Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта.

Датум издавања

Датум објаве

Документи
 1  ROP-KIK-34742-LOC-1/2016 од 27.12.2016  "Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže" д.о.о., Београд, Бул. Зорана Ђинђића 8A, Нови Београд  изградња локалног подземног кабла електронских комуникација, за кабловску телевизију, у насељу Иђош, на к.п. бр. 1495, 1488, 5147, 5043, 5146, к.о. Иђош  26.01.2016 Преузмите акте
2 ROP-KIK-34218-LOCH-2/2017 од 11.01.2017 "ЈЕДИНСТВО" ДОО, Кикинда, Башаидски друм бб за изградњу пословног објекта – продавнице П+0,
на кат. парцели бр. 8615/3 к.о. Кикинда, у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 82 у Кикинди
06.02.2017

Преузмите акте

 

3 ROP-KIK-34977-LOCH-2/2017 од 20.01.2017 Бајшански Неца и Милица из Мокрина, ул. Светог Саве бр.
132
изградња стамбеног објекта П+0 (са једним станом) и складишта пољопривредних
производа, у Улици Светог Саве бр. 132 у Мокрину,
на кат. парцели бр. 1059 к.о. Мокрин
10.02.2017 Преузмите акта
4 ROP-KIK -2137 -LOC-1/2017 од 02.02.2017 Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди За изградњу ТК прикључка за корисника Кипетрол д.о. на катастарским парцелама број 9306, 11092/2, 1, 1480 и 1481 к.о. Башаид 23.02.2017 Преузмите акта
5. ROP-KIK-2305-LOCH-2/2017 од 20.02.2017 Јовић Иван из Кикинде, улица Ђоке Радака број 2/8 за изградњу стамбеног објекта П+0 у Улици Албертова број 34 на катастарској парцели број 3566 к.о. Кикинда

06.03.2017

06.03.2017

Преузмите акта
6. ROP-KIK-2375-LOC-1/2017 од 06.02.2017 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Зрењанин, Панчевачка бр. 46, Зрењанин
за изградњу типског монтажно бетонског расклопног постројења 20kV и кабловског 20kV
вода у Новим Козарцима на кат. парцелама 2114, 3365, 3367/4, 1172, 595/4, 3343, 1144 и 1145
к.о. Нови Козарци

08.03.2017

08.03.2017

Преузмите акта
7. ROP-KIK-3822-LOC-1/2017 од 22.02.2017 Горан Абрахам, Цара Душана бр. 174 из Кикинде изградња стамбеног објекта П+0 у ул. Цара Душана бр. 205

10.03.2017

10.03.2017

Преузмите акта
8. ROP-KIK-5014-LOC-1/2017 од 06.03.2017 “ESSENTICO” д.о. из Куле, Индустријска зона бб изградња кланице папкара са расецањем меса папкара и прерадом меса папкара, производњом топљене масти животињског порекла и чварака спратности П+1+Пк на кп бр 20081/8 ко Мокрин

23.03.2017

23.03.2017

Преузмите акта
9. ROP-KIK-5898-LOC-1/2017 од 13.03.2017 Victory media д.о. из Београда, Булевар Војводе Мишића број 51А изградњ оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Кикинда, на релацији Кикинда, - Наково, на катастарским парцелама број 21542, 19364/2 и 1и 19364/1 к.о. Кикинда и катастарској парцели број 3247 к.о. Наково,

04.04.2017

04.04.2017

Преузмите акта
10. ROP-KIK-5148-LOC-1/2017 од 06.03.2017 „Фото Сретеновић“, Краља Петра I бр. 33 из Кикинде реконструкциaу приземља и претварање таванског простора у стамбени простор,
у ул. Краља Петра I бр. 31 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4558/2 к.о. Кикинда

04.04.2017

04.04.2017

Preuzmite akta
11. ROP-KIK-5024-LOC-1/2017 од 06.03.2017 Киш Геза и
Киш Радмила, ул. Козарачка бр. 3, из Кикинде
изградњa стамбене зграде са једним станом П+Пк и гараже П+0 у Кикинди,
на кат. парц. бр. 21708 к.о. Кикинда, у ул. Козарачка бр. 3

04.04.2017

04.04.2017

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-6490-LOC-1/2017 од 16.03.2017 Бранислав Ненадић, Хајдук Вељкова бр. 10 из Кикинде изградња пословног објекта П+0 у ул. Браће Татића бр. 56 у Кикинди,
на кат. парцели бр. 8480 к.о. Кикинда

06.04.2017

06.04.2017

Преузмите акта
13 ROP-KIK-7302-LOC-1/2017 од 23.03.2017 Поп Лукић д.о. из Банатског Великог Села, са седиштем у Улици Николе Тесле број 61 изградња напојног нисконапонског 0,4kV кабловског вода за напајање пословног простора у Улици Николе Тесле број 61 у Банатском Великом Селу на катастарској парцели 313 к.о. Банатско Велико Село Банатско

11.04.2017

11.04.2017

Преузмите акта
14 ROP-KIK-8532-LOCH-2/2017 од 07.04.2017 Јован и Веснa Иветић из Кикинде, Улица Димитрија Туцови број 5а реконструкција– промена намене уз извођење грађевинских радова на пословно – стамбеном објекту спратности П+1 на катастарској парцели број 6304/1 к.о. Кикинда

11.04.2017

11.04.2017

Преузмите акта
15 ROP-KIKI-8816-LOC-1/2017 од 05.04.2017 Данка Јанков из Кикинда,
ул. Вука Караџића бр. 9
реконструкциау и надзиђивање стамбеног објекта
у ул. Вука Караџића бр. 9 у Кикинди, на кат. парцели 6244 к.о. Кикинда

12.04.2017

12.04.2017

Преузмите акта
16 ROP-KIK-8175-LOC-1/2017 од 30.03.2017 Аутоцентар Фодор д.о.о., Зрењанински пут бр. 4 из Кикинде изградња кабловског вода 0,4kV за
прикључење пословног објекта у ул. Зрењанински пут бр. 4 у Кикинди, на кат. парцелама бр.
10735/1 и 10735/3 к.о. Кикинда,

18.04.2017

18.04.2017

Преузмите акта

 

2016. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум објаве Документи
 1 ROP-KIK-4078-LOC-1/2016 од 26.03.2016  MECAFOR PRODUCTS d.o.o. Senta Novosadski put broj 7, Senta, матицни бр.20362413, пиб бр. 105353087  изградњa производно-пословног објекта (I фаза) у Агро-индустријској зони, Блок 43 у Кикинди, на кат. парцели бр. 9538/20 к.о. Кикинда категорија Б, класификациони бр.125102, 125221 и 122011  08.04.2016  Преузмите акте
2 ROP-KIK-1784-LOC-2/2016 од 11.03.2016 Livnica Kikinda, Automobilska industrija DOO Miloševački put 34, Матични број:20230355, ПИБ 104752659 реконструкцију магацина лако запаљивог материјала на кат. парцели бр. 21696/25 к.о. Кикинда, Милошевачки пут 34, Кикинда класификациони број - 125221 Категорија - Б 08.04.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-1014-LOCH-2/2016 од 24.03.2016 “Поп Лукић” д.о.о. за трговину и услуге Банатско Велико Село, Улица Николе Тесле број 63 у Банатском Великом Селу Кат.парц.бр.351, 315 и 316, к.о.Банатско Велико Село, ул. Николе Тесле број 63,класификациони број – 215301, категорија – Г, рибњак; класификациони број – 222220, категорија – Г, бунар; класификациони број – 215301, категорија – Г, дистрибутивни цевоводи; класификациони број – 222410, категорија – Г, електрични подземни водови. 25.04.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-4858-LOC-1/2016 од 01.04.2016 ''Galad''doo, Башаидски друм бб., пиб бр. 100510210 матични бр. 08021848 за изградњу товилишта свиња 18x12, 80x64, 30m, капацитета 16 200 товљеника у турнусу, I фаза 4x12,80x64,30m (3.600 ком. у турнусу), категорија "Б", класификациони бр. 127112, у Банатској Тополи, потес Банат 04.05.2016 Преузмите акте
5 ROP-KIK-5586-LOC-1/2016 од 08.04.2016 LE BELIER KIKINDA Livnica Kikinda DOO, мат бр. 08785945, пиб бр.102843535LE BELIER KIKINDA Livnica Kikinda DOO, мат бр. 08785945, пиб бр.102843535 изградњA монтажно бетонске трафостанице (МБТС): 1x1000kVА; 20/0,4 kV са приводним СН кабловским водом на кат. парцелама 21696/2 и 21696/24 к.о. Кикинда Милошевачки пут 34, Кикинда, класификациони број - 222420, Категорија - Г 12.05.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-4858-LOCH-2/2016 од 15.04.2016 NINKOV D.O.O. BAŠAID, Пут за Меленце бр. 1, Башаид изградња објекта пољопривреде – подно складиште,категорија Б, класификациони бр 127122, у Башаиду, Пут за Меленце бр. 1 , на кат. парц. бр. 9785 к.о. Башаид 25.05.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-9312-LOCH-2/2016 од 17.05.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 иизградња ВН кабловског вода 10kV из ТС 35/10kV на напајање NP kp, Погон Северни Банат, на катастарским парцелама број 20810/3, 26.05.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-7514-LOC-1/2016 од 25.04.2016 Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди, пиб 100002887, мат бр.17162543 изградњa – преусмеравање дела приступне мреже у Руском Селу на mIPAN Петефи Шандора број 116, mIPAN Ђуре Јакшића број 103 и mIPAN Фејеш Кларе број 112, на атастарским парцелама број 3131, 3133, 3136, 3139 и 3140 к.о. Руско Село класификациони број – 222431, категорија – Г 09.06.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-6891-LOC-1/2016 од 19.04.2016 Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком Србија“, Београд, Таковска бр. 2, Београд, пиб 100002887, мат бр.17162543 изградњa телекомуникационе мреже у Ул. Стерије Поповића и ближој околини у Кикинди и њено преусмеравање на IPAN Ул. Стеријина 2, на кат. парцелама 21655/1, 7980 и 21650 к.о. Кикинда, класификациони број - 222431, Категорија - Г 15.06.2016 Преузмите акте
10 ROP-KIK-5536-LOC-1/2016 Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком Србија“, Београд, Таковска бр. 2, Београд, пиб 100002887, мат бр.17162543 изградња цеви за електронске комуникације Кикинда, у регулацији пута Ново Милошево – Кикинда, од канала до МСК Кикинда, КП 19473, 19212, 19435, 19198, 21552/2 и 21551/2 К.о. Кикинда класификациони број – 221300, категорија – Г 16.06.2016 Преузмите акте
11 ROP-KIK-6664-LOC-12016 од 18.04.2016 Теленор д.о.о., мат.бр 20147229, пиб бр. 104318304, Београд (Нови Београд), Омладинских бригада 90 изградња оптичког калба Кикинда 4 – Кикинда 2,улице Жарка Зрењанина, Албертова, Стерије Поповића, Моравска, Немањина и Светосавска, на кат. парцелама бр. 3532, 3531, 3512, 21658, 21654, 21655/1, 21656, 21640, 21473/1, 21639, 8333, 21539, 8312 и 8313 к.о. Кикинда, класификациони број - 222431 Категорија - Г 16.06.2016 Преузмите акте
12 ROP-KIK-6666-LOC-1/2016 од 18.04.2016 Теленор д.о.о., мат.бр 20147229, пиб бр. 104318304, Београд (Нови Београд), Омладинских бригада 90 изградња оптичког кабла Кикинда 3 – Кикинда 2, улица Светозара Милетића, Милоша Великог, Угљеше Терзина, Михајла Пупина и улица Светосавска, на кат. парцелама бр. 2153, 21598, 21558, 21622, 21624, 21539, 8312 и 8313 к.о. Кикинда, класификациони број – 222431, категорија – Г 16.06.2016 Преузмите акте
13 ROP-KIK-9812-LOC-1/2016 од 18.05.2016 Драган Бора из Иђоша, Ђуре Јакшића 41 изградња стамбеног објекта П+Пк у Иђошу, Улица Ђуре Јакшића број 41, на катастарској парцели број 377 к.о. Иђош. 20.06.2016 Преузмите акте
14 ROP-KIK-10241-LOC-1/2016 од НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 за изградњу и повезивање СТС КИС 400 kVA, 20/0,4kV са прикључним кабловским водом 20kV, на катастарским парцелама број 9348/1, 9349, 9350/2, 9350/1............ к.о.Кикинда, категорија г, класификациони бр. 222410 и 222420 21.06.2016 Преузмите акте
15 ROP-KIK-2937-LOCH-3/2016 од 22.04.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 изградњa типског подземног кабловског вода средњег напона (СН) на кат. Парцели бр. 4725/1 к.о. Банатско Велико Село, класификациони број – 222420 и 222410, категорија – Г 28.06.2016 Преузмите акте
 16   ROP-KIK-12756-LOC-1/2016 од 10.06.2016  “Козара” а.д. из Банатског Великог Села, Улица Омладинска број 2, мат. 08021902, пиб 100784835  изградња подземног 20kV кабловског вода и МБТС “Заливни подсистем С1 Козара” 10(20)/0,4kV, 400(630)kVА, на катастарским парцелама број 4725/1, 4645, 4760, 3219/1 и 3219/2 к.о. Банатско Велико Село.  07.07.2016 Преузмите акте
17 ROP-KIK-10313-LOCH-2/2016 од 15.06.2016 Радуловић Мирослав и Душан, Кикинда, Сутјеска 87 изградња стамбене зграде П+0, у ул. Сутјеска бр. 87 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 7959 и 7960 к.о. Кикинда, категорија А, класификациони број - 111011 07.07.2016 Преузмите акте
18 ROP-KIK-13929-LOC-1/2016 од 21.06.2016 BUS COMPUTERS DOO KIKINDA, Немањина број 36 у Кикинди реконструкција, доградњу и надградњу пословног објекта за трговину на велико и мало у Улици Немањина број 36 у Кикинди, на катастарској парцели број 6458 к.о.Кикинда, категорија Б, класификација 123001 07.07.2016 Преузмите акте
19 ROP-KIK-11324-LOCH-2/2016 од 04.07.2016 Essentico д.о.о. Кула, Индустријска зона б.б, матични број 08761868, пиб 100582522 изградња кланице папкара, спратности П+1+Пк, на катастарској парцели број 20081/8 к.о. Мокрин,класификациони број – 125103 (89,4%) категорија – В назив – индустријска зграда - кланица класификациони број – 123001 категорија – Б назив – зграде за трговину на велико и мало до 400m² и П+1 15.07.2016 Преузмите  акте
20 ROP-KIK-13976-LOCA-1/2016 од 21.06.201 Глушица Синиша, Милана Сивчева бр. 25 из Кикинде изградњу стамбено-пословног објекта П+1, у Кикинди, ул. Дистричка бр. 28, на кат. парц. бр. 2892/1 К.О. Кикинда, класификациони број – 111011,Категорија - Б 21.07.2016 Преузмите акте
21 ROP-KIK-15075-LOC-1/2016 од 30.06.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 (MECAFOR) изградњa двоструког СН кабловског вода за напајање ТС “MECAFOR PRODUCTS” у Агро-индустријској зони у Кикинди, на катастарским парцелама број 9540/1, 9540/3, 9538/25 и 9538/20 к.о. Кикинда, Улице Нова 1 и Нова 4, класификациони број – 222410,категорија – Г 26.07.2016 Преузмите акте
22 ROP-KIK-15637-LOCA-1/2016 од 06.07.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 изградња МБТС Кикинда - запад 630kVA,20(10)/0,4kV, на кат.парц.бр.1978/29 к.о.Иђош са прикључним кабловском водом 20kV 27.06.2016 Преузмите акте
23 ROP-KIK-15637-GR-2/2016 од 01.08.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 изградња монтажно бетонске трансформатoрске станице МБТС Кикинда – запад 630 kVA, 20(10)/0,4kV, на кат. парцели бр. 1978/29 к.о. Иђош, са прикључним кабловским водом 20kV, ради исправке техничке грешке 04.08.2016 Преузмите акте
24 ROP-KIK-13976-GR-2/2016 од 12.08.2016 Глушица Синиша, Милана Сивчева бр. 25 из Кикинде измена локацијских услова број ROP-KIK-13976-LOCA-1/2016 од дана 21.07.2016год., за изградњу стамбено-пословног објекта П+1, у Ул. Дистричка бр. 28 18.08.2016 Преузмите акте
25 ROP-KIK-19287-LOC-1/2016 од 07.08.2016
 
„GRINDEX“ д.о.о. Кикинда, Милоша Великог бр. 80 изградња објекта МРС и прикључног гасовода, на кат. парцели бр. 21696/32 к.о. Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58 у Кикинди класификациони број - 222100, Категорија - Г 05.09.2016 Преузмите акте
26 ROP-KIK-17275-LOCH-2/2016 од 12.08.2016 “Телеком Србија” а.д. Београд, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди изградња ТК прикључка за корисника Grindex д.о.о. (Ливница) на катастарским парцелама број 21538/3, 10920, 21696/23 и 21696/32 к.о. Кикинда класификациони број – 222431, категорија – Г 06.09.2016 Преузмите акте
27 ROP-KIK-20860-LOCH-1/2016 од 22.08.2016 "Wood-Mizer Balkan" d.o.o. Kikinda, Svetosavska 21 изградња пословно-стамбене зграде П+2 у Кикинди, у Ул. Иве Лоле Рибара бр. 8, на кат. парцели бр. 8479 к.о. Кикинда, Категорија - В, класификациони број: 123002 и категорија - А, класификациони број 112211 13.09.2016 Преузмите акте
28 ROP-KIK-20526-LOC-1/2016 од 18.08.2016 Коцкар Кила, Тозе Марковића бр. 24, Кикинда изградња стамбеног објекта са једним станом у ул. Милоша Великог бр. 19 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6117 к.о. Кикинда., класификациони број - 111011, Категорија - А 16.09.2016 Преузмите акте
29 ROP-KIK-23230-LOC-1/2016 од 12.09.201 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 изградња кабловског прикључног вода 20кV за напајање стубне трафостанице 20/04кV, 250кVA у називу „Емисиона станица Кикинда“ на кат. парцели бр. 11228/4 к.о. Кикинда класификациони број - 222410 Категорија - Г 20.09.2016 Преузмите акте
30 ROP-KIK-20806-LOC-1/2016 од 19.08.2016 „GRINDEX“ д.о.о. Кикинда, Милоша Великог бр. 80, Кикинда изградња унутрашње гасне инсталације од МРС до погона ПЦ 18 специјални лив и погона ПЦ 20 брусилица, са цевним мостом, на кат. парцели бр. 21696/23, 21696/24 и 21696/32 к.о. Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58 у Кикинди класификациони број - 222100
Категорија - Г
21.09.2016 Преузмите акте
31 ROP-KIK-21763-LOC-1/2016 од 29.08.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 изградњa МБТС „Стара индустријска зона“ са ВН и НН кабловским водовима у Кикинди, на кат. парцелама 10735/1, 10735/5, 10735/6, 21681, 20865/2, 10732/1, 21679 и 10730/2 к.о. Кикинда, категорија Г и класификациони бр. 222420 и 222410 21.09.2016 Преузмите акте
32 ROP-KIK-23053-LOC-1/2016 од 09.09.2016 Кикиндски млин а.д. Кикинде, Светозара Милетића број 198 За реконструкцију – замену сушаре CER сушаром STRAHL на катастарској парцели број 2153 к.о. Кикинда, класификациони број – 127131 (100%), категорија – Б, 26.09.2016 Преузмите акте
33 ROP-KIK-17183-LOCH-2/2016 од 07.09.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 изградњa подземне 20kV мреже и стубне трансформаторске станице STS „KIZ-X-1“ 400(400)kVA, 20/0,4kV у Иђошу, на кат. парцелама бр. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124 и 1978/29 к.о. Иђош, категорија Г, класификација 222410, 222420 27.09.2016 Преузмите акте
34 ROP-KIK-21944-LOC-1/2016 од 30.08.2016 Мајић Милорад из Кикинде, Улица Браће Лаковића број 24
 
За изградњу прикључка на фекалну канализацију катастарске парцеле број 2603 к.о.Кикинда, класификациони број – 222311 (100%) категорија – Г 29.09.2016 Преузмите акте
35 ROP-KIK-24579-LOC-1/2016 од 23.09.2016 ''Топола'' д.о.о. Банатска Топола,Кикиндска 25, 23315 Банатска Топола, мат.бр.08021856, пиб 100507720 За изградњу надстрешнице за говеда у оквиру говедарске фарме у Банатској Тополи на катастарској парцели број 2895 к.о. Банатска Топола, категорије "А", класификациони бр.127111 07.10.2016 Преузмите акте
36 измена локацијских услова ROP-KIK-19287-LOCA-3/2016 од 07.10.2016 „GRINDEX“ д.о.о. Кикинда, Милоша Великог бр. 80, Кикинда, матични бр 08791163, пиб бр.102944303 изградња објекта МРС и прикључног гасовода, на кат. парцели бр. 21696/32 к.о. Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58 у Кикинди класификациони број - 222100, Категорија - Г 12.10.2016 Преузмите акте
37 ROP-KIK-18675-LOCH-2/2016 од 07.09.2016 “Телеком Србија” а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди, пиб 100002887, мат бр.17162543 За изградњу цеви за електронске комуникације Кикинда, у регулацији пута Мокрин – Банатско Аранђелово, од Мокрина до реке Златице, на кат. парц. бр. 3990/1,.... 22461 и 22447 к.о. Мокрин класификациони број - 221300 Категорија - Г 13.10.2016 Преузмите акте
38 ROP-KIK-10241-LOCA-4/2016 од 15.09.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 измена локацијских услова број: rop-kik-10241-loc-1/2016 од дана 20.06.2016. године за изградњу и повезивање стс кис 400 kva, 20/0,4kv са прикључним кабловским водом 20kv, на катастарским парцелама број 9348/1, 9349, 9350/2, 9350/1, 9351/1,…. 18990/2, 13305/3, 13305/1 к.о. кикинда
 
19.10.2016 Преузмите акте
39 ROP-KIK-28279-LOC-1/2016 од 25.10.2016 Градска управа Града Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградњa унутрашње гасне инсталације од МРС до објекта „ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ д.о.о. Кикинда, у ул. Зрењaнински пут бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 10735/1 к.о Кикинда, категорија Г, класификациони бр. 222100 28.10.2016

 

Преузмите акте

40 ROP-KIK-14004-LOC-3/2016 од 15.09.2016 LE BELIER KIKINDA LIVNICA PREDUZEĆE ZA PRERADU METALA KIKINDA DOO, KIKINDA изградња индустријског објекта у ул. Милошевачки пут бр. 34 у Кикинди, на кат. парц. бр. 21696/2 К.О. Кикинда. 28.10.2016 Преузмите акте
41 ROP-KIK-25303-LOC-1/2016 од 29.09.2016 „Телеком Србија“, Београд, Таковска бр. 2, Београд, (Извршна јединица Зрењанин/Радни центар Кикинда Генерала Драпшина 26, 23000 Кикинда) изградња телекомуникационог прикључка за корисника ЈП „Србијагас“ Кикинда, на кат. парцелама 21538/3, 21696/38, 21538/1 и 21217/2 к.о. Кикинда, класификација 222431, категорија Г 28.10.2016 Преузмите акте
42 ROP-KIK-26691-LOC-1/2016 од 06.10.2016 Градска управа града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 у Кикинди реконструкцијa Србобранске улице у Кикинди на катастарској парцели број 21643 к.о. Кикинда, категорија Г, класификација 211201 31.10.2016 Преузмите акте
43 ROP-KIK-26111-LOC-1/2016 од 06.10.2016 Градска управа града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 у Кикинди изградњa коловоза у улици Нова 4 у Кикинди на кат. парцелама бр. 9538/25, 9541 и 21550 к.о Кикинда, категорија Г, класификација 211201 04.11.2016 Преузмите акте
44 ROP-KIK-27435-LOC-1/2016 од 18.10.2016 “Козара” а.д. Банатском Великом Селу, Омладинска број 2 изградња подземног кабловског вода и СТС „Заливни систем С3 Козара“, у Банатском Великом Селу на катастарским парцелама број 1892/1, 4648/1 и 1886/1 к.о. Банатско Велико Село, категорија Г, класификација 222410 и 222420 07.11.2016 Преузмите акте
45 ROP-KIK-27291-LOC-1/2016 од 17.10.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин изградњa подземног вода за стубну трансформаторску станицу СТС „Заливни систем С3 Козара на катастарској парцели број 1892/1 к.о. Банатско Велико Село, класификација 222410, категорија "Г" 09.11.2016 Преузмите акте
46 ROP-KIK-27593-LOCH-2/2016 од 21.10.2016 ЈП „Србијагас“ са седиштем у Новом Саду, Улица Народног фронта број 12 изградњa прикључног гасовода и мерно регулационе станице на катастарским парцелама број 21674, 10592, 21679 и 10735/1 к.о. Кикинда, категорија Г, класификација 222100 14.11.2016 Преузмите акте
47 ROP-KIK-28355-LOC-1/2016 од 25.10.2016 „PROMEDIA“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра I бр. 114 изградњa нисконапонског вода од ОММ на кат. парц. бр. 21679, 20946 к.о. Кикинда, категорија Г, класификација 222410 18.11.2016 Преузмите акте
48 ROP-KIK-28646-LOC-1/2016 од 27.10.2016 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нов Сад изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4“ у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10735/7 и 10735/8 к.о. Кикинда, категорија Б, класификација 127420, и категорија Г, класификација 125221 28.11.2016 Преузмите акте
49 ROP-KIK-12756-LOCA-2/2016 од 28.112016 “Козара” а.д. из Банатског Великог Села, Улица Омладинска број 2 изградња подземног кабловског вода и МБТС на кат.парц.бр. 4725/1, 4645, 4760, 3219/2,
3219/3 и 3219/4 к.о. Банатско Велико Село
01.12.2016 Преузмите акте
50 ROP-KIK-27617-LOCH-2/2016 од 17.11.2016 "ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, Панчевачка бр. 46, Зрењанин за изградњу МБТС ЕБ-41А и СН кабловског вода јужно од пута Кикинда-Наково у Накову (Воћњак), на кат. парцелама бр. 3247...2631 к.о. Наково, категорија Г и класификација 222420, 222410 06.12.2016 Преузмите акте
 51 ROP-KIK-28646-LOCA-2/2016 од 02.12.2016 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нов Сад изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4“ у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10735/7 и 10735/8 к.о. Кикинда, категорија Б, класификација 127420, и категорија Г, класификација 125221 12.12.2016 Преузмите акте
51 ROP-KIK-27593-LOCA-3/2016 од 07.12.2016 ЈП „Србијагас“ са седиштем у Новом Саду, Улица Народног фронта број 12 изградњa прикључног гасовода и мерно регулационе станице на катастарским парцелама број 21674, 10592, 21679 и 10735/1 к.о. Кикинда 14.12.2016 Преузмите акте
52 ROP-KIK-28279-LOCA-2/2016 од 14.12.2016 Градска управа Града Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда
 
изградња унутрашње гасне инсталације од МРС до објекта „ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ д.о.о. Кикинда, у ул. Зрењaнински пут бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 10735/1 к.о Кикинда 16.12.2016 Преузмите акте
53 ROP-KIK-32525-LOC-1/2016 од 02.12.2016 Здравствена установа Апотека „Бену“ са седиштем у Београду, Улица Косовска број 4 реконструкцију објекта на катастарској парцели број 4579 к.о. Кикинда класификациони број 123001, категорија Б 21.12.2016 Преузми акте
54 ROP-KIK-31817-LOCH-2/2016 од 07.12.2016 Варга Арпада из Кикинде, Улица Ђуре Даничића број 8 изградња прикључка на водоводну инсталацију и прикључка на фекалну канализацију на катастарској парцели број 3914 к.о. Кикинда 29.12.2016 Преузмите акте

 

2015. година

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Категорија, класифик. број, намена Документи
           
1 Мирков Јулијана, Кикинда, Душана Васиљева 24 Мирков Јулијана, Кикинда, Душана Васиљева 24 5588к.о.Кикинда категорија А, 111011, стамбена зграда са једним станом, П+ПОТ Преузмите акте
2 Сараволац Драган, Суботица, Сарајевска 38 Сараволац Драган, Суботица, Сарајевска 38 1474к.о. Башаид категорија А, класифик. број 111011 Преузмите акте
3 ЈП "ТОПЛАНА" Кикинда, Кикинда, Милоша Великог 48 ЈП "ТОПЛАНА" Кикинда, Кикинда, Милоша Великог 48 21473, 21639 I 21640 к.о. Кикинда Категорија А, класифик. број 222230, Изградња вреловода у Кикинди ул.Немањина од бр.25 до ОШ "Свети Сава" Преузмите акте
4 Стојков Владимир, Кикинда Светосавска 26А Стојков Владимир, Кикинда Светосавска 26А 3736/1к.о. Кикинда категорија А, класифик. број 111011, стамбена зграда са једним станом, П+0 Преузмите акте
5 Д.О.О. За Промет, Производњу И Услуге Ангропромет, Кикинда, Милоша Великог 76 Д.О.О. За Промет, Производњу И Услуге Ангропромет, Кикинда, Милоша Великог 76 9538/5к.о.Кикинда категорија В, класифик. број 123002, адаптација и реконструкција продајног простора у ул. Милоша Великог бр.76 у Кикинди на кат.парц.бр.9538/5 Преузмите акте
6 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 21594, 4590/1 и 4426 к.о.Кикинда категорија Г, класифик. бр.222431, изградња телекомуник. прикључка за корисника Гимназија "Душан Васиљев" Кикинда ул.Доситејева и Трг српских добровољаца, др.Зорана Ђинђића бр.7 Преузмите акте
7 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 21639 и 6521/1 к.о.Кикинда категорија Г, класифик. бр.222431, изградња телекомуник. прикључка за корисника Центар за стручно усавршавање Кикинда ул.Немањина бр.23 Преузмите акте
8 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 21538/3 и 20839/1 к.о.Кикинда категорија Г, класифик. бр.222431, изградња телекомуник. прикључка за корисника "Тоза Марковића" а.д. Кикинда, Кикинда, Башаидски друм Преузмите акте
9 Раичковић Јован из Руског Села ул.Младена Стојановића бр.33 Раичковић Јован из Руског Села ул.Младена Стојановића бр.33 1593к.о.Руско Село категорија А класифик. бр.127121, изградња подног складишта - објекат за смештај пољоприв. производа и категорија А класифик. бр. 127141, изградња колске ваге и команде кућице Преузмите акте
10 "ГАЛАД" Д.О.О.Кикинда, Башаидски Друм ББ "ГАЛАД" Д.О.О.Кикинда, Башаидски Друм ББ 1041/3 к.о.Банатска Топола категорија "Б", класифик. број 127131, Изградња металних силоса капацитета 4x2450м3, у Банатској Тополи, потес Винцаид

Преузмите акте

Преузмите акте измена лок услова

11 "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ НИС А.Д., Нови Сад, Народног Фронта 12 20810/3к.о. Кикинда категорија "Г", класифик. број 222420, изградња расклопног постројења РП 20кВ "Шумица" и кабловског расплета у ТС 35/10 кв "Шумица" у Кикинди, ул. Радничка Преузмите акте
12 ОПШТИНА КИКИНДА, КИКИНДА, ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 12 ОПШТИНА КИКИНДА, КИКИНДА, ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 12 и МЗ САЈАН 610 к.о.Сајан категорија "Г", класиификациони број 222220, изградња јавне чесме сапречишћавањем воде П+0, у Сајану, Велика 96 Преузмите акте
13  "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ НИС А.Д., НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 к.о.Кикинда категорија "Г", класификациони бр.222410, изградња ВН кабловског вода 10кВ из ТС 35/10кВ за напајање НПкп, Погон Северни Банат Преузмите акте
14 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 21594 И 4447 К.О.Кикинда категорија "Г", класификациони бр..222431, изградња телекомуникационог прикључка за корисника "ПИО ФОНД" у Кикинди, Доситејева Преузмите акте
15 АД "КОЗАРА" БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО, ОМЛАДИНСКА 2 АД "КОЗАРА" БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО, ОМЛАДИНСКА 2 2922/1 к.о.Банатско Велико Село категорија "Г", класификациони број 222330, реконструкција и изградња објекта за третман и лагеровање технолошких отпадних вода (течене осоке) Преузмите акте
16 ГЛУШИЦА СИНИША, КИКИНДА, ДИСТРИЧКА 28 ГЛУШИЦА СИНИША, КИКИНДА, ДИСТРИЧКА 28 2892/1 к.о. Кикинда категорија "Б", класификација 123001, изградња стамбено - пословног објекта П+1 у Кикинди, Дистирчка 28 Преузмите акте
17 "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ и НИС А.Д., НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12 14660, 19107, 14665/3 И 14665/1, 14660, 19107, 14665/3, 14665/1 к.о.Кикинда категорија "Г", класификациони број 222410 и 222420, изградња СТС 6 на кат.парц. 14660, 19107, 14665/3, 14665/1 к.о. Кикинда, потес Ђомпарина бара и Црвенка са прикључним водом 20кВ ВН водом на кат.парц.бр. 14660, 19107, 14665/3 и 14665/1 к.о.Кикинда Преузмите акте
18 "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ и НИС А.Д., НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12 14482/3 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр. 222410 и 222420, изградња стубне трансформаторске станице СТС "5" 400(400)кВА, 10(20)/0,4, у Кикинди, потес Ђомпарина бара Преузмите акте
19 "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ и НИС А.Д., НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12 19365 к.о. Кикинда категорија Г, класификациони бр.22410 и 222420, изградња стубнетрансформаторске станице СТС 3 и СТС 4 400 (400)кВА, 10 (20)/0,4 кВА,на Тополском путу (Пут Кикинда - Банатска топола) Преузмите акте
20 ЈОВИЧИН ТОМИСЛАВ, КИКИНДА, ПАРТИЗАНСКА 2Б ЈОВИЧИН ТОМИСЛАВ, КИКИНДА, ПАРТИЗАНСКА 2Б 10638 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, изградња стамбене зграде са једним станом П+0, у Кикинди, Банатска 57 Преузмите акте
21 "БРЕШЋЕ" д.о.о. КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 25 "БРЕШЋЕ" д.о.о. КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 25 4369 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.122011, изградња пословног објекта П+Пот и категорија Б, класификацони бр. 125221, изградња магацина непрехрамбене робе П+0, у Кикинди, Војводе Путника 47 Преузмите акте
22 БУЛАТОВИЋ ЈОВАН, КИКИНДА, НАКОВАЧКИ ДРУМ БР.2А БУЛАТОВИЋ ЈОВАН, КИКИНДА, НАКОВАЧКИ ДРУМ БР.2А 1801/1 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.111012, изградња стамбене зграде са једним станом По+П+1, у Кикинди ул.Наковачки друм 2а Преузмите акте
23 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 21621, 6271 И 6272
к.о. Кикинда
категорија Г, класификациони бр. 222431, изградња телекомуникационог прикључка за корисника Центар за обавештавање и узбуњивање у Кикинди Преузмите акте
24 "VICTORY MEDIA" д.о.о., Београд из Београда, Булевар Војводе Мишића 51а "VICTORY MEDIA" д.о.о., Београд из Београда, Булевар Војводе Мишића 51а 1149, 1145, 1144 и 3339 к.о.Нови Козарци и 4777, 4647 и 1875 к.о.Банатско Велико Село изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији Нови Козарци - Банатско Велико Село Преузмите акте
25 Тот Данијела. Кикинда, Дистричка 53 Тот Данијела, Кикинда, Дистричка 53 3596/3 и 3597/3 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, изградња стамбне зграде са једним станом П+0 у Кикинди, ул. Куманосвкса 31а Преузмите акте
26 "Брешће" д.о.о. Кикинда, Краља Петра Првог 25 "Брешће" д.о.о. Кикинда, Краља Петра Првог 25 4369 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.122011, изградња пословног објекта П+Пот и категорија Б, класификацони бр. 125221, изградња магацина непрехрамбене робе П+0, у Кикинди, Војводе Путника 47 Преузмите акте
27 Гордана Бистричић, Кикинда, Хајдук Вељкова 32 Гордана Бистричић, Кикинда, Хајдук Вељкова 32 2229, 21541, 21596/1, 51554, 21540 и 1775/1 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр. 222410, изградња нисконапонског вода од МБТС 19 кат.парц.бр.2229 к.о. До Краља Петра Првог 165 на кат.парц.бр.1775/1 к.о.Кикинда Преузмите акте
28 Привредно друштво "Вицторy Медиа" доо Београд из Београда, ул.Булевар Војводе Мишића 51а Привредно друштво "Вицторy Медиа" доо Београд из Београда, ул.Булевар Војводе Мишића 51а 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 к.о.Банатско Велико Село, 3271 и 1539 к.о.Наково катеогрија Г, класификациони бр.222431, изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији Банатско Велико Село - Наково Преузмите акте
29 Д.О.О. ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ "АНГРОПРОМЕТ", КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 76 Д.О.О. ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ "АНГРОПРОМЕТ", КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 76 9511/8, 9511/1, 9510, 9538/30 и 9538/5 к.о.Кикинда категорија "Г" класификациони бр.222311, изградња прикључка на канализацију отпадних вода продајног простора у Кикинду у ул. Милоша Великог 76. Преузмите акте
30 "Angrotim - Pharm" д.о.о. Башаид, Александра Грујића 18 "Angrotim - Pharm" д.о.о. Башаид, Александра Грујића 18 4362 к.о.Кикинда objekat br.1, kategorija B, klasifikacija 122011 izgradnja zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe i objekat br. 2, kategorija B, klasifikacioni br.125221 izgradnja - zatvorena skladišta u Kikindi ul.Vojvode putnika 4362 Преузмите акте
31 Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12 Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12 21639 и 21473/1 к.о.Кикинда изградња атмосферске канализације у Кикинди ул. Немањина од ул. Ђоке Радака до ул. Призренске Преузмите акте
32 "Tim - Cop" d.o.o. из Темерин, Партизанска бб "Tim - Cop" d.o.o. из Темерин, Партизанска бб 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 k.o.Kikinda изградња VN кабловског вода 10kV из TS35/10kV, за напајање NPkp, погон Северни Банат Преузмите акте
33 Туторилов Иван, Кикинда, Фејеш Кларе 36 Туторилов Иван, Кикинда, Фејеш Кларе 36 10449 k.o.Kikinda категорија Б, класификација бр.125101, изградња мини млекара и категорија Г, класификација 211201 путеви и улице, у Кикинди, потес Водице Преузмите акте
34 Палатинуш Андраш, Кикинда, Милана Сивчева 23 Палатинуш Андраш, Кикинда, Милана Сивчева 23 764 к.о.Кикинда категорија "А", класификациони бр. 111011, издња породичне стамбене зграде П+1 у Кикинди, ул. Милана Сивчева 23 Преузмите акте
35 Нис а.д., Нови Сад, Народног фронта 12 Нис а.д., Нови Сад, Народног фронта 12 1978/29, 5124, 1975/7 и 5121 к.о.Иђош и
19470, 19272, 17484/1, 19277, 19469, 19276, 17486, 19280, 17543/1, 19472, 19402, 19305, 17556/1, 19289, 17554/2, 17554/3, 17555, 19288/1, 19406/1, 19287/1, 17553/2 и 17553/1 к.о.Кикинда
1978/29, 5124, 1975/7 и 5121 к.о.Иђош и
19470, 19272, 17484/1, 19277, 19469, 19276, 17486, 19280, 17543/1, 19472, 19402, 19305, 17556/1, 19289, 17554/2, 17554/3, 17555, 19288/1, 19406/1, 19287/1, 17553/2 и 17553/1 к.о.Кикинда
категорија Г, класификација 221420 изградња трансформаторске станице и подстанице и категорија Г, класификација 222410 локални ел.надземни или подземни каблови Преузмите акте
36 "Almex" d.o.o. Из Панчева, Јабучки пут 82, пиб: 100958453 "Almex" d.o.o. Из Панчева, Јабучки пут 82, пиб: 100958453 18117 и делу катастарске парцеле 18116 к.о.Кикинда и парцеле 19313, 19316, 19318, 19400 и 18101/3 категорија Г, класификација бр. 215301, изградња заливног система у Кикинди, потес Кинђа Преузмите акте
37 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 4601 и 4600 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр. 222100, изградња гасног прикључка, МРС и унутрашње гасне инсталације до народног позоришта у Кикинди ул.Трг српских добровољаца 28 Преузмите акте
38 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 21639 и 21473/1 к.о.Кикинда измена локацијских услова бр.353-8/2015 за изградњу атмосферске канализације у ул.Немањина од ул.Ђоке Радака до ул.Призренска у Кикинди Преузмите акте
39 "Никтан" д.о.о. Нови Сад из Новог Сада, ул. Модене бр.1 "Никтан" д.о.о. Нови Сад из Новог Сада, ул. Модене бр.1 8308 к.о.Кикинда категорија Б, класификација 127420, изградња аутоперионице у Кикинди, Светосавска 140 Преузмите акте
40 "Victory Media" d.o.o из Београда, Булевар Војводе Мишића бр.5 "Victory Media" d.o.o из Београда, Булевар Војводе Мишића бр.5 1423, 8314, 11114, 11057 к.о.Башаид и 3753/1, 3749 к.о.Банатска Топола категорија Г, класификациони бр. 222431, изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже Преузмите акте
41 Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге Kикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 11 Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге Kикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 11 4429 к.о.Кикинда остале грађевине у локалној водоводној мрежи (чесма) Преузмите акте
42 ЈП "Топлана" Кикинда, Милоша Великог 48 ЈП "Топлана" Кикинда, Милоша Великог 48 6521/2, 21639 и 6612 изградња вреловода у Кикинди ул.Немањина од броја 25 до ОШ "Свети Сава" Преузмите акте
43 Алексић Драгана, Кикинда, Раде Трнића бр.36 Алексић Драгана, Кикинда, Раде Трнића бр.36 3738/1 и 3738/3 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр.222311 изградња прикључка на градску канализациону мрежу стамбеног објекта са једним станом П+0 и помоћнонг објекта - гаража П+0, у Кикинди ул. Сувачарска 20 Преузмите акте
44 ЕПС "Дистрибуција" д.о.о. Београд, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, са седиштем у ул.Масарикова 1-3 у Београду, матични број 07005466, пиб 10001378 ЕПС "Дистрибуција" д.о.о. Београд, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, са седиштем у ул.Масарикова 1-3 у Београду, матични број 07005466, пиб 10001378 11013/2, 19363, 19386, 18873, 18880 к.о.Кикинда и 1595/2, 3200/2, 3161/2 и 1596/2 к.о.Наково изградња кабловског вода 20 kV за прикључење МБТС 20/0,4 kV "Mokrinska - 2" у Кикинди и Накову Преузмите акте
45  Бркин Дејан, Кикинда, Ђуре Јакшића 94  Бркин Дејан, Кикинда, Ђуре Јакшића 94  5661/1 к.о.Кикинда  категорија А, класификациони бр.111011, изградња стамбене зграде са једним станом П+0, у Кикинди, Цара Душана бр.92  Преузмите акте
46 LIDL Srbija Supermarketi K.D.Тошин бунар 272в, Нови Београд LIDL Srbija Supermarketi K.D.Тошин бунар 272в, Нови Београд 6499/1 и 6499/2 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр.222320, изградња прикључка атмосферске канализације - спољни канализациони канал и колектор који није у склопу јавне намене на кат.парц.бр.6499/1 и 6499/2 к.о.Кикинда у Кикинди, Немањина бб Преузмите акте
47 "RTI" D.O.O., Нови Сад, Булевар Војводе Степе 22 "RTI" D.O.O., Нови Сад, Булевар Војводе Степе 22 21460 к.о.Кикинда категорија "Б", класификациони бр.122011, изградња пословног објекта П+0 у Кикинди, ул. Башаидски пут бб Преузмите акте
48 ЈП "Топлана" Кикинда, Милоша Великог 83 ЈП "Топлана" Кикинда, Милоша Великог 83 21594, 4447, 21593, 4375, 4380/1, 4380/2 и 4348 к.о.Кикинда категорија Г, класификација 222230, доградња прикључка на магистрални вреловод у Кикинди, ул. Хајдук Вељкова Преузмите акте
49 Геронтолошки центар, Кикинда, Генерала Драпшина 99 Геронтолошки центар, Кикинда, Генерала Драпшина 99 9278 к.о.Кикинда изградња објекта за становање старијих особа - Дом старих спратности П+1+Пот, у Кикинди Преузмите акте
50 „Галад“ д.о.о. Башаидски друм бб, Кикинда „Галад“ д.о.о. Башаидски друм бб, Кикинда на кат. парцелама бр. 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 у КО Банатска Топола, 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 у КО Кикинда категорија Г, класификациони бр.215301 и 222410изградња заливног система у Кикинди и Банатској Тополи Преузмите акте