Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Прописи комуналне испекције

Закони:
1. Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, 88/11);
2. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/15);
3. Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС”, бр. 44/95, 46/98, 1/01 – одлука УСРС, 101/05 – др. Закон, 27/11 – одлука УС и 88/11);
4. Закон о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 53/10 и 10/13);
5. Закон о туризму („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. Закон, 93/12 и 84/15).

Одлуке:
1. Одлука о општем уређењу насељених места и комуналном реду („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 31/15);
2. Одлука о јавном водоводу („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 3/04, 7/10, 7/14 и 10/15);
3. Одлука о постављању киоска („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 7/14 и 14/15);
4. Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 14/15 и 21/15);
5. Одлука о оглашавању („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 24/11, 7/14 и 14/15);
6. Oдлука о канализацији („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 12/02, 7/10, 7/14, 10/15, 31/15 и 32/15);
7. Одлука о постављању монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 7/14, 19/14 и 14/15);
8. Одлука о постављању угоститељских башти („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 7/14 и 14/14);
9. Одлука о накнади за фактичко коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине Кикинда постављањем гаража и других објеката („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 23/14);
10. Одлука о условима, поступку и начину постављања монтажних гаража на грађевинском земљишту у јавној својини општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 14/15);
11. Одлука о условима и начину држања паса и мачака на територији општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 5/11, 7/14 и 14/15);
12. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (“Сл. лист општине Кикинда”, бр. 14/15);
13. Одлука о обављању димничарске делатности („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 7/66, 6/67, 1/75, 7/88, 9/89, 8/91, 5/92, 7/93, 11/93, 3/02, 7/10 и 7/14);
14. Одлука о комуналним таксама („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 7/14);
15. Одлука о подизању и одржавању споменика („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 23/14 и 14/15);
16. Одлука о употреби имена и грба општине и имена насељених места општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 14/15);
17. Одлука о јавним паркиралиштима и уклањању возила („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 24/11 и 7/14);
18. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 32/14);
19. Одлука о одржавању чистоће и депонија („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 7/07, 7/10 и 7/14);
20. Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 1/90, 8/91, 5/92, 7/93, 11/93, 3/02, 7/10 и 7/14);
21. Одлука о утврђивању и означавању назива улица, тргова и других насељених делова општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 14/14 и 14/15);
22. Одлука о поступку и начину раскопавања јавних површина („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 36/15).

Уредбе:
1. Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија – AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. (SPP.) („Сл. гласник РС”, бр. 69/06);
2. Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Сл. гласник РС”, бр. 43/93);