Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Прописи просветне инспекције

  • Закон о општем управном поступку „Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“,бр. 30/2010)
  • Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС“ број 36/2015)
  • Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15),
  • Закон о основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС“ број 55/13) и
  • Закон о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС’ број 55/13);
  • Закон о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС“ број 18/2010)
  • Закон о уџбеницима (“Сл. гласник РС“ број 68/15)
  • Закон о образовању одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013)
  • Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (“Сл. гласник РС“ бр. 30/10)