Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

2024. година

 

Редни број

 

Заведен под бројем ЦЕОП у АПР

 

Подносиоц захтева инвенститор и финансијер

 

Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта

 

Датум издавања
Датум објаве

 1  Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак, Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46   ROP-KIK-40110-ISAW-2/2023 од 29.12.2023  за изградњу НН кабловског вода 0,4 kV са ОММ из РТС-6 за „АРТИС“ на кат. парц. бр. 3104 и 3101 к.о. Руско Село

11.01.2024

11.01.2024

 
2
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Булевар уметности број 12, Нови Београд, Огранак ЕД Зрењанин
ROP-KIK-12107-ISAW-9/2023 од 11.12.2023
на адаптацији прикључног разводног постројења 20kV „Банини 2“ у оквиру постојеће ТС 20/0,4kV „Банини 2“ у Кикинди, на катастарској парцели бр. 426 к.о. Кикинда

11.01.2024

11.01.2024


3 Граду Кикинда са седиштем у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-38189-ISAWHA-2/2024 од 04.01.2024 на реконструкцији електроинсталација и уградњи система дојаве од пожара, објекта број 1, вртић "Плави чуперак" у Кикинди, улица Бранка Радичевића бб, на катастарској парцели број 4082/2 к.о. Кикинда

23.01.2024

23.01.2024

 
4 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46 ROP-KIK-2295-ISAW-1/2024 од 30.01.2024 на изградњи кабловског прикључног 20кВ вода са челично решеткастим стубом, на кат. парц. бр. 3816, 3616/2, 3663, 3595, 1254, 3798, 3597, 3785, 1798, 1904 и 1905 к.о. Банатска Топола

09.02.2024

09.02.2024

 
5 Никола Војновић Банатске Тополе, ул. Кикиндска бр. 40 ROP-KIK-3180-ISAW-1/2024 од 07.02.2024 инвестиционо одржавање купатила и кухиње, Породична стамбена зграда број 1, спратности П+О, категорије А, класификациони број 111011

09.02.2024

09.02.2024

 
6 Роберт Новак, из Мокрина, ул. Живице Кодранова бр.17 и Емилија Новак, из Кикинде, ул. Живице Докића бр. 35, ROP-KIK-36717-ISAW-3/2024 дана 08.02.2024. године на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+Пк, објекат број 2, у Кикинди, улица Живице Докића бр.35, на кат. парц. бр. 4039 к.о. Кикинда

12.02.2024

12.02.2024

 
7 „Галад“ д.о.о., са седиштем у Кикинди у ул. Башаидски друм бб ROP-KIK-1559-ISAW-1/2024 од 23.01.2024 на изградњи типске монтажно бетонске трафостанице МБТС 20(10)/0,4 kV 1x630kVa, на кат. парцели бр. 1798 к.о. Банатска Топола

20.02.2024

20.02.2024

 
8 Жељко Мандић из Мокрина, ул. Нова бр.21 ROP-KIK-1820-ISAW-1/2024 од 25.01.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0, објекат број 1, у Мокрину, улица Нова бр.21, на кат. парц. бр. 3911 к.о. Мокрин

20.02.2024

20.02.2024

 
9 Бранимир Николић из Кикинде, ул. Албертова бр. 18 ROP-KIK-4058-ISAW-1/2024 од 18.02.2024 на инвестиционом одржавању према техничком опису предвиђених радова, ул.Албертова бр. 18 П+0, објекат бр.1 кат.парцела 3627/2 К.О Кикинда

21.02.2024

21.02.2024

 
10 Марица Бубало из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја број 149 ROP-KIK-9276-ISAWA-6/2024 од 07.02.2024 на изградњи помоћног објекта, спратности П+0, у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја број 149, на катастарској парцели број 10013 к.о.Кикинда

21.02.2024

21.02.2024

 
11 Мирјана Војводић из Кикинде, ул. Милоша Великог бр. 61 ROP-KIK-4351-ISAW-1/2024 од 20.02.2024 на адаптацији, израда галерије и претварање пословног у стамбени простор у Кикинди у ул. Светосавска бр. 21, објекат бр.1

27.02.2024

27.02.2024

 
12 Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-42925-ISAW-2/2024 од 14.02.2024 на изградњи система за мерење тренутне брзине кретања возила у Кикинди, у улици Светосавска на катарстарској парцели 21539 КО Кикинда

29.02.2024

29.02.2024

 
13 Ивана Миклуц ул. Николе Француског 95 Иђош и Сузане Миклуц ул. Косте Кљајића бр.40 Иђош ROP-KIK-4050-ISAW-1/2024 од 17.0.2024 на изградњи пољопривредне зграде ул. Николе Француског бр.95, П+0 у Иђошу, на кат.парц.бр. 92. К.О.Иђош

29.02.2024

29.02.2024

 
14 Српска православна црквена општина Иђош, Светосавска бр. 43, Иђош, ROP-KIK-32764-ISAWHA-4/2024 од 07.02.2024 на реконструкцији пратеће зграде бр. 1, спратности П+0, уз Српску православну цркву, у Иђошу, у улици Николе Француског бр. 2, на кат. парцели бр. 1020 к.о. Иђош

04.03.2024

04.03.2024

 
15 СЦ „Језеро“ Кикинда ул. Бранка Вујина бб и Град Кикинда ROP-KIK-4605-ISAW-1/2024 од 21.02.2024 на адаптацији свлачионица објекта Спортског центра „Језеро“ Кикинда у Кикинди у ул. Бранка Вујина бб, на кат.парц.бр. 2856 к.о.Кикинда

06.03.2024

06.03.2024

 
16 Караџин Сава , из Кикинде, ул. Др.Живка Богдана бр.16 ROP-KIK-4809-ISAW-1/2024 од 23.02.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0, у Кикинди, улица др.Живка Богдана бр.16, на кат. парц. бр. 20721/72 к.о. Кикинди

06.03.2024

06.03.2024

 
17 Антин Радован, из Мокрина, ул.Браће Томић бр.15 ROP-KIK-5645-ISAW-1/2024 од 01.03.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0,објекат бр.1 у Мокрину, улица Браће Томић бр.15, на кат. парц. бр. 3050 к.о. Мокрин

08.03.2024

08.03.2024

 
18 Zoppas industries Serb d.o.o. Kikinda, са седиштем у Кикинди, у ул. Зрењанински пут број 6, на основу Закључка бр. V-361-21/2024 од 20.02.2024. године, у име и за рачун Града Кикинде са седиштем у Кикинди ROP-KIK-5827-ISAW-1/2024 од 04.03.2024 на адаптацији дела објекта са реконструкцијом постојећих инсталација објекта број 1 у Кикинди у ул. Зрењанински пут број 6, на кат.парц.бр. 21714 к.о.Кикинда

14.03.2024

14.03.2024

 
19 Ваштаг Јожеф, из Кикинде, ул.Марка Краљевића бр.164 ROP-KIK-7532-ISAW-1/2024 од 17.03.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0,објекат бр.2 у Кикинди, ул. Марка Краљевића бр.164, на кат. парц. бр. 21766 к.о. Кикинда

19.03.2024

19.03.2024

 
20 „Бајша аграр“ из Кикинде, ул. Зрењанински пут бр. 11 ROP-KIK-6465-ISAW-1/2024 од 07.03.2024 на енергетској санацији пратећег дела објекта, помоћна зграда- магацин код колосека - објекат бр.1, спратности П+0, у Кикинди, улица Зрењанински пут бб, на кат. парц. бр. 21696/34 к.о. Кикинда

19.03.2024

19.03.2024

 
21 Јоване Јерковић из Падеја, ул. Ослобођења бр. ROP-KIK-37021-ISAWHA-4/2024 од 19.03.2024 на изградњи три унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+1, у Кикинди, улица Угљеше Терзина бр.12А, на кат. парц. бр. 6231 к.о.Кикинда

20.03.2024

20.03.2024

 
22 Ненад Арађански са пребивалиштем у Кикинди ул. Браће Суботички број 47а ROP-KIK-7447-ISAW-1/2024 од 15.03.2024 на изградњи уличне ограде у Кикинди, на кат.парц.бр.20351/2. К.О.Кикинда без класификационог броја категорије, укупна дужина ограде је 10,79м,а укупна висина је 1,40м, у Кикинди на кат. парц. бр. 20351/2 К.О. Кикинда

22.03.2024

22.03.2024

 
23 Иванковић Мирослав из Нових Козараца, ул.Краља Петра првог бр.13 ROP-KIK-7918-ISAW-1/2024 од 19.03.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0,објекат бр.1 у Кикинди, улица Светозара Милетића бр.5, на кат. парц. бр.6222 к.о. Кикинда

25.03.2024

25.03.2024

 
24 Милорад Петровић из Иђоша,ул..Николе Француског бр.105А ROP-KIK-7930-ISAW-1/2024 од 19.03.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0, у Иђошу, улица Николе Француског бр.105А, на кат. парц. бр.103/1 и 104/1 к.о. Иђош

26.03.2024

26.03.2024

 
25 АМСС Банат из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја бр.20, као носиоц инвеститорских права (закупац) у име и за рачун Привредног друштва за саобраћај, туризам и трговину "АМСС"д.о.о.Београд ROP-KIK-8196-ISAW-1/2024 од 21.03.2024 инвестиционо одржавање поправка фасаде и крова зграде пословних услуга-продавница спратности П+0, објекат број 2, у Кикинди, улица Јована Јовановића Змаја бр. 20, на кат. парц. бр. 8928 к.о. Кикинда

28.03.2024

28.03.2024

 
26 ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта 12 и финансијеру “Urban organika” doo Кикинда, ул. Трг Српских Добровољаца бр.3/10 ROP-KIK-970-ISAWHA-5/2024 од 25.03.2024 на изградњи прикључног гасовода и МРС-Г10 за комплекс-систем аквапоније са складиштем и логистиком,потез Кинђа у ул.Теремиски друм бб Кикинда на катастарској парцели бр.18734/3 к.о Кикинда

28.03.2024

28.03.2024

 
27 Керкез Владимир из Кикинде ул.Хајдук Вељкова бр.95, и финансијера “Urban organika” doo Кикинда, ул.Трг Српских Добровољаца бр.3/10 ROP-KIK-970-ISAWHA-4/2024 од 25.03.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације,потез Кинђа у ул.Теремиски друм бб Кикинда на катастарској парцели бр.18734/3 к.о Кикинда

29.03.2024

29.03.2024

 
28 Никола Пећанац, из Банатског Великог Села, ул. Николе Тесле бр.23 ROP-KIK-8255-ISAW-1/2024 од 21.03.2024 на повећању капацитета кмрс и унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0, у Кикинди, улица Угљеше Терзина бр.71, на кат. парц. бр. 21833 к.о. Кикинда

29.03.2024

29.03.2024

 
29 инвеститор Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд,ул.Булевар Уметности бр.12,Београд и финансијер „Јаффа“доо из Црвенке ул.Маршала Тита бр.245 ROP-KIK-12107-ISAW-10/2024 од 15.03.2024 на адаптацији прикључног разводног постројења 20kV „Банини 2“ у оквиру постојеће ТС 20/0,4kV „Банини 2“ у Кикинди и изградњом антенског стуба на катастарској парцели бр. 426 к.о. Кикинда

03.04.2024

03.04.2024

 
30 Стеван Мановски Кикинде, ул. Сутјерска бр.52, број стана 52, подброј стана 2 ROP-KIK-7976-ISAWHA-2/2024 од 04.04.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+1, у Кикинди, улица Сутјеска бр.52,број стана 52,подброј стана 2, евид. број 3 и 4, на кат. парц. бр.6916/3 к.о. Кикинда

05.04.2024

05.04.2024

 
31 Милорад Воћкић из Кикинде, ул Пут за пристаниште бр.78А ROP-KIK-10060-ISAW-1/2024 од 05.04.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта-објекат бр.3, спратности Под+П+Пот, у Кикинди, улица Пут за пристаниште бр.78А, на кат. парц. бр. 10679 к.о. Кикинда

08.04.2024

08.04.2024

 
32 Милан Грујић из Кикинде, ул Mарка Краљевића бр.85 ROP-KIK-10184-ISAW-1/2024 од 08.04.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0, у Кикинди, улица Марка Краљевића бр.85, на кат. парц. бр. 3311/2 к.о. Кикинда

08.04.2024

08.04.2024

 
33 DOT CENTAR TWO NS DOO из Сремске Каменице, ул. Војводе Мишића бр.13 ROP-KIK-5492-ISAWHA-2/2024 од 09.04.2024 на инвестиционом одржавању пословног објекта бр.1, спратности П+0 и објекта бр.2, спратности ( П+1) у Кикинди, улица Милоша Великог бр.54, на кат. парц. бр. 9083 к.о. Кикинда

10.04.2024

10.04.2024

 
34 Владислав Весков из Кикинде, ул.Цара Душана бр. 121 ROP-KIK-10714-ISAW-1/2024 од 10.04.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта број 1, спратности П+0, у Кикинди, улица Цара Душана бр.151, на кат. парц. бр.5484/1 к.о. Кикинда

11.04.2024

11.04.2024

 
35 „EuroTeleSites“ dоо Веоgrаd-Nоvi Веоgrаd, адреса: Нови Београд, Милутина Миланковића бр.3в ROP-KIK-20631-ISAWA-8/2024 од 11.04.2024 на изградњи радио базне станице на локацији „НС2542_02КИ_Нови Козарци“, у Новим Козарцима, на кат. парцели бр. 570 к.о. Нови Козарци

15.04.2024

15.04.2024

 
36 Боре Карановић из Кикинде, ул. Вука Караџића бр. 47 ROP-KIK-12043-ISAW-1/2024 од 19.04.2024 на инвестиционом одржавању крова, пословног објекта број 2, спратности П+0, у Кикинди, улица Доситејева бр. 10, на кат. парц. бр. 4584 к.о. Кикинда

22.04.2024

22.04.2024

 
37 Драгица Кришпиновић, Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 107 ROP-KIK-11771-ISAW-1/2024 од 18.04.2024. Инвестиционо одржавање стамбеног објекта, Краља Петра првог бр.87, Кикинда

23.04.2024

23.04.2024

 
38 Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у својству носиоца инвеститорских права поднео корисник ОШ „Глигорије Попов“ ул. Братства Јединства бр.117 Руско Село ROP-KIK-12053-ISAW-1/2024 од 19.04.2024 на инвестиционом одржавању термотехничке опреме и инсталација у постојећој гасној котларници,уградња нове опреме, спратности П+1, објекат означен бројем 1, у Руском Селу, улица Братства Јединства бр.117, на кат. парц. бр.2033/1 к.о. Кикинда 24.04.2024  
39 Ливница Кикинда Аутомобилска индустрија д.о.о, ул.Зрењанински пут бр. 5В ROP-KIK-11785-ISAW-1/2024 од 18.04.2024. на изградњи колске ваге у фабричком кругу Ливнице Кикинда, у Кикинди, ул.Зрењанински пут бр.5В, на кат. парц. бр.21696/42 к.о.Кикинда 25.04.2024  
40 Народној библиотеци „Јован Поповић" са седиштем у Кикинди у ул. Трг срспих добровољаца број 57, по Закључку Градa Кикиндe са седиштем у Кикинди ул. Трг српских добровољаца број 12, број V-463-29/2024 од 26.03.2024. године ROP-KIK-2143-ISAW-3/2024 од 22.04.2024 на изградњи хидрантске мреже зграде Народне библиотеке ''Јован Поповић'' објекта број 1, у Кикинди, у ул. Краља Петра I
бр. 57, на кат. парцели бр. 4567 к.о. Кикинда

26.04.2024

26.04.2024

 
41 “Subotički” doo Kikinda, Партизанска број 11 ROP-KIK-42515-ISAWA-5/2024 од 26.04.2024 на изградњи објекта за смештај пољопривредне механизације у Кикинди, потес Град, на катастарској парцели број 21270 к.о.Кикинда

29.04.2024

29.04.2024

 
42 Љубомир Француски из Новог Сада, ул.Дожа Ђерђа бр.30/18 ROP-KIK-37384-ISAWHA-4/2024 од 18.04.2024. на изградњи новог објекта-помоћна зграда П+0 , у Кикинди ул.Браће Татића кућни број 51 зград.бр.4, на катастрској парцели број 6576 к.о. Кикинда

30.04.2024

30.04.2024

 
43 Брцански Богдану ул.Тозе Марковића бр. 31 из Кикинде и Снежани Ињац ул. Тозе Марковића бр. 26 из Кикинда ROP-KIK-27966-ISAW-4/2024 од 18.04.2024. на претварању таванског простора стамбено-пословне зграде бр.2 спратности П+2, у четири стамбена простора и њихово спајање са четири стана на другом спрату зграде у Кикинди, улица Светосавска бр. 48, на кат. парц. бр. 6498 к.о.Кикинда

30.04.2024

30.04.2024

 
44 Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-13877-ISAW-1/2024 од 09.05.2024 на инвестиционом одржавању - уређење некатегорисаних атарских путева у Граду Кикинда на кат.парц.бр.18927,11498/1,11614/2 и 21560 к.о.Кикинда

10.05.2024

10.05.2024

 
45 Вукосављев Јован и Биљана, из Кикинде, ул. Данила Косића бр.15 ROP-KIK-14290-ISAW-1/2024 од 13.05.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+Пот,објекат бр.2 у Кикинди, улица Данила Косића бр.15, на кат. парц. бр. 20717 к.о. Кикинда

16.05.2024

16.05.2024

 
46 Бајкин Вељко из Кикинде, ул. Албертова бр. 29 ROP-KIK-14555-ISAW-1/2024 од 14.05.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинда,објекат бр.1 ул. Албертова бр. 29, на кат. парц. бр. 3770/1к.о.Кикинда

16.05.2024

16.05.2024

 
47 Вере Кебић из Кикинде, ул. Стевана Лакаи-Гиге бр. 8А ROP-KIK-14568-ISAW-1/2024 од 14.05.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0, објекат бр.2 у Кикинди, улица Стевана Лакаи-Гиге бр. 8А, на кат. парц. бр.7172к.о. Кикинда

16.05.2024

16.05.2024

 
48 Душку Величков из Кикинде, ул. Стевана Сремца бр. 155 ROP-KIK-14573-ISAW-1/2024 од 14.05.2024 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0, објекат бр.1 у Кикинди, улица Стевана Сремца бр. 155, на кат. парц. бр.5252 к.о. Кикинда

17.05.2024

17.05.2024

 
49 Бајкин Вељко из Кикинде, ул. Албертова бр. 29 ROP-KIK-14555-ISAWHA-2/2024 од 24.05.2024. на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинда,објекат бр.1 ул. Албертова бр. 29, на кат. парц. бр. 3770/1к.о.Кикинда

29.05.2024

29.05.2024

 
50 Горана Радонића, из Кикинде, ул. Светозара Милетића бр.155 ROP-KIK-16260-ISAW-1/2024 од 27.05.2024. на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде, спратности П+0 (објекат бр.1), у Кикинди, улица Светозара Милетића бр.155, на кат. парц. бр. 2336 к.о. Кикинда

04.06.2024

04.06.2024

 
51 Српска православна црквена општина Кикинда у Кикинди,ул.Генерала Драпшина бр. ROP-KIK-5458-ISAW-2/2024 od 27.05.2024. на инвестиционом одржавању објекта замена покривача и поправком кровне лимарије прва фаза, на објекту бр. 1, у Кикинди,на Тргу Српских Добровољаца бр. 28, на кат.парцела бр. 4596 К.о Кикинда, спратности П+

04.06.2024

04.06.2024

 
 52  Павлов Стојан из Кикинде, ул. Тозе Марковића бр. 133   ROP-KIK-17390-ISAW-1/2024 од 04.06.2024  на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности бр.3 П+0 и стамбеног објекта бр.2(П+Пк) у Кикинда, ул. Тозе Марковића бр. 133, на кат. парц. бр. 20460 к.о.Кикинда

 11.06.2024

11.06.2024

 

 

2023. година

Редни број

Заведен под бројем ЦЕОП у АПР

Подносиоц захтева инвенститор и финансијер

Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта

Датум издавања
Датум објаве

 1

 ROP-KIK-30060-ISAW-2/2023 од 09.01.2023

 Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

 изградња секундарне мреже атмосферске канализације у улицама: Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и
Семлачкој, на катастарским парцелама број 21545/1, 21592/3,..21598, 4845 и 21599 све к.о. Кикинда

 13.01.2023

13.01.2023

 

2 Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-35712-ISAW-2/2023 од 09.01.2023 Реконструкција дистрибуционе водоводне мреже у делу улице Фејеш Кларе у Кикинди, на катастарским парцелама број 21571 и 21574 к.о. Кикинда

13.01.2023

13.01.2023

3 Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-30061-ISAW-2/2023 од 11.01.2023 Изградња секундарне мреже атмосферске канализације у делу улице Сутјеске, од улице Жарка Зрењанина до улице Уроша Предића, на катастарској парцели број 21650 к.о. Кикинда

13.01.2023

13.01.2023

4 Драган Грбић и Јасна Грбић, обоје из Кикинде, ул. Браће Богарошки бр. 116 ROP-KIK-1897-ISAW-1/2023 од 26.01.2022 инвестиционо одржавање породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, улица Албертова бр. 54, на катастарској парцели бр. 3513/2 к.о. Кикинда

01.02.2023

01.02.2023

5 Илија Дрљић са пребивалиштем у Кикинди у ул. Светозара Милетића број 56/12 ROP-KIK-2929-ISAW-1/2023 од 06.02.2023 на промени намене без извођења грађевинских радова, помоћног објект означен бројем 2, спратности П+0, у стамбени објекат, спратности П+0, у Кикинди у ул. Саве Липованова број 49, на катастарској парцели бр. 21848 к.о. Кикинда

07.02.2023

07.02.2023

6 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-2982-ISAW-1/2023 од 07.02.2023 на Енергетској санацији зграде јединице локалне самоуправе објекта број 2 у Кикинди у ул. Браће Татића број 4, на катастарској парцели број 6262 к.о. Кикинда

07.02.2023

07.02.2023

7 Гордана Перуновић Фијат и Тамара Фијат , Кикинда, ул Немањина бр. 24 ROP-KIK-39925-ISAW-2/2023 од 02.02.2023 на изградњи зидане ограде у Кикинди у ул. Немањина број 24, на катастарској парцели број 6335 к.о.Кикинда

09.02.2023

09.02.2023

8 Страхињи Божић са пребивалиштем у Банатски Деспотовац, у ул. Карађорђева број 56 ROP-KIK-4465-ISAW-1/2023 од 21.02.2023 на изградњи економског објекта надстрешница за смештај пољопривредне механизације у Кикинди, потес Кечкелер, на кат.парц.бр. 2034. К.О.Иђош

23.02.2023

23.02.2023

9 Данило Грошин из Башаида, ул. Б. Радичевића 40 и Љиљана Грошин из Башаида, ул. Ј.Ј.Змаја 4 ROP-KIK-40258-ISAWHA-3/2023 од 14.02.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде у Башаиду, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 4, на кат. парц. бр. 214 к.о.Башаид

23.02.2023

23.02.2023

10 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-4362-ISAW-1/2023 од 21.02.2023 на реконструкцији - уградња система дојаве од пожара, објекта број 1 на катастарској парцели број 10105/4 к.о.Кикинда и објекта број 1 на катастарској парцели брј 10148 к.о.Кикинда

27.02.2023

27.02.2023

11 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-2143-ISAW-2/2023 од 02.03.2023 на изградњи хидрантске мреже зграде Народне библиотеке ''Јован Поповић'' објекта број 1, у Кикинди, у ул. Краља Петра I бр. 57, на кат. парцели бр. 4567 к.о. Кикинда

09.03.2023

09.03.2023

12 Невен Стојков из Кикинде, ул. Браће Татића број 57 ROP-KIK-6660-ISAW-1/2023 од 11.03.2023 на изградњи зидане ограде у Кикинди у ул. Угљеше Терзина број 11-13, на катастарској парцели број 21851 к.о.Кикинда

17.03.2023

17.03.2023

13 СТУР Национална кућа „Белавила“ Новица Анђелковић ПР из Кикинде, ул. Светосавска број 178А и Гордани Стојанов – Анђелковић из Кикинде, ул. Светосавска бр. 178 ROP-KIK-3277-ISAWHA-2/2023 од 18.03.2023 замена кровног покривача и лимарски радови на објектима број 4, 5, 6, 7, 8 и 9, који се налазе у Кикинди, на катастарској парцели бр. 21727 к.о. Кикинда

23.03.2023

23.03.2023

14 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-37443-ISAWHA-3/2023 од 20.03.2023 на реконструцији/пп заштита зграде Курије-Музеј и архив објекат означен бројем 1 у Кикидни ул. Трг Српских добровољаца 21, на кат. парцели бр. 4594 к.о. Кикинда

24.03.2023

24.03.2023

15 „Hartopak“ d.o.o. Пут за пристаниште бб, Кикинда ROP-KIK-1258-ISAW-3/2023 од 27.03.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације пословног објекта – производна хала, означен бројем 2, у Кикинду у ул. Пут за пристаниште, на катастарској парцели број 20963/2 к.о.Кикинда

03.04.2023

03.04.2023

16 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-4347-ISAW-2/2023 од 31.03.2023 на реконструкцији црпне станице отпадних вода „Микронасеље“, означен бројем 23 и доградња црпене станице (бетонски плато испред станице и бетонски плато за уређај за третман отпадног ваздуха и жичана ограда за уређај за третман отпадних вода) на кат. парц.бр. 10084/1 у Кикинди у ул. Београдска

06.04.2023

06.04.2023

17 Марицa Бубало из Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја број 149 ROP-KIK-9276-ISAW-1/2023 од 01.04.2023 на изградњи помоћног објекта, категорије „А“, класификационог броја 127141, спратности П+0, у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја број 149, на катастарској парцели број 10013 к.о.Кикинда

06.04.2023

06.04.2023

18 Томислав Зарић из Кикинде ул. Јована Јовановића Змаја број 55 ROP-KIK-9527-ISAW-1/2023 од 03.04.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Иве Лоле Рибара бр. 19, на кат. парц. бр. 8883 к.о. Кикинда

06.04.2023

06.04.2023

19 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-10092-ISAW-1/2023 од 07.04.2023 на инвестиционом одржавању - уређење некатегорисаних атарских путева у Граду Кикинда на кат.парц.бр. 18928, 18930 и 18929 к.о.Кикинда

07.04.2023

07.04.2023

20 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46 ROP-KIK-9659-ISAW-1/2023 од 04.04.2023 на изградњи прикључног 0,4kVкабловског вода од СТС 7 Нови Козарци до KPK EV-1P на SABP-600, (категорија „Г“, класификациони број 222410), на кат. парц. бр. 2319, 1175, 1179, 1183 и 1181 к.о. Нови Козарци,

10.04.2023

10.04.2023

21 Иван и Клементина Чорба обоје из Банатске Тополе ул. Београдска број 18 ROP-KIK-9680-ISAW-1/2023 од 04.04.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације са два гасна трошила, стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Козарачка бр. 18, на кат. парц. бр. 6991 к.о. Кикинда

10.04.2023

10.04.2023

22 Петер Сабо из Сајана ул. Велика број 131 ROP-KIK-9681-ISAW-1/2023 од 04.04.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације са два гасна трошила, стамбеног објекта П+0 у Сајану, ул. Велика бр. 131, на кат. парц. бр. 809 к.о. Сајан

10.04.2023

10.04.2023

23 Душан и Леонка Малбаша из Кикинде, ул. Браће Татић бр. 139 ROP-KIK-7562-ISAWHA-2/2023 од 05.04.2023 инвестиционо одржавање породичне стамбене зграде спратности П+1 у Кикинди, улица Браће Татић бр. 139, на катастарској парцели бр. 8574 к.о. Кикинда

11.04.2023

11.04.2023

24 Миленко и Радмила Бороја обоје из Кикинде ул. Милоша Остојина број 45 ROP-KIK-9881-ISAW-1/2023 од 06.04.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+Пот, у Кикинди, ул. Милоша Остојина бр. 45, на кат. парц. бр. 8814/2 к.о. Ки

12.04.2023

12.04.2023

25 ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта 12 и DOO “Hartopak” Kikinda, ул. Пут за пристаниште бб ROP-KIK-1258-ISAW-4/2023 од 07.04.2023 на изградњи прикључног гасовода и МРС-Г40 за пословни објекат – производна хала, објекат број 2, у Кикинди у ул. Пут за пристаниште бб, на катастарској парцели бр. 20963/2 к.о. Кикинда

12.04.2023

12.04.2023

26 Синиша Мрежан из Кикинде ул. Војводе Мишића број 27 ROP-KIK-10251-ISAW-1/2023 од 09.04.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у листу непокретности означене бројем 1, у Кикинди, ул. Војводе Мишића бр. 27, на кат. парц. бр. 6342/2 к.о. Кикинда

13.04.2023

13.04.2023

27 Граду Кикинда са седиштем у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-10520-LOC-1/2023 од 11.04.2023 на постављању фонтанских аератора на воденој површини „Старог језера“ и његовог ободног канала, у Кикинди, на кат. парцелама бр. 2828, 2826, 21474, 2809 и 2808 све к.о. Кикинда

13.04.2023

13.04.2023

28 Стамбена заједница Браће Татић бр. 6 Кикинда ROP-KIK-10601-ISAW-1/2023 од 11.04.2023 на уклањању препрека за особе са инвалидитетом у Кикинди у ул. Браће Татића број 6, на кат.парц.бр.6263 к.о.Кикинда

20.04.2023

20.04.2023

29 "НИС" а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 ROP-KIK-39661-ISAW-3/2023 од 18.04.2023 изградња МБТС "Иђош", у Иђошу, потес Крстак, на кат. парц. бр. 4085 к.о. Иђош

25.04.2023

25.04.2023

30 Игор Фиштеш из Кикинде, ул. Ивана Јакшића бр. 64Б ROP-KIK-6106-ISAW-2/2023 од 19.04.2023 на инвестиционом одржавању породичне стамбене зграде спратности П+1 у Кикинди, улица Ивана Јакшића бр. 64Б, на катастарској парцели бр. 7902/2 к.о. Кикинда

25.04.2023

25.04.2023

31 „Севертранс“д.о.о. (матични број 08159238) са седиштем Сенти, Златне греде бр. 6 ROP-KIK-8873-ISAW-2/2023 од 27.04.2023 за реконструкцију са делимичним рушењем и промена намене зграде остале индустријске делатности – браварске хале и кројачнице објекта 4 и 5, у собе за издавање и спајање простора за издавање, у ул. Милоша Остојина у Кикинди, на кат. парцели бр. 21855 к.о. Кикинда

28.04.2023

28.04.2023

32 Мироја Зекоња из Кикинде, ул. Стерије Поповића бр. 67 ROP-KIK-12092-ISAW-1/2023 од 27.04.2023 на санацији појединих делова породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди ул. Стерије Поповића број 67, на катастарској парцели број 8057/2 к.о. Кикинда

28.04.2023

28.04.2023

33 „TIM-COP“ д.о.о. Темерин, ул. Иланџа бр. 12 ROP-KIK-12207-ISAW-1/2023 од 27.04.2023 на изградњи прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС-1 Иђош снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, у Иђошу, потес Крстак, Ширина и Подумке, на катастарским парцелама бр. 4085, 5237, 4195/1, 5229/1, 4213/2, 4212/2 све к.о. Иђош

03.05.2023

03.05.2023

34 „TIM-COP“ д.о.о. Темерин, ул. Иланџа бр. 12 ROP-KIK-39661-ISAW-6/2023 од 27.04.2023 на изградњи прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС-2 Иђош снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, у Иђошу, потес Крстак, Ширина и Лудош, на катастарским парцелама бр. 4085, 5237,...4033/2, 4033/1 све к.о. Иђош

03.05.2023

03.05.2023

35 Народнa библиотeка „Јован Поповић“, Кикинда, ул. Краља Петра Првог бр. 23, на основу сагласности Градa Кикиндe са седиштем у Кикинди ул. Трг српских добровољаца број 12 ROP-KIK-11711-ISAW-1/2023 од 24.04.2023. на изградњи спољашње громобранске инсталације на самосталном стубу ул. Краља Петра Првог бр. 23, кп 4567, К.О. Кикинда, категорија објекта Г, класификационе ознаке 222410 - Локални електрични надземни или подземни водови,

03.05.2023

03.05.2023

36 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-22714-ISAW-2/2023 од 24.04.2023 на реконструкцији и доградњи црпне станице отпадних вода „Масарикова“, у Кикинди, улица Масарикова, на кат. парц.бр. 6395/2 к.о. Кикинда

03.05.2023

03.05.2023

37 Чаба Лацко из Руског Села ул. Петефи Шандора бр. 68 и Шандор Лацко из Руског Села ул. Петефи Шандора бр. 68А ROP-KIK-12165-ISAW-1/2023 од 26.04.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбене зграде спратности П+0, објекат означен бројем 1, у Руском Селу, ул. Петефи Шандора бр. 68, на катастарској парцели број 2287 к.о. Руско Село

04.05.2023

04.05.2023

38 Мирјана Попов из Башаида ул. Живка Мишкељина број 44 ROP-KIK-12484-ISAW-1/2023 од 02.05.2023 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде објекта број 1 у Башаиду, ул. Живка Мишкељина бр. 44, на кат. парц. бр. 583 к.о. Башаид 08.05.2023
08.05.2023
39 Милка Амановић из Руског Села, ул. Братства Јединства бр. 273 ROP-KIK-12670-ISAW-1/2023 од 03.05.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације засебне зграде, свечана сала - ресторан, означен бројем 2, у Руском Селу, ул. Братства Јединства бр. 266А, на катастарској парцели број 4004/2 и 4005 к.о. Руско Село

10.05.2023

10.05.2023

40 Весна Фишаков из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 70 ROP-KIK-12848-ISAW-1/2023 од 04.05.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде П+0 и помоћне зграде П+0, у Башаиду, ул. Раше Лазаревића бр. 70, на катастарској парцели број 519 к.о. Башаид

11.05.2023

11.05.2023

41 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-2423-ISAW-2/2023 од 08.05.2023 на изградњи отвореног амфитеатра на јавном тргу у Мокрину у ул. Светог Саве, на катастарској парцели број 2252 к.о.Мокрин

15.05.2023

15.05.2023

42 Дом ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди, ул. Бранка Вујина бр. 13 ROP-KIK-13784-ISAW-1/2023 од 12.05.2023 на инвестиционом одржавању спортског терена у дворишту Дома ученика „Никола Војводић“ Кикинда, ул. Бранка Вујина бр. 13, на кат.парц.бр. 2902/1, К.О. Кикинда

17.05.2023

17.05.2023

43

ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта 12 и DOO “Hartopak” Kikinda, ул. Пут за пристаниште бб ROP-KIK-1258-ISAWA-7/2023 од 15.05.2023 на изградњи прикључног гасовода и МРС-Г160 за пословни објекат – производна хала, објекат број 2, у Кикинди у ул. Пут за пристаниште бб, на катастарској парцели бр. 20963/2 к.о. Кикинда

17.05.2023

17.05.2023

44 DOO “Hartopak” Kikinda, ул. Пут за пристаниште бб ROP-KIK-1258-ISAWA-6/2023 од 15.05.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације пословног објекта – производна хала, означен бројем 2, у Кикинду у ул. Пут за пристаниште, на катастарској парцели број 20963/2 к.о.Кикинда

18.05.2023

18.05.2023

45 Александар Киурски из Башаида, ул. Бранка Радичевића бр. 44 ROP-KIK-14704-ISAWHA-2/2023 од 29.05.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде П+0 у Башаиду ул. Бранка Радичевића бр. 44, на катастарској парцели бр. 477 к.о. Башаид

31.05.2023

31.05.2023

46 Миливој Влајнић из Кикинде, ул. Милоша Остојина број 99 ROP-KIK-15685-ISAW-1/2023 од 29.05.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде у Кикинди, ул. Милоша Црњанског бр. 13а, на кат. парц. бр. 3186 к.о. Кикинда

31.05.2023

31.05.2023

47 измена Urban organika“ doo Kikinda, Трг српских добровољаца бр. 3/10 ROP-KIK-31156-ISAWA-8/2023 од 30.05.2023 на изградњи комплекса Систем аквапоније са складиштем и логистиком, потес Кинђа, Кикинда, на кат. парц. бр. 18734/3 к.о. Кикинда

06.06.2023

06.06.2023

48 Драган и Славица Матејин из Кикинде, ул. Марка Краљевића број 124а ROP-KIK-16070-ISAW-1/2023 од 30.05.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде у Кикинди, ул. Краљевића Марка бр. 124а, на кат. парц. бр. 7242/2 к.о. Кикинда 06.06.2023
49 Винкa Радујко из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 11, стан број 4 ROP-KIK-16248-ISAW-1/2023 од 31.05.2023 на раздвајању посебног дела објекта једног стана у два стана без извођења грађевинских радова, у стамбеној – пословној згради спратности Под+П+1+Пот у Кикинди у ул. Генерала Драпшина број 11, на катастарској парцели бр. 4609 к.о. Кикинди

07.06.2023

07.06.2023

50 Раде и Љиљана Милинковић обоје из Накова ул. Шошина број 2 ROP-KIK-16168-ISAW-1/2023 од 31.05.2023 на изградњи унутрашње гасне стамбеног објекта, означен бројем 1, у Накову у ул. Шошина, на катастарској парцели број 1493 к.о.Наково

07.06.2023

07.06.2023

51 Дарко и Душица обоје из Кикинде, ул. Стерије Поповића број 131 ROP-KIK-16250-ISAW-1/2023 од 31.05.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде у Кикинди, ул. Стерије Поповића број 131, на кат. парц. бр. 7864/2 к.о. Кикинда

07.06.2023

07.06.2023

52 Милош Протић из Кикинде, ул. Вука Караџића број 25 ROP-KIK-16412-ISAW-1/2023 од 01.06.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбено - пословна зграда у Кикинди, ул. Вука Караџића број 25, на кат. парц. бр. 8998 к.о. Кикинда

08.06.2023

08.06.2023

53 Дубравка Војводић из Кикинде, ул. Милоша Великог број 65 ROP-KIK-16891-ISAW-1/2023 од 06.06.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбене зграде, спратности П+Пот, у листу непокретности означенa бројем 2, у Кикинди, ул. Милоша Великог бр. 65а, на кат. парц. бр. 9137/2 к.о. Кикинда

12.06.2023

12.06.2023

54 Љубинка Ђомпарин и Аркадије Ђомпарин обоје из Кикинде, ул. Браће Суботички 47/Б ROP-KIK-16897-ISAW-1/2023 од 06.06.2023 изградња унутрашње гасне инсталације стамбене зграде означене бројем 4, у Кикинди ул. Браће Суботички бр. 47/Б, на катастарској парцели број 20353 к.о. Кикинда 13.06.2023

13.06.2023

55 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-17018-ISAW-1/2023 од 06.06.2023 изградња система за мерење тренутне брзине кретања возила у Кикинди, раскрсница улица Милоша Великог, Стевана Синђелића и Стевана Сремца на катарстарској парцели 21629/8 КО Кикинда

14.06.2023

14.06.2023

56 Ђура и Снежана Сивчев обоје из Кикинде, ул. Светозара Милетића број 154 ROP-KIK-17209-ISAW-1/2023 од 08.06.2023 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде у Кикинди, ул. Светозара Милетића бр. 154, на кат. парц. бр. 2252 к.о. Кикинда 14.06.2023

14.06.2023

57 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-4361-ISAWHA-3/2023 од 09.06.2023 реконструкција унутрашње хидрантске мреже објекта број 1 вртића „Мики“ у Кикинди, ул. Београдска бр. 11, на кат. парц. бр. 10105/4 и 10148 к.о. Кикинда 15.06.2023

15.06.2023

58 Смиљка Чолак из Башаида, ул. Јована Јовановић Змаја број 76 ROP-KIK-17589-ISAW-1/2023 од 11.06.2023 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде у Башаиду, ул. Јована Јовановић Змаја број 76, на кат. парц. бр. 935 к.о. Башаид 15.06.2023

15.06.2023

59 Богдан Челекетић из Мокрина ул. Генерала Драпшина број 35 ROP-KIK-17732-ISAW-1/2023 од 12.06.2023 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Мокрину, ул. Генерала Драпшина број 35, на кат. парц. бр. 3882 к.о. Мокрин 15.06.2023

15.06.2023

60 Саша Стојков из Кикинде, ул. Раде Трнића бр. 180 ROP-KIK-14527-ISAWHA-2/2023 од 15.06.2023 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде П+0 у Кикинди ул. Раде Трнића бр. 180, на катастарској парцели бр. 7628/113 к.о. Кикинда

21.06.2023

21.06.2023

61 Милован Јањић из Нових Козараца ул. Петра Мећаве бр. 3 ROP-KIK-18194-ISAW-1/2023 од 15.06.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+1 у Новим Козарцима, ул. Петра Мећаве бр. 3, на кат. парц. бр. 605 к.о. Нови Козарци 21.06.2023

21.06.2023

62 Горан Ђурђевић из Нових Козараца ул. Краља Петра Првог број 150 ROP-KIK-16790-ISAWHA-2/2023 од 17.06.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Новим Козарцима, ул. Краља Петра Првог бр. 150, на кат. парц. бр. 880 к.о. Нови Козарци 21.06.2023

21.06.2023

63 Снежана Бркић из Кикинде, ул. Вељка Петровића бр. 10 ROP-KIK-18490-ISAW-1/2023 од 17.06.2023 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде П+0 у Кикинди ул. Вељка Петровића бр. 10, на катастарској парцели бр. 3488/2 к.о. Кикинда 21.06.2023

21.06.2023

64 Златица Кнежев и Радиша Кнежев из Кикинде, ул. Николе Француског 116 ROP-KIK-18722-ISAW-1/2023 од 20.06.2023 изградњa унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Николе Француског бр. 116, на кат. парц. бр. 8009 к.о. Кикинда

23.06.2023

23.06.2023

65 Миленко Прекајски из Кикинде, ул. Светозара Милетића бр. 74 ROP-KIK-14709-ISAW-2/2023 од 20.06.2023 реконструкција и претварање таванског простора у стамбени простор, породичне стамбене зграде спратности Под+П+0 у породичну стамбену зграду спратности Под+П+1, у Кикинди, ул. Бранка Радичевића бр. 4, на катастарској парцели бр. 4432/1 к.о. Кикинда, 27.06.2023

27.06.2023

66 Основна школа „Фејеш Клара“ из Кикинде, ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 9 ROP-KIK-18790-ISAW-1/2023 од 20.06.2023 инвестиционо одржавање тоалета на спрату објекта број 1, Основне школе „Фејеш Клара“ из Кикинде, ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 9, на кат. парц. бр. 4427 к.о. Кикинда 27.06.2023

27.06.2023

67 „Hartopak” доо Кикинда, ул. Пут за пристаниште бб ROP-KIK-18916-ISAW-1/2023 од 20.06.2023 изградња подземног 0,4kV кабловског вода за прикључење објекта „Hartopak“ доо Кикинда, у Кикинди на катастарским парцелама број 20963/2 и 21679 к.о Кикинда 27.06.2023

27.06.2023

68 Ибојкa и Шандор Гребец обоје из Кикинде, ул. Ђуре Даничића бр. 81 ROP-KIK-18920-ISAW-1/2023 од 21.06.2023 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Ђуре Даничића бр. 81, на кат. парц. бр. 3259 к.о. Кикинда 27.06.2023

27.06.2023

69 „НИС“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 ROP-KIK-19123-ISAW-1/2023 од 22.06.2023 изградња подземног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС-11 КП снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, у Кикинди, потес Ђомпарина Бара, на катастарским парцелама бр. 14399/1 и 14398 к.о. Кикинда

28.06.2023

28.06.2023

70 Драган Челекетић и Марија Њагрић обоје из Мокрина ул. Раде Трнића број 51 ROP-KIK-16162-ISAWHA-2/2023 од 22.06.2023 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде означене бројем 1, у Мокрину ул. Раде Трнића број 51, на кат.парц. број 3546 к.о. Мокрин 28.06.2023

28.06.2023

71 Радислав Милин и Споменка Милин обоје из Кикинде ул. Косовска бр. 25 ROP-KIK-18191-ISAWHA-2/2023 од 22.06.2023 изградња унутрашње гасне инсталацијe стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Косовска бр. 25 на кат. парц. бр. 9736/2 к.о. Кикинда 28.06.2023

28.06.2023

72 О.Ш. „Фејеш Клара,“ Кикинда, ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 9 из Кикинде ROP-KIK-32153-ISAW-3/2023 од 23.06.2023 реконструкција зграде основног образовања, спратности П+1, у Кикинди ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 9, на кат.парц.бр. 4427, к.о. Кикинда

30.06.2023

30.06.2023

73 Миленко Команов из Мокрина, ул. Васе Стајића бр. 137 ROP-KIK-19321-ISAW-1/2023 од 23.06.2023 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у Мокрину ул. Васе Стајића број 137, на катастарској парцели број 2563 и 2564 к.о. Мокрин 30.06.2023

30.06.2023

74 Средојe Бошњак из Башаида ул. Живка Мишкељина број 34 ROP-KIK-19818-ISAW-1/2023 од 27.06.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у Башаиду ул. Живка Мишкељина број 34, на катастарској парцели број 577 к.о. Башаид

10.07.2023

10.07.2023

75 Даница Нађ из Кикинде ул. Уроша Предића бр. 17, и Софији Грбовић из Кикинде ул. Светозара Милетића бр. 56 ROP-KIK-20310-ISAW-1/2023 од 02.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Уроша Предића бр. 17, на кат. парц. бр. 7653/3 к.о. Кикинда

12.07.2023

12.07.2023

76 Милораду Жеравица из Башаида ул. Светозара Милетића бр. 63 ROP-KIK-20326-ISAW-1/2023 од 02.07.2023. године на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Башаиду, ул. Светозара Милетића бр. 63, на кат. парц. бр. 912 к.о. Башаид

12.07.2023

12.07.2023

77 Радмили Бакић и Стевану Палалић обоје из Башаида ул. Раше Лазаревића бр. 48 ROP-KIK-20517-ISAW-1/2023 од 03.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 и помоћне зграде спратности П+0 у Башаиду, ул. Раше Лазаревића бр. 48, на кат. парц. бр. 541 к.о. Башаид

12.07.2023

12.07.2023

78 Верa Милић из Кикинде ул. Фејеш Кларе број 16 ROP-KIK-20725-ISAW-1/2023 од 06.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди ул. Фејеш Кларе број 16, на катастарској парцели број 1004 к.о. Кикинда

13.07.2023

13.07.2023

79 „НИС“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 ROP-KIK-9586-ISAW-2/2023 од 03.07.2023 на изградњи подземног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС-12 КП снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, у Кикинди, потес Ђомпарина Бара, на катастарским парцелама бр. 14399/1, 14398, 19076, 19453, 19137, 14403, 14404, 19448, 19138, 14406/2, 14406/3, 14406/4, 14406/8, 19133 и 14425/1 к.о. Кикинда

13.07.2023

13.07.2023

80 Славку Пашић из Кикинде ул. Браће Лаковић број 67 ROP-KIK-20721-ISAW-1/2023 од 06.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди ул. Бранка Радичевића број 49, на катастарској парцели број 4008/3 к.о. Кикинда

13.07.2023

13.07.2023

81 Мелинди Милићевић из Кикинде у ул. Марка Краљевића број 15 и Милану Милићевић из Бочара, Жарка Зрењанина број 3а ROP-KIK-21154-ISAW-1/2023 од 08.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде у Кикинди, ул. Марка Краљевића бр. 15, на кат. парц. бр. 2987 к.о. Кикинда

14.07.2023

14.07.2023

82 "Кипетрол“ д.о.о. Башаид са седиштем у Башаиду у ул. Торђански пут бб ROP-KIK-21070-ISAW-1/2023 од 07.07.2023 на изградњи помоћног објекта, спратности П+0, у Башаиду у ул. Војвођанска број 58, на катастарској парцели број 747 к.о.Башаид

14.07.2023

14.07.2023

83 Дејан Барбул из Башаида ул. Раше Лазаревића бр. 52 ROP-KIK-20865-ISAW-1/2023 од 06.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Башаиду, ул. Николе Тесле бр. 64, на кат. парц. бр. 732 к.о. Башаид

14.07.2023

14.07.2023

84 Марко Дробац из Башаида ул. Николе Тесле број 97 ROP-KIK-21159-ISAW-1/2023 од 09.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде у Башаиду, ул. Николе Тесле бр. 97, на кат. парц. бр. 1228 к.о. Кикинда

17.07.2023

17.07.2023

85 Марија Сараволац из Башаида, ул. Бранка Радичевића бр. 38 ROP-KIK-20047-ISAWHA-2/2023 од 12.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0, објекат број 2, у Башаиду ул. Светозара Милетића бр. 11, на катастарској парцели бр. 173 к.о. Башаид

17.07.2023

17.07.2023

86 Игор Бабић из Кикинде, ул. Лазе Костића број 20 ROP-KIK-18860-ISAW-2/2023 од 10.07.2023 на изградњи помоћног објекта, спратности П+0, у Кикинди у ул. Лазе Костића број 20, на катастарској парцели број 21781 к.о.Кикинда

26.07.2023

26.07.2023

87 Културни центар Кикинда, Трг српских добровољаца број 23, на основу Закључка број V-463-86/2023 од 09.06.2023. године, у име и за рачун Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-21389-ISAW-1/2023 од 11.07.2023 на инвестиционом одржавању крова објекта број 1, на парцели 4593/1 к.о. Кикинда и део објекта број 1 на парцели број 4593/2 к.о.Кикинда у Кикинди, Трг српских добровољаца број 23

27.07.2023

27.07.2023

88 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-9765-ISAW-2/2023 од 11.07.2023 на реконструкција дела цевовода сирове воде на изворишту воде "ШУМИЦЕ" Кикинда кат.парц. 10399, 10396/7, 10396/9, 10396/11, 10396/10 к.о. Кикинда

31.07.2023

31.07.2023

89 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-11273-ISAW-3/2023 од 11.07.2023 на изградњи оптичког кабла – командно надзорна веза бунара са управном зградом на кп. бр. 10396/6, 10396/8, 10396/10, 10398, 10399, 21676/1, 21473/1 и 10403/5 КО Кикинда у Кикинди

31.07.2023

31.07.2023

90 Станко Јолић из Мокрина, ул. Раде Трнића бр. 196 ROP-KIK-22391-ISAW-1/2023 од 18.07.2023 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Раде Трнића бр. 196, на кат. парц. бр. 2601 к.о. Мокрин

03.08.2023

03.08.2023

91 Бранислав Илијев из Иђоша, ул. Миливоја Оморца бр. 60 ROP-KIK-22421-ISAW-1/2023 од 19.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Иђошу, ул. Миливоја Оморца бр. 60, на кат. парц. бр. 386 к.о. Иђош

04.08.2023

04.08.2023

92 Лајош Деметер из Кикинде, ул. Бранка Ћопића бр. 5 ROP-KIK-22452-ISAW-1/2023 од 19.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Бранка Ћопића бр. 5, на кат. парц. бр. 7675/187 к.о. Кикинда

07.08.2023

07.08.2023

93 Немање и Снежане Алмаши обоје из Мокрина, ул. Милана Маленчића бр. 39 ROP-KIK-22707-ISAW-1/2023 од 21.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Милана Маленчића бр. 39, на кат. парц. бр. 3818 к.о. Мокрин

08.08.2023

08.08.2023

94 Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-10520-ISAW-2/2023 oд 19.07.2023 на реконструкцији и изградњи водоводне мреже на простору водозахвата „Шумице“ у Кикинди, на катастарским парцелама број 10396/6, 10396/7, 21473/1, 21544/2, 10329 и 21643/1 све к.о. Кикинда

10.08.2023

10.08.2023

95 Марија Бодо из Банатске Тополе, у ул. Београдска број 49 ROP-KIK-23116-ISAW-1/2023 од 25.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Руском Селу, ул. Фејеш Кларе бр. 19, на кат. парц. бр. 2876 к.о. Руско Село

14.08.2023

14.08.2023

96 Дамир Мунћан из Башаида, ул. Жарка Зрењанина бр. 12 ROP-KIK-23309-ISAW-1/2023 од 26.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Башаиду, ул. Жарка Зрењанина бр. 12, на кат. парц. бр. 651 к.о. Башаид

15.08.2023

15.08.2023

97 Лазара и Славице Белош обоје из Мокрина, ул. Раде Трнића бр. 62 ROP-KIK-23348-ISAW-1/2023 од 26.07.2023. године на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Раде Трнића бр. 62, на кат. парц. бр. 2029 к.о. Мокрин

15.08.2023

15.08.2023

98 Снежана Милин и Горан Богарошки обоје из Кикинде, ул. Кумановска бр. 29 ROP-KIK-23552-ISAW-1/2023 од 28.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Кумановска бр. 29, на кат. парц. бр. 3598 к.о. Кикиндав

16.08.2023

16.08.2023

99 Славиша Линкин из Мокрина, ул. Нова бр. 7, ROP-KIK-23758-ISAW-1/2023 од 30.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Нова бр. 7, на кат. парц. бр. 3774 к.о. Мокрин

16.08.2023

16.08.2023

100 Радивој Глигорин и Љубица Глигорин обоје из Кикинде, ул. Браће Татић бр. 38 ROP-KIK-23859-ISAW-1/2023 од 31.07.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Браће Татић бр. 38, на кат. парц. бр. 6543 к.о. Кикинда

16.08.2023

16.08.2023

101 Иштван Мартоноши из Кикинде, ул. Кумановска бр. 197 ROP-KIK-23886-ISAW-1/2023 од 31.07.2023 а изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Кумановска бр. 197,
на кат. парц. бр. 7420 к.о. Кикинда

17.08.2023

17.08.2023

102 Миодрага Чворак и Стеванке Чворак обоје из Мокрина, ул. Арсенија Трећег Чарнојевића бр. 37 ROP-KIK-23972-ISAW-1/2023 од 01.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Арсенија Трећег Чарнојевића бр. 37, на кат. парц. бр. 597 к.о. Мокрин

18.08.2023

18.08.2023

103 Драган Воркапић и Тамара Танди обоје из Мокрина, ул. Николе Тесле бр. 20 ROP-KIK-24016-ISAW-1/2023 од 01.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде, објекта бр. 1, спратности П+0, и помоћне зграде, објекта бр. 3, спратности П+0, у Мокрину, ул. Николе Тесле бр. 20, на кат. парц. бр. 288 к.о. Мокрин

18.08.2023

18.08.2023

104 Рада Субин из Кикинде ул. Југовићева број 33 ROP-KIK-24795-ISAW-1/2023 од 07.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди ул. Југовићева број 33, на катастарској парцели број 1212 к.о. Кикинда

22.08.2023

22.08.2023

105 „НИС“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 ROP-KIK-25197-ISAW-1/2023 од 10.08.2023 на инвестиционом одржавању трафостанице ЗТС СС-4 КП у Кикинди, на катастарској парцели бр. 14482/3 к.о. Кикинда

22.08.2023

22.08.2023

106 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46, ROP-KIK-26645-ISAW-1/2023 од 22.08.2023 на измештању и заштити ЕЕО у зони раскрснице на укрштању државног пута IБ реда бр. 13 и IIА реда бр. 117, на кат.парц. бр. 1485, 1499 и 1489 к.о. Башаид

31.08.2023

31.08.2023

107 Бранислав Ђин из Кикинде, ул. Његошева бр. 171 ROP-KIK-25515-ISAW-1/2023 од 14.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Његошева бр. 171, на кат. парц. бр. 20240 к.о. Кикинда

01.09.2023

01.09.2023

108 Дарко Брдарић из Мокрина, ул. Уроша Кузманова бр. 8А ROP-KIK-25543-ISAW-1/2023 од 14.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Милана Маленчића бр. 14, на кат. парц. бр. 2417 к.о. Мокрин

01.09.2023

01.09.2023

109 Милан Антонић из Банатског Великог Села, ул. Станка Опсенице бр. 1х ROP-KIK-26209-ISAW-1/2023 од 18.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Банатском Великом Селу, ул. Станка Опсенице бр. 1х, на кат. парц. бр. 1182/3 к.о. Банатско Велико Село

04.09.2023

04.09.2023

110 „SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111 ROP-KIK-5011-ISAW-5/2023 од 18.04.2023 на изградњи надземних самоносивих КДС водова на територији општине Кикинда, у насељу Башаид, на кат. парцелама бр. 1423, 1425, 1426...1504, 1505, 1506 све к.о. Башаид

04.09.2023

04.09.2023

111 Маријана Орозовић из Кикинде, ул. Мали Бедем бр. 38 ROP-KIK-22786-ISAWHA-2/2023 од 22.03.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Мали Бедем бр. 18, на кат. парц. бр. 9316 к.о. Кикинда

06.09.2023

06.09.2023

112 Дејан Бајкин из Иђоша, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 75 ROP-KIK-26818-ISAW-1/2023 од 23.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Иђошу, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 75, на кат. парц. бр. 451 к.о. Иђош

06.09.2023

06.09.2023

113 Тибор Молнар и Јожеф Молнар обојица из Кикинде, ул. Браће Богарошки бр. 64 ROP-KIK-26819-ISAW-1/2023 дана 23.08.2023. године на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Браће Богарошки бр. 64, на кат. парц. бр. 5845 к.о. Кикинда

06.09.2023

06.09.2023

114 Саша Стојков и Јована Стојков обоје из Кикинде, ул. Раде Трнића бр. 180 ROP-KIK-26860-ISAW-1/2023 од 24.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Мали Бедем бр. 13, на кат. парц. бр. 9372 к.о. Кикинда

08.09.2023

08.09.2023

115 Вукашин Станаћев из Београда, ул. Сутјеска 1 бр. 003Ј/001 ROP-KIK-26862-ISAW-1/2023 од 24.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Војводе Путника бр. 171, на кат. парц. бр. 1565/1 к.о. Кикинда

08.09.2023

08.09.2023

116 Петар Шорак из Кикинде ул. Вука Караџића број 20 ROP-KIK-26907-ISAW-1/2023 од 24.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди ул. Вука Караџића број 18, на катастарској парцели број 8831/2 к.о. Кикинда

11.09.2023

11.09.2023

117 Драган Царић из Накова ул. Иве Лоле Рибара број 26А ROP-KIK-26916-ISAW-1/2023 од 24.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+1, у Накову ул. Иве Лоле Рибара број 26А, на катастарској парцели број 3278/2 к.о. Наково

12.09.2023

12.09.2023

118 Јасминка Јовић из Мокрина, ул. Генерала Драпшина бр. 20 ROP-KIK-27119-ISAW-1/2023 од 25.08.2023 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Генерала Драпшина бр. 20, на кат. парц. бр. 3826 к.о. Мокрин

13.09.2023

13.09.2023

 119  Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46  ROP-KIK-28422-ISAW-1/2023 од 06.09.2023  на изградњи прикључног 0,4kV кабловског вода од МБТС 64 до POMM6 PI-1/b, у ул. Ђуре Јакшића и Чанадска, на кат. парцелама бр. 21599 и 5554 к.о. Кикинда

14.09.2023

14.09.2023

120 Бранко Миладинов и Ивана Видицки Миладинов обоје из Кикинде, Светозара Милетића број 114 ROP-KIK-27596-ISAW-1/2023 од 30.08.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Светозара Милетића бр. 114, на кат. парц. бр. 4862 к.о. Кикинда

15.09.2023

15.09.2023

121 Станомиру Шошић и Ани Шошић обоје из Башаида, ул. Милана Грујића бр. 7А ROP-KIK-28186-ISAW-1/2023 од 04.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Башаиду, ул. Милана Грујића бр. 7А, на кат. парц. бр. 690 к.о. Башаид

15.09.2023

15.09.2023

122 Ања Гверо из Кикинде, ул. Цара Душана бр. 118 ROP-KIK-28019-ISAW-1/2023 од 03.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Цара Душана бр. 118, на кат. парц. бр. 5455 к.о. Кикинда

15.09.2023

15.09.2023

123 Бане Јесић и Ести Јесић обоје из Кикинде, ул. Тозе Марковића бр. 23 ROP-KIK-28339-ISAW-1/2023 од 05.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Тозе Марковића бр. 23, на кат. парц. бр. 9583/1 к.о. Кикинда

19.09.2023

19.09.2023

124 Верица Вукосављев из Кикинде, ул. Немањина бр. 150 ROP-KIK-27295-ISAWHA-2/2023 од 15.09.2023 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Немањина бр. 150, на кат. парц. бр. 10259 к.о. Кикинда

19.09.2023

19.09.2023

125 ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта 12 и DOO “Hartopak” Kikinda, ул. Пут за пристаниште бб ROP-KIK-1258-ISAWA-10/2023 од 11.09.2023 на изградњи прикључног гасовода и МРС-Г160 за пословни објекат – производна хала, објекат број 2, у Кикинди у ул. Пут за пристаниште бб, на катастарској парцели бр. 20963/2 к.о. Кикинда

20.09.2023

20.09.2023

126 Гизела Месарош из Руског Села, ул. Фејеш Кларе бр. 38 ROP-KIK-28376-ISAW-1/2023 од 05.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Руском Селу, ул. Фејеш Кларе бр. 38, на кат. парц. бр. 3052 к.о. Руско Село

21.09.2023

21.09.2023

127 Зорица Удицки из Кикинде, ул. Партизанска бр. 2/22 ROP-KIK-26832-ISAW-2/2023 од 08.09.2023 на доградњи – проширењу постојећег стана тј претварање станарских остава у стамбени простор са припајањем стану број 22 у стамбеној згради са више станова, спратности П+4+Пот, у Кикинди, ул. Партизанска бр. 2, на катастарској парцели бр. 21815 к.о. Кикинда

22.09.2023

22.09.2023

128 Фодор Јожефa са пребивалиштем у Кикинди ул. Краљевића Марка број 141а и финансијерa „Аутоцентар Фодор“ са седиштем у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја број 110 ROP-KIK-7129-ISAW-12/2023 од 22.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације самоуслужне перионице П+0, Кикинда, Јована Јовановића Змаја број 108, на кат.парц.бр. 8581 к.о.Кикинда

25.09.2023

25.09.2023

129 Стевица Јевремов и Јелена Јевремов обоје из Кикинде, ул. Масарикова бр. 8 ROP-KIK-29085-ISAW-1/2023 од 11.09.2023 на инвестиционом одржавању породичне стамбене зграде спратности П+0, објекат број 1, у Кикинди, улица Масарикова бр. 22, на кат. парц. бр. 21876 к.о. Кикинда

26.09.2023

26.09.2023

130 Град Кикинда ROP-KIK-13847-ISAWHA-3/2023 од 13.09.2023 реконструкција улице Михајла Пупина, на деоници од улице Јована Јовановић Змаја до улице Светосавске, у Кикинди, на катастарским парцелама бр. 21820/1, 21624/1 и 21539 све к.о. Кикинда

26.09.2023

26.09.2023

131 Кормањош Андраш, Ново Милошево, Бориса Кидрича број 14 и Кормањош Тамара, Кикинда, Војводе Путника 209 ROP-KIK-29515-ISAW-1/2023 од 14.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+1, у Кикинди ул. Стевана Сремца број 57, на катастарској парцели број 5769 к.о. Кикинда

27.09.2023

27.09.2023

132 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46 ROP-KIK-39661-ISAW-19/2023 од 14.09.2023 изградња 20kV кабловског вода од СТС-10 „Иђош“ до МБТС (РП) НИС са СН блоком СФ-6 (власништво НИС ад Нови Сад), у Иђошу, на катастарским парцелама број 1459, 1480, 3995/1, 3995/2, 5065, 5236/1, 5057/2, 5236/2, 5237, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4044, 4045, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053 и 4085 све к.о. Иђош 28.09.2023

28.09.2023

133 Аутономне покрајине Војводина, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови Сад ROP-KIK-29506-ISAW-1/2023 од 14.09.2023 на енергетској санацији зграде Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда – ђачки интернат, објекат број 1, у Кикинди ул. Бранка Вујина број 13, на катастарској парцели број 2902/1 к.о. Кикинда

29.09.2023

29.09.2023

134 Наташа Марков и Марко Црвенков обоје из Мокрина, ул. Димитрија Туцовића бр. 8 ROP-KIK-30020-ISAW-1/2023 од 18.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Димитрија Туцовића бр. 8, на кат. парц. бр. 1702 к.о. Мокрин

02.10.2023

02.10.2023

135 Чедомир Цуцић из Кикинде, ул. Цара Душана број 173 ROP-KIK-30545-ISAW-1/2023 од 21.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди ул. Цара Душана број 173, на катастарској парцели број 5015 к.о. Кикинда

10.10.2023

10.10.2023

137 Браниславу Величков и Емилији Величков обоје из Кикинде, ул. Сувачарска бр. 14 ROP-KIK-28166-ISAWHA-2/2023 од 21.09.2023 радова на адаптацији и санацији стана број 2 у оквиру стамбеног објекта број 1 спратности П+0, у Кикинди ул. Светосавска бр. 29, на катастарској парцели број 6538 к.о. Кикинда

11.10.2023

11.10.2023

138 Пера Џајски из Башаида, ул. Светозара Милетића бр. 81 ROP-KIK-30889-ISAW-1/2023 од 24.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Башаиду, ул. Светозара Милетића бр. 81, на кат. парц. бр. 1178 к.о. Башаид

12.10.2023

12.10.2023

139 Сандра Мужунг из Кикинде, ул. Стрелиште бр. 108 ROP-KIK-30918-ISAW-1/2023 од 24.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Стрелиште бр. 108, на кат. парц. бр. 184 к.о. Кикинда

12.10.2023

12.10.2023

140 Сава Влајков из Башаида, ул. Светозара Милетића бр. 23 ROP-KIK-31431-ISAW-1/2023 од 27.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Башаиду, ул. Светозара Милетића бр. 23, на кат. парц. бр. 316 к.о. Башаид

16.10.2023

16.10.2023

141 Карољ Танди из Кикинде, ул. Србобранска бр. 35 ROP-KIK-33096-ISAW-1/2023 од 09.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Србобранска бр. 35, на кат. парц. бр. 10272 к.о. Кикинда

16.10.2023

16.10.2023

142 Милан Рељић из Нових Козараца, ул. Славка Родића бр. 68 ROP-KIK-31691-ISAW-1/2023 од 28.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног и помоћног објекта П+0 у Новим Козарцима ул. Славка Родића бр. 68, на кат. парц. бр. 758 к.о. Нови Козарци

17.10.2023

17.10.2023

143 Миливој и Славко Сивчев обојица из Кикинде ул. Мокрински друм број 14 ROP-KIK-34005-ISAW-1/2023 од 13.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+1, у Кикинди ул. Мокрински друм број 14, на катастарској парцели број 18808/2 к.о. Кикинда

17.10.2023

17.10.2023

144 Јефтан Ђукић из Кикинде, ул. Војводе Мишића бр. 92 ROP-KIK-34180-ISAW-1/2023 од 15.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде број 3, спратности П+0 у Кикинди, ул. Војводе Мишића бр. 92, на кат. парц. бр. 6730 к.о. Кикинда

18.10.2023

18.10.2023

145 Иван Тутурилов из Кикинде улица Фејеш Кларе број 36 ROP-KIK-34416-ISAW-1/2023 од 17.10.2023 за изградњу стаје за краве (категорија „Б“, класификациони број 127112) у Кикинди, потес Кинђа-Водице, на катастарској парцели број 10449 к.о. Кикинда

18.10.2023

18.10.2023

146 Татјана и Миша Тановић обоје из Кикинде, ул. Иве Андрића број 8 ROP-KIK-27989-ISAW-3/2023 од 11.10.2023 на изградњи прикључка на уличну мрежу водовода са парцеле 21820/1 к.о.Кикинда, на кат. парцели бр. 8868/1 к.о. Кикинда, породичне стамбене зграде П+1 – Објекат број 1, у Кикинди, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 47а

19.10.2023

19.10.2023

147 „Zoppas industries Serb“ д.о.о. Кикинда, ул. Зрењанински пут бр. 6 ROP-KIK-18292-ISAWHA-3/2023 од 29.09.2023 изградња инсталација аргона и варигона, у Кикинди ул. Зрењанински пут бр. 6, на катастарској парцели број 21714 к.о. Кикинда 19.10.2023

19.10.2023

148 Мироје Зекоња из Кикинде, ул. Стерије Поповића бр. 67 ROP-KIK-34591-ISAW-1/2023 од 17.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде број 1, спратности П+0 у Кикинди, ул. Стерије Поповића бр. 67, на кат. парц. бр. 8057/2 к.о. Кикинда

23.10.2023

23.10.2023

149 Коса Радујко из Накова, ул. Славка Родића број 27а ROP-KIK-29759-ISAW-2/2023 од 13.10.2023 на изградњи прикључка на уличну водоводну мрежу са парцеле 1529 к.о. Наково, на кат. парцели бр. 1140 к.о. Наково, породичне стамбене зграде П+0 – Објекат број 1, у Накову, ул. Славка Родића бр. 27а

23.10.2023

23.10.2023

150 Мануел Николић из Кикинде, ул. Саве Липованов бр. 30 ROP-KIK-31819-ISAW-1/2023 од 29.09.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Саве Липованов бр. 30, на кат. парц. бр. 21827/2 к.о. Кикинда

24.10.2023

24.10.2023

151 Душко Шибул из Кикинде, ул. Његошева бр. 74 ROP-KIK-31948-ISAW-1/2023 од 01.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Под+П+Пк у Кикинди, ул. Његошева бр. 72, на кат. парц. бр. 8728 к.о. Кикинда

26.10.2023

26.10.2023

152 Милка и Југослав Гужвањ обоје из Кикинде, ул. Моравска бр. 19 ROP-KIK-32026-ISAW-1/2023 од 02.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Моравска бр. 19, на кат. парц. бр. 8174 к.о. Кикинда

26.10.2023

26.10.2023

153 СЗР „СУПЕР“ Глишић Пера пр, Трг српских добровољаца бр. 4, из Кикинде ROP-KIK-21390-ISAW-4/2023 од 24.10.2023 на реконструкцији, претварање таванског простора у пословни објекта бр. 1 и 2 и промена намене објекта бр. 2, у ул. ветосавска бр. 40 у Кикинди, на кат. парц. бр. 6504 к.о. Кикинда

27.10.2023

27.10.2023

154 Витомир Мањулов из Кикинде, ул. Његошева бр. 94 ROP-KIK-32777-ISAW-1/2023 од 05.10.2023. на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Његошева бр. 88, на кат. парц. бр. 9917/3 к.о. Кикинда

27.10.2023

27.10.2023

155 Јафа“ фабрика бисквита Црвенка, из Црвенке, Ул. Маршала Тита број 245 ROP-KIK-19104-ISAW-4/2023 од 13.10.2023 на адаптација, реконструкција и промена намене I спрата постојеће зграде број 11 прехрамбене индустрије и производње пића у производну халу за монтажу каблова у улици Николе Тесле, на кат. парц. 1773 к.о. Кикинда

30.10.2023

30.10.2023

156 Магда Грађин из Мокрина, ул. Васе Стајића бр. 66, стан „Б“ ROP-KIK-36057-ISAW-1/2023 од 26.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде број 2, стан „Б“ спратности П+0 у Мокрину, ул. Васе Стајића бр. 66, на кат. парц. бр. 2127 к.о. Мокрин

31.10.2023

31.10.2023

157 Зоран Павлов из Кикинде, ул. Николе Алексића бр. 30 ROP-KIK-32897-ISAW-1/2023 од 06.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Николе Алексића бр. 30, на кат. парц. бр. 9735/3 к.о. Кикинда

31.10.2023

31.10.2023

158 „NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 ROP-KIK-39661-ISAWA-22/2023 од 10.10.2023 на изградњи прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС-2 Иђош снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, у Иђошу, потес Крстак, Ширина и Лудош, на катастарским парцелама бр. 4085, 5237,...4033/2 и 4033/1 све к.о. Иђош

31.10.2023

31.10.2023

159 Александар Берчек из Мокрина, ул. Васе Стајића број 112 А ROP-KIK-33211-ISAW-1/2023 од 09.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+1, у Кикинди, ул. Бранка Радичевића број 42А, на катастарској парцели број 4054 к.о. Кикинда

01.11.2023

01.11.2023

160 Миодраг Ђорђевић из Баноштора, ул. Светозара Марковића број 100 ROP-KIK-33442-ISAW-1/2023 од 10.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди, ул. Саве Текелије број 62, на катастарској парцели број 9193 к.о. Кикинда

01.11.2023

01.11.2023

161 DOO “GIGRAPHIX“, Kikinda, ул. Милоша Великог број 85 ROP-KIK-29953-ISAWHA-2/2023 од 31.10.2023 уградња система дојаве од пожара у делу објекта број 1 - зграда осталих индустријских делатности-производна хала са сан.чвором, у Кикинди у ул.Милоша Великог број 85, на катастарској парцели број 9528 к.о.Кикинди

01.11.2023

01.11.2023

162 Антал Рењи из Кикинде, ул. Србобранска бр. 88, и Ангела Рењи из Кикинде, ул. Кумановска бр. 73 ROP-KIK-33005-ISAW-1/2023 од 07.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Кумановска бр. 73, на кат. парц. бр. 3452 к.о. Кикинда

02.11.2023

02.11.2023

163 Ђерђ Балташик и Гордана Балташик обоје из Кикинде, ул. Николе Француског бр. 130 ROP-KIK-33051-ISAW-1/2023 од 08.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Николе Француског бр. 130, на кат. парц. бр. 8039 к.о. Кикинда

02.11.2023

02.11.2023

164 NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 ROP-KIK-39661-ISAWA-23/2023 од 18.10.2023 радова на изградњи монтажно-бетонске трафостанице МБТС „Иђош“ снаге 1x1000(max 2x1000)kVA, 20/0,4kV – друга фаза, у Иђошу, потес Крстак, на катастарској парцели бр. 4085 к.о. Иђош

06.11.2023

06.11.2023

165 Игор Кнежев из Мокрина, ул. Арсенија Трећег Чарнојевића бр. 27 ROP-KIK-37422-ISAW-1/2023 од 08.11.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде и помоћне зграде, у Мокрину, ул. Арсенија Трећег Чарнојевића бр. 27, на кат. парц. бр. 588 к.о. Мокрин

08.11.2023

08.11.2023

166 Маријa и Драган Туцаков обоје из Мокрина, Иве Лоле Рибара број 33 ROP-KIK-35528-ISAW-1/2023 од 24.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Иве Лоле Рибра број 33, на катастарској парцели број 2542 к.о.Мокрин

08.11.2023

08.11.2023

167 Игор Кнежев из Мокрина, ул. Арсенија Трећег Чарнојевића бр. 27 ROP-KIK-37422-ISAW-1/2023 од 08.11.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде и помоћне зграде, у Мокрину, ул. Арсенија Трећег Чарнојевића бр. 27, на кат. парц. бр. 588 к.о. Мокрин

08.11.2023

08.11.2023

168 Бранислав Бешлин из Кикинде, ул. Јоргована бр. 13 ROP-KIK-30919-ISAWHA-2/2023 од 09.11.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Стрелиште бр. 26Г, на кат. парц. бр. 233/5 к.о. Кикинда

14.11.2023

14.11.2023

169 Верица Лунгулов из Кикинде, ул. Фејеш Кларе бр. 96А ROP-KIK-36164-ISAW-1/2023 од 27.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+Пк у Кикинди, ул. Фејеш Кларе бр. 96А, на кат. парц. бр. 546 к.о. Кикинда

14.11.2023

14.11.2023

170 Бранислав Пејић из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 109 ROP-KIK-36251-ISAW-1/2023 од 28.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Башаиду ул. Раше Лазаревића бр. 109, на кат. парц. бр. 1363 к.о. Башаид

14.11.2023

14.11.2023

171 Миодраг Ђорђевић из Кикинде, ул. Саве Текелије бр. 62 ROP-KIK-36468-ISAW-1/2023 од 30.10.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Саве Текелије бр. 62, на кат. парц. бр. 9193 к.о. Кикинда

17.11.2023

17.11.2023

172 Град Кикинда са седиштем у Кикинди ул. Трг српских добровољаца број 12 ROP-KIK-35565-ISAW-1/2023 од 24.10.2023 изградња унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат број 1 на катастарској парцели број 3018/2 и објекат број 1 на катастарској парцели број 3251/2 к.о.Кикинда, објекти Ватрогасног Дома у Кикинди у ул, Марка Краљевића број 4

20.11.2023

20.11.2023

173 Младен Јолић из Мокрина, ул. Иве Лоле Рибара бр. 65 ROP-KIK-35905-ISAW-1/2023 од 25.10.2023 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде у Мокрину, ул. Иве Лоле Рибара број бр. 65, на кат. парц. бр. 2783 к.о. Мокрин 20.11.2023

20.11.2023

174 Иван Марков из Кикинде, Немањина број 174 ROP-KIK-36893-ISAWHA-2/2023 од 17.11.2023 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул.Немањина, на кат. парц. бр. 10283/1 к.о. Кикинда 20.11.2023

20.11.2023

175 A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd-Novi Beograd ROP-KIK-20631-ISAWHA-3/2023 од 31.10.2023 изградња радио базне станице на локацији „НС2542_02КИ_Нови Козарци“, у Новим Козарцима, на кат. парцели бр. 570 к.о. Нови Козарци 21.11.2023

21.11.2023

176 Живан Јолић из Мокрина, ул. Светог Саве бр. 119 ROP-KIK-36071-ISAW-1/2023 од 26.10.2023 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде у Мокрину, ул. Светог Саве бр. 119, на кат. парц. бр. 2196 к.о. Мокрин

22.11.2023

22.11.2023

177 Атила Шебек и Агота Шебек обоје из Сајана, ул. Велика број 126 ROP-KIK-36469-ISAW-1/2023 од 30.10.2023 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Сајану ул. Велика бр. 126, на кат. парц. бр. 631 к.о. Сајан 22.11.2023

22.11.2023

178 Јудит Тизоцки из Сајана ул. Велика бр. 147, и Ева Боруш из Минхена, Langbirgener str. 15, Република Немачка ROP-KIK-36552-ISAW-1/2023 од 30.10.2023 изградња помоћног објекта спратности П+0, у Сајану, улица Велика бр. 147, на катастарској парцели број 797 к.о. Сајан 24.11.2023

24.11.2023

179 Радован Сараволац из Кикинде улица Вука Караџића број 22 ROP-KIK-38665-ISAW-1/2023 од 13.11.2023 изградња помоћне зграде спратности П+0 (категорија „А“, класификациони број 111011) у Кикинди, улица Вука Караџића бр. 22, на катастарској парцели број 21758 к.о. Кикинда 24.11.2023

24.11.2023

180 Лазо Стипановић из Сајана, ул. Иве Андрића бр. 60 ROP-KIK-32984-ISAWHA-2/2023 од 16.11.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Сајану, ул. Иве Андрића бр. 54, на кат. парц. бр. 493 к.о. Сајан

28.11.2023

28.11.2023

181 Љубица Марјанов из Мокрина ул. Маркових број 48 ROP-KIK-38350-ISAW-1/2023 од 10.11.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде, у Мокрину, ул. Марових бр. 48, на кат. парц. бр. 1017 к.о. Мокрин

28.11.2023

28.11.2023

182 Град Кикинда са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12 ROP-KIK-40197-ISAW-1/2023 од 24.11.2023 на реконструкцији, доградњи унутрашње гасне инсталације административне зграде објекат број 1, у Банатском Великом Селу, на катастарској парцели број 983 к.о. Банатско Велико Село

29.11.2023

29.11.2023

183 Лаци Стојков из Кикинде, ул. Марка Краљевића бр. 112 ROP-KIK-37673-ISAW-1/2023 од 06.11.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Марка Краљевића бр. 112, на кат. парц. бр. 7231 к.о. Кикинда

29.11.2023

29.11.2023

184 „Кипетрол“ д.о.о. Башаид са седиштем у Башаиду, ул. Торђански пут бб ROP-KIK-5041-ISAWHA-5/2023 од 01.11.2023 за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи компактно бетонске трансформаторске станице КБТС „Кипетрол фарма 2“ са СН кабелом 20 kV, у Башаиду, потес Парлог, Мало Иље и Излаз, на кат. парцелама бр. 9320/1, 11092/2 и 9306 све к.о. Башаид

06.12.2023

06.12.2023

185 Телеком Србија АД, Београд, Таковска бр. 2, Београд и финасијер RC Europe RSB d.o.o. Beograd – Novi Beograd ROP-KIK-34531-ISAW-2/2023 од 05.12.2023 на реконструкцији и измештање телекомуникационих инсталација у зони изградње пословног објекта на углу улица Михајла Пупина и Јована Јовановића Змаја у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10117/1, 21624/1, 21820/1 и 21846 к.о. Кикинда

07.12.2023

07.12.2023

186 Радован Сараволац из Кикинде улица Вука Караџића број 22 ROP-KIK-38665-ISAWHA-2/2023 од 28.11.2023 изградња помоћне зграде спратности П+0 (категорија „А“, класификациони број 111011) у Кикинди, улица Вука Караџића бр. 22, на катастарској парцели број 21758 к.о. Кикинда

08.12.2023

08.12.2023

187 Лазо и Драгана Стипановић обоје из Сајана, ул. Иве Андрића бр. 60 ROP-KIK-40289-ISAW-1/2023 од 26.11.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде у Сајану, ул. Иве Андрића бр. 60, на кат. парц. бр. 495 к.о. Сајан

11.12.2023

11.12.2023

188 Мирко Брканлић, Кикинда, Ивана Јакшића број 102 ROP-KIK-40276-ISAWHA-2/2023 од 06.12.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+1 у Кикинди, ул.Ивана Јакшића број 102а на кат. парц. бр. 7907/17 к.о. Кикинда

12.12.2023

12.12.2023

189 Средоје Бакић из Кикинде, ул. Жарка Зрењанина број 5Б ROP-KIK-39407-ISAW-1/2023 од 19.11.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+1 у Кикинди, ул. Жарка Зрењанина број 5Б, на кат. парц. бр. 6685 к.о. Кикинда

15.12.2023

15.12.2023

190 Бранислава Мартинов, Кикинда, Генерала Драпшина 77 и Блаженка Павловић, Нови Сад, Шафарикова 33 ROP-KIK-40003-ISAW-1/2023 од 23.11.2023 на енергетској санацији породичне стамбене зграде објекат број 1, у Кикинди ул. Генерала Драпшина број 77, на катастарској парцели број 4675 к.о. Кикинда

19.12.2023

19.12.2023

191 “Subotički” doo Kikinda, Партизанска број 11 ROP-KIK-42515-ISAWHA-2/2023 од 19.12.2023 на изградњи објекта за смештај пољопривредне механизације и интерне саобраћајнице у Кикинди, потес Град, на катастарској парцели број 21270 к.о.Кикинда

20.12.2023

20.12.2023

192 Техничка школа Кикинда из Кикинде ул. Светосавска број 55 ROP-KIK-35729-ISAW-2/2023 од 13.12.2023 на изградњи хидрантске мреже за гашење пожара за потребе Техничке школе у Кикинди, ул. Светосавска бр. 55, на катастарским парцелама бр. 8470/2 и 8472 к.о. Кикинда

21.12.2023

21.12.2023

193 Средоје Бакић из Кикинде, ул. Жарка Зрењанина број 5Б ROP-KIK-39407-ISAWHA-2/2023 од 19.12.2023 за извођење радова у поступку обједињене процедуре, на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Жарка Зрењанина број 5Б, на кат. парц. бр. 6685 к.о. Кикинда

21.12.2023

21.12.2023

194 Нандор Сабо и Ана Сабо обоје из Кикинде, ул. Стевана Синђелића број 117 ROP-KIK-39508-ISAWHA-2/2023 од 18.12.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди, ул. Јована Поповића број 20, на кат. парц. бр. 1687 к.о. Кикинда

26.12.2023

26.12.2023

195 „Топола“ д.о.о. Банатска Топола ул. Кикиндска бр. 25 ROP-KIK-1730-ISAWHA-3/2023 од 24.11.2023 за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи истражно – експлоатационог бунара Б2/22, са повезним цевоводом, у Банатској Тополи, на катастарској парцели бр. 2895 к.о. Банатска Топола

26.12.2023

26.12.2023

196 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-20480-ISAW-3/2023 од 25.12.2023 на реконструкцији простора око Српске православне цркве на Тргу српских добровољаца у Кикинди, на кат. парц. бр. 4596 и делу кат. парц. бр. 4597/1 к.о. Кикинда

26.12.2023

26.12.2023

197 "Кипетрол“ д.о.о. Башаид са седиштем у Башаиду у ул. Торђански пут бб ROP-KIK-21070-ISAWAH-5/2023 од 21.12.2023 на изградњи помоћног објекта, спратности П+0, у Башаиду у ул. Војвођанса број 58, на катастарској парцели број 747 к.о.Башаид

27.12.2023

27.12.2023

198 Љиљане Закић из Кикинде ул. Албертова бр. 67 ROP-KIK-43378-ISAW-1/2023 од 22.12.2023 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде означене бројем 1, спратности П+0, у Кикинди ул. Албертова бр. 67, на катастарској парцели бр. 7098/1 к.о. Кикинда

28.12.2023

28.12.2023

199 Бранко Терзин из Кикинде улица Николе Француског број 84 ROP-KIK-34071-ISAWHA-2/2023 од 03.12.2023 на изградњи зграде за смештај пољопривредних машина и алата (категорија „А“, класификациони број 127141) у Кикинди, потес Водице, на катастарској парцели број 16715 к.о. Кикинда

28.12.2023

28.12.2023

200 Финансијер Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, у име инвеститора Јавно предузеће „Путеви Србије“ из Београда, ул. Булевар краља Александра бр. 282 ROP-KIK-38974-ISAW-2/2023 од 23.12.2023 реконструкција раскрснице улице Дистричке (државни пут IB реда број 15 на стационажи 163+321,00) и улице Семлачке (државни пут IIА реда број 104 на стационажи 51+793,00), у Кикинди, на катастарским парцелама бр. 21546/1, 21578/1, 18844/12, 21564 и 21547 све к.о. Кикинда

16.01.2024

16.01.2024

 

 

2022. година

 

Редни број

Заведен под бројем ЦЕОП у АПР

Подносиоц захтева инвенститор и финансијер

Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта

Датум издавања
Датум објаве

 1

 ROP-KIK-46717-ISAW-1/2021 од 30.12.2021

 Тибор и Слађана Калочањ обоје из Кикинде, ул. Стевана Синђелића бр. 87

 УГИ стамб. обј. П+0 у Кикинди ул. С.Синђелића бр. 87, к.п. 20569/2

 06.01.2022

06.01.2022

2 ROP-KIK-64-ISAW-1/2022 од 04.01.2022 Карољ Месарош из Кикинде, ул. Сутјеска бр. 201А, на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+1 у Кикинди ул. Сутјеска бр. 201а, на катастарској парцели
бр. 7777/2 к.о. Кикинда

10.01.2022

10.01.2022

3 ROP-KIK-148-ISAW-1/2022 од 05.01.2021 Тања Никшић из Кикинде, ул. Цара Душана бр. 165 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Цара Душана бр. 165, на катастарској парцели бр. 5031 к.о. Кикинда

11.01.2022

11.01.2022

4 ROP-KIK-38573-ISAW-2/2022 од 14.01.2022 Дејана Бабић из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића бр. 186А изградња прикључка на водоводну мрежу стамбеног објекта По+П+1 у Кикинди ул. Ђуре Јакшића бр. 186А, на катастарској парцели бр. 21747/2 к.о. Кикинда

18.01.2022

18.01.2022

5 ROP-KIK-873-ISAW-1/2022 од 15.01.2022 Зоран Бројчић из Иђоша, ул. Косте Кљајића бр. 24 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0 у Иђошу ул. Косте Кљајића бр. 24, на катастарској парцели бр. 204 к.о. Иђош

20.01.2022

20.01.2022

6 ROP-KIK-2518-ISAW-1/2022 од 01.02.2022 Основна музичка школа "Слободан Малбашки" Кикинда, ул Светосавска бр. 19 Инвестиционо одржавање учионица музичке школе у Кикинди, к.п. 6525 к.о. Кикинда

07.02.2022

07.02.2022

7 ROP-KIK-3249-ISAW-1/2022 од 07.02.2022 Град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 инвестиционо одржавање зграде бр. 2 у вртићу Пчелица у Кикинди ул. Димитрија Туцовића бр. 55 кат.парц. 3690 к.о. Кикинда

09.02.2022

09.02.2022

8 ROP-KIK-3611-ISAW-1/2022 од 09.02.2022 Имре Лазар из Руског Села, ул. Братства и јединства бр. 243 унутрашња гасна инсталација стамбеног објекта П+0 у Руском Селу ул Братства и јединства бр. 243, кат.парц. 2837 к.о. Руско Село

10.02.2022

10.02.2022

9 ROP-KIK-4014-ISAW-1/2022 од 14.02.2022 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46 на инвестиционом одржавању НН мреже у Винцаиду, на кат. парц. бр. 3664 к.о. Банатска Топола

18.02.2022

18.02.2022

10 ROP-KIK-3790-ISAW-1/2022 од 10.02.2022 Основнa школa „Јован Поповић“ из Кикинде, ул. Краља Петра Првог бр. 63 на санацији зграде основног образовања - кухиња и трпезарија са продуженим боравком, спратности П+0, у Кикинди ул. Краља Петра I бр. 61, на кат.парц.бр.4528, КО Кикинда

21.02.2022

21.02.2022

11 ROP-KIK-3791-ISAW-1/2022 од 10.02.2022 Основнa школa „Јован Поповић“ из Кикинде, ул. Краља Петра Првог бр. 63 на санацији помоћног објекта – кабинет за техничко и информатичко образовање, спратности П+0, у Кикинди ул. Краља Петра I бр. 61, на кат.парц.бр.4528, КО Кикинда

21.02.2022

21.02.2022

12 ROP-KIK-4205-ISAW-1/2022 од 16.02.2022 Перин Стеван и Стојана обоје из Башаида, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 31 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Башаид ул. Јована Јовановића Змаја бр. 31, на катастарској парцели бр. 267 к.о. Башаид

23.02.2022

23.02.2022

13 ROP-KIK-4682-ISAW-1/2022 од 21.02.2022 Предраг Рацков из Кикинде, ул. Браће Суботички бр. 29 на инвестиционом одржавању дела стана бр. 12 у стамбеној згради за заједничко становање у Кикинди, ул. Петефи Шандора бр. 6, на кат. парц. бр. 10084/7 к.о. Кикинда

24.02.2022

24.02.2022

14 ROP-KIK-41840-ISAW-3/2022 од 23.02.2022 „Дом здравља Кикинда“, ул. Краља Петра Првог бр. 106, из Кикинде за реконструкцију, промену намене, претварање таванског простора у објекат здравствене заштите и енергетска санација објекта бр. 3, у ул. Краља Петра I бр. 77-79, на кат. парц. бр. 2496 к.о. Кикинда

28.02.2022

28.02.2022

15 ROP-KIK-5822-ISAW-1/2022 од 01.03.2022 Драгана Крнић из Кикинде, ул. Дистричка бр. 9 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбене зграде за колективно становање П+2, стан број 7, на другом спрату, у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја 83а, на кат.парц.бр. 8704к.о.Кикинда

07.03.2022

07.03.2022

16 ROP-KIK-7395-ISAW-1/2022 од 14.03.2022 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању помоћног објекта број 1 - спортски објекат, просторије ФК Црвена Звезда, категорија објекта „В“, класификационог броја 126500 на кат. парц.бр. 2039 к.о.Руско Село.

16.03.2022

16.03.2022

17 ROP-KIK-7500-ISAW-1/2022 од 14.03.2022 Киш Антал ул. Стерије Поповића бр. 170а на реконструкцији крова стамбене зграде, означенa бројем 1, спратности П+1, категорије „А“, класификационог броја 111011, површине објекта у основи 95m2.

16.03.2022

16.03.2022

18 ROP-KIK-4057-ISAWHA-2/2022 од 19.03.2022 Зоран Чавић из Кикинде, ул. Србобранска бр. 32 унутрашња гасна инсталација стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Србобранска бр. 32, у Кикинди, на кат. парц. бр. 8137 к.о. Кикинда

23.03.2022

23.03.2022

19 ROP-KIK-2506-ISAW-2/2022 од 25.03.2022 Град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 изградња фекалне канализације у Кикинди, део ул. Стевана Синђелића, к.п. 21629/8 к.о. Кикинда

30.03.2022

30.03.2022

20 ROP-KIK-2520-ISAW-2/2022 од 25.03.2022 Град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 изградња прикључка фекалне канализације за дечије позориштанце "Лане" у Кикинди, ул. Краља Петра Првог бр. 42, кат.парц. бр. 4646 и 21540 к.о. Кикинда 30.03.2022

30.03.2022

21 ROP-KIK-43303-ISAW-2/2022 од 30.03.2022 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46 Кабловски водови 10(20)kV, 04kV и ТС "ЗОНА"
10(20)/0,4kV у Кикинди, на катастарским
парцелама број 21721/5 и 21721/11 К.О. Кикинда

31.03.2022

31.03.2022

22 ROP-KIK-6193-ISAW-4/2022 од 04.04.2022 „SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111 на изградњи надземних самоносивих КДС водова за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Кикинда, у насељу Наково, на катастарским парцелама број 1513, 1514/1, 1514/2,..1515 и 1526 све к.о. Наково

07.04.2022

07.04.2022

23 ROP-KIK-10387-ISAW-1/2022 од 05.04.2022 Славица Јолић из Кикинде ул. Партизанска бр. 2Е/20 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта број 2, спратности П+1, у Кикинди у ул. Тозе Марковића бр. 82, на кат.парц.бр. 9812 к.о.Кикинда

11.04.2022

11.04.2022

24 ROP-KIK-10422-ISAW-1/2022 од 05.04.2022 Александар Свирчев из Иђоша, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 31 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Иђошу ул. Јована Јовановића Змаја бр. 31, на катастарској парцели бр. 877 к.о. Иђош

11.04.2022

11.04.2022

25 ROP-KIK-10938-ISAW-1/2022 од 08.04.2022 Радивој Лагинџин из Иђоша, ул. Вука Караџића бр. 9 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Димитрије Туцовића бр. 65, на катастарској парцели бр. 3681/1 к.о. Кикинда

14.04.2022

14.04.2022

26 ROP-KIK-10940-ISAW-1/2022 од 09.04.2022 Иштван и Маргит Лудањи обоје из Кикинде, ул. Марка Краљевића бр. 126 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног
објекта П+Пот у Кикинди ул. Краљевића Марка бр. 126, на катастарској парцели бр. 7244 к.о. Кикинда

14.04.2022

14.04.2022

27 ROP-KIK-10964-ISAW-1/2022 од 09.04.2022 Сања Фаркаш из Кикинде, ул. Синђелићево сокаче бр. 14 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Синђелићево сокаче бр. 14, на катастарској парцели бр. 20766/7 к.о. Кикинда

15.04.2022

15.04.2022

28 ROP-KIK-10967-ISAW-1/2022 od 09.04.2022 Розалија Шошић из Кикинде, ул. Милоша Црњансог бр. 16 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Милоша Црњанског бр. 16, на катастарској парцели бр. 3189/1 к.о. Кикинда

15.04.2022

15.04.2022

29 ROP-KIK-10982-ISAW-1/2022 10.04.2022 Богдан Попов из Кикинде, ул. Његошева бр. 160 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Његошева бр. 160, на катастарској парцели бр. 20079 к.о. Кикинда

15.04.2022

15.04.2022

30 ROP-KIK-11151-ISAW-1/2022 од 11.04.2022 Јово и Радмила Росић обоје из Кикинде, ул. Краља Петра Првог бр. 101 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Краља Петра Првог бр. 101, стан број 2, на катастарској парцели бр. 2462/1 к.о. Кикинда

18.04.2022

18.04.2022

31 ROP-KIK-11737-ISAW-1/2022 од 15.04.2022 „Petrol“ Д.о.о. Београд, ул. Омладинских бригада бр. 88-90 рекострукцији унутрашње гасне инсталације у оквиру безинске станице – перионица, објекат означен под редним бројем 14, у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја бр. 25-27, на катастарској парцели бр. 8835 к.о. Кикинда

26.04.2022

26.04.2022

32 ROP-KIK-12397-ISAW-1/2022 од 20.04.2022 Имре Бездан из Сајана, ул. Петефи Шандора бр. 86 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0, означен бројем 1 и помоћни објекат означен бројем 3 у Сајану ул. Ади Ендре бр. 86, на катастарској парцели бр. 323 к.о. Сајан

29.04.2022

29.04.2022

33 ROP-KIK-12401-ISAW-1/2022 од 20.04.2022 Вера Тркуља из Кикинде, ул. Браће Богарошки бр. 216 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинда у ул. Браће Богарошки бр. 216, на катастарској парцели бр. 2058 к.о. Кикинда

29.04.2022

29.04.2022

34 ROP-KIK-12631-ISAW-1/2022 од 23.04.2022 Горан Рац из Мокрина, ул. Димитрије Туцовића бр. 21 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Мокрину ул. Димитрије Туцовића бр. 21, на катастарској парцели бр. 1820 к.о.Мокрин

04.05.2022

04.05.2022

35 ROP-KIK-12643-ISAW-1/2022 од 24.04.2022 Андор Лајош из Банатске Тополе, ул. Београдска бр. 15 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Банатској Тополи ул. Београдска бр. 15, на катастарској парцели бр. 388 к.о. Банатска Топола

04.05.2022

04.05.2022

36 ROP-KIK-5047-ISAW-2/2022 од 26.04.2022 „Мокрин“ д.о.о. Мокрин, улица Жарка Зрењанина број 90 за извођење радова на изградњи стубне трафостанице СТС 20/0,4kV, 400kVA „Мокрин“, са подземним-надземним
20kV водом од СТС до ВН мерног склопа на новом ЧРС, у Мокрину, на катастарској парцели 16609 к.о. Мокрин

04.05.2022

04.05.2022

37 ROP-KIK-13099-ISAW-1/2022 од 28.04.2022 Јелена Јеринкић из Кикинде, ул. Михајла Пупина бр. 64 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Михајла Пупина бр. 64, на катастарској парцели бр. 20414/2 к.о. Кикинда

09.05.2022

09.05.2022

38 ROP-KIK-12409-ISAWHA-2/2022 од 30.04.2022 Зоран Сабо из Мокрина, ул. Нова бр. 29 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Мокрину, ул. Нова бр.29, на кат. парц. бр. 3925 к.о. Мокрин

09.05.2022

09.05.2022

39 ROP-KIK-13339-ISAW-1/2022 од 02.05.2022 Милош Матејин из Кикинде ул. Јована Јовановић Змаја 51 Изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+1 у Кикинди у ул. Јована Јовановић Змаја бр. 51, на катастарској парцели бр. 8881 к.о. Кикинда

09.05.2022

09.05.2022

40 ROP-KIK-13340-ISAW-1/2022 од 04.05.2022 Слађан Миленковић из Кикинде, ул. Кумановска бр. 112 Изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди у ул. Кумановска бр. 112А, на катастарској парцели бр. 3344/2 к.о. Кикинда

10.05.2022

10.05.2022

41 ROP-KIK-6642-ISAW-2/2022 од 06.05.2022 Град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Кикинди, у делу улице Мокрински друм, део од ул. Дистричке до краја улице

11.05.2022

11.05.2022

42 ROP-KIK-13883-ISAW-1/2022 од 08.05.2022 'Тамара Танацков са местом пребивалишта у Немачкој ул. Jurgensenstrabe 32, 72074 Tubingen на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди ул. Генерала Драпшина бр. 35, на катастарској парцели бр. 4629 к.о. Кикинда

12.05.2022

12.05.2022

43 ROP-KIK-13384-ISAWHA-2/2022 od 13.05.202 Далибор Грујић из Башаида, ул. Бранка Радичевића бр. 70 изградња унутрашње гасне инсталације стамбено пословног објекта П+0 у Кикинди у ул. Милоша Остојина бр. 50А, на катастарској парцели бр. 8871/2 к.о. Кикинда

13.05.2022

13.05.2022

44 ROP-KIK-10957-ISAWHA-2/2022 од 12.05.2022 Вера и Јела Предојев, обоје из Сенте, ул. Батинска бр. 2/1 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Албертова бр.193, у Кикинди, на кат. парц. бр. 7615 к.о. Кикинда

18.05.2022

18.05.2022

45 ROP-KIK-14690-ISAW-1/2022 од 15.05.2022 Цветко Попћирић из Башаида, ул. Николе Тесле бр. 35 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног
објекта П+0 у Башаиду, ул. Николе Тесле бр. 35, на кат. парц. бр. 740 к.о. Башаид

20.05.2022

20.05.2022

46 ROP-KIK-12640-ISAWHA-2/2022 од 16.05.2022 Лазар Татић из Мокрина, ул. Светог Саве бр. 153 на изградњи унутрашње гасне инсталације за објекат спратности П+0 у Мокрину, ул. Светог Саве бр. 153, на кат. парц. бр. 584 к.о. Мокрин

23.05.2022

23.05.2022

47 ROP-KIK-14925-ISAW-1/2022 од 17.05.2022 JЕДИНСТВО“ д.о.о. Кикинда, Башаидски друм бб на изградњи економског - пољопривредног објекта за одгој и тов свиња, спратности П+0, у Кикинди ул. Наковачки друм бб, на кат. парц. бр. 12411/1 к.о. Кикинда

24.05.2022

24.05.2022

48 ROP-KIK-15495-ISAW-1/2022 од 20.05.2022 Соња Хенц Бихлер из Кикинде, ул. Немањина бр. 190 промена намене без извођења радова, на претварању пословног простора број 107 Ђ у стамбени простор-гарсоњеру, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, спратности П+4+Пк, објекат број 8, у Кикинди ул. Светосавска бр. 107, улаз 107 Ђ, на кат. парц. бр. 10117/1 к.о. Кикинда 26.05.2022

26.05.2022

49 ROP-KIK-15530-ISAW-1/2022 од 21.05.2022 Ненад Мијуц из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 173 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+Пот, у Кикинди, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 173, на кат. парц. бр. 10041 к.о. Кикинда

27.05.2022

27.05.2022

50 ROP-KIK-15547-ISAW-1/2022 од 22.05.2022 Весни Зарин из Српског Итебеја, ул. Светозара Марковића бр. 134 на инвестиционом одржавању кровног покривача стамбене зграде, спратности П+0, означена бројем 1, на катастарској парцели број 7649/2 к.о.Кикинда, ул. Уроша Предића бр. 16

27.05.2022

27.05.2022

51 ROP-KIK-11621-ISAWHA-2/2022 од 21.05.2022 Радојка Француски из Кикинде, ул. Браће Татић бр. 51 на изградњи помоћног објекта спратности П+0 у Кикинди ул. Браће Татић бр. 51, на кат. парц. бр. 6576
к.о. Кикинда

27.05.2022

27.05.2022

52 ROP-KIK-15595-ISAW-1/2022 од 23.05.2022 Нада Коларов из Новог Сада, ул. Војводе Шупљикца бр. 6/16 на изградњи економског објекта, спратности П+0, бруто површина 293,00m2, висина објектa у слемену 6,15m, у Иђошу ул. Николе Француског бр. 84, на кат. парц. бр. 5273 к.о. Кикинда

30.05.2022

30.05.2022

53 ROP-KIK-16692-ISAW-1/2022 дана 31.05.2022. Огњен Марић из Кикинде, ул. Саве Ковачевића бр. 3, за извођење радова на инвестиционом одржавању породичне стамбене зграде спратности П+0, објекат број 1 у Кикинди, ул. Саве Ковачевића бр. 3, на кат. парц. бр. 7675/48 к.о. Кикинда,

01.06.2022

01.06.2022

54 ROP-KIK-15786-ISAWHA-2/2022 од 02.06.2022 Илона Сакал из Кикинде, ул. Хајдук Вељкова бр. 74 изградња унутрашње
гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Хајдук Вељкова бр. 74, на
катастарској парцели бр. 4330 к.о. Кикинда
06.06.2022

06.06.2022

55 ROP-KIK-16976-ISAW-1/2022 од 02.06.2022 Ђока Раду из Кикинде, ул. Стевана Сремца 181 изградња унутрашње
гасне инсталације стамбеног објекта П+1 у Кикинди ул. Стевана Сремца бр. 181, на
катастарској парцели бр. 1920/1 к.о. Кикинда
06.06.2022

06.06.2022

56 ROP-KIK-17257-ISAW-1/2022 од 04.06.2022 Драган и Ружица Мијанџић, обоје из Кикинде, ул. Стерије Поповића бр. 176 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Албертова бр. 228, на катастарској парцели бр. 7432 к.о. Кикинда 08.06.2022

08.06.2022

57 ROP-KIK-15547-WA-2/2022 од 09.06.2022 Весна Зарин из Српског Итебеја, ул. Светозара Марковића бр. 134 инвестиционо одржавање кровног покривача стамбене зграде, спратности П+0 у Кикинди, ул. Уроша Предића бр. 16, на кат.парц. бр. 7649/2 к.о. Кикинда 10.06.2022

10.06.2022

58 ROP-KIK-13336-ISAWHA-2/2022 од 06.06.2022 Јелена и Небојша Бабић обоје из Кикинде, ул. Војводе Путника бр. изградњa унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Доситејева бр. 75, на катастарској парцели бр. 4506 к.о. Кикинда

13.06.2022

13.06.2022

59 ROP-KIK-17820-ISAW-1/2022 од 08.06.2022 Радован и Снежана обоје из Мокрина ул. Соње Маринковића бр. 24 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Мокрину ул. Соње Маринковића бр. 24, на катастарској парцели бр. 230 к.о.Мокрин

15.06.2022

15.06.2022

60 ROP-KIK-17986-ISAW-1/2022 од 09.06.2022 Катица Сили обоје из Башаида ул. Бранка Радичевића бр. 9 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0, у Башаиду ул. Бранка Радичевића бр. 9, на катастарској парцели бр. 100 к.о. Башаид

24.06.2022

24.06.2022

61 ROP-KIK-17820-ISAW-1/2022 од 08.06.2022 Недељко Вујанић, из Кикинде, ул. Јаше Томића бр. 30 за реконструкцију и претварање дела породичне стамбене зграде у пословни простор - стоматолошка ординација, спратности П+1, у Кикинди, улица Јаше Томића бр. 30, на кат. парцели бр. 2620 к.о. Кикинда

24.06.2022

24.06.2022

62 ROP-KIK-13738-ISAW-2/2022 од 14.06.2022 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи новог колектора DN400 у улици Вука Караџића и Ђоке Радака, од улице Браће Татић до Немањине улице у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21621, 6523, 21539, 6522, 21639 и 6449 к.о. Кикинда

24.06.2022

24.06.2022

63 ROP-KIK-8331-ISAW-2/2022 од 14.06.2022 “Zoppas industries Serb” доо Кикинда, ул. Зрењанински пут бр. на реконструкцији електроенергетских инсталација индустријског објекта број 6 “Zoppas industries Serb” доо, на кат.парц. бр. 21714 и 10735/10 к.о. Кикинда

24.06.2022

24.06.2022

64 ROP-KIK-18431-ISAW-1/2022 од 14.06.2022 „AGROITALY” D.O.O., Мали Иђош, ул. Салаш, бр. 16 на изградњи економског објекта за смештај пољопривредних алата у Банатској Тополи, ул. Велики рит бб, на кат.парц.бр. 2171. К.о.Банатска Топола

24.06.2022

24.06.2022

65 ROP-KIK-6190-ISAW-5/2022 од 23.06.2022 „SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111 на изградњи самоносивог оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже у насељу Банатско Велико Село, на кат. парцелама бр. 1841, 1837, 1840,...1137, 1852, 804 и 803 све к.о. Банатско Велико Село

29.06.2022

29.06.2022

66 ROP-KIK-19487-ISAW-1/2022 од 26.06.2022 Јанош Кала из Кикинде, ул. Ивана Јакшића бр. 62 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0, у Кикинди, ул. Ивана Јакшића бр. 62, на кат. парц. бр. 7903/2 и 7904/2 к.о. Кикинда

29.06.2022

29.06.2022

67 ROP-KIK-19347-ISAW-1/2022 од 24.06.2022 Иди Савин из Кикинде, ул. Вељка Петровића бр. 2, на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди ул. Вељка Петровића бр. 2, на катастарској парцели бр. 3478/1 к.о. Кикинда

29.06.2022

29.06.2022

68 ROP-KIK-19305-ISAW-1/2022 од 24.06.2022 Горан Ђурица из Накова, ул. Симе Бајића бр. 5 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0, у Накову, ул. Главна бр. 2а, на кат. парц. бр. 2690/6 к.о. Наково

01.07.2022

01.07.2022

69 ROP-KIK-19312-ISAW-1/2022 од 24.06.2022 Мита Костић из Мокрина, ул. Иге Добросављева бр. 18 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0, у Мокрину, ул. Иге Добросављева бр. 18, на кат. парц. бр. 3392 к.о. Мокрин

01.07.2022

01.07.2022

70 ROP-KIK-19342-ISAW-1/2022 од 24.06.2022 Драганa Бабушков из Кикинде, ул. Његошева бр. 198 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0, у Кикинди, ул. Кумановска бр. 145, на кат. парц. бр. 7313 к.о. Кикинда

01.07.2022

01.07.2022

71 ROP-KIK-19425-ISAW-1/2022 од 24.06.2022 Саша Секулић из Кикинде, ул. Димитрија Туцовића бр. 104 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди ул. Димитрија Туцовића бр. 104, на катастарској парцели бр. 2952 к.о. Кикинда

01.07.2022

01.07.2022

72 ROP-KIK-19431-ISAW-1/2022 од 24.06.2022 Младен Гашић и Мелита Гашић обоје из Кикинде, ул. Михајла Пупина бр. 13А на изградњи унутрашње гасне инсталације помоћних објеката број 6 и 7, спратности П+0, у Кикинди ул. Милоша Великог бр. 12, на катастарској парцели бр. 6230 к.о. Кикинда,

01.07.2022

01.07.2022

73 ROP-KIK-19517-ISAW-1/2022 од 27.06.2022 Зрењанинска бискупија, Трг Слободе бр. 8, Зрењанин на уклањању препрека за особе са инвалидитетом – уградња лифта између објекта број 2 и 3, у Кикинди, у ул. Генерала Драпшина број 125, на кат.парц.бр.21804 к.о.Кикинда

04.07.2022

04.07.2022

74 ROP-KIK-19586-ISAW-1/2022 од 27.06.2022 Маринковић Саше и Радована обоје из Кикинде, ул. Саве Липованова бр. на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0, у Кикинди ул. Саве Липованова бр. 1, на катастарској парцели бр. 3249/1 к.о. Кикинда

04.07.2022

04.07.2022

75 ROP-KIK-20093-ISAW-1/2022 од 30.06.2022 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи унутрашње гасне инсталације зграде друштвених организација и удружења грађана-фудбалски стадион, спратности П+0, у Башаиду ул. Александра Саше
Грујића бр. 1, на катастарској парцели бр. 1018 к.о. Башаид

05.07.2022

05.07.2022

76 ROP-KIK-19703-ISAW-1/2022 од 28.06.2022 Милан Богарошки и Смиља Стојадинов обоје из Кикинде, ул. Дистричка бр. 8 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, спратности П+0, у Кикинди ул. Његошева бр. 124, на катастарској парцели бр. 20150 к.о. Кикинда

05.07.2022

05.07.2022

77 ROP-KIK-20093-ISAW-1/2022 од 30.06.2022 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 изградња унутрашње гасне инсталације зграде друштвених организација и удружења грађана-фудбалски стадион, спратности П+0, у Башаиду ул. Александра Саше Грујића бр. 1, на катастарској парцели бр. 1018 к.о. Башаид

05.07.2022

05.07.2022

78 ROP-KIK-20314-ISAW-1/2022 од 03.07.2022 Зоран и Милена Петковић, обоје из Кикинде, ул. Кумановска бр. 184 изградња унутрашње гасне инсталације стамбених и помоћног објекта спратности П+0, у Кикинди, ул. Кумановска бр. 184 и 184Б, на кат. парц. бр. 7289/1 к.о. Кикинда

07.07.2022

07.07.2022

79 ROP-KIK-20805-ISAW-1/2022 од 07.07.2022 Вероника Тот из Кикинде, ул. Саве Липованова бр. 9 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Саве Липованов бр. 9 у Кикинди, кат.парц. бр. 3233 к.о. Кикинда

12.07.2022

12.07.2022

80 ROP-KIK-19837-ISAWHA-2/2022 од 07.07.2022 Бранка Радојчић из Кикинде, ул. Николе Француског
бр. 145А
изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Николе Француског бр. 145А, на катастарској парцели бр. 8113 к.о. Кикинда

12.07.2022

12.07.2022

81 ROP-KIK-6187-ISAW-5/2022 од 07.07.2022 „SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111 изградња самоносивог оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже у насељу Нови Козарци, на кат. парцелама бр. 2156/1, 2157/2, 1177,..1161, 1162, 1160, 1158, 1157, 1150, 1149, 1152, 1154, 1147, 1148
и 1144 све к.о. Нови Козарци
13.07.2022

13.07.2022

82 ROP-KIK-21133-ISAW-1/2022 од 11.07.2022 Драгољуб Вукојевић из Руског Села, ул. Петефи Шандора бр. 70 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у
Руском Селу, ул. Петефи Шандора бр. 70, на катастарској парцели бр. 2292 к.о. Руско Село
13.07.2022

13.07.2022

83 ROP-KIK-21134-ISAW-1/2022 од 11.07.2022 Борислав Мартинов из Кикинде, ул. Браће Средојев бр. 19 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности Под+Пр+1 у Кикинди ул. Браће Средојев бр. 19, на катастарској парцели бр. 5777 к.о. Кикинда 14.07.2022

14.07.2022

84 ROP-KIK-21578-ISAW-1/2022 од 14.07.2022 Немет Маргит ул. Фејеш Кларе бр. 53 и Барна Ержебет ул. Фејеш Кларе бр. 49 обе из Кикинде на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди ул. Фејеш Кларе бр. 51, на катастарској парцели бр. 640/2 к.о. Кикинда

18.07.2022

18.07.2022

85 ROP-KIK-21674-ISAW-1/2022 од 14.07.2022 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 13 на инвестиционом одржавању оштећеног дела објекта број 1, у Банатској Тополи, ул. Петефи Шандора бб, на кат. парц. бр.
186 к.о. Банатска Топола

19.07.2022

19.07.2022

86 ROP-KIK-19836-ISAWHA-2/2022 од 16.07.2022 Матија Сметана из Кикинде, ул. Албертова бр. 186 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Албертова бр. 186, на катастарској парцели бр. 7351/1 к.о. Кикинда

19.07.2022

19.07.2022

87 ROP-KIK-21466-ISAW-1/2022 од 13.07.2022 Душану Брстина из Руско Села, ул. Иве Лоле Рибара бр. 21 изградњa унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0, у Руском Селу ул. Иве Лоле Рибара бр. 19, на кат. парц. бр. 867 к.о. Руско Село

19.07.2022

19.07.2022

88 ROP-KIK-21468-ISAW-1/2022 од 13.07.2022 Стојан Сантрач из Кикинде, ул. Данила Косића бр. 43 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0, у Кикинди ул. Данила Косића бр. 43, на кат. парц. бр. 20721/8 к.о. Кикинда

19.07.2022

19.07.2022

89 ROP-KIK-22674-ISAW-1/2022 од 22.07.2022 Карачоњи Золтану из Кикинде ул. Фејеш Кларе бр. 60 и Елеонори Жђик из Кикинде ул. Ђуре Даничића бр. 79 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0, у Кикинди ул. Фејеш Кларе бр. 60, на кат. парц. бр. 610 к.о. Кикинда

28.07.2022

28.07.2022

90 ROP-KIK-5345-ISAW-2/2022 од 21.07.2022 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46 на изградњи подземно-надземног 20kV вода од постојеће „СТС-14 Мокрин“, до ВН мерног склопа на новом ЧРС у Мокрину, на катастарским парцелама број 3990/1, 22553, 22484/2, 22552, 22661, 22465, 22585 и 16609 све К.О. Мокрин

28.07.2022

28.07.2022

91 ROP-KIK-21865-ISAWHA-2/2022 од 17.07.2022 Кекењ Иштван из Кикинде, ул. Краљевића Марка бр. 19 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+1
у Кикинди ул. Краљевића Марка бр. 19, на катастарској парцели бр. 2995 к.о. Кикинда

28.07.2022

28.07.2022

92 ROP-KIK-22717-ISAW-1/2022 од 25.07.2022 Мари Милосав из Кикинде, ул. Браће Средојев бр. 16 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди ул. Браће Средојев бр. 16, на катастарској парцели бр. 9276 к.о. Кикинда

01.08.2022

01.08.2022

93 ROP-KIK-22876-ISAW-1/2022 од 26.07.2022 Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању – рехабилитацији коловозне конструкције некатегорисаних путева општине Кикинда, у
Кикинди, на кат. парц. бр. 21559, 21668 и 21667 к.о. Кикинда

01.08.2022

01.08.2022

94 ROP-KIK-22900-ISAW-1/2022 од 26.07.2022 Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању – рехабилитацији коловозне конструкције некатегорисаних путева општине Кикинда, у Сајану, на кат. парц. бр. 3790 и 3782 к.о. Сајан

01.08.2022

01.08.2022

95 ROP-KIK-23004-ISAW-1/2022 од 28.07.2022 Mиле и Слободанка Панчевић обоје из Кикинде ул. Тозе Марковића бр. 147 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0, у Кикинди, ул. Тозе Марковића бр. 147, на кат. парц. бр. 20472 к.о. Кикинда

02.08.2022

02.08.2022

96 ROP-KIK-22698-ISAWHA-2/2022 од 02.08.2022 Стево Димитрић из Банатског Великог Села, ул. Десанке Максимовић бр. 80, доградња помоћне зграде број 1 спратности
П+0, у Банатском Великом Селу, улица Десанке Максимовић бр. 80, на кат. парцели бр. 365
и 364 к.о. Банатско Велико Село

05.08.2022

05.08.2022

97 ROP-KIK-15166-ISAW-2/2022 од 04.08.2022 „НИС“ а.д. Нови Сад, Блок истраживање и производња, ул Народног фронта бр. 12 изградњa прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице „СТС-10“ КП снаге 400kVA, 10/0,4kV, у Кикинди, потес Црвенка, на катастарским парцелама бр. 14877/2, 14878/1, 14878/2, 14879 и 14880 к.о. Кикинда

10.08.2022

10.08.2022

98 ROP-KIK-24531-ISAW-1/2022 од 09.08.2022 Данице Попов из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића бр. 161 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног
објекта П+0, у Кикинди, ул. Ђуре Јакшића бр. 161, на кат. парц. бр. 2257 к.о. Кикинда

11.08.2022

11.08.2022

99 ROP-KIK-22773-ISAWHA-2/2022 од 09.08.2022 Емила Кочиш из Новог Сада ул. Зеленгорска бр. 4 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Руском Селу, ул. Петефи Шандора бр. 92, на кат. парц. бр. 2368 к.о. Руско Село

15.08.2022

15.08.2022

100 ROP-KIK-22433-ISAWHA-2/2022 од 10.08.2022 Оливера Сивчев из Кикинде, ул. Браће Суботички број 1 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Браће Суботички број 1, на катастарској парцели бр. 20412/1 к.о. Кикинда

16.08.2022

16.08.2022

101 ROP-KIK-23459-ISAWHA-2/2022 од 11.08.2022 Светлана Мунћан из Кикинде ул. Бранка Радичевића бр. 31/А изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног
објекта спратности П+0 у Кикинди, ул. Бранка Радичевића бр. 31/А, на кат. парц. бр. 4035/3
к.о. Кикинда
18.08.2022

18.08.2022

102 ROP-KIK-24976-ISAW-1/2022 од 13.08.2022 Љубица Кошут из Банатског Великог Села, ул. Бранка Ћопића бр. 35 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у Банатском Великом Селу, ул. Бранка Ћопића бр. 35, на кат. парц. бр. 623/1 к.о. Банатско Велико Село 18.08.2022

18.08.2022

103 ROP-KIK-5006-ISAWHA-3/2022 од 18.08.2022 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца
бр. 12, и финансијеру „Basaid Wind“ д.о.о. Београд-Стари град, ул. Светогорска бр. 4
реконструкција постојећих атарских путева за потребе комплекса ветропарка „Башаид“, у Башаиду, на катстарским парцелама број 11120, 11122, 11125, 11126, 11127, 11129, 11130, 11141, 11086, 11087 и 8632/13 све к.о. Башаид

24.08.2022

24.08.2022

104 ROP-KIK-17065-ISAW-2/2022 од 22.08.2022 "NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 на изградњи прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице „СТС-3 МК“ снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, у Мокрину, потес Водоплав ливаде, Лалина умка и Сентеш, на катастарским парцелама р. 21396/1, 21396/3, ...20800 и 20801 све к.о. Мокрин

25.08.2022

25.08.2022

 105  ROP-KIK-24663-ISAWHA-2/2022 од 23.08.2022  Дарко Шурлан, ул. Славка Родића бр.21, Нови Козарци  Промена намене без извођења грађевинских радова у објекат дестилерије, ул. Здравка Челара бр.17, Нови Козарци кат. парцела бр. 2319 КО Нови Козарци

 25.08.2022

25.08.2022

106 ROP-KIK-26458-ISAW-1/2022 од 25.08.2022 Марији Хучка из Кикинде, ул. Семлачка бр. 5 за извођење радова на инвестиционом одржавању крова помоћног објекта означеног бројем 9, у Кикинди, ул. Војводе Путника бр. 48, на кат. парц. бр. 4473 к.о. Кикинда

29.08.2022

29.08.202

107 ROP-KIK-27056-ISAW-1/2022 од 31.08.2022 Драган Боровница из Кикинде, ул. Војводе Мишића бр. 45 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног
објекта П+Пк у Кикинди, у Кикинди, ул. Војводе Мишића бр. 45, на кат. парц. бр. 6468 к.о.
Кикинда

02.09.2022

02.09.2022

108 ROP-KIK-26897-ISAW-1/2022 од 30.08.2022 Љупка Белош Голић, Нови Сад, Краљевића Марка 10/1/103 и Никола Белош, Мокрин, Васе Стајића бр. 86 на инвестиционом одржавању крова стамбеног објекта означеног бројем 1, у Кикинди, ул. Гаврила Принципа бр. 39, на кат. парц. бр. 6886 к.о. Кикинда

05.09.2022

05.09.2022

109 ROP-KIK-26980-ISAW-1/2022 од 31.08.2022 Производно трговинско предузеће „БЛИКПРОДУКТ“ доо Кикинда са седиштем у Кикинди, ул. Милоша Великог 78 на изградњи унутрашње гасне на објектима 3, 20 и 21 на кат. парц.бр. 9530 к.о.Кикинда, у Кикинди у ул. Милоша Великог бр. 78,

07.09.2022

07.09.2022

110 ROP-KIK-27143-ISAW-1/2022 од 01.09.2022 Бранислав Попов из Кикинде, ул. Браће Арсенов бр. 10 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди ул. Браће Арсенов бр. 12, на катастарској парцели бр. 1949 к.о. Кикинда

08.09.2022

08.09.2022

111 ROP-KIK-27144-ISAW-1/2022 од 01.09.2022 Слободан Перић из Башаида, ул. Ђуре Јакшића бр. 34 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности Под+Пр+1 у Кикинди ул. Браће Средојев бр. 19, на катастарској парцели бр. 5777 к.о. Кикинда

08.09.2022

08.09.2022

112 ROP-KIK-27398-ISAW-1/2022 од 03.09.2022 Владислав Комлушки из Кикинде, ул. Доситејева бр. 51 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0, у Кикинди, ул. Краља Петра I бр. 85, на кат. парц. бр. 2489 к.о. Кикинда,

08.09.2022

08.09.2022

113 ROP-KIK-27467-ISAW-1/2022 од 04.09.2022 Милану Чолак из Кикинде, ул. Лазе Костића бр. 59 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди ул. Лазе Костића бр. 59, на катастарској парцели бр. 2996 к.о. Кикинда

09.09.2022

09.09.2022

114 ROP-KIK-27629-ISAW-1/2022 од 05.09.2022 Ранкa Стојановић из Кикинде, ул. Душана Васиљева бр. 30 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Душана Васиљева бр. 30, на кат. парц. бр. 5592/2 и 5593 к.о. Кикинда,

09.09.2022

09.09.2022

115 ROP-KIK-26669-ISAWHA-2/2022 од 05.09.2022 Борислав Барош из Кикинде ул. Стерије Поповића бр. 170 за извођење радова у поступку обједињене процедуре, на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне
стамбене зграде спратности По+П+1 у Кикинди, ул. Стерије Поповића бр. 162Б, на кат.парц. бр. 9530 к.о. Кикинда

12.09.2022

12.09.2022

116 ROP-KIK-26974-ISAWHA-2/2022 од 07.09.2022 Боривој Кулаузов из Мокрина, ул. Ђуре Јакшића бр. 53 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Мокрину ул. Ђуре Јакшића бр. 53, на катастарској парцели бр. 3767 к.о. Мокрин 12.09.2022

12.09.2022

117 ROP-KIK-21467-ISAWHA-3/2022 од 09.09.2022 „Agroitaly“ доо Мали Иђош, ул. Салаш бр 16 изградњи нисконапонског кабловског вода за прикључење објекта за смештај пољопривредних алата у Банатској Тополи, ул. Велики рит бб, на катастарској парцели бр. 2168, 3659 и 2171 к.о. Банатска Топола,

 13.09.2022

13.09.2022

118 ROP-KIK-24285-ISAWHA-2/2022 од 09.09.2022 Весне Рајић из Кикинде, ул. Стевана Синђелића бр. 27, на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди у ул. Стевана Синђелића бр. 27/А, на катастарској парцели бр. 9554/1 к.о. Кикинда

14.09.2022.

14.09.2022.

119 ROP-KIK-27352-ISAWHA-2/2022 од 10.09.2022 Стева Бакић из Башаида, ул. Јована Поповића бр. 43 изградња објекта за смештај пољопривредне механизације спратности П+0, у Башаиду, ул. Јована Поповића бр. 36, на кат. парцели бр. 6392 и 6393 к.о. Башаид

14.09.2022

14.09.2022

120 ROP-KIK-28276-ISAW-1/2022 од 11.09.2022 Иван Врбачки из Башаида, ул. Светозара Милетића бр. 91 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Башаиду ул. Светозара Милетића бр. 91А, на катастарској парцели бр. 1199 к.о. Башаид

15.09.2022

15.09.2022

121 ROP-KIK-18117-ISAWHA-3/2022 од 11.09.2022 Наташа Вукелић из Кикинде, ул. Хајдук Вељкова бр. 42/29 за реконструкцију и претварање гараже број 4 у стамбени простор – гарсоњеру, у приземљу стамбене зграде за колективно становање П+4+Пот – објекат бр. 2, у Кикинди, у ул. Хајдук Вељкова бр. 44, на кат. парцели бр. 4380/1 к.о. Кикинда

15.09.2022

15.09.2022

122 ROP-KIK-27971-ISAWHA-2/2022 од 14.09.2022 Михаила и Бисерке Пајић обоје из Иђоша ул. Косте Кљајића бр. 18 извођење радова у поступку обједињене процедуре, на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности По+П у Иђошу, ул. Ђуре Јакшића бр. 74,
на кат. парц. бр. 208 к.о. Иђош

21.09.2022

21.09.2022

усаглашен 123 ROP-KIK-26604-ISAWHA-2/2022 од 16.09.2022 Ивица Палинкаш из Кикинде ул. Пере Сегединца бр. 21 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди, ул. Пере Сегединца бр. 21, на
кат. парц. бр. 5431/2 к.о. Кикинда

21.09.2022

21.09.2022

124 ROP-KIK-29105-ISAW-1/2022 од 18.09.2022 Јасмина Гаврилов из Кикинде, ул. Марка Краљевића бр. 68 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Лазе Костића бр. 56, на катастарској парцели бр. 3633 к.о. Кикинда

22.09.2022

22.09.2022

125 ROP-KIK-28987-ISAW-1/2022 од 16.09.2022 „НИС“ а.д. Нови Сад, Блок истраживање и производња, ул Народног фронта бр. 12 за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији, адаптацији и реконструкцији инсталација објекта број 3 – сервис за прање и подмазивање возила, у оквиру Тубинг центра у Кикинди, на катастарској парцели бр. 21245/1 к.о. Кикинда

23.09.2022

23.09.2022

126 ROP-KIK-28273-ISAWHA-2/2022 од 19.09.2022 Маришка Трнић из Иђоша, ул. Тозе Марковића број 19, за изградњу унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Тозе Марковица бр. 19, на кат. парц. бр. 3722 к.о. Мокрин

26.09.2022

26.09.2022

127 ROP-KIK-19902-ISAW-2/2022 од 20.09.2022 Граду Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 нa реконструкцији дела улице Вука Караџића од улице Браће Татић до улице Светосавске и улице Ђоке Радака од улице Светосавске до улице Немањине у Кикинди, на нат. парцеламабр. 6522 и 6523 и деловима кат. парцела бр. 6449, 21639, 21539, 6611 и 21621 к.о. Кикинда

26.09.2022

26.09.2022

128 ROP-KIK-28481-ISAWHA-2/2022 од 20.09.2022 Марије Сараволац из Башаида, ул. Бранка Радичевића
бр. 38
на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта, двособан стан спратности П+0 у Башаиду ул. Бранка Радичевића бр. 40, на катастарској парцели бр. 471 к.о. Башаид

26.09.2022

26.09.2022

129 ROP-KIK-29928-ISAW-1/2022 од 23.09.2022 Радослав и Коштана Радошевић обоје из Башаида, ул. 4. Октобра бр. 108, на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у Башаиду ул. 4. Октобра бр. 108,
на кат. парц. бр. 1292 к.о. Башаид

27.09.2022

27.09.2022

130 ROP-KIK-30171-ISAW-1/2022 од 26.09.2022 Миланка Радојчић из Кикинде ул. Цара Душана бр. 176 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта
спратности П+Пк у Кикинди, ул. Цара Душана бр. 176, на кат. парц. бр. 1969/2 к.о. Кикинда

28.09.2022

28.09.2022

131 ROP-KIK-30589-ISAW-1/2022 од 28.09.2022 Андраш Чеке из Кикинде, ул. Јаше Томића бр. 35 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди ул. Јаше Томића бр. 35, на
катастарској парцели бр. 2695 к.о. Кикинда

04.10.2022

04.10.2022

 134  ROP-KIK-22132-ISAW-3/2022 од 28.09.2022  Основна школа „Јован Поповић“ из Кикинде, ул. Краља Петра Првог бр. 63  на изградњи стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара, за објекат број 1 – зграду основног образовања и објекат бр. 2 – зграду за спорт и физичку културу, у Кикинди, ул. Краља Петра I бр. 63, Кикинда, на кат. парц. бр. 4518 КО Кикинда

04.10.2022

04.10.2022

133 ROP-KIK-30204-ISAWHA-2/2022 од 30.09.2022 Драгиња Величков из Кикинде, ул. Сувачарска бр. 14, на инвестиционом одржавању стамбеног објекта у Кикинди ул. Сувачарска бр. 14, на катастарској парцели бр.
3707/1 к.о. Кикинда

04.10.2022

04.10.2022

134 ROP-KIK-30279-ISAW-1/2022 од 28.09.2022 Роберт Клачак и Даринке Христић Клачак обоје из Кикинде, ул. Петефи Шандора бр. 6/9 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди ул. Угљеше Терзина бр. 60, на кат. парц. бр. 8492 к.о. Кикинда

04.10.2022

04.10.2022

135 ROP-KIK-28831-ISAWHA-2/2022 од 30.09.2022 Зорица Радовановић из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића бр. 149, на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди ул. Ђуре Јакшића бр. 149, на катастарској парцели бр. 2243 к.о. Кикинда

05.10.2022

05.10.2022

136 ROP-KIK-31185-ISAW-1/2022 од 03.10.2022 Јасмина Марковић из Кикинде, ул. Милоша Остојина бр. 210 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+1, у Кикинди, ул. Милоша Остојина бр. 210, на кат. парц. бр. 10963 к.о.
Кикинда

06.10.2022

06.10.2022

137 ROP-KIK-31927-ISAW-1/2022 од 09.10.2022 Сава Бајшански из Мокрина, ул. Маркових бр. 16 изградња унутрашње гасне инсталације
стамбеног објекта П+0 у Мокрину ул. Маркових бр. 16, кат.парц. 1091 к.о. Мокрин
12.10.2022

12.10.2022

138 ROP-KIK-11620-ISAW-4/2022 од 07.10.2022 “Максвил” Предузеће за трговину и услуге доо Кикинда, ул. Стевана Сремца
бр. 90
реконструкција постојеће водоводне мреже и изради хидрантске мреже – израда прикључка стамбено-пословне зграде бр. 2 спратности П+1+Пк, на комуналну инфраструктуру-прикључак на локални водовод у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 20, на кат. парцели бр. 6258 к.о. Кикинда

13.10.2022

13.10.2022

139 ROP-KIK-19180-ISAW-2/2022 од 10.10.2022 NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 ЧРС, прикључни кабловски вод и СТС-9 КП 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV у Банатској Тополи, потес Велики рит, к.п. 1926,3679, 3608, 3678 и 1760/1 к.о. Банатска Топола

14.10.2022

14.10.2022

140

ROP-KIK-32803-ISAW-1/2022 од 15.10.2022 Милан Јовић из Мокрина, ул. Милана Кнежава бр. 28 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Мокрин ул. Милана Кнежева бр. 28, на катастарској парцели бр. 3633 к.о. Кикинда

21.10.2022

21.10.2022

141 ROP-KIK-32859-ISAW-1/2022 од 16.10.2022 Паулина Терзић из Мокрина, ул. Вука Караџића бр. 58 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Мокрин ул. Раде Трнића бр. 58, на катастарској парцели бр. 2021 к.о. Мокрин

21.10.2022

21.10.2022

142 ROP-KIK-30174-ISAWHA-2/2022 од 20.10.2022 Љиљана Кришан из Кикинде ул. Војводе Путника бр. 23/1/2 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди, ул. Цара Душана бр. 180, на кат. парц. бр.1972 к.о. Кикинда,

24.10.2022

24.10.2022

143 ROP-KIK-33558-ISAW-1/2022 од 20.10.2022 Мирa Јакшић из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића бр. 76А на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+1 у Кикинди, ул. Ђуре Јакшића бр. 76А, на катастарској парцели бр. 5547/2 к.о. Кикинда

27.10.2022

27.10.2022

144 ROP-KIK-33566-ISAW-1/2022 од 20.10.2022 Костa и Игор Коларић обоје из Кикинде, ул. Сутјеска бр. 59 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+1 у Кикинди у ул. Сутјеска бр. 59, на катастарској парцели бр. 6825/1 к.о. Кикинда

27.10.2022

27.10.2022

 145  ROP-KIK-32855-ISAWHA-2/2022 од 25.10.2022  Зоран Предојев из Кикинде ул. Војводе Мишића број 127  на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+Пк у Кикинда, ул. Војводе Мишића бр. 127, на кат. парц. бр. 8257 к.о. Кикинда

 28.10.2022

28.10.2022

146 ROP-KIK-34309-ISAW-1/2022 од 26.10.2022 Мирослав Кузманов из Кикинде, ул. Стевана Синђелића бр. 188 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Стевана Синђелића
бр. 188, на катастарској парцели бр. 20467 к.о. Кикинда

01.11.2022

01.11.2022

147 ROP-KIK-34945-ISAW-1/2022 од 01.11.2022 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 на адаптацији грејања у приземљу главног објекта за смештај миграната који се налази у Банатској Тополи, адреса Тополски пут бб на катастарској парцели број 2701 к.о.Банатска Топола

03.11.2022

03.11.2022

148 ROP-KIK-34693-ISAW-1/2022 од 30.10.2022 Радомир Аранбашић из Кикинде, ул. Михајла Пупина бр. 29 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+1 у Кикинди, ул. Михајла Пупина бр. 29, на катастарској парцели бр. 9880/1 к.о. Кикинда

03.11.2022

03.11.2022

149 ROP-KIK-35003-ISAW-1/2022 од 01.11.2022 Атила и Илона Бунфорд обоје из Сајана, ул. Ђуре Ђаковића бр. 29 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Сајану, ул. Ђуре Ђаковића бр. 29, на катастарској парцели бр. 1306 к.о. Сајан

08.11.2022

08.11.2022

150 ROP-KIK-35059-ISAW-1/2022 од 01.11.2022 Гојко Вокић из Руског Села ул. Младена Стојановића број 92 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Руском Селу, у ул. Младена Стојановића бр. 90, на катастарској парцели бр. 1862 к.о. Руско Село

08.11.2022

08.11.2022

151 ROP-KIK-22874-ISAWHA-4/2022 од 01.11.2022 „Обућа Газела“ доо Зрењанин, ул. Владимира Роловића бр. 44 за претварање стамбеног у пословни простор, претварање стана број 3 у продавницу обуће, у приземљу објекта број 1, породичне стамбене зграде спратности П+1+Пк, у Кикинди, у ул. Трг српских добровољаца бр. 4, на
кат. парцели бр. 6275 к.о. Кикинда

08.11.2022

08.11.2022

152 ROP-KIK-8251-ISAWHA-6/2022 од 03.11.2022 Јеленa Лаковић из Кикинде, ул. Браће Арсенов бр. 12 реконструкцију и претварање таванског простора стамбене зграде, спратности Под+П+1, ул. Генерала Драпшина бр. 32 (стан број2), у Кикинда, на кат. парц. бр. 5948/3 к.о. Кикинда

09.11.2022

09.11.2022

153 ROP-KIK-35515-ISAW-1/2022 од 04.11.2022 Марија Сараволац из Башаида, ул. Бранка Радичевића бр. 38 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+Пк у Башаиду ул. Светозара Милетића бр. 18, на катастарској парцели бр. 166/2 к.о. Башаид

09.11.2022

09.11.2022

154 ROP-KIK-36497-ISAW-1/2022 од 14.11.2022 Биљане и Мирка Старчевић обоје из Кикинде, ул. Чанадска бр. 13 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Ђуре Јакшића бр. 67,

17.11.2022

17.11.2022

155 ROP-KIK-36614-ISAW-1/2022 од 15.11.2022 NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 инвестиционо одржавање подземног 20kV вода за МБТС-ПВ-ОС-Кп кат.парц. 1923/2 к.о. Бан.Топола

17.11.2022

17.11.2022

156 ROP-KIK-36617-ISAW-1/2022 од 15.11.2022 NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 инвестиционо одржавање подземног 20kV вода за МБТС-СС-2-Кп кат.парц. 1273 к.о. Бан.Топола

17.11.2022

17.11.2022

157 ROP-KIK-36238-ISAW-1/2022 од 11.11.2022 Славко Поповић из Руског Села, ул. Петефи Шандора бр. 3 на изградњи унутрашње гасне инсталације зграда у функцији осталог образовања – двособан стан, објекат број 1, посебан број 1 у Кикинди, у ул. Космаска бр. 1а, на катастарској парцели бр. 7675/92 к.о. Кикинда

18.11.2022

18.11.2022

158 ROP-KIK-36658-ISAW-1/2022 од 15.11.2022 Српска православна црквена општина Мокрин из Мокрина, ул. Светог Саве бр. 100 реконструкција и доградња унутрашње гасне инсталације објекта Српске правослвне цркве спратности П+0 у Мокрину ул. Светог Саве бр. 100, на катастарској парцели бр. 2168 к.о. Мокрин 22.11.2022

22.11.2022

159 ROP-KIK-28226-ISAWHA-3/2022 од 17.11.2022 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, ул. Александра Костића број 9 и Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Маринковића број 2 санација, реконструкција, адаптација РФ ПИО, Филијала Кикинда, у ул. Доситејева бр. 33 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4447 к.о. Кикинда

24.11.2022

24.11.2022

160 ROP-KIK-37268-ISAW-1/2022 21.11.2022 Дејан и Наташа Јолић обоје из Мокрина, ул. Светог Саве бр. 144 за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Светог Саве бр. 144А, на катастарској парцели бр. 1044 к.о. Мокрин

28.11.2022

28.11.2022

161 ROP-KIK-35676-ISAWHA-2/2022 од 21.11.2022 Јованка Бањац из Кикинде, ул. Доситејева бр. 35 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+1 у Кикинди ул. Доситејева бр. 35, на катастарској парцели бр. 4452 к.о. Кикинда

28.11.2022

28.11.2022

162 ROP-KIK-27118-ISAW-2/2022 од 25.11.2022 "NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 на изградњи стубне трансформаторске станице „СТС-2 Мк“ снаге 400(400)kVA, 20/0,4kV, у Мокрину, потес Водоплав, на катастарској парцели бр. 20313 к.о. Мокрин

30.11.2022

30.11.2022

163 ROP-KIK-38002-ISAW-1/2022 од 26.11.2022 Ивана Марић из Башаида, ул. Светозара Милетића бр. 56 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Башаиду ул. Светозара Милетића бр. 56, на катастарској парцели бр. 790 к.о. Башаид

01.12.2022

01.12.2022

164 ROP-KIK-37257-ISAWHA-2/2022 од 29.11.202 Алекса Попов из Мокрина ул. Доситеја Обрадовића бр. 20 изградња унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Доситеја Обрадовића бр. 20, на кат. парц. бр. 2068 к.о. Мокрин

06.12.2022

06.12.2022

165 ROP-KIK-27118-ISAW-4/2022 од 01.12.2022 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46 на изградњи ГРС ДВ 20kV са ОП и ВР на месту постојећег БС ДВ 20kV, СН подземног кабловског 20kV вода и комплетног полуиндиректног мерења у НН РО СТС странке (СТС Мк-2 која је у власништву НИС ад Нови Сад), у Мокрину, потес Водоплав, на катастарској парцели број 20313 к.о. Мокрин

07.12.2022

07.12.2022

166 ROP-KIK-39310-ISAW-1/2022 од 07.12.2022 Евици Неђелин из Кикинде, ул. Војводе Путника бр. 19 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта спратности П+0, у Кикинди ул. Војводе Путника бр. 19, на катастарској парцели бр. 4397/1 и 4397/4 к.о. Кикинда

13.12.2022

13.12.2022

167 ROP-KIK-36724-ISAW-2/2022 од 14.12.2022 „Палет Пак” доо Кикинда, ул. Краља Петра I бр. 101 на изградњи прикључка на уличну мрежу водовода и прикључка на уличну мрежу фекалне канализације, у Кикинди, ул. Доситејева, катастарска парцела бр. 2461 к.о. Кикинда

21.12.2022

21.12.2022

168 ROP-KIK-35240-ISAW-4/2022 од 14.12.2022 Љубинки Буква из Кикинде, ул. Светосавска бр. 83А на претварању таванског простора стамбено - пословног објекта број 1 спратности П+1 у стамбени простор стамбено - пословну зграду спратности П+1+Пк, и изградња помоћне зграде спратности П+0, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 83А, на кат. парцели бр. 21812 к.о. Кикинда

21.12.2022

21.12.2022

169 ROP-KIK-19741-ISAW-4/2022 од 23.12.2022 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 на реконструкцији Трга српских добровољаца у Кикинди – фаза 1, на кат. парцелама бр. 21539, 21558, 21540/1 и 4597/1 к.о. Кикинда, инвеститора Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, који је поднет преко овлашћеног лица Бојан Токић из Кикинд

27.12.2022

27.12.2022

170 ROP-KIK-40636-ISAWHA-2/2022 од 26.12.2022 Дијана Лападат и Филип Лападат обоје из Кикинде, ул. Стрелиште бр. 63/Ђ на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Стрелиште бр. 63/Ђ, на катастарској парцели бр. 189/1 к.о. Кикинда

28.12.2022

28.12.2022

171 ROP-KIK-19741-ISAW-4/2022 од 23.12.2022 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 на реконструкцији Трга српских добровољаца у Кикинди – фаза 1, на кат. парцелама бр. 21539, 21558, 21540/1 и 4597/1 к.о. Кикинда, инвеститора Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, који је поднет преко овлашћеног лица Бојан Токић из Кикинде

28.12.2022

28.12.2022

172 ROP-KIK-40791-ISAWHA-2/2022 од 27.12.2022 „Палет Пак” доо Кикинда, ул. Краља Петра I бр. 101 на реконструкцији и адаптацији помоћног објекта број 3 и 4, Кикинда, ул. Краља Петра првог број 101, на кат.парц.бр. 2461 к.о.Кикинда

29.12.2022

29.12.2022

173 ROP-KIK-30056-ISAW-2/2022 од 23.12.2022 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 нa изградњи секундарне мреже атмосферске канализације, (категорије „Г“, класификациони број: 222311 - Спољна канализациона мрежа), дужине 323,3m, у делу улице Браће Богарошки од улице Душана Васиљева до Карађорђеве улице, на кат. парц. бр. 21601 к.о. Кикинда

30.12.2022

30.12.2022

 

 

2021. година

 

Редни број

Заведен под бројем ЦЕОП у АПР

Подносиоц захтева инвенститор и финансијер

Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта

Датум издавања
Датум објаве

 1

 ROP-KIK-25887-ISAW-2/2020 од 29.12.2020

 "NIS" а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12

 за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи стубне трансформаторске станице СТС „Скв-1“ снаге 160(400)kVA, 20/0,4kV у Кикинди, на катастарској парцели 13579 к.о. Кикинда

 05.01.2020

05.01.2020

2

ROP-KIK-255-ISAW-1/2021 од 07.01.2021

„YU-DNI“ ДОО Банатска Топола ул. Петефи Шандора бр. 25

променa намене објекта без извођења грађевинских радова, претварању
објекта за смештај пољо. механизације П+0 у објекат за примарну пољопривредну производњу у Банатској Тополи, ул Петефи Шандора
бр. 38, на кат.парц. 3829 к.о. Банатска Топола

08.01.2020

08.01.2020

3

ROP-KIK-18398-ISAWA-7/2021 од 04.01.2020

„Севертранс„ Сента, ул. Грофa Бачањија Лајоша бр. 2,

на реконструкцији и промени намене објекта број 2, у Кикинди, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 5, на кат. парц. бр. 8964 к.о. Кикинда

11.01.2021

11.01.2021

4

ROP-KIK-167-ISAW-1/2021 од 05.01.2020

Доо Вребалов Аграр Нови Бечеј

на изградњи објекта за смештај пољопривредне механизације у Башаиду, ул Бранислава Нушића бб, на катастарским парцелама бр. 1268, 1269, 1271, 1272 и 1276 к.о. Башаид

12.01.2021

12.01.2021

5

ROP-KIK-462-ISAW-1/2021 од 12.01.2021

Сава Мандић из Београда-Савски Венац ул. Диане Будисављевић бр. 5/6

на реконструкцији и промена намене постојећег објекта означеног у листу непокретности под бројем 1, у Кикинди у ул. Браће Татића бр. 3, на кат. парц.бр. 6254к.о.Кикинда

15.01.2021

15.01.2021

6

ROP-KIK-819-ISAW-1/2021 од 15.01.2021

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

изградња крака 2 и 3 спољне канализационе мреже у Банатској Тополи, потес Велики рит, на кат.парц. 2701, к.о. Банатска Топола

15.01.2021

15.01.2021

7

ROP-KIK-1019-ISAW-1/2021 од 18.01.2021

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

за извођење радова на адаптацији дела магацина у чајну кухињу Дома културе у Сајану, улица Велика бр. 96, кат. парц. 610 к.о. Сајан

19.01.2021

19.01.2021

8

ROP-KIK-153-ISAWHA-2/2021 од 20.01.2021

Предшколскa установa „Драгољуб Удицки“ из Кикинде, ул. Доситејева бр. 43

на инвестиционом одржавању санитарних чворова дечијег вртића „Невен“ у Мокрину, ул. Светог Саве бр. 117, објекат означен бројем 1 у препису листа непокретности број 750, на катастарској парцели 2195 к.о. Мокрин,

21.01.2021

21.01.2021

9

ROP-KIK-1625-ISAW-1/2021 од 25.01.2021

ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, адреса Панчевачка бр. 46

на изградњи нисконапонских кабловских водова од МБТС-77 у Кикинди до нове КПК у САБП-600 изнад које је ПОММ-4, са формирањем извода, на к.п. бр. 4708, 21597 и 4681 к.о. Кикинда, за потребе прикључења на електроенергетску мрежу објекта Завода за јавно здравље Кикинда

26.01.2021

26.01.2021

 

10

ROP-KIK-34009-ISAW-3/2021 од 01.02.2021

„NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12

изградња стубне трансформаторске станице СТС „Мк-185“ снаге 400(400)kVA, 20/0,4kV у Мокрину, потес Водоплав, на катастарској парцели 20335 к.о. Мокрин

04.02.2021

04.02.2021

 

11

ROP-KIK-2510-ISAW-1/2021 од 02.02.2021

Владимир Чолак из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 24

промена намене објекта без извођења грађ. радова, претварање пом. објеката  П+0 означених у л.н. бројем 3,4 и 7, у објекте за складиштење пољо. производа, у Башаиду ул. Раше Лазаревића бр. 24, на кат.парц. 566 к.о. Башаид

05.02.2021

05.02.2021

 

12

ROP-KIK-28810-ISAW-3/2021
од 09.02.2021

Д.о.о. за производњу и промет „ВАЛОР“ Зрењанин, ул. Меленачки друм бр. 37

реконструкција и промена намене посебног дела
објекта на I спрату стамбено-пословне зграде у преноћиште, П+1, у Ул. Јована Јовановића Змаја бр. 78, на
кат. парцели бр. 8617 к.о. Кикинда

09.02.2021

09.02.2021

 

13

ROP-KIK-2512-ISAW-2/2021 од 17.02.2021

ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, адреса Панчевачка бр. 46

на изградњи МБТС-110 са прикључним 20kV кабловским водовима у Кикинди на кат.парц. 21168/3, 21697, 21164/2, 21552/2, 21551/2, 21186/2, 21721/10, 21538/1, 21721/6 и 21721/5 све к.о. Кикинда

24.02.2021

24.02.2021

 

14

 ROP-KIK-1017-ISAW-3/2021 од 23.02.2021

„YU-DNI“ ДОО Банатска Топола ул. Петефи Шандора бр. 25

за дораду зачинског биља и објекта за примарну пољопривредну производњу – складишни простор, у Банатској Тополи, на кат. парцели бр. 478 к.о. Банатска Топола

26.02.2021

26.02.2021

 

15

ROP-KIK-403-ISAWHA-3/2021 од 02.03.2021

Предузећа за телекомуникације Телеком Србија ад Београд, ул. Таковска бр. 2,

на изградњи ГПОН прикључка до корисника у ул Трг српских добровољаца бр. 10 у Кикинди, на катастарским парцелама 6262 и 6266 к.о. Кикинда

02.03.2021

02.03.2021

 

16

ROP-KIK-12628-ISAW-3/2021 од 04.03.2021

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

на катастарским парцелама бр. 4429, 21594, 4587 и 4590/3 к.о. Кикинда, инвеститора Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12,

05.03.2021

05.03.2021

 

17

ROP-KIK-22695-ISAWA-3/2021 од 11.03.2021

Пољопривредног предузећа “Мокрин” д.о.о. улица Жарка Зрењанина број 90, Мокрин

на изградњи зграде за складиштење пољопривредних производа са контролисаном температуром и гаража за смештај пољопривредне механизације, спратности П+1, у Мокрину ул. Папир, са прикључењем објекта на јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу, на делу кат.парц.бр. 16609 к.о.Мокрин

15.03.2021

15.03.2021

 

18

ROP-KIK-6582-ISAW-1/2021 од 11.03.2021

„Jaffa“ d.o.o. из Црвенке ул. М. Тита бр. 245

Постављање опреме – Монореј дизалица са кранским стазама у производном погону “БАНИНИ“ 2, објекат означен у власничком листу под бројем 4, на линијама 1, 2, 3 и 5, у ул. Дистричка бб, Кикинда, на катастарска парцела 426 КО Кикинда

16.03.2021

16.03.2021

 

19

ROP-KIK-7433-ISAW-1/2021 од 18.03.2021

Дачa Николић из Кикинде ул. Пере Сегединца 67

на инвестиционом одржавању породичне стамбене зграде означена под редним бројем 1 у изводу из листа непокретности у Кикинди ул. Пере Сегединца бр. 67, на катастарској парцели 5138 к.о. Кикинда

24.03.2021

24.03.2021

 

20

ROP-KIK-31156-ISAWHA-4/2021 од 18.03.2021

"Urban organika“ doo Kikinda, Трг српских добровољаца бр. 3/10

изградњa комплекса Систем аквапоније са складиштем и логистиком, потес Кинђа, Кикинда, на кат. парц. бр. 18734/3 к.о. Кикинда

25.03.2021

25.03.2021

 

21

ROP-KIK-25887-ISAW-5/2021 од 23.03.2021

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

изградња двоструког кабловског вода од места везивања код РП „Gordon“ у Кикинди до нове СТС 20/0,4kV власника НИС ад Нови Сад, на катастарским парцелама бр. 9538/25, 9538/26, 9538/21, 9538/27, 21475, 21476/1, 13612, 19005 и 13579 све к.о. Кикинда,

26.03.2021

26.03.2021

 

22

ROP-KIK-5823-ISAWHA-2/2021 од 28.03.2021

“SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111

на изградњи оптичког кабла у Башаиду дужина трасе оптичког кабла око 2.335,00m, у Башаиду, на кат. парцелама број 6547, 6512, 6363/1 к.о Башаид

29.03.2021

29.03.2021

 

23

ROP-KIK-4274-ISAW-2/2021 од 26.03.2021

“YU-DNI” из Банатске Тополе ул. Петефи Шандора бр. 25

на изградњи прикључног гасовода, мерно регулационе станице и унутрашње гасне инсталације за 4 сушаре за лековито биље у Банатској Тополи, ул. Петефи Шандора бр. 38, на кат.парц.бр. 3829 к.о. Банатска Топола

02.04.2021

02.04.2021

 

24

ROP-KIK-9443-ISAW-1/2021 од 05.04.2021

Светислав Латиновић из Мокрина, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 11

адаптацији поткровља породичне стамбене зграде број 1, спратности П+Пк у Мокрину у ул. Јована Јоановића Змаја број 11, на кат.парц.бр. 1635 к.о.Мокрин, категорије „А“, класификационог броја 111011

06.04.2021

06.04.2021

 

25

ROP-KIK-5985-ISAW-2/2021 од 29.03.2021

Оливер Чанади, из Кикинде, ул. Михајла Бона бр. 19

на реконструкцију са променом намене и претварање дела таванског у користан простор П+Пк, у ул. Светосавска бр. 34, на кат. парцели бр. 6509/1 к.о. Кикинда

08.04.2021

08.04.2021

 

26

ROP-KIK-10517-ISAW-1/2021 од 13.04.2021

„NAFTAGAS-Naftni servisi“ доо Нови Сад ул. Пут Шајкашког одреда бр. 9

извођење радова на уградњи мерила протока отпадних вода на објекту Тубинг центра у Кикинди, на катастарској парцели 21245/1 КО Кикинда

20.04.2021

20.04.2021

 

27

ROP-KIK-11261-ISAW-1/2021 од 20.04.2021

Веселин Драган из Иђоша, адреса Ђуре Јакшића бр. 41

Надстрешница за смештај пољ. машина, П+0, Иђош, ул. Ђ. Јакшића бр. 40, кат.парц. број 5271, к.о. Иђош

26.07.2021

26.07.2021

 

28

ROP-KIK-34009-ISAW-5/2021 од 27.04.2021

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

на изградњи ГРС ДВ 20kV са ОП и ВР на месту постојећег БС ДВ 20kV, СН кабловски вод 20kV и комплетно полуиндиректно мерење НН РО СТС „Мк-185“ странке у Мокрину, потес Водоплав, на катастарској парцели 20335 к.о. Мокрин

29.04.2021

29.04.2021

 

29

ROP-KIK-12334-ISAW-1/2021 од 27.04.2021

Римокатоличка Црквена Општина, Римокатоличка жупа Узнесење Блажене Дјевице Марије са седиштем у Банатској Тополи у ул. Вука Караџића бр. 21

на изградњи надстрешнице у Банатској Тополи у ул Вука Караџића бр. 21, на катастарској парцели бр. 283к.о.Банатска Топола

07.05.2021

07.05.2021

 

30

ROP-KIK-12929-ISAW-1/2021 од 05.05.2021

Зоран Јегарски из Лединаца, ул Самарски пут 58 Нови Сад

Помоћни објекат П+0 у Кикинди, ул Ставана Синђелића 105, кат.парц. 20556/1 к.о. Кикинда

11.05.2021

11.05.2021

 

31

ROP-KIK-14654-ISAW-1/2021 од 19.05.2021

Нада Коларов из Новог Сада, ул. Војводе Шупљикца бр. 6/16

економски објекат за смештај пољопривредне механизације, у ул. Николе Француског бр. 64, кат. пар. 336к.о. Иђош

26.05.2021

26.05.2021

 

32

ROP-KIK-15036-ISAW-1/2021 од 21.05.2021

Град Кикинда и СЦ „Језеро“ Кикинда ул. Бранка Вујина бб

Реконструкција појединих објекта комплекса Спортског центра „Језеро“ Кикинда (Спортска хала и Омладинско насеље) у Кикинда, ул. Бранка Вујина бб, на кат. 2856, 2864, 2865/3, 21584, 2877 и 2873/1, све к.о.Кикинда

28.05.2021

28.05.2021

 

33

ROP-KIK-1397-ISAW-2/2021 од 01.06.202

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

Бунар Б-2/20 у Бан. Тополи, кат.парц. 2701 к.о. Бан.Топола (Мигрантски центар)

01.06.2021

01.06.2021

 

34

ROP-KIK-12956-ISAW-2/2021 од 01.06.2021

ОШ „1 Октобар“ Башаид и ЈП „Србијагас“ Нови Сад

на изградњи гасних прикључака, MRS-G40 и MRS-G10 за објекат зграде основне школе у ул. Војвођанска бр. 65, на кат. парц. бр. 759 и 1445 к.о. Башаид

02.06.2021

02.06.2021

 

35

ROP-KIK-12957-ISAW-2/2021 од 01.06.2021

ОШ „1 Октобар“ Башаид и Република Србије

на изградњи унутрашње гасне инсталације са пакетном топловодном котларницом, проточним бојлером и гасним грејалицама за објекат зграде основне школе у ул. Војвођанска бр. 65, на кат. парц. бр. 759 к.о. Башаид

02.06.2021

02.06.2021

 

36

ROP-KIK-15667-ISAWHA-2/2021 од 09.06.2021

Мирјана Чолак из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 24

на изградњи економског објекта за смештај пољопривредних производа, спратности П+0, у ул. Живка Мишкељина бр. 27, на кат. парцели бр. 11187 к.о. Башаид

11.06.2021

11.06.2021

 

37

ROP-KIK-5092-ISAW-3/2021 од 10.06.2021

Јaffa“ d.o.o. из Црвенке ул. Маршала Тита бр. 243

на промени намене магацина у производњу у постојећем габариту, Банини 1 – објекат бр. 11, у Кикинди, улица Николе Тесле, на кат. парц. бр. 1773 к.о. Кикинда

16.06.2021

16.06.2021

 

38

ROP-KIK-37517-ISAW-2/2021 од 14.06.2021

„Топола“ доо За пољопривреду, прераду и промет, Банатска Топола, ул. Кикиндска бр. 25

изградња четири надстрешнице за смештај говеда, објекти број 26, 27, 28 и 29, спратности П+0, у Банатској Тополи, ванграђевински реон, потес Велики Рит, на кат. парцели бр. 2895 к.о. Банатска Топола

18.06.2021

18.06.2021

 

39

ROP-KIK-10415-ISAWHA-3/2021 од 25.06.2021

SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита
број 111

изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова
електронске комуникационе мреже на релацији Банатско Велико Село - Наково, на катастарским
парцелама бр. 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 к.о. Банатско Велико Село, и 3271 и 1539 к.о. Наково

30.06.2021

30.06.2021

 

40

ROP-KIK-15170-ISAW-2/2021 од 28.06.2021

SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита
број 111

Оптички кабл за потребе дистриб. делова електронске комуник. мреже на релацији Р. Село - Н. Козарци

01.07.2021

01.07.2021

 

41

ROP-KIK-17477-ISAW-2/2021 од 28.06.2021

Телеком Србија ад Београд, ул. Таковска бр. 2,

Дистриб. део опт. приступне мреже електронских
комуникација, Општина Кикинда - Кластер 2 - Фаза 2,
кат.парц: 10541/2, 10540/1,
10605, 10602/1, 10602/2, 10395/4, 10055, 10117/2, 20706/1, 8109/45, 7675/250 све
КО Кикинда

05.07.2021

05.07.2021

 

42

ROP-KIK-20165-ISAW-1/2021 од 30.06.2021

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

Изградња платоа на катастарској парцели број 4437
К.О. Кикинда

05.07.2021

05.07.2021

 

43

ROP-KIK-16100-ISAW-2/2021 од 07.07.2021

„SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111

на изградњи оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији Кикинда – Наково, на кат. парцелама бр. 21542, 19364/2, 19364/1 к.о. Кикинда и 3247 к.о. Наково

09.07.2021

09.07.2021

 

44

ROP-KIK-16097-ISAW-2/2021 од 07.07.2021

„SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111

изградњи оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији Руског Села, на кат. парцелама бр. 13708/3, 13707,..4778, 3132 и 3136 све к.о. Руско Село,

12.07.2021

12.07.2021

 

 45

ROP-KIK-16102-ISAW-2/2021 од 09.07.2021

„SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111

изградњи оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији Башаид – Банатска Топола, на кат. парцелама бр. 1423, 8314, 11114, 11057 к.о. Башаид, и 3753/1 и 3749 к.о. Банатска Топола

14.07.2021

14.07.2021

 

46

ROP-KIK-24316-ISAW-1/2021 од 30.07.2021

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

на реконструкцији и доградњи хидрантске мреже у Велики Рит бб на катастарској парцели 2701 Банатска Топола

05.08.2021

05.08.2021

 

47

ROP-KIK-25105-ISAW-1/2021 од 05.08.202

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

на санацији кровне конструкције и замена кровног покривача у Кикинди у ул. Доситејава број 38, катастарска парцела бр. 4563 к.о.Кикинда

06.08.2021

06.08.2021

 

48

ROP-KIK-25113-ISAW-1/2021 од 05.08.2021

Снежане Фехер, ул. Велики бедем 61, Кикинда

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Велики бедем бр. 61, на катастарској парцели бр. 20627 к.о.Кикинда

09.08.2021

09.08.2021

 

49

ROP-KIK-25975-ISAW-1/2021 од 11.2021

Роланд Кути, ул. Немањина бр. 119, Кикинда

за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Немањина бр. 119, на катастарској парцели бр. 10246 к.о.Кикинда

12.08.2021

12.08.2021

 

50

ROP-KIK-25994-ISAW-1/2021 од 12.08.2021

Бабић Саша и Жужа обоје из Кикинде, ул. Крфска бр. 18 

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Сутјеска бр. 146, на катастарској парцели бр. 7645 к.о.Кикинда

13.08.2021

13.08.2021

 

51

ROP-KIK-26629-ISAW-1/2021 од 17.08.2021

Бранко Пештерић из Кикинде, ул. Доситејева бр. 101

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Доситејева бр. 101, на катастарској парцели бр. 2546 к.о.Кикинда

20.08.2021

20.08.2021

 

52

ROP-KIK-26642-ISAW-1/2021 од 17.08.2021

Атила Киш из Кикинде, ул. Фејеш Кларе бр. 42

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Фејеш Кларе бр. 42, на катастарској парцели бр. 956 к.о.Кикинда

23.08.2021

23.08.2021

 

53

ROP-KIK-26787-ISAW-1/2021 од 17.08.2021

Илић Споменка и Велимир обоје из Кикинде, ул. Данила Косића бр.18

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Данила Косића бр. 23, на катастарској парцели бр. 20718 к.о.Кикинда

23.08.2021

23.08.2021

 

54

ROP-KIK-26931-ISAW-1/2021 од 18.08.2021

Золтан Берта из Кикинде, ул. Дистричка бр. 31

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Дистричка бр. 31, на катастарској парцели бр. 998/2 к.о.Кикинда

23.08.2021

23.08.2021

 

55

ROP-KIK-26888-ISAW-1/2021 од 18.07.2021.

"ЛИРА“ доо Кикинда, Милошевачки пут бр. 34

на уградњи новог система аутоматске дојаве пожара за пословно производни објекат у кругу Ливнице Кикинда у Кикинди ул. Милошевачки пут бр. 34, на катастарској парцели бр. 21696/9 к.о. Кикинда

25.08.2021

25.08.2021

 

56

ROP-KIK-25114-ISAWHA-2/2021 од 19.08.2021

Јожи Барбул из Кикинде, улица Саве Текелије број 49

на изградњи помоћне зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Браће Татића бр. 29, кат.парц. 6602 к.о. Кикинда

26.08.2021

26.08.2021

 

57

ROP-KIK-27280-ISAW-1/2021 од 20.08.2021.

Драган Белесић из Кикинде, ул. Немањина бр. 65

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Немањина бр. 65, на катастарској парцели бр. 8377 к.о.Кикинда

26.08.2021

26.08.2021

 

58

ROP-KIK-27501-ISAW-1/2021 од 23.08.2021

Иван Гуцул из Башаида ул. Раше Лазаревића бр. 47

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду ул. Раше Лазаревића бр. 47, на катастарској парцели бр. 470 к.о.Башаид

26.08.2021

26.08.2021

 

59

ROP-KIK-27503-ISAW-1/2021 од 23.08.2021

Драган Михајловић из Кикинде, ул. Браће Суботички бр. 5

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Браће Суботички бр. 5, на катастарској парцели бр. 20408 к.о.Кикинда

26.08.2021

26.08.2021

 

60

ROP-KIK-27526-ISAW-1/2021 од 23.08.2021

Каталин Јакша из Сајана, ул. Ади Ендре бр. 3

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Сајану у ул. Ђуре Ђаковића бр. 47, на катастарској парцели бр. 1317 к.о.Сајан

27.08.2021

27.08.2021

 

61

ROP-KIK-27527-ISAW-1/2021 од 23.08.2021

Боган Фелбаб из Башаида ул. Раше Лазаревића бр. 73

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду ул. Раше Лазаревића бр. 73, на катастарској парцели бр. 688 к.о.Башаид

27.08.2021

27.08.2021

 

 62

ROP-KIK-27921-ISAW-1/2021 од 25.08.2021

Наташа Чипчић из Кикинде, ул. Краљевића Марка бр. 99

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди ул. Кумановска бр. 88, на катастарској парцели бр. 3323 к.о. Кикинда

01.09.2021

01.09.2021

 

63

ROP-KIK-28234-ISAW-1/2021 од 27.08.2021

Владислав Шугић из Иђоша, ул. Миливоја Оморца бр. 9 и Драгана Грујић из Иђоша, ул. Миливоја Оморца бр. 21

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Иђошу ул. Ђуре Јакшића бр. 84, на катастарској парцели бр. 213 к.о.Иђош

02.09.2021

02.09.2021

 

 

64

ROP-KIK-17727-ISAW-2/2021 од 26.08.2021

„NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12

изградњи прикључног 20kV кабловског вода,
челичног решеткастог стуба и стубне трансформаторске станице „СТС-8“ КП снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, у Кикинди, потес Град, на катастарским парцелама
бр. 21249/2, 21249/1, ... , 21460 и 21459 к.о. Кикинда

02.09.2021

02.09.2021

 

 

65

ROP-KIK-28307-ISAW-1/2021 од 29.08.2021

Ержебет Бохар из Кикинде, ул. Барска бр. 14

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Барска бр. 14, на катастарској парцели бр. 2837 к.о. Кикинда

03.09.2021

03.09.2021

 

 

66

ROP-KIK-28442-ISAW-1/2021 од 30.08.2021

Гордана Чекић, из Кикинде ул. Стевана Синђелића бр. 65 и Милорад Мајић, из Кикинде, ул. Браће Лаковића 24

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди ул. Стевана Синђелића бр. 65, на катастарској парцели бр. 20620к.о. Кикинда

06.09.2021

06.09.2021

 

 

67

ROP-KIK-27719-ISAWHA-2/2021 од 02.09.2021

Зоран Селаковић из Башаида ул. Николе Тесле 86

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду у ул. Николе Тесле бр. 86, на катастарској парцели бр. 814 к.о. Башаид,

06.09.2021

06.09.2021

 

 

68

ROP-KIK-27719-ISAWHA-2/2021 од 02.09.2021

Љиљана Пауковић из Накова ул. Марије Бурсаћ бр. 21

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду у ул. Николе Тесле бр. 86, на катастарској парцели бр. 814 к.о. Башаид,

07.09.2021

07.09.2021

 

 

69

ROP-KIK-29159-ISAW-1/2021 од 03.09.2021

Срђан Кнежевић из Кикинда, Максима Горког бр. 12

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Максима Горког бр. 12, на катастарској парцели бр. 7628/48 к.о.Кикинда

07.09.2021

07.09.2021

 

 

70

ROP-KIK-29246-ISAW-1/2021 од 03.09.2021

Милан Догоров из Кикинде ул. Краља Петра I бр. 156 и Пирошка Догоров из Кикинде ул. Раде Трнића бр. 147

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Раде Трнића бр. 147, на катастарској парцели бр. 7583/2 к.о.Кикинда

07.09.2021

07.09.2021

 

 

 71

ROP-KIK-28999-ISAW-1/2021 од 02.09.2021

Милан Барбул из Башаида ул. Александра Саше Грујића бр. 14а

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башиду у ул. Александра Саше Грујића бр. 14а, на катастарској парцели бр. 452 к.о.Башади

07.09.2021

07.09.2021

 

 

72

ROP-KIK-29120-ISAW-1/2021 од 03.09.2021.
 

Љиљана Пауковић из Накова ул. Марије Бурсаћ бр. 21
 

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Накову ул. Марије Бурсаћ бр. 21, на катастарској парцели бр. 67 к.о. Наково
 

 

 

 

 

07.09.2021

 

 

 

 

 

 

07.09.2021

 

73

ROP-KIK-29159-ISAW-1/2021 од 03.09.2021
 

Срђан Кнежевић из Кикинда, Максима Горког бр. 12
 

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Максима Горког бр. 12, на катастарској парцели бр. 7628/48 к.о.Кикинда
 

07.09.2021

07.09.2021

 

74

ROP-KIK-29246-ISAW-1/2021 од 03.09.2021
 

Милан Догоров из Кикинде ул. Краља Петра I бр. 156 и Пирошка Догоров из Кикинде ул. Раде Трнића бр. 147
 

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Раде Трнића бр. 147, на катастарској парцели бр. 7583/2 к.о.Кикинда
 

07.09.2021
07.09.2021

 

75

ROP-KIK-29312-ISAW-1/2021 од 05.09.2021.
 

Андраш и Светлана Бозоки из Кикинде, ул Стрелиште 90в
 

изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Стрелиште бр. 90в, на катастарској парцели бр. 201/2 к.о.Кикинда
 

 

 

08.09.2021

 

 

 

08.09.2021
 

 

 

76

ROP-KIK-25090-ISAW-2/2021 од 06.09.2021
 

Душан Мишковић и из Кикинде, ул Ј.Ј.Змаја 59 и Камелија Мишковић из Реп.Румуније, Сент Миклуш, ул Аурела Влајкуа 1
 

Изградња прикључка на водоводну мрежу пород. стамб. зграде. П+0 у Мокрину ул Златна Греда 44а, кат. парц. 1336 к.о. Мокрин
 

08.09.2021

08.09.2021

 

77

ROP-KIK-29504-ISAW-1/2021 од 06.09.2021
 

Зорица Лепар из Кикинде, ул. Дистричка бр. 49а

изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат у Кикинди у ул. Дистричка бр. 49а, на катастарској парцели бр. 968 к.о. Кикинда
 

08.09.2021

08.09.2021

 

78

ROP-KIK-29521-ISAW-1/2021 од 06.09.2021
 

Бранимир Новаковић из Кикинде, ул. Стевана Синђелића бр. 45

изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Стевана Синђелића бр. 45, на катастарској парцели бр. 20672 к.о. Кикинда
 

09.09.2021

09.09.2021

 

79

ROP-KIK-29526-ISAW-1/2021 од 06.09.2021.
 

Александар Радојчић из Кикинде, ул. Његошева бр. 16
 

изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Његошева бр. 16, на катастарској парцели бр. 9021/2 к.о. Кикинда
 

09.09.2021

09.09.2021

 

80

ROP-KIK-29529-ISAW-1/2021 од 06.09.2021
 

Илић Јован из Кикинде ул. Шумица бр. 34а
 

изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Шумица бр. 34а, на катастарској парцели бр. 10373 к.о. Кикинда
 

10.09.2021

10.09.2021

 

81

ROP-KIK-28307-ISAWHA-2/2021 од 06.09.2021
 

Ержебет Бохар из Кикинде, ул. Барска бр. 14
 

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Барска бр. 14, на катастарској парцели бр. 2837 к.о. Кикинда
 

10.09.2021

10.09.2021

 

82

ROP-KIK-29706-ISAW-1/2021 од 07.09.2021

Данијеле Мркеља из Кикинде, ул. Ивана Јакшића бр. 84

на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Србобранска бр. 11а, на катастарској парцели бр. 8283/2 к.о. Кикинда

 

 

13.09.2021

13.09.2021

 

 

 

83

ROP-KIK-29910-ISAW-1/2021 од 08.09.2021

Драгомир Рељин, из Накова, ул. Славка Родића бр. 35

изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Кумановска бр. 154 на кат.парц.бр. 7310 к.о.Кикинда

13.09.2021

13.09.2021

 

84

ROP-KIK-29744-ISAW-1/2021 од 07.09.2021

Иван Миладинов из Кикинде, ул. Доситејева 35/5,

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Доситејева бр. 35/5 на кат.парц.бр. 4452 к.о.Кикинда

14.09.2021

14.09.2021


85 ROP-KIK-29746-ISAW-1/2021 од 07.09.2021 Владимир Момчилов из Кикинде ул. Јована Јовановић Змаја бр. 161 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног
објекта спратности П+0 у Кикинди ул. Јована Јовановић Змаја бр. 161, на катастарској парцели бр. 10027 к.о. Кикинда

14.09.2021

14.09.2021

 
86 ROP-KIK-29955-ISAW-1/2021 од 08.09.2021 Марија Пандуров из Кикинде ул Ј.Ј.Змаја 104 изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Ј.Ј.Змаја бр. 104 на кат.парц.бр. 8582/2 к.о.Кикинда

14.09.2021

14.09.2021

 
87 ROP-KIK-30012-ISAW-1/2021 од 09.09.2021 Иван Рељин из Кикинде, ул Доситејева бр 93 изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди ул Доситејева бр 93 на кат.парц.бр. 7310 к.о. Кикинда

15.09.2021

15.09.2021

 
88 ROP-KIK-30124-ISAW-1/2021 од 09.09.2021 Живко Вујин из Кикинде, ул. Србобранска бр. 84 на изградњи унутрашње гасне инсталације са два трошила, за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул.
Србобранска бр. 84, на катастарској парцели бр. 7873 к.о. Кикинда

15.09.2021

15.09.2021

 
89 ROP-KIK-30285-ISAW-1/2021 од 10.09.2021 Дачa Николић из Кикинде, ул. Пере Сегединца бр. 67 за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат у Кикинди ул. Пере Сегединца бр. 67, на катастарској парцели бр. 5138 к.о. Кикинда

16.09.2021

16.09.2021

 
90 ROP-KIK-30368-ISAW-1/2021 од 10.09.2021 Жарко и Нада Пађен обоје из Кикинде ул. Жарка Зрењанина бр. 24 за издавање одобрења за извођење радова, на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди ул. Жарка Зрењанина бр. 24, на катастарској парцели бр. 3846 к.о. Кикинда

17.09.2021

17.09.2021

 
91 ROP-KIK-30469-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Марија Баба из Кикинде, ул. Тозе Марковића бр. 5 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Тозе Марковића бр. 5, на катастарској парцели бр. 9603 к.о.Кикинда

20.09.2021

20.09.2021

 
92 ROP-KIK-30638-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Милорад Рофа из Кикинде ул. Карађорђева бр. 46 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Војводе Мишића бр. 113, на катастарској парцели бр. 8241 к.о.Кикинда

20.09.2021

20.09.2021

 
93 ROP-KIK-30668-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Драгољуб и Георгина Станков обоје из Кикинде, ул. Алексе Дундића бр. 32 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Иве Лоле Рибара бр. 12, на катастарској парцели бр. 8483 к.о.Кикинда

20.09.2021

20.09.2021

 
94 ROP-KIK-30668-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Иштван и Ержебет Балог обоје из Кикинде, ул. Иве Лоле Рибара бр. 12 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Иве Лоле Рибара бр. 12, на катастарској парцели бр. 8483 к.о.Кикинда

20.09.2021

20.09.2021

 
95 ROP-KIK-30696-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Раде Прокопић из Руског Села ул. Младена Стојановића бр. 63 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Руском Селу у ул. Братства Јединства бр. 235, на катастарској парцели бр. 2826 к.о.Руско Село

21.09.2021

21.09.2021

 
96 ROP-KIK-29527-ISAWHA-2/2021 од 14.09.2021 Драган Дорословац из Кикинде, ул. Ђуре Даничића бр. 3, на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Николе Француског бр. 53а, на катастарској парцели бр. 6386/2 к.о. Кикинда

21.09.2021

21.09.2021

 
97 ROP-KIK-30644-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Сандра Зарић из Кикинде ул. Душана Васиљева бр. 31/3 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Цара Душана испред кућног бр. 105, на катастарској парцели бр. 5640/1 к.о.Кикинда

21.09.2021

21.09.2021

 
98 ROP-KIK-30997-ISAW-1/2021 од 16.09.2021 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању дела објекта сушаре за цреп означен бројем 5, у Кикинди у ул. Данила Косића број 5, на катстарској парцели број 20715 к.о.Кикинда

22.09.2021

22.09.2021

 
99 ROP-KIK-31144-ISAW-1/2021 од 16.09.2021 Урош Фишаков из Мокрина, ул. Светог Саве бр. 31 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину у ул. Светог Саве бр. 31, на катастарској парцели бр. 1948 к.о.Мокрин

23.09.2021

23.09.2021

 
100 ROP-KIK-32075-ISAW-1/2021 од 22.09.2021 Чабa Орос из Руског Села ул. Петефи Шандора бр. 41 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Рускм Селу у ул. Петефи Шандора бр. 41, на катастарској парцели бр. 1964 к.о.Руско Село

24.09.2021

24.09.2021

 
101 ROP-KIK-31255-ISAW-1/2021 од 17.09.2021 Анкица Кастрат и Станка Вујаклија, обе из Мокрина, ул. Живице Кодранова бр. 43 за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени
објекат П+0 у Мокрину, ул. Живице Кодранова бр. 43, на катастарској парцели бр. 3638 к.о. Мокрин

24.09.2021

24.09.2019

 
102 ROP-KIK-29729-ISAWHA-2/2021 од 17.09.2021 Маројкин Вероника из Кикинде ул. Слободанке Ациган бр. 4, Агоштон Живко из Кикинде ул Слободанке
Ациган бр. 4 и Нађ Ђенђи из Кикинде ул Слободанке Ациган бр. 6
на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног
објекта у Кикинди у ул. Слободанке Ациган бр. 6, на катастарској парцели бр. 828/1 к.о. Кикинда

24.09.2021

24.09.2021

 
103 ROP-KIK-31379-ISAW-1/2021 од 18.09.2021 Милорад Миклуц из Иђоша ул. Јована Поповића бр. 2 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Иђошу у ул. Карађорђева бр. 8, на катастарској парцели бр. 751 к.о. Иђош

24.09.2021

24.09.2021

 
104 ROP-KIK-31379-ISAW-1/2021 од 18.09.2021 Милорад Миклуц из Иђоша ул. Јована Поповића бр. 2 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Иђошу у ул. Карађорђева бр. 8, на катастарској парцели бр. 751 к.о. Иђош

24.09.2021

24.09.2021

 
105 ROP-KIK-31380-ISAW-1/2021 од 18.09.2021 Мирна Рацков из Кикинде ул. Пере Сегединца бр. 71 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Пере Сегединца бр. 71, на катастарској парцели бр. 1939 к.о.Кикинда

24.09.2021

24.09.2021

 
106 ROP-KIK-29752-ISAWHA-2/2021 од 20.09.2021 Миломир Мачкић из Кикинде, ул. Краља Петра Првог бр. 89 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Краља Петра Првог бр. 89, на катастарској парцели бр. 2482/1 к.о. Кикинда

27.09.2021

27.09.2021

 
107 ROP-KIK-30586-ISAWHA-2/2021 од 21.09.2021 Бојана и Саша Константинов обоје из Кикинде за изградњу унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Пере Сегединца бр. 16, на катастарској парцели бр. 5396 к.о. Кикинда

27.09.2021

27.09.2021

 
108 ROP-KIK-31657-ISAW-1/2021 од 20.09.2021 Стојан Кузманов из Кикинде, ул. Тозе Марковића бр. 90, на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Тозе Марковића бр. 90, на катастарској парцели бр. 20410 к.о. Кикинда

27.09.2021

27.09.2021

 
109 ROP-KIK-27718-ISAWHA-2/2021 од 21.09.2021 Јовица Голушин из Руског Села, ул. Браће Опсенице бр. 119 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Руском Селу у ул.
Браће Опсенице бр. 119, на катастарској парцели бр. 857/1 к.о.Руско Село

28.09.2021

28.09.2021

 
110 ROP-KIK-32058-ISAW-1/2021 од 22.09.2021 Драгиша Марковић из Мокрина, ул. Анђе Ранковић бр. 14 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Мокрину ул. Светог Саве бр. 34, на катастарској парцели бр. 1605 к.о. Мокрин

28.09.2021

28.09.2021

 
111 ROP-KIK-26777-ISAWHA-2/2021 од 22.09.2021 Будаи Етел и Михаљ обоје из Кикинде, ул. Краљевића Марка бр. 171 и Шандору Ковач из Кикинде, ул. Краљевића Марка бр. 171 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Краљевића Марка бр. 171, на катастарској парцели бр. 7296/1 к.о. Кикинда

29.09.2021

29.09.2021

 
112 ROP-KIK-30702-ISAWHA-2/2021 од 26.09.2021 Тибор Молнар из Кикинде, ул. Кумановска бр. 19 и Ференц Молнар из Кикинде, ул. Марка Краљевића на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Кумановска бр. 19, на катастарској
парцели бр. 3630 к.о. Кикинда

29.09.2021

29.09.2021

 
113
ROP-KIK-32083-ISAW-1/2021 од 22.09.2021
Ћирић Бранислав из Кикинде ул. Кумановска бр. 5 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Кумановска бр. 5, на катастарској
парцели бр. 3638 к.о. Кикинда
 
29.09.2021

29.09.2021

 
114 ROP-KIK-32179-ISAW-1/2021 од 23.09.2021 Новица Живанов из Кикинде ул. Браће Суботички бр. 103 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Браће Суботички бр. 103, на катастарској
парцели бр. 20271 к.о. Кикинда
29.09.2021

29.09.2021

 
115 ROP-KIK-13157-ISAW-3/2021 од 26.09.2021 ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта 12 и Римокатоличкој верској заједници „Зрењанинска бискупија“ Зрењанин ул. Краља Петра Првог бр. 116 на изградњи прикључног гасовода и МРС у Кикинди у ул. Краља Петра Првог бр. 116, на катастарској парцели бр. 21737 к.о. Кикинда

30.09.2021

30.09.2021

 
116 ROP-KIK-31002-ISAWHA-2/2021 од 23.09.2021 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању дела приземља Народног музеја, означен бројем 1, у Кикинди у ул. Трг српских добровољаца број 21, на катстарској парцели број 4549 к.о.Кикинда

30.09.2021

30.09.2021

 
117 ROP-KIK-32188-ISAW-1/2021 од 23.09.2021 Миодраг Мишков из Башаида, ул. Светосавска бр. 17, на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Башаиду ул.
Светосавска бр. 17, на катастарској парцели бр. 485 к.о. Башаид

30.09.2021

30.09.2021

 
118 ROP-KIK-32296-ISAW-1/2021 од 23.09.2021 Гордани Никочев из Мокрина ул. Раде Трнића бр. 121 и Александри Коврлија из Мокрина, ул. Светог
Саве бр. 51
на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Мокрину ул. Светог Саве бр. 51, на катастарској парцели бр. 1963 к.о. Мокрин

30.09.2021

30.09.2021

 
119 ROP-KIK-17027-ISAWA-3/2021 од 24.09.2021 Средњој стручној школи „Милош Црњански“ са седиштем у Кикинди, ул. Светосавска бр. 57 на инвестиционом одржавању објекта на кат.парц. бр. 8470/1 к.о.Кикинда у ул. Светосавска 57

01.10.2021

01.10.2021

 
120 ROP-KIK-32573-ISAW-1/2021 од 26.09.2021 Жива Мунћан и Бранкица Мунћан обоје из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 116 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Башаиду, ул. Раше Лазаревића бр. 116, на катастарској парцели бр. 652 к.о. Башаид

01.10.2021

01.10.2021

 
121 ROP-KIK-32677-ISAW-1/2021 од 27.09.2021 Предраг Ружић из Кикинде, ул. Иве Лоле Рибара бр. 44, на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Иве Лоле Рибара бр. 44, на катастарској парцели бр. 9678/3 к.о. Кикинда

01.10.2021

01.10.2021

 
122 ROP-KIK-32691-ISAW-1/2021 од 27.09.2021 Павле Марцикин из Кикинде, ул. Његошева бр. 190 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Његошева бр. 190, на катастарској парцели бр. 20019 к.о.Кикинда

04.10.2021

04.10.2021

 
123 ROP-KIK-32722-ISAW-1/2021 oд 27.09.2021 Слободан и Милкици Момчиловић из Кикинде, ул. Милоша Остојина бр. 111 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Милоша Остојина бр. 111, на катастарској парцели бр. 20143 к.о.Кикинда

04.10.2021

04.10.2021

 
124 ROP-KIK-30790-ISAWHA-2/2021 од 27.09.2021 Петар Гавранчић из Кикинде ул Јована Јовановића Змаја бр. 56 изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Ј. Ј. Змаја бр. 56, на катастарској парцели бр. 8640/1 к.о.Кикинда

04.10.2021

04.10.2021

 
125 ROP-KIK-29555-ISAWHA-2/2021 од 28.09.2021 Карачоњи Илонка и Јожеф обоје из Кикинде, ул. Дистричка бр. 38 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Дистричка бр. 38, на катастарској парцели бр. 1011 к.о. Кикинда

04.10.2021

04.10.2021

 
126 ROP-KIK-33721-ISAW-1/2021 од 03.10.2021 Радован Пецарски из Мокрина ул. Ђуре Ђаковића бр. 35 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину у ул. Ђуре Ђаковића бр. 35, на катастарској парцели бр. 3161 к.о. Мокрин

04.10.2021

04.10.2021

 
127 ROP-KIK-32868-ISAW-1/2021 од 27.09.2021
 
Миросављев Дафина из Кикинде, ул Цара Душана 64А
 
изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Цара Душана бр. 64а, на катастарској парцели бр. 5819/2 к.о.Кикинда
 
04.10.2021

04.10.2021

 
128 ROP-KIK-32936-ISAW-1/2021 од 28.09.2021
 
Симић Драгомир из Кикинде,ул Иве Лоле Рибара 33 изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Иве Лоле Рибара бр. 33, на катастарској парцели бр. 8816 к.о.Кикинда

05.10.2021

05.10.2021

 
129 ROP-KIK-32943-ISAW-1/2021 од 28.09.2021 Звездана Ђурица Трифуњагић и Веселин Трифуњагић из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 127 изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Генерала Драпшина бр. 127, на катастарској парцели бр. 2364 к.о.Кикинда 05.10.2021

05.10.2021

 
130 ROP-KIK-33185-ISAW-1/2021 од 29.09.2021 Милорад и Савица Дражић из Кикинде, ул. Милана Сивчева бр. 50 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди
ул. Милана Сивчева бр. 50, на катастарској парцели бр. 628 к.о. Кикинда,

06.10.2021

06.10.2021

 
131 ROP-KIK-33290-ISAW-1/2021 од 29.09.2021 Радослав Сивчев из Кикинде, ул. Доситејева бр. 154 за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул.
Доситејева бр. 154, на катастарској парцели бр. 2429 к.о. Кикинда

06.10.2021

06.10.2021

 
132 ROP-KIK-33442-ISAW-1/2021 од 30.09.2021 Лукa Бикић из Накова, ул. Иве Лоле Рибара бр. 19 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Накову ул. Иве Лоле Рибара бр. 19, на катастарској парцели бр. 1281 к.о. Наково

07.10.2021

07.10.2021

 
133 ROP-KIK-33442-ISAW-1/2021 од 30.09.2021 Лукa и Јека Брдарић из Мокрина, ул. Бранка Радичевића бр. 29 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Југовићева бр. 6, на катастарској парцели бр. 2753 к.о. Кикинда

07.10.2021

07.10.2021

 
134 ROP-KIK-33635-ISAW-1/2021 од 01.10.2021 Славко Томашев из Кикинде, ул. Цара Душана бр. 115 за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Цара
Душана бр. 115, на катастарској парцели бр. 5479/1 к.о. Кикинда

07.10.2021

07.10.2021

 
135 ROP-KIK-33723-ISAW-1/2021 од 03.10.2021 Душан Шаран из Кикинде, ул. Семлачка бр. 22 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Семлачка бр. 22, на
катастарској парцели бр. 2646 к.о. Кикинда

08.10.2021

08.10.2021

 
136 ROP-KIK-33796-ISAW-1/2021 од 04.10.2021 Љубомиру Живковић из Мокрина, ул. Васе Стајића бр. 118 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Мокрину ул. Васе Стајића бр. 118, на катастарској парцели бр. 2210 к.о. Мокрин

11.10.2021

11.10.2021

 
137 ROP-KIK-33822-ISAW-1/2021 од 04.10.2021 Радa Немешев из Кикинде, ул. Пере Сегединца бр. 59 и Надa Немешев из Кикинде, ул. Пере Сегединца бр. 57 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Пере Сегединца бр. 57, на катастарској парцели бр.5147 к.о. Кикинда

11.10.2021

11.10.2021

 
138 ROP-KIK-31137-ISAWHA-2/2021 од 05.10.2021 Синиша Терзин из Кикинде, ул. Стрелиште бр. 43 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Ивана Јакшића бр. 30а, на катастарској парцели бр. 8109/17 к.о. Кикинда

11.10.2021

11.10.2021

 
139  ROP-KIK-30257-ISAWHA-2/2021 05.10.2021  Драган Милошев из Кикинде, ул. Браће Богарошки бр. 177  на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Браће Богарошки бр. 177, на катастарској парцели бр. 2089 к.о. Кикинда

 12.10.2021

12.10.2021

 
140  ROP-KIK-30122-ISAWHA-2/2021 од 06.10.2021  Илији Коканов из Мокрина, ул. Васе Стајића бр. 65,  за изградњу шупе за смештај пољопривредних машина спратности П+0 и зграде за смештај пољопривредних алата и опреме спратности П+0, у Мокрину ул. Васе Стајића
бр. 61, на кат. парцелама бр. 2283 и 2284 к.о. Мокрин

 12.10.2021

12.10.2021

 
141 ROP-KIK-34407-ISAW-1/2021 од 06.10.2021 Босиљка Кнежевић из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 120 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду у ул. Раше Лазаревића бр. 120, на катастарској парцели бр. 648 к.о. Башаид

12.10.2021

12.10.2021

 
142 ROP-KIK-34432-ISAW-1/2021 од 06.10.2021 Миливој Матијевић из Кикинде, ул. Сутјеска бр. 229 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 и помоћни објекат П+0 у
Кикинди ул. Сутјеска бр. 229, на катастарској парцели бр. 7800 к.о. Кикинда

12.10.2021

12.10.2021

 
 143 ROP-KIK-34663-ISAW-1/2021 од 07.10.2021. Александар и Душица Месарош обоје из Кикинде, ул. Шумица бр. 54а на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Шумица бр. 54а, на катастарској парцели бр. 21723/2 к.о. Кикинда

12.10.2021

12.10.2021

 
 144 ROP-KIK-25071-ISAWA-4/2021 од 07.10.2021 "Komponent commerce" доо Кикинда, ул Жарка Зрењанина бр. 54 измена решења којим се одобрава извођење радова на изградњи
подног складишта са надстрешницом и усипним кошем (категорија објекта Б, класификациони број 127112) и колске ваге у Кикинди ул.
Топлски пут бр. 4, број катастарске парцеле 20709 к. о. Кикинда

14.10.2021

14.10.2021

 
145 ROP-KIK-24317-ISAW-2/2021 од 08.10.2021 Град Кикинда, ул Трг српских добровољаца 12 изградња светлосне сигнализације, саоб. знакова, ознака на путу и саоб. опреме, на углу ул Ј.Ј.Змаја и М.Пупина у Кикинди, на кат. парц. бр. 21624, 9967 и 21623 к.о. Кикинда 15.10.2021

15.10.2021

 
146 ROP-KIK-34859-ISAW-1/2021 од 09.10.2021 Душан Николић из Вршца, ул. Митрополита Стратимировића бр. 113 унутрашња гасна инсталација стамбеног објекта П+0 у Башаиду ул. Николе Тесле бр. 55, на катастарској парцели бр. 797 к.о. Башаид 15.10.2021

15.10.2021

 
147 ROP-KIK-33278-ISAWHA-2/2021 од 11.10.2021 Живкo Дражић из Кикинде, ул. Милана Сивчева бр. 46 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Милана Сивчева бр. 46, на катастарској парцели бр. 930 к.о. Кикинда

18.10.2021

18.10.2021

 
148 ROP-KIK-35191-ISAW-1/2021 од 11.10.2021 Зоран и Маријанa Перић из Кикинде, ул. Данила Косића бр. 35 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Његошева бр. 186, на катастарској парцели бр. 20027 к.о.Кикинда

18.10.2021

18.10.2021

 
149 ROP-KIK-35231-ISAW-1/2021 од 11.10.2021 Марина Грујић из Мокрина, ул. Раде Трнића бр. 99 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину у ул. Раде Трнића бр. 99, на катастарској парцели бр. 3087 к.о.Мокрин

18.10.2021

18.10.2021

 
150 ROP-KIK-35476-ISAW-1/2021 од 12.10.2021 Сава Тунић из Мокрина, ул. Васе Стајића бр. 141 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину у ул. Васе Стајића бр. 141, на катастарској парцели бр. 2567 к.о.Мокрин

19.10.2021

19.10.2021

 
151 ROP-KIK-35468-ISAW-1/2021 од 12.10.2021 Љубиша Тунић из Мокрина, ул. Васе Стајића бр. 135 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину у ул. Васе Стајића бр. 135, на катастарској парцели бр. 2560 к.о.Мокрин

19.10.2021

19.10.2021

 
152 ROP-KIK-35289-ISAW-1/2021 од 12.10.2021 Вукица Сивачки из Мокрина, ул. Доситеја Обрадовића бр. 27/б, на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину ул. Доситеја Обрадовића бр. 29, на катастарској парцели бр. 3446 к.о. Мокрин

19.10.2021

19.10.2021

 
153 ROP-KIK-33619-ISAWHA-2/2021 од 12.10.2021 Бранки Кљајић из Кикинде, ул. Стевана Синђелића бр. 210 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди у ул. Стевана Синђелића бр. 210, на катастарској парцели бр. 20494 к.о. Кикинда

19.10.2021

19.10.2021

 
154 ROP-KIK-31430-ISAWHA-2/2021 од 13.10.2021 Адријана Сел из Панчева, ул. Иве Курјачког бр. 89 за изградњу унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Николе Француског бр. 122, на катастарској парцели бр. 21741 к.о. Кикинда

19.10.2021

19.10.2021

 
155 ROP-KIK-35703-ISAW-1/2021 од 13.10.2021 Роберт и Љиљана Карачоњи из Кикинде, ул. Кумановска бр. 90 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди ул. Кумановска бр. 90, на катастарској парцели бр. 3324 к.о. Кикинда

20.10.2021

20.10.2021

 
156 ROP-KIK-35706-ISAW-1/2021 од 13.10.2021 Јован Миклуц из Кикинде, ул. Пере Сегединца бр. 1/7 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Стевана Синђелића бр. 163, на катастарској парцели бр. 20768/1 к.о.Кикинда

20.10.2021

20.10.2021

 
157 ROP-KIK-26744-ISAW-2/2021 од 14.10.2021 „Кипетрол“ доо Башаид, ул. Торђански пут бр. 1 на изградњи унутрашње гасне инсталације за потребе Биогасног постројења у Башаиду, потес Парлог, на катастарској парцели бр.
9320/1 к.о. Башаид

21.10.2021

21.10.2021

 
158 ROP-KIK-31895-ISAWHA-2/2021 од 18.10.2021 Душан Ромаков из Кикинде ул. Саве Текелије бр. 55 на изградњи помоћног објекта П+0, ул. Саве Текелије бр. 55, к.п. 9229 К.О. Кикинда, категорије А, класификациони број 127141 – економски објекат остале пољопривредне зграде у Кикинди у ул. Саве Текелије бр. 55, на катастарској парцели бр. 9229 к.о. Кикинда

22.10.2021

22.10.2021

 
159 ROP-KIK-36217-ISAW-1/2021 од 18.10.2021 Урош и Кристина Зарић обоје из Кикинде, ул. Тозе Марковића бр. 40 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди ул. Тозе Марковића бр. 40, на катастарској парцели бр. 9698 к.о. Кикинда

22.10.2021

22.10.2021

 
160 ROP-KIK-35278-ISAWHA-2/2021 од 19.10.2021 Зоран Ковачић из Мокрина, ул. Иве Лоле Рибара бр. 55 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Мокрину ул. Иве Лоле Рибара
бр. 49, на катастарској парцели бр. 2634 к.о. Мокрин

25.10.2021

25.10.2021

 
161 ROP-KIK-36705-ISAW-1/2021 од 19.10.2021. Драган Филиповић из Кикинда, ул. Чанадска бр. 4 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Накову ул. Слободе бр. 13, на катастарској парцели бр. 2530/4 к.о. Наково

25.10.2021

25.10.2021

 
162 ROP-KIK-36708-ISAW-1/2021 од 19.10.2021 Иван Кнежевић из Накова, ул. Марка Орешковића бр. 15 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Накову ул. Марка Орешковића бр. 15, на катастарској парцели бр. 240 к.о. Наково

25.10.2021

25.10.2021

 
163 ROP-KIK-36725-ISAW-1/2021 од 19.10.2021 Слободан Галић из Накова, ул. Главна бр. 69 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Накову ул. Главна бр. 69, на катастарској парцели бр. 328 к.о. Наково

25.10.2021

25.10.2021

 
164 ROP-KIK-36972-ISAW-1/2021 од 21.10.2021 Ребека Ач из Руског Села, ул. Фејеш Кларе бр. 17 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Руском Селу ул. Фејеш Кларе бр. 17, на катастарској парцели бр. 2874 к.о. Руско Село

25.10.2021

25.10.2021

 
165 ROP-KIK-36974-ISAW-1/2021 од 21.10.2021 Душан Жеравица из Башаида, ул. Бранислава Нушића бр. 10 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду ул. Јована Јовановића Змаја бр. 108, на катастарској парцели бр. 2874 к.о. Башаид

25.10.2021

25.10.2021

 
166 ROP-KIK-37111-ISAW-1/2021 од 21.10.2021 Мирко Чавић из Новог Сада, ул. Руменачка бр. 51 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину у ул. Живице Кодранова бр. 35, на катастарској парцели бр. 3628 к.о.Мокрин

25.10.2021

25.10.2021

 
167 ROP-KIK-37183-ISAW-1/2021 од 22.10.2021 Горан Цвитановић из Кикинде, ул. Светозара Милетића бр. 156 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Светозара Милетића бр. 156, на катастарској парцели бр. 2253 к.о. Кикинда

26.10.2021

26.10.2021

 
168 ROP-KIK-37122-ISAW-1/2021 од 21.10.2021 Далибор Радмиловић из Башаида, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 8 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Башаиду ул. Јована Јовановића Змаја бр. 8, на катастарској парцели бр. 211 к.о. Башаид

26.10.2021

26.10.2021

 
169 ROP-KIK-37318-ISAW-1/2021 од 23.10.2021 Дејан Гомбар из Кикинде ул. Војводе Мишића бр. 59 и Марта Доре-Туба из Кикинде ул. Ивана Јакшића бр. 18 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Војводе Мишића бр. 59, на катастарској парцели бр. 6479/1 к.о.Кикинда

27.10.2021

27.10.2021

 
170 ROP-KIK-37304-ISAW-1/2021 од 22.10.2021 Стеван Титин из Башаида ул. Раде Микалачког бр. 89, на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду ул. Раде
Микалачког бр. 89, на катастарској парцели бр. 1154 к.о. Башаид,

27.10.2021

27.10.2021

 
171 ROP-KIK-37127-ISAW-1/2021 од 21.10.2021 Ана Аврамов из Башаида, ул. Јована Поповића бр. 106 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Башаиду ул. Раше Лазаревића бр. 93, на катастарској парцели бр. 827 к.о. Башаид

27.10.2021

27.10.2021

 
172 ROP-KIK-37118-ISAW-1/2021 од 21.10.2021 Тима Закић из Кикинда, ул. Железнички нови ред бр. 128а на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди ул. Железнички нови ред бр. 128а, на катастарској парцели бр. 12483 к.о. Кикинда

28.10.2021

28.10.2021

 
173 ROP-KIK-37398-ISAW-1/2021 од 25.10.2021 Андреа Бем из Иђоша, ул. Јована Глигорина бр. 19 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Иђошу у ул. Јована Глигорина бр. 19, на катастарској парцели бр. 1401 к.о.Иђош

29.10.2021

29.10.2021

 
174 ROP-KIK-31503-ISAWHA-2/2021 од 25.10.2021 Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46, путем овлашћеног правног лица „TIM-COP“ д.о.о. Темерин - PRIMA PRODUKT на адаптацији двоструког 20kV кабловског вода, средњенапонског блока и ормара мерног места у УЗТС „Хладњача“ у Кикинди ул. Николе Тесле бр. 2, на катастарској парцели бр. 1785 к.о. Кикинда

29.10.2021

29.10.2021

 
175 ROP-KIK-22087-ISAW-2/2021 од 26.10.2021 Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46 на изградњи прикључног 0,4kV подземног вода 2xPP00-YAS 4x150mm2 са ССОММ за прикључење производног погона „Bell Chemicals“ доо у Банатском Великом Селу, кат. парц. 2654/5 к.о. Банатско Велико Село

01.11.2021

01.11.2021

 
176 ROP-KIK-37890-ISAW-1/2021 од 26.10.2021 Зоран Џакула из Руског Села, ул. Доже Ђерђа бр. 25 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат у Руском Селу ул. Доже Ђерђа бр. 25, на катастарској парцели бр. 2669 к.о. Руско Село

01.11.2021

01.11.2021

 
 177 ROP-KIK-37900-ISAW-1/2021 од 27.10.2021 Никола Зорић из Банатског Великог Села ул. Петра Кочића бр. 51 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног
објекта у Банатском Великом Селу ул. Петра Кочића бр. 42б, на катастарској парцели бр. 4024/4 к.о. Банатско Велико Село

01.11.2021

01.11.2021

 
178 ROP-KIK-38033-ISAW-1/2021 од 27.10.2021 Миша Тејић из Накова, ул. Шошина бр. 26 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Накову ул. Шошина бр. 26, на катастарској парцели бр. 1474 к.о. Наково

02.11.2021

02.11.2021

 
179 ROP-KIK-38102-ISAW-1/2021 од 28.10.2021 Зоран Крспогачин из Мокрина, ул. Уроша Кузманова бр. 52 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Мокрину ул. Уроша Кузманова бр. 52, на катастарској парцели бр. 835 к.о. Мокрин

02.11.2021

02.11.2021

 
180 ROP-KIK-38108-ISAW-1/2021 од 28.10.2021 Золтан Чусо из Мокрина, ул. Васе Стајића бр. 139 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Мокрину ул. Васе Стајића бр. 139, на
катастарској парцели бр. 2565 к.о. Мокрин

03.11.2021

03.11.2021

 
181 ROP-KIK-38137-ISAW-1/2021 од 28.10.2021 Горан и Ивана Ћук из Кикинде ул. Светосавска бр. 161 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Руском Селу ул. Ђуре Јакшића бр. 73, на катастарској парцели бр. 2324 к.о. Руско Село

03.11.2021

03.11.2021

 
182 ROP-KIK-38381-ISAW-1/2021 од 29.10.2021 Драгиња Величков из Кикинде, ул. Сувачарска бр. 14 Изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0, П+Пк у Кикинди ул. Сувачарска бр. 14, на катастарској парцели бр. 3707/1 к.о. Кикинда

04.11.2021

04.11.2021

 
183 ROP-KIK-38533-ISAW-1/2021 од 31.10.2021 Милан Бадрљица из Кикинде ул. Цара Душана бр. 135 Изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Цара Душана бр. 135, на катастарској парцели бр. 5079 к.о. Кикинда

04.11.2021

04.11.2021

 
184 ROP-KIK-38683-ISAW-1/2021 од 01.11.2021 Андраш Палатинуш из Кикинде, ул. Милана Сивчева бр. 23, за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације у приземљу стамбеног објекта П+1 у Кикинди ул.
Милана Сивчева бр. 23А, на катастарској парцели бр. 764 к.о. Кикинда,

05.11.2021

05.11.2021

 
185 ROP-KIK-38688-ISAW-1/2021 oд 01.11.2021 Андраш Палатинуш из Кикинде, ул. Милана Сивчева бр. 23, на изградњи унутрашње гасне инсталације спрата стамбеног објекта П+1 у Кикинди ул.Милана Сивчева бр. 23А, на катастарској парцели бр. 764 к.о. Кикинда

05.11.2021

05.11.2021

 
186 ROP-KIK-38373-ISAW-1/2021 од 29.10.2021 Милан Ђорђевић из Башаида, ул. Ђуре Јакшића бр. 30 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Башаиду ул. Ђуре Јакшића бр. 30, на катастарској парцели бр. 123 к.о. Башаид

05.11.2021

05.11.2021

 
187 ROP-KIK-38504-ISAW-1/2021 од 31.10.2021 Атила Олах из Кикинде, ул. Немањина бр. 63 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Немањина бр. 63, на катастарској парцели бр. 8385 к.о.Кикинда

05.11.2021

05.11.2021

 
188 ROP-KIK-38869-ISAW-1/2021 од 02.11.2021 Живко Бројчин из Иђоша, ул. Карађорђева бр. 28 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног и помоћног објекта у Иђошу ул. Карађорђева бр. 28, на катастарској парцели бр. 724 к.о. Иђош

05.11.2021

05.11.2021

 
189 ROP-KIK-38895-ISAW-1/2021 од 02.11.2021 Урош Зимолетин из Башаида ул. Јована Јовановић Змаја бр. 96 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду ул. Јована Јовановић Змаја бр. 96, на катастарској парцели бр. 1134 к.о. Башаид

08.11.2021

08.11.2021

 
190 ROP-KIK-38982-ISAW-1/2021 од 03.11.2021 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, адреса Панчевачка бр. 46 на реконструкцији тј замени СН кабловског вода 20kV од ГРС мешовитог вода у ул. Раде Микалачког до МБТС-7 у ул. Светозара Милетића у Башаиду, на кат. парц. 1460 и 1445 к.о. Башаид

09.11.2021

09.11.2021

 
191 ROP-KIK-39308-ISAW-1/2021 од 04.11.2021 Милан Родић из Кикинде, ул. Сувачарска бр. 21 и Зорицa Родић из Кикинде, ул. Бранка Радичевића бр. 22 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Сувачарска бр. 21, на катастарској парцели бр. 21746 к.о.Кикинда

10.11.2021

10.11.2021

 
192 ROP-KIK-39090-ISAW-1/2021 од 03.11.2021 Миливој Шућур из Банатског Великог Села ул. Петра Кочића бр. 23 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта
у Банатском Великом Селу ул. Петра Кочића бр. 23, на катастарској парцели бр. 1394 к.о. Банатско Велико Село

10.11.2021

10.11.2021

 
193 ROP-KIK-39320-ISAW-1/2021 од 04.11.2021 Љубомир Методијевић из Сајана, ул. Иве Андрића бр. 74, и Зорица Јанковић из Новог Сада ул. Булевар Јаше
Томића бр. 15
на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Сајану, ул. Иве Андрића бр. 74, на катастарској парцели бр. 500 к.о. Сајан

12.11.2021

12.11.2021

 
 194   ROP-KIK-39478-ISAW-1/2021 од 05.11.2021  Сима Маленчић из Мокрина ул. Анђе Ранковић бр. 35  на изградњи унутрашње гасне инсталације
за стамбени објекат П+0 у Мокрину ул. Анђе Ранковић бр. 35, на катастарској парцели бр. 2278 к.о. Мокрин

 15.11.2021

15.11.2021

 
 195 ROP-KIK-39479-ISAW-1/2021 од 05.11.2021 Ерик Чоти из Руског Села, ул. Братства и јединства бр. 207 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Руском Селу у ул. Братства и јединства бр. 207, на катастарској парцели бр. 2803/1 к.о.Руско Село

15.11.2021

15.11.2021

 

 196

ROP-KIK-38425-ISAWHA-2/2021 од 07.11.2021 Марија Адамовић из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 176 за изградњу унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Генерала Драпшина бр. 176, на катастарској парцели бр. 2289 к.о. Кикинда

15.11.2021

15.11.2021

 
197 ROP-KIK-25071-ISAWA-7/2021 од 08.11.2021 „KOMPONENT COMMERCE” доо Кикинда, ул Жарка Зрењанина б р5. 4, на изградњи подног складишта са надстрешницом и усипним кошем (категорија објекта Б, класификациони број 127112) и колске ваге, у Кикинди ул. Топлски пут бр. 4, на катастарској парцели 20709 к. о. Кикинда

16.11.2021

16.11.2021

 
198 ROP-KIK-39985-ISAW-1/2021 од 09.11.2021 Љуба Мали из Башаида, ул. Живка Мишкељина бр. 29 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени
објекат у Башаиду ул. Живка Мишкељина бр. 29, на катастарској парцели бр. 561 к.о. Башаид

16.11.2021

16.11.2021

 
199 ROP-KIK-39993-ISAW-1/2021 од 09.11.2021 Ненад Мали из Башаида, ул. 4. Октобра бр. 88 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат у Башаиду ул. 4. Октобра бр. 88, на катастарској парцели бр. 1092 к.о. Башаид

16.11.2021

16.11.2021

 
200 ROP-KIK-40338-ISAW-1/2021 од 12.11.2021 Милица и Миливој Ћирић из Руског Села, ул. Солунских добровољаца бр. 41, на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Руском Селу, ул. Солунских добровољаца
бр. 41, на катастарској парцели бр. 587/1 к.о. Руско Село

17.11.2021

17.11.2021

 
201 ROP-KIK-40273-ISAW-1/2021 од 11.11.2021 Месарош Јожеф и Аранка обоје из Кикинде, ул. Дистричка бр. 16а на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Дистричка бр. 16а, на катастарској парцели бр. 2962 к.о.Кикинда

18.11.2021

18.11.2021

 
202 ROP-KIK-38875-ISAWHA-2/2021 од 12.11.2021 Олга Попов из Кикинде, ул. Светозара Милетића бр. 169А на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Светозара Милетића бр. 169А, на катастарској парцели бр. 2310/1 к.о. Кикинда

18.11.2021

18.11.2021

 
203 ROP-KIK-40455-ISAW-1/2021 од 14.11.2021 Драган Голушин из Кикинде ул. Стевана Синђелића бр. 6 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди ул. Стевана Синђелића бр. 6, на катастарској парцели бр. 9111/1 к.о. Кикинда

18.11.2021

18.11.2021

 
204 ROP-KIK-40538-ISAW-1/2021 од 15.11.2021 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда, на покривању помоћне зграде број 2, спратности П+0, категорије „А“, без класификационог броја, у Банатској Тополи, Улица Петефи Шандора бб, на кат.парц. број 186, к.о. Банатска Топола

18.11.2021

18.11.2021

 
205 ROP-KIK-40496-ISAW-1/2021 од 14.11.2021 Светлана Антин из Кикинде ул. Косовска бр. 8 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди ул. Николе Пашића бр. 52 Б, на катастарској парцели
бр. 1199 к.о. Кикинда

19.11.2021

19.11.2021

 
206 ROP-KIK-40738-ISAW-1/2021 од 15.11.2021 Ервин Барбер из Кикинде ул. Кумановска бр. 234 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди ул. Кумановска бр. 234, на катастарској парцели бр.
7458 к.о. Кикинда

19.11.2021

19.11.2021

 
207 ROP-KIK-40972-ISAW-1/2021 од 17.11.2021 Града Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда на инвестиционом одржавању објекта број 2 – замена столарије и преграђивање просторија, категорија објекта „В“, класификационог броја 122012, у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца број 12, на кат.парц.бр. 6262 к.о.Кикинда

22.11.2021

22.11.2021

 
208 Чедомир и Јелена Јарић обоје из Кикинде, ул. Јованке Липованов – Даде бр. 18  ROP-KIK-19665-ISAWA-5/2021 од 16.11.2021  на изградњи помоћног објекта спратности П+0, у Кикинди, улица Светосвска бр. 54, на катастарској парцели бр. 6613 к.о. Кикинда, (категорија објекта „А“, класификационог броја 124220)

22.11.2021

22.11.2021

 
209 ROP-KIK-40787-ISAW-1/2021 од 16.11.2021 Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ Кикинда, ул. Доситејева бр. 43 на инвестиционом одржавању санитарних чворова у дечијем вртићу „Бамби“ објекат означен број 1, у Кикинди, ул. Генерала Драпшина број 44, на кат.парц.бр. 5942 к.о.Кикинда

22.11.2021

22.11.2021

 
210 ROP-KIK-40961-ISAW-1/2021 од 16.11.2021 Елвира и Ласло Молнар обоје из Кикинде, ул. Браће Татића бр. 93 изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Браће Татића бр. 93, на катастарској парцели бр. 8519/1 к.о.Кикинда 22.11.2021

22.11.2021

 
211 ROP-KIK-41644-ISAW-1/2021 од 22.11.2021 Марија и Стеван Ладичорбић обоје из Мокрина, ул. Васе Стајића бр. 75 изградња унутрашње гасне инсталације у Мокрину у ул. Васе Стајића бр. 75, на катастарској парцели бр. 2351 к.о. Мокрин

23.11.2021

23.11.2021

 
212 ROP-KIK-41316-ISAW-1/2021 од 18.11.2021 Нада Марчићев из Кикинде, ул. Радничка бр. 23 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Радничка бр. 23, на катастарској парцели бр. 20767 к.о.Кикинда

25.11.2021

25.11.2021

 
 213  ROP-KIK-41887-ISAW-1/2021 од 23.11.2021  Зоран Јанић и Давор Јанић из Кикинде, ул. Јосифа Панчића бр. 6А/11  на изградњи унутрашње гасне инсталације
за стамбени објекат у Кикинди ул. Сутјеска бр. 162, на катастарској парцели бр. 7605/4 к.о. Кикинда

29.11.2021

29.11.2021

 
214 ROP-KIK-39477-ISAWHA-2/2021 од 25.11.2021 Јованка Димовић из Мокрина, ул. Жарка Зрењанина бр. 84 за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину ул. Златна Греда бр. 51, на катастарској парцели бр. 864 к.о. Мокрин

29.11.2021

29.11.2021

 
215 ROP-KIK-41358-ISAWHA-2/2021 од 26.11.2021 Урош Величков из Кикинде, ул. Дистричка бр. 57 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди ул. Дистричка бр. 57, на катастарској парцели бр. 952 к.о. Кикинда

29.11.2021

29.11.2021

 
216 ROP-KIK-42514-ISAW-1/2021 од 27.11.2021 Стипе Живков и Зорица Петровић обоје из Мокрина, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 22 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 22, на катастарској парцели бр. 1650 к.о.Кикинда

01.12.2021

01.12.2021

 
217 ROP-KIK-42901-ISAW-1/2021 од 30.11.2021 Давор Бајин из Иђоша, ул Миливоја Оморца бр. 11 и Јелена Бајин из Кикинде, ул. Николе Пашића бр. 64 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+1+Пк у Кикинди, ул. Николе
Пашића бр. 64, на катастарској парцели бр. 1195/2 к.о. Кикинда

02.12.2021

02.12.2021

 
218 ROP-KIK-42693-ISAW-1/2021 од 29.11.2021 Вукица Ристић и Ђорђе Ристић обоје из Мокрина, ул. Бранка Радичевића бр. 46 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину у ул. Милана Маленчића бр. 44, на катастарској парцели бр. 2875 к.о. Мокрин

02.12.2021

02.12.2021

 
219 ROP-KIK-40260-ISAWHA-2/2021 од 29.11.2021 „КОПЕРАТИВ“ д.о.о. Нови Бечеј из Бочара, ул. Виноградарска бр. бб изградња економског објекта – објекат бр. 6 спратности П+0 и колске ваге – објекат бр. 7, у Иђошу, ул. Николе Француског бр. 66, на катастарској парцели бр. 5274 к.о. Иђош

06.12.2021

06.12.2021

 
220 ROP-KIK-43106-ISAW-1/2021 од 01.12.2021
 
Пирошка Деисел из Руског Села, ул. Фејеш Кларе бр. 23 изградњa унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+1 у Руском Селу ул. Фејеш Кларе бр. 23, на
катастарској парцели бр. 2883 к.о. Руско Село
07.12.2021

07.12.2021

 
221 ROP-KIK-43147-ISAW-1/2021 од 02.12.2021
 
Стојан Џин и Милка Џин обоје из Кикинде, ул. Данила Косића бр. 45 изградњa
унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат у Кикинди ул. Партизанска бр. 45, на катастарској парцели бр. 20042/1
к.о. Кикинда,
07.12.2021

07.12.2021

 
222 ROP-KIK-43260-ISAW-1/2021 од 02.12.2021
 
Милан Лагунџин из Иђоша, ул. Вука Караџића бр. 9 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта спратности П+0 у Сајану ул. Петефи Шандора бр. 100, на катастарској парцели бр. 741 к.о. Сајан 07.12.2021

07.12.2021

 
223 ROP-KIK-43382-ISAW-1/2021 од 03.12.2021
 
Верица Микалачки из Башаида, ул Јована Јовановић Змаја 106
 
изградња УГИ стамбеног објекта П+0 у Башаиду ул. ЈЈЗмаја бр. 106, на кат.парц. бр. 1126 к.о. Башаид
 

09.12.2021

09.12.2021

 
224 ROP-KIK-44041-ISAW-1/2021 од 08.12.2021
 
Недељко и Бранкица Поповић обоје из Кикинде, ул. Браће Лаковића бр.
69/А
 
изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+Пк у Кикинди ул. Браће Лаковића бр. 69/А, на катастарској
парцели бр. 1323 к.о. Кикинда
 

15.12.2021

15.12.2021

 
 225  ROP-KIK-44105-ISAW-1/2021 од 09.12.2021  Јасмина Маројкин из Иђоша, ул. Јаше Томић бр. 23 изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Иђошу ул. Јаше Томић бр. 23, на катастарској парцели бр. 712 к.о. Иђош  15.12.2021

15.12.2021

 
226 ROP-KIK-43024-ISAWHA-2/2021 од 09.12.2021
 
"Hazel House" доо Кикинда, ул Николе Француског 80
 
халa за смештај пољопривредних машина и алата, у Банатској Тополи, на катастарској парцели бр. 2470/2 к.о. Банатска Топола
 
16.12.2021

16.12.2021

 
227 ROP-KIK-44250-ISAW-1/2021 од 10.12.2021
 
Лаза Докман из Башаида, ул Раде Микалачког 95
 
изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Башаиду у ул. Раде Микалачког бр. 95, на катастарској парцели бр. 1140 к.о. Башаид 16.12.2021

16.12.2021

 
228 ROP-KIK-44404-ISAW-1/2021 од 12.12.2021 Драган Мирковић из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 190 унутрашња гасна инсталација стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Генерала Драпшина бр. 190, на к.п. бр. 2174 к.о. Кикинда

18.12.2021

18.12.2021

 
229 ROP-KIK-44607-ISAW-1/2021 од 13.12.2021 Роберт Фиштеш из Кикинде, ул. Милошевачки друм бр. 24 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди у ул. Албертова бр. 207, на катастарској парцели бр. 7591 к.о. Кикинда

20.12.2021

20.12.2021

 
230 ROP-KIK-44614-ISAW-1/2021 од 13.12.2021 Ференц Закар из Кикинде, ул. Партизанска бр. 79 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди у ул. Партизанска бр. 79, на катастарској парцели бр. 20721/48 к.о. Кикинда

20.12.2021

20.12.2021

 
231 ROP-KIK-44683-ISAW-1/2021 од 14.12.2021 Лаура и Срђан Перић из Кикинде, ул. Војводе Путника бр. 44 на изградњи помоћне зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Војводе Путника бр. 44, на катастарској парцели бр. 4472/1 к.о. Кикинда

21.12.2021

21.12.2021

 
232 ROP-KIK-43954-ISAWHA-2/2021 од 15.12.2021 Борис Месарош из Кикинде ул. Раде Трнић бр. 88, на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Светозара
Милетића бр. 183, на катастарској парцели бр. 2291 к.о. Кикинда

22.12.2021

22.12.2021

 
233 ROP-KIK-45412-ISAW-1/2021 од 20.12.2021 Коста Зурнић из Кикинде, улица Сувачарска број 10 на инвестиционом одржавању породичне стамбене зграде спратности П+0, објекат означен бројем 1, у Кикинди улица Војводе Путника број 28, на катстарској парцели број 4460 к.о. Кикинда

27.12.2021

27.12.2021

 
234 ROP-KIK-45871-ISAW-1/2021 од 23.12.2021 Јова и Мира Рајић обоје из Башаида ул. Бранислава Нушића бр. 6 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду у ул. Бранислава Нушића бр. 4, на катастарској парцели бр. 1117 к.о.Башаид

28.12.2021.

28.12.2021

 

 

2020. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-37673-ISAW-2/2020 од 14.01.2020  Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12  на изградњи помоћног објекта - Сувенирнице у оквиру млина Сувача у Кикинди, на углу улица Моравске и Немањине, на кат. парцели бр. 8268 к.о. Кикинда, категорије „Б“, класификационог броја 123001

16.01.2020.г.

16.01.2020.г.

2 ROP-KIK-1389-ISAW-1/2020 од 23.01.2020 Републичкa дирекцијa за имовину Републике Србије 04 број 351-322/2019 од 20. јануара 2020. године, у својству носиоца инвеститорских права поднео корисник Основна школа „1.Октобар“ Башаид ул. Војвођанска бр. 65 на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту школске зграде основне школе ,,1.октобар“ у Башаиду, на катастарској парцели број 759 к.о. Башаид, ул. Војвођанска 65

23.01.2020.г.

23.01.2020.г.

3 ROP-KIK-2210-ISAW-1/2020 од 30.01.2020 Горан Ристић из Мокрина ул. Вука Караџића бр. бб на изградњи остале нестамбене зграде – зграда за узгој птица, спратности П+1, у Мокрину у ул. Вука Караџића бб, на кат.парц.бр. 2921 к.о.Мокрин

06.02.2020.г.

06.02.2020.г.

4 ROP-KIK-5027-ISAW-1/2020 од 27.02.2020 Ана Фаркаш из Кикинде ул. Косовска бр.20а на инвестиционом одржавању стамбеног и помоћног објекта у Кикинди у ул. Косовска 20а

02.03.2020.г.

02.03.2020.г.

5 ROP-KIK-4488-ISAWHA-2/2020 од 01.03.2020 ПТП '' ВОЈВОЂАНИН '' ДОО из Мокрина улица Раде Трнића број 113 на изградњи Хангара за смештај пољ. машина и алата, П+0, категорије Б, класификациони број 127142 Мокрин, потес Просине, на катастарској парцели број 19198 к.о.Мокрин

03.03.2020.г.

03.03.2020.г.

6 ROP-KIK-3835-ISAWHA-2/2020 од 29.02.2020 Johanna Retzler, Немачка, из Града Osterhofen ул. Hofbauerstrasse бр. 3 на изградњи помоћног објекта, спратности П+1, у Банатском Великом Селу, улица Здравка Челара бр. 48, на катастарској парцели 4828, КО Банатско Велико Село

04.03.2020

04.03.2020

7 ROP-KIK-6437-ISAW-1/2020 од 11.03.2020. ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, адреса Панчевачка бр. 46 изградња каб. НН водова у улици Д. Васиљева у Кикинди, на кат. парц. број 5413, 5414, 5416 и 21608 К.О. Кикинда, за потребе прикључења на ЕЕ мрежу вишепородичног стамбеног објекта П+2+Пк у ул. Д. Васиљева бр. 45, на кат. парц. 5416 К.О. Кикинда 18.03.2020

18.03.2020

8 ROP-KIK-4117-ISAW-3/2020 од 12.03.2020 „Grindex“ ДОО из Кикиинде, адреса Милоша Великог бр. 80 на реконструкцији зидане трафостанице типа „кула“ ЗТС „Agroservis-Grindex“ снаге 630(630)kVA, 20/0,4kV у Кикинди, ул. Милоша Великог бр. 80, на катастарској парцели 9529 К.О. Кикинда,

19.03.2020

19.03.2020

9 ROP-KIK-5932-ISAWHA-2/2020 од 16.03.2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA CRVENKA, на инвестиционом одржавању компресорске станице и инсталације компримованог ваздуха у Кикинди у ул. Николе Тесле бр. 5, на кат.парц.бр. 1773 к.о.Кикинда

23.03.2020

23.03.2020

10 ROP-KIK-9015-ISAW-1/2020 oд 15/04/2020 Душицe Вуковић, Бихаћка бр. 5, Кикинда за изградњу прикључка канализације за стамбени објекат П+0, у ул. Бихаћка бр. 5, у Кикинди, на кат. парцели бр. 7675/62 к.о. Кикинда

23.04.2020

23.04.2020

11 ROP-KIK-425-ISAW-3/2020 од 21.04.2020 „JAFFA“ д.о.о. Црвенка, Маршала Тита бр. 245 на изградњи затвореног складишта за одлагање машина, спратности П+0, на кат. парцели број 426 к.о. Кикинда

23.04.2020

23.04.2020

12 ROP-KIK-9207-ISAW-1/2020 од 21.04.2020 Жељко Француски из Кикинде ул. Браће Лаковић бр. 107 реконструкција крова стамб. објекта П+0 и изградњи надстрешнице у Кикинди ул. Браће Лаковић бр. 107, на кат.парц. бр. 1378 к.о. Кикинда 28.04.2020

28.04.2020

13 ROP-KIK-39163-ISAW-2/2020 од 04.05.2020 Јавном предузећу „Србијагас“ Нови Сад, Народног Фронта бр. 12 и финансијеру Млекара Кикинда доо, Кикинда ул. Краља Петра Првог бр. 166 на изградњи прикључног гасовода и МРС на кат. парцелама бр. 2227 и 2228 к.о. Кикинда

08.05.2020

08.05.2020

14 ROP-KIK-10205-ISAW-1/2020 од 07.05.2020 Коста Миладинов из Кикинде ул. Ђуре Јакшића бр. 36, на адаптацији стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди у ул. Саве Текелије бр. 8, на кат.парц. бр. 6203/1 к.о. Кикинда,

13.05.2020

13.05.2020

15 ROP-KIK-10492-ISAW-1/2020 од 11.05.2020 Милан Шепа из Кикинде ул. Васе Стајића бр. 7, за изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације спратности П+0 у Банатском Великом Селу, потес Пашњак, на кат.парц. бр. 4226 и 4227 к.о. Банатско Велико Село

18.05.2020

18.05.2020

16 ROP-KIK-11276-ISAW-1/2020 од 20.05.2020 „Млекара Кикинда“ доо, са седиштем у Кикинди ул. Краља Петра Првог бр. 166 на изградњи унутрашње гасне инсталације од мерно регулационе станице (МРС) до котларнице на к.п. 2228 к.о.Кикинда

22.05.2020

22.05.2020

17 ROP-KIK-2904-ISAWA-2/2020 од 29.05.2020 Општа болница Кикинда из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића 110, на реконструкцији Опште болнице Кикинда, објекта 1.1-дечије одељење, продужено лечење, палијативно збрињавање, Кикинди, ул. Ђуре Јакшића бр. 110, на кат.парц.бр. 4909 к.о. Кикинда

02.06.2020

02.06.2020

18 ROP-KIK-12669-ISAW-1/2020 од 02.06.2020 Општа болница Кикинда из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића 110 на санацији, реконструкцији и адаптацији, објекта 1.4 – Инфективно, спратности Под+П, Опште болнице у Кикинди, у Ђуре Јакшића бр. 110, КП 4909,КО Кикинда, Кикинд

03.06.2020

03.06.2020

19 ROP-KIK-12466-ISAW-1/2020 од 31.05.2020 Невен Стојков из Кикинде ул. Браће Татић бр. 57 на инвестиционом одржавању стамбеног објекта у ул. Угљеше Терзина бр. 11 кат. парц. бр. 8945/1 и стамбеног објекта у ул. Угљеше Терзина бр. 13 кат. парц. бр. 8944, оба у Кикинди

04.06.2020

04.06.2020

20 ROP-KIK-12859-ISAW-1/2020 од 04.06.2020 Немања Алмаши из Мокрина ул. Милана Маленчића бр. 39 и Снежана Алмаши из Мокрина ул. Милана Маленчића бр. 39 на инвестиционом одржавању крова породичне стамбене зграде у ул. Милана Маленчића бр. 39 кат. парц. бр. 3818 К.О. Мокрин

05.06.2020

05.06.2020

21 ROP-KIK-13063-ISAW-1/2020 од 05.06.2020 ''НИНКОВ'' ДОО из Башаида улица Пут за Меленце број 1 изградња објекта за смештај пољопривредне механизације у Башаиду, улица Пут за Меленце бр. 1, на катастарској парцели број 11180/1 к.о. Башаид 11.06.2020

11.06.2020

22 ROP-KIK-9748-ISAWА-3/2020 од 09.06.2020 ДОО „Севертранс“ из Сенте ул. Грофа Баћањи Лајоша бр. 2 измена решења о одобрењу за извођење радова на реконструкцији и промени намене објекта број 2, у Кикинди, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 5, на кат. парц. бр. 8964 к.о. Кикинда 16.06.2020

16.06.2020

23 ROP-KIK-13613-ISAW-1/2020 од 10.06.2020 Наташа Чипчић из Кикинде ул. Кумановска бр. 88 реконструкција и претварање таванског у стамбени простор, стамбени објекат спретности П+Пк, у Кикинди ул. Кумановска бр. 88, на кат.парц. бр. 3323 к.о. Кикинда 17.06.2020

17.06.2020

24 ROP-KIK-4014-ISAW-2/2020 од 22.06.2020 „Нафтна индустрија Србије“ АД Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 адаптација система даљинског управљања трафостаницама на когенерационим постројењима когенерационе електране на објекту СОС-Кикинда, НП Кикинда, катастарска парцела 17595/2 К.О. Кикинда 24.06.2020

24.06.2020

25 ROP-KIK-15545-ISAW-2/2020 од 10.07.2020 Вера вукашиновић из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 45 на реконструкцији дела бочне (југо-западне) фасаде стана број 3 у оквиру стамбено-пословне зграде П+4 – објекат број 1, у Кикинди, на Тргу српских добровољаца бр. 11, на кат. парц. бр. 6291 к.о. Кикинда

14.07.2020

14.07.2020

26 ROP-KIK-18141-ISAW-1/2020 од 20.07.2020 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању оградног зида Фудбалског клуба Кикинда у Кикинди, ул. Дистричка бр. 24а, кат.парц.бр. 2898,к.о. Кикинда

21.07.2020.

21.07.2020.

27 ROP-KIK-5075-ISAW-2/2020 од 20.07.2020 Кикиндски млин АД Кикинда за адаптацију-уградњу новог система аутоматске дојаве пожара за објекта Кикиндског млина у Кикинди, ул. Светозара Милетића бр. 198

27.07.2020

27.07.2020

28 измена ROP-KIK-2904-ISAWA-3/2020 од 31.07.202 Општа болница Кикинда на реконструкцији Опште болнице Кикинда, објекта 1.1-дечије одељење, продужено лечење, палијативно збрињавање, Кикинди, ул. Ђуре Јакшића бр. 110, на кат.парц.бр. 4909 к.о. Кикинда

31.07.2020

31.07.2020

29 ROP-KIK-12669-ISAWA-2/2020 од 31.07.2020 Општа болница Кикинда на санацији, реконструкцији и адаптацији, објекта 1.4 – Инфективно, спратности Под+П, Опште болнице у Кикинди, у Ђуре Јакшића бр. 110, кат.парц.бр. 4909,к.о. Кикинда

31.07.2020

31.07.2020

30 ROP-KIK-15987-ISAWHA-2/2020 од 27.07.2020 Иван Тутурилов из Кикинде улица Фејеш Кларе број 36 за изградњу стаје за краве (категорија „Б“, класификациони број 127112) у Кикинди, потес Кинђа-Водице, на катастарској парцели број 10449 к.о. Кикинда

03.08.2020

03.08.2020

31 ROP-KIK-6963-ISAW-2/2020 од 30.07.2020 ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, адреса Панчевачка бр. 46 на изградњи стубне трансформаторске станице 10(20)0,4kV са НН кабловским водовима, ССКПК и ОММ, на катастарској парцели број 3247 к.о. Наково,

06.08.2020

07.08.2020

32 ROP-KIK-19790-ISAW-1/2020 од 02.08.2020 Илија Коканов из Мокрина ул. Васе Стајића бр. 65 на изграњи надстрешница за смештај пољ. машина, П+0, категорије А, класификациони број 127141, Мокрин, улица Васе Стајића број 61, на кат.парц. број 2284, к.о. Мокрин

07.08.2020

07.08.2020

33 ROP-KIK-19665-ISAW-1/2020 од 31.07.2020 Чедомира и Јелене Јарић обоје из Кикинди ул. Јованке Липованов – Даде бр.18 на изградњи помоћног објекта спратности П+0, у Кикинди, улица Светосвска бр. 54, на катастарској парцели 6613 к.о.Кикинда

07.08.2020

07.08.2020

34 ROP-KIK-12371-ISAW-3/2020 од 05.08.2020 DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD на изградњи прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице „СТС-7“ КП снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV у Кикинди, ванграђевински реон-потес Црвенка, на катастарским парцелама 14763, 14764 и 14765 све к.о. Кикинда,

11.08.2020

11.08.2020

 35 ROP-KIK-13008-ISAWHA-7/2020 од 20.08.2020 ЈП Србијагас и Home Look на изградњи прикључног гасовода и мерно регулационе станице и изградња унутраше гасне инсталације у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 169, на кат.парц.бр. 10036 к.о.Кикинда,

24.08.2020

24.08.2020

36 ROP-KIK-22695-ISAW-1/2020 од 25.08.2020 Пољопривредног предузећа “Мокрин” д.о.о. улица Жарка Зрењанина број 90, Мокрин на изградњи зграде за складиштење пољопривредних производа са контролисаном температуром и гаража за смештај пољопривредне механизације, спратности П+1, у Мокрину ул. Папир, на кат.парц.бр. 16609 к.о.Мокрин

28.08.2020

28.08.2020

37 ROP-KIK-24024-ISAW-1/2020 од 04.09.2020 Ђурђулов Биљанa, Цара Душана бр. 50а, Кикинда за изградњу помоћне зграде П+0, Кикинда ул. Цара Душана бр. 17, на кат. пар. бр. 9267/3 к.о. Кикинда

11.09.2020

11.09.2020

 38 ROP-KIK-25071-ISAW-1/2020 од 13.09.2020 „KOMPONENT COMMERCE” doo Kikinda, ул Жарка Зрењанина бр.54 на изградњи подног складишта са надстрешницом и усипним кошем и колске ваге у Кикинди ул. Топлски пут бр. 4, број катастарске парцеле 20709 к. о. Кикинда

15.09.2020

15.09.2020

39 ROP-KIK-25687-ISAW-1/2020 од 17.09.2020 Голић Живица из Мокрина ул. Ђуре Јакшића бр.7 изградња економског објекта за смештај пољопривредне механизације спратности П+0, у Мокрину у ул. Уроша Кузманова бр. 25, на кат. парц. бр. 1115, 1116 и 1117 к.о. Мокрин 22.09.2020

22.09.2020

40 ROP-KIK-26342-ISAW-1/2020 од 22.09.2020 Стамбене заједнице Светозара Милетића 56 Кикинда на инвестиционом одржавању равног крова стамбене зграде за колективно становање у Кикинди у ул. Светозара Милетића бр. 56, на кат.парц.бр. 5908/2

24.09.2020

24.09.2020

41 ROP-KIK-1962-ISAW-2/2020 од 02.10.2020 Град Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи/постављање и опремање светлосним сигналима пешачког прелаза на државном путу IB – 13 на стационажи (69+750,00) у Кикинди, на кат. парц. бр. 10735/3, 10735/4, 21681 и 21696/6 к.о. Кикинда, у регулацији постојећих саобраћајница у складу са фактичким стањем на терену

06.10.2020

06.10.2020

42 ROP-KIK-26976-ISAWHA-2/2020 од 09.10.2020 Душана Марјановића из Кикинде ул. Димитрија Туцовића бр. 32 за изградњу помоћног објекта спратности П+0 у Кикинди, улица Димитрија Туцовића бр. 32, на катастарској парцели 4140 к.о. Кикинда

14.10.2020

14.10.2020

43 ROP-KIK-28987-ISAW-1/2020 од 10.10.2020 Миодраг Ненадић из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 13 на изградњи помоћног објекта - гараже за путничка возила, П+0, Кикинда, улица Светосавска бр. 82, на кат. парцели бр. 8391 к.о. Кикинда

16.10.2020

16.10.2020

44 ROP-KIK-30339-ISAW-1/2020 од 20.10.2020 Ђурица Сараволац, Јована Јовановића Змаја бр. 23, Башаид на изградњи прикључка на водоводну инсталацију, Башаид, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 23, на кат. парц. бр. 276 к.о. Башаид

21.10.2020

21.10.2020

45 ROP-KIK-30774-ISAW-1/2020 од 22.10.2020 Удицки Милева, из Кикинде ул. Вука Караџића бр. 13 и остали на претварању помоћног објекта спратности П+0 означеног у препису листа непокретности бројем 2 у стамбени простор-стамбену зграду (промена намене објекта без извођења радова) у Кикинди, улица Вука Караџића бр. 13, на катастарској парцели 6242 к.о. Кикинда

28.10.2020

28.10.2020

46 ROP-KIK-20076-ISAW-2/2020 од 27.10.2020 Град Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на реконструкцији водовода пречника ø500mm, у Кикинди, на кат. парц. бр. 10396/6, 10396/5, 21543, 21538/3 к.о. Кикинда

03.11.2020.

03.11.2020

47 ROP-KIK-29855-ISAW-2/2020 од 27.11.2020 Град Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи партерног уређења и осветљења, површина обухваћеног подручја око 15.100m², са прикључењем на нову комуналну инфраструктурну мрежу на локацији између Старог Језера и СЦ „Језеро“ у Кикинди, на кат. парц. бр. 2824, 2825,.. 21582 и 21583 к.о. Кикинда

30.11.2020

30.11.2020

48 измена ROP-KIK-37673-ISAWA-8/2020 од 01.12.2020 финансијера Народни мујез Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 21 и инвеститора Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи помоћног објекта - Сувенирнице у оквиру млина Сувача у Кикинди, на углу улица Моравске и Немањине, на кат. парцели бр. 8268 к.о. Кикинда

04.12.2020

04.12.2020

49 ROP-KIK-35842-ISAW-1/2020 од 02.12.2020 Сивачки Бошко и Наде обоје из Кикинде ул. Николе Пашића бр. 19 на изградњи помоћног објекта (тераса, остава и бициклана), спратности П+0, Кикинда, улица Николе Пашића бр. 19, на кат. парцели бр. 2571 к.о. Кикинда

08.12.2020

08.12.2020

50 ROP-KIK-24411-ISAWHA-3/2020 од 09.12.2020 „ЕПС Дистрибуција'' Д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка 46, Зрењанин и финансијера Д.о.о. „KIPETROL“ Башаид, ул. Торђански пут бр. 1 на изградњи прикључка на ДСЕЕ за биогасну електрану, на к.п. 9320/1, 11092/2, 11048 и 11093 к.о. Башаид

11.12.2020

11.12.2020

51 ROP-KIK-36514-ISAW-1/2020 од 08.12.2020 Висока школа струковних студија за образовање васпитача са седиштем у Кикинди, ул. Светосавска бр. 57 за потребе зграде средњег образовања који је у функцији средњег и високог образовања на кат. парц.бр. 8470/1 к.о.Кикинда

15.12.2020

15.12.2020

52 ROP-KIK-28810-ISAW-2/2020 од 09.12.2020 Д.о.о. за производњу и промет „ВАЛОР“ Зрењанин, ул. Меленачки друм бр. 37, Зрењанин на реконструкцији и промена намене објекта посебног дела објекта на I спрату стамбено-пословне зграде у преноћиште, П+1, у Ул. Јована Јовановића Змаја бр. 78, на кат. парцели бр. 8617 к.о. Кикинда

16.12.2020

16.12.2020

53 ROP-KIK-1963-ISAW-6/2020 од 28.12.2020 Град Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на реконструкцији Пословне зграде - Лова, објекат означен под број 1, спратности П+0, категорије „Б“, класификациони број 121113, која се налази у Иђошу, у улици Светосавска број 60, на кат. парцелама број 1021/1 и 1021/2, к.о. Иђош

29.12.2020

29.12.2020

 

2019. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта

Датум издавања

Датум објаве

Документи
1 ROP-KIK-17170-ISAW-4/2018 од 28.12.2018 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "ЕД Зрењанин" на изградњи СН и НН кабловског расплета у ул. Бранка Радичевића бр. 8 у Кикинди, на к.п. 4430, 4437 и 21593 к.о. Кикинда

08.01.2019

08.01.2019

Преузмите акте
2  ROP-KIK-36073-ISAWHA-2/2019 од 04.01.2019  SZTR‘’TESTOTEKA’’KRISTE PREKPALAJ PR Kikinda, ulica Čanadska br. 26  за реконструкцију-повећање пречника прикључка водоводне инсталације за стамбено-пословни објекат у Кикинди, на катастарској парцели 5897/1 К.О. Кикинда

 11.01.2019

11.01.2019

Преузмите акте
3 ROP-KIK-17477-ISAW-3/2019 од 11.01.2019 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Зрењанин" на изградњу МБТС-20/0,4кВ на кат. парц бр. 1522/5 к.о.Наково, са СН и НН расплетом дужине СН кабловског вода 238м, за потребе напајања граничног прелаза у Накову, на кат. парцелама бр. 1524, 1522/3, 1522/4, 1522/5 и 1522/2 к.o. Наково

17.01.2019

17.01.2019

Преузмите акте
4 ROP-KIK-762-ISAW-1/2019 од 16.01.2018 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 на санацији, реконструкцији и промени намене објекта бр. 1 и бр. 2 у Кикинди, ул. Краља петра Првог бр. 42 и 44

17.01.2019

17.01.2019

Преузмите акте
5 ROP-KIK-689-ISAW-1/2019 од 15.01.2019 Златко Ћирић из Кикинде, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 11 на инвестиционом одржавању породичне стамбене зграде спратности П+0, категорија објекта „А“, класификационог броја 111011, означен у препису листа непокретности под бр. 1 у Кикинди, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 11, на кат.парц.бр. 8986 к.о. Кикинда

17.01.2019

17.01.2019

Преузмите акте
6 ROP-KIK-17183-ISAWA-12/2019 од 11.01.2019 НИС АД Нови Сад, са седиштем у Новом Саду у Улици Народног фронта бр. 12 на изградњу МБТС-20/0,4кВ на кат. парц бр. 1522/5 к.о.Наково, са СН и НН расплетом дужине СН кабловског вода 238м, за потребе напајања граничног прелаза у Накову, на кат. парцелама бр. 1524, 1522/3, 1522/4, 1522/5 и 1522/2 к.o. Наково

18.01.2018

18.01.2018

Преузмите акте
7 ROP-KIK-33409-ISAW-2/2019 16.01.2019 „Дом здравља Кикинда“, ул. Краља Петра I бр. 106 из Кикинде на реконструкцији објекта-помоћне зграде, објекта бр. 3 спратности П+0 у Кикинди, ул. Светосавска бр. 53, на кат.парц.бр. 8471 к.о. Кикинда

21.01.2019

21.01.2019

Преузмите акте
8 ROP-KIK-35375-ISAW-2/2019 од 21.01.2019 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 за изградњу спољне хидрантске мреже објекта вртића ''Колибри'' у Кикинди, Космајска бб на кат. парцелама бр. 7675/92, 7675/43 и 7675/26 к.о. Кикинда

23.01.2019

23.01.2019

Преузмите акте
9 ROP-KIK-2330-ISAW-1/2019 од 05.02.2019 Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд уградња унутрашњих инсталација за аутоматску дојаву пожара у Кикинди, ул. Генерала Драпшина бр. 26, кат.пар. 6200, К.О. Кикинда

08.02.2019

08.02.2019

Преузмите акте
10 ROP-KIK-1740-ISAWHA-2/2019 од 07.02.2019 Poljoprivredno preduzeće “ Mokrin” d.o.o. на изградњи помоћни и монтажни објекти у функцији пољопривредне производње на делу парцеле број 16609 к.о.Мокрин

11.02.2019

11.02.2019

Преузмите акте
11 ROP-KIK-2904-ISAW-1/2019 од 12.02.2019 Општа болница Кикинда из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића 110 на реконструкцији Опште болнице Кикинда, објекта 1.1-дечије одељење, продужено лечење, палијатидно збрињавање, Кикинди, ул. Ђуре Јакшића бр. 110, на кат.парц.бр. 4909 к.о. Кикинда

13.02.2019

13.02.2019

Преузмите акте
12 ROP-KIK-34221-ISAW-2/2019 од 12.02.2019 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 изградња секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица С. Поповића, Ивана Јакшића и Моравске улице у Кикинди, на кат. парц. бр. 21654,… , 8107, 8109/77 и 8050/2 к.о. Кикинда

14.02.2019

14.02.2019

Преузмите акте
13 ROP-KIK-24143-ISAW-2/2019 од 18.02.2019 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 на реконструкцији јавног осветљења у насељу „Микронасеље“ у Кикинди, на кат.парцелама бр. 10050, 10084/1, 10332, 10337 К.О. Кикинда, у регулацији постојеће саобраћајнице,

19.02.2019

19.02.2019

Преузмите акте
14 ROP-KIK-24148-ISAW-2/2019 од 18.02.2019 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 на реконструкцији и доградњи јавног осветљења улице Србобранске у Кикинди, на кат.парцели бр. 21643 К.О. Кикинда, у регулацији постојеће саобраћајнице

19.02.2019

19.02.2019

Преузмите акте
15 ROP-KIK-36811-ISAW-2/2019 од 22.02.2019 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "ЕД Зрењанин" на изградњи НН прикључног кабловског вода од ТС -59 до стамбене зграде у ул. Пере Сегединца бр. 7, у Кикинди, на кат. парц. бр. 5328/6, 21613, 21614, 21607 и 5419 к.о. Кикинда

27.02.2019

27.02.2019

Преузмите акте
16 ROP-KIK-4750-ISAW-1/2019 од 04.03.2019 „YU-DNI“ d.o.o., ул. Петефи Шандора бр. 25, Банатска Топола изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације, у ул. Петефи Шандора бр. 38, у Банатској Тополи, на кат. парц. бр. 107 и 108 к.о. Банатска Топола,

06.03.2019

06.03.2019

Преузмите акте
17 ROP-KIK-7287-ISAW-1/2019 од 26.03.2019 Град Кикинда на реконструкцији Трга 9. Јануара у Мокрину на катастарској парцели бр. 2252 к.о.Кикинда

28.03.2019

28.03.2019

Преузмите акте
 18 ROP-KIK-25769-ISAW-2/2019 од 24.03.2019 Живин Лука, Немањина бр. 94, Кикинда изградњи прикључака на водоводну и канализациону мрежу, у Улици Ивана Милутиновића бр. 51 у Кикинди

28.03.2019

28.03.2019

Преузмите акте
 19 ROP-KIK-31844-ISAW-2/2019 од 25.03.2019 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Зрењанин, са седиштем у Зрењанину, на изградњи стубне трафостанице STS-20/0,4kV, максималне снаге 400kVA са SN и NN расплетом и јавном расветом у улици Краљевића Марка у Кикинди, на кат.парц. 7513/2, 21662/2, 21661/1 и 21662/1, све к.о. Кикинда

28.03.2019

28.03.2019

Преузмите акте
 20 ROP-KIK-7535-ISAW-1/2019 од 28.03.2019 'Град Кикинда, са седиштем у Кикинди ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању расвете спортског терена спортске дворане „СЦ“ Језеро, Кикинда, Бранка Вујина, бб, на кат. парц. бр. 2856 к.о.Кикинда

29.03.2019

29.03.2019

Преузмите акте
21 ROP-KIK-7977-ISAW-1/2019 од 01.04.2019 Град Кикинда из Кикинде инвестиционом одржавању стадиона и подтрибинских просторија у Новим Козарцима, ул. Краља Петра I бр 122а, објекат 3, на кат.парц.бр. 595/4 к.о. Нови Козарци

02.04.2019

02.04.2019

Преузмите акте
22 ROP-KIK-8382-ISAW-1/2019 од 03.04.2019 Богдан Брцански из Кикинде и Снежана Ињац из Кикинде изградњи помоћне зграде П+0 у Кикинди, улица Светосавска бр.48, на катастарској парцели 6498, КО Кикинда

08.04.2019

08.04.2019

Преузмите акте
23 ROP-KIK-8624-ISAW-1/2019 од 05.04.2019 Милорада Тешин из Панчева, ул. Војвођански булевар бр. 32/38 на реконструкцији стамбеног објекта у Мокрину у ул, Тозе Марковића бр. 3, изграђен на кат.парц.бр. 3699 к.о.Мокрин

12.04.2019

12.04.2019

Преузмите акте
24 ROP-KIK-8587-ISAW-1/2019 од 05.04.2019 Жељко Милић из Кикинде, ул. Ђуре Оличкова бр. 6. извођење радова на инвестиционом одржавању породичне стамбене зграде П+0 у Кикинди, ул. Ђуре Оличкова бр. 6, на кат.парц. бр. 7402/2 к.о. Кикинда

12.04.2019

12.04.2019

Преузмите акте
 25 ROP-KIK-8768-ISAW-1/2019 од 08.04.2019 SZTR’’TESTOTEKA’’ KRISTE PREKPALAJ PR овим Решењем се иста грешка исправља, те је за предметне радове инвеститор правно лице СЗТР „ТЕСТОТЕКА“ Кристе Прекпалај ПР Кикинда, ул. Чанадска бр 26, и физичко лице Кристе Прекпалај из Кикинде, ул. Чанадска бр 26.

12.04.2019

12.04.2019

Преузмите акте
26 ROP-KIK-8382-ISAWHA-2/2019 од 09.04.2019 Богдан Брцански из Кикинде, адреса Тозе Марковића бр. 31 и Снежана Ињац из Кикинде, адреса Тозе Марковића бр. 26 на изградњи помоћне зграде П+0 у Кикинди, улица Светосавска бр.48, на катастарској парцели 6498, КО Кикинда

12.04.2019

12.04.2019

Преузмите акте
27 ROP-KIK-9792-ISAW-1/2019 од 16.04.2019 Град Кикинда Санација бунарских конструкција на извориштима за водоснабдевање на територији Града Кикинда

18.04.2019

18.04.2019

Преузмите акте
28 ROP-KIK-9748-ISAW-1/2019 од 15.04.2019 „Севертранс Сента“ д.о.о. из Сенте Грофа Лајоша Баћанија бр. 2 извођење радова на реконструкцији објеката са променом намене у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 5, на кат.парц.бр. 8964 и 8967 к.о.Кикинда

22.04.2019

22.04.2019

Преузмите акте
29 ROP-KIK-10042-ISAW-1/2019 од 17.04.2019 Милица Дацин из Кикинде, Петефи Шандора бр. 5/3 на инвестиционом одржавању стана бр 12 у стамбеној згради у Кикинди у ул. Браће Татића број 8, на кат.парц.бр. 6265 к.о.Кикинда

24.04.2019

24.04.2019

Преузмите акте
30 ROP-KIK-10412-ISAW-1/2019 од 19.04.2019 Ержебет Бохар из Кикинде, ул. Барска бр. 14 инвестиционо одржавање породичне стамбене зграде и помоћног објекта у Кикинди, ул. Барска бр. 14, на кат.парц. бр. 2837 к.о. Кикинда

30.04.2019

30.04.2019

Преузмите акте
31 ROP-KIK-6588-ISAW-2/2019 од 25.04.2019 Телеком Србија ад, Таковска бр. 2, Београд, (мат.бр. 17162543, пиб 100002887 изградња дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација, Општина Кикинда - Кластер 3, на кат. парцелама бр. 3990/1, 3974, 2157…..4032, 4044, 4013/1 к.о. Мокрин

08.05.2019

08.05.2019

Преузмите акте
32 ROP-KIK-3782-ISAW-3/2019 од 13.05.2019 Града Кикина из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у деловима улица Бранка Радичевића, Николе Тесле и Жарка Зрењанина у Башаиду, на кат. парцелама бр. 1435/1, 1441, 1443, 1448, 1450, 1457, 1466, 1467, 1473, 1474, 1481, 1483, 1475, 1468, 1447, 1440 и 1428 к.о. Башаид,

15.05.2019

15.05.2019

Преузмите акте
33 ROP-KIK-13216-ISAW-1/2019 од 20.05.2019 Град Кикинда из Кикинде (мат.бр. 08176396 и ПИБ 100511495) а финансијер Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ из Кикинде, ул. Доситејева 43 (мат.бр. 08021023 и ПИБ 101079643). на инвестиционом одржавању Вртића „Плави чуперак“, на адреси Хајдук Вељкова бр. 18/а, кат.парц. 4082/2 К.О. Кикинда, слободностојећи објекат спратности П+1, категорија објекта „В“, класификационог броја 126310,

22.05.2019

22.05.2019

Преузмите акте
34 ROP-KIK-13203-ISAW-1/2019 од 19.05.2019 Светлане Коблехер из Кикинде на инвестиционом одржавању пословног објекта П+1 у Кикинди, ул. Генерала Драпшина бр. 49, на кат.парц.бр. 4644/1 и 4644/2 к.о. Кикинда, поднет од стране овлашћеног лица Славице Караџин из Кикинде

24.05.2019

24.05.2019

Преузмите акте
35 ROP-KIK-13544-ISAW-1/2019 од 22.05.2019 Економско – Трговинској школи са седиштем у Кикинди, ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 7 на адаптацији и санацији кабинета за образовање профил - конобар, који се налази у објекту означен под редним бројем 1 у препису листа непокретности број 4860, изграђеног на катастарској парцели број 4420 к.о.Кикинда, означен као зграда средњег образовања категорија објекта „В“ класификација објекта 126331

24.05.2019

24.05.2019

Преузмите акте
36 ROP-KIK-11428-ISAWHA-2/2019, од 27.05.2019. „AGROGLOBE“ Д.О.О. из Новог Сада, адреса Булевар Ослобођења бр. 60 санација помоћне зграде-подног складишта П+0 у Кикинди, улица Милоша Великог бр. 83/б, на катастарској парцели 9524/1, КО Кикинда

27.05.2019

27.05.2019

Преузмите акте
37 ROP-KIK-30268-ISAW-4/2019 од 24.05.2019 Град Кикинда извођење радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у улицама и деловима улица Бранка Радичевића, Војводе Мишића, Ђуре Даничића, Душана Васиљева и Лазе Костића у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21540, ...3936 и 21651 к.о. Кикинда

28.05.2019

28.05.2019

Преузмите акте

38

ROP-KIK-4482-ISAW-2/2019;

од 31.05.2019. године

„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Зрењанин извођење радова на изградњи кабловских водова 20kV преко парцеле кружне раскрснице у Кикинди, на катастарским парцелама 21254, 21538/1, 21457/2, 21697 и 21721/10, све к.о. Кикинда

31.05.2019.

31.05.2019.

Преузмите акте

39

ROP-KIK-10385-ISAW-2/2019;

од 31.05.2019. године

„Telekom Srbija“ а.д. Београд, ул. Таковска 2 Изградња дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација, Општине Кикинда – Кластер 2, на катастарским парцелама 20769/1, 21629/1,...10592, све к.о. Кикинда

06.06.2019

13.06.2019.

Преузмите акте
40

ROP-KIK-15260-ISAW-1/2019;

од 05.06.2019. године

Миодраг Мишков из Башаида, ул. Светосавска бр. 17 извођење радова на реконструкцији помоћног објекта П+0 са доградњом надстрешнице, у ул. Светосавској бр. 17 у Башаиду, на кат.парц.бр. 485 к.о. Башаид

11.06.2019.

13.06.2019.

Преузмите акте
41 ROP-KIK-12795-ISAWHA-3/2019;

од 05.06.2019. године

„JAFFA“ Д.О.О. Црвенка, адреса Маршала Тита бр. 245 извођење радова на адаптацији пословног простора у Кикинди, улица Генерала Драпшина бр.13, на катастарској парцели 4614 КО Кикинда, 11.06.2019.

13.06.2019.

Преузмите акте
42 ROP-KIK-15275-ISAW-1/2019;

од 05.06.2019. године

Michael Naunin из Немачке, адреса Nikolaus-Buechert str. 9, 25917
Stadum
извођење радова на инвестиционом одржавању стана у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 16, на кат.парц. бр. 6260 к.о. Кикинда 12.06.2019.

13.06.2019.

Преузмите акте
43 ROP-KIK-15372-ISAW-1/2019;

од 05.06.2019. године

Томислав Мандић из Кикинде, ул. Душана Васиљева бр. 8, извођење радова на инвестиционом одржавању крова породичне стамбене зграде П+0 у Кикинди, ул. Генерала Драпшина бр. 102, на кат.парц. бр. 4771/1 к.о. Кикинда 11.06.2019.

13.06.2019.

Преузмите акте
44 ROP-KIK-15582-ISAW-1/2019;

од 06.06.2019. године

Зоран Терзин из Мокрина, ул. Светог Саве бр. 116 изградња помоћног објекта П+0 за смештај пољопривредних машина и алата, у ул. Бранка Радичевића бр. 32 у Мокрину, на кат.парц.бр. 759 к.о. Мокрин 13.06.2019.

13.06.2019.

Преузмите акте
45 ROP-KIK-16271-ISAW-1/2019;

од 13.06.2019. године

Града Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 енергетска санација, адаптација електроенергетских и
телекомуникационих инсталација и система дојаве пожара, Иновативно-предузетнички инкубатор Кикинда ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 11, на
кат.парц. бр. 4458 ко Кикинда,
17.06.2019.

17.06.2019.

Преузмите акте
46 ROP-KIK-6034-ISAWHA-3/2019;

од 13.06.2019. године

„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Зрењанин изградњa стубне трафостанице STS-20/0,4kV, снаге 250(400)kVA, са кабловским SN и NN расплетом и јавном расветом у улици Братства Јединства у Руском Селу, на катастарској парцели 3125/3, К.О. Руско Село 18.06.2019.

18.06.2019.

Преузмите акте
47 ROP-KIK-16271-ISAWA-2/2019 од 04.07.2019 Град Кикинда енергетска санација, адаптација електроенергетских и телекомуникационих инсталација и система дојаве пожара у иновативно-предузетничком инкубатору, пословна зграда број 1, спратности П+2+Пот

08.07.2019

08.07.2019

Преузмите акте
48 ROP-KIK-17027-ISAWHA-2/2019 од 08.07.2019 Средња стручна школа "Милош Црњански" на инвестиционом одржавању објекта зграде средњег образовања објекат означен под бројем 1, изграђене на кат.парц. бр. 8470/1 к.о.Кикинда у ул. Светосавска 57

09.07.2019

09.07.2019

Преузмите акте
49 ROP-KIK-13512-ISAWHA-3/2019 од 12.07.2019 ДОО '' СУБОТИЧКИ , са седиштем у Кикинде, улица Партизанска број 11 изградњу хангара за смештај пољ. машина и алата, спратности П+0 (категорије Б, класификациони број 127142) и вагарске кућице (категорије А, класификациони број 127141), спратности П+0, у Мокрину, потес Село, на кат. парц. број 536/2, к.о.Мокрин

17.07.2019

17.07.2019

Преузмите акте
50

ROP-KIK-20214-ISAW-1/2019 од 14.07.2019

Агенција EKT REKLAM Тибор Јухас предузетник, Војводе Путника бр. 8 Кикинда Инвестиционо одржавање објеката 1, 7 и 8 у Кикинди, ул. В.Путника 8, кат.парц. 4443 К.О. Кикинда 18.07.2019

18.07.2019

Преузмите акте
51 ROP-KIK-20565-ISAW-1/2019 од 17.07.2019 Техничка школа, Светосавска бр.55, Кикинда на инвестиционом одржавању објекта зграде средњег образовања – замена фасадне столарије (постојеће дрвене) у (алуминијумске) на првом и другом спрату објекта означен под бројем 1, изграђене на кат.парц. бр. 8470/2 к.о.Кикинда у ул. Светосавска 55

22.07.2019

22.07.2019

Преузмите акте
52 ROP-KIK-6039-ISAWHA-3/2019 од 18.07.2019. "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "ЕД Зрењанин" на изградњи МБТС-7 са припадајућим ВН и НН кабловским водовима у ул. Светозара Милетића у Башаиду, на кат. парц. бр. 1445 к.о. Башаид

23.07.2019

23.07.2019

Преузмите акте
53 ROP-KIK-21919-ISAW-1/2019 од 28.07.2019 Радован Булатовић из Кикинде, ул. Угљеше Терзина бр.40 на изградњи помоћне зграде П+0 у Кикинди, улица Угљеше Терзина бр.40, на катастарској парцели 6587, КО Кикинда

30.07.2019

30.07.2019

Преузмите акте
54 ROP-KIK-15999-ISAW-2/2019 од 30.07.2019 Град Кикинда на реконструкцији пешачких и паркинг површина на делу Галадске у Кикинди, на катастарским парцелама бр. 6522, 6521/1, 6521/2, 21639 к.o. Кикинда

31.07.2019

31.07.2019

Преузмите акте
55 ROP-KIK-3471-ISAW-3/2019 од 15.08.2019 Град Кикинда Реконструкција улице Војина Зиројевића у Кикинди, на кат.парц. 21659/1, 7674/1, ... , 21643 све к.о. Кикинда 22.08.2019

22.08.2019

Преузмите акте
56 ROP-KIK-16179-ISAW-2/2019 од 30.08.2019 „Telekom Srbija“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, извођење радова на изградњи дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација, Општине Кикинда – Кластер 1, на катастарским парцелама: 21555, 21578/1,... 19401, 19310, све к.о. Кикинда, поднетом од стране инвеститора „Telekom Srbija“ а.д. Београд, ул. Таковска 2,

03.09.2019

03.09.2019

Преузмите акте
57 ROP-KIK-18398-ISAW-3/2019 од 29.08.2019 „Севертранс„ Сента, ул. Грофa Бачањија Лајоша бр. 2, на изградњи прикључка на водоводну мрежу и хидрантски развод Кикинда, Јована Јовановића Змаја бр. 5, на кат. парц. бр. 8964, 8965, 8967, 8968 и 8982, ко Кикинда, преко пуномоћника Радин Милана из Кикинде, Змај Јовина бр. 200/А стан 3

05.09.2019

05.09.2019

Преузмите акте
58 усаглашен ROP-KIK-22608-ISAW-1/2019 од 02.08.2019 Јожеф и Ержебет Леринц из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 30 реконструкцији породичне стамбене зграде По+П са једним станом, објекат број 1, у улици Светозара Милетића бр. 4 у Кикинди

12.09.2019

12.09.2019

Преузмите акте
59 ROP-KIK-14734-ISAW-3/2019 од 11.09.2019 Град Кикинда на реконструкцији објекта са променом намене објекта и посебног дела, са доградњом рампе за инвалидна лица, децу и старије особе, у Башаиду у ул. Војвођанска бр. 54, кат.парц.бр. 742 к.о. Башаид

12.09.2019

12.09.2019

Преузмите акте
60 ROP-KIK-27221-ISAW-1/2019 од 11.09.2019 Град Кикинда у регулацији постојећих саобраћајница у улицама и деловима улица Раде Будурина и Раде Микалачког у Башаиду, на кат. парцелама бр. 1432, 1435/1,...1481 и 1435/1 К.О. Башаид

16.09.2019

16.09.2019

Преузмите акте
61 ROP-KIK-27264-ISAWHA-2/2019 од 20.09.2019 Саша Китановић из Накова, ул. Главна бр. 73а. претварање намене дела објекта, претварање дела стамбене зграде број 1, спратности П+0 у пословни простор у продавницу спратности П+0, у Накову у ул. Главна бр. 73а, на кат.парц.бр. 222 к.о.Наково

24.09.2019

24.09.2019

Преузиме акте
62 ROP-KIK-28415-ISAW-1/2019 од 19.09.2019 Јелени Бакић из Кикинде, ул. Драгутина Ристића бр. 11 на инвестиционом одржавању – адаптацији стамбеног објекта означеног у препису листа непокретности 9039 под бројем 1, у Кикинди ул. Димитрија Туцовића бр. 62, на кат.парц. бр. 2915 к.о. Кикинда

25.09.2019

25.09.2019

Преузмите акте
63 ROP-KIK-26509-ISAWHA-2/2019 од 27.09.2019 Републичка дирекција за имовину Основна школа „Жарко Зрењанин“ из Кикинде ул. Београдска бр. 8, на инвестиционом одржавању објекта замена кровног покривача изнад фискултурне сале са пратећим анексима у Кикинди, ул. Београдска бр. 8, на кат.парц. бр. 10105/2 и 10105/7 к.о. Кикинда

27.09.2019

27.09.2019

Преузмите акте
64 ROP-KIK-31409-ISAW-3/2019 од 14.10.2019 Град Кикинда на реконструкцији улице Партизанска, Јована Јовановића Змаја и Михајла Пупина у Кикинди, на катастарским парцелама 10050, 10049,...10117/1 и 21677 к.о. Кикинда у регулацији постојеће саобраћајнице

16.10.2019

16.10.2019

Преузмите акте
65 ROP-KIK-2581-ISAW-2/2019 од 14.10.2019 Град Кикинда на изградњи постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкцији црпне станице у Мокрину, ул. Ђуре Јакшића, кп 2193, к.о. Мокрин, инвеститора Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

16.10.2019

16.10.2019

Преузмите акте
66 ROP-KIK-31984-ISAW-1/2019 од 18.10.2019 Stambena zajednica Svetozara Miletića 58 Kikinda инвестиционо одржавање крова (раван кров) стамбене зграде за колективно становање у Кикинди у ул. Светозара Милетића бр. 58, на кат.парц.бр. 5908/2,

24.10.2019

24.10.2019

Преузмите акте
67 ROP-KIK-33614-ISAW-1/2019 од 01.11.2019 Град Кикинда на реконструкцији делова улица Браће Татић и Генерала Драпшина у Кикинди, на катастарским парцелама 21621, 21558.... 6534 и 6611 све к.о. Кикинда

01.11.2019

01.11.2019

Преузмите акте
68 ROP-KIK-15996-ISAW-2/2019 од 01.11.2019 Град Кикинда реконструкцији улица Угљеше Терзина и Светозара Милетића у Кикинди, на катастарским парцелама 6611,..6175 све к.о. Кикинда

01.11.2019

01.11.2019

Преузмите акте
69 ROP-KIK-32704-ISAWHA-2/2019 од 06.11.2019 Роман Чретник из Кикиинде, адреса Ивана Јакшића бр. 89 за изградњу надстрешнице за смештај пољопривредних машина спратности П+0 (категорије „А“ класификационог броја 127141), у Кикинди, улица Вашариште бр. 5, на катастарској парцели 9480 К.О. Кикинда

06.11.2019

06.11.2019

Преузмите акте
70 ROP-KIK-32986-ISAWHA-2/2019 од 25.11.2019 Град Кикинда на инветстиционом одржавању објекта зграде Дома омладине и Партизана, у Кикинди ул. Трг Српских добровољааца бр. 23, кат.парц.бр. 4593/1 и 4593/2 к.о.Кикинда

25.11.2019

25.11.2019

Преузмите акте
71 ROP-KIK-36275-ISAW-1/2019 од 26.11.2019 Град Кикинда на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди, у регулацији постојећих саобраћајница у улицама и деловима улица Кумановска, Ђуре Оличкова, Мирослава Антића, Барска, Николе Пашића и Косовска у Кикинди на катастарским парцелама бр. 21662/1,....21621 све к.о. Кикинда

27.11.2019

27.11.2019

Преузмите акте
72 ROP-KIK-36272-ISAW-1/2019 од 26.11.2019 Републички фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекција фонда, Кабинет директора фонда са седиштем у Београду и Геронтолошки центар Кикинда са седиштем у Кикинди за адаптацију, реконструкцију, ЕЕЕ и санацију зграде за заштиту одраслих и старих лица, Дом за старе и пензионере Кикинда и изградња помоћног објекта – димњака, у ул. Генерала Драпшина бр. 99 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4708 к.о. Кикинда

28.11.2019

28.11.2019

Преузмите акте
73 ROP-KIK-36349-ISAW-1/2019 од 27.11.2019 Град Кикинда на реконструкцији спољне канализационе мреже у Банатској Тополи, потес Велики рит, на кат.парц. 2701, к.о. Банатска Топола

28.11.2019

28.11.2019

Преузмите акте
 74 ROP-KIK-36392-ISAW-1/2019 од 27.11.2019 Јасмина Симовић и Бошко Симовић обоје Кикинде изградња оградног зида, у Кикинди, улица Кумановска бр. 78, на кат. парц. бр. 3313/1 к.о. Кикинда

28.11.2019

28.11.2019

Преузмите акте
75 ROP-KIK-29043-ISAWHA-3/2019 од 29.11.2019 Жељко Максић ПР Трговинска Радња „Max-Dom“ Кикинда, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 8 из Кикинде извођење радова на промени намене објекта, тј претварање стамбене зграде означене бројем 1, спратности П+0 у пословни простор - продавницу спратности П+0, у Кикинди ул. Угљеше Терзина бр. 4А на кат. парц. бр. 6233 к.о. Кикинда

03.12.2019

03.12.2019

Преузмите акте
76 ROP-KIK-36847-ISAW-1/2019 од 02.12.2019 Град Кикинда рекон. дистри. водо. мреже у Кикинди, у регулацији постојећих саобраћајница у улицама и деловима улица Лакаи Стевана, Киш Михаља и Милоша Црњанског у Кикинди на катастарским парцелама бр. 21659/1, 7177,...3187 и 21663 све к.о. Кикинда

05.12.2019

05.12.2019

Преузмите акте
77 ROP-KIK-36848-ISAW-1/2019 од 01.12.2019 Град Кикинда на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у Мокрину на кат. парцелама бр: 3990/2, 3989,..4027 и 4029 све к.о. Мокрин, у регулацији постојећих саобраћајница, у улицама и деловима

06.12.2019

06.12.2019

Преузмите акте
78 ROP-KIK-36395-ISAWHA-2/2019 од 06.12.2019 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD на инвестиционом одржавању објекта – локала у приземљу и на спрату у стамбено-пословној згради у улици Браће Татића бр. 2, на кат.парц.бр. 6255 к.о.Кикинда, категорије „В“, класификационог броја 112222 и категорија „Б“ класификационог броја 122011, доминатна категорија „В“

10.12.2019

10.12.2019

Преузмите акте
79 ROP-KIK-38656-ISAW-1/2019 од 18.12.2019 Град Кикинда на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у Мокрину, у регулацији постојећих саобраћајница у делу улице Васе Стајића у Мокрину на катастарским парцелама број 4000, 3994, 3993 и 3992 к.о. Мокрин

20.12.2019

20.12.2019

Преузмте акте
80 ROP-KIK-39560-ISAW-1/2019 oд 26.12.2019 Град Кикинда на реконструкцији, санацији, адаптацији и промени намене зграде команде у старој касарни у зграду за културно уметничку делатност, у улици Стевана Сремца у Кикинди, на кат.парц. 5323 к.о. Кикинда

26.12.2019

26.12.2019

Преузмите акте

 

2018. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта

Датум издавања

Датум објаве

Документи
 1 ROP-KIK-116-ISAW-1/2018 од 04.01.2018   ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 (матични број 08176396, ПИБ 100511495)  за извођење радова VIII фаза реконструкције цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди (категорије „Г“, класификационог броја 222210 и 222220), Фејеш Кларе, Нићифора Брандића, Дистричка, Димитрија Туцовића, Бранка Радичевића, Ђуре Даничића, парна страна и непарна страна, Војина Зиројевића

 05.01.2018

05.01.2018

 Преузмите акте
2 ROP-KIK-598-ISAW-1/2018 од 11.01.2018 Аутономна Покрајина Војводина, Нови Сад и Град Кикиинда Реконструкција школског дворишта са опремањем недостајућим мобилијаром - Техничке школе и Средње стручне школе „Милош Црњански“ у Кикинди, улица Светосавска број 55 и 57

12.01.2018

12.01.2018

Преузмите акта
3 ROP-KIK-38430-ISAWHA-2/2018 од 09.01.2017 Евангелистичка црквена општина Кикинда, (мат бр. 08724130 и пиб бр. 103068900) доградња помоћног обејкта број 3, Улица Краља Петра Првог број 42 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4646 к.о. Кикинда

16.01.2018

16.01.2018

Преузмите акте
4 ROP-KIK-768-ISAW-1/2018 од 12.01.2018 Naftagas-Naftni servisi d.o.o. из Новога Сада реконструкција електроенергетских инсталација и стубова рефлектора платоа за прање и контролисање цеви у Тубинг центру у Кикинди

18.01.2018

18.01.2018

Преузмите акта
  ROP-KIK-2795-ISAW-1/2018 од 06.02.2018 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, матични број 08176396, ПИБ 100511495 из Кикинде, Трг српских добровољаца број 12
 
извођење радова на инвестиционом одржавању базена у објекту за спорт и физичку културу спортског центра „Језеро“у Кикинди (категорија објекта „В“, класификационе ознаке 126500), бруто површине објекта у основи 4985,00 на катастарској парцели бр. 2856 к.о. Кикинда

07.02.2018

07.02.2018

Преузмите акте
5 ROP-KIK-2704-ISAW-1/2018 од 05.02.2018 Дуња Наунин из Кикинде улица Југовићево сокаче број 15 инвестиционо одржавање стана у згради (категорија објекта „Б“ класификациони број 112221) ул. Трг српских добровољаца бр. 16 у Кикинди на катастарској парцели бр. 6260 к.о. Кикинда, објекат означен под бројем 1

09.02.2018

09.02.2018

Преузмите акте
6 ROP-KIK-38048-ISAWHA-4/2018 од 05.02.2018 ANGROPROMET D.O.O., Кикинда, Милоша Великог бр. 76 реконструкција пословног простора, у ул. Николе Француског 136, у Кикинди, катастарска парцела бр. 8180/5 к.о. Кикинда

12.02.2018

12.02.2018

Преузмите акте
7 ROP-KIK-4023-ISAW-1/2018 од 21.02.2018 “Слобода” д.о.о. из Зрењанина изградња објеката – Економски објекат објекат бр. 1, помоћни објекти број 2 и вага и објекат бр. 3 – вагарска кућа, у Новим Козарцима,

26.02.2018

26.02.2018.

Преузмите акта
8 ROP-KIK-4527-ISAW-1/2018 од 26.02.2018 ROP-KIK-4527-ISAW-1/2018 од 26.02.2018 на инвестиционом одржавању објеката основног образовања објекат бр. 1 - замена постојеће столарије (светларници), (категорије „В“, каласификациони бр. 126321), на катастарској парцели бр. 2244 к.о.Мокрин, ул. Светог Саве број 101,

28.02.2018

28.02.2018

Преузмите акте
9  ROP-KIK-38050-ISAWHA-3/2018 од 26.02.2018  ANGROPROMET D.O.O. из Милоша Великог бр. 76  За реконструкцију пословног простора МП 129 продавница Тиса, у ул. Ђуре Јакшића бр. 1, категорија Б, класификациони бр. 123001, у Кикинди,на кат. парц. бр. 6187/1 к.о. Кикинда, објекат означен бројем 1, а посебног дела објекта бр. 1

 01.03.2018

01.03.2018

Преузмите акте
10 ROP-KIK-4965-ISAW-1/2018 од 01.03.2018 Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту вртића „Колибри“, површина објекта у основи 1783m2, (категорије „В“, каласификациони бр. 126310), на катастарској парцели бр. 7675/92 к.о.Кикинда, на углу улице Космајске и Раде Трнића.

02.03.2018

02.03.2018

Преузмите акте
11 ROP-KIK-1417-ISAW-2/2018 од 06.03.2018 Град Кикинда реконструкција пешачких површина на делу Галадске у Кикинди

07.03.2018

07.03.2018

Преузмите акта
12 ROP-KIK-27812-ISAW-2/2018 од 07.03.2018 Град Кикинда санација, адаптација, реконструкција и затварање дворишног објекта бр. 1, на Тргу српских добровољаца бр. 28, у Кикинди

07.03.2018

07.03.2018

Преузмите акта
13 ROP-KIK-1417-ISAW-2/2018 од 06.03.2018
 
Хоманов Радмиле из Кикинде, улица Трг српских добровољаца број 46 инвестиционо одржавање стамбеног објекта (категорија објекта „А“ класификациони број 111011) ул. Војислава Илића бр. 9 у Кикинди на катастарској парцели бр. 7639/6 к.о. Кикинда, објекат означен под бројем 1, површине стана 82m

09.03.2018

09.03.2018

Преузмите акте
14 ROP-KIK-5491-ISAW-1/2018 од 06.03.2018 Радо Ђуре из Кикинде, улица Светозара Милетића број 142 инвестиционо одржавање стамбеног објекта (категорија објекта „А“ класификациони број 111011) ул. Ђуре Јакшића бр. 173 у Кикинди на катастарској парцели бр. 2267/1 к.о. Кикинда, објекат означен под бројем 1, површине стана 113m2.

09.03.2018

09.03.2018

Преузмите акте
15 ROP-KIK-5604-ISAW-1/2018 од 07.03.2018 "Zoppas Industrie Serb" d.o.o. Kikinda реконструкција унутрашње гасне инсталације у Кикинда у ул. Зрењаниски пут бб,

12.03.2018

12.03.2018

Преузмите акта
16 ROP-KIK-22093-ISAW-5/2018 од 07.03.2018 Марко Радочај из Кикинде изградња помоћног објекта, спратности П+0, у Руском Селу,

14.03.2018

14.03.2018

Преузмите акта
17 ROP-KIK-1705-ISAW-2/2018 од 08.03.2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Зрењанин изградња кабловског вода 0,4kV за пословни објекат у улици Стевана Сремца бр. 93 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21608 и 21613 к.о. Кикинда,

14.03.2018

14.03.2018

Преузмите акта
18 ROP-KIK-6552-ISAW-1/2018 од 16.03.2018 “Телеком Србија” а.д. Београд изградњу ТК прикључкa за Центар за социјални рад у Кикинди

20.03.2018

20.03.2018

Преузмите акта
19 ROP-KIK-7253-ISAW-1/2018 од 22.03.2018 Основна школа "Вук Караџић" Кикинда, Генерала Драпшина бр. 3 инвестиционо одржавање спортских терена у дворишту ОШ '' Вук Караџић '', (категорије Г, класификациони број 241100) у Кикинди, улица Генерала Драпшина број 3, на кат. парцели број 4599/1 и на деловима к.п. 4599/2 и 4599/3, к.о. Кикинда

23.03.2018

23.03.2018

Преузмите акте
20 ROP-KIK-7898-ISAW-1/2018 од 29.03.2018 Луке и Ержебет Ћирић, обоје из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 34 реконструкција стамбеног објекта, П+0 и изградња помоћног објекта – тераса ул. Јована Јовановића Змаја бр. 34, Кикинда, на кат.парц.бр. 8908/1 K.O. Кикинда

03.04.2018

03.04.2018

Преузмите акте
21 ROP-KIK-7906-ISAW-1/2018 од 29.03.2018 "Agroitaly" д.о.о. Мали Иђош нова градњу објекта СТС 10(20)/ 0,4kV на кат. парцели бр. 2168 к.о. Банатска Топола

04.04.2018

04.04.2018

Преузмите акта
22 ROP-KIK-7021-ISAWHA-2/2018 од 30.03.2018
 
Инвестиро ЈП „Србијагас“ Нови Сад и финансијер "Гордон" д.о.о. Суботица
 
изградња мерно регулационе станице на кат. парцели 9538/9 к.о.Кикинда и улични гасни прикључак

05.04.2018

05.04.2018

Преузмите акте
23 ROP-KIK-7898-ISAWHA-2/2018 od 09.04.2018 Лукa и Ержебет Ћирић из Кикинде реконструкцију стамбеног објекта у Кикинди

11.04.2018

11.04.2018

Птреузмите акта
24 ROP-KIK-8647-ISAW-1/2018 od 05.04.2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огранак "ЕлектродистрибуцијаЗрењанин", Панчевачка бр. 46, Зрењанин, Прикључни кабловски вод 0,4кВ са КПК и ОММ, за стамбено пословни објекат ''Ц'' у блоку ''Ц-2'' у Кикинди

12.04.2018

12.04.2018

Preuzmite akta
25 ROP-KIK-9688-ISAW-1/2018 од 17.04.2018 Град Кикинда реконструкцијa цевовода VIII фазе на делу водоводне мреже у Кикинди у делу улице Пут за Б.Тополу (од Синђелићеве до Шолета) дужине

18.04.2018

18.04.2018

Преузмите акта
26 ROP-KIK-9686-ISAW-1/2018 од 17.04.2018 Град Кикинда реконструкцијa цевовода VII и VIII фазa на делу водоводне мреже у Кикинди у деловима улица:  Светозара Милетића ;  Ђуре Јакшића;  Стевана Синђелића ;  Стевана Сремца

18.04.2018

18.04.2018

 

Преузмите акта
27 ROP-KIK-10133-ISAW-1/2018 од 20.04.2018. године Град Кикинда Реконструкција и доградња помоћног објекта бунарска кућа у Руском Селу

24.04.2018

24.04.2018

Преузмите акта
28 ROP-KIK-7217-ISAWHA-2/2018 од 23.04.2018 JP "SRBIJAGAS" Novi Sad реконструкција Мерно регулационе станице у Кикинди, ул. Зрењанински пут бб

30.04.2018

30.04.2018

Преузмите акта
29 ROP-KIK-11042-ISAW-1/2018 од 30.04.2018 " „Lidl Srbija KD” прикључак на водоводну мрежу зграде за трговину на велико и мало-супермаркет, спратности П+ 0, у Кикинди, ул. Немањина бб.

04.05.2018

04.05.2018

Преузмите акта
30 ROP-KIK-5752-ISAW-2/2018 од 03.05.2018 “Телеком Србија” а.д. Београд, изградња телекомуникационог прикључка за блок Ц2 у Кикинди

08.05.2018

08.05.2018

Преузмите акта
31 ROP-KIK-11212-ISAW-1/2018 од 03.05.2018. године Ференц Бера из Кикинде инвестиционо одржавање крова породичне стамбене зграде у у у Кикинди

08.05.2018

08.05.2018

Преузмите акта
32 ROP-KIK-10614-ISAWHA-2/2018 од 07.05.2018 Naftagas-Naftni servisi d.o.o. реконструкција хидротехничких инсталација у постојећем објекту означен бројем 3 у препису листа непокретности, Перионице у оквиру комплекса Тубинг центра у Кикинди

11.05.2018

11.05.2018

Преузмите акта
33 ROP-KIK-11687-ISAW-1/2018 од 07.05.2018 Auto AS Sistem DOO промена намене објекта без извођења грађевинских радова , стамбени објекат, у пословни објекат, у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 32,

11.05.2018

11.05.2018

 

Преузмите акта
34 ROP-KIK-385-ISAW-2/2018 од 08.05.2018 Victory media d.o.o. Beograd-Savski Venac изградњу оптичког кабла на територији Башаида, на катастарским парцелама број 1480, 11092/1, 11092/2 к.о. Башаид, у регулацији постојеће саобраћајнице и кат.парц.бр. и 9306 к.о.Башаид

15.05.2018

15.05.2018

Преузмите акте
35 ROP-KIK-5148-ISAWHA-5/2018 од 16.05.2018. год. Фото Сретеновић, Сретеновић Владимир предузетник реконструкција приземља и претварање таванског простора у стамбени простор,, намена објекта из пословног објекта у стамбено - пословни објекат, у ул. Краља Петра Првог бр. 31, у Кикинди,

23.05.2018

23.05.2018

 

Преузмите акта
36 ROP-KIK-14108-ISAW-1/2018 од 26.05.2018 год. Јован и Весна Иветић из Кикинде промена намене објекта без извођења грађевинских радова на објекту у Кикинди

01.06.2018

01.06.2018

Преузмите акта
37 ROP-KIK-15101-ISAWHA-2/2018 од 13.06.2018. године Naftagas-Naftni servisi d.o.o. из Новога Сада, ул. Пут шајкашког одреда 9 за реконструкција система за пречишћавање у оквиру комплекса Технички Сервиси д.о.о. Кикинда, (категорија објекта „Г“ класификационе ознаке 222330) на кат. Парцели бр. 21245/1 к.о. Кикинда

19.06.2018

19.06.2018

Преузмите акте
38 ROP-KIK-19753-ISAWHA-5/2018 од 19.06.2018. год. Игор Крајновић реконструкција и промена намене дела стана објекта у пословни простор, стан бр. 2/2 у објекту бр. 2 на катастарској парцели бр. 6255 к.о. Кикинда, у Кикинди

23.06.2018

23.06.2018

Преузмите акта
39 ROP-KIK-11849-ISAW-3/2018 од 18.06.2018 „Agroitaly” д.о.о. Мали Иђош, Главна бр. 49 реконструкцију и инвестиционо одржавање помоћног објектапољопривреде –црпна станица, означне бројем 1, потес Банат

26.06.2018

26.06.2018

Преузмите акта
40 ROP-KIK-9167-ISAWHA-3/2018 од 22.06.2018 “Телеком Србија” а.д. Београд изградњу телекомуникационог прикључка за корисника „Keying“ д.о.о. Кикинда

26.06.2018

26.06.2018

Преузмите акта
41 ROP-KIK-17231-ISAWHA-2/2018 од 25.06.2018. год „Erste bank“ ад Нови Сад реконструкцији, промене намене стамбеног у пословни простор у стану бр. 1/3 на 1. спрату, спајање пословних простора бр. 1/27 у приземљу, пословног простора бр. 1/28 и стана (пословни простор) бр. 1/3 на првом спрату, у стамбено пословном објекту у ул. Браће Татић бр. 6, у Кикинди

27.06.2018

27.06.2018

Преузмите акта
42 ROP-KIK-4333-ISAWНА-3/2018 од 22.06.2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, изградњу Компактне трансформаторске станице 20/0,4 kV (КТС) „Кумановска, са високонапонским (ВН) и нисконапонским (НН) кабловским водовима, на кат.парцелама бр. 21660, 2994 и 3629 ко Кикинда

27.06.2018

27.06.2018

Преузмите акта
43 ROP-KIK-18063-ISAW-1/2018 од 27.06.2018. год. Аутономна Покрајина Војводина и Техничка школа из Кикинде, као лице са пренетим инвеститорским овлашћењим инвестиционо одржавање расвете у објектима средњег образовања, и то објекту бр. 1 и 2 на катастарској парцели бр. 8470/2 ко Кикинда и објектима бр. 1,2,3,4 и 5 на катастарској парцели бр. 4862 ко Кикинда, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 55

29.06.2018

29.06.2018

Преузмите акта
44 ROP-KIK-7832-ISAW-3/2018 од 29.06.2018 „''Топола''д.о.о.Банатска Топола, Кикиндска 25 за изградњу два објекта надстрешнице за говеда на говедарској фарми у Банатској Тополи на кат. парцели бр. 2895 к.о. Банатска Топола, категорија објеката „А“, класификационе ознаке 127111.

05.07.2018

05.07.2018

Преузмите акте
45 ROP-KIK-18566-ISAW-1/2018 од 02.07.2018 Град Кикинда реконструкцијa водоводне мреже у делу улице Доња водоплавна деоница (од Д.Туцовића до Лазе Костића) у Кикинди, на кат. парц. бр. 21651, 21473/1 и 21557 к. о. Кикинда, дужина деонице 177m, (категорије „Г“, класификационог броја 222210 и 222220), у регулацији постојеће саобраћајнице. 05.07.2018 Преузмите акте
46 ROP-KIK-18596-ISAW-1/2018 од 02.07.2018. год. ГРАДА КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 реконструкцијa водоводне мреже у делу улице Немањина деоница (од Ж.Зрењанина до Ђоке Радака) у Кикинди, на кат. парц. бр. 21639 к. о. Кикинда,

06.07.2018

06.07.2018

Преузмите акте
47 ROP-KIK-39776-ISAWHA-9/2018 од 10.07.2018. год. Мержан Синиша реконструкција и промена намене тавана у стамбени простор у стамбеном објекту, П+О у ул. Војводе Мишића бр. 27

12.07.2018

12.07.2018

Преузмите акта
48 ROP-KIK-19547-ISAW-1/2018 од 10.07.2018. године „Toza Marković“ DOO инвестиционо одржавање објекта за складиште глине ул. Потес Црвенка у Кикинди на к.п. бр. 15000 к.о. Кикинда

12.07.2018

12.07.2018

Преузмите акта
49 ROP-KIK-19605-ISAW-1/2018 од 10.07.2018. године Град Кикинда енергетској санацији објекта здравства у Кикинди улица Генерала Драпшина број 68

12.07.2018

12.07.2018

Преузмите акта
50 ROP-KIK-19842-ISAW-1/2018 од 12.07.2018. године Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" реконструкција система грејања и хлађења објекта зa cмештај ученика и студената „Никола Војводић“ Кикинда

16.07.2018

16.07.2018

Преузмите акта
51 ROP-KIK-19915-ISAW-1/2018 од 13.07.2018. године Основна школа „Славко Родић“ Банатско Велико Село инвестиционо одржавање санитарних чворова у ученичком делу основне школе „Славко Родић“ у Банатском Великом Селу на

16.07.2018

16.07.2018

Преузмите акта
52 ROP-KIK-20471-ISAW-1/2018 од 18.07.2018. год. Република Србија и ОШ „Фејеш Клара“ из Кикинде реконструкција крова и санација фасаде на објекту бр.2 –Зграда за основно образовање, П+О у ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 9,

19.07.2018

19.07.2018

Преузмите акта
53 ROP-KIK-20631-ISAW-1/2018 од 19.07.2018. године ПУ „Драгољуб Удицки“ из Кикинде, ул. Доситејева бр. 43, носиоц инвеститорских права у име и за рачун Града Кикинда инвестиционо одржавање објекта вртића „Плави Чуперак“ у Кикинди

20.07.2018

20.07.2018

Преузмите акта
54 ROP-KIK-21074-ISAW-1/2018 од 22.07.2018. године Град Кикинда инвестиционo одржавањe објекта сувенирнице и ресторана музеја „Терра“ у Кикинди ул. Стевана Сремца бб

26.07.2018

26.07.2016

Преузмите акта
55 ROP-KIK-20950-ISAW-1/2018 од 22.07.2018. год. Јухас Тибор и Ерика изградња помоћних објеката бр. „1“, „2“ и „3“ у ул. Браће Лаковића бр. 66, у Кикинди

26.07.2018

26.07.2018

Преузмите акта
56 ROP-KIK-12933-ISAWНА-4/2018 од 01.08.2018.год. „ESSENTICO“ д.о.о. Кула, изградњa стубне трансформаторске станице СТС „Еssentico“, у Мокрину, ул. Кикиндски пут бб

06.08.2018

06.08.2018

Преузмите акта
57 ROP-KIK-8220-ISAWHA-4/2018 од 07.08.2018 Град Кикинда партерно уређење, осветљење и изградња клизалишта на локацији између Старог језера и СЦ Старо језеро

10.08.2018

10.08.2018

Преузмите акта
58 ROP-KIK-17039-ISAWHA-3/2018 од 13.08.2018.год. „ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд изградња подземног 20kV вода за МБТС “ЦС ГАЛАД 1”, на кат. парцелама бр. 2379/1 и 3816 к.о. Банатска Топола

13.08.2018

13.08.2018

Преузмите акта
59 ROP-KIK-16413-ISAWНА-3/2018 од 08.08.2018 „GALAD“ DOO, KIKINDA изградња монтажно - бетонске трансформаторске станице МБТС “ЦС ГАЛАД 1”

13.08.2018

13.08.2018

Преузмите акта
60 ROP-KIK-23133-ISAW-1/2018 од 09.08.2018 „Global Chemicals“ DOO инвестиционо одржавање стамбеног објекта

16.08.2018

16.08.2018

Преузмите акта
61 ROP-KIK-12841-ISAW-3/2018 од 16.08.2018.год. ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд изградњу ГРС-а (ГРС-1) са склопком-растављачем, изградњу ГРС-а (ГРС-2) са уређајима за ВН мерење са ОММ и отцеп далековода у Мокрину

20.08.2018

20.08.2018

Преузмите акта
62 ROP-KIK-24486-ISAW-1/2018 од 22.08.2018 “Телеком Србија” а.д. Београд изградњу ТК прикључака до корисника у улици Радивоја Родића у Накову

23.08.2018

23.08.2018

Преузмите акта
63 ROP-KIK-24957-ISAW-1/2018 од 27.08.2018 ОШ "1 Октобар" Башаид на инвестиционом одржавању објекта Основне школе „1.октобар“ Башаид, на катастарској парцели број 759 к.о.Башаид, у улуци Војвођанска бр. 65, објекат означен под бројем 1,

28.08.2018

28.08.2018

Преузмите акте
67 ROP-KIK-12565-ISAW-2/2018 од 06.09.2018 Град Кикинда за реконструкцију водоводне мреже у деловима улица Миладина Зорића и Симе Бајића у Накову, на кат. парцелама бр. 1514/2, 1518 и 1534 к.о. Наково, у регулацији постојећих саобраћајница у Накову.

11.09.2018

11.09.2018

Преузмите акте
68 ROP-KIK-26437-ISAW-1/2018 од 10.09.2018 ОШ „Ђура Јакшић“ из Кикинде, ул. Светозара Милетића бр. 16 на енергетској санацији – замена прозора и врата зграде основног образовања означен под бројем 2, у препису листа непокретности бр. 8566, на катастарској парцели број 6195 к.о.Кикинда у Кикинди, ул. Светозара Милетића број 16.

11.09.2018

11.09.2018

Преузмите акте
69 ROP-KIK-21550-ISAW-2/2018 од 10.09.2018. год. Телекм Србија за изградњу ТК прикључка за корисника „Керамика Јовановић“ д.о.о. Кикинда, на кат. парцели бр. 21538/3 к.о. Кикинда

13.09.2018

13.09.2018

Преузмите акте
70  ROP-KIK-26688-ISAW-1/2018 од 11.09.2018  Ле Белиер '' Кикинда '' Ливница Кикинда доо  изградњња МБТС

 18.09.2018

18.09.2018

Преузмите акте
71  ROP-KIK-27112-ISAW-1/2018 od 15.09.2018  Град Кикинда  део зидане ограде, продавница и културни центар, велики парк бландаш, непланта

 18.09.2018

18.09.2018

Преузмите акте
72  ROP-KIK-27288-ISAW-1/2018 od 17.09.2018  Град Кикинда  На инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту „Дома културе“ у Мокрину, категорије „В“ са класификационим бројем 126102, улица Светог Саве број 66, на катастарској парцели бр. 1195 к.о. Мокрин.

 18.09.2018

18.09.2018

Преузмите акте
73 ROP-KIK-27232-ISAW-1/2018 од 17.09.2018 EPS Distribucija Beograd, d.o.o. Ogranak ED Zrenjanin За постављање прикључног 20kV кабловског вода за напајање СТС 10(20)/0,4kV „Agroitaly“,  Руско Село и Банатска Топола, категорија објекта „Г“, класификациони број 222410.

20.09.2018

20.09.2018

Преузмите акте
74 ROP-KIK-14507-ISAW-3/2018 od 18.09.2018 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Зрењанин" за изградњу кабловског вода 20kV од РТС-54 до РТС-37 и од РТС-37 до РТС-59 у улици Стевана Сремца у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21618/2, 21613, 21608 и 5328/6 к.о. Кикинда

21.09.2018

21.09.2018

Преузмите акте
75 ROP-KIK-21547-ISAW-2/2018 od 27.09.2018 Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, Одељење за планирање и изградњу мреже Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 за изградњу ТК прикључка за БС КИУ95 Мокрин, кат. парц. бр. 3956, 22456/2, 22672, 22673 и 16671/1 к.о. Мокрин.

01.10.2018

01.10.2018

Преузмите акте
76 ROP-KIK-23211-ISAWHA-3/2018 од 03.10.2018 ATLER - FONTANA DOO KIKINDA за изградњу помоћног објекта у ф-ји главног објекта – гасна станица за течни угљендиоксид, у ул. Драгутина Ристића бр. 7 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 9697/1, 9699/1, 9699/2 и 9705/2 к.о. Кикинда

04.10.2018

04.10.2018

Преузмите акте
77 ROP-KIK-29338-ISAW-1/2018 од 03.10.2018 GERONTOLOŠKI CENTAR KIKINDA На санацији спољашњег топловода објекта за становање старих лица (дом старих) у оквиру комплекса Геронтолошки центар у Кикинди, ул. Браће Средојев бр. 18, на кат.парц.бр.9278 к.о.Кикинда.

05.10.2018

05.10.2018

Преузмите акте
78 ROP-KIK-29091-ISAW-1/2018 од 02.10.2018 Средња стручна школа "Милош Црњански" на инвестиционом одржавању – реконструкција расвете у објекту изграђеном, на кат. парц.бр. 8470/1 к.о.Кикинда, који је у Листу непокретности број 4859 к.о.Кикинда, означен као зграда средњег образовања – број зграде 4, а који је у природи фискултурна сала, у Кикинди у ул. Светосавска бр. 57.

05.10.2018

05.10.2018

Преузмите акте
79 ROP-KIK-29127-ISAW-1/2018 од 02.10.2018 Град Кикинда на адаптацији електричне инсталације објекат означен под бројем 1. просторија чији је корисник ЈП „Пошта Србије“, у Кикинди у ул. Браће Лаковића бр. 35, на кат.парц.бр. 2732к.о.Кикинда

08.10.2018

08.10.2018

Преузмите акте
80 ROP-KIK-10240-ISAWHA-4/2018 од 04.10.2018 Град Кикинда за изградњу водоводне мреже у улицама и деловима улица Јована Јовановића Змаја, Партизанска, Милоша Остојина и Браће Богарошки, у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди

10.10.2018

10.10.2018

Преузмите акте
81 ROP-KIK-29609-ISAW-1/2018 од 05.10.2018 Стамбена заједница Светозара Милетића 58 на инвестиционом одржавању крова (раван кров) стамбене зграде за колективно становање спратности П+4+Пот, на катастарској парцели бр. 5908/2 к.о.Кикинда, у Кикинди ул. Светозара Милетића број 58

11.10.2018

11.10.2018

Преузмите акте
82 ROP-KIK-14510-ISAW-3/2018 од 05.10.2018 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Зрењанин" за изградњу двоструког СН кабловског вода са РП и ОММ у Кикинди (Гордон), категорија „Г“, класификационог броја 222410, у ул. Нова 4 бб, на кат. парцелама бр. 9538/25 и 9538/29 к.о. Кикинда

11.10.2018

11.10.2018

Преузмите акте
 83 ROP-KIK-28508-ISAWHA-2/2018 од 11.10.2018 инвеститор Град Кикинда, МЗ Башаид из Башаида на инвестиционом одржавању дела објекта фудбалског клуба „Војводина“ из Башаида на кат.парц.бр. 1018 к.о.Башаид

16.10.2018

16.10.2018

Преузмите акте
84 ROP-KIK-30601-ISAW-1/2018 од 15.10.2018 МЗ Банатско Велико Село радова на инвестиционом одржавању дела објекта фудбалског клуба „Козара“ из Банатског Великог Села на кат.парц.бр. 983 к.о.Банатско Велико Село

19.10.2018

19.10.2018

Преузмите акте
85 ROP-KIK-30626-ISAW-1/2018 од 15.10.2018 инвеститор „Тоза Марковић“ д.о.о. са седиштем у Кикинди ул. Башаидски друм 62 и финансијер Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи инсталације топлотних пумпи на кат.парц.бр. 20715 к.о.Кикинда

19.10.2018

19.10.2018

Преузмите акте
86 ROP-KIK-30633-ISAW-1/2018 од 15.2018 Град Кикинда из Кикинде извођење радова на уградњи унутрашње гасне инсталације у дечијем вртићу „Јежева кућица“ у Банатској Тополи, на кат. парц.бр. 6 к.о. Банатска Топола

22.10.2018

22.10.2018

Преузмите акте
87 ROP-KIK-26820-ISAW-3/2018 од 24.10.2018 Нада Клеин из Кикинде, Немањина бр. 10 на реконструкцији и претварање дела стамбеног објекта у пословни простор угоститељске намене у стамбеној згради П+Под, у Кикиндим ул. Угљеша Терзина бр. 8, на кат. парц. бр. 6235 к.о. Кикинда

29.10.2018

29.10.2018

Преузмите акте
88 ROP-KIK-32427-ISAW-1/2018 од 29.10.2018 Град Кикинда на инвестиционом одржавању објекта просторија ФК “Црвена Звезда“ у Руском Селу, ул. Братства и Јединства бр. 125, на кат.парц.бр. 2039 к.о.Руско Село

30.10.2018

30.10.2018

Преузмите акте
89 ROP-KIK-32733-ISAWHA-2/2018 од 20.11.201 Крстајић Младена из Београда – Савски Венац ул. Јоце Јовановића бр. 17 на адаптација дела пословног простора у приземљу објекта у улици Трг српских добровољаца бр.28 у Кикинди, на катастарској парцели 4601, број зграде 1, број посебног дела 1/5, уписаног у лист непокетности бр. 3899, КО Кикинда

20.10.2018

20.10.2018

Преузмите акте
90 ROP-KIK-27103-ISAW-3/2018 од 27.11.2018 инвеститор „Telekom Srbija a.d.“ Београд са седиштем у Београду, ул. Таковска бр. 2 и финансијер Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 извођење радова на измештању телекомуникационог оптичког кабла у зони укрштања државног пута IБ реда број 13 (км 71+821) и улице Башаидски друм, у Кикинди, к.п. 21721/9,21721/10,21697,21457/2,21538/1, све к.о. Кикинда

29.11.2018

29.11.2018

Преузмите акте
91 ROP-KIK-35912-ISAW-1/2018 од 03.12.2018 Основне школе „1. октобар“, ул. Војвођанска бр.65, на реконструкцији спортског терена за кошарку Основне школе „1. октобар“, ул. Војвођанска бр.65, к.п. 759, К.О. Башаид објекат категорије „Г“, класификационе ознаке 241100

04.12.2018

04.12.2018

Преузмите акте
92 ROP-KIK-28685-ISAW-2/2018 од 10.12.2018 Град Кикинда за одобрење извођење радова на изградњи атмосферске канализације у Немањиној улици у Кикинди, на кат. парц. бр. 21640, 21473/1, 21639, 21656 и 8333 к.о. Кикинда

12.12.2018

12.12.2018

Преузмите акте
93 ROP-KIK-25483-ISAW-3/2018 од 17.12.2018 „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА.“ ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Зрењанин, на изградњи SN кабловског вода од DV 10 kV за Наково до нове STS са ОММ у Кикинди („ТЕXAM“), на к.п. 213 и 19364/2, све к.о. Кикинда

21.12.2018

21.12.2018

Преузмите акте
94 ROP-KIK-29210-ISAWHA-3/2018 од 19.12.2018 „TEXAM“ д.о.о. Кикинда, ул. Наковачки пут бб, извођење радова на изградњи стубне трансформаторске станице STS „TEXAM“(објекат категорије „Г“, класификационе ознаке 222420 – Локалне трансформаторске станице), у Кикинди, на катастарској парцели 213 Кикиндa

25.12.2018

25.12.2018

Преузмите акте

 

2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта

Датум издавања

Датум објаве

Документи
           
           
 1 ROP-KIK-933-ISAW-1/2017 од 18.01.2017  ЗУ Апотека "BENU" Београд (матични број 17571206, ПИБ 103535073) са седиштем у Београду, Косовска бр. 4,  на реконсртукцији унутрашњих зидова на објекту (категорија објекта „Б“, класификационе ознаке 123001) објекат број 1,на к.п.број 4579 к.о. Кикинда

 20.01.2017

20.01.2017

Преузмите акте
2 ROP-KIK-17183-ISAWHA-5/2017 од 25.01.2017 НИС АД Нови Сад (матични број 20084693, ПИБ 104052135) са седиштем у Новом Саду у Улици Народног фронта бр. 12 изградња подземнe мреже (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222410) преко катастарских парцела бр. 1977/8, ... 1978/29 к.о. Иђош и стубне трансформаторске станицe (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222420), на к.п. број 1977/8 к.о. Иђош

27.01.2017

27.01.2017

Преузмите акте
3 ROP-KIK-1398-ISAW-1/2017 од 25.01.2017 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495), на санацији објекта крова и фасаде објекта Дома омладине, спратности П+1, (категорије „В“, каласификациони бр. 123002 и 126102), на к.п. бр. 4593/1 к.о.Кикинда, ул. Трг српских добровољаца број 23 и део објекта Партизана, спратности П+1, (категорије „В“, каласификациони бр. 126102), на к.п. бр. 4593/2 к.о.Кикинда у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца број 23а

30.01.2017

30.01.2017

Преузмите акте
4 ROP-KIK-1876-ISAW-1/2017 од 31.01.2017 ГРАД КИКИНДА, матични број 08176396, ПИБ
100511495 из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12,
извођење радова на адаптацији пословног објекта - бивша „Ауто кућа“, зграда за индустријску производњу, П+0,категорије В, класификационог броја 125102 и пословна зграда, П+1, категорије В, класификационог броја 122012, Зрењанински пут бб, објекат бр. 1, на катастарској парцели 10735/1, површине парцеле 24.799m2, к.о. Кикинда.

02.02.2017

02.02.2017

Преузмите акте
5 ROP-KIK-3974-ISAW-1/2017 од 23.02.2017
 
„Ливница Кикинда“, Аутомобилска индустрија Д.О.О. из Кикинде реконструкција магацина лако запаљивог материјала П+0, у кругу фабрике „Ливница Кикинда“, ул. Милошевачки пут 34 у Кикинди, на кат. парцели бр. 21696/25 к.о. Кикинда (категорије „В“, каласификациони бр. 125221 – Затворена складишта ).

28.02.2017

28.02.2017

Преузмите акта
6 ROP-KIK-3356-ISAWHA-2/2017 од 28.02.2017 ГРАД КИКИНДА из
Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12
санација и ојачање коловозне конструкције (категорије „Г“,
класификационог броја 211201) у оквиру постојеће регулације улице Марка Јокића у Накову,
на кат. парц. бр. 1520 к.о. Наково

01.03.2017

01.03.2017

Преузмите акта
7 ROP-KIK-3358-ISAWHA-2/2017 од 28.02.2017 ГРАД КИКИНДА из
Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12
санација и ојачање коловозне конструкције (категорије „Г“,
класификационог броја 211201) у оквиру постојеће регулације улице Слободана Принципа у
Накову, на кат. парц. бр. 1532 к.о. Наково

01.03.2017

01.03.2017

Преузмите акта
8. ROP-KIK-4501-ISAWHA-2/2017 од 10.03.2017 Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. (матични број 17162543, ПИБ 100002887) са седиштем у Београду, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда из Кикинде, Ул. Генерала Драпшина бр. 26, изградња секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре, ТК прикључка за корисника ,,КИ Петрол“ Д.О.О. у Башаиду (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222431) преко катастарских парцела бр. 9306, 11092/2, 11092/1, 1480 и 1481 к.о. Башаид

13.03.2017

13.03.2017

Преузмите акта
9. ROP-KIK-5590-ISAW-1/2017 од 09.03.2017 Варга Арпад из Кикинде, Ул. Ђуре Даничића 8Б изградња прикључка на водоводну инсталацију и прикључка
на фекалну канализацију у Кикинди, у улици Ђуре Даничића 8Б,

14.03.2017

14.03.2017

Преузмите акта
10 ROP-KIK-5859-ISAW-1/2017 од 13.03.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12, санациаи и појачано одржавање пута (категорије „Г“,
класификационог броја 211201) у оквиру постојеће регулације улице Солунских
добровољаца у Руском Селу, на кат. парц. бр. 3108 к.о. Руско Село

14.03.2017

14.03.217

Преузмите акта
11 ROP-KIK-12756-ISAW-3/2017 од 17.03.2017 АД „Козара“ (матични
број 08021902, ПИБ 100784835) из Банатског Великог Села, Омладинска бр.2,
изградњи подземног 20kV кабловског вода дужине око 1510 m (категорија објекта „Г“,
класификационе ознаке 222410) преко катастарских парцела 4725/1, 4645, 4760, 3219/2,
3219/3 и 3219/4 к.о. Банатско Велико Село и МБТС „Заливни подсистем С1 Козара“
10(20)/0,4kV, 400(630)kVА (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222420)
димензија 5,8х4,30 m,

22.03.2017

22.03.2017

Преузмите акта
12 ROP-KIK-7901-ISAW-1/2017 од 28.03.2017 Јелисавета Трифунац из Кикинде, Улица Војводе Путника број 34 инвестиционо одржавање крова породичне стамбене зграде (категорија објекта „А“, класификационе ознаке 111011), објекат се налази у Кикинди, Улица Војводе Путника број 34, катастарска парцела бр. 4464/1 к.о. Кикинда.

30.03.2017

30.03.2017

Преузмите акта
13 ROP-KIK-6983-ISAWНА-2/2017 од 06.04.2017 д.о.о. „Тоза Марковић“ Кикинда, из Кикинде ул. Башаидски друм бр.62 инвестиционо одржавању објекта број 2. (хала погон - 25), - Хала за производњу црепа у Кикинди, спратности П+0, (категорије „В“, каласификациони бр. 125102 - Индустријске зграде које се употребљавају за производњу, фабрике, радионице...), на катастарској парцели бр. 20833 к.о.Кикинда у Кикинди, ул. Башаидски друм бр. 62

10.04.2017

10.04.2017

Преузмите акта
14 ROP-KIK-7302-ISAW-2/2017 од 20.0.42017 doo „Pop-Lukić“ Banatsko Veliko Selo,из Банатског Великог Села, ул. Николе Тесле бр. 61 изградња напојни нисконапонског 0,4kV кабловског вода за напајање пословног простора у улици Николе Тесле 61, Банатско Велико Село, на кат. парцела 313 и 1846 К.О. Банатско Велико Село, у постојећој регулации саобраћајнице, дужина трасе кабла 210m,

24.04.2017

24.04.2017

Преузмите акта
15 ROP-KIK-12477-ISAW-1/2017 од 09.05.2017 „НИС“ А.Д. Нови Сад из Новог Сада, Ул. Народног фронта бр. 12 изградња конструкција рекламних обележја станице за снабдевање горивом Кикинда 4, Ул. Београдски пут број бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 10735/7 к.о. Кикинда

12.05.2017

12.05.2017

Преузмите акта
16 ROP-KIK-15106-ISAW-1/2017 од 30.05.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 санација водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди и то у деловима улица: Драгољуба Удицког (од ул. Слободанке Ациган до Дистричке улице)Милана Сивчева (од ул. Драгољуба Удицког до Мокринског друма и Вука Караџића

30.05.2017

30.05.2017

Преузмите акта
17 ROP-KIK-15108-ISAW-1/2017 од 30.05.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 санација водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди Албертова (од ул. Жарка Зрењанина до ул. Киш Михаља), Албертова (од ул. Војина Зиројевића до ул. Иђошки пут), Кумановска (од ул. Димитрија Туцовића до ул. Жарка Зрењанина) Вељка Петровића (од ул. Албертове до ул. С. Липованова) Сутјеска (од ул. Жарка Зрењанина до ул. Мике Антића)

30.05.2017

30.05.2017

Преузмите акта
18 ROP-KIK-14964-ISAW-1/2017 од 29.05.2017 „Аутоцентар Фодор“ Д.О.О са седиштем у Кикинди, Улица Јована Јовановића Змаја бр. 110 изградња локалних електричних надземних или подземних водова, кабловског вода 0,4 kV за прикључење пословног објекта у Ул. Зрењанински пут бр. 4

01.06.2017

01.06.2017

Преузмите акта
19 ROP-KIK-16339-ISAW-1/2017 od 08.06.2017 ГРАД КИКИНДА из
Кикинде
инвестиционо одржавањe објекта у Башаиду (категорије „А“,
класификационог броја 111011) - објекта број 1 из листа непокретности

10.06.2017

10.06.2017

Преузмите акта
20 ROP-KIK-5898-ISAW-2/2017 од 07.06.2017 „Victory Media“ Д.О.О. (матични број 20952890, ПИБ 108208709) са седиштем у Београду, Булевар Војводе Мишића бр. 51а, Београд – Савски Венац изградња локалних телекомуникационих водова, типског оптичког вода (део телекомуникационе мреже), на кат. парц. бр. 21542, 19364/2 и 19364/1, све к.о. Кикинда, и кат. парц. бр. 3247 к.о. Наково 13.06.2017 Преузмите акте
21 ROP-KIK-15246-ISAWHA-2/2017 од 13.06.2017 Promedia“ Д.О.О. из Кикинде, Улица Краља Петра Првог број 114 (МБ 08704210, ПИБ 100579471) на изградњи помоћног објекта са надстрешницом за паркирање возила спратности П + 0, (категорија „Б“, класификациони бр. 125221, процентуално 41% и категорија „В“, класификациони бр. 124210, процентуално 59%, доминантна категорија објекта „В“), у Кикинди, Пут за пристаниште број 140, на кат. парц. бр. 20946 к.о. Кикинда 14.06.2017 Преузмите акте
22 ROP-KIK-16528-ISAW-1/2017 од 09.06.2017 „FIN WORLD“ D.O.O, Друштво за колсантинг и холдинг послове, Косанчићев венац бр.2, Београд, (МБ 20572108, ПИБ 106293140) за промену намене објекта без извођења грађевински радова Погон „Хела“, спротности П+0, објекат означен у власничком листу бр. 12, у складиште неопасног и опасног отпада у Кикинди у ул. Башаидски друм бр. 25, на кат. парц.бр. 20811/2 к.о.Кикинда, (категорије „Б“, каласификациони бр. 125221 – Затворена складишта ), површина објекта у основи је 243m2 15.06.2017 Преузмите акте
23 ROP-KIK-2375-ISAWHA-3/2017 од 05.07.2017 „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. Београд изградња типске трансформаторске станице – разводног постројења 10(20)/0,4 kV, и типског кабловског вода пројектоване дужине 1969,00 м у Новим Козарцима, на кат. парц. бр. 2114, 3365, 3367/4, 1172, 595/4, 3343, 1144 и 1145, све к.о. Нови Козарци.

10.07.2017

10.07.2017

Преузмите акта
24 ROP-KIK-20135-ISAW-1/2017 од 07.07.2017 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 адаптацији првог спрата и фасаде радионице и продајног простора „Аутокућа

10.07.2017

10.07.2017

Преузмите акта
25 ROP-KIK-17554-ISAW-3/2017 од 08.07.2017 ДОО " ЈЕДИНСТВО" КИКИНДА, из Кикинде, Башаидски друм бб изградња прикључка за потребе пословног објекта – продавнице П+0 на градску водоводну и канализациону мрежу, у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја бр. 80

12.07.2017

12.07.2017

Презмите акта
26 ROP-KIK-22397-ISAW-1/2017 од 27.07.2017 Град Кикинда инвестиционо одржавање објекта дечијег вртића „Полетарац“ у Кикинди

28.07.2017

28.07.2017

Преузмите акта
27 ROP-KIK-19616-ISAW-2/2017 од 28.07.2017 Град Кикинда изградњи фонтане у Кикинди, Трг српских добровољаца, Блок „Ц2“

31.07.2017

31.07.2017

Преузмите акта
28 ROP-KIK-10869-ISAWHA-3/2017 од 27.07.2017 Петрић Марјан из Банатског Великог Села реконструкција, промена намене стамбеног у пословни простор и и спајање са постојећим стамбеним простором у Киккинди на кат. парвели бр. 6187/1 ко Кикинда

03.08.2017

03.08.2017

Преузмите акта
29 ROP-KIK-26691-ISAW-2/2017 од 07.08.2017 ГРАД КИКИНДА, из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 реконструкциаи Улице Србобранске у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди

09.08.2017

09.08.2017

Преузмите акта
30 ROP-KIK-17624-ISAW-3/2017 од 07.08.2017
 
„КИПЕТРОЛ“ доо Башаид са
седиштем у Башаиду, Улица Торђански пут бр. 1
изградња стаје за краве , у Башаиду, у Улици Торђански пут бр. 1,

10.08.2017

10.08.2017

Птреузмите акта
31 ROP-KIK-24020-ISAW-1/2017 од 09.08.2017 „Delhaize Serbia“ доо Београд из Београда инвестиционо одржавање објекта
трговине „Махи 240“ у Кикинди

11.08.2017

11.08.2017

Преузмите акта
32 ROP-KIK-25040-ISAW-1/2017 од 18.08.2017 Инвеститор Републичкој дирекцији за имовину Република Србија и кориснику ОШ „Јован Поповић“ из Кикинде, Краља Петра Првог бр. 63, (матични број 08020833, ПИБ 101079936) на санацији објекта ОШ „Јован Поповић“, на катастарској парцели бр. 4518 к.о.Кикинда у Кикинди, ул. Краља Петра Првог број 63

18.08.2017

18.08.2017

Преузмите акте
33 ROP-KIK-25255-ISAW-14/2017 од 21.08.2017 Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. (матични број 17162543, ПИБ 100002887) са седиштем у Београду, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда из Кикинде, Ул. Генерала Драпшина бр. 26 за изградњу ТК прикључка за корисника НИС А.Д. НОВИ САД – Тубинг центар у Кикинди, на катастарским парцелама број 21538/1, 21217/3 и 21245/1 КО Кикинда, (категорије „Г“, класификационог броја 222431), дужина трасе 276m

21.08.2017

21.08.2017

Преузмите акте
34  ROP-KIK-21731-ISAW-2/2017 од 21.08.2017 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495), изградња новог прикључка и изградња хидрантске мреже и система за дојаву пожара у Кикинди, Трг српских довровољаца бр. 12, на кат. парцелама бр. 6262 и 21621 к.о. Кикинда 24.08.2017 Преузмите акте
35 ROP-KIK-17529-ISAW-2/2017 од 30.08.2017 Владимиру Вукши из Кикинде, Улица Вашариште бр. 17, на реконструкцији и промени намене објекта - стана број 9 из листа непокретности у пословни простор (доминантне категорије „Б“, класификационог броја 123001), на адреси Трг српских добровољаца бр. 43/9, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4586/1 к.о. Кикинда 01.09.2017 Преузмите акте
36 ROP-KIK-26606-ISAW-1/2017 од 01.09.2017 Град Кикинда инвестиционо одржавање објекта сувенирнице и ресторана на простору музеја „Терра у Кикинди

04.09.2017

04.09.2017

Преузмите акта
37 ROP-KIK-26198-ISAWHA-1/2017 од 29.08.2017 Народне библиотеке „Јован Поповић“ из Кикинде инвестиционо одржавање објекта библиотеке – објекат културе

04.09.2017

04.09.2017

Преузмите акта
38 ROP-KIK-27335-ISAW-1/2017 од 07.09.2017 ГРАД КИКИНДА инвестиционо одржавање зграде у Башаиду, ул. Александра Саше Грујића 1, објекат бр. 1,

08.09.2017

08.09.2017

Преузмите акта
39 ROP-KIK-20927-ISAWHA-3/2017 од 06.09.2017 Финансијер „Лидл Србија КД“ Београд, инвеститора „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. Београд, извођење радова на изградњи МБТС-115Н 20/0,4 kV кабловским водовима, у Улици Немањина бб у Кикинди

12.09.2017

12.09.2017

Преузмите акта
40 ROP-KIK-28110-ISAW-1/2017 од 14.09.2017 ГРАД КИКИНДА санација саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица у улици Југовићева

15.09.2017

15.09.2017

Преузмите акта
41 ROP-KIK-26873-ISAWHA-2/2017 ОД 13.09.2017 „FCC Kikinda“ Д.О.О. из Кикинде санација и адаптација административне зграде, Улица Генерала Драпшина број 20 у Кикинди.

19.09.2017

21.09.2017

Преузмите акта
42 ROP-KIK-28016-ISAW-1/2017 од датума 13.09.2017. „НИС“ А.Д. Нови Сад изградња МБТС Кикинда – запад 630 kVA, 20(10)/0,4kV са прикључним кабловским водом 20kV у ванграђевинском реону, потес Берско гробље и Кинђа у Кикинди

18.09.2017

21.09.2017

Преузмите акта
43 ROP-KIK -28418 -ISAW -1/2017 од 18.09.2017. Град Кикинда санација улице Железнички нови ред у Мокрину

19.09.2017

21.09.2017

Преузмите акта
44

ROP-KIK-26873-ISAW-3/2017 od 18.09.2017 TEHNICKA GRESKA

ROP-KIK-24795-ISAW-3/2017

„Јединство“ Д.О.О. из Кикинде израда прикључка електроенергетских инсталација за пословни објекат – продавница П+0, Улица Јована Јовановића Змаја број 80, Кикинда

22.09.2017

22.09.2017

Преузми акта

Преузмите акта

 45  ROP-KIK-15452-ISAW-3/2017 од 06.10.2017  Кекез Милош из Кикинде  изградња прикључка стамбено-пословне зграде на градску канализациону мрежу у Кикинди

 13.10.2017

13.10.2017

 Преузмите акта
 46  ROP-KIK-26362-ISAWНА-3/2017 од 20.10.2017  „NIS“ AD из Новог Сада  на изградњи стубне трансформаторске станице СТС „5“ у Кикинди,

 25.10.2017

25.10.2017

 Преузмите акта
47 ROP-KIK-33941-ISAWA-2/2017 од 24.10.2017 Републички фонд за ПИО Београд, Геронтолошки центар Кикинда из Кикинде адаптација таванског простора у пословне просторије – канцеларије

25.10.2017

25.10.2017

Преузмите акта
48 ROP-KIK-25145-ISAWHA-3/2017 од 27.11.2017 Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге ,,РАТЕЛ“ из Београда, Улица Палмотићева број 2, Београд – Стари Град изградња станице за мониторинг РФ спектра ,,Винцаид“ у Винцаиду, на кат. парцели бр. 961 к.о. Банатска Топола

02.11.2017

02.11.2017

Преузмите ате
49 ROP-KIK-33710-ISAW-1/2017 од 31.10.2017 Граду Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12, (МБ 08176396, ПИБ 100511495) на инвестиционом одржавању објекта - просторије санитарног чвора фудбалског клуба у Руском Селу, у улици Братства Јединства број 125, на катастарској парцели број 2039, к.о. Руско Село

03.11.2017

03.11.2017

Преузмите акте
 50 ROP-KIK-33918-ISAW-1/2017 од 01.11.2017 Српске православне црквене општине Иђош из Иђоша, Улица Светосавска број 43 инвестиционо одржавање објекта цркве у Иђошу, Улица Николе Француског број 2, на кат. парц. бр. 1020 к.о. Иђош 08.11.2017 Преузмите акте
51 ROP -KIK -33941 -ISAWA-3/2017 од 13.11.2017 Републички фонд за ПИО Београд, Геронтолошки центар Кикинда из Кикинде измена решења о одобрењу извођења радова бр ROP-KIK-33941-ISAWA-2/2017

15.11.2017

15.11.2017

Преузмите акта
52 ROP-KIK-35699-ISAW-1/2017 од 15.11.2017 Град Кикинда инвестиционо одржавање објекта – уређење дворишних фасада зграде Месне заједнице Башаид

16.11.2017

16.11.2017

Преузмите акта
53 ROP-KIK-27757-ISAW-2/2017 од 15.11.2017 Теленор д.о.о. Београд, изградња оптичког кабла за РБС „Кикинда 9“, у Кикинди

21.11.2017

21.11.2017

Преузмите акта
54 ROP-KIK-28258-ISAW-2/2017 од 17.11.2017 Републичка дирекција за имовину Републике Србије и ОШ „Петар Кочић“ из Накова инвестиционо одржавање објеката основног образовања

23.11.2017

23.11.2017

Преузмите акта
55 ROP-KIK-27757-ISAWHA-3/2017 од 22.11.2017 „Теленор“ д.о.о. Београд изградња оптичког кабла за РБС „Кикинда 9“ у Кикинди

24.11.2017

25.11.2017

Преузмите акта
57 ROP-KIK-36605-ISAW-1/2017 од 23.11.2017 Аутономна Покрајина Војводина и корисник Техничка Школа Кикинда инвестиционо одржавање расвете у учионицама објекта Техничке школе у Кикинду

27.11.2017

27.11.2017

Преузмите акта
58 ROP-KIK-29168-ISAW-2/2017 od 24.11.2017 "Теленор" д.о.о из Београда- Нови Београд изградњa оптичког кабла Кикинда – привод на ОК Кикинда 2 – Кикинда 3,

29.11.2017

29.11.2017

Преузмите акта
59 ROP-KIK-36754-ISAW-1/2017 од 24.11.2017 Naftagas-Naftni servisi d.o.o. из Новога Сада, инвестиционо одржавање објекта механичарске хале у оквиру комплекса Тубинг центра

29.11.2017

29.11.2017

Преузмите акта
60 ROP-KIK -37230 -ISAW-1/2017 од 29.11.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд извођење радова на адаптаци и постојеће ЗТС у Банатском Великом Селу, ул. Марка Јокића и Десанке Максимовић

01.12.2017

02.12.2017

Преузмите акта
61 ROP-KIK-31770-ISAW-2/2017 од 29.11.2017 „НИС“ А.Д. Нови Сад изградња стубне трансорматорске станице СТС „3“ и „4“ са подземиним прикључним кабловским водом 20kV у Кикинди

01.12.2017

02.12.2017

Преузмите акта
62 ROP-KIK -3723-ISAW-1/2017 од 29.11.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд извођење радова на адаптацији постојеће ЗТС -4 (кула) у Банатском Великом Селу

04.12.2017

04.12.2017

Преузмите акта
63 ROP-KIK-28653-ISAW-2/2017 од 30.11.2017 Бранислав Јанован из Кикинде изградња прикључка на водоводну мрежу и мрежу фекалне канализације у Кикинди

04.12.2017

04.12.2017

Преузмите акта
64 ROP-KIK-34742-ISAWHA-2/2017 од 01.12.2017 „НИС“ а.д. из Новог Сада санација замена резервоара за складиштење моторног горива у Руском Селу

06.12.2017

06.12.2017

Преузмите акта
65 ROP-KIK-37937-ISAW-1/2017 од 05.12.2017 ГРАД КИКИНДА санација и ојачање коловозне конструкције у улици Миладина Зорића у Накову

07.12.2017

07.12.2017

Преузмите акта
66 ROP-KIK-38083-ISAW-1/2017 од 06.12.2017 ГРАД КИКИНДА санација и ојачање коловозне конструкције у улици Иве Лоле Рибара у Накову

07.12.2017

07.12.2017

Преузмите акта
67 ROP-KIK-32677-ISAW-2/2017 од 11.07.2017 „Телеком Србија“ А.Д. из Београда изградња секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре – ТК прикључак за БС КИУ27 Ливница Кикинда у Кикинди,

11.12.2017

11.12.2017

Преузмите акта
68 ROP-KIK-27765-ISAW-2/2016 од 14.12.2017 Града Кикинда израда прикључка хидротехничких инсталација (водовода и канализације), електроенергетских инсталацијаи инвестиционо одржавање - зграде са Просторијама за испраћај (капела), у Н.Козарцима

14.12.2017

15.12.2017

Преузмите акта
69 ROP-KIK-37273-ISAWHA-2/2017 од 11.12.2017 Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 и корисник, Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда инвестиционо одржавање објекта у Кикинди ул. Ђуре Јакшића бр. 53,

18.12.2017

18.12.2017

Преузмите акта
70 ROP-KIK-31519-ISAWHA-4/2017 од 13.12.2017 ,,Grindex“ Д.О.О. из Кикинде реконструкција дела објекта котларнице , у Кикинди

18.12.2017

18.12.2017

Преузмите акта
71 ROP-KIK -39296 -ISAW-1/2017 од 19.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптација постојеће СТС – 3 у Руском Селу, ул. Браће Домазет,

21.12.2017

21.12.2017

Преузмите акта
72 ROP-KIK -3929-ISAW-1/2017 од 19.12.2017 „ЕПС Дистрибуција “ ДОО Београд извођење радова на адаптацији постојеће СТС – 2, у Руском Руском Селу,

22.12.2017

22.12.2017

Преузмите акта
73 ROP-KIK -39653 -ISAW-1/2017 од 22.12.2017 „Е ПС Дистрибуција“ ДОО Београд извођење радова на адаптаци и постојеће СТС – 6 у Руском Селу,

22.12.2017

22.12.2017

Преузмите акта
74 ROP-KIK -39654 -ISAW-1/2017 од 22.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд извођење радова на адаптаци и постојеће СТС -7 у Руском Селу

22.12.2017

22.12.2017

Преузмите акта
75 ROP-KIK -39652 -ISAW-1/2017 од 22.12.2017 „Е ПС Дистрибуција“ ДОО Београд извођење радова на адаптацији постојеће СТС – 4, у Руском Селу

22.12.2017

22.12.2017

 

Преузмите акта
76 ROP-KIK-39146-ISAW-1/2017 од 18.12.2017 „Zoppas Industries SERB“ Д.О.О. са седиштем у Кикинди извођење радова на доградњи објекта унутрашње гасне инсталације за производни погон

25.12.2017

25.12.2017

Преузмите акта
77 ROP-KIK -39841 -ISAW-1/2017 od 25.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптација постојеће СТС – 8, у Руском Селу

25.12.2017

25.12.2017

Преузмите акта
78 ROP-KIK -39843 -ISAW-1/2017 од 25.12.2017 „ЕПС „ Дистрибуција“ д.о.о Београд адаптација СТС – 9,. у Руском Селу,

25.12.2017

25.12.2017

Преузмите акта
79 ROP-KIK -39845 -ISAW-1/2017 од 25.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптациај постојеће СТС 10 у Руском Селу,

25.12.2017

25.12.2017

Преузмите акта
80 ROP-KIK-39496-ISAW-1/2017 од 20.12.2017 Техничка школа из Кикинде и Аутономна покрајина Војводина, инвестиционо одржавање објекта број 1 – фискултурна сала, реконструкција расвет

26.12.2017

26.12.2017

Преузмите акта
81 ROP-KIK -39942 -ISAW-1/2017 од 26.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптациј постојеће СТС – 11, у Руском Селу,

26.12.2017

26.12.2017

Преузмите акта
82 ROP-KIK -39 943 -ISAW-1/2017 од 26.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптација постојеће СТС-12 у Руском Селу

26.12.2017

26.12.2017

Преузмите акта
83 ROP-KIK -40065 -ISAW-1/2017 од 27.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптација постојеће СТС -5 у Руском Селу

27.12.2017

27.12.2017

Преузмите акта
84 ROP-KIK -3994-ISAW-1/2017 од 26.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптациај постојеће СТС – 15 , у Руском Селу, ул. Братства и јединства у Руском Селу

28.12.2017

28.12.2017

Преузмите акта

 

2016. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-1687-ISAWHA-2/2016 од 18.03.2016  НИС АД из Новог Сада, ул Народног фронта бр. 12 матични бр.20084693 и пиб 104052135  изградњи стубне трансформаторске станице СТС „6“ 400(400) kVA, 10(20)/0,4 kV, са прикључним водом (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222410 и 222420, Кикинди, потес Црвенка и Ђомпарина бара.  19.03.2016 Преузмите акте
2 ROP-KIK-3218-ISAW-2/2016 од 04.04.2016 Дом здравља Кикинда из Кикинде, Краља Петра првог 106, матични бр.08879583, пиб бр.105228166 инвестиционо одржавање платоа и путева хитне службе у „Дом здравља Кикинда“ у Кикинди (категорија објекта В, класификационе ознаке 126421), ул Краља Петра Првог бр. 106, на кат. парц. бр. 4711 к.о. Кикинда. 11.04.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-6703-ISAW-1/2016 од 18.04.2016 Victory media d.o.o.,Београд - Савски Венац, Булевар Војводе Мишића 51а, мат бр. 20952890, пиб .бр. 108208709 изградњи дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже (категорија објекта Г,класификационе ознаке 222431) на релацији Банатско Велико Село-Наково, на катастарским парцелама бр. 4648/2, 4648/1, 4596/1 и 1892/2 све к.о. Банатско Велико Село и катастарским парцелама бр. 3271 и 1539 обе к.о. Наково, пројектоване дужине око 3,30 km 19.04.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-7022-ISAW-1/2016 од 20.04.2016 LIVNICA KIKINDA, AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA DOO, Милошевачки пут бр.34, пиб. 104752659, мат.20230355 уградња унутрашњих инсталација у постојећи објекат, у Кикинди на катастраској парцели бр. 21696/8 27.04.2016 Преузмите акте
5 ROP-KIK-9444-ISAW-1/2016 од 16.05.2016 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) реконструкција дела водоводне мреже (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222220) у улицама: Сувачарска (део од Ж. Зрењанина до Ђ. Даничића), на катастарским парцелама бр. 21556 и 2165 к.о. Кикинда, у дужини од 165 m и Ј. С. Поповића деоница 1 (део од Призренске до Ж. Зрењанина), на катастарским парцелама број 21654 и 21655/1 К.О. Кикинда у дужини од 287 m 16.05.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-8178-ISAWHA-2/2016 од 24.05.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак електродистрибуција Зрењанин изградња појединачног елктродиструбутивног вода на катастарским парцелама 11013/2, 19363, 19386, 18873 и 18880 к.о. Кикинда и катастарским парцелама бр. 1595/2, 3200/2, 3161 и 1596/2 к.о. Наково 27.05.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-5720-ISAWHA-2/2016 од 31.05.2016 Victory media d.o.o.,Београд - Савски Венац, Булевар Војводе Мишића 51а, мат бр. 20952890, пиб .бр. 108208709 изградњa дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222431) на релацији Банатско Велико Село-Нови Козарци, на катастарским парцелама бр. 1149, 1145, 1144, 3339 све к.о. Нови Козарци и катастарским парцелама бр. 4777, 4647 и 1875 све к.о. Банатско Велико Село. 01.06.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-11538-ISAW-1/2016 од 01.06.2016
 
„Телеком Србија“АД Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 26 (матични број 17162543, ПИБ 100002887) изградња секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре (категорије Г, класификационог броја 222431) за прикључење корисника Гимназија „Душан Васиљев“ у Кикинди преко катастарских парцела бр. 21594 и 4590 обе к.о. Кикинда 04.06.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-12687-ISAW-1/2016 од 10.6.2016 Sportski centar "Jezero" Кикинда матични број 08106312, ПИБ 101080009, ул Бранка Вујина бб инвестиционо одржавање затворених базена и спортске хале „Језеро“ у Кикинди, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 126500 ), ул Бранка Вујина бб, на кат. парц. бр. 2856 к.о. Кикинда 15.06.2016 Преузмите акте
10 ROP-KIK-9312-ISAW-3/2016 од 23.06.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 изградња ВН кабловског вода 10kV из ТС 35/10 kV на напајање НП kp, Погон Северни Банат (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222410) на катастарским парцелама бр. 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2 и 15020, све к.о. Кикинда 28.06.2016 Преузмите акте
11 ROP-KIK-6664-ISAW-2/2016 од 28.06.2016 Теленор д.о.о., мат.бр 20147229, пиб бр. 104318304, Београд (Нови Београд), Омладинских бригада 90 изградњa оптичког кабла Кикинда 4 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 3532, 3531, 3512, 21658, 21654, 21655/1, 21656, 21640, 21473/1, 21639, 8333, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, пројектоване дужине 1.940 m. 30.06.2016 Преузмите акте
12 ROP-KIK-6666-ISAW-2/2016 од 28.06.2016 Теленор д.о.о., мат.бр 20147229, пиб бр. 104318304, Београд (Нови Београд), Омладинских бригада 90 изградња оптичког кабла Кикинда 3 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 2153, 21598, 21558, 21622, 21624, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, пројектоване дужине 3.350 m 04.07.2016 Преузмите акте
13 ROP-KIK-16292-ISAW-1/2016 од 12.07.2016 Српска православна црквена општина из Иђоша, ул Светосавска бр. 43 инвестиционо одржавањe објекта - цркве у Иђошу, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 127210), ул Николе Француског бр. 2, на кат. парц. бр. 1020 к.о. Иђош 14.07.2016 Преузмите акте
14 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) ROP-KIK-16812-ISAW-1/2016 од 15.07.2016 инвенстиционо одржавање путева на територији града Кикинда у месним заједницама Накову кат.парц.бр.1521, Мокрину кат.парц.бр.3963, 4016 и Банатском Великом Селу кат.парц.бр.1842, 1834, 1860, (категорије „Г“, класификационог броја 211201) 21.07.2016 Преузмите акте
15 Victory media d.o.o.,Београд - Савски Венац, Булевар Војводе Мишића 51а, мат бр. 20952890, пиб .бр. 108208709 ROP-KIK-17850-ISAW-1/2016 од 26.07.2016 изградњa дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222431) на релацији Башаид – Банатска Топола, на катастарским парцелама бр. 1423, 8314, 11114, 11057 све к.о. Башаид и катастарским парцелама бр. 3753/1, 3749 све к.о. Банатска Топола, пројектоване дужине 8,90 km 29.07.2016 Преузми акте
16 Srpska pravoslavna crkvena opština u Kikindi, pri hramu svetog Nikole, Киикинда, Генерала Драпшина 5 ROP-KIK-18314-ISAW-1/2016 од 28.07.2016 инвестиционом одржавању стамбене зграде (зграда парохије), П+1, СПЦ општине Кикинда, у ул. Генерала Драпшина бр. 5, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 112221),кат. парц. бр. 4600 к.о. Кикинда 04.08.2016 Преузмите акте
17 "Grindex" d.o.o.Kikinda из Кикинде, Милоша Великог 80 МБ 08791163, ПИБ 102944303 ROP-KIK-17374-ISAW-1/2016 од 21.07.2016 инвенстиционо одржавање крова објекта Нодуларног лива, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 125103) на кат. парц. бр. 21696/32 к.о. Кикинда, у Кикинди, ул. Башаидски друм 58 10.08.2016 Преузмите акте
18 ГРАД КИКИНДА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БАШАИД“ БАШАИДУ ROP-KIK-19745-ISAW-1/2016 од 10.08.2016 санација саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица Јове Јуришина, на катастарским парцелама 1497 и 1503, обе к.о. Башаид (категорије „Г“, класификационог
броја 211201)
13.08.2016 Преузмите акте
19 ГРАД КИКИНДА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БАШАИД“ БАШАИДУ ROP-KIK-19746-ISAW-1/2016 од 10.08.2016 санација саобраћајница у оквиру постојеће регулације у Башаиду ул. 4 октобра, на катастарским парцелама 1480, 1464 и 1434, све к.о. Башаид(категорије „Г“, класификационог броја 211201) 13.08.2016 Преузмите акте
20 ГРАД КИКИНДА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БАШАИД“ БАШАИДУ ROP-KIK-19747-ISAW-1/2016 од 10.08.2016 санација саобраћајница у оквиру постојеће регулације у Башаиду, у делу насеља Бикач у улици Јована Поповића, на катастарској парцели 6363/1 к.о. Башаид(категорије „Г“, класификационог
броја 211201)
13.08.2016 Преузмите акте
21 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин из Зрењанина, ул. Панчевачка бр. 46
(матични број 07005466, ПИБ 100001378)
ROP-KIK-19608-ISAWHA-2/2016 од 22.08.2016 прикључење производно – пословног објекта у Агроиндустријској зони, Блок 43 у улици Нова 4, власника “Mecafor products“ ДОО из Сенте, преко катастарских парцела бр. 9540/1, 9540/3, 9538/25 и 9538/20 све к.о. Кикинда 22.08.2016 Преузмите акте
22 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) ROP-KIK-23216-ISAW-1/2016 од 12.09.2016 изградњa - спољашња громобранска инсталација на згради јединице локалне самоуправе, Трг српских добровољаца бр. 12 у Кикинди, на катастарској парцели бр. 6262 к.о. Кикинда. (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222410) 16.09.2016 Преузмите акте
23 Sportski centar "Jezero" Кикинда матични број 08106312, ПИБ 101080009, ул Бранка Вујина бб ROP-KIK-23568-ISAW-1/2016 од 14.09.2016 инвестиционо одржавање термомашинских инсталација грејања и хлађења спорстке хале С.Ц “Језеро”- у Кикинди, (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222230 ), ул Бранка Вујина бб, на кат. парц. бр. 2856 к.о. Кикинда. 19.09.2016 Преузмите акте
24 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак "Електродистибуција Зрењанин"(матични број 07005466, ПИБ 100001378 ) из Зрењанина, ул. Панчевачка бр. 46 и финансијер ЈП “Емисиона Техника и Везе“ из Београда – Чукарица ул. Кнеза Вишеслава бр. 88, (матични бр. 20610131, ПИБ 106475271) ROP-KIK-22221-ISAWHA-2/2016 од 20.09.2016 изградња – локални елетрични водови - кабловског прикључног вода 20kv за напајање СТС 20/04kv, 250kVA у називу „Емисиона станица Кикинда“, на кат. парц. бр. 11228/4, у Кикинди ул. Теремијски друм. Траса новог кабловског прикључног вода 20kV је на следећим парцелама : КП 19336, 11228/1 и 11228/4 а све К.О. Кикинда, (категорија „Г“, класификациони бр. 222410). 21.09.2016 Преузмите акте
25 “Телеком Србија” а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди, пиб 100002887, мат бр.17162543 ROP-KIK-24182-ISAW-1/2016 од 20.09.2016 изградња секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре (категорије Г, класификационог броја 222431) за прикључење корисника „Grindex“ доо у Кикинди преко катастарских парцела бр. 21538/3, 10920, 21696/23 и 21696/32 све к.о. Кикинда, пројектоване дужине 390 m 22.09.2016 Преузмите акте
26 Адвокатска канцеларија Милице Кулиџан, Кикинда Трг српских доброволаца бр. 8 ROP-KIK-24476-ISAW-1/2016 од 22.09.2016 инвестиционо одржавањe стамбено пословног објекта у Кикинди, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 123001), Трг српских добровољаца бр. 8, на кат. парц. бр. 6267 к.о. Кикинда 26.09.2016 Преузмите акте
27 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин ROP-KIK-2937-ISAW-4/2016 од 06.10.2016 изградњи кабловског вода 20 kVи разводног постројења (категорије Г, класификационог броја 222410 и 222420) на катастарској парцели бр. 4725/1 к.о. Банатско Велико Село, пројектоване дужине око 1.000 m. 13.10.2016 Преузми акте
28 GRINDEX DOO из Кикинде, ул. Милоша Великог бр. 80, (МБ 08021694, ПИБ 102944303) ROP-KIK-20806-ISAW-2/2016 од 16.10.2016 на изградњи унутрашњих гасних инсталација од МРС до погона ПЦ 18 Специјални лив и погона ПЦ 20 Брусилица, (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100) на катастарским парцелама бр. 21696/23, 21696/24 и 21696/32 к.о. Кикинда 20.10.2016 Преузмите акте
29 ГРАД КИКИНДА, матични број 08176396, ПИБ 100511495 из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12,ROP-KIK-27807-ISAW-1/2016 од 20.10.2016 ROP-KIK-27807-ISAW-1/2016 од 20.10.2016 извођење радова на санацији крова пословног објекта - бивша „Ауто кућа“ (категорије „Б“, класификационог броја 125102) у
Кикинди, Зрењанински пут бб, на катастарској парцели 10735/1, к.о. Кикинда
21.10.2016 Преузмите акте
30 ОШ „Свети Сава“, матични број 08020841 , ПИБ 101080252 из Кикинде, ул. Светосавска бр.52 ROP-KIK-2ROP-KIK-27875-ISAW-1/2016 од 20.10.20167875-ISAW-1/2016 од 20.10.2016 извођење радова на енергетској санацији -
замена прозора и врата објекта школе ОШ „Свети Сава“ (категорије „Б“, класификационог
броја 126321) у Кикинди, ул. Светосавска бр.52, на катастарској парцели 6612, к.о.
Кикинда,
21.10.2016 Преузмите акте
31 инвеститор - ЈП „Србијагас“ из Новог
Сада, Народног фронта бр. 12 (матични бр. 20084600, пиб бр. 104056656) и финансијер: "Grindex" d.o.o.Kikinda из Кикинде, Милоша Великог бр. 80 (МБ 08791163, ПИБ 102944303)
ROP-KIK-19287-ISAWHA-4/2016 од 14.10.2016 изградња објекта МРС, на катастаркој парцели 21696/32к.о.Кикинда и прикључног гасовода за снабдевање објеката ПЦ 18 (Сива Ливница) и Погон 20 (Брусилица) гасом, на кат. парцели бр. 21538/4, 21538/3 и 21696/32 к.о. Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58 у Кикинди 21.10.2016 Преузмите акте
32 Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“АД Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 26 (матични број 17162543, ПИБ 100002887) ROP-KIK-27959-ISAW-1/2016 од 21.10.2016 изградњa секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре (категорије Г, класификационог броја 222431) на кат. парц. бр. 3131, 3133, 3136, 3139 и 3140, све КО Руско Село 24.10.2016 Преузмите акте
33 ГРАД КИКИНДА, матични број 08176396, ПИБ 100511495 из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 ROP-KIK-28242-ISAW-1/2016 од 25.10.2016 извођење радова на санацији и ојачању коловозне конструкције у оквиру постојеће регулације улица (категорије „Г“, класификационог броја 211201) у улици Југовићева у граду Кикинда, на катастарској парцели 21567 к.о. Кикинда 25.10.2016 Преузми акте
34 инвеститор, ЕПС Дистрибуција ДОО, матични број 07005466 , ПИБ 100001378 Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин из Зрењанина ул. Панчевачка бр. 46, и финансијер НИС АД (матични број 20084693, ПИБ 104052135) из Новог Сада, ул Народног фронта бр. 12, ROP-KIK-28223-ISAW-1/2016 од 25.10.2016 извођење радова на адаптација ТС 35/10kV „Шумица“, објекат бр.1, (категорије „Г“, класификационог броја 222420) у Кикинди, ул. Радничка бб, на катастарској парцели 20810/3, к.о. Кикинда 27.10.2016 Преузми акте
35 СПЦ општина Иђош из Иђоша, ул Светосавска бр. 43 ROP-KIK-16292-ISAW-3/2016 од 27.10.2016 инвестиционо одржавање објекта – СПЦ II фаза, Црква Св. архангела Михаила и Гаврила у Иђошу, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 127210), ул Николе Француског бр. 2, на кат. парц. бр. 1020 к.о. Иђош 28.10.2016 Преузмите акте
36 „Телеком Србија“АД Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 26 (матични број 17162543, ПИБ 100002887) ROP-KIK-25303-ISAW-2/2016 од 04.11.2016 изградњa секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре (категорије Г, класификационог броја 222431) за прикључење корисника ЈП „Србијагас“ у Кикинди преко катастарских парцела бр. 21538/3, 21696/38, 21538/1 и 21217/2 све к.о. Кикинда, 09.11.2016 Преузмите акте
37 Кикиндски млин, ад Кикинда, Светозара Милетића 198, мат бр.08021694, пиб. 100508941 ROP-KIK-23053-ISAWHA-3/2016 од 08.11.2016 реконструкција - замена постојеће сушаре за житарице(категорије „Б“, класификационог броја 127131) у Кикинди, ул. Светозара Милетића бр. 198, на катастарској парцели 2153, к.о. Кикинда 16.11.2016 Преузмите акте
38 Град Кикинда из Кикинде, ул.Трг српских добровољаца бр. 12, (матични бр. 08176396, пиб бр. 100511495) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175) ROP-KIK-30398-ISAW-1/2016 од 14.11.2016 изградња унутрашње гасне инсталације у објекту „Ауто куће“ на кат.парц.бр. 10735/1, к.о.Кикинда, ул. Зрењанински пут бр. бб 18.11.2016 Преузмите акте
39 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин из Зрењанина, ул. Панчевачка бр. 46 (матични број 07005466, ПИБ 100001378) ROP-KIK-21763-ISAW-3/2016 од 18.11.2016 изградња МБТС на кат.парц.бр.10735/1к.о.Кикинда и изградња ВН и НН кабловског вода на кат.парц.бр.10735/1, 10735/5,10735/6, 21681, 20865/2, 10732/1, 21679 и 10730/2, к.о. Кикинда 23.11.2016 Преузмите акте
40 „Promedia“ доо из Кикинде,ул. Краља Петра Првог бр. 114 (матични број 08704210, ПИБ 100579471) ROP-KIK-28355-ISAW-2/2016 од 22.11.2016 изградња НН кабловског вода од ОММ на кат. парц. бр. 21679 уз СТС на кат. парц. бр. 20946 к.о. Кикинда (категорије Г, класификационог броја 222410), преко кат.парц бр. 21679, 20947/4 и 20946 све к.о. Кикинда 23.11.2016 Преузмите акте
41 „Топола“ д.о.о. из Банатске Тополе (матични број 08021856, ПИБ 100507720), Ул. Кикиндска бр. 25 ROP-KIK-30901-ISAW-2/2016 од 18.11.2016 извођење радова на инвестиционом одржавању објекта у Банатској Тополи, на кат.парц.бр. 2895 к.о. Банатска Топола 24.11.2016 Преузмите акте
42 Милораду Мајићу из Кикинде, Ул. Браће Лаковића бр. 24 ROP-KIK-21944-ISAW-2/2016 од 26.11.2016 изградња прикључка на градску канализациону мрежу у Кикинди (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222311), у Ул. Браће Лаковића, кат.пац. бр. 2603 к.о. Кикинда 30.11.2016 Преузмите акте
43 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) ROP-KIK-32171-ISAW-1/2016 од 30.11.2016 На реконструкцији дела водоводне мреже (категорија објекта Г, класификација 222220) у ул. Ивана Јакшића, на кат.парц. бр. 7907/60, Ј. С. Поповића на кат.парц.бр.7907/59, Немањина деоница 1 и 2 на кат.парц.бр. 21640, 21473/1 и 21639, све к.о. Кикинда, Албертова на кат.парц. бр. 21659/1 к.о. Кикинда 30.11.2016 Преузмите акте
44 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) ROP-KIK-32204-ISAW-1/2016 од 30.11.2016 реконструкција дела водоводне мреже (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222220) у ул: Николе Пашића кат.парц.бр.21592, ... 21540, све к.о. Кикинда, Доситејева на кат.парц.бр. 21594 и 21554, обе К.О. Кикинда у дужини од 737 m, Жарка Зрењанина на кат.парц.бр. 21641...21654, све к.о. Кикинда, Призренска на кат.парц.бр. 21539... 21655/1, све к.о. Кикинда 30.11.2016 Преузмите акте
45 Le Belier Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. из Кикинде (матични број 08785945, ПИБ 102843535), Ул. Милошевачки пут бр. 34, ROP-KIK-5586-ISAW-2/2016 од 30.11.2016 на изградњи монтажно бетонске трафостанице (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222420), на к.п. број 21696/40 к.о. Кикинда, са приводним СН кабловским водом преко катастарских парцела 21696/39 и 21696/24
к.о. Кикинда
07.12.2016 Преузиме акте
46 инвеститор ЕПС Дистрибуција ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин из Зрењанина (матични број 07005466, ПИБ 100001378) и финансијер АД „Козара“ (матични број 08021902, ПИБ 100784835) из Банатског Великог Села, ROP-KIK-27291-ISAWHA-3/2016 од 09.12.2016 на изградњи подземног вода (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222410) за стубну трансформаторску станицу СТС „Заливни
систем С3 Козара“ у Банатском Великом Селу, на катастарској парцели број 1892/1 к.о. Банатско Велико Село
13.12.2016 Преузмите акте
47 Banca Intesa a.d. Нови Београд (матични број 07759231, ПИБ 100001159), ROP-KIK-33433-ISAW-1/2016 од 12.12.2016 на инвестиционом одржавању пословног објекта у Кикинди (категорија објекта „Б“, класификационе ознаке 122011), у Ул. браће Татића бр. 16, улаз 2, на катастарској парцели бр. 6526/1 к.о. Кикинда. 14.12.2016 Преузмите акте
48 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495), ROP-KIK-33582-ISAW-1/2016 од 14.12.2016 инвестиционо одржавање - зграда са Просторијама за испраћај (капела), објекат бр. 1, спратности П+0, на кат. парцели 252/2, К.о. Н.Козарци 15.12.2016 Преузмите акте
49 инвеститор – Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, (матични бр. 08176396, пиб бр. 100511495) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175 ROP-KIK-30398-ISAWA-2/2016 од 16.12.2016 изградња унутрашње гасне инсталације у објекту „Ауто куће“ на кат.парц.бр. 10735/1, к.о.Кикинда, ул. Зрењанински пут бр. бб 16.12.2016 Преузмите акте
50 инвеститор – JП “Србијагас“ Нови Сад, оператор дистрибутивног система, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 (МБ 20084600, ПИБ 104056656) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175) ROP-KIK-33883-ISAW-1/2016 од 16.12.2016 за изградњу прикључног гасовода на дистрибутивну мрежу к.п. Бр. 21674, 10592, 21679 и 10735/1 све к.о.Кикиндаи изградња Мернорегулационе станице на к.п. 10735/1 к.о.Кикинда 16.12.2016 Преузмите акте
51 АД „Козара“ (матични број 08021902, ПИБ 100784835) из Банатског Великог Села, Омладинска бр.2 ROP-KIK-27435-ISAW-2/2016 од 14.12.2016 на изградњи подземног кабловског вода дужине (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222410) преко катастарских парцела 1892/1, 4648/1 и 1886/1 к.о. Банатско Велико Село и СТС „Заливни систем С3 Козара“(категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222420) на катастарској парцели број 1892/1 к.о. Банатско Велико Село 19.12.2016 Преузмите акте
52 Републички фонд за ПИО Београд, Геронтолошки центар Кикинда из Кикинде, матични број 08675406, ПИБ 100507352 из Кикинде, ул.Генерала Драпшина бр. 99 ROP-KIK-33941-ISAW-1/2016 од 18.12.2016 недеља извођење радова на адаптација таванског простора у пословне просторије – канцеларије, П+4, (категорије „В“, класификационог броја 113002), на четвртом спрату, инвестиционо
одржавање комплетног објекта у Кикинди, ул. Генерала Драпшина бр. 99, на катастарској парцели бр. 4708 к.о. Кикинда
21.12.2016 Преузми акте
53 ЗУ Апотека "BENU" Београд (матични број 17571206, ПИБ 103535073) са седиштем у Београду, Косовска бр. 4, ROP-KIK-31647-ISAWHA-2/2016 од 26.12.2016 на реконсртукцији плафона подрума и проширење постојећих отвора на фасади објекта (категорија објекта „Б“, класификационе ознаке 123001), на катастарској парцели број 4579 к.о. Кикинда 30.12.2016 Преузмите акте

 

2015. година

Р.Б. Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Категорија, класификациони број, намена Документи
1 "КИПЕТРОЛ" ДОО, БАШАИД "КИПЕТРОЛ" ДОО, БАШАИД 9320/1к.о. Башаид категорија Г, класификациони бр. 222320, извођење радова на санацији постојеће кишне канализације и бетонских површина у комплексу фарме музних крава Преузмите акте
2 "ТЕЛЕНОР" ДОО , Београд , Омладинских бригада бр.90 "ТЕЛЕНОР" ДОО , Београд , Омладинских бригада бр.90 3899к.о. Кикинда категорија Г, калсификациони бр.222431, изградња нисконапонског кабла за напајање опреме на локацији "Кикинда 7" Преузмите акте
3 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 и "Универекспорт" доо из Новог Сада, Мат.бр.08207259, ПИБ:101692669 6516к.о. Кикинда категорија Б, класификациони бр. 123002, извођење радова на адаптацији продајног простора у супермаркету "УНИВЕРЕКСПОРТ" спратности П+1 Преузмите акте
4 ДОТЛИЋ НИКОЛИЋ СНЕЖАНА, КИКИНДА, БРАЋЕ БОГАРОШКИ БР.1 ДОТЛИЋ НИКОЛИЋ СНЕЖАНА, КИКИНДА, БРАЋЕ БОГАРОШКИ БР.1 6123к.о. Кикинда категорија "Б", калсификациони бр. 122012, промена намене пословног простора у стамбени без извођења радова Преузмите акте
5  ДОО АНГРОПРОМЕТ КИКИНДА, КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 76  ДОО АНГРОПРОМЕТ КИКИНДА, КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 76  9538/5 к.о. Кикинда  категорија "Б", класификациони број 123002, инвенстиционо одржавање зграде за трговину на мало и велико - Супермаркет у Кикинди ул. Милоша Великог 76 Преузмите акте
6 АЛЕКСИЋ ДРАГАНА - ПЕТЕРСЕН, КИКИНДА, РАДЕ ТРНИИЋА 32 АЛЕКСИЋ ДРАГАНА - ПЕТЕРСЕН, КИКИНДА, РАДЕ ТРНИИЋА 32 3738/1, 3738/3 И 3738/4 к.о.Кикинда САНАЦИЈА - стамбена зграда са једним станом П+0; категорија "А", класификациони бр.111011, помоћна зграда - пољопривредна зграда - чардак, кат."А" клас.бр.127121 на кат.парц.бр.3738/1 означен под бројем 2 и 3738/3 означен под бројем 1; помоћна зграда пољопривредна зграда - шупа, кат."А", клас.бр.127141 на кат.парц.бр.3738/3 означен под бројем 2 и 3738/4 означен под бројем 1 Преузмите акте
7 "Victory media"д.о.о. Из Београда, Булевар Војводе Мишића бр. 51 "Victory media"д.о.о. Из Београда, Булевар Војводе Мишића бр. 51 1423, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 1435/1, 1436, 1438, 1439, 1440, 1442, 1443, 1445, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1460, 1462, 1466, 1467, 1470, 1472, 1473, 1476, 1479, 1480, 1481, 1485, 1486, 1488, 1489, 1497, 1498, 1499, 1506 све к.о.Башаид категорија Г, класификациони бр. 222431, Изградња кабловск дистрибутивног система у Башаиду Преузмите акте
8 Ангропромет д.о.о. , Кикинда, Милоша Великог бр.76 Ангропромет д.о.о. , Кикинда, Милоша Великог бр.76 9538/5 к.о.Кикинда категорија "Б", класификациони број 123002, реконструкција продајног простора у супермаркету "Универеxпорт" у Кикинди ул. Милоша Великог 76 Преузмите акте
9 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 12 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 12 8470/1 и 8470/2 к.о. категорија објекта "Г", класификациони број 222230, реконструкција вреловода и топлотних подстаница у ССШ "Милош Црњански" у Кикинди ул.Светосавска 55 - 57 Преузмите акте
10 Маленчић Урош, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 124 Маленчић Урош, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 124 8634/2 к.о Кикинда категорија објекта "А", класификациони број 124220, изградња помоћног објекта П+0 (гаража) Преузмите акте
11 МЗ Наково, Наково, Миладина Зорића 1А МЗ Наково, Наково, Миладина Зорића 1А 1079/1 к.о.Наково категорија "Б", класификациони број 122011 на адаптацији сале дома културе "Марка Орешковића" Преузмите акте
12 Севернобанатски управни округ, Кикинда, Трг српских добровољаца 12 МАТ.БР.08852162, ПИБ:104166925 Севернобанатски управни округ, Кикинда, Трг српских добровољаца 12 МАТ.БР.08852162, ПИБ:104166925 6262 к.о.Кикинда Инвенстиционо одржавање пословне зграде П+1, у Кикинди, ул. Трг Српских добровољаца 12 Преузмите акте
13 Милошев Драгана, Кикинда, Светосавска 107г Милошев Драгана, Кикинда, Светосавска 107г 6747/1 к.о.Кикинда категорија "А", класификациони бр.1110111, уградња куцних гасних инсталација у Кикинди ул.Призренска 8 Преузмите акте
14 Ћурчин Веселин, Иђош, Светозара Милетића 42  Ћурчин Веселин, Иђош, Светозара Милетића 42  1203 к.о. Иђош  категорија "А", класификациони бр. 127141 изградња помоћног објекта П+0 у Иђошу, ул.Светозара Милетића 42 Преузмите акте
15 Батиница Драгољуб, Кикинда, Браће Татић 2/3 улаз 3 Батиница Драгољуб, Кикинда, Браће Татић 2/3 улаз 3 6255 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр. 112221, инвенстиционо одржавање стана у стамбеној - пословној згради П+4, у Кикинди ул. Браће Татић2 Преузмите акте
16 "Кикиндски млин" ад матични бр.08021694, ПИБ 100508941, Кикинде, Светозара Милатића 198 "Кикиндски млин" ад матични бр.08021694, ПИБ 100508941, Кикинде, Светозара Милатића 198 2153 к.о. Кикинда категорија Б, класификациони бр.127131, реконструкција - замена постојеће сушаре за житарице ИВСК-32 са сушаром ЛАW СБЦ 20 ЛЕ НГ, у Кикинди Преузмите акте
17 "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, 7819/2, 7907/61, 7907/60, 7866/2, 7907/59, 7737/5, 7705/5, 21657, 21665/2 и 8105/3 к.о.Кикинда категорија "Г", класификациони бр.222410, локални електрични подземни водови - адаптација ВН кабловског вода од ТС-81 до ТС-80 и ТС-34 Преузмите акте
18 "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, 6521/2, 6521/1, 21639, 6279/4 и 6289 к.о.Кикинда категорија "Г", класификациони бр.222410, локални електрични подземни водови - адаптација ВН кабловског вода од ТС-90 до ТС-86 Преузмите акте
19 Попов Бранислав, Кикинда, Ђоке Радака 4/12 Попов Бранислав, Кикинда, Ђоке Радака 4/12 4639 к.о.Кикинда промена намене дела стамбеног објекта у пословни без извођења радова из категорија А, класификациони бр.111011 у категорију Б, класификациони бр.121113 у Кикинди, ул.Генерала Драпшина 43 Преузмите акте
20 Раичковић Јован, Руско Село, Солунских добровољаца 50 Раичковић Јован, Руско Село, Солунских добровољаца 50 1593 к.о. Руско Село категорија А класификациони бр.127121, изградња подног складишта - објекат за смештај пољопривредних производа и категорија А класификациони бр. 127141, изградња колске ваге и команде кућице са приступним путем и платоима у Руском Селу, Младена Стојановића 33 Преузмите акте
21 Зрењанинска бискупија, Зрењанин, Трг слободе 8 Зрењанинска бискупија, Зрењанин, Трг слободе 8 283 к.о.Банатска Топола изградња помоћног објекта П+0 у Банатској Тополи, Вука Караџића 21 Преузмите акте
22 "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, 10403/6, 10403/14, 10402/4, 10401/1, 21544, 7805/2, 7805/1, 7804, 21650, 7525/26, 21659/7, 21659/1, 21662/1 И 21660 к.о.Кикинда адаптација ВН кабловског вода од ТС-110/20кВ "Кикинда2" до ТС-36 у Кикинди Преузмите акте
23 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 14482/3 к.о. Кикинда категорија Г, класификациони бр. 222410 и 222420, категоризградња стубне трансформаторске станице СТС 5, 400(400)кВА, 10(20)/0,4кВ, Преузмите акте
24 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 19365 к.о.Кикинда категорија Г, класификационе ознаке 222410 И 222420, изградња стубне трансформаторске станице СТС "3" И СТС "4" 400(400)кВА, 10(20)/0,4 кВ на ВН кабловским водом у Кикинди, на Тополском путу (пут Кикинда - Банатска Топола) Преузмите акте
25 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, Александра Костића 9, матични број 17715780 и ПИБ бр.105356542 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, Александра Костића 9, матични број 17715780 и ПИБ бр.105356542 и закупац Геронтолошки центар, Кикинда, Генерала Драпшина 99 - 101, матични број 08675406, ПИБ бр.100507352 4708 к.о.Кикинда категорија В, класификација бр.113002 реконструкција котларнице у ОЈ Нови дом, Кикинда, Генерала Драпшина 99 - 101 Преузмите акте
26 Банат ад, Кикинда, Тргсрпских добровољаца бр.40, матични бр.08021660, ПИБ бр.101079602 Банат ад, Кикинда, Тргсрпских добровољаца бр.40, матични бр.08021660, ПИБ бр.101079602 4613 к.о.Кикинда категорија "Б", класификациони бр.122011, санација пукотине на пословној згради П+1 у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца 40 Преузмите акте
27 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 11, матични број 08176396, ПИБ 100511495 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 11, матични број 08176396, ПИБ 100511495   Инвенстиционо одржавање пешачких стаза - тротоара категорије Г, класификационог бр. 211201, у Кикинди, и насељеним местима: Башаид, Руско Село, Банатска Топола, Преузмите акте
28 Ангропромет д.о.о. , Кикинда, Милоша Великог бр.76, матични бр.08036136 и ПИБ 100579801 Ангропромет д.о.о. , Кикинда, Милоша Великог бр.76, матични бр.08036136 и ПИБ 100579801 9538/5 к.о.Кикинда priključenje objekta na infrastrukturu - kanalizacionog priključka, prodajnog prostora u supermarketu "Univereksport" u Kikindi ul.Miloša Velikog 76, kategorija B, klasifikacionog br.123002 Преузмите акте
29 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 11, матични број 08176396, ПИБ 100511495 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 11, матични број 08176396, ПИБ 100511495 743 к.о.Башаид kategorija B, klasifikacioni broj 122001, izvođenje radova na invensticionom održavanju objekta u Bašaidu Преузми акте
30 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца 14 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца 14 2718/ к.о.Кикинда категорија "Г", класификационог бр.230201изградња соларне електране у Кикинди ул.Косте Бочарца 14 Преузми акте
 31  Раду Мирослав, Кикинда, Немањина 62  Раду Мирослав, Кикинда, Немањина 62  6682/2 к.о.Кикинда  изградња уличне ограде у Кикинди ул.Немањина 62  Преузмите акте
32 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 21639 и 65211 kategorije G, klasifikacioni br. 222431 izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika "Centra za stručno usavršavanje Kikinda", u Kikindi, ul. Nemanjina 23 Преузмите акте
33 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 21594 и 4447 к.о. категорије Г, класификациони бр. 222431 изградња телекомуникационог прикључка за корисника "ПИО фонд" у Кикидни, Доситејева Преузмите акте
34 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 21538/3 и 20839/1 к.о.Кикинда kategorije G, klasifikacioni br. 222431 izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika "Toza Marković" ad Kikinda Преузмита акте
35 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Регионални центар "Електровојводина" Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин , Погон Кикинда из Београда ул.Масарикова бр.1-3м матични број 070005466 и ПИБ бр.100001378 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Регионални центар "Електровојводина" Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин , Погон Кикинда из Београда ул.Масарикова бр.1-3м матични број 070005466 и ПИБ бр.100001378 21618/2 к.о.Кикинда kategorija G, klasifikacioni br.222420 adaptacija TS-54 na uglu Stevana Sremca i Braće Opsenice u Kikindi Преузмите акте
36 ОС "Јован Поповиц" из Кикинде ул. Краља Петра Првог 63,матични бр. 08020833, ПИБ 101079936 ОС "Јован Поповиц" из Кикинде ул. Краља Петра Првог 63,матични бр. 08020833, ПИБ 101079936 4518 к.о.Кикинда категорија "Г", класификациони бр. 241100, санација и уређење дворишта школе ОС "Јован Поповић" из Кикинде, ул.Краља Петра Првог 63 Преузмите акте
37 Тишма Хармс Јелена, Кикинда, Цара Душана 101 Тишма Хармс Јелена, Кикинда, Цара Душана 101 4669 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.124220, санација помоћног објекта - остава за бицикле у Кикинди, ул.Краља Петра И 62 Преузмите акте
38 БистричИћ Гордана, Кикинда, Хајдук Вељка 32/8, БистричИћ Гордана, Кикинда, Хајдук Вељка 32/8, 1775/1, 21540, 21554, 21596/1 i 21541 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр.222410, изградња НН вода од МБТС 19 до катастарске парцеле 1775/1 на адреси Краља Петра Првог 165 Преузмите акте
39 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 "Нис" а.д. Нови Сад, Нови Сад, Народног фронта 12, матични бр.20084693 и пиб.бр.104052135 6521/1 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.126651, уређење партера за парк науке и технике и изградња зграде која се користи за научно истраживање у Кикидни ул. Немањина бр.23 Преузмите акте
40 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 "Нис" а.д. Нови Сад, Нови Сад, Народног фронта 12, матични бр.20084693 и пиб.бр.104052135 4000, 3991, 4007, 4008, 4017, 4018, 4019, 4051, 4054, 4057, 22844/1, 22693 и 22600 к.о.Мокрин категорија Г, класификацони бр.211201, инвенстиционо одржавање саобраћајнице инфрастриктуре путеви и улице у Мокрину ул. Васе Стајића, Милана Кнежева, Милана Маленчића, пут од СОС МК Југ до раскрснице Кикинда- Мокрин, пут од СГД МК Север и пут до ЦБЈ 3 Преузмите акте
41 Аутономна покрајна Војводина инвенститор: Аутономна покрајна Војводина финансијер: Пкројински секретаријат за образовање, прописе, управа и националне мањине-националне заједнице, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 ,атични бр.08334790 и ПИБ 100716344 2901/1 к.о.Кикинда категорија В, класификациони бр.113002, реконструкција система дојаве пожара у објекту Дома ученика средњих школа Преузмите акте
42 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 и коринсика Народно позориште "Кикинда", Трг српских добровољаца 28, матични бр.08560331 и пиб100509299 4601 к.о.Кикинда категорија Г, класификацони бр. 222100, изградња гасног прикључка, МРС и унутрашње гасне инсталације, објекат Народно позориште Кикинда, у Кикинди Трг српских дбровољаца 28 Преузмите акте
43 Кошчал Берислав, Руско Село, Његошева 7 Кошчал Берислав и Невенка обоје из руског Села, Његошев 71 к.о. Руско Село категорија А, класификациони бр. 127141изградња помоћног објекта - гаража за смештај пољопривредних машина П+0у Руском Селу, ул. Полита Десанчића 57 Преузмите акте
44 Орашанин Јелки, Кикинде, Космајска 8 Орашанин Јелки, Кикинде, Космајска 8 7675/87 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, адаптација породичних стамбених објекта бр. 1 и објекат бр. 2, у Кикинди ул. Космајска 8 Преузмите акте
45 Haike Shu из Кикинде, Трг српских добровољаца 47 и Зрнић Зорана из Кикинде, Браће Татић 7 Haike Shu из Кикинде, Трг српских добровољаца 47 и Зрнић Зорана из Кикинде, Браће Татић 7 4579 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.123002, адаптација и претварање дела подрумског простора у пословни простор Пословног објекта Под+П+1 и његово припајање пословном простору мешовите робе непрехрамбене робе - зграда трговине на велико и малоу Кикинди ул.Трг српских добровљаца 47 Преузмите акте
46 "Делтатекст" д.о.о. Из Београда, Пилота Михаила Петровића 81 матични бр.06008933 и пиб бр.102040644 "Делтатекст" д.о.о. Из Београда, Пилота Михаила Петровића 81 матични бр.06008933 и пиб бр.102040644 4630/2 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.123001, реконструкција зграде трговине текстилом на мало, којим се мења спољни изглед, у Кикинди ул.Трг српских добровољаца 56 Преузмите акте
47 "BUS COMPUTERS KIKINDA" д.о.о. из Кикинде, Немањина 36, матични бр.08732752, ПИБ бр.100710723 "BUS COMPUTERS KIKINDA" д.о.о. из Кикинде, Немањина 36, матични бр.08732752, ПИБ бр.100710723 6458 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.123001, спајање постојећих пословних објеката бр.1 и објекта бр.5 у један без извођење грађевинских радова у Кикинди ул.Немањина 36 Преузмите акте