Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Прописи спортске инспекције

У одсеку за инспекцијске послове у спорту обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор, односно спровођење Закона о спорту („Сл.гласник РС“ бр.10/2016) и прописа донетих на основу овог закона ;поступање физичких лица и организација у области спорта;утврђивање испуњености услова за обављање спортских активности и делатности и утврђивање испуњености услова за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања,односно звања;праћење стања и израду анализе,информација и обавештења из делокруга Одсека и друге послове из делокруга Одсека.

Спортски инспектор јесте лице које је овлашћено да врши инспекцијски надзор,односно да испитује спровођење овог закона и преписа донетих на основу овог закона непосредним увидом у пословање и поступање физичких лица и организација у области спорта,испуњеност услова за обављање спортских активности и делатности и испуњеност услова за вршење послова стручног оспособљавањаза спортска занимања,односно звања.