Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Буџетске надлежности

Служба за буџетску инспекцију Града Кикинде надлежна је за спровођење инспекцијске контроле над:

 1. 1) директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Кикинде;
 2. 2) јавним предузећима основаним од стране Града Кикинда, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град Кикинда има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода;
 3. 3) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета Града Кикинде за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Града Кикинде по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др;

Функција Службе за буџетску инспекцију Гарда Кикинде је инспекцијска контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката.

Прписи које примењује Служба за буџетску инспекцију:

 1. 1. ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)
 2. 2. ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015)
 3. 3. ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017)
 4. 4. ОДЛУКA О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ("Сл. лист града Кикинде", бр. 34/2017)
 5. 5. УРЕДБА О РАДУ, ОВЛАШЋЕЊИМА И ОБЕЛЕЖЈИМА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 93/2017)
 6. 6. ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013)
 7. 7. УРЕДБА О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006)
 8. 8. ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016 и 46/2017)
 9. 9. ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон)
 10. 10. ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.)
 11. 11. ЗАКОН О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017);
 12. 12. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ВРШЕЊА НАДЗОРА НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА ИЗМЕЂУ ЈАВНОГ СЕКТОРА И ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У КОЈИМА СУ СУБЈЕКТИ ЈАВНОГ СЕКТОРА ДУЖНИЦИ И ИЗМЕЂУ СУБЈЕКАТА ЈАВНОГ СЕКТОРА, КАО И О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОСТАВЉАЊА И ПРЕУЗИМАЊА ПОДАТАКА О ПРЕУЗЕТИМ ОБАВЕЗАМА СУБЈЕКАТА ЈАВНОГ СЕКТОРА, РАДИ ВРШЕЊА ТОГ НАДЗОРА ("Сл. гласник РС", бр. 88/2015)
 13. 13. ЗАКОН О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС)
 14. 14. ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ("Сл. лист града Кикинде", бр. 17/2017)
 15. 15. ЗАКОН О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017)
 16. 16. УРЕДБА О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ("Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017)
 17. 17. УРЕДБА О ОДРЕЂИВАЊУ ОПРЕМЕ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ И УТВРЂИВАЊУ СЛУЧАЈЕВА И УСЛОВА ПОД КОЈИМА СЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ МОГУ ОТУЂИВАТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ("Сл. гласник РС", бр. 53/2012)
 18. 18. УРЕДБА О ЕВИДЕНЦИЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ("Сл. гласник РС", бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017)
 19. 19. ПРАВИЛНИК О НОМЕНКЛАТУРИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА СА СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ ("Сл. лист СРЈ", бр. 17/97 и 24/2000)
 20. 20. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА И УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ ("Сл. гласник РС", бр. 118/2013 и 137/2014)
 21. 21. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ ("Сл. гласник РС", бр. 33/2015)
 22. 22. ПРАВИЛНИК О СИСТЕМУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 83/2010, 53/2012, 20/2014, 88/2016 и 110/2017)
 23. 23. ЗАКОН О РАДУ ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017)
 24. 24. ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн. и 113/2017)
 25. 25. ЗАКОН О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн. и 113/2017)
 26. 26. ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др. закон)
 27. 27. ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017)
 28. 28. ЗАКОН О РЕГИСТРУ ЗАПОСЛЕНИХ, ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 79/2015 - испр.)
 29. 29. УРЕДБА О ИЗГЛЕДУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА, КАО И О НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА И ОБРАДЕ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ УНОСЕ У РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ, ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ („Службени гласник РС”, бр. 76/2013).
 30. 30. ЗАКОН О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 108/2016 и 113/2017)
 31. 31. ЗАКОН О ПЛАТАМА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017)
 32. 32. ЗАКОН О ПЛАТАМА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др. закон)
 33. 33. ЗАКОН О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА („Службени гласник РС”, бр. 116/2014);
 34. 34. УРЕДБА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА ("Сл. гласник РС", бр. 44/2008 - пречишћен текст и 2/2012)
 35. 35. УРЕДБА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ("Сл. гласник РС", бр. 44/2001, 15/2002 - др. уредба*, 30/2002, 32/2002 - испр., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 и 58/2014)
 36. 36. УРЕДБА О НАКНАДИ ТРОШКОВА И ОТПРЕМНИНИ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)
 37. 37. УРЕДБА О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015)
 38. 38. ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 73/2016)
 39. 39. ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
 40. 40. ПРАВИЛНИК О ФОРМИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ОБЈАВЉИВАЊА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ („Службени гласник РС”, бр. 83/2015);
 41. 41. ПРАВИЛНИК О ФОРМИ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА МИШЉЕЊЕ О ОСНОВАНОСТИ ПРИМЕНЕ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА („Службени гласник РС”, бр. 29/2013 и 83/2015);
 42. 42. ПРАВИЛНИК О ГРАЂАНСКОМ НАДЗОРНИКУ („Службени гласник РС”, бр. 29/2013);
 43. 43. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ДА СУ ПОНУЂЕНА ДОБРА ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА („Службени гласник РС”, бр. 33/2013);
 44. 44. Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС”, бр. 77/2014 и 83/2015);
 45. 45. ПРАВИЛНИК О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА („Службени гласник РС”, бр. 86/2015);
 46. 46. ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ АКТА КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР НАРУЧИОЦА („Службени гласник РС”, бр. 83/2015);
 47. 47. ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ ИЗВЕШТАЈА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС”, бр. 29/2013);
 48. 48. Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца(„Службени гласник РС”, бр. 83/2015);
 49. 49. Правилник о садржини регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС”, бр. 75/2013);
 50. 50. Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС”, бр. 56/2014);
 51. 51. ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016)
 52. 52. УРЕДБА О НАЧИНУ И КОНТРОЛИ ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
 53. 53. ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016)
 54. 54. ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016)
 55. 55. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА КИКИНДЕ ("Сл. лист града Кикинде", бр. 14/2016)
 56. 56. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВИХ ПРАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ("Сл. лист града Кикинде", бр. 8/2016 и 17/2017)
 57. 57. ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ("Сл. лист града Кикинде", бр. 25/2017)
 58. 58. ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ("Сл. лист општине Кикинда", бр. 7/2009 и "Сл. лист града Кикинде", бр. 22/2016)
 59. 59. ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ("Сл. лист општине Кикинда", бр. 7/2014)
 60. 60. ОДЛУКА О ТАРИФИ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ ("Сл. лист општине Кикинда", бр. 7/2014, 31/2015, 36/2015 и "Сл. лист града Кикинде", бр. 22/2016)
 61. 61. ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ ("Сл. лист града Кикинде", бр. 14/2017)
 62. 62. ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ФАКТИЧКО КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ ПОСТАВЉАЊЕМ ГАРАЖА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ("Сл. лист општине Кикинда", бр. 23/2014 и "Сл. лист града Кикинде", бр. 12/2017 - др. одлука)
 63. 63. ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ("Сл. лист града Кикинде", бр. 25/2017)
 64. 64. ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ("Сл. лист града Кикинде", бр. 25/2017)
 65. 65. ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ ("Сл. лист града Кикинде", бр. 12/2017 и 17/2017)
 66. 66. ПРАВИЛНИК О РАДУ ТРЕЗОРА ГРАДА КИКИНДЕ ("Сл. лист града Кикинде", бр. 35/2017)
 67. 67. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА (БУЏЕТ ОПШТИНЕ КИКИНДА) ("Сл. лист града Кикинде", бр. 35/2017)
 68. 68. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ГРАДА КИКИНДЕ И О НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА О ИНВЕСТИРАЊУ СРЕДСТАВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ("Сл. лист града Кикинде", бр. 35/2017)
 69. 69. УПУТСТВО о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Кикинде на рачун Града Кикинде ("Сл. лист града Кикинде", бр. 35/2017)