Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Просветна инспекција

 

ПОСЛОВИ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Градска просветна инспекција


Послови инспекцијског надзора над радом установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања
Законом о просветној инспекцији ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018 и 129/2021) уређене су посебности поступка и положаја просветне инспекције. Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања, а нарочито у погледу:


1) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
2) остваривања права и обавеза детета, ученика, његовог родитеља односно другог законског заступника и запосленог утврђених прописима у области образовања и васпитања;
3) остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно других законских заступника, као и заштите права запослених;
4) обезбеђивања заштите детета, ученика и запосленог од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и понашања које вређа углед, част или достојанство;
5) поступка уписа и поништавања уписа у школу;
6) испуњености прописаних услова за спровођење испита;
6а) издавања јавних исправа;
7) вођења прописане евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у поступку поништавања јавне исправе коју издаје установа;
8) страначког организовања и деловања.


У поступку верификације установе, новог образовног профила, остваривања нових програма наставе и учења, проширене делатности установе, статусне промене и промене седишта установе, просветна инспекција испитује испуњеност услова и поступа у оквиру својих овлашћења. Када утврђује испуњеност услова у поступку верификације установе, за основну и проширену делатност, просветни инспектор записником констатује да ли установа испуњава услове, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог закона, и о томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установе.


Послови инспекцијског надзора над радом установа за образовање одраслих и јавно признатих организатора активности
Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа за образовање одраслих и јавно признатих организатора активности, а нарочито у погледу:


1) поступка и услова за издавање одобрења основној и средњој школи и другој организацији, ради стицања статуса јавно признатог организатора активности;
2) поступка за измену одобрења, статусне промене, промене седишта, односно објекта или када јавно признати организатор уводи нову активност образовања одраслих и
3) предлога за одузимање одобрења за статус јавно признатог организатора активности.
Послови инспекцијског надзора над нерегистрованим субјектом
Просветна инспекција врши инспекцијски надзор и над нерегистрованим субјектом којим се у смислу овог закона сматра сваки субјект који обавља делатност образовања и васпитања, а који није уписан у регистар у складу са законом и који нема прописану сагласност за обављање делатности.


Овлашћења просветног инспектора
У вршењу послова инспекцијског надзора просветни инспектор нарочито:


1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;
2) наређује решењем извршење мере која је наложена записником, а није извршена;
3) забрањује решењем спровођење радњи надзираном субјекту које су супротне овом закону, закону којим се уређују основе система образовања и васпитања, посебном закону, општем акту и другим прописима из области образовања;
4) подноси пријаву надлежном органу због постојања сумње да је учињено кривично дело, привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране дискриминације, забране насиља, злостављања и занемаривања, забране понашања која вређа углед, част или достојанство и забране страначког организовања и деловања;
5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
6) врши увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција које воде надлежни државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор, а није могао да их прибави по службеној дужности, у складу са законом;
7) врши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се идентификује овлашћено лице у надзираном субјекту као и друга запослена лица;
8) прибавља писане изјаве овлашћеног лица у надзираном субјекту и других запослених лица и позива их да дају писане изјаве о питањима од значаја за инспекцијски надзор;
9) налаже надзираном субјекту да у остављеном року стави на увид општи и појединачни акт, евиденције, уговоре и другу документацију надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор, а у облику у којем их надзирани субјект поседује и чува;
10) обавља друге послове, у складу са законом.