Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Просветна инспекција

Градски просветни инспектор
– поступање у првом степену

Инспекцијски надзор је један од послова државне управе и као такав уређен је Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15). Инспекцијски надзор врше органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15, даље: Закон) инспекцијски надзор над радом установа, као и инспекцијски надзор над радом завода, врши Министарство. Послове инспекцијског надзора, у складу са Законом, врши просветни инспектор. Установе у смислу овог закона су: предшколска установа/основна и средња школа.Школе са домом су установе у смислу овог закона.

Инспекцијски надзор над радом установе, као поверени посао, обавља општинска, односно градска управа. Више општинских управа, може организовати заједничко вршење инспекцијског надзора – заједничку просветну инспекцију.

Министар је Решењем о утврђивању броја просветних инспектора („Сл. гласник РС“, бр. 95/2009) одредио број просветних инспектора у општинским, односно градским управама. У одређеном броју општина/градова нису или су у недовољном броју радно ангажовани просветни инспектори.

Закони које просветни инспектор контролишу:

* Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15),
* Закон о основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС“ број 55/13) и
* Закон о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС’ број 55/13);
* Закон о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС“ број 18/2010)
* Закон о уџбеницима (“Сл. гласник РС“ број 68/15)
* Закон о образовању одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013)
* Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (“Сл. гласник РС“ бр. 30/10)

Послови просветног инспектора у првом степену

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, просветни инспектор врши контролу:

1) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
2) остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
3) остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
4) обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
5) поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно овом закону;
6) испуњености прописаних услова за спровођење испита;
7) прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације (члан 32. Закона) по налогу Министарства, просветни инспектор испитује испуњеност услова из члана 30. став 3. тач. 1) и 2) и члана 33. овог закона, за обављање делатности и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.

Овлашћења просветног инспектора и начин рада

Овлашћења просветног инспектора и начин рада уређен је чланом 148. Закона о основама система образовања и васпитања, те просветни инспектор:

1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;
2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није извршена;
3) забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне овом и посебном закону;
4) подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране из чл. 44. до 46. овог закона;
5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
6) обавља друге послове, у складу са законом.