Grb Kikinde

Обавештења

Важна обавештења градских служби и обавештења у поступку процене утицаја на животну средину...

ОБАВЕШТЕЊЕ - Упис деце у школу

На основу члана 18., члана 20., члана 21. и члана 22. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017), обавештавамо родитеље, односно старатеље деце рођене у периоду од 01. марта 2011. до 29. фебуара 2012. године, а биће уписана у први разред основне школе за школску 2018/2019. годину, да могу изабрати основну школу у коју ће да упишу дете, подношењем захтева изабраној школи најкасније до 01. фебруара 2018. године.

Одлуком о броју и просторном распореду – мрежи основних школа са седиштем на територији града Кикинда утврђено је да се основно образовање и васпитање остварује у седамнаест основних школа: 15 редовних основних школа, једној основној музичкој школи и једној основној школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Упис ученика у први разред основних школа у граду Кикинди регулисан је Решењем о одређивању подручја (улица) у Кикинди са којих се деца уписују у први разред основних школа школске 2018/2019. године. Упис ученика у први разред, у коме се образовно-васпитни рад изводи на мађарском језику, вршиће се са територије града Кикинде, а настава ће се одвијати у ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Родитељи, односно старатељи деце рођене у периоду од 01. марта 2011. до 29. фебруара 2012. године, могу да се информишу, о подручју школе коме припада њихово дете, у Секретаријату за друштвене делатности Градске управе града Кикинда, канцеларија број 17, или позивом на број телефона 0230/410-109.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

Упис деце, родитеља који нису поднели захтев изабраној школи до 01. фебруара 2018. године, вршиће се искључиво према подручју школе којој дете припада.

Упис ученика у први разред основних школа организоваће се у другој половини марта 2018. године, у Услужном центру Градске управе града Кикинда, о чему ће родитељи накнадно бити обавештени.

САСТАНАК СВИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТАНАРА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА – ПЕТАК, 17. НОВЕМБАР 2017. У 17,00 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Градска управа града Кикинде – Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности је орган надлежан за регистрацију односно пререгистрацију скупштина стамбених заједница (раније скупштине или савети зграда) по одредбама Закона о становању и одржавању зграда (''Службени лист РС'', бр. 104/2016). До краја године свака зграда мора да има свог управника а станари зграда могу изабрати неког од станара за управника зграде или закључити уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања. У супротном Градска управа има обавезу да привремено именује принудног управника, са листе професионалних управника која се води код Привредне коморе Србије. Принуда управа траје само онолико колико станарима треба да се договоре и изаберу управника. Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности је до сада у три наврата (јуна, септембра и октобра) у ''Новим кикиндским новинама'' објављивао обавештење о поступку регистрације стамбених заједница и о саветодавној помоћи за унапређење енергетске ефикаснонсти зграда. Исто обавештење је објављено и на интернет сајту (Kikinda Online) и огласној табли Градске управе. На интернет сајту Градске управе су објављени и обрасци у вези са поступком регистрације стамбених заједница. Свим председницима скупштина/савета зграда евидентираних односно регистрованих по ранијем Закону о становању је током октобра на кућне адресе достављено наведено обавештење. Све информације и обрасци у вези са постпуком регистрације односно пререгистрације стамбених заједница могу се добити у канцеларији бр. 55 у току радног дана (07,30 – 15,30 часова).

Градска управа ће у петак, 17. новембра 2017. године у Свечаној сали са почетком у 17,00 часова организовати састанак са свим заинтересованим станарима и грађанима на тему поступка регистрације односно пререгистрације стамбених заједница (скупштина зграда). Позивају се сви заинтересовани да присуствују овом састанку.

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

САВЕТОДАВНА ПОМОЋ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Све скупштине стамбених заједница (скушштине или савети станара) мораће до 12. децембра 2017. године да се ускладе са новим Законом о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'', бр. 104/2016), а то значи да ће и они који већ имају изабране представнике, као и они који их немају морати да се састану и изаберу управнике. Изабрани представници ће морати да ''пререгиструју'' досадашње скупштине станара у стамбене заједнице. Стамбене зграде које до сада нису имале регистроване скуштине или савете станара мораће да региструју стамбену заједницу до наведеног рока. Регистрација стамбених заједница ће се вршити у Градској управи града Кикинде - Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Регистрација стамбених заједница је предвиђена као ''једношалтерски'' систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

Законом је по први пут успостављен систем регистрације стамбених заједница у целој земљи, чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденција о стамбеним заједницама.

За више информација о начину регистрације стамбених заједница и потребној документацији за регистрацију (пријава за регистрацију, записник са седнице и одлука о избору управника и друго) можете се обратити у канцеларију бр. 55 Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца 12.

За обрасце/моделе аката и потребну документацију видети интернет-сајт: kikinda.org.rs (KikindaOnline) (Информације-Саопштења за јавност-Актуелна-Регистрација стамбених заједница)

Законом је дефинисан одрживи развој становања као унапређење услова становања грађана и очувања и унапређења вредности стамбеног фонда уз унапређење енергетске ефикасности, смањења негативних утицаја на животну средину и рационално коришћење ресурса, односно, усклађивање економског и социјалног развоја и заштите животне средине приликом развоја стамбеног сектора, што представља јавни интерес.

За саветодавне услуге за унапређење енергетске ефикасности зграда можете се обратити градском енергетском менаџеру Бранислави Чичулић, канцеларија бр. 50, тел. 410-233, сваког четвртка од 7,30 до 15,30 сати.

OБАВЕШТЕЊЕ

На основу Јавног позива уз учешће града Кикинде у суфинансирању експлоатационих бунара број V-320-209/2017.године и Јавног позива уз учешће града Кикинде у суфинансирању набавке опреме намењене пољопривредној производњи број V-320-208/2017, Секретаријат за општу управу и заједничке послове градске управе града Кикинде, обавештава сва заинтересована пољопривредна газдинства да је рок за подношење пријава по горе наведеним позивима, продужен и то;

- Јавни позив уз учешће Града Кикинде у суфинансирању изградње експлоатационих бунара број V-320-209/2017. од 18.07.2017.године;
Рок за подношење пријава- до утрошка средстава.

- Јавног позива уз учешће града Кикинде у суфинансирању набавке опреме намењене пољопривредној производњи број V-320-208/2017 од 18.07.2017.год.
Рок за подношење пријава- 16.10.2017.године

- Јавни конкурс за расподелу средстава намењених програмским активностима Удружења у традиционалним манифестацијама и пројектима из области гастрономијеи туризма број V-320-229/2017. од 30.08.2017.године
Рок за подношење пријава - 16.10.2017.године

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-112/2017
Дана: 27.07.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Измештање постојећих инсталација и прикључака на комуналну инфраструктуру и изградњу нових“ на кат.парц. бр. 10735/9, (10735/10), 10735/7, 10735/8 и 21681 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-112/2017 од дана 28.06.2017. године, од носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије, улица Народног Фронта бр. 12, Нови Сад, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,..., 61/17)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-138/2017
Дана: 18.07.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „MK Commerce doo“, Трг Марије Трандафил 7, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Станица за снабдевање дизел горивом моторних возила“ на кат.парц. бр. 9524 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 18.07.2017. до 28.07.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-111/2017
Дана: 14.07.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Изградња МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар“ на кат.парц. бр. 21217/2, 21217/3, 21538/1, 21457/2, 21697, 10738/4, 21681, 20865/2, 20866/2, 20867/2, 20868/2, 20869/2, 20870/2, 20871/2, 20872/2, 20873/14, 20873/15, 20873/10, 20873/2, 20873/4, 20875/2, 20876/4, 20877, 20882, 20883/3, 20883/2, 20884, 20885, 20888, 20889/2, 20889/3, 20890/2, 20890/1, 20893, 20894, 20897, 20914/1, 20914/2, 20919, 20920/5, 20921, 21128/2, 21128/1, 21124, 21127, 21123, 21118, 21116, 21117, 21114, 21113, 21112/7, 21112/3, 21112/2, 21112/1, 21110, 21111, 21108, 21104, 21102, 21100, 21097/2, 21097/1, 21096/1, 21096/4, 21096/5, 21095, 21094/2, 20194/1, 21091/1, 21088, 21087, 21084, 21083, 21081, 21080, 21078, 21077, 21076, 21075, 21074, 21071/1, 21071/2, 21070, 21067, 21066, 21065/2, 21065/4, 21065/3, 21065/9, 21065/8, 1065/1, 21064, 21062, 21061, 21060, 21059, 21058/9, 21058/8, 21058/6, 21058/5, 10732/1, 21679, 10732/3, 10732/6, 10730/2, 10730/1, 10729, 10727, 10726, 10725, 10722, 10721, 10719, 10717, 10716, 10713, 10712, 10710, 10687, 10684, 10677, 10675, 10674, 10672, 10671, 10669, 10668, 10667, 10666/2, 10666/1, 20922, 20923, 20927, 20928, 20930/1, 20930/2, 20931, 20933, 20934, 20938, 20939, 20940, 20944/1, 20944/2, 20945, 20947/2, 20947/3, 20947/4, 20947/5, 20947/6, 20948/2, 20949, 20950/1, 20951, 20952, 20953, 20956/2, 20956/1, 2095, 20958, 20959/1, 20960, 20961, 20962, 20963/1, 20963/2, 10735/1, 10592, 21676/1, 21675 и 10735/3 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-111/2017 од дана 03.07.2017. године, од носиоца пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 460,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,61/17)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-110/2017
Дана: 10.07.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта “GIGRAPHIX DOO”, улица Милоша Великог бр. 85, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Постројење за рециклажу отпадних тонер касета за ласерске штампаче“ на кат.парц. бр. 1429 и 1430 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 10.07.2017. до 20.07.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-112/2017
Дана: 07.07.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Нафтна индустрија Србије, улица Народног Фронта бр. 12, Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Измештање постојећих инсталација и прикључака на комуналну инфраструктуру и изградњу нових“ на кат.парц. бр. 10735/9, (10735/10), 10735/7, 10735/8 и 21681 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 07.07.2017. до 17.07.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-111/2017
Дана: 03.07.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар“ на кат.парц. бр. 21217/2, 21217/3, 21538/1, 21457/2, 21697, 10738/4, 21681, 20865/2, 20866/2, 20867/2, 20868/2, 20869/2, 20870/2, 20871/2, 20872/2, 20873/14, 20873/15, 20873/10, 20873/2, 20873/4, 20875/2, 20876/4, 20877, 20882, 20883/3, 20883/2, 20884, 20885, 20888, 20889/2, 20889/3, 20890/2, 20890/1, 20893, 20894, 20897, 20914/1, 20914/2, 20919, 20920/5, 20921, 21128/2, 21128/1, 21124, 21127, 21123, 21118, 21116, 21117, 21114, 21113, 21112/7, 21112/3, 21112/2, 21112/1, 21110, 21111, 21108, 21104, 21102, 21100, 21097/2, 21097/1, 21096/1, 21096/4, 21096/5, 21095, 21094/2, 20194/1, 21091/1, 21088, 21087, 21084, 21083, 21081, 21080, 21078, 21077, 21076, 21075, 21074, 21071/1, 21071/2, 21070, 21067, 21066, 21065/2, 21065/4, 21065/3, 21065/9, 21065/8, 1065/1, 21064, 21062, 21061, 21060, 21059, 21058/9, 21058/8, 21058/6, 21058/5, 10732/1, 21679, 10732/3, 10732/6, 10730/2, 10730/1, 10729, 10727, 10726, 10725, 10722, 10721, 10719, 10717, 10716, 10713, 10712, 10710, 10687, 10684, 10677, 10675, 10674, 10672, 10671, 10669, 10668, 10667, 10666/2, 10666/1, 20922, 20923, 20927, 20928, 20930/1, 20930/2, 20931, 20933, 20934, 20938, 20939, 20940, 20944/1, 20944/2, 20945, 20947/2, 20947/3, 20947/4, 20947/5, 20947/6, 20948/2, 20949, 20950/1, 20951, 20952, 20953, 20956/2, 20956/1, 2095, 20958, 20959/1, 20960, 20961, 20962, 20963/1, 20963/2, 10735/1, 10592, 21676/1, 21675 и 10735/3 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.07.2017. до 13.07.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-97/2017
Дана: 23.06.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта „Кипетрол“ доо, Торђански бр. 1, Башаид, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Биогасно постројење“ на кат.парц. бр. 9320/1 КО Башаид и истим донео решењем, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 14. Остали пројекти 11) Постројења за производњу био гаса.

Овим решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да најкасније у року од годину дана од коначности решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину и утврђено је да носилац пројекта не може приступити извођењу и употреби пројекта без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-90/2017
Дана: 19.06.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Израда СООЖС за локацију КИ05, КИУ05, КИЛ05 Мокрин“ на кат.парц. бр. 16671 КО Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-90/2017 од дана 29.05.2017. године, од носиоца пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-76/2017
Дана: 19.06.2017. године
Кикинда


На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине ГУ града Кикинда даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


На захтев носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије из Новог Сада, који је заведен под бројем III-07-501-76/2017 од дана 21.04.2017.године за ПРОЈЕКАТ „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат. парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.
У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004,..., 14/2016) и другим прописима на снази, предузима следеће мере заштите животне средине:
Мере у току рушења и изградње објекта
1.Израдити и поступати у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, Планим превентивних мера и Пројектом уклањања (рушења) објекта
2. Извршити инертизацију и чишћење складишних резервоара и инсталације за развод горива пре њиховог уклањања, а послове инертизације и чишћења поверити овлашћеном оператеру
3. Након уклањања резервоара за течна горива извршити испитивање земљишта
4. Сав неопасан и опасан отпад који настане уклањањем објекта предати овлашћеном оператеру уз одговарајући документ о кретању отпада
5. За настали опасан отпад након чишћења резервоара и инсталација, израдити Извештај о испитивању отпада
6.Вршити редовно квашење манипулативних површина и спречити расипањеграђевинског материјала током транспорта
7. У случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације обавезна је санација загађеног земљишта
8. Све грађевинске и инсталатерске радове извршити у потпуности у складу са техничком документацијом
Мере у току редовног рада објекта
1. Спроводити мере заштите животне средине које се односе на:
- заштиту вода према Закону о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), као и подзаконских аката донетих на основу овог Закона
- одржавање ниво аерозагађења у складу са Законом о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013)
- заштиту од буке према Закону о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010), као и подзаконска акта донета на основу овог Закона
- управљање насталим отпадом према Закону о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закону о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), каоиподзаконска акта донета на основу ових закона
- заштиту земљишта од контаминације
2. Поступати у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и "Сл. гласник
РС", бр. 53/93, 67/93 и 48/94), Правилником о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива ("Сл. лист СФРЈ", бр. 27/71 и 29/71 -испр. и "Сл. гласник РС", бр. 108/2013) и Правилника о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина ("Сл. гласник РС", бр. 1/2012, 25/2012 и 48/2012).
3.У сектору резервоара, уградити пијезометар за праћење квалитета подземних вода, у свему у складу са претходно прибављеним условима надлежног органа
4.Обезбедити испитивање и праћење квалитета подземних вода у пијазометрима
5.Сви објекти, резервоари и цевоводи за складиштење и транспорт горива морају бити водонепропусни. Резервоари морају бити са дуплим плаштом и опремљени уређајима за детекцију цурења горива
6. Веза аутоцистерне и црева за претакање, као и веза црева са отвором за претакање на подземном резервоару мора бити апсолутно непропусна.
7. Танкване поставити тако да задовоље укупну количину горива који се складишти
8. Предвидети мере за спречавање загађења воде и земљишта у случају инцидентних ситуација , због цурења горива из резервоара, цевовода и отвора за испуштање талога
9. Предвидети сепаратни тип интерне канализационе мреже , посебно за сакупљање и одвођење условно чистих атмосферских вода, посебно за потенцијално зауљене атмосферске воде и посебно за санитарно-фекалне отпадне воде
10. Санитарно-фекалне отпадне воде испуштати у јавну канализациону мрежу према условима ЈП "Кикинда"
11. Условно чисте атмосферске воде са кровова, надстрешница и тротоара могу се без претходног третмана испуштати на околни терен
12. Преко овлашћеног предузећа организовати пражњење и одвожење садржаја из таложника и сепарата у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016).
13. За потенцијално зауљене отпадне воде које настају на комплексу обезбедити примарно пречишћавање
14. Атмосферске воде са зауљених површина (претакачка места, паркинг, саобраћајнице) прикључити на интерну канализациону мрежу , преко сепаратора и таложника.
15. Обезбедити испитивање квалитета отпадних вода пре и након пречишћавања путем сепаратора.
16. Пре и у току пуне експлоатације објекта, извршити контролно мерење емисије штетних полутаната у ваздух, а током експлоатације вршити месечно мерење садржаја угљоводоника., олова, оловних бензина
17. Загађење ваздуха од емисије бензинских пара, ТНГ и издувних гасова возила уваздуху утврдити мерењем имисије укупних угљоводоника у правцу ветра (узорак од 1h).
18. Предвидети уградњу система за одсисавање бензинских и дизел пара и повратак у резервоар, односно цистерну, на свим аутоматима за издавање горива, као и на заједничком утакачком шахту
19. Извршити једно мерење нултог стања комуналне буке пре пуштања у рад пумпе, а у току редовног рада извршити друго мерење комуналне буке код најближих стамбених објеката
20. Потребно је водити документ о кретању отпада за све врсте отпада на локацији
21. Чврст комунални отпад одлагати у контејнер, који ће бити обезбеђен и постављен у оквиру комплекса. Пражњење контејнера обезбедити преко оператера FCC доо Кикинда
22. Пре почетка пуштања у рад објекта, неопходно је извршити снимање изведеног стања
23. Спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, изливање, просипање,исцуривање горива и др), као и мере за отклањање последица у случају удесних ситуација (средства за противпожарну заштиту, поседовање одговарајућег сорбента и др) у складу са сагласношћу надлежног органа за спровођење мера заштите од пожара
24. За предметни објекат израдити Програм праћења утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) и његово спровођење вршити у складу са важећом законском регулативом.

Мере након престанка рада објекта
1. Демонтажа целокупне опреме
2.Ремедијација земљишта уколико је претходно утврђено да је контаминација изнад дозвољених граница према пројекту регенерације
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-97/2017
Дана: 09.06.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Кипетрол“ доо, Торђански бр. 1, Башаид, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Биогасно постројење“ на кат.парц. бр. 9320/1 КО Башаид.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 09.06.2017. до 19.06.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-90/2017
Дана: 07.06.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Израда СООЖС за локацију КИ05, КИУ05, КИЛ05 Мокрин“ на кат.парц. бр. 16671 КО Мокрин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 07.06.2017. до 17.06.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-78/2017
Дана: 04.05.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Одржавање стамбеног објекта“ на кат.парц. бр. 19 КО Сајан, који је заведен под бројем III-07-501-78/2017 од дана 24.04.2017. године, од носиоца пројекта Месна заједница Сајан, улица Велика бр. 92, Сајан, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-76/2017
Дана: 27.04.2017. године
Кикинда


На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, град Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ


Носилац пројекта Нафтна индустрија Србије из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат.парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат.парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 27.04.2017. године до 06.05.2017. године од 10h до 11h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.
Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ биће одржана дана 17.05.2017. године у 12h часова, у просторијама зграде СГ Кикинда сала бр. 12.


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-78/2017
Дана: 24.04.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Месна заједница Сајан, улица Велика бр. 92, Сајан, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Одржавање стамбеног објекта“ на кат.парц. бр. 19 КО Сајан.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 24.04.2017. до 04.05.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-55/2017
Дана: 18.04.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Изградња стамбено-пословног објекта“ на кат.парц. бр. 21705 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-55/2017 од дана 21.03.2017. године, од носиоца пројекта Вања Трифунац, улица Светозара Милетића бр. 112, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-65/2017
Дана: 13.04.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Изградња подземног 20 кV кабловског вода дужине око 1510 м и МБТС „Заливни подсистем С1 Козара“ 10(20)/0,4 кV, 400 (630) кVА“ на кат.парц. бр. 4725/1, 4645, 4760, 3219/2, 3219/3 и 3219/4 КО Банатско Велико Село, који је заведен под бројем III-07-501-65/2017 од дана 03.04.2017. године, од носиоца пројекта АД „КОЗАРА“ из Банатског Великог Села, улица Омладинска бр. 2, Банатско Велико Село, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-50/2017
Дана: 13.04.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Израда СООЖС за локацију КИУ22, КИЛ22 Кикинда“ на кат.парц. бр. 8312 и 8313 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-50/2017 од дана 14.03.2017. године, од носиоца пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-65/2017
Дана: 03.04.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта АД „КОЗАРА“ из Банатског Великог Села, улица Омладинска бр. 2, Банатско Велико Село, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња подземног 20 кV кабловског вода дужине око 1510 м и МБТС „Заливни подсистем С1 Козара“ 10(20)/0,4 кV, 400 (630) кVА“ на кат.парц. бр. 4725/1, 4645, 4760, 3219/2, 3219/3 и 3219/4 КО Банатско Велико Село.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.04.2017. до 13.04.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-56/2017
Дана: 29.03.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Изградња зграде П+0 са једним станом и складишта пољопривредних производа“ на кат.парц. бр. 1059 КО Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-56/2017 од дана 17.03.2017. године, од носиоца пројекта Бајшански Неца и Милица из Мокрина, улица Маркових бр. 43, Мокрин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-51/2017
Дана: 29.03.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Производно-логистички центар“ на кат.парц. бр. 20946 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-51/2017 од дана 15.03.2017. године, од носиоца пројекта Друштво за трговину и услуге Промедиа доо, улица Краља Петра Првог бр. 114, Кикинда , донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-45/2017
Дана: 29.03.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Одгајивачница паса“ на кат.парц. бр. 548 и 549 КО Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-45/2017 од дана 17.03.2017. године, од носиоца пројекта Миланa Весков из Мокрина, улица Арсенија III Чарнојевића бр. 42, Мокрин, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-55/2017
Дана: 28.03.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Вања Трифунац, улица Светозара Милетића бр. 112, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња стамбено-пословног објекта“ на кат.парц. бр. 21705 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 28.03.2017. до 08.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-56/2017
Дана: 17.03.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Бајшански Неца и Милица из Мокрина, улица Маркових бр. 43, Мокрин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња зграде П+0 са једним станом и складишта пољопривредних производа“ на кат.парц. бр. 1059 КО Мокрин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.03.2017. до 27.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-45/2017
Дана: 17.03.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Милан Весков из Мокрина, улица Арсенија III Чарнојевића бр. 42, Мокрин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Одгајивачница паса“ на кат.парц. бр. 548 и 549 КО Мокрин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.03.2017. до 27.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-51/2017
Дана: 15.03.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Друштво за трговину и услуге Промедиа доо, улица Краља Петра Првог бр. 114, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Производно-логистички центар“ на кат.парц. бр. 20946 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 15.03.2017. до 25.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-50/2017
Дана: 14.03.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин, улица Пупинова бр. 1, Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Израда СООЖС за локацију КИУ22, КИЛ22 Кикинда“ на кат.парц. бр. 8312 и 8313 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 14.03.2017. до 24.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-33/2017
Дана: 13.03.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за „Складиште опасног и неопасног отпада“ на кат.парц. бр. 11234/5 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-33/2017 од дана 20.02.2017. године, од носиоца пројекта „FCC EKO doo“ Београд, улица Мокролушка Нова број 5, Београд, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-33/2017
Дана: 22.02.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „FCC EKO doo“ Београд, улица Мокролушка Нова број 5, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Складиште опасног и неопасног отпада“ на кат.парц. бр. 11234/5 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 22.02.2017. до 03.03.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка


Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-189/2016
Дана: 21.02.2017. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/2016), Секретаријат за заштиту животне средине ГУ града Кикинде даје следеће
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о издатој дозволи за складиштење неопасног отпада


Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за складиштење неопасног отпада оператерa „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда, улица Краљевића Марка број 149 Кикинда, коју је издао Секретаријат за заштиту животне средине ГУ града Кикинда, број III-07-501-189/2016 од дана 20.02.2017. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за управљање отпадом у просторијама ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-16/2017
Дана: 01.02.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Коловоз у улици Нова-4 У Кикинди“ на кат.парц. бр. 9538/25, 9541 и 21550 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-116/2017 од дана 20.01.2017.године, од носиоца пројекта град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-17/2017
Дана: 01.02.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Појачаног одржавања коловоза раскрнице државног пута IБ-13 и улице Светосавска“ на кат.парц. бр. 10396/4, 21677 КО Кикинда, Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-17/2017 од дана 20.01.2017.године, од носиоца пројекта Град Кикинда, улица Трг српских добровољаца бр. 12, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-12/2017
Дана: 26.01.2017. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Складиште неопасног и опасног отпада“ на кат.парц. бр. 20811/12 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-167/2016 од дана 24.08.2016.године, од носиоца пројектаа „ЕКО ХЕМИК“ д.о.о. из Новог Сада, улица Липарје број 108, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-5/2017
Дана: 23.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На основу захтева носиоца пројекта „B92“ АД Београд, улица Аутопут за Загреб број 22 Земун, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „FM предајник на локацији Кикинда, Генерала Драпшина 20“ на кат.парц.бр. 6208 КО Кикинда и истим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) предметни пројекат се налази на Листи 2. под тачком 12. Инфраструктурни пројекти 12) Телекомуникациони предајници радиорелејни системи ефективне израчене снаге више од 250W.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-16/2017
Дана: 20.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Коловоз у улици Нова-4 У Кикинди“ на кат.парц. бр. 9538/25, 9541 и 21550 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.01.2017. до 30.01.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-17/2017
Дана: 20.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Град Кикинда, улица Трг српских добровољаца бр. 12 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Појачаног одржавања коловоза раскрнице државног пута IБ-13 и улице Светосавска“ на кат.парц. бр. 10396/4, 21677 КО Кикинда, Кикинда

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.01.2017. до 01.02.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-12/2017
Дана: 16.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „ЕКО ХЕМИК“ д.о.о. из Новог Сада, улица Липарје број 108, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Складиште неопасног и опасног отпада“ на кат.парц. бр. 20811/12 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.01.2017. до 26.01.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-227/2016
Дана: 13.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат.парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда и истим донео решењем, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 14. Остали пројекти 13) Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе) складишног капацитета преко 100м3 у насељима.

Овим решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да најкасније у року од годину дана од коначности решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину и утврђено је да носилац пројекта не може приступити извођењу и употреби пројекта без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-5/2017
Дана: 11.01.2017. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „B92“ АД Београд, улица Аутопут за Загреб број 22 Земун, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „FM предајник на локацији Кикинда, Генерала Драпшина 20“ на кат.парц.бр. 6208 КО Кикинда.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 11.01.2017. до 21.01.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-189/2016
Дана: 06.01.2017. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада оператера „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда

Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 06.01.2017. године оператер „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда, улица Краљевића Марка број 149 Кикинда, поднео уредан Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 21.01.2017. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-227/2016
Дана: 29.12.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Нафтна индустрија Србије из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4““ у Кикинди на кат.парц. бр. 10735/7 и 10735/8 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 29.12.2016. до 08.01.2017. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-218/2016
Дана: 15.12.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Изградња пословног објекта П+0 – продавница типа гвожђаре“ на кат.парц. бр. 8480 КО Кикинда, улица Браће Татића бр. 56, Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-218/2016 од дана 05.12.2016.године, од носиоца пројекта Ненадић Бранислав из Кикинде, улица Хајдук Вељкова бр. 10, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
         Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
          Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-216/2016
Дана: 12.12.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Производња органских фолијарних ђубрива“ на кат.парц. бр. 4664 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-216/2016 од дана 29.11.2016.године, од носиоца пројекта “Agro holding“ доо Сајан, улица Велика број 113 Сајан,донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-218/2016
Дана: 05.12.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Ненадић Бранислав из Кикинде, улица Хајдук Вељкова бр. 10 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња пословног објекта П+0 – продавница типа гвожђаре“ на кат.парц. бр. 8480 КО Кикинда, улица Браће Татића бр. 56, Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 05.12.2016. до 15.12.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-216/2016
Дана: 29.11.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта“Agro holding“ доо Сајан, улица Велика број 113 Сајан, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Производња органских фолијарних ђубрива“ на кат.парц. бр. 4664 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 29.11.2016. до 09.12.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-211/2016
Дана: 28.11.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Индустријски објекат, машинска хала“ на кат.парц. бр. 21696/39 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-211/2016 од дана 18.11.2016.године, од носиоца пројекта ДОО „LE BELIER Кикинда“ Ливница, улица Милошевачки пут број 34 Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-204/2016
Дана: 18.11.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Изградња надстрешнице за говеда на говедарској фарми „Топола“ доо“ у Банатској Тополи на кат.парц. бр. 2895 КО Банатска Топола, који је заведен под бројем III-07-501-204/2016 од дана 02.11.2016.године, од носиоца пројекта „Топола“ доо, улица Кикиндска 25, Банатска Топола, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-199/2016
Дана: 18.11.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Стаја за краве“ у Башаиду на кат.парц. бр. 9320/1 КО Башаид, који је заведен под бројем III-07-501-199/2016 од дана 26.10.2016.године, од носиоца пројекта „Ки Петрол“ доо из Башаида, улица Торђански пут 1, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-211/2016
Дана: 18.11.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ДОО „LE BELIER Кикинда“ Ливница, улица Милошевачки пут број 34 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Индустријски објекат, машинска хала“ на кат.парц. бр. 21696/39 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 18.11.2016. до 28.11.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-202/2016
Дана: 18.11.2016. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператера „K&L Eksport Import“ д.о.о. Кикинда


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 31.10.2016. године оператер „K&L Eksport Import“ д.о.о. Кикинда, Немањина бр.146, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 03.12.2016. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-204/2016
Дана: 02.11.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Топола“ доо, улица Кикиндска 25, Банатска Топола, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња надстрешнице за говеда на говедарској фарми „Топола“ доо“ у Банатској Тополи на кат.парц. бр. 2895 КО Банатска Топола.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 02.11.2016. до 12.11.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-179/2016
Дана: 01.11.2016. године
Кикинда


На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, ГУ града Кикинда даје следеће
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


На захтев носиоца пројекта АД „Козара“ из Банатског Великог Села, улица Омладинска бр. 2, који је заведен под бројем III-07-501-179/2016 од дана 16.09.2016.године за ПРОЈЕКАТ „Заливни систем Козара“ на кат. парц. бр. 1882/1, 1883/1, 1884, 1885, 1886/1, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1, 2175/1, 2175/2, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 3209, 3213, 3215, 3218 и 3219 КО Банатско Велико Село, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.
У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004,..., 14/2016) и другим прописима на снази, предузима следеће мере заштите животне средине:
Носилац пројекта се обавезује да поштује следеће мере заштите животне средине:
1. Поштовати Закон о водама (“Сл.гласник РС”, број 30/2010 и 93/2012) и подзаконска акта која проистичу из наведеног закона
2. Обезбедити сагласност надлежних органа за послове водопривреде-исходовати водна акта за предметни пројекат код надлежног органа
3. Применити све мере и услове предвиђене водним актима (Решење о водним условима број 104-325-660/2015-04 од дана 10.06.2015.године, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство)
4. Извршити хемијску анализу воде за наводњавање у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл.гласник РС“, бр.49/92) ради утврђивања нултог стања квалитета воде у подсистемима S1 и S3
5. Вршити редован мониторинг и праћење контроле квалитета воде за наводњавање у подсистемима
6. Периодично вршити контролу квалитета пољопривредног земљишта у периоду док се врши наводњавање култура
7. Спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса као и мере за отклањање последица у случају удесних ситуација
8. Такође се утврђује обавеза носиоца пројекта да у случају промене техничких карактеристика пројекта, као и планирања изградње других објеката на предметној катастарској парцели поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-200/2016
Дана: 27.10.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Унутрашња гасна инсталација“ на кат.парц. бр. 10735/1 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-200/2016 од дана 17.10.2016.године, од носиоца пројекта Градска управа града Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-201/2016
Дана: 27.10.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Прикључни гасовод и МРС“ на кат.парц. бр. 21674, 10592, 21679 и 10735/1 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-201/2016 од дана 17.10.2016.године, од носиоца пројекта град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12,, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-199/2016
Дана: 26.10.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Ки Петрол“ доо из Башаида, улица Торђански пут 1, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Стаја за краве“ у Башаиду на кат.парц. бр. 9320/1 КО Башаид.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 26.10.2016. до 06.11.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-196/2016
Дана: 25.10.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „К&Л Текстилно Рециклажни Центар“ на кат.парц. бр. 10907 и 10908 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-196/2016 од дана 13.10.2016.године, од носиоца пројекта „K&L Eksport Import“ доо, Немањина 146, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-194/2016
Дана: 21.10.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На основу захтева носиоца пројекта „ESSENTICO“ ДОО Кула, улица Индустријска зона бб, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Кланица папкара са расецањем меса папкара и прерадом меса папкара, производњом топљене масти животињског порекла и чварака“ у Мокрину, на кат.парц. бр. 20081/8 КО Мокрин и истим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 9. Прехрамбена индустрија, 10) Постројења за клање животиња , капацитета од 3 до 50 тона на дан.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-200/2016
Дана: 17.10.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Унутрашња гасна инсталација“ на кат.парц. бр. 10735/1 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.10.2016. до 27.10.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-201/2016
Дана: 17.10.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Прикључни гасовод и МРС“ на кат.парц. бр. 21674, 10592, 21679 и 10735/1 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.10.2016. до 27.10.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА


Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-194/2016
Дана: 11.10.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „ESSENTICO“ ДОО Кула, улица Индустријска зона бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Кланица папкара са расецањем меса папкара и прерадом меса папкара, производњом топљене масти животињског порекла и чварака“ у Мокрину, на кат.парц. бр. 20081/8 КО Мокрин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 11.10.2016. до 21.10.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка


Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-188/2016
Дана: 10.10.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Реконструкција, доградња и надоградња пословног објекта за трговину на велико и мало“ на кат.парц. бр. 6458 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-188/2016 од дана 30.09.2016.године, од носиоца пројектаа “BUS COMPUTERS“ ДОО, улица Немањина број 36 Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

Секретарка

Mирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-187/2016
Дана: 07.10.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Спољашња громобранска инсталација комплекса објеката Градске управе“ на кат.парц. бр. 6262 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-187/2016 од дана 27.09.2016.године, од носиоца пројекта Градска управа града Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

Секретарка

Mирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-188/2016
Дана: 30.09.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта “BUS COMPUTERS“ ДОО, улица Немањина број 36 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Реконструкција, доградња и надоградња пословног објекта за трговину на велико и мало“ на кат.парц. бр. 6458 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 30.09.2016. до 10.10.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка


Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-187/2016
Дана: 27.09.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Градска управа града Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Спољашња громобранска инсталација комплекса објеката Градске управе“ на кат.парц. бр. 6262 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 27.09.2016. до 07.10.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка


Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-167/2016
Дана: 08.09.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Складиште неопасног и опасног отпада“ на кат.парц. бр. 20811/12 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-167/2016 од дана 24.08.2016.године, од носиоца пројектаа „ЕКО ХЕМИК“ д.о.о. из Новог Сада, улица Липарје број 108, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-168/2016
Дана: 08.09.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Стамбено-пословна зграда П+1“ на кат.парц. бр. 2829/1 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-168/2016 од дана 24.08.2016.године, од носиоца пројектаа Глушица Синише из Кикинде, улица Милана Сивчева број 25, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,50/16)

Секретарка

Mирослава Крнић

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ 

Град Кикинда се и ове године прикључује највећем догађају у Европи посвећеном одрживој урбаној мобилности- „Европској недељи мобилности“ (ЕНМ). Кампања под слоганом „Паметна и одржива мобилност- улагање у Европу 2016“ се у Србији организује од 16. до 22. септембра. Активности у оквиру ЕНМ усмерене су на ограничавање коришћења аутомобила у урбаним зонама и промовисање здравог начина живота (бициклизам, пешачење).
 

С тим у вези ГУ града Кикиндe у суботу 17. септембра 2016. године организује трећу рекреативно-бициклистичку вожњу у Румунију преко граничног прелаза Наково-Лунга.
Позивају се сви заинтересовани суграђани да се прикључе и узму активно учешће у организованој вожњи бицикала и на тај начин промовишу здрав живот без аутомобила.
 

Оквирна сатница:
- Окупљање учесника испред Железничке станице у Кикинди, пријава и припрема за полазак (08:00 -08:30h)
- Прелаз граничног прелаза Наково-Лунга (9:45-10:00h) и вожња до општине Комлуш Маре у Румунији (7 км од границе)
- Задржавање у Румунији до 2 часа, те организован повратак у Кикинду најкасније до 15:00 h. Укупна дужина пута (у оба правца) је око 28 км.


Сви који желе да тог дана пређу у Румунију потребно је да поседују важећу путну исправу. Малолетна лица, уколико не иду у пратњи оба родитеља, морају имати оверену сагласност родитеља. Сагласност се може оверити у Основном суду Кикинда и на писарници ГУ Кикинда.
Град Кикинда ће обезбедитити: флуоресцентне прслуке и освежење за учеснике, полицијско обезбеђење, пратњу медицинске екипе и сервис за поправку бицикла.


Пријава заинтересованих врши се до среде 14.септембра, лично у просторијама ГУ Кикинда, канцеларија број 87, и том приликом је потребно са собом понети важећу путну исправу и сагласност ( за малолетна лица).


Све додатне информације у вези акције могу се добити у Секретаријату за заштиту животне средине града Кикинде, на број телефона 410-157.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

И

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-168/2016
Дана: 24.08.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Глушица Синиша из Кикинде, улица Милана Сивчева број 25, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Стамбено-пословна зграда П+1“ на кат.парц. бр. 2829/1 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 24.08.2016. до 03.09.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 
Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-167/2016
Дана: 24.08.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „ЕКО ХЕМИК“ д.о.о. из Новог Сада, улица Липарје број 108, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Складиште неопасног и опасног отпада“ на кат.парц. бр. 20811/12 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 ГУ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 24.08.2016. до 03.09.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 
Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-126/2016
Дана: 22.08.2016. године
Кикинда


Обавештење

Обавештавамо грађане да ће се дана 26.08.2016. године вршити третман одраслих форми комараца са земље на територији града Кикинде и насељених места (од 19 до 22h) и дана 27.08.2016. године (у раним јутарњим часовима, од 05:30h) у центру Кикинде. Препарат који ће се користити је Aqua K-Othrine EW 20 (активна материја deltametrin). Услуге систематског сузбијања комараца вршиће фирма „Циклонизација“ доо из Новог Сада.

Упозоравају се пчелари да су препарати токсични за пчеле, те да кошнице затворе или удаље најмање пет километара од места третирања. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третмана о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Секретaријат за заштиту животне средине
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-78/2016
Дана: 15.08.2016. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператера „Драган Милошев ПР, занатска радња за прераду и поновну употребу разврстаних материјала ЕКО ВИЗИЈА Кикинда“


Градска управа града Кикинде, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016 ) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18.04.2016. године оператер „Драган Милошев ПР, занатска радња за прераду и поновну употребу разврстаних материјала ЕКО ВИЗИЈА Кикинда“, улица Стевана Сремца број 93 Кикинда, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 30.08.2016. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Градској управи града Кикинде, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-126/2016
Дана: 03.08.2016. године
Кикинда


Обавештење

Обавештавамо грађане да ће се третман одраслих форми комараца и ларви на територији Града Кикинда са земље извршити дана 05.08.2016.године и дана 06.08.2016.године.

Дана 05.08.2016.године
Од 12h –Ларвицидни третмани са земље:
Препарати: Larvastop ZG, Vectobas 12AS.

Од 20 h- третман одраслих комараца са земље у свим насељеним местима.
Препарат: Aqua K-Othrine

Дана 06.08.2016.године
Третман одраслих комараца у центру Кикинде ће се извршити у јутарњим часовима од 05:30h.

Третмани ће се вршити препаратима који садрже активне материје lambda-cihalotrin и deltametrin. Препарати су опасни за пчеле. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третмана о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Секретaријат за заштиту животне средине
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-126/2016
Дана: 03.08.2016. године
Кикинда


Обавештење

Обавештавамо грађане да ће се дана 05.08.2016. године (од 12h-ларвицидни третмани са земље, а од 20h-третман одраслих комараца са земље у свим насељеним местима) и дана 06.08.2016. године (у раним јутарњим часовима, од 05:30h) у центру Кикинде, вршити третман одраслих форми комараца са земље на територији града Кикинде и насељених места, препаратима на бази lambda-cihalotrina и deltametrina. Услуге систематског сузбијања комараца вршиће фирма „Циклонизација“ доо из Новог Сада.

Упозоравају се пчелари да су препарати токсични за пчеле, те да кошнице затворе или удаље најмање пет километара од места третирања. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третмана о чему ће јавност бити благовремено обавештена.


Секретaријат за заштиту животне средине

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-138/2016
Дана: 01.08.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Изградња пословног објекта- продавнице П+0“ у Кикинди на кат.парц. бр. 8615/3 КО Кикинда који је заведен под бројем III-07-501-138/2016 од дана 21.07.2016.године, од носиоца пројектаа „Јединство“ доо из Кикинде, улица Башаидски друм бб, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15)

Секретарка

Mирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-131/2016
Дана: 25.07.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца „Галад“ доо из Кикинде, улица Башаидски друм бб, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Товилиште свиња капацитета 16200 товљеника у турнусу“ у у Банатској Тополи на кат.парц. бр. 2714 КО Банатска Топола и истим донео решење, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 1. под тачком 17. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко 2.000 места за производњу свиња (преко 30кг тежине)

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-124/2016
Дана: 22.07.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Ливница нодуларног лива“ на кат.парц. бр. 21696/32 КО Кикинда, СГ Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-124/2016 од дана 08.07.2016.године, од носиоца пројекта „Grindex“ доо из Кикинде, улица Милоша Великог бр.80, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15)

СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-138/2016
Дана: 21.07.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Јединство“ доо из Кикинде, улица Башаидски друм бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња пословног објекта- продавнице П+0“ у Кикинди на кат.парц. бр. 8615/3 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 21.07.2016. до 31.07.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-126/2016
Дана: 18.07.2016. године
Кикинда


Обавештење

Обавештавамо грађане да ће се третман одраслих форми комараца и ларви на територији Града Кикинда из ваздуха и са земље извршити дана 20.07.2016.године и дана 21.07.2016.године.

Дана 20.07.2016.године
Од 12h –Ларвицидни третмани са земље:
Препарати: Larvastop ZG, Vectobas 12AS.

Од 18:30 h- третман одраслих комараца из ваздуха: Кикинда, Мокрин, Наково, Б.В.Село, Р.Село, Н.Козарци, Башаид.
Препаратима: Ti-Bi 24

Од 20 h- третман одраслих комараца са земље у свим насељеним местима.
Препарат: Aqua K-Othrine

Дана 21.07.2016.године
Третман одраслих комараца у центру Кикинде ће се извршити у јутарњим часовима од 05:30h.

Третмани ће се вршити препаратима који садрже активне материје lambda-cihalotrin и deltametrin. Препарати су опасни за пчеле. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: У случају неповољних временских прилика ( јака киша, јак ветар и сл.), биће одређен нови термин третман о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Секретaријат за заштиту животне средине
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-131/2016
Дана: 15.07.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Галад доо из Кикинде, улица Башаидски друм бб поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину ПРОЈЕКТA „Товилиште свиња капацитета 16200 товљеника у турнусу“ у Банатској Тополи на кат.парц. бр. 2714 КО Банатска Топола.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 15.07.2016. до 25.07.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-126/2016
Дана: 12.07.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо грађане да ће се у периоду од 15.07.2016. године до 22.07.2016. године, вршити третман одраслих форми комараца са земље и из ваздуха на територији града Кикинде и насељених места, препаратима на бази lambda-cihalotrina и deltametrina. Услуге систематског сузбијања комараца вршиће фирма „Циклонизација“ доо из Новог Сада.

Упозоравају се пчелари да су препарати токсични за пчеле, те да кошнице затворе или удаље најмање пет километара од места третирања. Дејство препарата траје три дана.

Напомена: Тачан датум третмана биће накнадно одређен сходно временским приликама о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

 


Секретaријат за заштиту животне средине
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-124/2016
Дана: 08.07.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Grindex доо из Кикинде, улица Милоша Великог бр. 80 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину ПРОЈЕКТA „GRINDEX доо Кикинда – Ливница нодуларног лива“ у Кикинди на кат.парц. бр. 21696/32 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 08.07.2016. до 18.07.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-90/2016
Дана: 10.06.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца АД „Козара“ из Банатског Великог Села, улица Омладинска бр. 2, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Заливни систем Козара“ у Банатском Великом Селу, на кат.парц. бр. 1882/1, 1883/1, 1884, 1885, 1886/1, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1, 2175/1, 2175/2, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 3209, 3213, 3215, 3218 и 3219 КО Банатско Велико Село, СО Кикинда и истим донео решењем, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство 1) Системи за наводњавање и одводњавање мелиоративни системи на површини већој од 20хектара.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-90/2016
Дана: 17.05.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта АД „Козара“ из Банатског Великог Села, улица Омладинска бр. 2 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Заливни систем Козара“ у Банатском Великом Селу, на кат.парц. бр. 1882/1, 1883/1, 1884, 1885, 1886/1, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1, 2175/1, 2175/2, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 3209, 3213, 3215, 3218 и 3219 КО Банатско Велико Село, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.05.2016. до 27.05.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-76/2016
Дана: 04.05.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Објекат аутоперионице П+0“ на кат.парц. бр. 8308 КО Кикинда, СГ Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-76/2016 од дана 14.04.2016.године, од носиоца пројекта „Никтан“ доо из Новог Сада, улица Модене бр. 1, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-67/2016
Дана: 15.04.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Производно-пословни објекат“ на кат.парц. бр. 9538/20 КО Кикинда, СГ Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-67/2016 од дана 01.04.2016.године, од носиоца пројекта „Mecafor Products“ доо, Новосадски пут 7 Сента, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-76/2016
Дана: 14.04.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Никтан“ доо из Новог Сада, улица Модене бр. 1 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Објекат аутоперионице П+0“ на кат.парц. бр. 8308 КО Кикинда, СГ Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 14.04.2016. до 24.04.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-59/2016
Дана: 12.04.2016. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Изградња пословно-стамбене зграде спратности П+2“ на кат.парц. бр. 8479 КО Кикинда, СГ Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-59/2016 од дана 23.03.2016.године, од носиоца пројекта „Wood Mizer Balkan“ доо из Кикинде, улица Светосавска бр. 21, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15)


СЕКРЕТАРКА

Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-67/2016
Дана: 01.04.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Mecafor Products“ доо из Сенте, улица Новосадски пут бр. 7 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Производно-пословни објекат“ у Кикинди у Агро-индустријској зони, Блок 43 на кат.парц. бр. 9538/20 КО Кикинда, СГ Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 01.04.2016. до 10.04.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-59/2016
Дана: 23.03.2016. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Wood Mizer Balkan“ доо из Кикинде, улица Светосавска бр. 21 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња пословно-стамбене зграде спратности П+2“ у Кикинди у улици Иво Лоле Рибара бр.8 на кат.парц. бр. 8479 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СГ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 23.03.2016. до 02.04.2016. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-300/2015
Дана: 18.12.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта Shu Haike из Кикинде, улица Трг српских добровољаца бр.47 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA "Адаптације и претварање дела подрумског у пословни простор пословног објекта Под+П+1 и његово припајање пословном простору продавнице мешовите непрехрамбене робе" у Кикинди у улици Трг српских добровољаца бр.47 на кат. парц. бр. 4579 KO Кикинда СО Кикинда.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 18.12.2015. године до 28.12.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-266/2015
Дана: 20.11.2015. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Доградња, надградња и претварање таванског у пословни простор – Постојећег пословног објекта П+0 у пословни објекат П+1“ на кат. парц. бр. 6177 КО Кикинда, СО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-266/2015 од дана 03.11.2015.године, од носиоца пројекта СТР „МБ-БОС“, улица Ђуре Јакшића број 21, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15)

СЕКРЕТАРКА
Mирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-256/2015
Дана: 20.11.2015. године
Кикинда


 На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Линија за рециклажу фолије ПЕ“ на кат.парц. бр. 5700 и 5701 КО Кикинда, СО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-256/2015 од дана 22.10.2015.године, од носиоца пројекта Занатска радња „Еко визија“, улица Стевана Сремца број 93, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,83/15)

СЕКРЕТАРКА
Mирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-266/2015
Дана: 06.11.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта СТР „МБ-БОС“, улица Ђуре Јакшића број 21, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Доградња, надградња и претварање таванског у пословни простор – Постојећег пословног објекта П+0 у пословни објекат П+1“ на кат.парц. бр. 6177 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 06.11.2015. до 16.11.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-256/2015
Дана: 22.10.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Занатска радња „Еко визија“, улица Стевана Сремца број 93, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Линија за рециклажу фолије ПЕ“ на кат.парц. бр. 5700 и 5701 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 22.10.2015. до 01.11.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-168/2015
Дана: 22.09.2015. године
Кикинда


На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, Општинска управа Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На захтев носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д., улица Таковска бр. 2, Београд, који је заведен под бројем III-07-501-168/2015 дана 28.07.2015.године за ПРОЈЕКАТ „Базна станица КИ – Светосавска (МАXI) – КИУ24“ на кат. парц. бр. 6511/1 КО Кикинда СО Кикинда, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009) и другим прописима на снази, предузима следеће мере заштите животне средине:

Носилац пројекта се обавезује:

1. Да изврши прво испитивање нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базне станице, одмах након постављања, а пре издавања дозволе за почетак рада односно употребу
- уколико се мерењем утврди да је у питању извор од посебног интереса, поступити у складу са чланом 6. Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гл.РС“, бр.36/09) и вршити периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима на снази
- изврши редовно достављање података и документације о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.
2. У случају да на локацији базне станице постоје и други системи који емитују електромагнетне таласе (радио и ТВ уређаји, репетитори, базне станице других оператера мобилне телефоније, и др.) мерењем је потребно утврдити да ли је збирни утицај свих емисија у складу са прописаним стандардима и нормама за заштиту животне средине
3. Носилац пројекта је у обавези да прилагоди рад базне станице у свему према одредбама Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („ Сл. гл. РС“, број 104/09), тако да не буде штетних утицаја по здравље људи и животну средину
4. У случају да резултати извршених мерења прекорачују дозвољене вредности, предузети све одговарајуће мере заштите којима ће се обезбедити да у свим тачкама од интереса, ниво електромагнетне емисије буду испод прописаних вредности.
5. Простор на коме се налази базна станица оградити и заштитити: на видном месту поставити упозорење о забрани приступа неовлашћеним лицима.
6. Налаже се носиоцу пројекта да ово решење да на увид код техничког прегледа објекта.
7. Такође се утврђује обавеза носиоца пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, као и планирања изградње других објеката на предметној катастарској парцели поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја.

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-164/2015
Дана: 28.07.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Oпштина Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња јавне чесме са пречишћавањем воде“ на кат.парц. бр. 610 КО Сајан, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 28.07.2015. до 06.08.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-147/2015
Дана: 20.07.2015. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Подно складиште, колска вага, командна кућица и приступни путеви“ на кат. парц. бр. 1593 КО Руско Село, СО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-147/2015 од дана 08.07.2015.године, од носиоца пројекта Јован Раичковић из Руског Села, улица Солунских добровољаца број 50, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 440,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,45/15)

СЕКРЕТАРКА
Mирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-147/2015
Дана: 08.07.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Јован Раичковић из Руског Села, улица Солунских добровољаца број 50, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Подно складиште, колска вага, командна кућица и приступни путеви“ на кат.парц. бр. 1593 КО Руско Село, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 08.07.2015. до 18.07.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-123/2015
Дана: 01.06.2015. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Доградња помоћног објекта Ппод+П и помоћни објекат П+0“ на кат. парц. бр. 2204 на територији општине Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-123/2015 од дана 19.05.2015.године, од носиоца пројекта Ранков Анђелија, улица Краља Петра I бр. 188, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14)

СЕКРЕТАРКА
Mирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-127/2015
Дана: 01.06.2015. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Пословни објекат СТР Компонент“ на кат. парц. бр. 3817 на територији општине Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-127/2015 од дана 22.05.2015.године, од носиоца пројекта Верица Мрвичић из Кикинде, улица Жарка Зрењанина број 54, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14)

СЕКРЕТАРКА
Mирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-123/2015
Дана: 19.05.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Ранков Анђелија, улица Краља Петра I бр. 188, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Доградња помоћног објекта Ппод+П и помоћни објекат П+0“ на кат. парц. бр. 2204 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 19.05.2015. до 29.05.2015. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-127/2015
Дана: 20.05.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Верица Мрвичић из Кикинде, улица Жарка Зрењанина број 54, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Пословни објекат СТР Компонент“ на кат.парц. бр. 3817 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.05.2015. до 30.05.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-71/2015
Дана: 24.04.2015. године
Кикинда


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о издатој дозволи за складиштење неопасног отпада

Оператеру „А.S.A.“ Кикинда доо, са седиштем у Кикинди, улица Војводе Путника бр. 1, Секретаријат за заштиту животне средине општинске управе Кикинда издао је дозволу за рад постројења и обављање делатности складиштења неопасног отпада на локацији оператера, улица Јована Јовановића Змаја број 151, кат.парц.бр. 10019 КО Кикинда, број III-07-501-71/2015 од дана 23.04.2015. године.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за складиштење неопасног отпада у просторијама општинске управе Кикинда, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-96/2015
Дана: 20.04.2015. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Соларни колектори СЦ Језеро“ на кат. парц. бр. 2856 на територији општине Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-96/2015 од дана 09.04.2015.године, од носиоца пројекта Општина Кикинда, улица Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14)

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-47/2015
Дана: 16.04.2015. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о обнављању дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење инертног и неопасног отпада

Оператеру СР за трговину на велико отпацима и остацима „Дамирко“ Горан Стојков ПР, са седиштем у Башаиду, улица Живка Мишкељина број 26., Секретаријат за заштиту животне средине општинске управе Кикинда обновио је дозволу за рад постројења и обављање делатности сакупљања, транспорта и складиштења инертног и неопасног отпада, на локацији оператера улица Живка Мишкељина број 26, на кат.парц.бр. 571 КО Башаид СО Кикинда, број III-07-501-47/2014 од дана 16.04.2015. године.
Заинтересована јавност може извршити увид у обновљену дозволу у просторијама општинске управе Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-96/2015
Дана: 09.04.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Општина Кикинда, улица Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Соларни колектори СЦ Језеро“ на кат. парц. бр. 2856 КО Кикинда, СО Кикинда.Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 09.04.2015. до 19.04.2015. године У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-71/2015
Дана: 27.03.2015. године
Кикинда


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада оператера „A.S.A.“ Кикинда доо

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада оператера „A.S.A.“ Кикинда доо, улица Војводе Путника број 1 Кикинда.
Општинска управа општине Кикинда, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010) објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада
Надлежни орган обавештава јавност да је дана 27.03.2015. године оператер „A.S.A.“ Кикинда доо, улица Војводе Путника број 1 Кикинда, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 11.04.2015. године.
Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Општинској управи општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-51/2015
Дана: 25.03.2015. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Изградња објекта П + Пот- пословни простор (канцеларије) и објекта П+0- магацински простор за трговинске непрехрамбене производе“ на кат. парц. бр. 4362 и 4363 КО Кикинда на територији општине Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-51/2015 од дана 10.03.2015.године, од носиоца пројекта “Agrotim-pharm“ доо из Башаида, улица Александра Грујића број 18, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14)

СЕКРЕТАРКА
Mирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-50/2015
Дана: 25.03.2015. године
КикиндаНа основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Изградња објекта П + Пот- пословни простор (канцеларије) и објекта П+0- магацински простор за трговинске непрехрамбене производе“ на кат.парц. бр.4369 КО Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта “Брешће“ доо из Кикинде, улица Краља Петра I број 25, који је заведен под бројем III-07-501-50/2015 од дана 10.03.2015. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

Секретарка
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-62/2015
Дана: 16.03.2015. године
Кикинда

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Појачано одржавање пута ОП I-2 (стара ознака Л-2), деоница од Руског Села (раскрсница са државним путем IIА-104) до Нових Козараца и кроз Нове Козарце (улица Краља Петра I)“ на кат. парц. бр. 3125/2, 3125/1 и 4716 КО Руско Село, 3370, 1177, 1174 и 1165 КО Нови Козарци, од носиоца пројекта Општина Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-62/2015 од дана 06.03.2015. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-61/2015
Дана: 16.03.2015. године
Кикинда

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Деоница повезног цевовода водовода Руско Село – Нови Козарци”, од носиоца пројекта Општина Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-61/2015 од дана 06.03.2015. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-51/2015
Дана: 11.03.2015. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта “Agrotim-pharm“ доо из Башаида, улица Александра Грујића број 18, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња објекта П + Пот- пословни простор (канцеларије) и објекта П+0- магацински простор за трговинске непрехрамбене производе“ на кат.парц. бр. 4362 и 4363 КО Кикинда, улица Војводе Путника бр.49 Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 11.03.2015. до 21.03.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-50/2015
Дана: 11.03.2015. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта “Брешће“ доо из Кикинде, улица Краља Петра I број 25, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња објекта П + Пот- пословни простор (канцеларије) и објекта П+0- магацински простор за трговинске непрехрамбене производе“ на кат.парц. бр.4369 КО Кикинда, улица Војводе Путника бр.47 Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 11.03.2015. до 21.03.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-47/2015
Дана: 10.03.2015. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
о подношењу Захтева за обнављање дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење инертног и неопасног отпада оператера СР за трговину на велико отпацима и остацима „Дамирко“ Горан Стојков ПР Башаид

Обавештење о подношењу Захтева за обнављање дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење инертног и неопасног отпада оператера СР за трговину на велико отпацима и остацима „Дамирко“ Горан Стојков ПР, са седиштем у Башаиду, улица Живка Мишкељина број 26.

Општинска управа, општине Кикинда, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за обнављање дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење инертног и неопасног отпада на територији општине Кикинда.

Надлежни орган обавештава јавност да је 10.03.2015. године оператер СР за трговину на велико отпацима и остацима „Дамирко“ Горан Стојков ПР са седиштем у Башаиду, улица Живка Мишкељина број 26, на кат.парц.бр. 571 КО Башаид СО Кикинда, поднео Захтев за обнављање дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење инертног и неопасног отпада број III-06-501-69/2010 од дана 15.07.2010.године.

Рок за достављање мишљења и предлога је 25.03.2015. године.

Увид у поднети Захтев за обнављање дозволе може се извршити у Општинској управи општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-64/2015
Дана: 06.03.2015. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општина Кикинда, улица Трг српских доборовољаца број 12 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Техничка регулација саобраћаја за насељено место Кикинда“ КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 06.03.2015. до 16.03.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-63/2015
Дана: 06.03.2015. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општина Кикинда, улица Трг српских доборовољаца број 12 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Санација постојећих земљаних канала у обухвату раскрснице дуж државних путева ИБ-13 и ИБ-15 у Кикинди“ КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 06.03.2015. до 16.03.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-62/2015
Дана: 06.03.2015. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општина Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Појачано одржавање пута ОП I-2 (стара ознака Л-2), деоница од Руског Села (раскрсница са државним путем IIА-104) до Руског Села и кроз Руско Село (улица Краља Петра I)“.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 06.03.2015. до 16.03.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-61/2015
Дана: 06.03.2015. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општина Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Деоница повезног цевовода водовода Руско Село – Нови Козарци“.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 06.03.2015. до 16.03.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-38/2015
Дана: 02.03.2015. године
Кикинда

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Пословни објекат П+0, објекат за припрему и преглед камиона и помоћни објекат“ на кат.парц. бр. 15057/1 КО Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта Марков Драгана из Кикинде, улица Албертова број 44 , који је заведен под бројем III-07-501-38/2015 од дана 19.02.2015. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-36/2015
Дана: 02.03.2015. године
Кикинда

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Идејно решење адаптације продајног простора у супермаркет „Univerexport““ на кат.парц. бр. 6516/3 КО Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта „ДОМАА“ д.о.о. из Београда, улица Кнеза Милоша број 82, који је заведен под бројем III-07-501-36/2015 од дана 19.02.2015. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-29/2015
Дана: 24.02.2015. године
Кикинда

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Откуп секундарних сировина (гвожђе и обојени метали)“ на кат.парц. бр. 7312 КО Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта “КИМЕТАЛ“ доо из Кикинде, улица Светосавска број 135, који је заведен под бројем III-07-501-29/2015 од дана 12.02.2015. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-31/2015
Дана: 20.02.2015. године
Кикинда

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Изградња гасоводне дистрибутивне мреже на локацији ревитализације старе индустријске зоне Кикинда“ на кат.парц. бр. 21217/2, 21538/1, 21697, 21186/2, 21551/2, 21552/2, 21168/3, 10737/3, 21681, 21679, 10732/1, 20970 и 10738/4 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда, Трг српских добровољаца 11, који је заведен под бројем III-07-501-31/2015 од дана 09.02.2015. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-38/2015
Дана: 19.02.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Марков Драган из Кикинде, улица Албертова број 44, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Пословни објекат П+0, објекат за припрему и преглед камиона и помоћни објекат“ на кат.парц. бр. 15057/1 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 19.02.2015. до 01.03.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-36/2015
Дана: 19.02.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „ДОМАА“ д.о.о. из Београда, улица Кнеза Милоша број 82, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Идејно решење адаптације продајног простора у супермаркет „Univerexport““ на кат.парц. бр. 6516/3 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 19.02.2015. до 01.03.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-24/2015
Дана: 18.02.2015. године
Кикинда

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Легализација пословно- стамбеног објекта П+1“ на кат.парц. бр. 7514/5 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта Росић Милорадa из Кикинде, улица Сутјеска број 77а, који је заведен под бројем III-07-501-24/2015 од дана 04.02.2015. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-29/2015
Дана: 13.02.2015. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта “КИМЕТАЛ“ доо из Кикинде, улица Светосавска број 135, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Откуп секундарних сировина (гвожђе и обојени метали)“ на кат.парц. бр. 7312 КО Кикинда, улица Краљевића Марка бр.149 Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 13.02.2015. до 23.02.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-31/2015
Дана: 09.02.2015. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП “Дирекција за изградњу града“ Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 11 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња гасоводне дистрибутивне мреже на локацији ревитализације старе индустријске зоне Кикинда“ на кат.парц. бр. 21217/2, 21538/1, 21697, 21186/2, 21551/2, 21552/2, 21168/3, 10737/3, 21681, 21679, 10732/1, 20970 и 10738/4 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 09.02.2015. до 19.02.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-24/2015
Дана: 04.02.2015. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Росић Милорад из Кикинде, улица Сутјеска број 77а, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Легализација пословно- стамбеног објекта П+1“ на кат.парц. бр. 7514/5 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 04.02.2015. до 14.02.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-11/2015
Дана: 30.01.2015. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “ Радионица за полирање и завршну обраду камена “ на кат. парц. бр. 20696 на територији општине Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-11/2015 од дана 13.01.2015.године, од носиоца пројекта Шанта Дамир, Иве Лоле Рибара бр. 72, Кикинда , донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14)


СЕКРЕТАРКА
Mирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-9/2015
Дана: 26.01.2015. године
Кикинда

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Пројекат изведеног објекта (Е 102-2014)“ на кат.парц. бр. 9524 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта „MK Commerce“ д.о.о. Нови Сад, улица Трг Марије Трандафил број 7, који је заведен под бројем III-07-501-9/2015 од дана 12.01.2015. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-184/2014
Дана: 14.01.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Таковска 2 из Београда, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Базна станица КИ – Светосавска (МАXI) – КИУ24“ на кат. парц. бр.6511/1 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Светосавска бр. 32 у Кикинди (на објекту продавнице „МАXI“) и истим донео решењем, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 12. Инфраструктурни пројекти 13) Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) ефективне израчене снаге више од 250W.

Овим решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да најкасније у року од годину дана од коначности решења, подносе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину и утврђено је да носилац пројекта не може приступити извођењу и употреби пројекта без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-11/2015
Дана: 14.01.2015. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Шанта Дамир, улица Иве Лоле Рибара бр. 72, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Радионица за полирање и завршну обраду камена“ на кат. парц. бр. 20696 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 14.01.2015. до 24.01.2015. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. cтав 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-9/2015
Дана: 13.01.2015. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „MK Commerce“ д.о.о. Нови Сад, улица Трг Марије Трандафил број 7, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Пројекат изведеног објекта (Е 102-2014)“ на кат.парц. бр. 9524 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 13.01.2015. до 23.01.2015. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-182/2014
Дана: 05.01.2015. године
Кикинда

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Реконструкција двособног стана у пословни простор“ на кат. парц. бр.6227 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта Влаисављевић Јеланe улица Јована Јовановића Змаја број 200 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-182/2014 од дана 22.12.2014 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-162/2014
Дана: 29.12.2014. године
Кикинда

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, Општинска управа Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На захтев носиоца пројекта „Telenor Common Operation“ Огранак Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београда, који је заведен под бројем III-07-501-162/2014 дана 18.11.2014.године за Пројекта „Базна станица мобилне телефоније „Кикинда 9““ на кат. парц. бр.4900 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Ђуре Јакшића бр.110 (објекат Опште болнице), надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009) и другим прописима на снази, предузима следеће мере заштите животне средине:

Носилац пројекта се обавезује:
1. Да изврши прво испитивање нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базне станице, одмах након постављања, а пре издавања дозволе за почетак рада односно употребу
- уколико се мерењем утврди да је у питању извор од посебног интереса, поступити у складу са чланом 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл.гл.РС“, бр.36/09) и вршити периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима на снази
- редовно достављати податке и документације о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.
2. У случају да на локацији базне станице постоје и други системи који емитују електромагнетне таласе (радио и ТВ уређаји, репетитори, базне станице других оператера мобилне телефоније, и др.) мерењем је потребно утврдити да ли је збирни утицај свих емисија у складу са прописаним стандардима и нормама за заштиту животне средине
3. Носилац пројекта је у обавези да прилагоди рад базне станице у свему према одредбама Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („ Сл. гл. РС“, број 104/09), тако да не буде штетних утицаја по здравље људи и животну средину
4. У случају да резултати извршених мерења прекорачују дозвољене вредности, предузети све одговарајуће мере заштите којима ће се обезбедити да у свим тачкама од интереса, ниво електромагнетне емисије буду испод прописаних вредности.
5. Простор на коме се налази базна станица оградити и заштитити: на видном месту поставити упозорење о забрани приступа неовлашћеним лицима.
6. Налаже се носиоцу пројекта да ово решење да на увид код техничког прегледа објекта.
7. Такође се утврђује обавеза носиоца пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, као и планирања изградње других објеката на предметној катастарској парцели поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја.

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.


СЕКРЕТАРКА

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-184/2014
Дана: 26.12.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНE УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. улица Таковска бр. 2 Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Базна станица КИ – Светосавска (МАXI) – КИУ24“ на кат. парц. бр. 6511/1 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 26.12.2014. до 06.01.2015. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-175/2014
Дана: 22.12.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Интерна бензинска станица- пумпа за точење горива“ на кат. парц. бр. 9521/1 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта JП „Аутопревоз“ Кикинда улица Ђуре Јакшића бр.2-6 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-175/2014 од дана 11.12.2014. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-169/2014
Дана: 19.12.2014. године
Кикинда

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Пунк за гориво“ на кат. парц. бр. 7514 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта ВДП „Горњи Банат“ Кикинда улица Краља Петра I број 54 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-169/2014 од дана 04.12.2014 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,....., 57/14).

Секретарка
Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-175/2014
Дана: 11.12.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта JП „Аутопревоз“ Кикинда улица Ђуре Јакшића бр.2-6 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Интерна бензинска станица- пумпа за точење горива“ на кат. парц. бр. 9521/1 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 11.12.2014. до 21.12.2014. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-164/2014
Дана: 09.12.2014. године
Кикинда

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о издатој дозволи за сакупљање, транспорт и складиштење неопасног отпада на територији општине Кикинда
Оператеру „Радња за трговину на велико отпацима и остацима „Браћа Милићев“ Јасмина Косана Милићев ПР“, улица Михајла Пупина бр. 65, Секретаријат за заштиту животне средине општинске управе Кикинда издао је дозволу за рад постројења и обављање делатности сакупљања, транспорта и складиштењанеопасног отпада, на локацији оператера улица Михајла Пупина бр. 65 кат. парц. Број 20590 КО Кикинда, број III-07-501-164/2014 од дана 08.12.2014 године.
Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу у просторијама општинске управе Кикинда, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-168/2014
Дана: 08.12.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Јарић Чедомир из Кикинде, улица Ђуре Јакшића број 127 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Пројекат изведеног стања, легализација стамбено-пословне зграде“ на кат.парц. бр.6613 на територији општине Кикинда у улици Светосавска бр. 54.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 95 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 08.12.2014. до 18.02.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-169/2014
Дана: 08.12.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ВДП “Горњи Банат“ Кикинда улица Краља Петра I број 54, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Пункт за гориво“ на кат.парц. бр. 7514 на територији општине Кикинда у улици Албертова бб.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 95 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 08.12.2014. до 18.02.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Мирослава Крнић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-117/2014
Дана: 25.11.2014. године
Кикинда

На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, општине Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ

Носилац пројекта „Telenor Common Operation“ Огранак Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београда, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Базна станица мобилне телефоније „Кикинда 9““ на кат. парц. бр.4900 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Ђуре Јакшића бр.110 у Кикинди (на објекту Опште болнице Кикинда).

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину „Базна станица мобилне телефоније „Кикинда 9““ на кат. парц. бр.4900 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Ђуре Јакшића бр.110 у Кикинди (на објекту Опште болнице Кикинда), може се извршити у канцеларији 95 ОУ Кикинда, Трг српских добровољаца 12 у периоду од 27.11.2014. године до 18.12.2014 године од 12h до 14h.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.

Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Базна станица мобилне телефоније „Кикинда 9““ биће одржана дана 22.12.2014. године у 13 часова, у просторијама зграде СО Кикинда сала бр.12.

Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-123/2013
Дана: 21.11.2014. године
Кикинда

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, Општинска управа Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На захтев носиоца пројекта „ESSENTICO“ ДОО Кула, ул. Индустријска зона бб Кула, који је заведен под бројем III-07-501-123/2013 дана 05.08.2013.године за ПРОЈЕКАТ “Фарма за узгој свиња у Мокрину“ на кат. парц. бр. 20081/2, 20081/3, 20081/4, KO Мокрин, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009) и другим прописима на снази, предузима следеће мере заштите животне средине:

1. Мере предвиђене законским и подзаконским актима и њихово спровођење кроз функционисање објекта:
- заштитa вода према Закону о водама („Сл. гл. РС”, бр. 33/10, 93/12), и подзаконских аката донетих на основу истог.
• Контрола испуштених материја према Правилнику о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљиште и воду за наводњавање и методама за њихово испитивање („Сл.гл.РС“, бр.23/94) и Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материјама у води и роковима за њихово достизање („Сл. гл. РС“, бр. 67/11, 48/12), за граничне вредности емисије отпадних вода из објеката за узгој стоке.
• Сакупљање течног стајњака - осоке преко цевовода и одвођење до изведених лагуна у складу са пројекто-техничком документацијом и водним актима
• Превентивне мере изливања осоке из лагуна на околно пољопривредно земљиште
и могућности да ефлуант доспева у дренажну каналску мрежу
• Прикупљање употребљене воде од прања објеката и воде за хигијенско- санитарне
потребе у водонепропусну септичку јаму
• Утврђивање квалитета и квантитета појединачних и укупних отпадних вода и које
настају на предметној фарми у складу са прописима
- одржавање ниво аерозагађења складу са Законом о заштити ваздуха (“Сл.гл. РС“бр.36/09, 10/13), и подзаконских аката донетих на основу истог:
• Спречавање ширења непријатних мириса
• Подизање и одржавање нових, као и постојећих зелених површина и зеленила
унутар и по ободу комплекса
- заштитa од буке према Закону о заштити од буке у животној средини („Сл.гл. РС”,бр. 36/09 и 88/10), и подзаконских акта донетих на основу истог
- управљање насталим отпадом према Закону о управљању отпадом („Сл. гл. РС”,бр. 36/09 и 88/10), и подзаконских акта донетих на основу истог
• Управљање животињским отпадом у складу са прописаним ветеринарско-санитарним условима
• Управљање медицинским отпадом и осталим опасним отпадом према прописима на снази
• Уклањања комуналног отпада са локације преко надлежног комуналног предузећа

2. Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину:
• Приликом спровођења здравствених и хигијенско-санитарних мера у објектима, користити искључиво одобрена и дозвољена средства прописана санитарно-ветеринарским условима
• При појави евентуалне заразе поступити према наложеним мерама ветеринарске инспекције
• Одржавање хигијене објеката и непосредне околине објекта вршити у континуитету средствима за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, на начин да се избегне негативан утицај на околину

3. Мере у случају удеса

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину је саставни део документације, која се подноси уз захтев за издавање дозволе у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.гл.РС“, бр.135/04).

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.


Секретарка

Мирослава Крнић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-164/2014
Дана: 21.11.2014. године
Кикинда

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење неопасног отпада на територији општине Кикинда оператера „Радња за трговину на велико отпацима и остацима „Браћа Милићев“ Јасмина Косана Милићев ПР“

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење неопасног отпада на територији општине Кикинда оператера „Радња за трговину на велико отпацима и остацима „Браћа Милићев“ Јасмина Косана Милићев ПР“, улица Михајла Пупина бр. 65.

Општинска управа општине Кикинда, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење неопасног отпада на територији општине Кикинда.

Надлежни орган обавештава јавност да је 20.11.2014. године оператер „Радња за трговину на велико отпацима и остацима „Браћа Милићев“ Јасмина Косана Милићев ПР“ са седиштем у Кикинди, ул Михајла Пупина бр. 65, поднела Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење неопасног отпада на територији општине Кикинда
Рок за достављање мишљења и предлога је 05.12.2014. године.

Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Општинској управи општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-145/2014
Дана: 03.11.2014. године
Кикинда

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о издатој дозволи за транспорт неопасног отпада на територији општине Кикинда

Оператеру„ŽAKI-COMMERCE“ ДОО са седиштем у Кикинди, улица Цара Душана бр.170, Секретаријат за заштиту животне средине општинске управе Кикинда издао је дозволу за транспорт неопасног отпада на територији општине Кикинда, број III-07-501-145/2014 од дана 03.11.2014. године.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за транспорт неопасног отпада на територији општине Кикинда, улица Трг српских добровољаца бр. 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-153/2014
Дана: 29.10.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Дом ученика средњих школа “Никола Војводић“, улица Бранка Вујина 13, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Изградња отвореног спортског терена са трибином“ на кат. парц. бр. 2902/1 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.11.2014. до 13.11.2014. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-147/2014
Дана: 27.10.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКТA „Изградња пословног објекта (супермаркет)“ на кат. парц. бр. 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6499, 6500, 6501, 6502 KO Кикинда на територији општине Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-147/2014 од дана 14.10.2014.године, од носиоца пројекта Kрстајић Младенa, из Кикинде, улица Вука Караџића бр.3 1/5, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14).

Секретарка
Mирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-138/2014
Дана: 23.10.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT „Базна станица мобилне телефоније „Кикинда 7““ на кат. парц. бр.9538/5 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Mилоша Великог бр.76 у Кикинди (на постојећем пословном објекту ДОО „Ангропромет“ Кикинда), од носиоца пројекта „Telenor Common Operation“ Огранак Београд, Омладинских бригада 90 из Београда, који је заведен под бројем III-07-501-138/2014, дана 19.09.2014. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14).

Секретарка
Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-117/2014
Дана: 23.10.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта “Telenor Common Operation“ Огранак Београд, Омладинских бригада 90 из Београда, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Базна станица мобилне телефоније „Кикинда 9““ на кат. парц. бр.4900 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Ђуре Јакшића бр.110 у Кикинди (на објекту Опште болнице Кикинда) и истим донео решењем, којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.

При доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину узете су у обзир карактеристике пројекта и посматрано подручје, као и да се предметни пројекат налази у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи 2. под тачком 12. Инфраструктурни пројекти 13) Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) ефективне израчене снаге више од 250W.

Овим решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да најкасније у року од годину дана од коначности решења, подносе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину и утврђено је да носилац пројекта не може приступити извођењу и употреби пројекта без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10, 14 и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09).

 

Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-147/2014
Дана: 15.10.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Kрстајић Младен, из Кикинде, улица Вука Караџића бр.3 1/5, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња пословног објекта (супермаркет)“ на кат. парц. бр. 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6499, 6500, 6501, 6502 KO Кикинда на територији општине Кикинда, Трг српских добровољаца 28.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 95 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 15.10.2014. до 25.10.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Мирослава Крнић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-145/2014
Дана: 09.10.2014. године
Кикинда

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу Захтева за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији општине Кикинда предузећа „ŽAKI COMMERCE“ д.о.о. Кикинда

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији општине Кикинда предузећа „ŽAKI COMMERCE“ д.о.о. са седиштем у Кикинди, улица Цара Душана бр.170.
Општинска управа општине Кикинда, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији општине Кикинда.

Надлежни орган обавештава јавност да је 09.10.2014. године предузеће „ŽAKI COMMERCE“ д.о.о. са седиштем у Кикинди, ул Цара Душана бр.170, поднело Захтев за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији општине Кикинда.
Рок за достављање мишљења и предлога је 24.10.2014. године.

Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Општинској управи општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-135/2014
Дана: 15.09.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT „Aдаптација котларице у Микронасељу“, на кат.парц.бр.10084/7 KO Кикинда у улици Петефи Шандора бб, од носиоца пројекта ЈП „Топлана“ Кикинда, Милоша Великог 48, Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-135/2014, дана 04.09.2014. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-133/2014
Дана: 15.09.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Изградња црпне станице канализације отпадних вода „Цара Душана““, на кат.парц. бр.21626 KO Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-133/2014, дана 29.08.2014.године, од носиоца пројекта ЈKП „6.ОКТОБАР“ Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-127/2014
Дана: 11.09.2014. године
Кикинда

На основу члана 30, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAТ „Пројекат изведеног стања“ на кат. парц. бр. 7628/17KO Кикинда на територији општине Кикинда, Раде Трнића бр.121, који је заведен под бројем III-07-501-127/2014, дана 22.08.2014.године, од носиоца пројекта Кумовић Миланa, из Кикинде, Раде Трнића бр.121, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-132/2014
Дана: 11.09.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац Блажић Цвејић Весна из Београда, Хаџи Милентијева 65, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Претварање стамбеног дела у пословни“ на кат. парц. бр. 4586/1 KO Кикинда на територији општине Кикинда, Трг српских добровољаца 43.Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 11.09.2014. до 22.09.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-133/2014
Дана: 05.09.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈKП „6.ОКТОБАР“ Кикинда поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња црпне станице канализације отпадних вода „Цара Душана““, на кат.парц. бр.21626 KO Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 05.09.2014. до 15.09.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-135/2014
Дана: 05.09.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИН
У


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Топлана“ Кикинда поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Aдаптација котларице у Микронасељу“, на кат.парц.бр.10084/7 KO Кикинда у улици Петефи Шандора бб.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 05.09.2014. до 15.09.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-124/2013
Дана: 02.09.2014. године
Кикинда


На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, Општинска управа Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На захтев носиоца пројекта СЗР „Мокрин-млек“ Мокрин, ул. Светог Саве 141 Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-124/2013 дана 09.08.2013.године за „Објекат за прераду млека“ на кат. парц. бр. 1351 КО Мокрин СО Кикинда, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009) и другим прописима на снази, предузима следеће мере заштите животне средине:

1. Мере предвиђене законским и подзаконским актима
- заштита вода према Закону о водама („Сл.гл. РС“, бр. 33/2010), као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона
- одржавање нивоа аерозагађења према Закону о заштити ваздуха („Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 10/13) и подзаконским актима донетим на основу овог закона
- заштиту од буке према Закону о заштити од буке у животној средини („Сл.гл. РС”, бр. 36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона
- управљање насталим отпадом према Закону о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на основу ових закона

2. Применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене услове/сагласности надлежних органа и организација
3. Обезбедити сагласност надлежног органа за послове водопривреде према Закону о водама
(„Сл.гл. РС“, бр. 33/2010)
4. Уградити постројење за пречишћавање технолошких отпадних вода према количини и
саставу истих. РОК 1 година од дана пријема предметног решења.
5. У прелазном периоду (до 1 године), одвођење технолошких отпадних вода вршити након
извршеног одговарајућег третмана (примарног пречишћавања на сепаратору масноће) у водонепропусну септичку јаму
6. Сурутка се не сме испуштати у технолошке воде, већ се мора скупљати и обрађивати кувањем или уступати привредним субјектима ради даљег третмана
7. Отпадни муљ из таложника и сепаратора одлагати у контејнере, а потом депоновати.
8. Пражњење јама (за прихват претходно третираних санитарних и технолошких отпадних вода) поверити надлежном комуналном предузећу
9. Вршити контролу квалитета отпадних вода у складу са важећим прописима.
10. Фекалне отпадне воде испуштати у посебну септичку непропусну јаму.
11. Забрањено је одлагање течног отпада (технолошких отпадних вода и сурутке) на сеоско сметлиште, копове, депресије, површинске и подземне воде
12. Предузети мере заштите од цурења расхладног флуида из система за хлађење у складу са условима надлежног органа
13. Предвидети посебне мере заштите у случају удеса, односно прибавити сагласност надлежног органа за предвиђене мере заштите од пожара

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-126 /2014
Дана: 01.09.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКТA „Реконструкција и промена намене дела пословног објекта“ на кат. парц. бр. 4601 KO Кикинда на територији општине Кикинда, Трг српских добровољаца 28, који је заведен под бројем III-07-501-126/2014 од дана 20.08.2014.године, од носиоца пројекта Агенција „СЕМ”, из Кикинде, Tрг српских добровољаца бр.28, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-118 /2014
Дана: 29.08.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Реконструкција аутоматске регулације температуре у гасној котларници“ на кат. парц. бр. 2902 КО Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-118/2014 од дана 07.08.2014.године, од носиоца пројекта Дом ученика средњих школа “Никола Војводић“, улица Бранка Вујина 13, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-127/2014
Дана: 29.08.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Кумовић Милан, из Кикинде, Раде Трнића бр.121, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Пројекат изведеног стања“ на кат. парц. бр. 7628/17KO Кикинда на територији општине Кикинда, Раде Трнића бр.121.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 29.08.2014. до 09.09.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-104/2014
Дана: 27.08.2014. године
Кикинда

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о издатој дозволи за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада
Оператеру “Keying“ д.о.о., са седиштем у Кикинди, улица Вука Караџића бр.79, Секретаријат за заштиту животне средине општинске управе Кикинда издао је дозволу за рад постројења и обављање делатности сакупљања, складиштења и третмана неопасног отпада на локацији оператера, улица Вука Караџића бр.79, кат.парц.бр. 9093 К.О. Кикинда, број III-07-501-104/2014 од дана 27.08.2014. године.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату дозволу за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада у просторијама општинске управе Кикинда, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-126 /2014
Дана: 22.08.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Агенција „СЕМ”, из Кикинде, Tрг српских добровољаца бр.28, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Реконструкција и промена намене дела пословног објекта“ на кат. парц. бр. 4601 KO Кикинда на територији општине Кикинда, Трг српских добровољаца 28.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 22.08.2014. до 01.09.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-118 /2014
Дана: 18.08.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Дом ученика средњих школа “Никола Војводић“, улица Бранка Вујина 13, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Реконструкција аутоматске регулације температуре у гасној котларници“ на кат. парц. бр. 2902 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 18.08.2014. до 28.08.2014. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-115/2014
Дана: 12.08.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган зa ПРОЈЕКАТ “Стамбено-пословни објекат П+1“ на кат. парц. бр. 6450 КО Кикинда на подручју општине Кикинда, у улици Војвoде Мишића 29, који је заведен под бројем III-07-501-115/2014 дана 30.07.2014.године, од носиоца пројекта Чочај Вебиa, из Кикинде, улица Јована Јовановића Змаја 57, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13 и 57/14).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-112 /2014
Дана: 11.08.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган зa ПРОЈЕКАТ “Доградња-надградња просторије за боравак деце у вртићу „Полетарац““ на кат. парц. бр. 4875 КО Кикинда на подручју општине Кикинда, улица Ђуре Јакшића бр.133, који је заведен под бројем III-07-501-112/2014 дана 29.07.2014.године, од носиоца пројекта ПУ„Драгољуб Удицки“ Доситејева бр.43, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13 и 57/14).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-104/2014
Дана: 01.08.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада предузећа „Keying“ д.о.о. Кикинда

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада предузећа „Keying“ д.о.о. са седиштем у Кикинди, улица Вука Караџића бр.79

Општинска управа, општине Кикинда, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада на територији општине Кикинда.

Надлежни орган обавештава јавност да је 10.07.2014. године предузеће „Keying“ д.о.о. са седиштем у Кикинди, ул Вука Караџића бр.79, на катастарскoj парцели број 9093 КО Кикинда СО Кикинда, поднело Захтев за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15.08.2014. године.

Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Општинској управи општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-112 /2014
Дана: 31.07.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта ПУ„Драгољуб Удицки“ Доситејева бр.43, Кикинда поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Доградња-надградња просторије за боравак деце у вртићу „Полетарац““ на кат. парц. бр. 4875 КО Кикинда на подручју општине Кикинда, улица Ђуре Јакшића бр.133.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 31.07.2014. до 10.08.2014. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-115 /2014
Дана: 31.07.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Чочај Веби, из Кикинде, улица Јована Јовановића Змаја 57, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Стамбено-пословни објекат П+1“ на кат. парц. бр. 6450 КО Кикинда на подручју општине Кикинда, у улици Војовде Мишића 29.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 31.07.2014. до 11.08.2014. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-105/2014
Дана: 31.07.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Складишни простор за откуп сировина од метала“ на кат. парц. бр. 20590 КО Кикинда на подручју општине Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-105/2014 дана 14.07.2014.године, од носиоца пројекта Mилићев Јасмина Косанe, из Кикинде, улица Михајла Пупина 65, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13 и 57/14).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-107/2014
Дана: 31.07.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Центар за сакупљање“ на кат. парц. бр. 10019 КО Кикинда на подручју општине Кикинда, Јована Јовановића Змаја бр.151, који је заведен под бројем III-07-501-107/2014 дана 17.07.2014.године, од носиоца пројекта „ASA Kikinda“ ДОО, Војводе Путника 1, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13 и 57/14).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-107/2014
Дана: 21.07.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „ASA Kikinda“ ДОО, Војводе Путника 1, Кикинда поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Центар за сакупљање“ на кат. парц. бр. 10019 КО Кикинда на подручју општине Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 21.07.2014. до 31.07.2014. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-105/2014
Дана: 17.07.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Mилићев Јасмина Косана, из Кикинде, улица Михајла Пупина 65, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Складишни простор за откуп сировина од метала“ на кат. парц. бр. 20590 КО Кикинда на подручју општине Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.07.2014. до 28.07.2014. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-93/2014
Дана: 14.07.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „“Силос за житарице 4x1994t са пратећим објектима“ на кат. парц. бр. 1041/3 КО Банатска Топола на територији општине Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-93/2014 дана 18.06.2014.године, од носиоца пројекта "Галад“ ДОО, улица Башаидски друм бб, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13 и 57/14) .

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-96/2014
Дана: 04.07.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Салаш“ на кат. парц. бр. 2830 КО Наково на територији општине Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-96/2014 од дана 24.06.2014.године, од носиоца пројекта Миљанe Тешић, из Београда, улица Алексиначких рудара 63/7, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-98/2014
Дана: 27.06.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда, Трг српских добровољаца 11, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Главни пројекат гасне котларнице 630kW у ОШ „1.Октобар““ на кат. парц. бр. 759 КО Башаид СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 27.06.2014. до 07.07.2014. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-88/2014
Дана: 26.06.2014. године
Кикинда

На основу члана 30, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Стамбено-пословни објекат П+1- продавница цвећа- објекат број 4“ на кат. парц. бр. 10051 КО Кикинда на територији општине Кикинда у улици ЈЈ Змаја број 186, који је заведен под бројем III-07-501-88/2014 од дана 10.06.2014.године, од носиоца пројекта Бетлемовић Љиљанe, улица Његошева бр. 104 Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 430,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,57/14).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-101/2014
Дана: 13.06.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Горан Марков, из Кикинде, улица Стерије Поповића бр. 24 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA “Пословни објекат П+0-Аутомеханичарска радионица-објекат број 2“ на кат. парц. бр. 3823 КО Кикинда СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 01.07.2014. до 10.07.2014. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-96/2014
Дана: 13.06.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Миљана Тешић, из Београда, улица Алексиначких рудара 63/7, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Салаш“ на кат. парц. бр. 2830 КО Наково.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 24.06.2014. до 04.07.2014. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-88/2014
Дана: 13.06.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Бетлемовић Љиљана, улица Његошева бр. 104 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA “Стамбено-пословни објекат П+1- продавница цвећа- објекат број 4“ на кат. парц. бр. 10051 КО Кикинда СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 13.06.2014. до 23.06.2014. године

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-80/2014
Дана: 30.05.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Помоћни објекат отворени магацин-надстрешница Кикинда“ на кат. парц. бр. 9511/3 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Милоша Великог 83 у Кикинди, који је заведен под бројем III-07-501-80/2014 од дана 15.05.2014.године, од носиоца пројекта Електровојводина ДОО, Нови Сад, „Електродистрибуција Зрењанин“, Погон Кикинда, Милоша Великог 83, Кикинда донео одлуку да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,65/13).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-81/2014
Дана: 23.05.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Жељко Кнежевић из Банатског Великог Села, улица Крајишка бр.49, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Фарма музних крава“ на кат.парц.бр. 3438 КО Банатско Велико Село.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 23.05.2014. до 02.06.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка

Драгана Балабан
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-80/2014
Дана: 20.05.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Електровојводина ДОО, Нови Сад, „Електродистрибуција Зрењанин“, Погон Кикинда, Милоша Великог 83, Кикинда поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Помоћни објекат отворени магацин-надстрешница Кикинда“ на кат. парц. бр. 9511/3 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Милоша Великог 83 у Кикинди

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.05.2014. до 30.03.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-80/2014
Дана: 20.05.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Електровојводина ДОО, Нови Сад, „Електродистрибуција Зрењанин“, Погон Кикинда, Милоша Великог 83, Кикинда поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Помоћни објекат отворени магацин-надстрешница Кикинда“ на кат. парц. бр. 9511/3 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Милоша Великог 83 у Кикинди

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.05.2014. до 30.03.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка

Драгана Балабан
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-36/2014
Дана: 07.05.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се становници општине Кикинда да је у складу са Одлуком о уређењу и одржавању јавних и осталих зелених површина („Сл.лист општине Кикинда“, бр.39/12, 12/13) на јавним зеленим површинама забрањено третирање травњака хемијским средствима.

У случају непоштовања наведене Одлуке примениће се казнене одредбе из исте, а казне су следеће за:
• правна лица - од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара
• одговорно лице у правном лицу - од 2.500,00 до 75.000,00 динара
• предузетника - од 5.000,00 до 250.000,00 динара
• физичко лице - од 2.500,00 до 75.000,00 динара

За све остале информације можете се обратити инспекцији за заштиту животне средине на број тел: 410-191.

 

Секретаријат за заштиту животне средине

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-60/2014
Дана: 29.04.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT „Реконструкција и доградња постојеће станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом“ на кат. парц. бр 9985 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Јована Јовановића Змаја број 127, од носиоца пројекта “TAXI PETROL“ ДOO, из Панчева, Баваништански пут 487, који је заведен под бројем III-07-501-60/2014, дана 07.04.2014. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,65/13)


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-58/2014
Дана: 23.04.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT „Изградња зелене пијаце са надстрешницом П+0“ на кат. парц. бр. 398 КО Иђош на територији општине Кикинда у улици Миливоја Оморца бр.46, од носиоца пројекта МЗ “Иђош“ Светосавска 20, који је заведен под бројем III-07-501-58/2014, дана 04.04.2014. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,65/13).


Секретарка
Драгана Балабан

Обавештење
Рок за уклањање радиоактивних громобрана истиче 23.маја 2014. године

Kорисници радиоактивних громобрана, односно правна лица која поседују радиоактивне громобране у обавези су да пријаве Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, изворе јонизујућих зрачења које поседују, односно користе у радиоактивним громобранима и да до 23. маја 2014. године поступе у складу са Законом и приступе њиховом уклањању.

Трошкове уклањања извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана сноси правно лице или предузетник који их поседује, односно користи. По истеку назначеног рока, инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, против корисника који нису извршили уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана предузеће законом прописане мере.

За све додатне информације можете се обратити Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Преузмите образац пријаве

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-60/2014
Дана: 14.04.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта “TAXI PETROL“ ДOO, из Панчева, Баваништански пут 487, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Реконструкција и доградња постојеће станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом“ на кат. парц. бр 9985 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Јована Јовановића Змаја број 127.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 14.04.2014. до 24.04.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-58/2014
Дана: 07.04.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта МЗ “Иђош“ Светосавска 20, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња зелене пијаце са надстрешницом П+0“ на кат. парц. бр. 398 КО Иђош на територији општине Кикинда у улици Миливоја Оморца бр.46.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 07.04.2014. до 17.04.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-29/2014
Дана: 03.04.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Биро Ференц из Кикинде, Марка Краљевића 185, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Салаш- стамбени објекат П+Пот, стамбени објекат П+0, сењак, објекат за смештај јунади П+0 (два објекта) и објекат за смештај пољопривредне механизације П+0“, на кат.парцели бр.3283 КО Сајан.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.04.2014. год. до 14.04.2014. год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-49/2014
Дана: 31.03.2014. године
Кикинда

На основу члана 30, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Пословни објекат П+0 – Објекат за технички преглед возила“ на кат. парц. бр 3984/1 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Димитрија Туцовића 52, који је заведен под бројем III-07-501-49/2014 од дана 17.03.2014.године, од носиоца пројекта пројекта Манџуковић Стевица из Кикинде, улица Петровачка бр. 14, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-48/2014
Дана: 31.03.2014. године
Кикинда


На основу члана 30, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Стамбено-пословни објекат П+1 – продавница непрехрамбених производа“ на кат. парц. бр 8941 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици ЈЈ Змаја број 12, који је заведен под бројем III-07-501-48/2014 од дана 17.03.2014.године, од носиоца пројекта Делић Станишић Драганe, из Кикинде, улица Милана Сивчева бр.68, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-40/2014
Дана: 24.03.2014. године
Кикинда


На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Изгадња зграде капеле П+0“ на кат. парц. бр 252/2 KO Нови Козарци на територији општине Кикинда у улици Краља Петра I, Нови Козарци, oд носиоца пројекта МЗ Нови Козарци, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13) .


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-49/2014
Дана: 21.03.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Манџуковић Стевица из Кикинде, улица Петровачка бр. 14, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „Пословни објекат П+0 – Објекат за технички преглед возила“ на кат. парц. бр 3984/1 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Милоша Великог бб.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 21.03.2014. до 31.03.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-48/2014
Дана: 21.03.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Делић Станишић Драгана, из Кикинде, улица Милана Сивчева бр.68, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Стамбено-пословни објекат П+1 – продавница непрехрамбених производа“ на кат. парц. бр 8941 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици ЈЈ Змаја број 12.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 21.03.2014. до 31.03.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-40/2014
Дана: 10.03.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Месна заједница Нови Козарци, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Изгадња зграде капеле П+0“ на кат. парц. бр 252/2 KO Нови Козарци на територији општине Кикинда у улици Краља Петра I, Нови Козарци.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 10.03.2014. до 20.03.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-3/2014
Дана: 06.03.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ


о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада предузећа „GIGRAPHIX“ д.о.о. Кикинда

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада предузећа „GIGRAPHIX“ д.о.о. са седиштем у Кикинди, ул Милоша Великог бр.85.
Општинска управа, општине Кикинда, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада на територији општине Кикинда.
Надлежни орган обавештава јавност да је 06.01.2014. године предузеће „GIGRAPHIX“ д.о.о. са седиштем у Кикинди, ул Милоша Великог бр.85, на катастарским парцелама број 9527 и 9528 КО Кикинда СО Кикинда, поднело Захтев за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 21.03.2014. године.

Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Општинској управи општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-23/2014
Дана: 28.02.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT “Радио базне станице на локацији „NS2406_01 KI_Mokrin_centar““, на кат. парц. бр 2985 KO Мокрин на територији општине Кикинда у улици Раде Трнића бр. 143, од носиоца пројекта „VIP Mobile“д.о.о., Београд, Омладинских бригада 21, 11070 Нови Београд, који је заведен под бројем III-07-501-23/2014, дана 18.02.2014. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13) .


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-30/2014
Дана: 28.02.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ


о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног металог отпада предузећа за прераду метала доо „ ЛЕ БЕЛИЕР ЛИВНИЦА“ Кикинда

 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада предузећа за прераду метала доо „ ЛЕ БЕЛИЕР ЛИВНИЦА“ Кикинда са седиштем у Кикинди, ул Милошевачки пут бр.34
Општинска управа, општине Кикинда, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада на територији општине Кикинда.

Надлежни орган обавештава јавност да је 27.02.2014. године предузеће за прераду метала доо „ ЛЕ БЕЛИЕР ЛИВНИЦА“ Кикинда са седиштем у Кикинди, ул Милошевачки пут бр.34, на катастарској парцели број 21696/2 КО Кикинда СО Кикинда поднело Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15.03.2014. године.

Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Општинској управи општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.87 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-06-501-16/2014
Дана: 18.02.2014. године
Кикинда

На основу члана 30, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ
„1) Реконструкција унутрашње инсталације гаса пословног објекта - објекат бр.1,
2)Реконструкција пословног објекта (надстрешница) у халу за производњу машина за паковање - објекат бр.2,
3) Легализација објекта хале за производњу машина за паковање – објекат бр.5,
4) Легализација помоћног објекта – објекат бр.6,
5) Легализација објекта хале за производњу машина за паковање са магацином репроматеријала – објекат бр.7 “ на кат. парц. бр 9511/4 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Милоша Великог бб, који је заведен под бројем III-06-501-16/2014 од дана 30.01.2014.године, од носиоца пројекта ДОО „Мултипак“, из Кикинде, улица Доситејева бр. 74, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-16/2014
Дана: 04.02.2014. године
Кикинда


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ДОО „Мултипак“, из Кикинде, улица Доситејева бр. 74, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA „1) Реконструкција унутрашње инсталације гаса пословног објекта - објекат бр.1, 2)Реконструкција пословног објекта (надстрешница) у халу за производњу машина за паковање - објекат бр.2,
3) Легализација објекта хале за производњу машина за паковање – објекат бр.5,
4) Легализација помоћног објекта – објекат бр.6, 5) Легализација објекта хале за производњу машина за паковање са магацином репроматеријала – објекат бр.7 “ на кат. парц. бр 9511/4 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Милоша Великог бб.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 04.02.2014. до 14.02.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка

Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-22/2014
Дана: 27.01.2014. године
Кикинда

На основу члана 30, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT “Санација-појачано одржавање општинског пута ОП-1-3 Кикинда-Банатска Топола“, од носиоца пројекта „Дирекција за изградњу града“Кикинда, Трг српских добровољаца 11, Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-22/2014, дана 27.01.2014. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13) .


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-15/2014
Дана: 20.01.2014. године
Кикинда

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT Изградња инфраструктуре у делу Блока 41 и 43 у Кикинди“, од носиоца пројекта „Дирекција за изградњу града“Кикинда, Трг српских добровољаца 11, Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-15/2014, дана 09.01.2014. године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13)

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-22/2014
Дана: 15.01.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда, Трг српских добровољаца бр.11, Кикинда, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA “Санација-појачано одржавање општинског пута ОП-1-3 Кикинда-Банатска Топола“

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 87 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 15.01.2014. до 27.01.2014. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 


Секретарка

Драгана Балабан
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-170/2013
Дана: 13.01.2014. године
Кикинда

На основу члана 30, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT “Претварање стамбеног у пословни простор стамбене зграде П+0 и доградња пословног простора П+0-аутоперионица, вулканизерска радионица, радионица за производњу пвц столарије са пратећим садржајима“ на кат. парц. бр. 8747/1 КО Кикинда у улици Милоша Остојина 51, од носиоца пројекта Балинт Горан, из Кикинде, улица Иве Лоле Рибара 34, који је заведен под бројем III-07-501-170/2013, дана 26.12.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13)

 

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за друштвене делатности
Број: III - 02- 61- 4/2014
Дана: 09.01.2014.године
К И К И Н Д А

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 98. став 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 И 55/2013), обавештавамо родитеље, односно старатеље деце рођене у периоду од 01.03.2007. до 28.02.2008. године, а биће уписана у први разред основне школе за школску 2014/2015. годину, да могу изабрати основну школу у коју ће да упишу дете, подношењем захтева изабраној школи најкасније до 01. фебруара 2014. године.

Одлуком о броју и просторном распореду – мрежи основних школа са седиштем на територији општине Кикинда утврђено је да се основно образовање и васпитање остварује у седамнаест основних школа: 15 редовних основних школа, једној основној музичкој школи и једној основној школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Упис ученика у први разред основних школа у граду Кикинди регулисан је Решењем о одређивању подручја (улица) у Кикинди са којих се деца уписују у први разред основних школа школске 2014/2015. године. Упис ученика у први разред, у коме се образовно-васпитни рад изводи на мађарском језику, вршиће се са територије града Кикинде, а настава ће се одвијати у ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда .

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Родитељи, односно старатељи деце рођене у периоду од 01.03.2007. до 28.02.2008. године, могу да се информишу, о подручју школе коме припада њихово дете, у Секретаријату за друштвене делатности Општинске управе општине Кикинда, канцеларија број 17, или позивом на број телефона 410-109.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

Упис деце, родитеља који нису поднели захтев изабраној школи до 01. фебруара, вршиће се искључиво према подручју школе којој дете припада.

Упис ученика у први разред основних школа организоваће се у другој половини марта 2014. године, у Услужном центру Општинске управе општине Кикинда, о чему ће родитељи накнадно бити обавештени.

 

СЕКРЕТАРКА
Босиљка Срдић

 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-15/2014
Дана: 09.01.2014. године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „Дирекција за изградњу града“Кикинда, Трг српских добровољаца 11, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA Изградња инфраструктуре у делу Блока 41 и 43 у Кикинди“.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 09.01.2014. год. до 20.01.2014. год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-164/2013
Дана: 20.12.2013 године
Кикинда

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT “Подно складиште пољопривредних производа са силосима капацитета 4x2000t“ на кат. парц. бр. 9306 КО Башаид СО Кикинда, од носиоца пројекта „КИ ПЕТРОЛ“доо, улица Торђански пут 1 из Башаида, који је заведен под бројем III-07-501-164/2013, дана 09.12.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-163/2013
Дана: 16.12.2013 године
Кикинда

 

На основу члана 30, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT “Складиштење и третман неопасног отпада“ на кат. парц. бр. 9093 КО Кикинда, од носиоца пројекта „Keying“ d.o.o, улица Вука Караџића бр.79 из Кикинде, који је заведен под бројем III-07-501-163/2013, дана 06.12.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-164/2013
Дана: 10.12.2013 године
Кикинда

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „КИ ПЕТРОЛ“доо, улица Торђански пут 1 из Башаида, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Подно складиште пољопривредних производа са силосима капацитета 4x2000t“ на кат. парц. бр. 9306 КО Башаид СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 10.12.2013 год. до 20.12.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-163/2013
Дана: 06.12.2013 године
Кикинда

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „Keying“ d.o.o, улица Вука Караџића бр.79 из Кикинде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Складиштење и третман неопасног отпада“ на кат. парц. бр. 9093 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 06.12.2013 год. до 16.12.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-150/2013
Дана: 21.11.2013 године
Кикинда

 

На основу члана 30, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Складиштење и третман неопасног металног отпада на локацији оператера“ на кат. парц. бр. 21696/2 КО Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта „DOO Le Belier „Kikinda” Livnica, улица Mилошевачки пут бр.34, из Кикинде, који је заведен под бројем III-07-501-150/2013 од дана 21.10.2013.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-155/2013
Дана: 18.11.2013 године
Кикинда

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT “Уградња и опремање новог технолошког погона ULO хладњача“ на кат. парц. бр. 60 КО Кикинда, од носиоца пројекта ЗЗ „Пласман еко“, улица Башаидски друм бб из Кикинде, који је заведен под бројем III-07-501-155/2013, дана 05.11.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-154/2013
Дана: 18.11.2013 године
Кикинда

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT “Постројење за третман, складиштење и транспорт неопасног отпада“ на кат. парц. бр. 9527 и 9528 КО Кикинда, од носиоца пројекта „Gigraphix“ ДОО Кикинда, улица Милоша Великог бр.85, из Кикинде, који је заведен под бројем III-07-501-154/2013, дана 05.11.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13).

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-155/2013
Дана: 05.11.2013 године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта ЗЗ „Пласман еко“, улица Башаидски друм бб из Кикинде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Уградња и опремање новог технолошког погона ULO хладњача“ на кат. парц. бр. 60 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 05.11.2013 год. до 15.11.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-154/2013
Дана: 05.11.2013 године
Кикинда  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „Gigraphix“ ДОО Кикинда, улица Милоша Великог бр.85, из Кикинде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Постројење за третман, складиштење и транспорт неопасног отпада“ на кат. парц. бр. 9527 и 9528 КО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 05.11.2013 год. до 15.11.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-145/2013
Дана: 26.10.2013 године
Кикинда  

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT “Изградња капеле на православном гробљу“ на кат. парц. бр. 312 КО Банатска Топола СО Кикинда, од носиоца пројекта пројекта МЗ „Банатска Топола“, улица Вука Караџића бр.16, из Банатске Тополе, који је заведен под бројем III-07-501-147/2013, дана 15.10.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13). 

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-145/2013
Дана: 26.10.2013 године
Кикинда  

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT “Изградња капеле на римокатоличком гробљу“ на кат. парц. бр. 60 КО Банатска Топола СО Кикинда, од носиоца пројекта МЗ „Банатска Топола“, улица Вука Караџића бр.16, из Банатске Тополе, који је заведен под бројем III-07-501-146/2013, дана 15.10.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13). 

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-145/2013
Дана: 26.10.2013 године
Кикинда 

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAT “Реконструкција унутрашње гасне инсталације пословног објекта“ на кат. парц. бр. 4663/1 КО Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта ВДП „Горњи Банат“, улица Краља Петра I бр.54 из Кикинде, који је заведен под бројем III-07-501-145/2013, дана 15.10.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13). 

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-150/2013
Дана: 21.10.2013 године
Кикинда 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „DOO Le Belier „Kikinda” Livnica, улица Mилошевачки пут бр.34, из Кикинде, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Складиштење и третман неопасног металног отпада на локацији оператера“ на кат. парц. бр. 21696/2 КО Кикинда СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 21.10.2013 год. до 31.10.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-147/2013
Дана: 16.10.2013 године
Кикинда 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта МЗ „Банатска Топола“, улица Вука Караџића бр.16, из Банатске Тополе, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Изградња капеле на православном гробљу“ на кат. парц. бр. 312 КО Банатска Топола.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.10.2013 год. до 26.10.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-146/2013
Дана: 16.10.2013 године
Кикинда 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта МЗ „Банатска Топола“, улица Вука Караџића бр.16, из Банатске Тополе, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Изградња капеле на римокатоличком гробљу“ на кат. парц. бр. 60 КО Банатска Топола.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.10.2013 год. до 26.10.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Драгана Балабан

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-145/2013
Дана: 16.10.2013 године
Кикинда 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта ВДП „Горњи Банат“, улица Краља Петра I бр.54 из Кикинде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA “Реконструкција унутрашње гасне инсталације пословног објекта“ на кат. парц. бр. 4663/1 КО Кикинда СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.10.2013 год. до 26.10.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

Секретарка
Драгана Балабан

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат локалне пореске администрације обавештава предузетнике и правна лица који обављају делатност на територији општине Кикинда, да је у току утврђивање задужења на име посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, за 2013. годину. Висина накнаде се утврђује на бази података из поднетих пријава које су достављане Секретаријату локалне пореске администрације крајем 2012. и током 2013. године, а по претходно примљеном позиву за доставу података (у сврху утврђивања поменуте накнаде).

Уколико неко од обвезника није добио позив за доставу података, исти, заједно са пратећом документацијом, може преузети на шалтеру број 8 Услужног центра Општине Кикинда.
Секретаријат локалне пореске администрације позива обвезнике који још увек нису поднели пријаву за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2013.годину, да то учине до 15. октобра 2013. године, како би избегли покретање прекршајног поступка.

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-134/2013
Дана: 10.09.2013 године
Кикинда 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Помоћни објекат- штала за узгој јунади са сењаком“ на кат. парц. бр. 1300 и 1301 КО Наково СО Кикинда, од носиоца пројекта Новаковић Душана, улица Главна бр.82 Наково, који је заведен под бројем III-07-501-134/2013 од дана 29.08.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-132/2013
Дана: 03.09.2013 године
Кикинда 

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Реконструкција постојећег објекта 23 у оквиру културно-туристичког комплекса Terra panonica“ на кат. парц. бр. 1873 КО Мокрин, СО Кикинда, од носиоца пројекта “Terra panonica“ ДОО Мокрин, улица Светог Саве бр.25 Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-132/2013 од дана 21.08.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-131/2013
Дана: 03.09.2013 године
Кикинда 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Изградња уметничко-занатске радионице- објекта Д; у оквиру културно-туристичког имања Terra panonica“ на кат. парц. бр. 1873 КО Мокрин, СО Кикинда, од носиоца пројекта “Terra panonica“ ДОО Мокрин, улица Светог Саве бр.25 Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-131/2013 од дана 21.08.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13).

 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-130/2013
Дана: 02.09.2013 године
Кикинда 

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Доградња пословног објекта Под + П + О- објекат број 2- аутомеханичарска радионица“ на кат. парц. бр. 8581 и 8582/1 КО Кикинда, од носиоца пројекта Фодор Јожеф, улица Марка Краљевића бр.143 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-130/2013 од дана 19.08.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13).

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-134/2013
Дана: 30.08.2013 године
Кикинда 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Новаковић Душан, улица Главна бр.82 Наково, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA “Помоћни објекат- штала за узгој јунади са сењаком“ на кат. парц. бр. 1300 и 1301 КО Наково СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 30.08.2013 год. до 09.09.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: III-07-501-сл/2013
Дана: 26.08.2013 године
Кикинда 

ОБАВЕШТЕЊЕ

За грађане, јавна предузећа задужена за одржавање путева, водотокова, железничког саобраћаја, пољопривредна и друга предузећа која у свом власништву имају пољопривредно, шумско, грађевинско или водено земљиште

 

Обавештавамо Вас да сте у складу са Уредбом о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија („Сл. гласник РС“, бр. 69/06) у обавези да редовно одржавате њиве, баште и травнате површине као и да спроводите мере за уништавање амброзије на истим.

Сузбијање и уништавање амброзије спроводе:

 • Власници и корисници пољопривредног обрађеног и необрађеног земљишта (вртови и баште, њиве, воћњаци, виногради, ливаде и др.), шума, ловишта;
 • Власници и корисници грађевинског земљишта, изграђеног и неизграђеног;
 • Субјекти који управљају водотоковима и каналима и површинама уз водотокове и канале;
 • Субјекти који одржавају површине уз јавне путеве и железничке пруге;
 • Субјекти који управљају парковима, националним парковима, гробљима и другим зеленим површинама;
 • Власници и корисници запуштених површина поред путева, стаза, као и утрина, парлога, деградираних пашњака, запуштених паркова, искрчених места у шумама и др.

Уништавање амброзије може се извршити на неки од следећих начина:

 • Применом агротехничких мера – обрада земљишта (орање, тањирање), нега усева (окопавање, култивисање, плевљење) и др.
 • Применом механичких мера – кошење, чупање
 • Применом хемијских мера – употреба хербицида са контактним и тоталним деловањем (овај метод се не препоручује у насељеним местима).

У спровођењу ове Уредбе комунални инспектор као надлежни орган писмено доставља обавештења горе наведеним субјектима да су у обавези да униште амброзију у року од седам дана од пријема обавештења.

Напомињемо, да уклањање амброзије са јавних површина врши ЈП „Градско зеленило и пијаца“ Кикинда у оквиру пројекта јавни радови. Све пријаве грађана путем система 48 сати упућују се комуналној инспекцији и ЈП „Градско зеленило и пијаца“ Кикинда.

Након пријаве грађана путем система 48 сати стручна комисија формирана од стране ЈП „Градско зеленило и пијаца“, Секретаријата за заштиту животне средине и комуналне инспекције излази на лице места и утврђује да ли је на јавној површини присутна амброзија. Након утврђивања постојања амброзије стручна служба ЈП „Градско зеленило и пијаца“ врши њено уклањање са јавних површина. 

Општинска управа општине Кикинда

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-127/2013
Дана: 27.08.2013 године
Кикинда 

 

На основу члана 28., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Станица за снабдевање моторних возила у Башаиду“ на кат. парц. бр. 9396 КО Башаид, СО Кикинда, од носиоца пројекта Обрадов Драгољубa, улица Војвођанска 137 Башаид, који је заведен под бројем III-07-501-127/2013 од дана 14.08.2013 године, донео Решење да није потребна израда нове, нити ажурирање постојеће Студију о процени утицаја на животну средину, на коју је дата сагласност решењем број III-01-501-79/05 од дана 31.01.2006 год.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-131/2013
Дана: 22.08.2013 године
Кикинда 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта “Terra panonica“ ДОО Мокрин, улица Светог Саве бр.25 Мокрин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Изградња уметничко-занатске радионице- објекта Д; у оквиру културно-туристичког имања Terra panonica“ на кат.парц.бр. 1873 КО Мокрин, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 22.08.2013 год. до 02.09.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-132/2013
Дана: 22.08.2013 године
Кикинда 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта “Terra panonica“ ДОО Мокрин, улица Светог Саве бр.25 Мокрин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA „Реконструкција постојећег објекта 23 у оквиру културно-туристичког комплекса Terra panonica“ на кат.парц.бр. 1873 КО Мокрин, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 22.08.2013 год. до 02.09.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-130/2013
Дана: 20.08.2013 године
Кикинда

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Фодор Јожеф, улица Марка Краљевића бр.143 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Доградња пословног објекта Под + П +О- објекат број 2- аутомеханичарска радионица“ на кат. парц. бр. 8581 и 8582/1 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.08.2013 год. до 30.08.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-127/2013
Дана: 15.08.2013 године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ЗА АЖУРИРАЊЕМ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Обрадов Драгољуб, поднео захтев за одлучивање о потреби за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Станица за снабдевање моторних возила у Башаиду“ на кат. парц. бр. 9396 КО Башаид, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 15.08.2013 год. до 25.08.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребно ажурирањe Студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-111/2013
Дана: 09.08.2013 године
Кикинда

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, Општинскe управe Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На захтев носиоца пројекта „MK COMMERCE“ ДОО Нови Сад, улица Трг Марије Трандафил бр.7 Нови Сад, који је заведен под бројем III-07-501-111/2013 од дана 01.07.2013.године за Пројекат “Комплекс силоса 4 х 2000 тона са пратећим објектима“ на кат. парц. бр. 9524 КО Кикинда СО Кикинда, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да наведена студија о процени утицаја на животну средину израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).

Разлози за доношење одлуке о давању сагласности на студију су следећи:

1. Предметна студија израђена је према члану 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), а у складу са Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средине („Сл.гласник РС“, бр.135/04)

2. У процесу разматрања обавештења о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног објекта, као и обавештења о донетој одлуци заинтересовани органи, организације и јавност у поступку јавног увида нису доставили мишљење на предметну студију

3. У Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр.114/08) предметни пројекат (предвиђени дневни капацитет пројекта је 240 тона/дан) се налази на Листи II под тачком 9. Прехрамбена индустрија , под бројем 15) Млинови и сушаре капацитета преко 200 тона дневно.

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-124/2013
Дана: 12.08.2013 године
Кикинда

На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, општине Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ

Носилац пројекта СЗР „Мокрин-млек“ Мокрин, ул. Светог Саве 141 Мокрин, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Објекат за прераду млека“ на кат. парц. бр. 1351 КО Мокрин СО Кикинда.

Увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА „Објекат за прераду млека“ на кат. парц. бр. 1351 КО Мокрин СО Кикинда може се извршити у канцеларији 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 12.08.2013 године до 02.09.2013 године од 10h до 12h.

За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.

Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Објекат за прераду млека“ биће одржана дана 04.09.2013 године у 13h часова, у просторијама зграде СО Кикинда сала бр.12.

Секретарка
Љиљана Милекић

Преузмите студију затеченог стања

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-123/2013
Дана: 08.08.2013 године
Кикинда

 

На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, општине Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ

Носилац пројекта „ESSENTICO“ ДОО Кула, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за ПРОЈЕКАТ “Фарма за узгој свиња у Мокрину“ на кат. парц. бр. 20081/2, 20081/3, 20081/4, KO Мокрин, СО Кикинда.

Увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА “Фарма за узгој свиња у Мокрину“ на кат. парц. бр. 20081/2, 20081/3, 20081/4, KO Мокрин СО Кикинда, може се извршити у канцеларији 98 СО КИКИНДА Трг српских добровољаца 12 у периоду од 08.08.2013 године до 28.08.2013 године од 12h до 14h. 


За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.

Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА “Фарма за узгој свиња у Мокрину“ биће одржана дана 03.09.2013 године у 13 часова, у просторијама зграде СО Кикинда сала бр.12.

Секретарка
Љиљана Милекић

Преузмите студију затеченог стања
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-118/2013
Дана: 01.08.2013 године
Кикинда

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Уклањање постојеће бензинске станице БС „Кикинда 1“ у улици Башаидски друм бб“ на кат. парц. бр. 10395/2 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта „NIS“ АД Нови Сад, улица Народног Фронта бр.12 Нови Сад, који је заведен под бројем III-07-501-118/2013 од дана 17.07.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 420,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/03,...,47/13).

Секретарка
Љиљана Милекић
 

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-118/2013
Дана: 17.07.2013 године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта “NIS“ АД Нови Сад, улица Народног Фронта бр.12 Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Уклањање постојеће бензинске станице БС „Кикинда 1 у улици Башаидски друм бб“ на кат. парц. бр. 10395/2 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.07.2013 год. до 27.07.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-110/2013
Дана: 16.07.2013 године
Кикинда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта „ESSENTICO“ ДОО Кула, ул. Индустријска зона бб Кула, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја затеченог стања за ПРОЈЕКАТ “Фарма за узгој свиња у Мокрину“ на кат. парц. бр. 20081/1, 20081/2, 20081/3, 20081/4, 20081/5, 20081/6, 20081/7, 20081/8, 20083/1, 20083/2, 20083/3, 20083/4 КО Мокрин СО Кикинда и истим решењем одређен је обим и садржај студије затеченог стања.

Узимајући у обзир карактеристике пројекта и посматраног подручја, при доношењу одлуке о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину, предметни пројекат налази се у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи I под тачком 17. Објекти за интезиван узгој живине или свиња са капацитетом преко 2.000 места за производњу свиња (преко 30kg тежине). Капацитет фарме свиња износи 20.000 товљеника.

Овим решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да најкасније у року од годину дана од коначности решења, подносе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину и утврђено је да носилац пројекта не може приступити извођењу и употреби пројекта без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10, 14 и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-110/2013
Дана: 03.07.2013 године
Кикинда

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Oбавештава се јавност да je носилац пројекта „Esentico“ DOO, Индустријска зона бб из Куле, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA "Фарма за узгој свиња у Мокрину" на кат. парц. број: 20081/1, 20081/2, 20081/3, 20081/4, 20081/5, 20081/6, 20081/7, 20081/8, 20083/1, 20083/2, 20083/3, 20083/4 К.о. Мокрин, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 04.07.2013. године до 14.07.2013. године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-111/2013
Дана: 03.07.2013 године
Кикинда

На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, општине Кикинда овим путем

 

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ

Носилац пројекта „MK COMMERCE“ DOO, Трг Марије Трандафил 7 из Новог Сада, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Силос за житарице 4x2000t са пратећим објектима“ на кат. парц. бр. 9524 K.о. Кикинда.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Силос за житарице 4x2000t са пратећим објектима“ на кат. парц. бр. 9524 K.о Кикинда, СО Кикинда може се извршити у канцеларији 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 04.07.2013 године до 14.07.2013 године од 10h до 11h.

За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.

Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Силос за житарице 4x2000t са пратећим објектима“ биће одржана дана 05.08.2013 године у 13h часова, у просторијама зграде СО Кикинда сала бр.12.

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-64/2013
Дана: 20.06.2013 године
Кикинда

 

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, Општинскe управe Општине Кикинда даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


На захтев носиоца пројекта СЗР „Мокрин-млек“ Мокрин, ул. Светог Саве 141 Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-64/2013 од дана 08.04.2013.године за Пројекат “Објекат за прераду и обраду млека капацитета 20.000 л/дан“ на кат. парц. бр. 1351 KO Мокрин, СО Кикинда, надлежни орган донео је Решење о одбијању захтева за давање сагласности на предметну Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да наведена студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину није израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).

Разлози за доношење одлуке о одбијању захтева за давања сагласности на студију су следећи:

1. Предметна студија не садржи потребне елементе који су прописани чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09), и Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.69/05)
2. Студија не садржи нумерацију страница, датум израде ни потпис одговорног пројектанта
3. У Студији се не наводи Решење на основу којег је израђена Студија, као ни разлог израде Студије
4. Студија процене утицаја затеченог стања је урађена у будућем времену, и не односи се на постојеће стање
5. Уз Студију нису приложени услови и сагласности других надлежних органа и организација, у складу са посебним законима
6. У Студији се не наводе тачне удаљености суседних објеката од погона млека и детаљан опис диспозиција сурутке
7. Уз Студију нису приложенa постојећа водна акта, није дефинисана запремина водонепропусних септичких јама, није дефинисан цуклус пражњења септичких јама
8. Уз Студију није приложен Уговор са надлежном институцијом која врши пражњење септичких јама, као ни Резултати испитивања отпадних технолошких вода након третмана у сепаратору, урађених у последњој години
9. Уз Студију нису приложени Уговори склопљени са надлежним институцијама за дистрибуцију отпада из сепаратора и сливника, такође нису наведени поступак и учесталост чишћења сепаратора
10. У Студији се не наводи поступак одлагања сурутке која настане у процесу производње, нису приложени Уговори са субјектима који преузимају сурутку
11. Уз Студију није приложен Уговор са надлежним предузећем за преузимање чврстог отпада насталог у процесу производње
12. У Студији нису наведене мере заштите животне средине које су предузете у току редовног рада објекта

Решење о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину коначно је у управном поступку.

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-88/2013
Дана: 17.06.2013. године  

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Складиште опaсног и неопасног отпада“ на кат. парц. 2215 КО Наково, СО Кикинда, од носиоца пројекта „SCT-CERT“ доо, улица Николе Француског бр.76 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-88/2013 од дана 24.05.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-85/2013
Дана: 05.06.2013. године 

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Доградња инсталација за светла горива на постојећој тнг станици“ на кат. парц. бр. 9985 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта „ĐELE CO“ ДОО улица Јована Јовановића Змаја бр.127 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-85/2013 од дана 22.05.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-85/2013
Дана: 22.05.2013. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „ĐELE CO“ ДОО, улица Јована Јовановића Змаја бр.127 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Доградња инсталација за светла горива на постојећој тнг станици““ на кат. парц. бр. 9985 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 22.05.2013 год. до 02.06.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-78/2013
Дана: 24.05.2013. године 

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Реконструкција стубне трафо станице СТС 20/0,4 kV, 400 kVA, на СС Кв-1, замена са МБТС 20/0,4 kV, 630 kVA“ на кат. парц. бр. 17772 КО Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта „NIS“ АД Нови Сад, улица Народног фронта бр.12 Нови Сад, који је заведен под бројем III-07-501-78/2013 од дана 13.05.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-79/2013
Дана: 27.05.2013. године 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта, „MK COMMERCE“ ДОО Нови Сад, улица Трг Марије Трандафил бр.7 Нови Сад, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ “Комплекс силоса 4 * 2000 тона са пратећим објектима“ на кат. парц. бр. 9524 КО Кикинда СО Кикинда и истим решењем одређен је обим и садржај студије о процени утицаја.

Узимајући у обзир карактеристике пројекта и посматраног подручја, при доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину, предметни пројекат налази се у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи II под тачком 9. Прехрамбена индустрија, под бројем 15) Млинови и сушаре капацитета преко 200 тона дневно.

Овим решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да најкасније у року од годину дана од коначности решења, подносе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину и утврђено је да носилац пројекта не може приступити извођењу и употреби пројекта без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10, 14 и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-85/2013
Дана: 22.05.2013. године 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „ĐELE CO“ ДОО, улица Јована Јовановића Змаја бр.127 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Доградња инсталација за светла горива на постојећој тнг станици““ на кат. парц. бр. 9985 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 22.05.2013 год. до 02.06.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-77/2013
Дана: 20.05.2013. године 

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Санација крова цркве у Сајану“ на кат. парц. бр. 613 КО Сајан, СО Кикинда, од носиоца пројекта Зрењанинска бискупија, улица Трг Слободе бр.8 Зрењанин, који је заведен под бројем III-07-501-77/2013 од дана 08.05.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12).

 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-79/2013
Дана: 15.05.2013. године 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „MK COMMERCE“ ДОО Нови Сад, улица Трг Марије Трандафил бр.7 Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Комплекс силоса 4 * 2000 тона са пратећим објектима“ на кат. парц. бр. 9524 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 15.05.2013 год. до 25.05.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-78/2013
Дана: 13.05.2013. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „NIS“ АД Нови Сад, улица Народног фронта бр.12 Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Реконструкција стубне трафо станице СТС 20/0,4 kV, 400 kVA, на СС Кв-1, замена са МБТС 20/0,4 kV, 630 kVA“ на кат. парц. бр. 17772 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 13.05.2013 год. до 23.05.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-74/2013
Дана: 13.05.2013. године 

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Изградња магацина пића и прехране“ на кат. парц. бр. 9538/6 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта „АНГРОПРОМЕТ“ доо Кикинда, улица Милоша Великог 76 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-74/2013 од дана 25.04.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12).

 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-77/2013
Дана: 09.05.2013. године 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Зрењанинска бискупија, улица Трг Слободе бр.8 Зрењанин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Санација крова цркве у Сајану“ на кат. парц. бр. 613 КО Сајан, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 09.05.2013 год. до 19.05.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-74/2013
Дана: 26.04.2013. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „АНГРОПРОМЕТ“ доо Кикинда, улица Милоша Великог 76 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Изградња магацина пића и прехране“ на кат. парц. бр. 9538/6 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 26.04.2013 год. до 10.05.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-63/2013
Дана: 16.04.2013. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Изградња другог објекта (гаража и остава)“ на кат. парц. бр. 10001 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта „ИБК МАШИНЕ“ доо Кикинда, улица Србобранска бр.14 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-63/2013 од дана 04.04.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-64/2013
Дана: 15.04.2013. године

 

На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Р. Србије" 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине, општине Кикинда овим путем

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТ О ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ

Носилац пројекта СЗР „Мокрин-млек“ Мокрин, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за ПРОЈЕКАТ „Објекат за прераду и обраду млека капацитета 20.000 л/дан“ на кат. парц. бр. 1351 KO Мокрин.
Увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА „Објекат за прераду и обраду млека капацитета 20.000 л/дан“ на кат. парц. бр. 1351 KO Мокрин, СО Кикинда може се извршити у канцеларији 98 СО КИКИНДА Трг српских добровољаца 12 у периоду од 15.04.2013 године до 05.05.2013 године од 12h до 14h.

За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу у писменој форми доставити примедбе и мишљења на изложену Студију.

Јавна расправа и презентација о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Објекат за прераду и обраду млека капацитета 20.000 л/дан“ биће одржана дана 14.05.2013 године у 13h часова, у просторијама зграде СО Кикинда сала бр.12. 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-63/2013
Дана: 05.04.2013. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „ИБК МАШИНЕ“ доо Кикинда, улица Србобранска бр.14 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Изградња другог објекта (гаража и остава)“ на кат. парц. бр. 10001 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 05.04.2013 год. до 15.04.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-53/2013
Дана: 19.03.2013. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Изградња хале за смештај пољопривредне механизације“ на кат. парц. бр. 9320/1 КО Башаид, од носиоца пројекта „КI PETROL“ ДОО Башаид, улица Торђански пут бб Башаид, који је заведен под бројем III-07-501-53/2013 од дана 08.03.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12).

 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-52/2013
Дана: 19.03.2013. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Изградња когенераторског модула“ на кат. парц. бр. 17595/2 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта „NIS“ АД Нови Сад, улица Народног фронта бр.12 Нови Сад, који је заведен под бројем III-07-501-52/2013 од дана 06.03.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12).

 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-53/2013
Дана: 08.03.2013. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „КI PETROL“ ДОО Башаид, улица Торђански пут бб Башаид, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Изградња хале за смештај пољопривредне механизације“ на кат. парц. бр. 9320/1 КО Башаид, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 08.03.2013 год. до 18.03.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-15/2013
Дана: 08.03.2013. године

 

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон и 43/11-УС), Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера „Метанолско-сирћетни комплекс“ а.д. Кикинда.

Јавна расправа и презентација Извештаја о безбедности биће одржана 14. марта 2013. године, у просторијама Центра за стручно усавршавање Кикинда, улица Немањина бр.23 Кикинда, са почетком у 12 часова.

 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-52/2013
Дана: 07.03.2013. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта “NIS“ А.Д. Нови Сад, улица Народног Фронта бр.12 Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Изградња когенераторског модула“ на кат. парц. бр. 17595/2 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 07.03.2013 год. до 17.03.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-48/2013
Дана: 06.03.2013. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Доградња фискултурне сале“ на кат. парц. бр. 2033/1 КО Руско Село, СО Кикинда, од носиоца пројекта ОШ „Глигорије Попов“ Руско Село, улица Братства и Јединства бр.117 Руско Село, који је заведен под бројем III-07-501-48/2013 од дана 22.02.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12).

 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-46/2013
Дана: 04.03.2013. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Изградња хале за израду и сервисирање алатних машина“ на кат. парц. бр. 9529 КО Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта „GRINDEX“ ДОО Кикинда, улица Милоша Великог бр.80 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-46/2013 од дана 18.02.2013 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12).

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-48/2013
Дана: 22.02.2013. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта ОШ „Глигорије Попов“ Руско Село, улица Братства и Јединства бр.117 Руско Село, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Доградња фискултурне сале“ на кат. парц. бр. 2033/1 КО Руско Село, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 22.02.2013 год. до 04.03.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-46/2013
Дана: 19.02.2013. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „GRINDEX“ ДОО Кикинда, улица Милоша Великог бр.80 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Изградња хале за израду и сервисирање алатних машина“ на кат. парц. бр. 9529 КО Кикинда, СО Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 19.02.2013 год. до 01.03.2013 год.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-17/2013
Дана: 11.02.2013. године

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Интерна станица за снабдевање дизел горивом моторних возила у оквиру „МСК“ АД у Кикинди“ на кат. парц. бр. 21375/3 КО Кикинда, СО Кикинда, од носиоца пројекта АД „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда улица Милошевачки пут бб Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-17/2013 од дана 25.01.2013.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12). 

Секретарка
Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-19/2013
Дана: 11.02.2013. године

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Стубна трафо станица СТС 20/0,4 kV, 250 kVA, грма бушотине „Kg-69,70“ са прикључним кабловским водом 20 kV“ на кат. парц. бр. 17553/1 KO Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта „NIS“ АД Нови Сад, улица Народног фронта бр.12 Нови Сад, који је заведен под бројем III-07-501-19/2013 од дана 28.01.2013.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12).

 

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-10/2013
Дана: 30.01.2013. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Фарма товних пилића капацитета 6.000 комада“ на кат.парц. бр. 238 КО Башаид, СО Кикинда, од носиоца пројекта Грујић Горана улица Јована Јовановића Змаја бр.17 Башаид, који је заведен под бројем III-07-501-10/2013 од дана 16.01.2013.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12). 

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-19/2013
Дана: 29.01.2013. године

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта „NIS“ АД Нови Сад, улица Народног фронта бр.12 Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Стубна трафо станица СТС 20/0,4 kV, 250 kVA, грма бушотине „Kg-69,70“ са прикључним кабловским водом 20 kV“ на кат. парц. бр. 17553/1 КО Кикинда, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 29.01.2013 год. до 09.02.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-17/2013
Дана: 28.01.2013. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта АД „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда улица Милошевачки пут бб Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Интерна станица за снабдевање дизел горивом моторних возила у оквиру „МСК“ АД у Кикинди“ на кат. парц. бр. 21375/3 КО Кикинда, СО Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 28.01.2013 год. до 08.02.2013 год.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

 

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

На основу члана 58. став 1. тачка 9. Статута општине Кикинда ( „ Сл. лист општине Кикинда“ број 4/06- пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08 ,7/09, 18/09 и 7/10), Општинско веће општине Кикинда, на седници одржаној 26.12.2012. године, донело је

О Д Л У К У о утврђивању потреба за трајно решeње стамбених питања избеглица на територији Општине Кикинда

Преузмите одлуку

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-10/2013
Дана: 17.01.2013. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Грујић Горан улица Јована Јовановића Змаја бр.17 Башаид, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Фарма товних пилића капацитета 6.000 комада“ на кат. парц. бр. 238 КО Башаид, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 17.01.2013 год. до27.01.2013 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-135/2012
Дана: 17.12.2012. године

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Фотонапонска електрана до 1 MWp у МЗ Сајан“ на кат.парц. бр. 3285, 3286, 3287 КО Сајан, СО Кикинда, од носиоца пројекта “NicCo“ ДОО улица Трг Републике бр.3 Београд, који је заведен под бројем III-07-501-135/2012 од дана 30.11.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 93/12). 

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-135/2012
Дана: 03.12.2012. године

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта “NicCo“ДОО улица Трг Републике бр.3 Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Фотонапонска електрана до 1 MWp у МЗ Сајан“на кат. парц. бр. 3285, 3286, 3287 КО Сајан, СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 03.12.2012 год. до13.12.2012 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).
 

 

Секретарка
Љиљана Милекић
 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-123/2012
Дана: 26.11.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

На захтев носиоца пројекта, СЗР „Мокрин-млек“ Мокрин, ул. Светог Саве 141 Мокрин, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „ Објекат за прераду и обраду млека капацитета 20.000 л/дан“ на кат. парц. бр. 1351 KO Мокрин, СО Кикинда и истим решењем одређен је обим и садржај студије о процени утицаја.

Узимајући у обзир карактеристике пројекта и посматраног подручја, при доношењу одлуке о потреби процене утицаја на животну средину, предметни пројекат налази се у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.114/2008) на Листи II под тачком 9. Прехрамбена индустрија , под бројем 4) Постројења за обраду, третман и прераду млека капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан.

Овим решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да најкасније у року од годину дана од коначности решења, подносе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину и утврђено је да носилац пројекта не може приступити извођењу и употреби пројекта без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављиваања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 10, 14 и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09)

 

 

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-123/2012
Дана: 15.11.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта СЗР „Мокрин-млек“ Мокрин улица Светог Саве 141 Мокрин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Објекат за прераду и обраду млека капацитета 20.000 л/дан“на кат. парц. бр. 1351 KO Мокрин.

 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 15.11.2012 год. до 25.11.2012 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

 

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-100/2012
Дана: 10.10.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за  заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Легализација мерне кућице колске ваге и колске ваге од 60 тона зграде пољопривреде број 21 и 22 П+0“у Мокрину, потес Просине, на кат.парц.бр. 19198 КО Мокрин СО Кикинда, од носиоца пројекта ПТП „Војвођанин“ ДОО, ул. Раде Трнића 113 Мокрин, који је заведен под бројем III-07-501-100/2012 од дана 27.09.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 70/11).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-28/2012
Дана: 28.09.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за  заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ "Легализација објеката силоси Ц, Б, Ф, Д, Е, радионица, магацин, трафо станица са машинским собама, усипни кош силоса А, Б и Ф и колска вага“ на кат.парц. бр. 2153 КО Кикинда СО Кикинда од носиоца пројекта “Кикиндски млин“ АД Кикинда, Светозара Милетића 198 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-28/2011 од дана 24.02.2011.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 70/11).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-100/2012
Дана: 28.09.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта ПТП „Војвођанин“ ДОО Мокрин улица Раде Трнића 113 Мокрин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Легализација мерне кућице колске ваге и колске ваге од 60 тона зграде пољопривреде број 21 и 22 П+0“на кат. парц. бр. 19198 KO Мокрин.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 28.09.2012 год. до 08.10.2012 год.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-85/2012
Дана: 18.09.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за  заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ "Изградња еко чесме у Иђошу" на кат. парц. бр. 1018/2 KO Иђош СО Кикинда, од носиоца пројекта ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 11, који је заведен под бројем III-07-501-85/2012 од дана 27.08.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 70/11).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-82/2012
Дана: 12.09.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за  заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Изградња салона и складишта грађевинског материјала-керамичких плочица“ у Кикинди, улица Jована Јовановића Змаја бр. 81, на кат. парц. бр. 8695 KO Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта Такач Мире из Новог Сада, улица Милана Симина бр.22 , који је заведен под бројем III-07-501-82/2012 од дана 21.08.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 70/11).


Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-28/2012
Дана: 07.09.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта “Кикиндски млин“АД Кикинда, Светозара Милетића 198 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Легализација објеката силоси Ц, Б, Ф, Д, Е, радионица, магацин, трафо станица са машинским собама, усипни кош силоса А, Б и Ф и колска вага“ на кат. парц. бр. 2153 KO Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 07.09.2012 год. до 17.09.2012 год.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-85/2012
Дана: 07.09.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта JП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда, Трг српских добровољаца 11 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Изградња еко чесме у Иђошу“ на кат. парц. бр. 1018/2 KO Иђош.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 07.09.2012 год. до 17.09.2012 год.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-82/2012
Дана: 23.08.2012. године

ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да je носилац пројекта Такач Мира улица Милана Симића 22 Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Изградња салона и складишта грађевинског материјала-керамичких плочица“ на кат. парц. бр. 8695 KO Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 23.08.2012 год. до 03.09.2012 год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


        Секретарка
 Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-56/2012
Дана: 08.08.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за  заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Радио-базна станица за мобилну телефонију „NS2032 KI_Kikinda 2“, Кикинда“ у улици Башаидски друм бр. 25, на кат. парц. бр. 20810/1 KO Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта “VIP MOBILE DOO Beograd“, Омладинских бригада бр.21 Нови Београд, који је заведен под бројем III-07-501-56/2012 од дана 06.07.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у канцеларији 98 СО Кикинда и изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,.....,54/09 и 70/11).

        Секретарка
             Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-51/2012
Дана: 08.08.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за  заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Објекти за легализацију – трафо станица, МРГ станица, складиште, доградња I, II, III и радионица; прва фаза реконструкције производног погона “ у Кикинди, улица Милоша Великог бр. 85 на кат. парц. бр. 9527 и 9528 KO Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта „Gigraphix“ DOO Кикинда Николе Тесле бр. 6 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-51/2012 од дана 13.06.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 70/11).

        Секретарка
             Љиљана Милекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-53/2012
Дана: 18.07.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за  заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Гасна котларница са магацинским простором“ у Кикинди, улица Хајдук Вељкова бб на кат. парц. бр. 4380/2 KO Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта СО Кикинда, Трг српских добровољаца 12 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-57/2012 од дана 11.07.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 70/11).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-53/2012
Дана: 18.07.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за  заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Промена намене помоћног објекта у пословни и реконструкција крова- објекат бр.3“ у Кикинди, улица Милоша Великог бр. 80 на кат. парц. бр. 9529 KO Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта „GRINDEX“ DOO, Милоша Великог бр.80 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-53/2012 од дана 02.07.2012 године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,.....,70/11).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-57/2012
Дана: 12.07.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта СО Кикинда Трг српских добровољаца 12 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Гасна котларница са магацинским простором“ на кат. парц. бр. 4380/2 KO Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 12.07.2012 год. до 22.07.2012 год.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-56/2012
Дана: 06.07.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта “VIP MOBILE DOO Beograd“, Омладинских бригада бр.21 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Радио-базна станица за мобилну телефонију „NS2032 KI_Kikinda 2“, Kikinda“ на кат. парц. бр. 20810/1 KO Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 06.07.2012 год. до 16.07.2012 год.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-53/2012
Дана: 05.07.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта GRINDEX DOO Милоша Великог бр.80  Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Промена намене помоћног објекта у пословни и реконструкција крова-објекат бр.3“ на кат. парц. бр. 9529 KO Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 05.07.2012 год. до 15.07.2012 год.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-44/2012
Дана: 04.07.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за  заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ „Силос за житарице Q= 4 Х 1994t са пратећим објектом“ на кат.парц. бр. 1041/3 КО Банатска Топола СО Кикинда, од носиоца пројекта „Галад“ ДОО улица Башаидски друм бб Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-44/2012 од дана 22.05.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,.....,70/11).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-52/2012
Дана: 29.06.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за  заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ “Претварање дела стамбеног у пословни простор“ у Кикинди, улица Трг српских добровољаца 25 на кат. парц. бр. 4588/1 KO Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта СО Кикинда, Трг српских добровољаца 12 Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-52/2012 од дана 14.06.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,....., 70/11).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-50/2012
Дана: 29.06.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за  заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКАТ "Реконструкција, претварање и доградња стамбено-пословног објекта П+ПОТ" у Кикинди, Јована Јовановића Змаја бр. 32, на кат. парц. бр. 8909 KO Кикинда СО Кикинда, од носиоца пројекта „AUTO AS SISTEM“ DOO из Кикинде, улица Jована Јовановића Змаја бр. 20, који је заведен под бројем III-07-501-50/2012 од дана 11.06.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 380,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,.....,70/11).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-52/2012
Дана: 15.06.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта СО КИКИНДА Трг српских добровољаца 12 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Претварање дела стамбеног у пословни простор“ на кат. парц. бр. 4588/1 KO Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 15.06.2012 год. до 25.06.2012 год.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-51/2012
Дана: 15.06.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта “GIGRAPHIX“ DOO Кикинда Николе Тесле 6 Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Објекти за легализацију – трафо станица, МРГ станица, објекат без посебне намене, доградња I,II,III и радионица““ на кат. парц. бр. 9527 и 9528 KO Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 15.06.2012 год. до 25.06.2012 год.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-50/2012
Дана: 11.06.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта “AUTO AS SISTEM“ DOO, Јована Јовановића Змаја 20, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Реконструкција, претварање и доградња стамбено-пословног објекта П+ПОТ“ на кат. парц. бр. 8909 KO Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 11.06.2012 год. До 21.06.2012 год.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-44/2012
Дана: 08.06.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта „GALAD” ДOO, Башаидски друм бб, Кикинда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Силос за житарице Q=4 х 1994 t са пратећим објектима“ на кат. парц. бр. 1041/3 KO Банатска Топола.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 98 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 11.06.2012. године до 21.06.2012. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-37/2012
Дана: 04.05.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за   ПРОЈЕКАТ “Депоновање чврстог нереактивног опасног отпада у оквиру санитарно-комуналне депоније у Кикинди“ на кат. парц. бр. 11234/5 KO Кикинда, који је заведен под бројем III-07-501-37/2012 дана 20.04.2012.године, од носиоца пројекта „ASA Kikinda” ДOO, Иђошки пут бб, Кикинда, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид у канцеларији 69 СО Кикинда и изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 370,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,...и 70/11).

Секретарка
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-37/2012
Дана: 20.04.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта „ASA Kikinda” ДOO, Иђошки пут бб, Кикинда, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Депоновање чврстог нереактивног опасног отпада у оквиру санитарно-комуналне депоније у Кикинди“ на кат. парц. бр. 11234/5 KO Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.04.2012. године до 30.04.2012. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретарка
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-21/2012
Дана: 21.02.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ХЕМИКАЛИЈАМА И ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛА

Општинска управа општине Кикинда – Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 92/2011), издаје дозволе и то:


1. за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник;

2. за коришћење нарочито опасних хемикалија физичком лицу.


Управни одбор Агенције за хемикалије донео је Одлуку о критеријумима, висини, начину обрачуна и плаћања накнаде за проверу података из досијеа о хемикалији, као и о висини других накнада утврђених Законом о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 3/2011, 25/2011, 55/2011 и 5/2012), којом је у чл. 8. и 9. прописана висина накнада које плаћају подносиоци захтева за издавање дозвола које издаје јединица локалне самоуправе и то:


1. подносиоци захтева за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија (дистрибутери) плаћају накнаду у износу од 15.000,00 динара;

2. подносиоци захтева за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија (физичка лица) плаћају накнаду у износу од 8.000,00 динара.


Доказ о уплати прописаног износа накнаде прилаже се уз захтев за издавање дозволе.

Уплата накнаде врши се на уплатни рачун буџета општине Кикинда.

Такса се уплаћује на жиро рачун: 840-742251843-73

Сврха уплате: општинска административна такса

Прималац: Буџет општине Кикинда

модел  97 позив на број 35-215


Образац 1

Образац 2


НАПОМЕНА:

Хемикалије за које се издаје дозвола су нарочито опасне хемикалије које су класификоване у класе опасности односно категорије опасности наведене у Табели 1. односно Табели 2. Правилника о дозволама за обављање делатности промета односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија („Службени гласник РС”, број 94/2010 и 55/2011)

Хемикалије за које није потребна дозвола за обављање делатности промета односно дозвола за коришћење нарочито опасних супстанци прописане су чл. 3 поменутог Правилника. Хемикалије које су изузете од обавезе издавања дозвола су: хромати и катран уља, експлозиви, хемикалије које се користе у металургији као агенси за лемљење, заваривање и електроплатинирање, боје за слике у облику пасте, моторна горива, средства за заштиту биља, биоцидни производи, натријум хидроксид и калијум хидроксид.

Дистрибутер јесте правно лице или предузетник са седиштем на територији Републике Србије, који складишти и ставља у промет хемикалије. Под дистрибутером се подразумева и власник продавнице. Дистрибутер који има дозволу, при промени асортимана хемикалија, није у обавези да поново подноси захтев за добијање дозволе, осим уколико та промена утиче на услове наведене у дозволи или на превентивне мере  потребно је да изврши измене у предходно утврђеним мерама, прилагоди новонасталој ситуацији и да промене пријави Секретаријату за инспекцијске послове и заштиту животне средине ОУ општине Кикинда.

Физичка лица која користе нарочито опасне хемикалије у уметничке, научне и друге специфичне сврхе морају да имају дозволу за коришћење тих хемикалија коју издаје Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине ОУ општине Кикинда. (Пример делатности за које физичка лица могу да користе нарочито опасне хемикалије су: сликање, препарирање животиња и сл.). Дозвола за коришћење не издаје се за сваку хемикалију понаособ. Физичко лице које има дозволу, при промени асортимана хемикалија, дужно је да ту промену пријави и да за сваку додатну хемикалију достави документацију.


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-35/2012
Дана: 12.04.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта „БликПродукт“ ДОО из Кикинде, Милоша Великог 78, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Доградња и реконструкција хале за производњу моно и вишеслојних фолија“, Башаидски друм бб Кикинди на кат. парц. бр. 9530 и 9538/2 KO Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 12.04.2012. године до 23.04.2012. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-31/2012
Дана: 17.04.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за   ПРОЈЕКАТ "Проширење заливног система „Топола“ Банатска Топола" на кат. парц. бр. 2913, 2914, 2916, 2917, 3114, 3117 КО Банатска Топола, од носиоца пројекта АД „Топола“, Кикиндска 25, Банатска Топола, који је заведен под бројем III-07-501-31/2012 од дана 29.03.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на  Решење о одлучивању о потреби процене утицаја у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 370,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,...и 70/11).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-22/2012
Дана: 05.04.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за   ПРОЈЕКАТ “Интерна пумпна станица“, Башаидски друм бб Кикинди на кат. парц. бр. 15057/1KO Кикинда, од носиоца пројекта CO MARKOV DOO из Кикинде, Башаидски друм бб, који је заведен под бројем III-07-501-22/2012 од дана 29.02.2012.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Министарству животне средине и просторног планирања на  Решење о одлучивању о потреби процене утицаја у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 370,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,...и 70/11).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-31/2012
Дана: 06.04.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта АД „Топола“, Кикиндска 25, Банатска Топола поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA "Проширење заливног система „Топола“ Банатска Топола" на кат. парц. бр. 2913, 2914,2916,2917,3114, 3117 КО Банатска Топола.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 06.04.2012. године до 17.04.2012. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Љиљана Милекић, дипл. биолог

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-07-501-29/2012
Дана: 26.03.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о подношењу Захтева за издавање  интегралне дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче предузећа GIGRAPHIX doo

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе  за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче  предузећа Gigraphix doo на адреси Милоша Великог бр.85 у Кикинди.

Општинска управа, општине Кикинда, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и  88/2010) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче  предузећа  Gigraphix doo на адреси Милоша Великог бр.85 у Кикинди.

Надлежни орган обавештава јавност да је 22.03.2012. године предузеће Gigraphix doo на адреси Милоша Великог бр.85 (регистровано код АПР са матичним бројем 20090847),  поднео Захтев за издавање  интегралне дозволе за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче.

Рок за достављање мишљења и предлога је 16.04.2012. године.

Увид у поднети Захтев за издавање дозволе може се извршити у Општинској управи општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12, у канцеларији бр.99 сваког радног дана од 11-13 часова.                                            

СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА  ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501-11/2012
Дана: 09.02.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за   ПРОЈЕКАТ "Радионица за монтажу уређаја за пречишћавање воде" у Кикинди у улици Стерије Поповића бр.42 у Кикинди на кат. парц. бр. 6835 KO Кикинда СО Кикинда, који је заведен под бројем III-06-501-18/2012 дана 24.01.2012.године, од носиоца пројекта Кукучка Андрејa из Кикинде, улица Немањина бр.9, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид у канцеларији 69 СО Кикинда и изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 370,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,...и 70/11).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501-18/2012
Дана: 13.02.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта „Gigraphix” ДОО из Кикинде, улица Николе Тесле бр.6, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA “Постројење за рефабриковање отпадних тонер касета за ласерске штампаче“ улицаМилоша Великог бр.85 у Кикинди на кат. парц. бр. 9527 и 9528 KO Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 13.02.2012. године до 23.02.2012. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501-102/2011
Дана: 26.01.2012. године

 

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине, Општинска управа Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


На захтев носиоца пројекта АД „Јединство“ Кикинда, Башаидски друм бб, који је заведен под бројем III-06-501-102/2011 од дана 11.07.2011.године за Пројекат „Свињогојска фарма“ на кат. парц. бр. 12410 и 12411 KO Кикинда, СО Кикинда, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину.


У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).


Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009) и другим прописима на снази, предузима следеће мере заштите животне средине:  

 • Мере предвиђене законским и подзаконским актима и њихово спровођење кроз функционисање објекта:
  • - заштитa вода према Закону о водама („Сл. гл. РС”, бр. 33/10), и подзаконских аката донетих на основу истог.
  • - одржавање ниво аерозагађења складу са Законом о заштити ваздуха (“Сл.гл. РС“, бр.36/09), и подзаконских аката донетих на основу истог
  • - заштитa од буке према Закону о заштити од буке у животној средини („Сл.гл. РС”, бр. 36/09 и 88/10), и подзаконских аката донетих на основу истог
  • - управљање насталим отпадом према Закону о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 88/10), и подзаконских аката донетих на основу истог
 • Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину
 • Мере у случају удеса  
      

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину је саставни део документације, која се подноси уз захтев за издавање дозволе у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.гл.РС“, бр.135/04).

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у  управном поступку.

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана oбјављивања овог обавештења.

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501- 103/2011
Дана: 26.01.2012. године

 

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине, Општинска управа Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


На захтев носиоца пројекта ДОО „Галад“ Кикинда, Башаидски друм бб, који је заведен под бројем III-06-501-103/2011 од дана 15.07.2011.године за Пројекат „Свињогојска фарма“ на кат. парц. бр. 2923/2 и 2937/2 KO Банатско Велико Село, СО Кикинда, надлежни орган донео је Решење о давању сагласности на  предметну Студију о процени утицаја на животну средину.


У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.135/04 и 36/09).


Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009) и другим прописима на снази, предузима следеће мере заштите животне средине:  

 • Мере предвиђене законским и подзаконским актима и њихово спровођење кроз функционисање објекта:
  • - заштитa вода према Закону о водама („Сл. гл. РС”, бр. 33/10), и подзаконских аката донетих на основу истог.
  • - одржавање ниво аерозагађења складу са Законом о заштити ваздуха (“Сл.гл. РС“ бр.36/09), и подзаконских аката донетих на основу истог
  • - заштитa од буке према Закону о заштити од буке у животној средини („Сл.гл. РС”, бр. 36/09 и 88/10), и подзаконских аката донетих на основу истог
  • - управљање насталим отпадом према Закону о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 88/10), и подзаконских аката донетих на основу истог
 • Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину
 • Мере у случају удеса  
      

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину је саставни део документације, која се подноси уз захтев за издавање дозволе у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.гл.РС“, бр.135/04).

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину коначно је у  управном поступку.

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501- 8/2012
Дана: 02.02.2012. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за   ПРОЈЕКАТ "Реконструкција кровне конструкције и претварање таванског у пословни простор" у Кикинди у улици Трг српских добровољаца бр.47 на кат. парц. бр. 4579 KO Кикинда СО Кикинда, који је заведен под бројем III-06-501-8/2012 од дана 18.01.2012.године, од носиоца пројекта Shu Haike из Кикинде, улица Жарка Зрењанина бр.51, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид у канцеларији 69 СО Кикинда и изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 370,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,...и 70/11).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501-11/2012
Дана: 30.01.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта Кукучка Андреј из Кикинде, улица Немањина бр.9, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA "Радионица за монтажу уређаја за пречишћавање воде" у Кикинди у улици Стерије Поповића бр.42 у Кикинди на кат. парц. бр. 6835 KO Кикинда СО Кикинда.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 30.01.2012. године до 09.02.2012. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501- 8/2012
Дана: 23.01.2012. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да je носилац пројекта Shu Haike из Кикинде, улица Жарка Зрењанина бр.51 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA "Реконструкција кровне конструкције и претварање таванског у пословни простор" у Кикинди у улици Трг српских добровољаца бр.47 на кат. парц. бр. 4579 KO Кикинда СО Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 23.01.2012. године до 02.02.2012. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).


Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501-169/2011
Дана: 19.12.2011. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „LTM ANIMAL TRADE” ДОО , поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA "Изградња настрешнице, колске ваге и прихватне рампе за откуп стоке“ на кат. парц. бр 476 KO Сајан.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 20.12.2011 до 30.12.2011. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501-166/2011
Дана: 16.12.2011. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда, Трг српских добровољаца 11, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA "Канализација употребљених вода у улици Железнички нови ред“ у Кикинди.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 16.12.2011 до 26.12.2011. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501-161/2011
Дана: 19.12.2011. године

 

На основу члана 29.став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине Општинска управа Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКТА „Реконструкција породичне стамбене зграде  у пословну “ на кат. парц. бр. 4374, KO Кикинда на територији општине Кикинда, у улици Војводе Путника бр.41 од носиоца пројекта Девић Светислав, улица Браће Татића бр.12 који је заведен под бројем III-06-501-161/2011 дана 02.12.2011.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Увид у донето Решење може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, Кикинда.

Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид и изјавити жалбу  Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 370,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,...70/11 и ).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501-144/2011
Дана: 05.12.2011. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за   ПРОЈЕКАТ "Пословни објекат (П+1) Аутоцентар „Панонија““ на кат. парц. бр 20946 KO Кикинда на територији општине Кикинда,  који је заведен под бројем III-06-501-144/2011 од дана 31.10.2011.године, од носиоца пројекта „Аутоцентар „Панонија“, из Кикинде, Пут за пристаниште бб, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид у канцеларији 69 СО Кикинда и изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 370,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,...и 70/11).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501- 144/2011
Дана: 21.11.2011. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Аутоцентар „Панонија“, из Кикинде, Пут за пристаниште бб поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA "Пословни објекат (П+1) Аутоцентар „Панонија““ на кат. парц. бр 20946 KO Кикинда на територији општине Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 21.11.2011 до 01.12.2011. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501-156/2011
Дана: 05.12.2011. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за   ПРОЈЕКАТ "Реконструкција и доградња зграде -музејa „Курија““ на кат. парц. бр 4594 KO Кикинда на територији општине Кикинда., који је заведен под бројем III-06-501-156/2011 од дана 24.11.2011.године, од носиоца пројекта Народни музеј Кикинда, Трг српских добровољаца 21, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид у канцеларији 69 СО Кикинда и изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 370,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,...и 70/11).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501-156/2011
Дана: 24.11.2011. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта Народни музеј Кикинда, Трг српских добровољаца 21, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA "Реконструкција и доградња зграде-музеј „Курија““ на кат. парц. бр 4594 KO Кикинда на територији општине Кикинда.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 24.11.2011 до 05.12.2011. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501- 157/2011
Дана: 05.12.2011. године

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за   ПРОЈЕКАТ "Реконструкција и претварање постојећег помоћног објекта у пословни-продајни простор и канцеларије, помоћни објекат-гаража, пословни објекат-канцеларија, пословни објекат-магацин“ на кат. парц. бр 9039 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Милоша Великог бр.38.,  који је заведен под бројем III-06-501-157/2011 од дана 05.12.2011.године, од носиоца пројекта ДОО „Ангродрвар“, из Кикинде, улица Милоша Великог бр. 38, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид у канцеларији 69 СО Кикинда и изјавити жалбу Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 370,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,...и 70/11).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501- 157/2011
Дана: 25.11.2011. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ДОО „Ангродрвар“, из Кикинде, улица Милоша Великог бр. 38, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТA "Реконструкција и претварање постојећег помоћног објекта у пословни-продајни простор и канцеларије, помоћни објекат-гаража, пословни објекат-канцеларија, пословни објекат-магацин“ на кат. парц. бр 9039 KO Кикинда на територији општине Кикинда у улици Милоша Великог бр.38.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 25.11.2011 до 05.12.2011. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501- 131/2011
Дана: 01.11.2011. године

 

На основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине Општинска управа Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAТ “Оператер управљања отпадом“ на кат. парц. бр. 15071/1 и 15071/2 KO Кикинда на територији општине Кикинда, од носиоца пројекта ДОО „ECOLOGY ACTION”, Друштво за консалтинг, трговину и рециклажу из Кикинде, улица Петефи Шандора бр.8/8 који је заведен под бројем III-06-501-131/2011 дана 14.10.2011.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Увид у донето Решење може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, Кикинда.


Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид и изјавити жалбу  Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 370,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,...и 70/11).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501- 131/2011
Дана: 21.10.2011. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта ДОО „ECOLOGY ACTION”, Друштво за консалтинг, трговину и рециклажу из Кикинде, улица Петефи Шандора бр.8/8, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA Оператер управљања отпадом на кат. парц. бр. 15071/1 и 15071/2 KO Кикинда на територији општине Кикинда,


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 21.10.2011 до 31.10.2011. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501- 121/2011
Дана: 27.09.2011. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“а.д. из Београда, Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA "ИЗГРАДЊА РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ „КИ09/КИУ09 БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО/УМТС“ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“ ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ А.Д. на кат. парц. бр. 1817 KO Банатско Велико Село на територији општине Кикинда,


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 27.09.2011 до 07.10.2011. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501- 121/2011
Дана: 11.10.2011. године

 

На основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/09), Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине Општинска управа Општине Кикинда даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се: јавност, заинтересовани органи и организације да је наведени орган за ПРОЈЕКAТ "ИЗГРАДЊА РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ „КИ09/КИУ09 БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО/УМТС“ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“ ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ А.Д. на кат. парц. бр. 1817 KO Банатско Велико Село на територији општине Кикинда, од носиоца пројекта „Телеком Србија“а.д. из Београда, Таковска 2, који је заведен под бројем III-06-501-121/2011 дана 22.09.2010.године, донео Решење да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.


Увид у донето Решење може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, Кикинда.


Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид и изјавити жалбу  Министарству животне средине, рударства и просторног планирања на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Жалба се предаје овом органу писмено таксирана са 370,00 динара на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са назнаком за Републичке административне таксе, према Закону о административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр.43/2003,...и 70/11).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за инспекцијске послове
и заштиту животне средине
Број: III-06-501- 123/2011
Дана: 27.09.2011. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“а.д. из Београда, Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТA "ИЗГРАДЊА РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ „КИ10/КИУ10 РУСКО СЕЛО/УМТС“ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“ ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ А.Д. на кат. парц. бр. 1243 KO Руско Село на територији општине Кикинда, улица Братства јединства број 124.


Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 69 СО Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, у периоду од 10h до 11h од 27.09.2011 до 07.10.2011. године.


У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересованa јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.


Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења  донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.


Обавештење се објављује на основу члана 29. став1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09).

Секретар
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА