Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Буџетски прописи и план рада

Буџетска инспекција у вршењу контроле, првенствено примењује посебне (секторске) прописе:
1. Одлуку о оснивању и раду службе за буџетску инспекцију (уколико је донета одлука),
2. Уредбу о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“, бр. 10/04 и 84/07),
3. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14 и 68/15 - др. закон),
4. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15),
5. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРј“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10).