за пристаниште бб, Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 ,14/2016, 95/2018 - др.закон и 35/2023) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 25.01.2024. године оператер „Hartopak“ д.о.о., Пут за пристаниште бб, Кикинда, поднео уредан Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 29.02.2024. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Краља Петра I 41, у Секретаријату за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, сваког радног дана од 11 до 13 часова, до 29.02.2024.године.


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић

 

Обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем

 

У складу са чланом 5. Закона о јавном информисању у медијима ("Службени Гласник РС" број 83/2014 и 58/2015) у прилогу можете пронаћи обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем.

Контакт телефон Центра Министартства одбране Кикинда: 0230/442-246, сваког радног дана 08.00 - 14.00

Преузмите обавештење

На основу члана 11. Правилника за избор корисника за доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за избеглице, који имају пребивалиште/боравиште на територији града Кикинде (у даљем тексту: Правилник) и члана 5. Уговора о сарадњи V-561-24/2023 од 17.11.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције и Града Кикинде, Комисија за избор корисника објављујеЈАВНИ ПОЗИВ

За избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица.

Јавни позив је отворен до 31.01.2024. године.

Образац захтева и обједињене изјаве, као и све додатне информације, могу се добити у Градској управи, Трг српских добровољаца 12, Кикинда, канцеларија Повереништва број 11, радним данима од 08:00 до 15:00 часова.

Преузмите позив
 

Увођење у војну евиденцију

 

У складу са чланом 5. Закона о јавном информисању у медијима ("Службени Гласник РС" број 83/2014 и 58/2015) у прилогу можете пронаћи обавештење о увођењу у војну евиденцију.

Контакт телефон Центра Министартства одбране Кикинда: 0230/442-246, сваког радног дана 08.00 - 14.00

Обавештење на српском језику

Обавештење на мађарском језику

 Јавни позив за повратнике по основу споразума о реадмисији који су били корисници пројекта „ Реинтеграција повратника по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУкроз обезбеђивање трајних решења“за доделу помоћи у пакету грађевинског материјала и опреме (мали грант)

 

Преузми документ - Јавни позив. пдф

На основу члана 4. и 170. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 – др. закон), члана 13. Закона о спречавању злостављања на раду и у вези са радом ( ''Сл. гласник РС'' бр. 36/10), члана 6. Правилника о превенцији и заштити од злостављања ( ''Сл. гласник РС'' бр. 62/10), тачке 6. Обавештења о забрани вршења злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања број III-12-561-20/2023 од 26.10.2023. године и члана 37. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл. .лист града Кикинда“, бр. 33/22), начелник Градске управе града Кикинде доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању лица којима се запослени могу обратити
у случају злостављања на раду и у вези са радом


 

Преузмите решење

У складу са расположивим средствима Комисија за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица кроз откуп сеоске куће са окућницом И доделом једнократне помоћи у грађевинском материјалу И опреми (мали грант) расписује Јавни позив којим ће се изабрати један корисник И доделити помоћ кроз откуп једне сеоске куће или друге одговарајуће непокретности.
Јавни позив се расписује у оквиру уговора потписаног са Комесаријатом за избеглице И миграције бр 9-9/499 од 19.06.2023. И траје од 13.11.2023. до 13.12.2023. године
Све информације као И потребну документацију заинтересована лица могу добити у канцеларији Повереништа за избеглице И миграције број 11, Градска управа Кикинда

Преузмите јавни позив
 

На основу члана 7. став 1. и члана 37. Закона о спречавању злостављања на раду ("Службени гласник РС", бр. 36/10), члана 4. и 5. Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду („Службени гласник РС”, број 62/10) и члана 37. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 33/22), Градска управа града Кикинде са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12, коју заступа Драгиша Михајловић, Начелник Градске управе, доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ
о забрани вршења злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања

 

Преузмите обавештење

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-165/2023
Дана: 03.10.2023. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат “Изградња постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкција црпне станице у Банатском Великом Селу“ на кат. парц. 1133, 1854, 1857, 1855, 1181 КО Банатско Велико Село у Банатско Великом Селу, који је заведен под бројем III-07-501-165/2023 од дана 12.09.2023. године, од носиоца пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 560,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,54/23).СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-165/2023
Дана: 18.09.2023. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкција црпне станице у Банатском Великом Селу“ на кат. парц. 1133, 1854, 1857, 1855, 1181 КО Банатско Велико Село у Банатско Великом Селу.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 10h до 11h од 18.09.2023. до 28.09.2023. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-136/2023
Дана: 04.09.2023. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Изградња постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкција црпне станице у Иђошу“ на кат. парц. 397, 396/2, 396/1, 1460/1 и 4022/1 КО Иђош у Иђошу, који је заведен под бројем III-07-501-136/2023 од дана 08.08.2023. године, од носиоца пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 560,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,54/23).СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-136/2023
Дана: 18.08.2023. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкција црпне станице у Иђошу“ на кат. парц. 397, 396/2, 396/1, 1460/1 и 4022/1 КО Иђош у Иђошу.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 10h до 11h од 18.08.2023. до 28.08.2023. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-137/2023
Дана: 09.08.2023. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта П+2“ на кат. парц. 21851 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-137/2023 од дана 28.07.2023. године, од носиоца пројекта Невен Стојков, Браће Татића 57, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 560,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,54/23)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-130/2023
Дана: 02.08.2023. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Изградња зграде за складиштење пољопривредних производа са констолисаном температуром и гаража за смештај пољопривредне механизације “ на кат. парц. 16609 КО Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-130/2023 од дана 21.07.2023. године, од носиоца пројекта Пољопривредно предузеће „Мокрин“ доо, улица Жарка Зрењанина бр. 90, Мокрин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 560,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,54/23).СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић

 

Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката.

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА
ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

 

Преузмите позив

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-137/2023
Дана: 28.07.2023. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Невен Стојков, Браће Татића 57, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта П+2“ на кат. парц. 21851 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 10h до 11h од 28.07.2023. до 07.08.2023. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-130/2023
Дана: 21.07.2023. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Пољопривредно предузеће „Мокрин“ доо, улица Жарка Зрењанина бр. 90, Мокрин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња зграде за складиштење пољопривредних производа са констолисаном температуром и гаража за смештај пољопривредне механизације “ на кат. парц. 16609 КО Мокрин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 10h до 11h од 21.07.2023. до 31.07.2023. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем

 

 

На добровољно служење војног рока са оружјем и Војно стручно оспособљавање за резервне официре могу се пријавити сви држављани Републике Србије, мушког и женског пола, са навршених 19 година живота, а најкасније до 30 године живота. Разлика је само што се на Војно стручно оспособљавање за резервне официре могу пријавити само лица која имају завршен факултет, тј. имају високу стручни спрему.

Пријављивање кандидата врши се у Центру министарства одбране Кикинда, као и електронским путем преко портала еУправа и ЈП „Пошта Србије“, доласком у наше канцеларије, војни службеници ће дати потребна упутства и преглед потребних докумената која требају приложити уз пријаву. Након што се изврши пријем докумената, кандидати се упућују на лекарске прегледе у Војну болницу Нови Сад. Тренутно је у току пријављивање кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем у септембарском упутном року, позивамо све заинтересоване кандидате да се што пре пријаве, како би успели да реализујемо све планиране активности везана за упућивање на добровољно служење војног рока са оружјем.

Док се налазе на одслужењу војног рока, сваки кандидат поред плаћених трошова превоза за одлазак и повратак са добровољно служење војног рока са оружјем, месечно добија накнаду односно новчано примање у износу од 38.000,00 динара, а кандидат на Војно стручном оспособљавању за резервне официре 42.000,00 динара, има здравствено осигурање и плаћено одсуство у трајању од 10 дана.
Током служења војног рока, сви кандидати могу да конкуришу и одмах по одслужењу војног рока, заснују радни однос у Војсци Србије у својству професионалног војника.

Контакт Центра министарства одбране у Кикинди: 0230/442-246
 

 

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-114/2023
Дана: 10.07.2023. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат “Стубна трансформаторска станица „СТС-11 КП“ и 20kV подземни кабловски вод, у Кикинди, потес Ђомпарина Бара“, на кат. парц. 14399/1, 14398 KO Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-114/2023 од дана 23.06.2023. године, од носиоца пројекта "НИС" АД, ул. Народног фронта бр. 12, 21000 Нови Сад, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 490,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,138/22).СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-113/2023
Дана: 10.07.2023. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Стубна трансформаторска станица „СТС-12 КП“ и 20kV подземни кабловски вод, у Кикинди, потес Ђомпарина Бара “, на кат. парц. 14399/1, 14398, 19076, 19453, 19137, 14403, 14404, 19448, 19138, 14406/2, 14406/3, 14406/4, 14406/8, 19133, 14425/1 KO Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-113/2023 од дана 23.06.2023. године, од носиоца пројекта "НИС" АД, ул. Народног фронта бр. 12, 21000 Нови Сад, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 490,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,138/22).СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-32/2023
Дана: 29.06.2023. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Базна станица мобилне телефоније на локацији „Руско Село” на кат.парц. бр. 1243 КО Руско Село, који је заведен под бројем III-07-501-32/2023 од дана 16.06.2023. године, од носиоца пројекта „Cetin d.o.o.” Београд, улица Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 490,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,138/22)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-104/2023
Дана: 27.06.2023. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Радио-базна станица “NS2280_01“ КИ Руско Село” на кат.парц. бр. 1243/1 КО Руско Село, Братства и јединства бр. 122, Руско Село, који је заведен под бројем III-07-501-104/2023 од дана 12.06.2023. године, од носиоца пројекта „А1 Србија” доо, улица Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 490,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,138/22).СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-114/2023
Дана: 23.06.2023. године
КикиндаОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта "НИС" АД, ул. Народног фронта бр. 12, 21000 Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Стубна трансформаторска станица „СТС-11 КП“ и 20kV подземни кабловски вод, у Кикинди, потес Ђомпарина Бара“, на кат. парц. 14399/1, 14398 KO Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 10h до 11h од 23.06.2023. до 03.07.2023. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-113/2023
Дана: 23.06.2023. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта "НИС" АД, ул. Народног фронта бр. 12, 21000 Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Стубна трансформаторска станица „СТС-12 КП“ и 20kV подземни кабловски вод, у Кикинди, потес Ђомпарина Бара “, на кат. парц. 14399/1, 14398, 19076, 19453, 19137, 14403, 14404, 19448, 19138, 14406/2, 14406/3, 14406/4, 14406/8, 19133, 14425/1 KO Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 10h до 11h од 23.06.2023. до 03.07.2023. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-32/2023
Дана: 16.06.2023. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Cetin d.o.o.” Београд, улица Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Базна станица мобилне телефоније на локацији „Руско Село”“ на кат.парц. бр. 1243 КО Руско Село.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 10h до 11h од 16.06.2023. до 26.06.2023. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-104/2023
Дана: 12.06.2023. године
Кикинда


 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „А1 Србија” доо, улица Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Радио-базна станица “NS2280_01“ КИ Руско Село” на кат.парц. бр. 1243/1 КО Руско Село, Братства и јединства бр. 122, Руско Село.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 10h до 11h од 12.06.2023. до 22.06.2023. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

На основу члана Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, закљученог 25.04.2023. године са Комесаријатом за избеглице и миграције, Град Кикинда расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ


повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији Града Кикинде, за доделу бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања

Сва заинтересована лица која су евидентиран као повратници по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ или поседују документацију којом доказује боравак у Немачкој и другим земљама ЕУ или документацију којом доказују добровољан повратак из Немачке и других земаља ЕУ могу да се јаве канцеларији Повереништва за избеглице и миграције Града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, канцеларија број 11 и позивом на број 0230/410-164
Јавни позив је отворен од 11.05.2023. до 09.06.2023. године.

Преузмите јавни позив

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-77/2023
Дана: 28.04.2023. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца „Кипетрол“ доо, Торђански пут бр. 1, Башаид, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Биогасно постројење 999 kWел“ на кат. парц. 9320/1 КО Башаид и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 14. Остали пројекти 11) Постројења за производњу био гаса.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-83/2023
Дана: 25.04.2023. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта “Agroitaly doo” Мали Иђош, Салаш бр. 16, Мали Иђош, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Систем за наводњавање воћњака - 2“ на кат. парц. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171, 2355 и 2411 КО Банатска Топола у Банатској Тополи.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Систем за наводњавање воћњака - 2“ на кат. парц. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171, 2355 и 2411 КО Банатска Топола у Банатској Тополи, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 25.04.2023. године до 05.05.2023. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Систем за наводњавање воћњака - 2“ на кат. парц. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171, 2355 и 2411 КО Банатска Топола у Банатској Тополи биће одржана дана 19.05.2023. године у 10 часова, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41.СЕКРЕТАРКА
Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-77/2023
Дана: 10.04.2023. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Кипетрол“ доо, Торђански пут бр. 1, Башаид, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Биогасно постројење 999 kWел“ на кат. парц. 9320/1 КО Башаид.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 10h до 11h од 10.04.2023. до 20.04.2023. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Поводом предстојећих Првомајских празника заинтересована лица у периоду од 10.04. до 20.04.2023. године могу поднети захтев за заузимање јавне површине постављањем тезги за излагање и продају робе на мало.
Захтеве поднети у Услужном центру Градске управе града Кикинде.
Прослава Првомајских празника одржаће ће се на простору између улица Србобранска, Кванташка и Марка Миљанова у Кикинди.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-53/2023
Дана: 17.03.2023. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта Топола доо, улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Пројекат за грађевинску дозволу изградње заливног система „Банатска Топола““ на кат. парц. 3117, 3114, 2916, 2917, 3118, 2920, 2921, 2919, 2918, 3761, 3116, 3115 и 3119 КО Банатска Топола у Банатској Тополи.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Пројекат за грађевинску дозволу изградње заливног система „Банатска Топола““ на кат. парц. 3117, 3114, 2916, 2917, 3118, 2920, 2921, 2919, 2918, 3761, 3116, 3115 и 3119 КО Банатска Топола у Банатској Тополи, може се извршити у просторијама Секретариајата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 17.03.2023. године до 27.03.2023. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Пројекат за грађевинску дозволу изградње заливног система „Банатска Топола““ на кат. парц. 3117, 3114, 2916, 2917, 3118, 2920, 2921, 2919, 2918, 3761, 3116, 3115 и 3119 КО Банатска Топола у Банатској Тополи биће одржана дана 06.04.2023. године у 10 часова, у просторијама Секретариајата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41.СЕКРЕТАРКА
Мирослава Наранчић
 

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10 и 36/2018) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, број 7/11, 95/16 и 96/21), Министарство одбране објављује


Ј А В Н И   О Г Л А С
за пријаву кандидата за слушаоце Војно стручног оспособљавања за резервне официре Војске Србије рода авијације


Преузмите оглас

Рок за плаћање прве рате пореза на имовину за 2023. годину доспева 14. фебруара 2023. године.


Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину, односно од дана настанка пореске обавезе до краја године и плаћа се тромесечно у року од 45 дана од почетка тромесечја (14. фебруара, 15. маја, 14. августа и 14. новембара).


До доспелости решења о утврђивању пореза за текућу годину, порез се плаћа аконтативно у висини обавезе за последње тромесечје 2022. године.


Разлику између пореза утврђеног решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтативно уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању пореске обавезе.


За доспеле а неуплаћене обавезе обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно члану 75 Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

                                                                                                                                                                  

                                                                                                            GRAD KIKINDA
                                                                                    Секретаријат локалне пореске администрације

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-4/2023
Дана: 20.01.2023. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Базна станица мобилне телефоније на локацији „Кикинда 3“” на кат.парц. бр. 2153 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-4/2023 од дана 29.12.2022. године, од носиоца пројекта „Cetin d.o.o.” Београд, улица Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 490,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,62/21).СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Увођење у војну евиденцију

 

У складу са чланом 5. Закона о јавном информисању у медијима ("Службени Гласник РС" број 83/2014 и 58/2015) у прилогу можете пронаћи обавештење о увођењу у војну евиденцију.

Контакт телефон Центра Министартства одбране Кикинда: 0230/442-246, сваког радног дана 08.00 - 14.00

 

Обавештење на српском језику

Обавештење на мађарском језику

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-4/2023
Дана: 09.01.2023. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Cetin d.o.o.” Београд, улица Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA Пројекат „Базна станица мобилне телефоније на локацији „Кикинда 3“” на кат.парц. бр. 2153 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 10h до 11h од 09.01.2023. до 19.01.2023. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

На основу чланова 4. и 7. Одлуке о наградама и признањима града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, бр. 27/2019) Комисија за доделу Награде града Кикинде и градских признања, на седници одржаној дана 23.12.2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

Преузмите одлуку
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-211/2022
Дана: 22.12.2022. године
КикиндаОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца Топола доо, улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Пројекат за грађевинску дозволу заливног система „Банатска Топола““ на кат. парц. 3117, 3114, 2916, 2917, 3118, 2920, 2921, 2919, 2918, 3761, 3116, 3115 и 3119 КО Банатска Топола у Банатској Тополи и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство 1) Системи за наводњавање и одводњавање мелиоративни системи на површини већој од 20 хектара.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-197/2022
Дана: 20.12.2022. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/2016 и 95/2018 – др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о издатој дозволи за сакупљање и/или транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда


Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за сакупљање и/или транспорт неопасног отпада на територији Града Кикинда, „Иван Стојков Пр Прикупљање разврставање и продаја секундарних сировина Браћа Бамбалићи“, улица Пере Сегединца бр.68, Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинда, број III-07-501-197/2022 од дана 20.12.2022. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Краља Петра I број 41, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој сваког радног дана од 11 до 13 часова, до 26.12.2022.године.

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-211/2022
Дана: 09.12.2022. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Топола доо, улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Пројекат за грађевинску дозволу заливног система „Банатска Топола““ на кат. парц. 3117, 3114, 2916, 2917, 3118, 2920, 2921, 2919, 2918, 3761, 3116, 3115 и 3119 КО Банатска Топола у Банатској Тополи.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I бр. 41, у периоду од 10h до 11h од 09.12.2022. до 19.12.2022. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-197/2022
Дана: 01.12.2022. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт неопасног отпада на територији Града Кикинда, подносилац захтева „Иван Стојков Пр Прикупљање разврставање и продаја секундарних сировина Браћа Бамбалићи“,
улица Пере Сегединца бр.68, Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 ,14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 28.11.2022. године „Иван Стојков Пр Прикупљање разврставање и продаја секундарних сировина Браћа Бамбалићи“,
улица Пере Сегединца бр.68, Кикинда, поднео уредан Захтев за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 15.12.2022. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Краља Петра I 41, у Секретаријату за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

На основу члана члана 10. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/2014 и 95/2018 - други закон и 40/2021) и члана 20. Уредбе о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС”, 137/2022)

 

ЗАХТЕВ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ПРИРОДНОГ ГАСА ИЛИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-173/2022
Дана: 20.10.2022. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/2016 и 95/2018 – др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о издатој дозволи за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператерa „Hamburger Recycling Serbia“ д.о.о. Београд (Земун), Аутопут за Нови Сад бр. 74, Београд (Земун), Пословна јединица Кикинда, улица Милоша Великог бр. 78, Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинда, број III-07-501-173/2022 од дана 20.10.2022. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Краља Петра I број 41, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој сваког радног дана од 11 до 13 часова, до 31.10.2022.године.

СЕКРЕТАР

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-173/2022
Дана: 03.10.2022. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о подношењу Захтева за издавање измењене дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператера „Hamburger Recycling Serbia“ д.о.о., Аутопут за Нови Сад бр. 74, Београд (Земун), Пословна јединица Кикинда, улица Милоша Великог бр. 78, Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 ,14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање измењене дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 30.09.2022. године оператер „Hamburger Recycling Serbia“ д.о.о., Аутопут за Нови Сад бр. 74, Београд (Земун), Пословна јединица Кикинда, улица Милоша Великог бр. 78, Кикинда, поднео уредан Захтев за издавање измењене дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 13.10.2022. године.
Увид у поднети Захтев за издавање измењене дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Краља Петра I 41, у Секретаријату за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић

 

У оквиру Регионалног стамбеног програма , подпројекта СРБ 9 – додела пакета помоћи у виду грађевинског материјала, намештаја И /или беле технике за избегла лица, Град Kикинда расписује набавку предвиђеног “ малог гранта” за откупљене куће у оквиру истог подпројекта.

 

Заинтересовани понуђачи могу преузети комплетну тендерску документацију објављену на сајту Града.

Преузмите тендерску документацију

Преузмите одлуку

Обавештење о закљученом уговору
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-125/2022
Дана: 25.08.2022. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018-др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о издатој интегралнoj дозволи за сакупљање и транспорт неопасног отпада

Заинтересована јавност може извршити увид у издавање интегралнe дозволe за сакупљање и транспорт неопасног отпада оператера "FCC KIKINDA" ДОО Кикинда, улица Генерала Драпшина бр. 20, Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, број III-07-501-125/2022 од дана 25.08.2022. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за управљање отпадом у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, Краља Петра I 41, сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Наранчић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-125/2022
Дана: 22.07.2022. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање интегралнe дозволe за сакупљање и транспорт неопасног отпада оператера "FCC KIKINDA" ДОО Кикинда, улица Генерала Драпшина бр. 20, Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралнe дозволe за сакупљање и транспорт неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 22.07.2022. године оператер "FCC KIKINDA" ДОО Кикинда, улица Генерала Драпшина бр. 20, Кикинда, поднео уредан Захтев за издавање интегралнe дозволe за сакупљање и транспорт неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 06.08.2022. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Краља Петра I 41, сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Наранчић
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Кикинда отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2022. години.

Увођење по појединачном позиву вршиће се у времену од 09.05.2022 до 13.05.2022. године.
Oпштинa Кикинда.......09.05. до 13.05. 2022. год. у времену од 9-14 часова.
Oпштинa Ада....................10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.
Oпштини Кањижа.........10.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.
Oпштини Нови Кнежевац...11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.
Oпштини Сента.....................................11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.
Oпштини Чока..................10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.

У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога нису примили појединачни позив.

Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези.

Центар за локалну самоуправу
Кикинда 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо заинтересоване да поводом Првомајских празника 2022. године могу учествовати у јавном изношењу понуда за заузимање површине које ће се одржати дана 15.04.2022 године, у 12 часова у сали 51 Градске куће, Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12.

За постављање луна парка предвиђен је простор између затворене одвојнице пута за Иђош и улице Србобранске у периоду од, најдуже пет дана (29, 30 април и 01, 02 и 03 мај), а да најкраћи буде три дана ( 30 април и 01 и 02 мај).

Површина за постављање луна парка је минимално 1500 м², а максимално 2000 м². Заинтересовани могу давати понуде за заузимање површине од 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 и 2000 м².

Период на који се одобрава заузеће јавне површине је од 3 до 5 дана. Заинтересована лица могу предложити 3, 4 и 5 дана заузимања јавне површине за постављање луна парка.

Накнада за заузеће јавне површине сходно Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Кикинде („Службени лист града Кикинде“ , бр. 9/19, 20/2019 и 33/2019), и Тарифи накнада за коришћење јавних површина („Службени лист града Кикинде“ , бр. 9/19, 20/2019 и 33/2019) износи 123 динара/ м² /дневно.

Најповољнија понуда је она која множењем површине, периода заузимања и накнаде по м² /дневно даје највећи износ накнаде за заузеће јавне површине.

Уколико буде понуђено више понуда за исту површину, најповољнији понуђач је онај ко понуди већи број дана. У случају да све понуде буду истоветне, приступаће се избору понуђача путем жреба.

Право јавног изношења понуда имају лица :
-која су поднела захтев Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности за постављање Луна парка;
- која су приложила копију решење о регистрацији код АПР, не старију од шест месеци;
- која су приложила изјаву да располажу опремом за безбедан развод електричног напајања за уређаје који ће бити постављени, као и да поседују атесте за уређаје и опрему;
- која су приложила изјаву да ће извршити заштиту електропроводних каблова који се постављају на тлу-земљи од места прикључења до корисника.
- која су приложила изјаву да ће обезбедити прикључак за електричну енергију, разводни орман и атестирање електричне инсталације за прикључење опреме,
- која су приложила изјаву да ће сносити трошкове прикључка за електричну енергију и трошкове електричне енергије;
- која су приложила изјаву да рад и коришћење организују на начин којим се обезбеђује заштита корисника и посетилаца, заштита од буке, чишћење простора у периоду коришћења и по престанку коришћења јавне површине;

За објашњења и додатне информације заинтересовани се могу обратити на телефон 064 8968068.

Преузмите Калкулацију накнаде за коришћење јавне површине за постављање луна парка

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-52/2022
Дана: 04.03.2022. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Изградња комплекса постројења за прераду воде“ на кат. парц. 10396/6 КО Кикинда у Кикинди.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња комплекса постројења за прераду воде“ на кат. парц. 10396/6 КО Кикинда у Кикинди, може се извршити у канцеларији бр. 99 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 04.03.2022. године до 14.03.2022. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Изградња комплекса постројења за прераду воде“ на кат. парц. 10396/6 КО Кикинда у Кикинди биће одржана дана 25.03.2022. године у 10 часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 51.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Наранчић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-190/2021
Дана: 28.02.2022. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Складиштење и третман неопасног металног отпада предузећа за прераду метала ДОО „Le Belier Livnica“ Кикинда“ на кат. парц. 21696/2 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-190/2021 од дана 08.12.2021. године, од носиоца пројекта „Le Belier Livnica“ Кикинда предузеће за прераду метала Кикинда ДОО, Милошевачки пут бр. 34, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 490,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,62/21).СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-40/2022
Дана: 21.02.2022. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта „Јединство“ ДОО Кикннда, Башаидски друм бб, Кикинда, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Објекат за одгој и тов свиња П+0“ на кат. парц. 12411/1 КО Кикинда.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Објекат за одгој и тов свиња П+0“ на кат. парц. 12411/1 КО Кикинда, може се извршити у канцеларији бр. 99 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 21.02.2022. године до 03.03.2022. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Објекат за одгој и тов свиња П+0“ на кат. парц. 12411/1 КО Кикинда биће одржана дана 14.03.2022. године у 10 часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 51.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Наранчић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-190/2021
Дана: 14.02.2022. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Le Belier Livnica“ Кикинда предузеће за прераду метала Кикинда ДОО, Милошевачки пут бр. 34, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Складиштење и третман неопасног металног отпада предузећа за прераду метала ДОО „Le Belier Livnica“ Кикинда“ на кат. парц. 21696/2 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 99 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 14.02.2022. до 24.02.2022. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Наранчић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-20/2022
Дана: 09.02.2022. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018-др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
o oбнављању дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче


Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче оператерa „Gigraphix“ д.о.о. Кикинда, улица Милоша Великог бр.85, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, број III-07-501-20/2022 од дана 09.02.2022. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-18/2022
Дана: 08.02.2022. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018-др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о издатој дозволи за третман, односно складиштење неопасног отпада

Заинтересована јавност може извршити увид у издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада оператера "Ecology Action" ДОО Друштво за консалтинг, трговину и рециклажу Кикинда, улица Петефи Шандора број 8/8, на локацији у Кикинди, улица Милоша Великог број 78, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, број III-07-501-18/2022 од дана 08.02.2022. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-183/2021
Дана: 03.02.2022. године
Кикинда


На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На захтев носиоца пројекта Цетин д.о.о. Београд, улица Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, који је заведен под бројем III-07-501-183/2021 дана 30.11.2021. године за ПРОЈЕКАТ „Базна станица мобилне телефоније на локацији „Кикинда 9““ на кат. парц. 4900 КО Кикинда у Кикинди, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон) и другим прописима на снази, предузима мере у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђене у предметној Студији о процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Центар Министарства одбране Кикинда, обавештава да ће се дана 12.02.2022. године у времену од 11.00 до 13.00 часова на Градском тргу, испред зграде општине, одржати промоција добровољног служења војног рока са оружјем.

Центар Министарства одбране Кикинда 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-7/2022
Дана: 01.02.2022. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018-др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о издатој дозволи за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператера "Kimex-reciklaža" ДОО Нови Сад, улица Максима Горког број 46/2/7, на локацији у Кикинди, улица Башаидски друм број 25, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, број III-07-501-7/2022 од дана 01.02.2022. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-20/2022
Дана: 24.01.2022. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за oбнављање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператера „GIGRAPHIX" doo, улица Милоша Великог број 85 Кикинда
Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за обнављање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 24.01.2022. године оператер „GIGRAPHIX" doo, улица Милоша Великог број 85 Кикинда, поднео уредан Захтев за обнављање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на локацији у Кикинди, улица Милоша Великог број 85, кат.парц.бр. 9527 и 9528 КО Кикинда
Рок за достављање мишљења и предлога је 08.02.2022. године.
Увид у поднети Захтев за обнављање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-7/2022
Дана: 14.01.2022. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператера "Kimex-reciklaža" ДОО Нови Сад, улица Максима Горког број 46/2/7, на локацији у Кикинди, улица Башаидски друм број 25
Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 12.01.2022. године оператер "Kimex-reciklaža" ДОО Нови Сад, улица Максима Горког број 46/2/7, поднео уредан Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији у Кикинди, улица Башаидски друм број 25, кат.парц.бр. 20811/12 КО Кикинда.
Рок за достављање мишљења и предлога је 31.01.2022. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-194/2021
Дана: 11.01.2022. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ Града Кикинде донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Изградња комплекса постројења за прераду воде“ на кат. парц. 10396/6 КО Кикинда у Кикинди и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 12. Инфраструктурни пројекти 9) Објекти за јавно водоснабдевање - изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде – Сви пројекти.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2004. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1992. до 2003. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 17.01.2022. до 28.02.2022. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати
у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Кањижа – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Сента – сваког радног дана, сем уторка, од 09,00 до 13,00 сати
у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

Центар Министарства одбране
за локалну самоуправу Кикинда 

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásaba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2004-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1992-tól 2003-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2022.01.17-ától 2022.02.28-áig végzik, éspedig:

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig
Ada község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig
Kanizsa község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig
Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Zenta község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Csóka község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.
A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelennni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

A Kikindai Helyi Önkormányzat
Véderőminisztériumi Központja 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-191/2021
Дана: 27.12.2021. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Постројење за управљање отпадом – издавање дозволе за складиштење неопасног отпада“ на кат. парц. бр. 9530 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-191/2021 од дана 08.12.2021. године, од носиоца пројекта ДОО “Ecology action” Кикинда, улица Петефи Шандора 8/8, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 490,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,62/21)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-189/2021
Дана: 27.12.2021. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца „Јединство“ ДОО Кикинда, Башаидски друм бб, Кикинда, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Објекат за одгој и тов свиња П+0“ на кат. парц. 12411/1 КО Кикинда у Кикинди и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство 4) Објекти за интензиван узгој: - свиња (Капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-194/2021
Дана: 27.12.2021. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња комплекса постројења за прераду воде“ на кат. парц. 10396/6 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 99 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 28.12.2021. до 06.01.2022. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-185/2021
Дана: 20.12.2021. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат “Биљни остаци – производња компоста“ на кат. парц. бр. 447/1 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-185/2021 од дана 29.11.2021. године, од носиоца пројекта СЗР „Екохум“, Југовићева 113, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 490,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,63/21)


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-189/2021
Дана: 14.12.2021. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Јединство“ ДОО Кикинда, Башаидски друм бб, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA Пројекат „Објекат за одгој и тов свиња П+0“ на кат. парц. 12411/1 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 14.12.2021. до 24.12.2021. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-191/2023
Дана: 08.12.2021. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ДОО “Ecology action” Кикинда, улица Петефи Шандора 8/8, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Постројење за управљање отпадом – издавање дозволе за складиштење неопасног отпада“ на кат. парц. бр. 9530 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 08.12.2021. до 18.12.2021. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-173/2021
Дана: 08.12.2021. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Третман и складиштење неопасног отпада, третман неопасног отпада (метала, гуме, пластике, текстила и др. сродних отпада), као и припреме гуме за алтернитивно гориво за цементаре и предаја другим оператерима након третмана“ на кат.парц. бр. 20811/12 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-173/2021 од дана 10.11.2021. године, од носиоца пројекта „KIMEX-RECIKLAŽA“ ДOO НОВИ САД, улица Максима Горког 46/2/7, Нови Сад, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја затеченог стања на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 490,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,62/21)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-183/2021
Дана: 07.12.2021. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта Цетин д.о.о. Београд, улица Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Базна станица мобилне телефоније на локацији „Кикинда 9““ на кат. парц. 4900 КО Кикинда у Кикинди.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Базна станица мобилне телефоније на локацији „Кикинда 9““ на кат. парц. 4900 КО Кикинда у Кикинди, може се извршити у канцеларији бр. 99 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 07.12.2021. године до 17.12.2021. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Базна станица мобилне телефоније на локацији „Кикинда 9““ на кат. парц. 4900 КО Кикинда у Кикинди биће одржана дана 27.12.2021. године у 10 часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 12.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Референдум

Поводом расписаног референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, који ће се одржати 16.01.2022. године, на основу члана 14 став 1, члана 15 и 21 Закона о јединственом бирачком списку („Службени лист РС“ бр.104/2009 и 99/2011) и тачке 9 и 10 Упутства о спровођењу Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18, 67/20, 41/21 и 90/21) излаже се део бирачког списка са подручје града Кикинда на увид грађанима.

Део бирачког списка излаже се у седишту Градске управе града Кикинда, на адреси Трг српских добровољаца бр.12 (канцеларија број 10), радним даном у периоду од 08,00 до 15,30 сати и суботом од 08,00 до 13,00 сати. На захтев грађана, запослени на пословима бирачког списка провераваће електронски, путем јединственог матичног броја грађана бирачки статус и тачност уписаних података.
Грађани могу извршити увид у бирачки списак провером на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs

За недостатке уочене након извршеног увида у Јединствени бирачки списак потребно је да грађанин понесе захтев за промену (упис, измена, допуна, исправка или брисање) у бирачком списку градској управи.

Грађани могу до закључења бирачког списка захтевати упис, брисање, исправку или допуну чињеница уписаних у бирачки списак Решења доноси до закључења бирачког списка Градка управа, а од закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно за послове управе.

Посебно се позивају малолетна лица која до дана референдума, који ће се одржати 16.01.2021. године, стичу пунолетство да изврше увид да ли су уписани у део бирачког списка за подручје града Кикинда.

Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у којем је пријављено у том статусу. Решења о променама у бирачком списку за интерно расељена лица доноси до закључења бирачког списка Градска управа.

Бирачи имају право да Градској управи поднесу захтев најкасније пет (5) дана пре дана закључења бирачког списка да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Бирачи који имају боравиште у иностранству имају право да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије најкасније пет (5) дана пре дана закључења бирачког списка поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак који ће на предстојећим изборима гласати у иностранству. О оваквом захтеву решава Градска управа по месту пребивалишта бирача у земљи.

Министарство надлежно за послове управе решењем закључује бирачки списак петнаест (15) дана пре дана избора и у решењу утврђује укупан број бирача и на сваком бирачком месту.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Драгиша Михајловић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-185/2021
Дана: 29.11.2021. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта СЗР „Екохум“, Југовићева 113, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA Пројекат “Биљни остаци – производња компоста“ на кат. парц. бр. 447/1 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 29.11.2021. до 09.12.2021. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-173/2021
Дана: 19.11.2021. године
КикиндаОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „KIMEX-RECIKLAŽA“ ДOO НОВИ САД, улица Максима Горког 46/2/7, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Третман и складиштење неопасног отпада, третман неопасног отпада (метала, гуме, пластике, текстила и др. сродних отпада), као и припреме гуме за алтернитивно гориво за цементаре и предаја другим оператерима након третмана“ на кат.парц. бр. 20811/12 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 99 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 19.11.2021. до 28.11.2021. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса на делу кат. парцеле бр. 6521/2 к.о. Кикинда и урбанистичко-архитектонску разраду локације за доградњу Центра за стручно усавршавање Кикинда на кат. парцели бр. 6521/1 к.о. Кикинда.

Јавна презентација ће се одржати у трајању од 7 дана у периоду од 25.11.2021. године до 01.12.2021. године, у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, радним данима од 8 до 12 сати, у канцеларији број 49. Увид у урбанистички пројекат се може извршити на интернет адреси www.kikinda.org.rs, у оквиру странице „Урбанистички планови, Јавни увид“.

Заинтересована лица могу да изврше увид у урбанистички пројекат, обрате се за обавештења о јавној презентацији Марији Дорчић на телефон број 0230/410-232 и да примедбе и сугестије у писаном облику у току трајања јавне презентације доставе Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде.

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-172/2021
Дана: 16.11.2021. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат “Складиштење и третман инфективног медицинског отпада“ на кат.парц. бр. 4677 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-172/2021 од дана 03.11.2021. године, од носиоца пројекта Завод за јавно здравље Кикинда, улица Краља Петра Првог бр. 70, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 490,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,62/21)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-172/2021
Дана: 03.11.2021. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Завод за јавно здравље Кикинда, улица Краља Петра Првог бр. 70, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA Пројекат Складиштење и третман инфективног медицинског отпада“ на кат.парц. бр. 4677 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.11.2021. до 13.11.2021. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-162/2021
Дана: 12.10.2021. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за обнављањее дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператера „Еcopack recycling“ д.о.о Кикинда, улица Генерала Драпшина број 52, на локацији у улици Олуш број 1 Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за обнављање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 12.10.2021. године оператер „Еcopack recycling“ д.о.о Кикинда, улица Генерала Драпшина број 52, поднео уредан Захтев за обнављање дозволе складиштење и третман неопасног отпада на локацији у улици Олуш број 1 Кикинда.
Рок за достављање мишљења и предлога је 27.10.2021. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-97/2021
Дана: 24.05.2021. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о подношењу Захтева о измени решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада оператера „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд, улица Томе Буше број 14 на локацији Откупни центар Кикинда, улица Пристаниште бб Кикинда

Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева о измени решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 24.05.2021. године оператер „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд, улица Томе Буше број 14, поднео уредан Захтев за измену решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада на локацији Откупни центар Кикинда, улица Пристаниште бб Кикинда
Рок за достављање мишљења и предлога је 04.06.2021. године.
Увид у поднети Захтев за измену дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, улица Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-85/2021
Дана: 16.04.2021. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „CE-ZA-R“ ДOO Београд, улица Томе Буше бр. 14, Београд (Чукарица) поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Привремено складиштење неопасног отпада“ на кат.парц. бр. 20969 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 99 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.04.2021. до 25.04.2021. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-61/2021
Дана: 12.04.2021. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018-др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
o oбнављању дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу за третман, односно складиштење неопасног отпада оператера „Боја Милованов ПР, Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ", улица Косовска број 13 Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, број III-07-501-61/2021 од дана 11.04.2021. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-61/2021
Дана: 31.03.2021. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за oбнављање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада оператера „Боја Милованов ПР, Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ"


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за обнављање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 31.03.2021. године оператер „Боја Милованов ПР, Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ", поднео уредан Захтев за обнављање дозволе за за третман, односно складиштење неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 09.04.2021. године.
Увид у поднети Захтев за обнављање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-59/2021
Дана: 31.03.2021. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „KIMEX-RECIKLAŽA“ ДOO, улица Сремска 2а/1/2, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Увођење додатних индексних бројева опасног отпада за складиштење у постојећем пројекту без промене капацитета“ на кат.парц. бр. 20811/2 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 99 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 01.04.2021. до 09.04.2021. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-60/2021
Дана: 29.03.2021. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018-др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
o oбнављању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда


Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда оператера „Боја Милованов ПР, Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ", улица Косовска број 13 Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, број III-07-501-60/2021 од дана 28.03.2021. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-38/2021
Дана: 22.03.2021. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018-др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о издатој дозволи за за третман, односно складиштење неопасног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада оператера „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд, улица Томе Буше број 14, на локацији Откупни центар Кикинда, улица Пристаниште бб Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, број III-07-501-38/2021 од дана 22.03.2021. године.


Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-60/2021
Дана: 19.03.2021. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за oбнављање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда оператера „Боја Милованов ПР, Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ"


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за обнављање дозволе за транспорт неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 19.03.2021. године оператер „Боја Милованов ПР, Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ", поднео уредан Захтев за обнављање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда.
Рок за достављање мишљења и предлога је 28.03.2021. године.
Увид у поднети Захтев за обнављање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-38/2021
Дана: 04.03.2021. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада оператера „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд, улица Томе Буше број 14, на локацији Откупни центар Кикинда, улица Пристаниште бб Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 04.03.2021. године оператер „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд, улица Томе Буше број 14, поднео уредан Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада на локацији Откупни центар Кикинда, улица Пристаниште бб Кикинда.
Рок за достављање мишљења и предлога је 19.03.2021. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09 - други закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18 и 95/2018 - др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Метанолско-сирћетни комплекс, у Кикинди, оператера МСК а.д. Кикинда.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе Града Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, канцеларија бр. 87, сваког радног дана од 11-13 часова у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Дана 11.02.2021. године, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана презентација и јавна расправа у просторијама Градске управе Града Кикинде, у сали бр. 51, са почетком у 12 часова.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2003. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1991. до 2002. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 18.01.2021. до 28.02.2021. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 15,00 сати
у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Кањижа – сваког радног дана од 09,00 до 15,00 сати
у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем уторка од 09,00 до 15,00 сати
у општини Сента – сваке раднoг дана, сем уторка од 09,00 до 15,00 сати
у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

Центар Министарства одбране
за локалну самоуправу Кикинда 

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2003-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1991-tól 2002-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2021.01.18-ától 2018.02.28-áig végzik, éspedig:

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 15,00 óráig
Ada község – minden kedden 09,00 órától 13,00 óráig
Kanizsa község – minden munkanapon 09,00 órától 15,00 óráig
Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 15,00 óráig
Zenta község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 15,00 óráig
Csóka község – minden kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelenni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

A Kikindai Helyi Önkormányzat
Véderőminisztériumi Központja 

На основу члана 17. став 9. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи у виду грађевинског материјала и /или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број V-561-5/2020-1 од 07. фебруара, 2020. године, а у вези са Уговором о гранту Потпројекта бр. 9 – сеоске куће, Регионалног стамбеног програма закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције, Јединице за управљање пројектом у јавном сектору д.о.о. Београд и града Кикинде, у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекта бр. 9 – сеоске куће, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину најмање 15 сеоских кућа са окућницом и доделу пакета помоћи


ОБАВЕШТАВА


подносиоце пријава на Јавни позив за избор корисника помоћи кроз куповину најмање 15 сеоских кућа са окућницом и доделом пакета помоћи на територији града Кикинде, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 9 - сеоске куће, да ће Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова бити објављена у понедељак, 07.12.2020. године на огласној табли града Кикинде и месних заједница на који се јавни позив односи, огласној табли Комесаријата за избеглице и миграције РС и на интернет презентацији града Кикинде и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-133/2020
Дана: 28.09.2020. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Спалионица – постројења за коспаљивање споредних производа животињског порекла (конфискат из кланице, кости из прераде меса и угинуле животиње са фарме свиња, капацитета до 300 kg/h“ на кат. парц. 20081/5 КО Мокрин у Мокрину, који је заведен под бројем III-07-501-133/2020 од дана 17.09.2020. године, од носиоца пројекта „Биоесен“ доо Кула, Индустријска зона бб, Кула, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,98/20).СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-133/2020
Дана: 18.09.2020. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Биоесен“ доо Кула, Индустријска зона бб, Кула, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Спалионица – постројења за коспаљивање споредних производа животињског порекла (конфискат из кланице, кости из прераде меса и угинуле животиње са фарме свиња, капацитета до 300 kg/h“ на кат. парц. 20081/5 КО Мокрин у Мокрину.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 18.09.2020. до 28.09.2020. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-122/2020
Дана: 08.09.2020. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Складиште неопасног и опасног отпада“ на кат.парц. бр. 20811/2 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-122/2020 од дана 11.08.2020. године, од носиоца пројекта “KIMEX-RECIKLAŽA” ДОО Нови Сад, улица Сремска бр. 2а/1/2, Нови Сад, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,98/20)


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-122/2020
Дана: 20.08.2020. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта “KIMEX-RECIKLAŽA” ДОО Нови Сад, улица Сремска бр. 2а/1/2, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Складиште неопасног и опасног отпада“ на кат.парц. бр. 20811/2 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.08.2020. до 29.08.2020. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-109/2020
Дана: 04.08.2020. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Изградња прикључног 20кВ кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС „СТС-7“ КП снаге 400(400) кVА, 10(20)/0,4 кV у Кикинди, ван грађевински реон – потес Црвенка“ на кат.парц. бр. 14763, 14764 и 14765 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-109/2020 од дана 15.07.2020. године, од носиоца пројекта "НИС" АД, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,90/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-108/2020
Дана: 30.07.2020. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Радио-базна станице на локацији „NS2507_01 KI_Sajan“ GSM900/UMTS2100/LTE800 мреже јавних мобилних телекомуникација“ на кат.парц. бр. 937 КО Сајан, који је заведен под бројем III-07-501-108/2020 од дана 10.07.2020. године, од носиоца пројекта “Vip mobile” д.о.о., Београд, улица Милутина Миланковића бр. 1ж, Београд, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,90/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-81/2020
Дана: 27.07.2020. године
Кикинда


На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На захтев носиоца пројекта „Agroitaly“ доо Мали Иђош, Салаш 16, Мали Иђош, који је заведен под бројем III-07-501-81/2020 дана 29.05.2020. године за ПРОЈЕКАТ „Систем за наводњавање воћњака“ на кат. парц. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 КО Банатска Топола у Банатској Тополи, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон) и другим прописима на снази, предузима мере у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђене у предметној Студији о процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-109/2020
Дана: 24.07.2020. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта "НИС" АД, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња прикључног 20кВ кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС „СТС-7“ КП снаге 400(400) кВА, 10(20)/0,4 кВ у Кикинди, ван грађевински реон – потес Црвенка“ на кат.парц. бр. 14763, 14764 и 14765 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 24.07.2020. до 03.08.2020. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-108/2020
Дана: 20.07.2020. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта “Vip mobile” д.о.о., Београд, улица Милутина Миланковића бр. 1ж, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Радио-базна станице на локацији „NS2507_01 KI_Sajan“ GSM900/UMTS2100/LTE800 мреже јавних мобилних телекомуникација“ на кат.парц. бр. 937 КО Сајан.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.07.2020. до 29.07.2020. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-80/2020
Дана: 12.06.2020. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018-др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о издатој дозволи за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда

Заинтересована јавност може извршити увид у дозволу за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда предузећа „BDB PRO TEAM “ д.о.о, улица Фејеш Кларе бр. 32 Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, број III-07-501-56/2020 од дана 23.03.2020. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-70/2020
Дана: 01.06.2020. године
Кикинда


 На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Промена намене објекта без извођења грађевинских радова (помоћне просторије у Ауто школу)“ на кат.парц. бр. 8964 КО Кикинда (згр. бр. 2), који је заведен под бројем III-07-501-70/2020 од дана 11.05.2020. године, од носиоца пројекта „Севертранс Сента“, улица Грофа Бачањија Лајоша број 2, Сента, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,90/19)


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-81/2020
Дана: 29.05.2020. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ

Носилац пројекта „Agroitaly“ доо Мали Иђош, Салаш 16, Мали Иђош, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Систем за наводњавање воћњака“ на кат. парц. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 КО Банатска Топола у Банатској Тополи.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Систем за наводњавање воћњака“ на кат. парц. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 КО Банатска Топола у Банатској Тополи, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 29.05.2020. године до 07.06.2020. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Систем за наводњавање воћњака“ на кат. парц. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 КО Банатска Топола у Банатској Тополи биће одржана дана 18.06.2020. године у 10 часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 51.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-80/2020
Дана: 29.05.2020. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада оператера „BDB PRO TEAM “ д.о.о, улица Фејеш Кларе бр. 32 Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 29.05.2020. године оператер „BDB PRO TEAM “ д.о.о, улица Фејеш Кларе бр. 32 Кикинда, поднео уредан Захтев за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 12.06.2020. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-75/2020
Дана: 27.05.2020. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Стамбено – пословна зграда П+Пк, реконструкција приземља и претварање таванског простора у стамбени простор“ на кат. парц. 4558/2 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-75/2020 од дана 18.05.2020. године, од носиоца пројекта Фото Сретеновић, улица Краља Петра Првог бр. 33, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,90/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-84/2020
Дана: 25.05.2020. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ

Носилац пројекта Млекара „Кикинда“ д.о.о. Кикинда, улица Краља Петра Првог бр. 166, Кикинда, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Објекат за пријем, прераду и обраду млека и млечних производа, конфекционирање, паковање, складиштење и хлађење“ на кат. парцели 2228 КО Кикинда у Кикинди.
Увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА „Објекат за пријем, прераду и обраду млека и млечних производа, конфекционирање, паковање, складиштење и хлађење“ на кат. парцели 2228 КО Кикинда у Кикинди, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 26.05.2020. године до 04.06.2020. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА „Објекат за пријем, прераду и обраду млека и млечних производа, конфекционирање, паковање, складиштење и хлађење“ на кат. парцели 2228 КО Кикинда у Кикинди биће одржана дана 15.06.2020. године у 10h часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 51.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-70/2020
Дана: 18.05.2020. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Севертранс Сента“, улица Грофа Бачањија Лајоша број 2, Сента, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Промена намене објекта без извођења грађевинских радова (помоћне просторије у Ауто школу)“ на кат.парц. бр. 8964 КО Кикинда (згр. бр. 2).

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 18.05.2020. до 27.05.2020. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-75/2020
Дана: 18.05.2020. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Фото Сретеновић, улица Краља Петра Првог бр. 33, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Стамбено – пословна зграда П+Пк, реконструкција приземља и претварање таванског простора у стамбени простор“ на кат. парц. 4558/2 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 18.05.2020. до 27.05.2020. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


На основу Обавештења Агенције за заштиту животне средине од дана 11.05.2020.године, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој продужио је рок за достављање извештаја за Локални регистар извора загађивања до 15. јуна 2020. године.
Молимо сва правна лица и предузетнике који извештавају ка Локалном регистру извора загађивања да податке доставе до назначеног датума.
За све додатне информације обратите се на број телефона 410-157, или путем e-mail адресе: zorica.popovic@kikinda.org.rs.

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-63/2020
Дана: 21.04.2020. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Урбанистички пројекат за изградњу постројења за складиштење органских житарица“ на кат. парц. 9538/5 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-63/2020 од дана 01.04.2020. године, од носиоца пројекта ДОО Ангропромет Кикинда, улица Милоша Великог бр. 76, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,90/19)


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-63/2020
Дана: 09.04.2020. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ДОО Ангропромет Кикинда, улица Милоша Великог бр. 76, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Урбанистички пројекат за изградњу постројења за складиштење органских житарица“ на кат. парц. 9538/5 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 09.04.2020. до 18.04.2020. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-56/2020
Дана: 23.03.2020. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018-др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
измени и допуни решења о обнављању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда


Заинтересована јавност може извршити увид у измени и допуни решења о обнављању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда предузећа „ŽAKI COMMERCE“ д.о.о. Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, број III-07-501-56/2020 од дана 23.03.2020. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-56/2020
Дана: 11.03.2020. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева о измени и допуни решења о обнављању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда предузећа „ŽAKI COMMERCE“ д.о.о. Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева о измени и допуни решења о обнављању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 11.03.2020. године оператер ŽAKI COMMERCE“ д.о.о. са седиштем у Кикинди, ул Стојана Матића бр.49, поднео уредан Захтев за измену и допуну решења о обнављању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда
Рок за достављање мишљења и предлога је 23.03.2020. године.
Увид у поднети Захтев за измену и допуну дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић


 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-39/2020
Дана: 28.02.2020. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018- други закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о измени и допуни интегралне дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче


Заинтересована јавност може извршити увид у издату измењену дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче, оператера „GIGRAPHIX“ д.о.о. Кикинда, улица Милоша Великог бр. 85 Кикинда коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинда, број III-07-501-39/2020 од дана 28.02.2020. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату измену дозволе за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-39/2020
Дана: 18.02.2020. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче, оператера „GIGRAPHIX“ д.о.о. Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010,14/2016 и 95/2018) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18.02.2020. године оператер „GIGRAPHIX“ д.о.о. Кикинда, улица Милоша Великог бр. 85 Кикинда, поднео уредан Захтев о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче
Рок за достављање мишљења и предлога је 28.02.2020. године.
Увид у поднети Захтева о измени и допуни решења о издавању дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр. 87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-13/2020
Дана: 04.02.2020. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца „Agroitaly“ доо Мали Иђош, Салаш 16, Мали Иђош, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Систем за наводњавање воћњака“ на кат. парц. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 КО Банатска Топола у Банатској Тополи и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство 1) Системи за наводњавање и одводњавање мелиоративни системи на површини већој од 20 хектара.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-30/2020
Дана: 04.02.2020. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Реконструкција зидане трафостанице типа „кула“ ЗТС „Agroservis-Grindex“ снаге 630 (630) kVA, 20/0.4kV“ на кат. парц. 9529 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-30/2019 од дана 23.01.2020. године, од носиоца пројекта “Grindex” доо Кикинда, улица Милоша Великог бр. 80, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,90/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-30/2020
Дана: 23.01.2020. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта “Grindex” доо Кикинда, улица Милоша Великог бр. 80, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Реконструкција зидане трафостанице типа „кула“ ЗТС „Agroservis-Grindex“ снаге 630 (630) kVA, 20/0.4kV“ на кат. парц. 9529 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 23.01.2020. до 01.02.2020. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-13/2020
Дана: 22.01.2020. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Agroitaly“ доо Мали Иђош, Салаш 16, Мали Иђош, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Систем за наводњавање воћњака“ на кат. парц. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 КО Банатска Топола у Банатској Тополи.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 22.01.2020. до 31.01.2020. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-5/2020
Дана: 17.01.2020. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Израда пројектне документације за доградњу производно пословног објекта“ на кат. парц. 9538/20 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-5/2020 од дана 03.01.2020. године, од носиоца пројекта „Mecafor Products“ доо, Новосадски пут 7, Сента, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,90/19).СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Упис деце у први разред ОШ у школској 2020/21 години

На основу члана 18, члана 20, члана 21. и члана 22. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број: 88/2017 и 27/2018 - др. закони и 10/2019) обавештавају се родитељи, односно старатељи деце рођене у периоду од 01. марта 2013. године до 28. фебруара 2014. године да могу изабрати основну школу у коју ће да упишу дете, подношењем захтева школи најкасније до 01. фебруара 2020. године.

У први разред школске 2020/21 године уписују се деца која до почетка школске године (01. септембар 2020. године) имају најмање шест и по, а највише седам и по година. Другим речима, обавезу уписа (пријављивања) за полазак у први разред имају родитељи (старатељи) деце рођене од 01. марта 2013. до 28. фебруара 2014. године. У први разред уписују се и деца са шест до шест и по година, након провере спремности за полазак у школу. Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других оправданих разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

У селима пријављивање за упис у први разред вршиће се у просторијама основних школа.

У основним градским школама изабрана школа до 01. фебруара 2019. године сматра се и званично уписаном школом.

Родитељи (старатељи) су дужни да приликом пријављивања понесу са собом:
1. доказ (уверење) о здравственом прегледу детета.

Родитељи ће бити позвани током маја месеца 2020. године на проверу спремностн детета за полазак у школу.

Основним школама у селима доставили смо извод из евиденције матичара, односно списак деце из евиденције предшколске установе, која треба да се упишу у први разред, рођене од 01. марта 2013. до 28. фебруара 2014. године.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2002. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1990. до 2001. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 13.01.2020. до 28.02.2020. године по следећем распореду:
у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати
у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Кањижа – сваког радног дана (сем среде) од 09,00 до 13,00 сати
у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Сента – сваке радне среде, од 09,00 до 13,00 сати
у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

Центар Министарства одбране
за локалну самоуправу Кикинда

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-212/2019
Дана: 06.01.2020. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „„Tisza Automotive doo“ Сента, Огранак Кикинда““ на кат. парц. 1773 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-212/2019 од дана 17.12.2019. године, од носиоца пројекта „Tisza Automotive doo“ Сента, Новосадски пут 7, Сента, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,90/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-5/2020
Дана: 03.01.2020. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Mecafor Products“ доо, Новосадски пут 7, Сента, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Израда пројектне документације за доградњу производно пословног објекта“ на кат. парц. 9538/20 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.01.2020. до 12.01.2020. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-193/2019
Дана: 26.12.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Складиштење и третман неопасног металног отпада предузећа за прераду метала ДОО „Le Belier Livnica“ Кикинда“ на кат. парц. 21696/2 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-193/2019 од дана 04.12.2019. године, од носиоца пројекта „Le Belier Livnica“ Кикинда предузеће за прераду метала Кикинда ДОО, Милошевачки пут бр. 34, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,38/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-184/2019
Дана: 23.12.2019. године
Кикинда


На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На захтев носиоца пројекта „Топола“ доо, улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, који је заведен под бројем III-07-501-184/2019 дана 17.10.2019. године за ПРОЈЕКАТ „Доградња заливног система Банатска Топола“ на кат. парц. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 КО Банатска Топола, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон) и другим прописима на снази, предузима мере у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђене у предметној Студији о процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-206/2019
Дана: 17.12.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Прикључни гасовод и мрс“ на кат. парц. бр. 2227 и 2228 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-206/2019 од дана 03.12.2019. године, од носиоца пројекта „Србијагас“ Нови Сад, Народног Фронта 12, Нови Сад, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,38/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-212/2019
Дана: 17.12.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Tisza Automotive doo“ Сента, Новосадски пут 7, Сента, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „„Tisza Automotive doo“ Сента, Огранак Кикинда““ на кат. парц. 1773 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.12.2019. до 26.12.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-193/2019
Дана: 12.12.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Le Belier Livnica“ Кикинда предузеће за прераду метала Кикинда ДОО, Милошевачки пут бр. 34, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Складиштење и третман неопасног металног отпада предузећа за прераду метала ДОО „Le Belier Livnica“ Кикинда“ на кат. парц. 21696/2 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 12.12.2019. до 21.12.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-199/2019
Дана: 05.12.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Хладно цеђена уља“ на кат. парц. бр. 2732 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-199/2019 од дана 19.11.2019. године, од носиоца пројекта Пољопривредно газдинство Степанов, улица Николе Пашића бр. 24, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,38/19).СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-181/2019
Дана: 05.12.2019. године
Кикинда


На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На захтев носиоца пројекта „Галад“ доо, Башаидски друм бб, Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-181/2019 дана 25.09.2019. године за ПРОЈЕКАТ „Силоси капацитета 4 х 2450 м3 са пратећим објектима“ на кат. парц. 1041/3 КО Банатска Топола, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон) и другим прописима на снази, предузима мере у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђене у предметној Студији о процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-206/2019
Дана: 03.12.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Србијагас“ Нови Сад, Народног Фронта 12, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Прикључни гасовод и мрс“ на кат. парц. бр. 2227 и 2228 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.12.2019. до 12.12.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-199/2019
Дана: 19.11.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Пољопривредно газдинство Степанов, улица Николе Пашића бр. 24, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Хладно цеђена уља“ на кат. парц. бр. 2732 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 19.11.2019. до 28.11.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-191/2019
Дана: 12.11.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Претварање дела стамбеног у пословни простор угоститељске намене у стамбеној згради П+Под“ на кат. парц. 6235 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-191/2019 од дана 30.10.2019. године, од носиоца пројекта Нада Клеин, улица Немањина бр. 10, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,38/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-190/2019
Дана: 05.11.2019. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018- други закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о измени и допуни дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у издату измењену дозволе за складиштење и третман и третман неопасног металног отпада оператера LE BELIER „Кикинда“ Ливница предузеће за прераду метала Кикинда ДОО, улица Милошевачки пут бр.34 Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинда, број III-07-501-190/2019 од дана 05.11.2019. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату измену дозволе за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-183/2019
Дана: 04.11.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Радио-базна станица на локацији „NS1484_01 KI_Банатска_Топола““ на кат.парц. бр. 282/1 КО Банатска Топола, улица Вука Караџића бр. 23, Банатска Топола, који је заведен под бројем III-07-501-183/2019 од дана 16.10.2019. године, од носиоца пројекта “Vip mobile” д.о.о., Београд, улица Милутина Миланковића бр. 1ж, Београд, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,38/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-191/2019
Дана: 30.10.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Нада Клеин, улица Немањина бр. 10, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Претварање дела стамбеног у пословни простор угоститељске намене у стамбеној згради П+Под“ на кат. парц. 6235 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 30.10.2019. до 08.11.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-182/2019
Дана: 28.10.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Базне станица мобилне телефоније „Нови Козарци“ – КИУ29, КИО29““ на кат.парц. бр. 1000 КО Нови Козарци, улица Краља Петра Првог бр. 119, Нови Козарци, који је заведен под бројем III-07-501-182/2019 од дана 08.10.2019. године, од носиоца пројекта Телеком Србија АД Београд, улица Таковска бр. 2, Београд, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,38/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-184/2019
Дана: 24.10.2019. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта „Топола“ доо, улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Доградња заливног система Банатска Топола“ на кат. парц. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 КО Банатска Топола.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Доградња заливног система Банатска Топола“ на кат. парц. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 КО Банатска Топола, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 24.10.2019. године до 04.11.2019. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Доградња заливног система Банатска Топола“ на кат. парц. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 КО Банатска Топола биће одржана дана 25.11.2019. године у 10h часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 51.СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-170/2019
Дана: 22.10.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Доградња складишних простора“ на кат. парц. бр. 9039 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-170/2019 од дана 23.09.2019. године, од носиоца пројекта „Доо за производњу и промет Валор Зрењанин“, Меленачки друм бр. 37, Зрењанин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,38/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-183/2019
Дана: 18.10.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта “Vip mobile” д.о.о., Београд, улица Милутина Миланковића бр. 1ж, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Радио-базна станица на локацији „NS1484_01 KI_Банатска_Топола““ на кат.парц. бр. 282/1 КО Банатска Топола, улица Вука Караџића бр. 23, Банатска Топола.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 18.10.2019. до 27.10.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-182/2019
Дана: 14.10.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија АД Београд, улица Таковска бр. 2, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Базне станица мобилне телефоније „Нови Козарци“ – КИУ29, КИО29““ на кат.парц. бр. 1000 КО Нови Козарци, улица Краља Петра Првог бр. 119, Нови Козарци.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 14.10.2019. до 23.10.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-170/2019
Дана: 02.10.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Доо за производњу и промет Валор Зрењанин“, Меленачки друм бр. 37, Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Доградња складишних простора“ на кат. парц. бр. 9039 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.10.2019. до 14.10.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-160/2019
Дана: 13.09.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца „Галад“ доо Кикинда, Башаидски друм бб, Кикинда, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Силоси капацитета 4 х 2450 м3 са пратећим објектима“ на кат. парц. 1041/3 КО Банатска Топола и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 9. Прехрамбена индустрија 15) Млинови и сушаре – капацитета преко 200 тона дневно.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-160/2019
Дана: 02.09.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Галад“ доо Кикинда, Башаидски друм бб, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Силоси капацитета 4 х 2450 м3 са пратећим објектима“ на кат. парц. 1041/3 КО Банатска Топола.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 02.09.2019. до 11.09.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-153/2019
Дана: 30.08.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Адаптација, реконструкција, ЕЕЕ, санација и изградња помоћног објекта- димњака, Зграде за заштиту одраслих и старих лица, Дом за старе и пензионере Кикинда“ на кат. парц. 4708 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-153/2019 од дана 09.08.2019. године, од носиоца пројекта „Геронтолошки центар Кикинда“, Генерала Драпшина број 99 Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,38/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-154/2019
Дана: 28.08.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Прикључак на водоводну мрежу и хидрантски развод“ на кат.парц. бр. 8964, 8965, 8967, 8968 и 8982 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-154/2019 од дана 12.08.2019. године, од носиоца пројекта „Севертранс Сента“, улица Грофа Бачањија Лајоша број 2, Сента, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,38/19)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-154/2019
Дана: 12.08.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Севертранс Сента“, Грофа Бачањија Лајоша бр.2 Сента, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Прикључак на водоводну мрежу и хидрантски развод у Кикинди улица Јована Јовановића Змаја број 5“ на кат. парц. бр. 8964, 8965, 8967, 8968 и 8982 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 13.08.2019. до 23.08.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-150/2019
Дана: 12.08.2019. године
Кикинда


Секретаријат за заштиту жиовтне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ Кикинда, на основу члана 67.став 6. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др.закон) даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о одузимању дозволе за одлагање неопасног отпада
оператера „Тоза Марковић“ ДОО Кикинда


На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС", број 18/2016), Решења начелника ГУ града Кикинда број III-03-112/2018-37 од дана 24.08.2018.године, и на основу члана 67. став 1. тачка 2), став 2. тачка 2) и став 3. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др.закон) Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој је донело РЕШЕЊЕ да се ОДУЗИМА ДОЗВОЛА за одлагање неопасног отпада, регистарског броја 007, коју је издао Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине ОУ Кикинда, оператеру постројења „Тоза Марковић“ ДОО Кикинда, улица Башаидски друм бр.62, решење број III-06-501-62/2011 од дана 24.06.2011. године, Решење о измени и допуни решења о издавању дозволе за одлагање неопасног отпада број III-06-501-62/2011 од дана 19.10.2011.године које је издао Секретаријат за инспекцијске послове и Решење о измени и допуни решења о издавању дозволе за одлагање неопасног отпада број III-07-501-84/2016 од дана 16.06.2016.године, које је донео Секретаријат за заштиту животне средине ГУ Кикинда, због непоступања у складу са условима утврђеним у издатој дозволи у току обављања делатности одлагања неопасног отпада
Оператеру „Тоза Марковић“ ДОО Кикинда, улица Башаидски друм бр.62, ЗАБРАЊУЈЕ СЕ даљи пријем и одлагање неопасног отпада на предметну депонију и ОБАВЕЗУЈЕ СЕ да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања делатности одлагања неопасног отпада на предметној депонији, а које су прописане Дозволом и предвиђене Предлогом плана за затварање постројења.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-153/2019
Дана: 09.08.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Геронтолошки центар Кикинда“, Генерала Драпшина број 99 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Адаптација, реконструкција, ЕЕЕ, санација и изградња помоћног објекта- димњака, Зграде за заштиту одраслих и старих лица, Дом за старе и пензионере Кикинда“ на кат. парц. 4708 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 10.08.2019. до 20.08.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-148/2019
Дана: 07.08.2019. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољоприведу и рурални развој, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Изградња постројења за припрему воде, изградње резервоара за чисту воду, пумпне станице и осталих пратећих елемената за побољшање стања у области водоснабдевања на територији града Кикинда“ на кат. парц. 10396/6 КО Кикинда у Кикинди.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Изградња постројења за припрему воде, изградње резервоара за чисту воду, пумпне станице и осталих пратећих елемената за побољшање стања у области водоснабдевања на територији града Кикинда“ на кат. парц. 10396/6 КО Кикинда у Кикинди, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 07.08.2019. године до 26.08.2019. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Изградња постројења за припрему воде, изградње резервоара за чисту воду, пумпне станице и осталих пратећих елемената за побољшање стања у области водоснабдевања на територији града Кикинда“ на кат. парц. 10396/6 КО Кикинда у Кикинди биће одржана дана 10.09.2019. године у 12h часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 12.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-129/2019
Дана: 05.08.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца Топола доо, улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Доградња заливног система „Банатска Топола““ на кат. парц. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 КО Банатска Топола у Банатској Тополи и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство 1) Системи за наводњавање и одводњавање мелиоративни системи на површини већој од 20 хектара.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-123/2019
Дана: 24.07.2019. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018-др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
o oбнављању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда


Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда оператера ПТП "ŽAKI COMMERCE“ д.о.о. са седиштем у Кикинди, ул Цара Душана бр.170, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, број III-07-501-123/2019 од дана 24.07.2019. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-129/2019
Дана: 16.07.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Топола доо, улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Доградња заливног система „Банатска Топола““ на кат. парц. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 КО Банатска Топола у Банатској Тополи.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.07.2019. до 25.07.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ
У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ
ПАРКА ПРИРОДЕ „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ“ И
СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ“

Подручје Парка природе „Слатине у долини Златице“, које се предлаже за заштиту налази се у Севернобанатском управном округу, на подручју Општине Чока и Града Кикинда, на територији 8 катастарских општина (Санад, Чока, Падеј, Остојићево, Јазово, Црна Бара, Врбица и Мокрин).
1. ЈАВНИ УВИД У Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“ и Студију заштите Парка природе „Слатине у долини Златице“ (у даљем тексту: Документи о заштити), одржаће се у трајању од 20 дана, од 5-24. јула 2019. године.
Документи о заштити заједно са детаљним описом граница и картографским приказом заштићеног подручја Парка природе „Слатине у долини Златице“, које су на основу овлашћења из чл. 41а, 102. и 103. Закона о заштити природе израдили Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, односно Покрајински завод за заштиту природе биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија бр. 43 (приземље), Покрајинског завода за заштиту природе, ул. Радничка 20а, Нови Сад, Општинске управе Чока, Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне делатности, канцеларија бр. 30 (I спрат), ул. Потиска бр. 20, Чока и Градске управе Кикинда Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Трг Српских Добровољаца 12, Кикинда.
Увид у документе о заштити може се остварити на званичним интернет страницама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs), Покрајинског завода за заштиту природе (www.pzzp.rs), као и Општине Чока (www.coka.rs) и Града Кикинда (www.kikinda.org.rs).
Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 3. августом 2019. године, доставити примедбе на документа о заштити у писаној форми, поштом на адресе: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад; Покрајински завод за заштиту природе, ул. Радничка 20а, 21000 Нови Сад и Општинске управе Чока, Одсек за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне делатности, ул. Потиска бр. 20, 23320 Чока и Градске упрве Кикинда, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Трг Српских Добровољаца 12, 23300 Кикинда, са назнаком „ПП Слатине у долини Златице – Јавна расправа о документима о заштити”.
2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће се презентовати Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице” и Студија заштите Парка природе „Слатине у долини Златице” и разматрати примедбе достављене током јавног увида одржаће се у великој сали Општинске управе Чока (Потиска бр. 20, Чока), у среду, 7. августа 2019. године, са почетком у 11:00 часова. Јавну расправу води Комисија коју образује Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.
У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ биће објављен на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе, након спроведене јавне расправе.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ


Обавештавамо грађане да се третман одраслих форми комараца хемијским путем из ваздуха и са земље на територији града Кикинда због неповољних временских услова за извршење третмана одлаже за дан 04.07.2019. године. Третман ће бити извршен у свим насељеним местима од 17h до 22h.
Дана 05.07.2019. године биће извршен третман одраслих форми комараца у центру града у јутарњим часовима од 05:00h.
Препарати који ће се користити за третман комараца су Aqua K-Othrine EW20 (активна материја deltametrin) и Neopirox lambda 2.0 (активна материја lambda-cihalotrin).
Услуге систематског сузбијања комараца извршиће фирма „Циклонизација“ АД Нови Сад.

Упозоравају се пчелари да су препарати токсични за пчеле, да кошнице затворе или удаље најмање пет километара од места третирања. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третмана о чему ће јавност бити благовремено обавештена.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане да ће се дана 01.07.2019. године у периоду од 18:00 до 22:00 часа вршити третман одраслих форми комараца хемијским путем из ваздуха и са земље на територији града Кикинде и насељених места.
Дана 02.07.2019. године вршиће се третман одраслих форми комараца у центру Кикинде, са земље у периоду од 05:00 часова.
Препарати који ће се користити за третман комараца су Aqua K-Otherine EW20 (активна материја deltametrin) и Neopirox lambda 2.0 (активна материја lambda-cihalotrin)
Услуге систематског сузбијања комараца вршиће фирма „Циклонизација“ АД из Новог Сада.

Упозоравају се пчелари да су препарати токсични за пчеле, да кошнице затворе или удаље најмање пет километара од места третирања. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третмана о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ПОЉОПРИВРЕДУИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-123/2019
Дана: 26.06.2019. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за oбнављање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда предузећа „ŽAKI COMMERCE“ д.о.о. Кикинда

Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за обнављање дозволе за транспорт неопасног отпада


Надлежни орган обавештава јавност да је дана 26.06.2019. године оператер ŽAKI COMMERCE“ д.о.о. са седиштем у Кикинди, ул Цара Душана бр.170, поднео уредан Захтев за обнављање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинда.
Рок за достављање мишљења и предлога је 11.07.2019. године.
Увид у поднети Захтев за обнављање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-106/2019
Дана: 12.06.2019. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољоприведу и рурални развој, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта „Еко хемик“ доо, улица Липарје бр. 108, Лединци – Нови Сад, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Повећање капацитета постојећег складишта неопасног и опасног отпада“ на кат. парц. 20811/2 КО Кикинда у Кикинди.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Повећање капацитета постојећег складишта неопасног и опасног отпада“ на кат. парц. 20811/2 КО Кикинда у Кикинди, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 13.06.2019. године до 02.07.2019. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Повећање капацитета постојећег складишта неопасног и опасног отпада“ на кат. парц. 20811/2 КО Кикинда у Кикинди биће одржана дана 17.07.2019. године у 12h часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 12.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавамо грађане да ће се третман одраслих форми и ларви комараца са земље на територији Града Кикинда извршити дана 13.06.2019. године.

Дана 13.06.2019. године
Од 12h –Ларвицидни третман са земље на каналима и барама:
Препарати: Larvastop (активна материја diflubenzuron) и Vectobac 12AS (a.m. bacillus thuringiensis).
Напомињемо да препарати нису опасни за пчеле.

Од 18 до 21 h - третман одраслих комараца са земље у свим насељеним местима.
Препарат: Aqua K-Othrine 20EW (активна материја deltametrin).
Напомињемо да је препарат токсичан за пчеле.

Дана 14.06.2019. године
Третман одраслих комараца у центру Кикинде ће се извршити у јутарњим часовима од 06:00h.

Упозоравају се пчелари да је препарат Aqua K-Othrine EW 20 токсичан за пчеле. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третмана о чему ће јавност бити благовремено обавештена.


Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-85/2019
Дана: 10.06.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Изградња пословног објекта – самоуслужне аутоперионице“ на кат. парц. 9985 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-85/2019 од дана 08.05.2019. године, од носиоца пројекта “Taxi Petrol” доо, Баваништански пут бр. 487, Панчево, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,38/19)


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-84/2019
Дана: 10.06.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Сервис за апарате за гашење пожара“ на кат. парц. 7628/137 КО Кикинда у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-84/2019 од дана 08.05.2019. године, од носиоца пројекта „Ватростал – Сивчев Биљана и ортак“ ОД Кикинда, улица Раде Трнића бр. 139, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 480,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,38/19)

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавамо грађане да ће се третман одраслих форми и ларви комараца са земље на територији Града Кикинда извршити дана 24.05.2019.године. Истог дана извршиће се третман комараца у подрумима стамбених и других објеката у Кикинди.

Дана 24.05.2019.године
Од 11h –Ларвицидни третман са земље на каналима и барама:
Препарати: Larvastop (активна материја diflubenzuron) и Vectobac 12AS (a.m. bacillus thuringiensis).
Напомињемо да препарати нису опасни за пчеле.

Од 17 до 20 h- третман одраслих комараца са земље у свим насељеним местима.
Препарат: Aqua K-Othrine 20EW (активна материја deltametrin).
Напомињемо да је препарат токсичан за пчеле.

Дана 25.05.2019.године
Третман одраслих комараца у центру Кикинде ће се извршити у јутарњим часовима од 06:00h.

Упозоравају се пчелари да је препарат Aqua K-Othrine EW 20 токсичан за пчеле. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третмана о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

 

 

Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-85/2019
Дана: 20.05.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта “Taxi Petrol” доо, Баваништански пут бр. 487, Панчево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња пословног објекта – самоуслужне аутоперионице“ на кат. парц. 9985 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 21.05.2019. до 30.05.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-84/2019
Дана: 20.05.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Ватростал – Сивчев Биљана и ортак“ ОД Кикинда, улица Раде Трнића бр. 139, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Сервис за апарате за гашење пожара“ на кат. парц. 7628/137 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.05.2019. до 29.05.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-69/2019
Дана: 30.04.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца „Еко хемик“ доо, улица Липарје бр. 108, Лединци – Нови Сад, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Повећање капацитета постојећег складишта неопасног и опасног отпада“ на кат. парц. 20811/2 КО Кикинда у Кикинди и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 14. Остали пројекти 4) Постројења за управљање отпадом: - одлагалишта и складишта опасног отпада (капацитет до 10 тона на дан), одлагалишта и складишта отпада који није опасан (капацитет до 50 тона на дан).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-218/2018
Дана: 09.04.2019. године
Кикинда


На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На захтев носиоца пројекта Кипетрол доо Башаид, Торђански пут бр. 1, Башаид, који је заведен под бројем III-07-501-218/2018 дана 03.01.2019. године за ПРОЈЕКАТ „Биогасно постројење 999 кWел“ на кат.парц. бр. 9320/1 КО Башаид, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/2004 и 36/2009).

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон) и другим прописима на снази, предузима следеће мере заштите животне средине:

1. Мере предвиђене законским и подзаконским актима и њихово спровођење кроз функционисање објекта:
- заштитa вода према Закону о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), и подзаконских аката донетих на основу истог.
• Утврђивање квалитета и квантитета појединачних и укупних отпадних вода у
складу са прописима
• Дигестат из ферментатора по завршеној анаеробној ферментацији спровести
засебним затвореним цевоводом до сепаратора, након чега течну фазу (фугат) одлагати у лагуну и користити за наводњавање обрадивог земљишта, а чврсту фазу сепарације (сепарат) депоновати на водонепропусну подлогу и користити као биолошко ђубриво.
• Техничко решење трафостанице мора обухватити и изградњу танкаване, капацитета
за пријем целокупне количине трафо уља за заштиту од испуштања у површинске и подземне воде
- одржавање ниво аерозагађења складу са Законом о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013), и подзаконских аката донетих на основу истог:
• Предвидети одговарајућу опрему, техничка и технолошка решења, којима се
обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Сл.гл. РС“, бр. 6/2016)
• Подизање и одржавање зелених површина и зеленила унутар и по ободу комплекса
на 30% површина према Пројекту озелењавања
- заштитa од буке према Закону о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010), и подзаконских акта донетих на основу истог, од рада компресора, као и обезбеђење звучне заштите од буке настале од техничких и других делова објекта при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме.
- управљање насталим отпадом према Закону о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон), и подзаконских акта донетих на основу истог, за све врсте отпада појединачно (опасан и неопасан отпад, комунални, рециклабилни, отпад од пречишћавања отпадних вода и др. )
- заштита земљишта као необновљивог природног ресурса и уређење простора у складу са Локацијским условима за изградњу предметног пројекта
• Мониторинг дигестата према Правилнику о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја храњивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја храњивих материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља („Сл.гл.РС“, бр.30/2017 и 31/2018) најмање једном годишње
• Мониторинг квалитета пољопривредног земљишта, са емисијом загађујућих материја у земљиште извршити пре и након пуштања у рад постројења
2. Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину:
• Мере приликом изградње објекта у складу са важећим Законом о планирању и
изградњи и проистеклих подзаконских аката
• Мере заштите приликом допремања и складиштења сировине у тренч силосу
(контрола складишног капацитета сировине, контрола оцедних вода и сл.)
• Одржавање хигијене објеката и непосредне околине објекта вршити у континуитету
средствима за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, на начин да се избегне негативан утицај на околину
• Израдити План управљања животном средином за рад и одржавање објекта,
укључујући мониторинг, реаговање у случају удеса, одговорност система управљања и извештавања
3. Мере у случају удеса
• Предвидети монтирање сигурносног уређаја - бакље на постројењу који прихвата и спаљује биогас из биогасног постројења у случају промене притиска у систему преко одређеног нивоа, изненадни престанак рада постројења и слично.

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-69/2019
Дана: 08.04.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Еко хемик“ доо, улица Липарје бр. 108, Лединци – Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Повећање капацитета постојећег складишта неопасног и опасног отпада“ на кат. парц. 20811/2 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 09.04.2019. до 18.04.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-62/2019
Дана: 01.04.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца Млекара „Кикинда“, улица Краља Петра I бр. 166, Кикинда, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Објекат за пријем, прераду и обраду млека и млечних производа, конфекционирање, паковање, складиштење и хлађење“ на кат. парц. 2228 КО Кикинда у Кикинди и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 9. Прехрамбена индустрија 4) Постројења за обраду, третман и прераду млека (капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Упис деце у први разред ОШ у школској 2019/20 години

На основу члана 18., члана 20., члана 21. и члана 22. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број: 88/2017 и 27/2018 – др. закони и 10/2019) обавештавају се родитељи о упису деце у први разред основне школе, а која су стасала за упис и која су уписана у школу.

У први разред школске 2019/20 године уписују се деца која до почетка школске године (01. септембар 2019. године) имају најмање шест и по, а највише седам и по година. Другим речима, обавезу уписа (пријављивања) за полазак у први разред имају родитељи (старатељи) деце рођене од 01. марта 2012. до 28. фебруара 2013. године. У први разред уписују се и деца са шест до шест и по година, након провере спремности за полазак у школу. Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других оправданих разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

У селимa пријављивање за упис у први разред вршиће се у просторијама основних школа.

У основним градским школама изабрана школа до 01. фебруара 2019. године сматра се и званично уписаном школом.

Родитељи (старатељи) су дужни да приликом пријављивања понесу са собом:

1. доказ (уверење) о здравственом прегледу детета.

Родитеље ће бити позвани током маја месеца 2019. године на проверу спремности детета за полазак у школу.

Основним школама у селима доставили смо извод из евиденције матичара, односно списак деце из евиденције предшколске установе, која треба да се упишу у први разред, рођене од 01. марта 2012. до 28. фебруара 2013. године.

За сва додатна обавештења можете се обратити изабраној школи за коју сте се определили до 01. фебруара 2019. године.

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-63/2019
Дана: 28.03.2019. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018- други закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о измени и допуни интегралне дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче


Заинтересована јавност може извршити увид у издату измењену дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче, оператера „GIGRAPHIX“ д.о.о. Кикинда, улица Милоша Великог бр. 85 Кикинда коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинда, број III-07-501-63/2019 од дана 28.03.2019. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату измену дозволе за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-40/2019
Дана: 19.03.2019. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018-др.закон), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о издатој дозволи за третман, односно складиштење неопасног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за третман, односно складиштење неопасног отпада оператерa „FCC Kikinda“ д.о.о, улица Генерала Драпшина бр. 20 Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде, број III-07-501-40/2019 од дана 18.03.2019. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-63/2019
Дана: 18.03.2019. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче, оператера „GIGRAPHIX“ д.о.о. Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010,14/2016 и 95/2018) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 13.03.2019. године оператер „GIGRAPHIX“ д.о.о. Кикинда, улица Милоша Великог бр. 85 Кикинда, поднео уредан Захтев о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче
Рок за достављање мишљења и предлога је 28.03.2019. године.
Увид у поднети Захтева о измени и допуни решења о издавању дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр. 87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-27/2019
Дана: 14.03.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Биогасно постројење за производњу електричне енергије Кинђа снаге 999 kW“ на кат.парц. бр. 17549/2 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-27/2019 од дана 01.02.2019. године, од носиоца пројекта „Almex agrar” доо Кикинда, пут за Кинђу бр. 35, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 470,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,95/18)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-62/2019
Дана: 11.03.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Млекара „Кикинда“, улица Краља Петра I бр. 166, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Објекат за пријем, прераду и обраду млека и млечних производа, конфекционирање, паковање, складиштење и хлађење“ на кат. парц. 2228 КО Кикинда у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 12.03.2019. до 21.03.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-43/2019
Дана: 07.03.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Реконструкција – повећање пречника прикључка водоводне инсталације“ на кат.парц. бр. 5897/1 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-43/2019 од дана 19.02.2019. године, од носиоца пројекта СЗТР „Тестотека“, улица Чанадска број 26, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 470,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,95/18)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-40/2019
Дана: 27.02.2019. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада оператера „FCC Kikinda“ д.о.о, улица Генерала Драпшина бр. 20 Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 27.02.2019. године оператер FCC Kikinda“ д.о.о, улица Генерала Драпшина бр. 20 Кикинда, поднео уредан Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 14.03.2019. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-32/2019
Дана: 25.02.2019. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о измени и допуни решења дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у издату измењену дозволу за третман, односно складиштење неопасног отпада оператерa „Еко хемик“ доо Нови Сад, улица Липарје бр. 108, Лединци, Нови Сад, Пословна јединица Складиште, Башаидски друм бр. 25, Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинда, број III-07-501-32/2019 од дана 22.02.2019. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату измену дозволе за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-27/2019
Дана: 25.02.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Almex agrar” доо Кикинда, пут за Кинђу бр. 35, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Биогасно постројење за производњу електричне енергије Кинђа снаге 999 kW“ на кат.парц. бр. 17549/2 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 25.02.2019. до 06.03.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-43/2019
Дана: 19.02.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта СЗТР „Тестотека“, улица Чанадска број 26, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Реконструкција – повећање пречника прикључка водоводне инсталације“ на кат.парц. бр. 5897/1 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 19.02.2019. до 28.02.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-35/2019
Дана: 12.02.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Санација крова и фасаде Дом омладине и Партизан П+1“ на кат.парц. бр. 4593/1 и 4593/2 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-35/2019 од дана 01.02.2019. године, од носиоца пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 470,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,95/18)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-29/2019
Дана: 08.02.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Столарско-браварска радња „Махагони варош““ на кат.парц. бр. 2762 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-29/2019 од дана 25.01.2019. године, од носиоца пројекта „Махагони варош“ доо, улица Семлачка бр. 72, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 470,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,95/18)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-32/2019
Дана: 08.02.2019. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева о измени и допуни решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада оператера „Еко хемик“ доо Нови Сад


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010,14/2016 и 95/2018) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева о измени и допуни решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада на територији града Кикинда
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 08.02.2019. године оператер Еко хемик“ доо Нови Сад, улица Липарје бр. 108, Лединци, Нови Сад, Пословна јединица Складиште, Башаидски друм бр. 25, Кикинда, поднео уредан Захтев о измени и допуни решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 23.02.2019. године.
Увид у поднети Захтева о измени и допуни решења о издавању дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр. 87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-35/2019
Дана: 01.02.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Санација крова и фасаде Дом омладине и Партизан П+1“ на кат.парц. бр. 4593/1 и 4593/2 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 01.02.2019. до 10.02.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-29/2019
Дана: 25.01.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Махагони варош“ доо, улица Семлачка бр. 72, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Столарско-браварска радња „Махагони варош““ на кат.парц. бр. 2762 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 25.01.2019. до 03.02.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-5/2019
Дана: 16.01.2019. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „NS2242_03 KI_Kikinda_Banini“ радио-базна станица на кат.парц. бр. 426 КО Кикинда, улица Николе Тесле бр. 5, Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-5/2019 од дана 17.12.2018. године, од носиоца пројекта „Vip mobile“ доо, улица Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 470,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,95/18)

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Упис деце у први разред ОШ у школској 2019/20. години

На основу члана 18., члана 20., члана 21. и члана 22. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број: 88/2017 и 27/2018 – др. закони), обавештавамо родитеље, односно старатеље деце рођене у периоду од 01. марта 2012. до 28. фебуара 2013. године, а биће уписана у први разред основне школе за школску 2019/2020 годину, да могу изабрати основну школу у коју ће да упишу дете, подношењем захтева изабраној школи најкасније до 01. фебруара 2019. године.

Одлуком о броју и просторном распореду – мрежи основних школа са седиштем на територији града Кикинда утврђено је да се основно образовање и васпитање остварује у седамнаест основних школа: 15 редовних основних школа, једној основној музичкој школи и једној основној школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Упис ученика у први разред основних школа у граду Кикинди регулисан је Решењем о одређивању подручја (улица) у Кикинди са којих се деца уписују у први разред основних школа школске 2019/2020 године. Упис ученика у први разред, у коме се образовно-васпитни рад изводи на мађарском језику, вршиће се са територије града Кикинде, а настава ће се одвијати у ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Родитељи, односно старатељи деце рођене у периоду од 01. марта 2012. до 28. фебруара 2013. године, могу да се информишу, о подручју школе коме припада њихово дете, у Секретаријату за друштвене делатности Градске управе града Кикиндe, канцеларија број 17, или позивом на број телефона: 0230/410-109.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

Упис деце, родитеља који нису поднели захтев изабраној школи до 01. фебруара 2019. године, вршиће се искључиво према подручју школе којој дете припада.

Упис ученика у први разред основних школа организоваће се у другој половини марта 2019. године, у Услужном центру Градске управе града Кикинде, о чему ће родитељи накнадно бити обавештени.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2001. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1989. до 2000. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 14.01. до 28.02.2019. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати
у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Кањижа – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати
у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Сента – сваког радног дана, сем уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.
Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

Центар Министарства одбране
за локалну самоуправу Кикинда

É R T E S I T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka-és anyagi kötelezettégüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelemi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezezzségeket is átruházatnak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásba, valamint ezen személyekre érényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2001-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1989-tól 2000-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által törénő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2019.I.14-étől 2019.II.28-ig végzik, és pedig:

Kikinda község – minden munkanapon 9-től 13 óráig
Ada község – minden kedden 9-től 13 óráig
Kanizsa község – minden munkanapon 9-től 13 óráig
Törökkanizsa község – minden munkanapon kedd kivételével 9-től 13 óráig
Zenta község – minden munkanapon kedd kivételével 9-től 13 óráig
Csóka község – minden kedden 9-től 13 óráig

A katoni nyilvántartásba való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattat, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében kötelesek megjelenni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonással jár.

A Kikindai Helyi Önkormányzat
Véderőminisztériumi Központja

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-212/2018
Дана: 03.01.2019. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца „Топола“ д.о.о., улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Систем за изђубравање штала за музне краве, пријем стајњака из ових објеката и технолошке канализације из измузишта, сепарације стајњака и одлагања течне и чврсте фазе на животну средину“ на кат. парц. 2895 КО Банатска Топола у Банатској Тополи и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство 3) Објекти за интензиван узгој говеда – Капацитет 200 места за говеда и више.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-213/2018
Дана: 27.12.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Изградња објекта за прераду млека – мини млекара у Кикинди“ на кат. парц. 10449 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-213/2019 од дана 05.12.2018. године, од носиоца пројекта Тутурилов Иван, улица Фејеш Кларе 36, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 470,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,95/18)


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-5/2019
Дана: 26.12.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Vip mobile“ доо, улица Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „NS2242_03 KI_Kikinda_Banini“ радио-базна станица на кат.парц. бр. 426 КО Кикинда, улица Николе Тесле бр. 5, Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 27.12.2018. до 05.01.2019. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-212/2018
Дана: 17.12.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Топола“ д.о.о., улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Систем за изђубравање штала за музне краве, пријем стајњака из ових објеката и технолошке канализације из измузишта, сепарације стајњака и одлагања течне и чврсте фазе на животну средину“ на кат. парц. 2895 КО Банатска Топола у Банатској Тополи.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.12.2018. до 26.12.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-213/2018
Дана: 14.12.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Тутурилов Иван, улица Фејеш Кларе 36, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња објекта за прераду млека – мини млекара у Кикинди“ на кат. парц. 10449 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 14.12.2018. до 24.12.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-205/2018
Дана: 13.12.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Изградња надстрешнице за говеда у оквиру говедарске фарме у Банатској Тополи“ на кат.парц. бр. 2895 КО Банатска Топола, који је заведен под бројем III-07-501-205/2018 од дана 20.11.2018. године, од носиоца пројекта Топола доо, улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 470,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/18)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-205/2018
Дана: 28.11.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Топола доо, улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња надстрешнице за говеда у оквиру говедарске фарме у Банатској Тополи“ на кат.парц. бр. 2895 КО Банатска Топола.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 28.11.2018. до 07.12.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-203/2018
Дана: 16.11.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Објекат за прераду и паковање фолијарног ђубрива и земљишних оплемењивача величине 10,0 х 4,0 м“ на кат.парц. бр. 1234 КО Иђош, који је заведен под бројем III-07-501-203/2018 од дана 06.11.2018. године, од носиоца пројекта Кооператив доо Нови Бечеј, улица Виноградска бб, Бочар, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 470,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/18)СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине,
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-203/2018
Дана: 06.11.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Кооператив доо Нови Бечеј, улица Виноградска бб, Бочар, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Објекат за прераду и паковање фолијарног ђубрива и земљишних оплемењивача величине 10,0 х 4,0 м“ на кат.парц. бр. 1234 КО Иђош.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 06.11.2018. до 16.11.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-201/2018
Дана: 06.11.2018. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ

Носилац пројекта НИС а.д. Блок Промет, Сектор за ХСЕ из Новог Београда, улица Милентија Поповића бр. 1, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Станица за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат.парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Станица за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат.парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 06.11.2018. године до 26.11.2018. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Станица за снабдевање горивом „Кикинда 4““ биће одржана дана 26.11.2018. године у 12h часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 12.


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-180/2018
Дана: 19.10.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Изградња помоћног објекта у функцији главног објекта – гасне станице за течни угљендиоксид“ на кат.парц. бр. 3697/1, 9699/1, 9699/2 и 3705/2 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-180/2018 од дана 08.10.2018. године, од носиоца пројекта „Атлер - Фонтана“ доо, улица Драгутина Ристића бр. 7, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,3/18)НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
пољопривреду и рурални развој
Број: III-07-501-181/2018
Дана: 15.10.2018. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, пољоприведу и рурални развој, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта „НИС“ АД Нови Сад, Народног Фронта 12, Нови Сад, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Изградња хале за електро-магнетно испитивање тубинга и постројење за депарафинацију и прање тубинга у Кикинди“ на кат. парц. 21245/1 КО Кикинда.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Изградња хале за електро-магнетно испитивање тубинга и постројење за депарафинацију и прање тубинга у Кикинди“ на кат. парц. 21245/1 КО Кикинда, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 15.10.2018. године до 02.11.2018. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Изградња хале за електро-магнетно испитивање тубинга и постројење за депарафинацију и прање тубинга у Кикинди“ на кат. парц. 21245/1 КО Кикинда биће одржана дана 05.11.2018. године у 12h часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 12.


НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

ОБАВЕШТЕЊЕ
ГРАЂАНИМА И ЗАПОСЛЕНИМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Улаз у градску управу града Кикинде из улице Браће Татић биће затворен од среде 10.10.2018. године до 22.10.2018. године, због извођења грађевинских радова

Градска управа града Кикинде

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-180/2018
Дана: 08.10.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Атлер - Фонтана“ доо, улица Драгутина Ристића бр. 7, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња помоћног објекта у функцији главног објекта – гасне станице за течни угљендиоксид“ на кат.парц. бр. 3697/1, 9699/1, 9699/2 и 3705/2 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 08.10.2018. до 17.10.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-141/2018
Дана: 17.08.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат Доградња и адаптација стамбено-пословног објекта П+1“ на кат.парц. бр. 5897/1 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-141/2018 од дана 03.08.2018. године, од носиоца пројекта СЗТР „Тестотека“ Кристе Прекпалај ПР, улица Чанадска број 26, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 470,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/18)НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Обавештење

Обавештавамо грађане да третман одраслих форми комараца са земље у насељеним местима на територији Града Кикинда, који није реализован због нестабилних временских услова (петак 03.08.2018.године), планиран је да буде извршен у среду, 08.08.2018.године.

Третман ће се вршити у периоду од 19:30 h до 22:30 h (третман одраслих комараца са земље у свим насељеним местима).
Препарат: Aqua K-Othrine 20EW (активна материја deltametrin).
Напомињемо да је препарат токсичан за пчеле.

Дана 09.08.2018.године
Третман одраслих комараца у центру Кикинде ће се извршити у јутарњим часовима од 05:30h.
Упозоравају се пчелари да је препарат Aqua K-Othrine EW 20 токсичан за пчеле. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третмана о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Секретaријат за заштиту животне средине
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-141/2018
Дана: 03.08.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта СЗТР „Тестотека“ Кристе Прекпалај ПР, улица Чанадска број 26, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Доградња и адаптација стамбено-пословног објекта П+1“ на кат.парц. бр. 5897/1 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.08.2018. до 13.08.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане да ће се третман одраслих форми комараца са земље, ларвицидни третман комараца на каналима и барама, као и третман комараца у подрумима стамбених и других објеката на територији Града Кикинда извршити дана 03.08.2018.године и дана 04.08.2018.године.

Дана 03.08.2018.године
Ларвицидни третман у подрумима стамбених и дугих објеката:
Ларвицидни третман комараца на каналима и барама.
Препарати: Larvastop (активна материја diflubenzuron) и Vectobac 12AS (a.m. Bacillus thuringiensis).
Напомињемо да препарати нису токсични за пчеле.
Од 19 до 22 h- третман одраслих комараца са земље у свим насељеним местима.
Препарат: Aqua K-Othrine 20EW (активна материја deltametrin).
Напомињемо да је препарат токсичан за пчеле.

Дана 04.08.2018.године
Третман одраслих комараца у центру Кикинде ће се извршити у јутарњим часовима од 05:30h.
Упозоравају се пчелари да је препарат Aqua K-Othrine EW 20 токсичан за пчеле. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третмана о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Секретaријат за заштиту животне средине

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-123/2018
Дана: 26.07.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Урбанистички пројекат за изградњу производне хале, анекса за утовар машина и анекса са канцеларијама“ на кат.парц. бр. 9529 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-123/2018 од дана 27.06.2018. године, од носиоца пројекта “GRINDEX” Кикинда, улица Милоша Великог бр. 80, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 470,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/18)НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-127/2018
Дана: 23.07.2018. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/2016), Секретаријат за заштиту животне средине ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о измени и допуни решења дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у издату измењену дозволу за третман, односно складиштење неопасног отпада оператерa „Еко хемик“ доо Нови Сад, улица Липарје бр. 108, Лединци, Нови Сад, Пословна јединица Складиште, Башаидски друм бр. 25, Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине ГУ града Кикинда, број III-07-501-127/2018 од дана 23.07.2018. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-121/2018
Дана: 23.07.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Реконструкција и доградња објекта са променом намене стамбеног у производни објекат – Радионица за производњу сира П+0“ на кат.парц. бр. 1790 КО Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-121/2018 од дана 21.06.2018. године, од носиоца пројекта „Терра Паноница ДОО Мокрин“, улица Светог Саве 25, Мокрин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,3/18)


НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-123/2018
Дана: 16.07.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта “GRINDEX” Кикинда, улица Милоша Великог бр. 80, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Урбанистички пројекат за изградњу производне хале, анекса за утовар машина и анекса са канцеларијама“ на кат.парц. бр. 9529 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.07.2018. до 25.07.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Град Кикинда планира да у наредном периоду изврши продају дела станова у згради у објекту Ц2 (зграда која је поред великог паркинга у центру града). Како би се одредили приоритети у редоследу продаје станове, позивамо све заинтересоване будуће купце да се јаве и тиме допринесу одређивању приоритета продаје.

1. Стан број 2 на првом спрату зграде, двособан, површине 65,93 м2
2. Стан број 5 на другом спрату зграде, једнособан, површине 47,76 м2
3. Стан број 6 на другом спрату зграде, двособан, површине 65,54 м2
4. Стан број 8 на другом спрату зграде, једнособан, површине 47,92 м2
5. Стан број 9 на трећем спрату зграде, једнособан, површине 47,94 м2
6. Стан број 10 на трећем спрату зграде, двособан, површине 72,08 м2
7. Стан број 12 на трећем спрату зграде, једнособан, површине 47,67 м2
8. Стан број 13 на четвртом спрату зграде, трособан, површине 113,33 м2
9. Стан број 14 на четвртом спрату зграде, једнособан, површине 55,75 м2
10. Стан број 15 на четвртом спрату зграде, једнособан, површине 47,63 м2

Пријаву и све додатне информације можете добити на број телефона 410-159 од четвртка 12.07.2018. године до петка 20.07.2018. године у периоду од 07 и 30 до 15 и 30 часова.


ГРАД КИКИНДА
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-53/2018
Дана: 06.07.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Станица за снабдевање дизел горивом“ на кат.парц. бр. 9523/1 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-53/2018 од дана 14.06.2018. године, од носиоца пројекта „ЕУРО-УНА“ Д.О.О., улица Карађорђева бр. 49, Београд, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,3/18)

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-127/2018
Дана: 06.07.2018. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева о измени и допуни решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада оператера „Еко хемик“ доо Нови Сад, улица Липарје бр. 108, Лединци, Нови Сад, Пословна јединица Складиште, Башаидски друм бр. 25, Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева о измени и допуни решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада на територији града Кикинда
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 06.07.2018. године оператер Еко хемик“ доо Нови Сад, улица Липарје бр. 108, Лединци, Нови Сад, Пословна јединица Складиште, Башаидски друм бр. 25, Кикинда, поднео уредан Захтев о измени и допуни решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада оператера на територији града Кикинда.
Рок за достављање мишљења и предлога је 23.07.2018. године.
Увид у поднети Захтева о измени и допуни решења о издавању дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр. 87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-121/2018
Дана: 02.07.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Терра Паноница ДОО Мокрин“, улица Светог Саве 25, Мокрин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Реконструкција и доградња објекта са променом намене стамбеног у производни објекат – Радионица за производњу сира П+0“ на кат.парц. бр. 1790 КО Мокрин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 02.07.2018. до 12.07.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2000. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1988. до 1999. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 16.01.2018. до 28.02.2018. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати
у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Кањижа – сваке радне среде од 09,00 до 13,00 сати
у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем уторка и среде од 09,00 до 13,00 сати
у општини Сента – сваког радног дана, сем уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

Центар Министарства одбране
за локалну самоуправу Кикинда

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásaba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2000-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1988-tól 1999-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2018.01.16-ától 2018.02.28-áig végzik, éspedig:

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig
Ada község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig
Kanizsa község – minden munka szerdán 09,00 órától 13,00 óráig
Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd és szerda kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Zenta község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Csóka község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelennni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

A Kikindai Helyi Önkormányzat
Véderőminisztériumi Központja
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-111/2018
Дана: 25.06.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца Нафтагас – нафтни сервиси доо Нови Сад, улица Пут Шајкашког Одреда бр. 9, Нови Сад, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Изградња хале за електро-магнетно испитивање тубинга и постројење за депарафинацију и прање тубинга у Кикинда“ на кат.парц. бр. 21245/1 КО Кикинда у Кикинди и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 2. Екстрактивна индустрија 5) Бушење у циљу истраживања и екплоатације нафте и природног гаса – Сви пројекти.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-53/2018
Дана: 24.06.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „ЕУРО-УНА“ Д.О.О., улица Карађорђева бр. 49, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Станица за снабдевање дизел горивом“ на кат.парц. бр. 9523/1 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 24.06.2018. до 03.07.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Обавештавамо грађане Кикиндe да ће се дана 25.06.2018. године извршити третман одраслих форми комараца хемијским путем из ваздуха и са земље у насељеним местима на територији града Кикинде. Третман ће се вршити у периоду од 19h до 22h.

Препарати који ће се користити су Aqua K-Othrine EW 20 ( активна материја deltametrin ) и Moslink 0.8 (a.m. lambda-cihalotrin).

Дана 26.06.2018.године ће се извршити третман одраслих форми комараца на градском тргу у раним јутарњим часовима (у времену од 05:30 до 07:00), препаратом Aqua K-Othrine EW 20 ( активна материја deltametrin ).

Упозоравају се пчелари да су препарати токсични за пчеле, те да кошнице затворе или удаље најмање пет километара од места третирања. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третмана о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Секретaријат за заштиту животне средине

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-114/2018
Дана: 11.06.2018. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта Галад“ доо, Башаидски друм бб, Кикинда, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Товилиште свиња капацитета 16200 товљеника у турнусу“ на кат. парц. 2714 КО Банатска Топола.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Товилиште свиња капацитета 16200 товљеника у турнусу“ на кат. парц. 2714 КО Банатска Топола, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 11.06.2018. године до 21.06.2018. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Товилиште свиња капацитета 16200 товљеника у турнусу“ на кат. парц. 2714 КО Банатска Топола биће одржана дана 04.07.2018. године у 12h часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 12.


НАЧЕЛНИК ГУ
Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-102/2018
Дана: 11.06.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Иђошки пут бр. 4, Кикинда, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Изградња постројења за припрему воде, изградње резервоара за чисту воду, пумпне станице и осталих пратећих елемената за побољшање стања у области водоснабдевања на територији града Кикинда“ у Кикинди и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 12. Инфраструктурни пројекти 9) Објекти за јавно водоснабдевање -изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде – Сви пројекти.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-111/2018
Дана: 04.06.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Нафтагас – нафтни сервиси доо Нови Сад, улица Пут Шајкашког Одреда бр. 9, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња хале за електро-магнетно испитивање тубинга и постројење за депарафинацију и прање тубинга у Кикинда“ на кат.парц. бр. 21245/1 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 05.06.2018. до 14.06.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Третман комараца

Обавештавамо грађане Кикиндe да ће се дана 31.05.2018. године извршити ларвицидни третман комараца у подрумима стамбених и других објеката. Препарати који ће се користити су Larva Stop (активна материја diflubenzuron) i Vectobac 12 AS (a.m. bacillus thuringiensis).

Сузбијање одраслих форми комараца ће се извршити истог дана, 31.05.2018. године у вечерњем периоду (у времену од 19h-22h) у свим насељеним местима на територији Града Кикинде, препаратом Aqua K-Othrine EW 20 ( активна материја deltametrin ).

Дана 01.06.2018.године ће се извршити третман одраслих форми комараца на градском тргу у раним јутарњим часовима (у времену од 05:30 до 07:00), препаратом Aqua K-Othrine EW 20 ( активна материја deltametrin )

Напомињемо да је препарат Aqua K-Othrine EW 20 ( активна материја deltametrin ) токсичан за пчеле. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третман о чему ће јавност бити благовремено обавештена.


Секретaријат за заштиту животне средине

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-102/2018
Дана: 21.05.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Иђошки пут бр. 4, Кикинда поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња постројења за припрему воде, изградње резервоара за чисту воду, пумпне станице и осталих пратећих елемената за побољшање стања у области водоснабдевања на територији града Кикинда“ у Кикинди.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, у периоду од 10h до 11h од 21.05.2018. до 30.05.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-88/2018
Дана: 17.05.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Изградња надстрешнице за говеда у оквиру говедарске фарме у Банатској Тополи“ на кат.парц. бр. 2895 КО Банатска Топола, који је заведен под бројем III-07-501-88/2018 од дана 24.04.2018. године, од носиоца пројекта Топола доо, улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,113/17)НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-99/2018
Дана: 15.05.2018. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта Галад“ доо, Башаидски друм бб, Кикинда, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Пројекат за грађевинску дозволу заливног система „Галад““ на кат.парц. бр. 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 к.о. Банатска Топола и 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 к.о. Кикинда.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Пројекат за грађевинску дозволу заливног система „Галад““ на кат.парц. бр. 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 к.о. Банатска Топола и 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 к.о. Кикинда, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 15.05.2018. године до 24.05.2018. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Пројекат за грађевинску дозволу заливног система „Галад““ биће одржана дана 04.06.2018. године у 12h часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 12.


НАЧЕЛНИК ГУ
Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-79/2018
Дана: 14.05.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Замена резервоара за складиштење моторног горива“ на кат.парц. бр. 2037 КО Руско Село, који је заведен под бројем III-07-501-79/2018 од дана 17.04.2018. године, од носиоца пројекта „Нафтна индустрија Србије „НИС“ АД, Блок промет““, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,113/17)НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-81/2018
Дана: 11.05.2018. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/2016), Секретаријат за заштиту животне средине ГУ града Кикинде даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о издатој дозволи за третман, односно складиштење неопасног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за третман, односно складиштење неопасног отпада оператерa „Еко хемик“ доо Нови Сад, улица Липарје бр. 108, Лединци, Нови Сад, Пословна јединица Складиште, Башаидски друм бр. 25, Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине ГУ града Кикинда, број III-07-501-81/2018 од дана 11.05.2018. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-24/2018
Дана: 10.05.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Израда СООЖС за локацију КИУ23, КИО23, МОКРИН ПТТ-УМТС“ на кат.парц. бр. 2253 КО Мокрин, Трг 9. Јануар бб, Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-24/2018 од дана 26.02.2018. године, од носиоца пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,113/17)НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-26/2018
Дана: 10.05.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Израда СООЖС за локацију КИ01, КИХ01, КИУ01, КИЛ01 КИКИНДА“ на кат.парц. бр. 6200 КО Кикинда, улица Генерала Драпшина бр. 26, Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-26/2018 од дана 26.02.2018. године, од носиоца пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,113/17)НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-25/2018
Дана: 10.05.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Израда СООЖС за локацију КИУ26, КИО26, ИЂОШ 3“ на кат.парц. бр. 1263 КО Иђош, улица Миливоја Оморца бр. 51, Иђош (Теленоров стуб), који је заведен под бројем III-07-501-25/2018 од дана 26.02.2018. године, од носиоца пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанина, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,113/17)


НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-77/2018
Дана: 07.05.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта „FCC“ Кикинда доо, Генерала Драпшина бр. 20, Кикинда, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Третман неопасног отпада поступком компостирања на подцелини „Iв“ у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди“ на кат.парц. бр. 11234/5 КО Кикинда и истим донео решењем, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи II. под тачком 14. Остали пројекти 2) Постројења за управљање отпадом – третман отпада механичким и/или биолошким поступцима – сви пројекти.

Овим решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да најкасније у року од годину дана од коначности решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину и утврђено је да носилац пројекта не може приступити извођењу и употреби пројекта без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-78/2018
Дана: 07.05.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта „FCC“ Кикинда доо, Генерала Драпшина бр. 20, Кикинда, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Механички третман неопасног отпада на подцелини „Iв“ у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди“ на кат.парц. бр. 11234/5 КО Кикинда и истим донео решењем, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи II. под тачком 14. Остали пројекти 2) Постројења за управљање отпадом – третман отпада механичким и/или биолошким поступцима – сви пројекти.

Овим решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да најкасније у року од годину дана од коначности решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину и утврђено је да носилац пројекта не може приступити извођењу и употреби пројекта без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-23/2018
Дана: 07.05.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Израда СООЖС за локацију КИУ25, КИЛ25, КИКИНДА 4“ на кат.парц. бр. 3532 КО Кикинда, улица Жарка Зрењанина бр. 96, Кикинда (Теленоров стуб), који је заведен под бројем III-07-501-23/2018 од дана 26.02.2018. године, од носиоца пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,113/17)НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-22/2018
Дана: 07.05.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Израда СООЖС за локацију КИ15, КИУ15, КИЛ15 КИКИНДА 3“ на кат.парц. бр. 2138/1 КО Кикинда, улица Светозара Милетића бр. 198, Кикинда (Кикиндски млин), који је заведен под бројем III-07-501-22/2018 од дана 26.02.2018. године, од носиоца пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,113/17)НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-21/2018
Дана: 07.05.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Израда СООЖС за локацију КИ04, КИУ04, КИЛ04 КИКИНДА“ на кат.парц. бр. 20811/14 КО Кикинда, улица Башаидски пут бр. 25 (Фабрика „Хемик), Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-21/2018 од дана 26.02.2018. године, од носиоца пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,113/17)НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-84/2018
Дана: 03.05.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца „Галад“ доо из Кикинде, улица Башаидски друм бб, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „„Пројекат за грађевинску дозволу заливног система „Галад““ на кат.парц. бр. 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 к.о. Банатска Топола и 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 к.о. Кикинда и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 1. Пољопривреда, аквакултура и шумараство 1) Системи за наводњавање и одводњавање – мелиоративни системи – Подручје на коме се простиру је веће од 20 ha.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-88/2018
Дана: 30.04.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Топола доо, улица Кикиндска бр. 25, Банатска Топола, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња надстрешнице за говеда у оквиру говедарске фарме у Банатској Тополи“ на кат.парц. бр. 2895 КО Банатска Топола.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 30.04.2018. до 09.05.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Обавештавамо грађане Кикиндe да ће се дана 27.04.2018. године од 12h извршити ларвицидни третман комараца са земље на каналима и барама у насељеним местима на територији Града Кикинде. Препарати који ће се користити су Larva Stop (активна материја diflubenzuron) i Vectobac 12 AS (a.m. bacillus thuringiensis).

Напомињемо да препарати нису опасни за пчеле.

Сузбијање одраслих форми комараца ће се извршити истог дана, 27.04.2018. године у вечерњем периоду (у времену од 18h-21h) у свим насељеним местима на територији Града Кикинде, препаратом Aqua K-Othrine EW 20 ( активна материја deltametrin ).
У суботу 28.04.2018.године ће се извршити третман одраслих форми комараца на градском тргу у раним јутарњим часовима (у времену од 05:30 до 07:00), препаратом Aqua K-Othrine EW 20 ( активна материја deltametrin )

Услуге систематског сузбијања комараца на територији Кикинде вршиће „Циклонизација“ ад из Новог Сада.

Напомињемо да је препарат Aqua K-Othrine EW 20 ( активна материја deltametrin ) токсичан за пчеле. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третман о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-79/2018
Дана: 24.04.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Нафтна индустрија Србије „НИС“ АД, Блок промет““, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Замена резервоара за складиштење моторног горива“ на кат.парц. бр. 2037 КО Руско Село.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 24.04.2018. до 04.05.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-24/2018
Дана: 23.04.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Израда СООЖС за локацију КИУ23, КИО23, МОКРИН ПТТ-УМТС“ на кат.парц. бр. 2253 КО Мокрин, Трг 9. Јануар бб, Мокрин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 23.04.2018. до 02.05.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-26/2018
Дана: 23.04.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Израда СООЖС за локацију КИ01, КИХ01, КИУ01, КИЛ01 КИКИНДА“ на кат.парц. бр. 6200 КО Кикинда, улица Генерала Драпшина бр. 26, Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 23.04.2018. до 02.05.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-25/2018
Дана: 23.04.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Израда СООЖС за локацију КИУ26, КИО26, ИЂОШ 3“ на кат.парц. бр. 1263 КО Иђош, улица Миливоја Оморца бр. 51, Иђош (Теленоров стуб).

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 23.04.2018. до 02.05.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-84/2018
Дана: 20.04.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Галад“ доо, Башаидски друм бб, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Пројекат за грађевинску дозволу заливног система „Галад““ на кат.парц. бр. 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 к.о. Банатска Топола и 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 к.о. Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.04.2018. до 30.04.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-23/2018
Дана: 18.04.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Израда СООЖС за локацију КИУ25, КИЛ25, КИКИНДА 4“ на кат.парц. бр. 3532 КО Кикинда, улица Жарка Зрењанина бр. 96, Кикинда (Теленоров стуб).

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 18.04.2018. до 27.04.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Обавештавају се грађани да могу извршити увид у Јадинствени бирачки списак непосредно у згради Градске управе града Кикинде, соба бр. 10 или електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

Грађани могу поднети захтеве за упис или промену података у Јединственом бирачком списку у Градској управи на посебном обрасцу који се може преузети у канцеларији бр. 10. Потребно је да уз захтев приложе и одређена документа- доказе ради остваривања тог права (лична карта, изводи из матичних књига , доказ о пребивалишту, уверење о држављанству, правоснажно решење о враћању пословне способности).

Упис у бирачки списак је услов за остваривања бирачког права, а бирач може бити само једном уписан у бирачки списак.
У бирачки списак уписују се пунолетни и пословно способни држављани Републике Србије односно лица која имају бирачка право–према месту пребивалишта.


Поступак уписа, промена (измена, допуна или исправка) и брисање из бирачког списка спроводи се по службеној дужности или на захтев грађана. Грађанин захтев за промену у бирачком списку подноси градској управи по месту пребивалишта.

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-22/2018
Дана: 16.04.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Израда СООЖС за локацију КИ15, КИУ15, КИЛ15 КИКИНДА 3“ на кат.парц. бр. 2138/1 КО Кикинда, улица Светозара Милетића бр. 198, Кикинда (Кикиндски млин).

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.04.2018. до 25.04.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-21/2018
Дана: 16.04.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Израда СООЖС за локацију КИ04, КИУ04, КИЛ04 КИКИНДА“ на кат.парц. бр. 20811/14 КО Кикинда, улица Башаидски пут бр. 25 (Фабрика „Хемик), Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.04.2018. до 25.04.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-78/2018
Дана: 16.04.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „FCC“ Кикинда доо, Генерала Драпшина бр. 20, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Механички третман неопасног отпада на подцелини „Iв“ у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди“ на кат.парц. бр. 11234/5 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.04.2018. до 26.04.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-77/2018
Дана: 16.04.2018. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „FCC“ Кикинда доо, Генерала Драпшина бр. 20, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Третман неопасног отпада поступком компостирања на подцелини „Iв“ у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди“ на кат.парц. бр. 11234/5 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.04.2018. до 26.04.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-81/2018
Дана: 11.04.2018. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада оператера „Еко хемик“ доо Нови Сад, улица Липарје бр. 108, Лединци, Нови Сад, Пословна јединица Складиште, Башаидски друм бр. 25, Кикинда

Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 27.03.2018. године оператер „Еко хемик“ доо Нови Сад, улица Липарје бр. 108, Лединци, Нови Сад, Пословна јединица Складиште, Башаидски друм бр. 25, Кикинда, поднео уредан Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 26.04.2018. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.


НАЧЕЛНИК ГУ

Љубан Средић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-57/2018
Дана: 05.04.2018. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за Пројекат „Складиштење неопасног отпада на подцелини „Iв“ у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди“ на кат.парц. бр. 11234/5 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-57/2018 од дана 16.03.2018. године, од носиоца пројекта „FCC“ Кикинда доо, Генерала Драпшина бр. 20, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,113/17).

НАЧЕЛНИК ГУ
Љубан Средић
 

 ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Привредно друштво „FCC“ Кикинда доо“ из Кикинде, улица Генерала Драпшина 20 поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Складиштење неопасног отпада на подцелини Iв“ у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди на кат.парц. бр. 11234/5 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.03.2018. до 26.03.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

НАЧЕЛНИК ГУ
Љубан Средић

 Упис деце у први разред ОШ у школској 2018/19. години

На основу члана 18., члана 20., члана 21. и члана 22. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 ) надлежни орган локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље о деци која су стасала за упис и која су уписана у школу.

У први разред школске 2018/19. године уписују се деца која до почетка школске године (01. септембар 2018. године) имају најмање шест и по, а највише седам и по година. Другим речима, обавезу уписа (пријављивања) за полазак у први разред имају родитељи (старатељи) деце рођене од 01. марта 2011. до 29. фебруара 2012. године. У први разред уписују се и деца са шест до шест и по година, након провере спремности за полазак у школу. Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других оправданих разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.
Пријављивање за упис у први разред вршиће се у просторијама основних школа у селима, а у Кикинди у Градској управи – Услужном центру (шалтер бр. 5.) – Трг српских добровољаца бр. 12, у периоду од 27. марта 2018. године до 27. априла 2018. године, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова.

Родитељи (старатељи) су дужни да приликом пријављивања понесу са собом:
1. фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете,
2. доказ (уверење) о здравственом прегледу детета,
3. личну карту са тачном адресом становања лица (родитељ – старатељ) код којег дете станује.

Након истека предвиђеног рока, од 30. априла 2018. године, пријављивање деце са подручја града вршиће се у Секретаријату за друштвене делатности – Трг српских добровољаца 12., канцеларија број 17.

Основним школама у селима доставили смо извод из евиденције матичара, односно списак деце из евиденције предшколске установе, која треба да се упишу у први разред, рођене од 01. марта 2011. до 28. фебруара 2012. године.

Молимо Вас да на прикладан начин обавестите родитеље (старатеље) и децу о времену и месту уписа.

За сва додатна обавештења можете се обратити Секретаријату непосредно или телефоном број 0230/410-109.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Геронтолошки центар Кикинда“, улица Генерала Драпшина бр. 99, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња објекта за становање одраслих и старих лица спратности П+1+Пот“ на кат.парц. бр. 9278 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.02.2018. до 01.03.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ
Љубан Средић
 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Zoppas industries serb“ д.о.о, Зрењанински пут бб, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Производни објекат“ на кат.парц. бр. 21714 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.02.2018. до 01.03.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ
Љубан Средић
 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Еко хемик“ доо Нови Сад, улица Липарје бр. 108, Лединци, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Објекат за складиштење и третман у циљу припреме за транспорт неопасног отпада“ на кат.парц. бр. 20811/2 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.02.2018. до 01.03.2018. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

НАЧЕЛНИК ГУ
Љубан Средић
 

На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, Град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта „BPS BIOTEC ORGANIC“ д.о.о. из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 23Ц, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Биогасна електрана инсталисане снаге до 1MW“ у Мокрину на кат.парц. бр. 20081/1 КО Мокрин.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Биогасна електрана инсталисане снаге до 1MW“ у Мокрину на кат.парц. бр. 20081/1 КО Мокрин, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 23.02.2018. године до 05.03.2018. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Биогасна електрана инсталисане снаге до 1MW“ биће одржана дана 06.03.2018. године у 12h часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 12.


НАЧЕЛНИК ГУ
Љубан Средић
 

ОБАВЕШТЕЊЕ - попис незаконито изграђених објеката

Овим путем позивамо све власнике бесправно изграђених објеката које Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији Града Кикинде није, из објективних разлога, могла да попише да пријаве своје бесправно саграђене објекате.

Пријава се може извршити на обрасцима који се налазе у Услужном центру Градске управе града Кикинде, сто бр. 7, где се могу добити и све потребне информације око поступка озакоњења.

Напомињемо да је у члану 2. Закона о озакоњењу објеката (,,Сл. гласник РС” број 96/2015) наведено да озакоњење, у смислу овог Закона, представља јавни интерес за Републику Србију, те су сходно томе, надлежни органи дужни да предузму све потребне мере и радње у циљу озакоњења беспавно изграђених објеката.


НАЧЕЛНИК
Љубан Средић

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - Упис у војну евиденцију

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2000. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1988. до 1999. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 16.01.2018. до 28.02.2018. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати
у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Кањижа – сваке радне среде од 09,00 до 13,00 сати
у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем уторка и среде од 09,00 до 13,00 сати
у општини Сента – сваког радног дана, сем уторка од 09,00 до 13,00 сати
у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

Центар Министарства одбране
за локалну самоуправу Кикинда 

 É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásaba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2000-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1988-tól 1999-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2018.01.16-ától 2018.02.28-áig végzik, éspedig:

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig
Ada község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig
Kanizsa község – minden munka szerdán 09,00 órától 13,00 óráig
Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd és szerda kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Zenta község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Csóka község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelennni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

A Kikindai Helyi Önkormányzat
Véderőminisztériumi Központja

ОБАВЕШТЕЊЕ - Упис деце у школу

На основу члана 18., члана 20., члана 21. и члана 22. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017), обавештавамо родитеље, односно старатеље деце рођене у периоду од 01. марта 2011. до 29. фебуара 2012. године, а биће уписана у први разред основне школе за школску 2018/2019. годину, да могу изабрати основну школу у коју ће да упишу дете, подношењем захтева изабраној школи најкасније до 01. фебруара 2018. године.

Одлуком о броју и просторном распореду – мрежи основних школа са седиштем на територији града Кикинда утврђено је да се основно образовање и васпитање остварује у седамнаест основних школа: 15 редовних основних школа, једној основној музичкој школи и једној основној школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Упис ученика у први разред основних школа у граду Кикинди регулисан је Решењем о одређивању подручја (улица) у Кикинди са којих се деца уписују у први разред основних школа школске 2018/2019. године. Упис ученика у први разред, у коме се образовно-васпитни рад изводи на мађарском језику, вршиће се са територије града Кикинде, а настава ће се одвијати у ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Родитељи, односно старатељи деце рођене у периоду од 01. марта 2011. до 29. фебруара 2012. године, могу да се информишу, о подручју школе коме припада њихово дете, у Секретаријату за друштвене делатности Градске управе града Кикинда, канцеларија број 17, или позивом на број телефона 0230/410-109.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

Упис деце, родитеља који нису поднели захтев изабраној школи до 01. фебруара 2018. године, вршиће се искључиво према подручју школе којој дете припада.

Упис ученика у први разред основних школа организоваће се у другој половини марта 2018. године, у Услужном центру Градске управе града Кикинда, о чему ће родитељи накнадно бити обавештени.

САСТАНАК СВИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТАНАРА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА – ПЕТАК, 17. НОВЕМБАР 2017. У 17,00 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Градска управа града Кикинде – Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности је орган надлежан за регистрацију односно пререгистрацију скупштина стамбених заједница (раније скупштине или савети зграда) по одредбама Закона о становању и одржавању зграда (''Службени лист РС'', бр. 104/2016). До краја године свака зграда мора да има свог управника а станари зграда могу изабрати неког од станара за управника зграде или закључити уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања. У супротном Градска управа има обавезу да привремено именује принудног управника, са листе професионалних управника која се води код Привредне коморе Србије. Принуда управа траје само онолико колико станарима треба да се договоре и изаберу управника. Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности је до сада у три наврата (јуна, септембра и октобра) у ''Новим кикиндским новинама'' објављивао обавештење о поступку регистрације стамбених заједница и о саветодавној помоћи за унапређење енергетске ефикаснонсти зграда. Исто обавештење је објављено и на интернет сајту (Kikinda Online) и огласној табли Градске управе. На интернет сајту Градске управе су објављени и обрасци у вези са поступком регистрације стамбених заједница. Свим председницима скупштина/савета зграда евидентираних односно регистрованих по ранијем Закону о становању је током октобра на кућне адресе достављено наведено обавештење. Све информације и обрасци у вези са постпуком регистрације односно пререгистрације стамбених заједница могу се добити у канцеларији бр. 55 у току радног дана (07,30 – 15,30 часова).

Градска управа ће у петак, 17. новембра 2017. године у Свечаној сали са почетком у 17,00 часова организовати састанак са свим заинтересованим станарима и грађанима на тему поступка регистрације односно пререгистрације стамбених заједница (скупштина зграда). Позивају се сви заинтересовани да присуствују овом састанку.

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

САВЕТОДАВНА ПОМОЋ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Све скупштине стамбених заједница (скушштине или савети станара) мораће до 12. децембра 2017. године да се ускладе са новим Законом о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'', бр. 104/2016), а то значи да ће и они који већ имају изабране представнике, као и они који их немају морати да се састану и изаберу управнике. Изабрани представници ће морати да ''пререгиструју'' досадашње скупштине станара у стамбене заједнице. Стамбене зграде које до сада нису имале регистроване скуштине или савете станара мораће да региструју стамбену заједницу до наведеног рока. Регистрација стамбених заједница ће се вршити у Градској управи града Кикинде - Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Регистрација стамбених заједница је предвиђена као ''једношалтерски'' систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

Законом је по први пут успостављен систем регистрације стамбених заједница у целој земљи, чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденција о стамбеним заједницама.

За више информација о начину регистрације стамбених заједница и потребној документацији за регистрацију (пријава за регистрацију, записник са седнице и одлука о избору управника и друго) можете се обратити у канцеларију бр. 55 Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца 12.

За обрасце/моделе аката и потребну документацију видети интернет-сајт: kikinda.org.rs (KikindaOnline) (Информације-Саопштења за јавност-Актуелна-Регистрација стамбених заједница)

Законом је дефинисан одрживи развој становања као унапређење услова становања грађана и очувања и унапређења вредности стамбеног фонда уз унапређење енергетске ефикасности, смањења негативних утицаја на животну средину и рационално коришћење ресурса, односно, усклађивање економског и социјалног развоја и заштите животне средине приликом развоја стамбеног сектора, што представља јавни интерес.

За саветодавне услуге за унапређење енергетске ефикасности зграда можете се обратити градском енергетском менаџеру Бранислави Чичулић, канцеларија бр. 50, тел. 410-233, сваког четвртка од 7,30 до 15,30 сати.

OБАВЕШТЕЊЕ

На основу Јавног позива уз учешће града Кикинде у суфинансирању експлоатационих бунара број V-320-209/2017.године и Јавног позива уз учешће града Кикинде у суфинансирању набавке опреме намењене пољопривредној производњи број V-320-208/2017, Секретаријат за општу управу и заједничке послове градске управе града Кикинде, обавештава сва заинтересована пољопривредна газдинства да је рок за подношење пријава по горе наведеним позивима, продужен и то;

- Јавни позив уз учешће Града Кикинде у суфинансирању изградње експлоатационих бунара број V-320-209/2017. од 18.07.2017.године;
Рок за подношење пријава- до утрошка средстава.

- Јавног позива уз учешће града Кикинде у суфинансирању набавке опреме намењене пољопривредној производњи број V-320-208/2017 од 18.07.2017.год.
Рок за подношење пријава- 16.10.2017.године

- Јавни конкурс за расподелу средстава намењених програмским активностима Удружења у традиционалним манифестацијама и пројектима из области гастрономијеи туризма број V-320-229/2017. од 30.08.2017.године
Рок за подношење пријава - 16.10.2017.године

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-112/2017
Дана: 27.07.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Измештање постојећих инсталација и прикључака на комуналну инфраструктуру и изградњу нових“ на кат.парц. бр. 10735/9, (10735/10), 10735/7, 10735/8 и 21681 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-112/2017 од дана 28.06.2017. године, од носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије, улица Народног Фронта бр. 12, Нови Сад, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,..., 61/17)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-138/2017
Дана: 18.07.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „MK Commerce doo“, Трг Марије Трандафил 7, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Станица за снабдевање дизел горивом моторних возила“ на кат.парц. бр. 9524 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 18.07.2017. до 28.07.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-111/2017
Дана: 14.07.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Изградња МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар“ на кат.парц. бр. 21217/2, 21217/3, 21538/1, 21457/2, 21697, 10738/4, 21681, 20865/2, 20866/2, 20867/2, 20868/2, 20869/2, 20870/2, 20871/2, 20872/2, 20873/14, 20873/15, 20873/10, 20873/2, 20873/4, 20875/2, 20876/4, 20877, 20882, 20883/3, 20883/2, 20884, 20885, 20888, 20889/2, 20889/3, 20890/2, 20890/1, 20893, 20894, 20897, 20914/1, 20914/2, 20919, 20920/5, 20921, 21128/2, 21128/1, 21124, 21127, 21123, 21118, 21116, 21117, 21114, 21113, 21112/7, 21112/3, 21112/2, 21112/1, 21110, 21111, 21108, 21104, 21102, 21100, 21097/2, 21097/1, 21096/1, 21096/4, 21096/5, 21095, 21094/2, 20194/1, 21091/1, 21088, 21087, 21084, 21083, 21081, 21080, 21078, 21077, 21076, 21075, 21074, 21071/1, 21071/2, 21070, 21067, 21066, 21065/2, 21065/4, 21065/3, 21065/9, 21065/8, 1065/1, 21064, 21062, 21061, 21060, 21059, 21058/9, 21058/8, 21058/6, 21058/5, 10732/1, 21679, 10732/3, 10732/6, 10730/2, 10730/1, 10729, 10727, 10726, 10725, 10722, 10721, 10719, 10717, 10716, 10713, 10712, 10710, 10687, 10684, 10677, 10675, 10674, 10672, 10671, 10669, 10668, 10667, 10666/2, 10666/1, 20922, 20923, 20927, 20928, 20930/1, 20930/2, 20931, 20933, 20934, 20938, 20939, 20940, 20944/1, 20944/2, 20945, 20947/2, 20947/3, 20947/4, 20947/5, 20947/6, 20948/2, 20949, 20950/1, 20951, 20952, 20953, 20956/2, 20956/1, 2095, 20958, 20959/1, 20960, 20961, 20962, 20963/1, 20963/2, 10735/1, 10592, 21676/1, 21675 и 10735/3 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-111/2017 од дана 03.07.2017. године, од носиоца пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,61/17)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-110/2017
Дана: 10.07.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта “GIGRAPHIX DOO”, улица Милоша Великог бр. 85, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Постројење за рециклажу отпадних тонер касета за ласерске штампаче“ на кат.парц. бр. 1429 и 1430 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 10.07.2017. до 20.07.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-112/2017
Дана: 07.07.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Нафтна индустрија Србије, улица Народног Фронта бр. 12, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Измештање постојећих инсталација и прикључака на комуналну инфраструктуру и изградњу нових“ на кат.парц. бр. 10735/9, (10735/10), 10735/7, 10735/8 и 21681 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 07.07.2017. до 17.07.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-111/2017
Дана: 03.07.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар“ на кат.парц. бр. 21217/2, 21217/3, 21538/1, 21457/2, 21697, 10738/4, 21681, 20865/2, 20866/2, 20867/2, 20868/2, 20869/2, 20870/2, 20871/2, 20872/2, 20873/14, 20873/15, 20873/10, 20873/2, 20873/4, 20875/2, 20876/4, 20877, 20882, 20883/3, 20883/2, 20884, 20885, 20888, 20889/2, 20889/3, 20890/2, 20890/1, 20893, 20894, 20897, 20914/1, 20914/2, 20919, 20920/5, 20921, 21128/2, 21128/1, 21124, 21127, 21123, 21118, 21116, 21117, 21114, 21113, 21112/7, 21112/3, 21112/2, 21112/1, 21110, 21111, 21108, 21104, 21102, 21100, 21097/2, 21097/1, 21096/1, 21096/4, 21096/5, 21095, 21094/2, 20194/1, 21091/1, 21088, 21087, 21084, 21083, 21081, 21080, 21078, 21077, 21076, 21075, 21074, 21071/1, 21071/2, 21070, 21067, 21066, 21065/2, 21065/4, 21065/3, 21065/9, 21065/8, 1065/1, 21064, 21062, 21061, 21060, 21059, 21058/9, 21058/8, 21058/6, 21058/5, 10732/1, 21679, 10732/3, 10732/6, 10730/2, 10730/1, 10729, 10727, 10726, 10725, 10722, 10721, 10719, 10717, 10716, 10713, 10712, 10710, 10687, 10684, 10677, 10675, 10674, 10672, 10671, 10669, 10668, 10667, 10666/2, 10666/1, 20922, 20923, 20927, 20928, 20930/1, 20930/2, 20931, 20933, 20934, 20938, 20939, 20940, 20944/1, 20944/2, 20945, 20947/2, 20947/3, 20947/4, 20947/5, 20947/6, 20948/2, 20949, 20950/1, 20951, 20952, 20953, 20956/2, 20956/1, 2095, 20958, 20959/1, 20960, 20961, 20962, 20963/1, 20963/2, 10735/1, 10592, 21676/1, 21675 и 10735/3 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.07.2017. до 13.07.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-97/2017
Дана: 23.06.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта „Кипетрол“ доо, Торђански бр. 1, Башаид, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Биогасно постројење“ на кат.парц. бр. 9320/1 КО Башаид и истим донео решењем, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 14. Остали пројекти 11) Постројења за производњу био гаса.

Овим решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да најкасније у року од годину дана од коначности решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину и утврђено је да носилац пројекта не може приступити извођењу и употреби пројекта без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-90/2017
Дана: 19.06.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Израда СООЖС за локацију КИ05, КИУ05, КИЛ05 Мокрин“ на кат.парц. бр. 16671 КО Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-90/2017 од дана 29.05.2017. године, од носиоца пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-76/2017
Дана: 19.06.2017. године
Кикинда


На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине ГУ града Кикинда даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


На захтев носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије из Новог Сада, који је заведен под бројем III-07-501-76/2017 од дана 21.04.2017.године за ПРОЈЕКАТ „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат. парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.
У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004,..., 14/2016) и другим прописима на снази, предузима следеће мере заштите животне средине:
Мере у току рушења и изградње објекта
1.Израдити и поступати у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, Планим превентивних мера и Пројектом уклањања (рушења) објекта
2. Извршити инертизацију и чишћење складишних резервоара и инсталације за развод горива пре њиховог уклањања, а послове инертизације и чишћења поверити овлашћеном оператеру
3. Након уклањања резервоара за течна горива извршити испитивање земљишта
4. Сав неопасан и опасан отпад који настане уклањањем објекта предати овлашћеном оператеру уз одговарајући документ о кретању отпада
5. За настали опасан отпад након чишћења резервоара и инсталација, израдити Извештај о испитивању отпада
6.Вршити редовно квашење манипулативних површина и спречити расипањеграђевинског материјала током транспорта
7. У случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације обавезна је санација загађеног земљишта
8. Све грађевинске и инсталатерске радове извршити у потпуности у складу са техничком документацијом
Мере у току редовног рада објекта
1. Спроводити мере заштите животне средине које се односе на:
- заштиту вода према Закону о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), као и подзаконских аката донетих на основу овог Закона
- одржавање ниво аерозагађења у складу са Законом о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013)
- заштиту од буке према Закону о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010), као и подзаконска акта донета на основу овог Закона
- управљање насталим отпадом према Закону о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закону о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), каоиподзаконска акта донета на основу ових закона
- заштиту земљишта од контаминације
2. Поступати у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и "Сл. гласник
РС", бр. 53/93, 67/93 и 48/94), Правилником о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива ("Сл. лист СФРЈ", бр. 27/71 и 29/71 -испр. и "Сл. гласник РС", бр. 108/2013) и Правилника о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина ("Сл. гласник РС", бр. 1/2012, 25/2012 и 48/2012).
3.У сектору резервоара, уградити пијезометар за праћење квалитета подземних вода, у свему у складу са претходно прибављеним условима надлежног органа
4.Обезбедити испитивање и праћење квалитета подземних вода у пијазометрима
5.Сви објекти, резервоари и цевоводи за складиштење и транспорт горива морају бити водонепропусни. Резервоари морају бити са дуплим плаштом и опремљени уређајима за детекцију цурења горива
6. Веза аутоцистерне и црева за претакање, као и веза црева са отвором за претакање на подземном резервоару мора бити апсолутно непропусна.
7. Танкване поставити тако да задовоље укупну количину горива који се складишти
8. Предвидети мере за спречавање загађења воде и земљишта у случају инцидентних ситуација , због цурења горива из резервоара, цевовода и отвора за испуштање талога
9. Предвидети сепаратни тип интерне канализационе мреже , посебно за сакупљање и одвођење условно чистих атмосферских вода, посебно за потенцијално зауљене атмосферске воде и посебно за санитарно-фекалне отпадне воде
10. Санитарно-фекалне отпадне воде испуштати у јавну канализациону мрежу према условима ЈП "Кикинда"
11. Условно чисте атмосферске воде са кровова, надстрешница и тротоара могу се без претходног третмана испуштати на околни терен
12. Преко овлашћеног предузећа организовати пражњење и одвожење садржаја из таложника и сепарата у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016).
13. За потенцијално зауљене отпадне воде које настају на комплексу обезбедити примарно пречишћавање
14. Атмосферске воде са зауљених површина (претакачка места, паркинг, саобраћајнице) прикључити на интерну канализациону мрежу , преко сепаратора и таложника.
15. Обезбедити испитивање квалитета отпадних вода пре и након пречишћавања путем сепаратора.
16. Пре и у току пуне експлоатације објекта, извршити контролно мерење емисије штетних полутаната у ваздух, а током експлоатације вршити месечно мерење садржаја угљоводоника., олова, оловних бензина
17. Загађење ваздуха од емисије бензинских пара, ТНГ и издувних гасова возила уваздуху утврдити мерењем имисије укупних угљоводоника у правцу ветра (узорак од 1h).
18. Предвидети уградњу система за одсисавање бензинских и дизел пара и повратак у резервоар, односно цистерну, на свим аутоматима за издавање горива, као и на заједничком утакачком шахту
19. Извршити једно мерење нултог стања комуналне буке пре пуштања у рад пумпе, а у току редовног рада извршити друго мерење комуналне буке код најближих стамбених објеката
20. Потребно је водити документ о кретању отпада за све врсте отпада на локацији
21. Чврст комунални отпад одлагати у контејнер, који ће бити обезбеђен и постављен у оквиру комплекса. Пражњење контејнера обезбедити преко оператера FCC доо Кикинда
22. Пре почетка пуштања у рад објекта, неопходно је извршити снимање изведеног стања
23. Спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, изливање, просипање,исцуривање горива и др), као и мере за отклањање последица у случају удесних ситуација (средства за противпожарну заштиту, поседовање одговарајућег сорбента и др) у складу са сагласношћу надлежног органа за спровођење мера заштите од пожара
24. За предметни објекат израдити Програм праћења утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) и његово спровођење вршити у складу са важећом законском регулативом.

Мере након престанка рада објекта
1. Демонтажа целокупне опреме
2.Ремедијација земљишта уколико је претходно утврђено да је контаминација изнад дозвољених граница према пројекту регенерације
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-97/2017
Дана: 09.06.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Кипетрол“ доо, Торђански бр. 1, Башаид, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Биогасно постројење“ на кат.парц. бр. 9320/1 КО Башаид.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 09.06.2017. до 19.06.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-90/2017
Дана: 07.06.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Израда СООЖС за локацију КИ05, КИУ05, КИЛ05 Мокрин“ на кат.парц. бр. 16671 КО Мокрин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 07.06.2017. до 17.06.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-78/2017
Дана: 04.05.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Одржавање стамбеног објекта“ на кат.парц. бр. 19 КО Сајан, који је заведен под бројем III-07-501-78/2017 од дана 24.04.2017. године, од носиоца пројекта Месна заједница Сајан, улица Велика бр. 92, Сајан, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-76/2017
Дана: 27.04.2017. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта Нафтна индустрија Србије из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат.парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат.парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 27.04.2017. године до 06.05.2017. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ биће одржана дана 17.05.2017. године у 12h часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 12.


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-78/2017
Дана: 24.04.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Месна заједница Сајан, улица Велика бр. 92, Сајан, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Одржавање стамбеног објекта“ на кат.парц. бр. 19 КО Сајан.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 24.04.2017. до 04.05.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-55/2017
Дана: 18.04.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Изградња стамбено-пословног објекта“ на кат.парц. бр. 21705 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-55/2017 од дана 21.03.2017. године, од носиоца пројекта Вања Трифунац, улица Светозара Милетића бр. 112, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-65/2017
Дана: 13.04.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Изградња подземног 20 кV кабловског вода дужине око 1510 м и МБТС „Заливни подсистем С1 Козара“ 10(20)/0,4 кV, 400 (630) кVА“ на кат.парц. бр. 4725/1, 4645, 4760, 3219/2, 3219/3 и 3219/4 КО Банатско Велико Село, који је заведен под бројем III-07-501-65/2017 од дана 03.04.2017. године, од носиоца пројекта АД „КОЗАРА“ из Банатског Великог Села, улица Омладинска бр. 2, Банатско Велико Село, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-50/2017
Дана: 13.04.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Израда СООЖС за локацију КИУ22, КИЛ22 Кикинда“ на кат.парц. бр. 8312 и 8313 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-50/2017 од дана 14.03.2017. године, од носиоца пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-65/2017
Дана: 03.04.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта АД „КОЗАРА“ из Банатског Великог Села, улица Омладинска бр. 2, Банатско Велико Село, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња подземног 20 кV кабловског вода дужине око 1510 м и МБТС „Заливни подсистем С1 Козара“ 10(20)/0,4 кV, 400 (630) кVА“ на кат.парц. бр. 4725/1, 4645, 4760, 3219/2, 3219/3 и 3219/4 КО Банатско Велико Село.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.04.2017. до 13.04.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-56/2017
Дана: 29.03.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Изградња зграде П+0 са једним станом и складишта пољопривредних производа“ на кат.парц. бр. 1059 КО Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-56/2017 од дана 17.03.2017. године, од носиоца пројекта Бајшански Неца и Милица из Мокрина, улица Маркових бр. 43, Мокрин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-51/2017
Дана: 29.03.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Производно-логистички центар“ на кат.парц. бр. 20946 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-51/2017 од дана 15.03.2017. године, од носиоца пројекта Друштво за трговину и услуге Промедиа доо, улица Краља Петра Првог бр. 114, Кикинда , донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-45/2017
Дана: 29.03.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Одгајивачница паса“ на кат.парц. бр. 548 и 549 КО Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-45/2017 од дана 17.03.2017. године, од носиоца пројекта Миланa Весков из Мокрина, улица Арсенија III Чарнојевића бр. 42, Мокрин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-55/2017
Дана: 28.03.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Вања Трифунац, улица Светозара Милетића бр. 112, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња стамбено-пословног објекта“ на кат.парц. бр. 21705 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 28.03.2017. до 08.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-56/2017
Дана: 17.03.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Бајшански Неца и Милица из Мокрина, улица Маркових бр. 43, Мокрин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња зграде П+0 са једним станом и складишта пољопривредних производа“ на кат.парц. бр. 1059 КО Мокрин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.03.2017. до 27.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-45/2017
Дана: 17.03.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Милан Весков из Мокрина, улица Арсенија III Чарнојевића бр. 42, Мокрин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Одгајивачница паса“ на кат.парц. бр. 548 и 549 КО Мокрин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.03.2017. до 27.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-51/2017
Дана: 15.03.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Друштво за трговину и услуге Промедиа доо, улица Краља Петра Првог бр. 114, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Производно-логистички центар“ на кат.парц. бр. 20946 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 15.03.2017. до 25.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-50/2017
Дана: 14.03.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Израда СООЖС за локацију КИУ22, КИЛ22 Кикинда“ на кат.парц. бр. 8312 и 8313 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 14.03.2017. до 24.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-33/2017
Дана: 13.03.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Складиште опасног и неопасног отпада“ на кат.парц. бр. 11234/5 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-33/2017 од дана 20.02.2017. године, од носиоца пројекта „FCC EKO doo“ Београд, улица Мокролушка Нова број 5, Београд, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-33/2017
Дана: 22.02.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „FCC EKO doo“ Београд, улица Мокролушка Нова број 5, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Складиште опасног и неопасног отпада“ на кат.парц. бр. 11234/5 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 22.02.2017. до 03.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка


Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-189/2016
Дана: 21.02.2017. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/2016), Секретаријат за заштиту животне средине ГУ града Кикинде даје следеће
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о издатој дозволи за складиштење неопасног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за складиштење неопасног отпада оператерa „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда, улица Краљевића Марка број 149 Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине ГУ града Кикинда, број III-07-501-189/2016 од дана 20.02.2017. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-16/2017
Дана: 01.02.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Коловоз у улици Нова-4 У Кикинди“ на кат.парц. бр. 9538/25, 9541 и 21550 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-116/2017 од дана 20.01.2017.године, од носиоца пројекта град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-17/2017
Дана: 01.02.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Појачаног одржавања коловоза раскрнице државног пута IБ-13 и улице Светосавска“ на кат.парц. бр. 10396/4, 21677 КО Кикинда, Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-17/2017 од дана 20.01.2017.године, од носиоца пројекта Град Кикинда, улица Трг српских добровољаца бр. 12, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-12/2017
Дана: 26.01.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Складиште неопасног и опасног отпада“ на кат.парц. бр. 20811/12 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-167/2016 од дана 24.08.2016.године, од носиоца пројектаа „ЕКО ХЕМИК“ д.о.о. из Новог Сада, улица Липарје број 108, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-5/2017
Дана: 23.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На основу захтева носиоца пројекта „B92“ АД Београд, улица Аутопут за Загреб број 22 Земун, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „FM предајник на локацији Кикинда, Генерала Драпшина 20“ на кат.парц.бр. 6208 КО Кикинда и истим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) предметни пројекат се налази на Листи 2. под тачком 12. Инфраструктурни пројекти 12) Телекомуникациони предајници радиорелејни системи ефективне израчене снаге више од 250W.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-16/2017
Дана: 20.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Коловоз у улици Нова-4 У Кикинди“ на кат.парц. бр. 9538/25, 9541 и 21550 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.01.2017. до 30.01.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-17/2017
Дана: 20.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Град Кикинда, улица Трг српских добровољаца бр. 12 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Појачаног одржавања коловоза раскрнице државног пута IБ-13 и улице Светосавска“ на кат.парц. бр. 10396/4, 21677 КО Кикинда, Кикинда

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.01.2017. до 01.02.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-12/2017
Дана: 16.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „ЕКО ХЕМИК“ д.о.о. из Новог Сада, улица Липарје број 108, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Складиште неопасног и опасног отпада“ на кат.парц. бр. 20811/12 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.01.2017. до 26.01.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-227/2016
Дана: 13.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат.парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда и истим донео решењем, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 14. Остали пројекти 13) Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе) складишног капацитета преко 100м3 у насељима.

Овим решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да најкасније у року од годину дана од коначности решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину и утврђено је да носилац пројекта не може приступити извођењу и употреби пројекта без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-5/2017
Дана: 11.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „B92“ АД Београд, улица Аутопут за Загреб број 22 Земун, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „FM предајник на локацији Кикинда, Генерала Драпшина 20“ на кат.парц.бр. 6208 КО Кикинда.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 11.01.2017. до 21.01.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-189/2016
Дана: 06.01.2017. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада оператера „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда

Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 06.01.2017. године оператер „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда, улица Краљевића Марка број 149 Кикинда, поднео уредан Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 21.01.2017. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-227/2016
Дана: 29.12.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Нафтна индустрија Србије из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат.парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 29.12.2016. до 08.01.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-218/2016
Дана: 15.12.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Изградња пословног објекта П+0 – продавница типа гвожђаре“ на кат.парц. бр. 8480 КО Кикинда, улица Браће Татића бр. 56, Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-218/2016 од дана 05.12.2016.године, од носиоца пројекта Ненадић Бранислав из Кикинде, улица Хајдук Вељкова бр. 10, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
         Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
          Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-216/2016
Дана: 12.12.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Производња органских фолијарних ђубрива“ на кат.парц. бр. 4664 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-216/2016 од дана 29.11.2016.године, од носиоца пројекта “Agro holding“ доо Сајан, улица Велика број 113 Сајан,донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-218/2016
Дана: 05.12.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Ненадић Бранислав из Кикинде, улица Хајдук Вељкова бр. 10 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња пословног објекта П+0 – продавница типа гвожђаре“ на кат.парц. бр. 8480 КО Кикинда, улица Браће Татића бр. 56, Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 05.12.2016. до 15.12.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-216/2016
Дана: 29.11.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта“Agro holding“ доо Сајан, улица Велика број 113 Сајан, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Производња органских фолијарних ђубрива“ на кат.парц. бр. 4664 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 29.11.2016. до 09.12.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-211/2016
Дана: 28.11.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Индустријски објекат, машинска хала“ на кат.парц. бр. 21696/39 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-211/2016 од дана 18.11.2016.године, од носиоца пројекта ДОО „LE BELIER Кикинда“ Ливница, улица Милошевачки пут број 34 Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-204/2016
Дана: 18.11.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Изградња надстрешнице за говеда на говедарској фарми „Топола“ доо“ у Банатској Тополи на кат.парц. бр. 2895 КО Банатска Топола, који је заведен под бројем III-07-501-204/2016 од дана 02.11.2016.године, од носиоца пројекта „Топола“ доо, улица Кикиндска 25, Банатска Топола, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-199/2016
Дана: 18.11.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Стаја за краве“ у Башаиду на кат.парц. бр. 9320/1 КО Башаид, који је заведен под бројем III-07-501-199/2016 од дана 26.10.2016.године, од носиоца пројекта „Ки Петрол“ доо из Башаида, улица Торђански пут 1, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-211/2016
Дана: 18.11.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ДОО „LE BELIER Кикинда“ Ливница, улица Милошевачки пут број 34 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Индустријски објекат, машинска хала“ на кат.парц. бр. 21696/39 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 18.11.2016. до 28.11.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-202/2016
Дана: 18.11.2016. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператера „K&L Eksport Import“ д.о.о. Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 31.10.2016. године оператер „K&L Eksport Import“ д.о.о. Кикинда, Немањина бр.146, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 03.12.2016. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-204/2016
Дана: 02.11.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Топола“ доо, улица Кикиндска 25, Банатска Топола, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња надстрешнице за говеда на говедарској фарми „Топола“ доо“ у Банатској Тополи на кат.парц. бр. 2895 КО Банатска Топола.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 02.11.2016. до 12.11.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-179/2016
Дана: 01.11.2016. године
Кикинда


На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, ГУ града Кикинда даје следеће
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


На захтев носиоца пројекта АД „Козара“ из Банатског Великог Села, улица Омладинска бр. 2, који је заведен под бројем III-07-501-179/2016 од дана 16.09.2016.године за ПРОЈЕКАТ „Заливни систем Козара“ на кат. парц. бр. 1882/1, 1883/1, 1884, 1885, 1886/1, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1, 2175/1, 2175/2, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 3209, 3213, 3215, 3218 и 3219 КО Банатско Велико Село, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.
У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004,..., 14/2016) и другим прописима на снази, предузима следеће мере заштите животне средине:
Носилац пројекта се обавезује да поштује следеће мере заштите животне средине:
1. Поштовати Закон о водама (“Сл.гласник РС”, број 30/2010 и 93/2012) и подзаконска акта која проистичу из наведеног закона
2. Обезбедити сагласност надлежних органа за послове водопривреде-исходовати водна акта за предметни пројекат код надлежног органа
3. Применити све мере и услове предвиђене водним актима (Решење о водним условима број 104-325-660/2015-04 од дана 10.06.2015.године, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство)
4. Извршити хемијску анализу воде за наводњавање у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл.гласник РС“, бр.49/92) ради утврђивања нултог стања квалитета воде у подсистемима S1 и S3
5. Вршити редован мониторинг и праћење контроле квалитета воде за наводњавање у подсистемима
6. Периодично вршити контролу квалитета пољопривредног земљишта у периоду док се врши наводњавање култура
7. Спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса као и мере за отклањање последица у случају удесних ситуација
8. Такође се утврђује обавеза носиоца пројекта да у случају промене техничких карактеристика пројекта, као и планирања изградње других објеката на предметној катастарској парцели поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-200/2016
Дана: 27.10.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Унутрашња гасна инсталација“ на кат.парц. бр. 10735/1 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-200/2016 од дана 17.10.2016.године, од носиоца пројекта Градска управа града Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-201/2016
Дана: 27.10.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Прикључни гасовод и МРС“ на кат.парц. бр. 21674, 10592, 21679 и 10735/1 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-201/2016 од дана 17.10.2016.године, од носиоца пројекта град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12,, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-199/2016
Дана: 26.10.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Ки Петрол“ доо из Башаида, улица Торђански пут 1, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Стаја за краве“ у Башаиду на кат.парц. бр. 9320/1 КО Башаид.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 26.10.2016. до 06.11.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-196/2016
Дана: 25.10.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „К&Л Текстилно Рециклажни Центар“ на кат.парц. бр. 10907 и 10908 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-196/2016 од дана 13.10.2016.године, од носиоца пројекта „K&L Eksport Import“ доо, Немањина 146, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-194/2016
Дана: 21.10.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На основу захтева носиоца пројекта „ESSENTICO“ ДОО Кула, улица Индустријска зона бб, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Кланица папкара са расецањем меса папкара и прерадом меса папкара, производњом топљене масти животињског порекла и чварака“ у Мокрину, на кат.парц. бр. 20081/8 КО Мокрин и истим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 9. Прехрамбена индустрија, 10) Постројења за клање животиња , капацитета од 3 до 50 тона на дан.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-200/2016
Дана: 17.10.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Унутрашња гасна инсталација“ на кат.парц. бр. 10735/1 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.10.2016. до 27.10.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-201/2016
Дана: 17.10.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Прикључни гасовод и МРС“ на кат.парц. бр. 21674, 10592, 21679 и 10735/1 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.10.2016. до 27.10.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-194/2016
Дана: 11.10.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „ESSENTICO“ ДОО Кула, улица Индустријска зона бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Кланица папкара са расецањем меса папкара и прерадом меса папкара, производњом топљене масти животињског порекла и чварака“ у Мокрину, на кат.парц. бр. 20081/8 КО Мокрин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 11.10.2016. до 21.10.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка


Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-188/2016
Дана: 10.10.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Реконструкција, доградња и надоградња пословног обје