Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум издавања     Датум објаве Документи
           
 1 ROP-KIK-20860-CPI-2/2017 од 27.01.2017   "Wood-Mizer Balkan" ДОО из Кикинде, ул. Светосвска бр. 21, (матични број 08739978, ПИБ 100709596)  изградња пословно-стамбене зграде доминатна категорија В класификација 123002, у Кикинди, ул. Иве Лоле Рибара бр. 8, на кат. парц. бр. 8479 к.о. Кикинда

 31.01.2017

31.01.2017

Преузмите акте
2 ROP-KIK-3484-CPI-1/2017 од 19.02.2017 „Јединство“ ДОО из Кикинде, (пиб бр. 100510189, мат бр.
08021937), ул. Башаидски друм бр. бб,
изградња пословног објекта – продавнице П+0, на кат. парцели бр. 8615/3 к.о. Кикинда, у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 82 у Кикинди, (категорија „Б“, класификациони број 123001)

24.02.2017

24.02.2017

Преузмите акта
3 ROP-KIK-1590-CPIH-2/2017 од 03.03.2017 Бркин Дејан из Кикинде, ул. Цара Душана бр. 92 изградња стамбене зграде са једним станом, П+0, категорије А,
класификационог броја 111011,

10.03.2017

10.03.2017

Преузмите акта
4 ROP-KIK-5249-CPI-2/2017 од 20.03.2017 Бајшански Неца и Милица из Мокрина, ул. Маркових бр. 43, изградња стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, габарита 10,50 x 10,20m`, и помоћног објекта (складиште за пољопривредне производе),спратности П+0, габарита 14,18 x 20,25m`, на кат. парцели бр. 1059 к.о.Мокрин,у Мокрину, ул. Светог Саве бр. 132

21.03.2017

21.03.2017

Преузмите акта
5 ROP-KIK-3822-CPI-2/2017 од 01.04.2017 Горан Абрахам из Кикинде ул. Цара Душана бр. 174 изградња стамбеног објекта, у Кикинди у ул. Цара Душана бр. 205

06.04.2017

06.04.2017

 

Преузмите акта
6 ROP-KIK-20526-CPIH-3/2017 од 04.04.2017 Кила Коцкар из Кикинде, ул. Тозе Марковића бр. 24, изградња стамбене зграде са једним станом (категорија „А“, класификациони број 111011), спратности П+1+Пк, укупне нето површина објекта 291,10m², укупне бруто површина објекта 400,00m²; на кат. парцели бр. 6117к.о. Кикинда, у Кикинди, ул. Милоша Великог бр. 19.
 

10.04.2017

10.04.2017

Преузмите акта
7 ROP-KIK-9347-CPI-1/2017 од 10.04.2017 “Essentico“ ДОО из Куле ул.Индустријска зона бб изградња кланице папкара са расецањем меса папкара и прерадом меса папкара, производњом топљене масти животињског порекла и чварака, спратности П+1+Пк, (категорија „В“, класификациони број 125103), објекат максималних габаритних димензија 44,20*19,60m, и продајни објекат – продавница, (категорија „Б“, класификациони број 123001), спратности П+0, габарита 9,75*11,55m, на кат. парцели бр. 20081/8к.о.Мокрин, у Мокрину, ул. Кикиндски пут бб, објекат се не прикључује на јавну инфраструктуру, већ се решавају у склопу парцеле.

19.04.2017

19.04.2017

преузмите акта
8 ROP-KIK-8867-CPIH-2/2017 од 17.04.2017 Иван Јовић из Кикинде, Улица Ђоке Радака број 2/8, изградња стамбеног објекта П+0, категорије А,
класификационог броја 111011, у габаритима 9,92х6,63 + 8,72x4,97 + 3,0x6,0 + 1,5x1,97 m`,
приказаним у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, укупне бруто изграђене површине 130,0 m2, у Кикинди, у Улици Албертова бр. 34, на к.п. бр. 3566 к.о.Кикинда,

20.04.2017

20.04.2017

Преузмите акта
9 ROP-KIK-18675-CPIH-4/2017 од 21.04.2017 “Телеком Србија” а.д. Београд, Улица Таковска број 2, Београд изградња цеви за
електронске комуникације Кикинда,дужине
8.460 м, у регулацији пута Мокрин – Банатско Аранђелово, од Мокрина до реке Златице,
преко катастарских парцела бр. 3990/1, 22553, 22484/1, 22552, 22465, 22551, 22462, 22550,
22456, 22549, 22461 и 22447 к.о. Мокрин

24.04.2017

24.04.2017

Преузмите акта
10 ROP-KIK-10539-CPI-1/2017 од 20.04.2017 Бранислав Ненадић из Кикинде ул. Хајдук Вељкова бр. 10, изградња пословног објекта (гвожђара) категорија „Б“, класификациони број 123001 са приступном рампом за инвалиде
површине 24.26m2, спратности П+0, разуђеног габарита (13,28 х 12,00) + (13,13 х 7,29) m`,
укупно нето површине 215,20m2, укупно бруто
површине 251,50m2 на кат.
парцели бр. 8480 к.о. Кикинда, у Кикинда, ул. Браће Татића бр.
56

25.04.2017

25.04.2017

Преузмите акта
11 ROP-KIK-5536-CPI-2/2017 од26.04.2017 “Телеком Србија” а.д. Београд, Улица Таковска број 2, Београд изградњу цеви за
електронске комуникације Кикинда,дужине
5.400 м, у регулацији пута Ново Милошево – Кикинда, од канала до МСК Кикинда, преко
катастарских парцела бр. 19473, 19212, 19435, 19198, 21552/2 и 21551/2 к.о. Кикинда

28.04.2017

28.04.2017

Преузмите акта

 

2016. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум објаве Документи
           
 1 ROP-KIK-1239-CPIH-2/2016 од 25.03.2016   Никтан ДОО Нови Сад, Модене бр.1, матични бр. 20896736, пиб.бр.107917558  изградња аутоперионице П+0 у Кикинди у ул. Светосавска бр. 140, на катастарској парцели бр. 8308 к.о. Кикинда  31.03.2016  Преузмите акте
2 ROP-KIK-6187-CPI-1/2016 од 13.04.2016 MECAFOR PRODUCTS d.o.o. Senta Novosadski put broj 7, Senta, матицни бр.20362413, пиб бр. 105353087 Изградњa самостојећег производно-пословног објекта, (I фаза), П+0, који чини целину од следећих појединих делова објекта: Индустријска зграда категорије В, класификационог броја 125102, Затворена складишта, категорије Б, класификационог броја 125221, Пословне зграде категорије Б, класификационог броја 122011; у Кикинди, Агроиндустријска зона, Блок 43, на кат. парц. бр. 9538/20 к.о. Кикинда 14.04.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-7040-CPI-1/2016 од 20.04.2016 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) изградњa вишепородичне стамбене зграде, П+2+Пот., категорије Б, класификационог броја 112221, намењену решавању стамбених потреба избеглица у Кикинди, ул. Пере Сегединца бр. 7, на кат. парц. бр. 5419 к.о. Кикинда 21.04.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-9163-CPI-1/2016 од 12.05.2016 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) изградња вреловода у ул. Немањина од броја 25 до ОШ „Свети Сава“ у Кикинди, категорије Г, класификационог броја 222230, укупне дужине 325,00m, у Кикинди, ул. Немањина, на кат. парц. бр. 6521/2, 21639 и 6612, све к.о. Кикинда, са прикључењем на даљинско грејање и променом намене помоћног објекта на к.п. бр. 6612 к.о. Кикинда 13.05.2016 Преузмите атке
5 ROP-KIK-11285-CPI-1/2016 од 30.05.2016 Lidl Srbija KD, Нови Београд, Тошин бунара 272 в, матични број 20699264, пиб 106884584 изградња зграде за трговину на велико и мало – Супермаркет, П+0 и П+1, категорије В, класификационог броја 123002, у Кикинди, на кат.парц.бр. 6499/1 к.о. Кикинда 04.06.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-14494-CPIH-2/2016 од 14.07.2016 "Галад" д.о.о. из Кикинда, Башаидски друм бб, мат бр. 08021848, пиб бр.100510210 изградња система за наводњавање пољопривредних површина, категорије Г , класификационог броја 215301, на катастарским парцелама бр.14410, 14411, 14418, ..... све к.о. Кикинда и катастарским парцелама бр. 1230/7, 1231, ......., 3594/2 и 2904 к.о. Банатска Топола 20.07.2016 Преузмите акта
7 ROP-KIK-18457-CPI-1/2016 од 29.07.2016 "Козара" а.д. (МБ 08021902, ПИБ 100784835) из Банатског Великог Села, ул. Омладинска бр. 2 изградњa система за наводњавање, ДРУГА ФАЗА, ПОДСИСТЕМ С3 – прва фаза, категорије Г, класификационог броја 215301, 222410, укупне површине система 155 ha и нето површине под машинама 95 ha 04.08.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-6891-CPI-2/2016 од 29.07.2016 Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком Србија“, Београд, Таковска бр. 2, Београд, пиб 100002887, мат бр.17162543 изградња телекомуникационе мреже „Стеријина 2“ и ближа околина, категорије Г, класификационог броја 222431, укупне дужине 2.284,00m, на катастарским парцелама бр. 21654, 21648, 21647, 21650, 21655/1 и 7980, све к.о. Кикинда 04.08.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-16054-CPIH-2/2016 од 04.08.2016 Радуловић Мирослав и Душан, Кикинда, Сутјеска 87 изградња стамбеног објекта у Кикинди, ул. Сутјеска бр. 87, категорије А, класификационог броја 111011, на катастарским парцелама бр. 7959 и 7960 к.о. Кикинда 10.08.2016 Преузмите акте
10 ROP-KIK-9812-CPIH-3/2016 од 05.08.2016 Драган Бора из Иђоша, Ђуре Јакшића 41 изградња самостојећег стамбеног објекта, П+Пот., категорије А, класификационог броја 111011 ул. Ђуре Јакшића бр. 41, на кат. парцели бр. 377, к.о. Иђош 11.08.2016 Преузмите акте
11 ROP-KIK-13929-CPI-2/2016 од 23.09.201 “BUS COMPUTERS” д.о.о. из Кикинде, са седиштем у Улици Немањина број 36, матични број 08732752, ПИБ 100710723 реконструкцијa објекта број 1., доградња приземља степеништа димензије 6,10x 2,40m и надградњa спрата испод приземне етаже, пословног објекта за трговину на велико и мало, спратности П+1, категорије В, класификационог броја 123001; укупне бруто изграђене површине у основи 204m2, укупне бруто развијене грађевинске површине надземних етажа 393,40 m2, укупне нето површине 300,20m2, у Кикинди, ул. Немањина 36, на кат. парцели бр. 6458 к.о. Кикинда 03.10.2016 Преузмите акте
12 ROP-KIK-27082-CPI-1/2016 од 13.10.2016 Глушића Синиша, Кикинда, Милана Сивчева 26 изградња самостојећег стамбено - пословног објекта, П+1, који чини целину од следећих појединих делова објекта: Стамбена зграда са једним станом (учешће у укупној површини објекта 59%) категорије А, класификационог броја 111011, и Зграда за трговину на велико и мало (учешће у укупној површини објекта 41%) категорије Б, класификационог броја 123001, у Кикинди, ул. Дистричка бр. 28, на кат. парцели бр. 2892/1 к.о. Кикинда површине 441m2 19.10.2016 Преузмите акте
13 ROP-KIK-27046-CPIH-2/2016 од 28.10.2016 “Галад“ ДОО из Кикинде, Башаидски друм бб (МБ 08021848, ПИБ 100510210) изградњу товилишта свиња, I фаза, категорије Б, класификационог броја 127112, укупне бруто грађевинске површине 3488,78m2, укупне нето површине 3202,07m2, на катастарској парцели бр. 2714 к.о. Банатска
Топола
04.11.2016 Преузмите акте
14 ROP-KIK-18542-CPI-2/2016 од 31.10.2016 “Поп Лукић“ ДОО из Банатског Великог Села, ул. Николе Тесле бр. 61 изградња рибњака за спортски риболов и пратеће инфраструктуре, категорије Г, класификационог броја 215901 (215301-цевоводи и 222410-енергетски подземни каблови), на катастарским парцелама бр. 315, 316 и 351, све к.о. Банатско Велико Село 07.11.2016 Преузмите акте
15 ROP-KIK-33035-CPI-1/2016 од 08.12.2016 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) изградњa коловоза у улици Нова 4, категорије Г, класификационог броја 211201, на кат. парцелама бр. 9538/25, 9541 и 21550, све к.о. Кикинда 09.12.2016 Преузмите акте
16 ROP-KIK-30049-CPIH-2/2016 од 20.11.2016 Тутурилов Ивану из Кикинде, ул. Фејеш Кларе бр. 36 изградња објекта за прераду млека - мини млекаре, спратности П+0, у Кикинди, поте Водице, ул. Иђошки пут бб, викенд зона, на кат. парц. бр. 10449 к.о.Кикинда, категорије „Б”, класификација 125101 27.12.2016 Преузмите акте
17 ROP-KIK-14004-CPI-5/2016 од 23.12.2016 “LE BELIER“, Ливница ДОО из Кикинде, ул. Милошевачки пут бр. 34, (матични број 08785945, ПИБ 102843535) изградња индустријског објекта, спратности П+1 у Кикинди, Милошевачки пут бр. 34,категорије В, класификационог броја 125102 29.12.2016 Преузмите акте
18 ROP-KIK-34754-CPI-1/2016 од 27.12.2016 “Essentico“ ДОО из Куле (МБ 08761868 , ПИБ 100582522) изградња индустријске зграде, спратности П+1+Пк (категорије В клсификационе ознаке 125103 – кланица и Б,123001 - продавница), на катастарској парцели број 20081/8 к.о. Мокрин 30.12.2016 Преузмите акте

 

2015. година

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Категорија, класификациони број, намена Документи
1 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 6450к.о.Кикинда категорија Б, 123001, изградња пословног објекта Преузмите акте
2 Кнежевић Жељко, Банатско Велико Село, Краишка број 49 Кнежевић Жељко, Банатско Велико Село, Краишка број 49 3438к.о.Банатско Велико Село категорија Б, 127122, изградња пољопривредне зграде - фарма музних крава П+0 Преузмите акте
3 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, Таковска 2 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, Таковска 2

4034/2, 4034/3, 4034/4, 4034/5, 4034/6, 21556 и 21587 к.о. Кикинда

категорија Г, 22431, проширење приступне мреже у Кикинди Преузмите акте
4 Мрђа Смиља, Кикинде, Јована Јовановића Змаја 134а Мрђа Смиља, Кикинде, Јована Јовановића Змаја 134а 6074к.о.Кикинда категорија А, класификациони број 111011,Изградња самостојеће стамбене зграде са једним станом П+0 Преузмите акте
5 Бикић Бојан и Тамара, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 4 Бикић Бојан и Тамара, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 4 9623к.о. Кикинда категорија А, класификациони број 111011,Изградња самостојеће стамбене зграде са једним станом П+0 Преузмите акте
6 Дом ученика средњих школа "Никола Војводић", Кикинда, Бранка Вујина 13 Дом ученика средњих школа "Никола Војводић", Кикинда, Бранка Вујина 13 2902/1к.о. Кикинда категорија Г, класификациони број 241100, изградња отвореног спротског терена П+0 Преузмите акте
7 Николић Александар, Кикинда, Слободанке Ациган бр.10 Николић Александар, Кикинда, Слободанке Ациган бр.10 и Николић Роберт из Беча 870к.о.Кикинда категорија А, класификациони број 111011,изградња самостојеће стамбене зграде са једним станом П+Пот Преузмите акте
8 САРАВОЛАЦ ДРАГАН, СУБОТИЦА, САРАЈЕВСКА 38 САРАВОЛАЦ ДРАГАН, СУБОТИЦА, САРАЈЕВСКА 38 958к.о.Кикинда категорија А, класификација број 111011, изградња стамбене зграде са једним станом П+1, Башаид Преузмите акте
9 МИХАЉЕВ СПОМЕНКО, КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 26Б МИХАЉЕВ СПОМЕНКО, КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 26Б 6521/1к.о.Кикинда категорија Б, класификациони број 113002, претварање вешернице у стамбену јединицу у стамбеној пословној згради П+4+Пот, у Кикинди ул.светосавска 26/3 Преузмите акте
10 Завишић Јован, Мокрин, Железничка 14 Завишић Јован, Мокрин, Железничка 14 2306 к.о.Мокрин категорија "А", класификациони број 111011, изградња самостојеће стамбене зграде са једним станом Су+П, у Мокрину, Браће Томић 12 Преузмите акте
 11 Мирков Јулијана, Кикинда, Душана Васиљева 24 Мирков Јулијана, Кикинда, Душана Васиљева 24 5588 к.о. Кикинда  категорија "А", класификациони бр. 111011, изградња самостојеће стамбене зграде са једним станом П+Пот, у Кикинди, Душана Васиљева 24 Преузмите акте
 12 Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београда, Таковска 2, ПИБ 101741399 и Матични бр.17162543 Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београда, Таковска 2, ПИБ 101741399 и Матични бр.17162543 3251/1, 3271, 3512, 21654, 21659/1, 3429, 3312, 3187, 21663, 21660 и 3463 к.о.Кикинда категорија Г, класификацони бр. 222431, лзградња телекомуникационе мреже у дужини од 1.754,00 м у Кикинди, ул. Кумановска и ближа околина Преузмите акте
 13 Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београда, Таковска 2, ПИБ 101741399 и Матични бр.17162543 Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београда, Таковска 2, ПИБ 101741399 и Матични бр.17162543 21556, 21585, 21660, 3629, 21658 и 3726 к.о.Кикинда категорија Г, класификацони бр. 222431, лзградња телекомуникационе мреже у дужини од 2.544,00 м у Кикинди, ул. Кумановска и ближа околина Преузмите акте
 14 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, ПИБ 100511495, матични број 08176396, Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, ПИБ 100511495, матични број 08176396, 610 к.о. Сајан изградња јавне чесме са пречишћавањем воде П+0 категорије Г, класификациони број 222220, у Сајану ул. Велика 96 Преузмите акте
15 Тот Данијела, Кикинда, Дистричка 53 Тот Данијела, Кикинда, Дистричка 53 3596/3 и 3597/3 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, изградања самостојеће стамбене зграде са једним станом П+0, у Кикинди ул.Кумановска 31 Преузмите акте
16 Предшколска установа "Драгољуб Удицки", Кикинда, Доситејева 43, ПИБ 101079643, Матични бр.08021023 Предшколска установа "Драгољуб Удицки", Кикинда, Доситејева 43, ПИБ 101079643, Матични бр.08021023 4875 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.126310, доградња просторије за боравак десе у вртићу "Полетарац" П+0, терпезарија и наткривена тераса у Кикинди, ул. Ђуре Јакшића 133 Преузмите акте
17 Булатовић Јован, Кикинда, Наковачки друм 2а Булатовић Јован, Кикинда, наковачки друм 2а 1801/1 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.111012, изградња самостојеће стамбене зграде Под+П+1, у Кикинди, ул.Наковачки Друм 2 Преузмите акте
18 "БРЕШЋЕ" д.о.о. КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 25, матични бр.20493186 и ПИБ бр.105931013 "БРЕШЋЕ" д.о.о. КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 25, матични бр.20493186 и ПИБ бр.105931013 4369 к.о.Кикинда атегорија Б, класификациони бр.122011, изградња пословног објекта П+Пот и категорија Б, класификацони бр. 125221, изградња магацина непрехрамбене робе П+0, у Кикинди, Војводе Путника 47 Преузмите акте
19 "Таxi Petrol" доо, из Панчева, ул.Баванишански пут бр. 487, матични бр. 20104406 и ПИБ бр.10421261 "Таxi Petrol" доо, из Панчева, ул.Баванишански пут бр. 487, матични бр. 20104406 и ПИБ бр.10421261 9985 k.o.Кикинда категорија "Г", класификациони бр.125212, реконструкција и доградња посотојеће станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом у Кикинди ул.Јована Јовановића Змаја 127 Преузмите акте
20 "Козара" а.д. Из Банатског Великог Села, Омладинска бр.2 матични бр.08021902 и ПИБ бр.100784835 "Козара" а.д. Из Банатског Великог Села, Омладинска бр.2 матични бр.08021902 и ПИБ бр.100784835 3209, 3213, 3215, 3218, 3219, к.о.Банатско Велико Село
 
категорија Г, класификациони бр.215301 и 222410, изградња система за наводњавање, И фаза, подсистема С1 у Банатском Великом Селу Преузмте акте
21 "Agrotim - Pharm" доо из Башаида, Александра Грујића бр.18, матични број 20886854 и ПИБ 107869843 "Agrotim - Pharm" доо из Башаида, Александра Грујића бр.18, матични број 20886854 и ПИБ 107869843 4362 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.122011, изградња пословне зграде и категорија Б, класификациони бр.125221, магацин непрехрамбене робе у Кикинди ул. Војводе Путника 49 Преузмите акте
22 Стојков Владимир, Кикинда, Димитрије Туцовића 39 Стојков Владимир, Кикинда, Димитрије Туцовића 39 3736/1 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, изградања самостојеће стамбене зграде са једним станом П+0, у Кикинди ул. Лазе Костића бр.21 Преузмите акте
23 "Галад" д.о.о. из Кикинде, Башаидски друм бб Матични број 08021848, ПИБ 100510210 "Галад" д.о.о. из Кикинде, Башаидски друм бб Матични број 08021848, ПИБ 100510210 1041/3 к.о.Кикинда изградња силоса за потребе пољопривредне производње са пратећим објектима у Банатској Тополи, потес Винцаид Преузмите акте
24 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 21639, 21640 и 21473/1 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр.222220изградња атмосферске канализације у Немањиној (део Ђоке Радака до ул. Призренске) у Кикинди, Преузмите акте