Grb Kikinde

Planovi detalјne regulacije

Plan detaljne regulacije donosi se za neizgrađene delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte, izgradnju objekata ili naseljenih mesta u građevinskom području izvan naseljenog mesta, kao i u zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara.

Plan detaljne regulacije je tzv. operativni plan jer sadrži, izmedju ostalog, regulacione i nivelacione elemente, trase, sve potrebne elemente za saobraćajnu, komunalnu, energetsku i drugu infrastrukturu, kao i pravila uredjenja i građenja za celokupnu teritoriju plana.

Stepen detaljnosti ovih planova je takav da se mogu direktno sprovoditi.

 

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka 31 u Kikindi
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 20/2023)
pdf
Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za blok 24 i deo bloka 46 (Mikronaselje) u Kikindi
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 33/2022)
pdf
Plan detaljne regulacije pristupnog puta za vetropark u k.o. Bašaid u koridoru planirane trase državnog puta IIB reda broj 307 sa priključkom na postojeći državni put IIA reda broj 117
(Službeni list grada Кikinde, broj 13/2022 i 14/2022)
slika slika
Plan detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane „B2 Sunspot“ na teritoriji grada Kikinde
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 13/2022 i 14/2022)
slika slika
Plan detalјne regulacije za blok 56 i delove blokova 57 i 58 u Kikindi (Železnički novi red)
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 31/2021)
slika slika
Plan detalјne regulacije koridora dva jednosistemska 110 kV dalekovoda od PRP vetroparka „Bašaid“ do 110 kV dalekovoda broj 1143/2 TS Nova Crnja – TS Kikinda 2
(„Službeni list grada Kikinde“, broj 31/2021)
pdf
Izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za delove blokova 41 i 43 u Kikindi
(„Službeni list grada Kikinde“, broj 31/2021)
pdf
Plan detalјne regulacije za blok 55/1 i delove blokova 55 i 57 u Kikindi (Strelište)
(„Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2020)
slika slika
Plan detalјne regulacije za transportni gasovod Mokrin – rumunska granica (interkonekcija Srbija – Rumunija)
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 26/2019)
slika slika
Plan detalјne regulacije za blok 24 I deo bloka 46 (Mikronaselјe) u Kikindi
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 18/2019)
slika
Plan detalјne regulacije za blok 35 i delove blokova 28 i 34 (radni sadržaji) u Mokrinu
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 33/2018)
slika slika
Plan detalјne regulacije za prečistač otpadnih voda u naselјu Mokrin
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 33/2018)
slika slika
Plan detalјne regulacije bloka 31 u Kikindi
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 33/2018)
slika slika
Izmena i dopuna Plana detalјne regulacije vetroparka u k.o. Bašaid
(Sl. list grada Kikinde, br. 10/2018)
slika slika
Plan detalјne regulacije graničnog prelaza u naselјu Nakovo
(Sl. list grada Kikinde, br. 17/2016)
slika slika
IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE VETROPARKA U K.O. BAŠAID
(Sl. list grada Kikinde, br. 8/2016)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA BLOK 58 I DEO BLOKA 59/1 U KIKINDI
(Sl. list opštine Kikinda, br. 32/2014)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE VETROPARKA U K.O. BAŠAID
(Sl. list opštine Kikinda, br. 32/2014)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE STANICE ZA SNABDEVANјE GORIVOM BS KIKINDA 4 NA DRŽAVNOM PUTU Ib REDA BROJ 11 (M-24) U KIKINDI
(Sl. list opštine Kikinda, br. 42/2013)
slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLjANјE OTPADOM U KIKINDI
(Sl. list opštine Kikinda, br. 47/2013)
slika slika
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA DETALjNE REGULACIJE REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLjANјE OTPADOM U KIKINDI NA ŽIVOTNU SREDINU
(Sl. list opštine Kikinda, br. 47/2013)
slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA DALEKOVOD 110kV ADA-KIKINDA
(Sl. list opštine Kikinda, br. 45/2013)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA DEO BLOKA 41 I DEO BLOKA 43 U KIKINDI (STOČNA PIJACA I PRIHVATILIŠTE)
(Sl. list opštine Kikinda, br. 45/2013)
slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA FOTONAPONSKU ELEKTRANU U K.O.SAJAN
(Sl. list opštine Kikinda, br. 12/2013 i br. 13/2013)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNјU STANICE ZA SNABDEVANјE MOTORNIH VOZILA GORIVOM U BAŠAIDU NA KATASTARSKOJ PARCELI 9396 K.O. BAŠAID
(Sl. list opštine Kikinda, br. 39/2012)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA OPŠTINSKI PUT IĐOŠ MOST NA TISI KOD ADE
(Sl. list opštine Kikinda, br. 21/2010)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA DEO BLOKA 11 U BANATSKOM VELIKOM SELU
(Sl. list opštine Kikinda, br. 4/2010)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA DELOVE BLOKOVA 41 i 43 U KIKINDI SA IZMENAMA I DOPUNAMA
(Sl. list opštine Kikinda, br. 33/2013)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE DELOVA BLOKOVA 22 i 54 U KIKINDI
(Sl. list opštine Kikinda, br. 7/2008)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE FABRIČKOG KOMPLEKSA DOO "LE BELIER" LIVNICA U KIKINDI
(Sl. list opštine Kikinda, br. 11/2007)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE MUZEJSKOG KOMPLEKSA "TERRA" U KIKINDI
(Sl. list opštine Kikinda, br. 13/2007)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE LIVNICA "KIKINDA" KIKINDA
(Sl. list opštine Kikinda, br. 2/2008)
slika slika
PLAN DETALjNE REGULACIJE "METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS" KIKINDA
(Sl. list opštine Kikinda, br. 17/2005)
slika slika