Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта.

Датум издавања  

Датум објаве       

Документи
 1  ROP-KIK-20806-IUP-5/2017 од 16.01.2017ROP-KIK-19287-IUP-8/2017 од 16.01.2017  GRINDEX DOO из Кикинде, ул. Милоша Великог бр. 80, (МБ 08021694, ПИБ 102944303)  унутрашњих гасних инсталација са цевним мостом, (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100),на к.п. бр. 21696/23, 21696/24 и 21696/32 к.о. Кикинда, укупне дужине цевовода, 400,62 m и дужине челичног цевног моста од 17,40 m, у Кикинди

 18.01.2017

18.01.2017

 Преузмите акте
2 ROP-KIK-19287-IUP-8/2017 од 16.01.2017 ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, Народног фронта бр. 12 (матични бр. 20084600, пиб бр. 104056656) и финансијеру: "Grindex" d.o.o.Kikinda из Кикинде, Милоша Великог бр. 80 (МБ 08791163, ПИБ 102944303) изграђена МРС на кат.парц.бр.21696/32 к.о.Кикинда и прикључни гасовод на кат.парц.бр. 21696/32к.о.Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58

19.01.2017

19.012017

Преузмите акте
3 ROP-KIK-13882-IUP-2/2017 од 20.01.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 (матични број 08176396, ПИБ 100511495) за коришћење атмосферске канализације у Немањиној улици (део ул. Ђоке Радака до ул. Призренске) у Кикинди, категорије Г, класификационог броја 222220 преко к.п. бр.21639, 21640 и 21473/1, све к.о. Кикинда, укупне дужине од 906,73

20.01.2017

20.01.2017

Преузмите акте
4 ROP-KIK-1835-IUP-1/2017 од 31.07.2017 Ивезић Александру из Кикинде, ул. Хајдук Вељка број 40 коришћење реконструисаног таванског у стамбени простор – четири стана (категорија објекта „Б“, класификационог броја 112221), стамбене зграде колективног становања, П+3+ПК, у Кикинди у улици Хајдук Вељка број 40, на кат. парц. број 4380/1 к.о.Кикинда

03.02.2017

03.02.2017

Преузмите акте
5 ROP-KIK-3182-IUP-1/2017, од 14.02.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 за коришћење
магистралног водовода деоница од Руског Села до Нових Козараца,

14.02.2017

14.02.2017

Преузмите акта
6 ROP-KIK-3133-IUP-1/2017 од 20.02.2017 ОШ „Глигорије Попов“ из Руског Села, ул. Братства и јединства број 17 за коришћење дограђеног дела спортске сале у ОШ „Глигорије Попов“ на кат. парц. бр. 2033/1, спратност Сут+П+0, (категорије „В“, класификациони број 126321- Зграда основне школе), габарита (30,94*,374)m + (2,91*0,29)m, укупно изграђене површине у основи 117,42m2.

20.02.2017

20.02.2017

Преузмите акта
7 ROP-KIK-547-IUPH-9/2017 од 24.02.2017. Зрењанинска бискупија из Зрењанина, Трг слободе бр.8, за коришћење помоћног објекта, П+0, остава (објекти који нису посебно
наведени у акту којим је утврђена класификација објеката) габарита 6,40 х 6,00 + 5,76 х 3,80
м`, висина објекта (слеме) 4,62 м, бруто површине 60,25 м2 и нето површине 43,41 м2, у
Банатској Тополи, у Ул. Вука Караџића бр. 21, на кат. парц. бр. 283 к.о. Банатска Топола

28.02.2017

28.02.2017

Преузмите акта
8 ROP-KIK-1239-IUP-10/2017 од 19.04.2017 Никтан ДОО из Новог Сада, ул. Модене бр. 1, аутоперионице, П+0,
у габаритима 6,00х20,70 m´, висина објекта
укупне бруто изграђене површине
124,20m2, укупне нето површине 101,12m2, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 140, на кат. парц.
бр. 8308 к.о. Кикинда

24.04.2017

24.04.2017

Преузмите акта
9 ROP-KIK -29868 -IUP-3/2017 од 25.04.2017 Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда из Кикинде, ул. Бранка Вујина број 13 отворени спортски терен са трибином, спратности П+0, габарита 37,15 х 21,84m, бруто повришен 811,40m², нето површине711,40m² , са трибинама габарита 34,58 х 1.91 m, у Кикинди, ул. Бранка Вујина бр. 13, на кат. парц. бр. 2902/1, лист непокретности 6429, к.о. Кикинда, прикључци на инфраструктуру постојећи у оквиру парцеле 2902/1, дужина електроенергетског вода 120,56m

26.04.2017

26.04.2017

Преузмите акта

 

2016. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-2-IUP-2/2016 од 10.02.2016  DELTATEKS D.O.O.,Београд - Раковица, Пилота Михаила Петровица 81, мат бр.06008933, пиб бр.100974068  категорија Б, класификациони бр.123001, реконструкција зграде за трговинутекстилом на мало, 4630/2 к.о. Кикинда, у Кикинди, Трг српских добровољаца  17.02.2016 Преузмите акте
2 ROP-KIK-2467-IUP-1/2016 од 10.03.2016 Миленковић Славко, Миленковић Славку, из Кикинде, ул. Кумановска бр. 112 класификационе ознаке „А“, класификационог броја 111011, стамбена зграда П+0, у Кикинди ул. Албертова 110, на кат.парц.бр.3401 к.о.Кикинда 14.03.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-396-IUP-2/2016 од 09.08.2016 „Аутоцентар – Панонија“ ДОО, (МБ 20753471, ПИБ 107195238) из Кикинде, ул. Пут за пристаниште бб за коришћење пословног објекта, П+1, класификационе ознаке „В“, класификационог броја 123002,на кат. парц. бр. 20946,к.о. Кикинда у Кикинди, на адреси Пут за пристаниште бб 12.08.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-24087-IUPH-2/2016 од 18.10.2016 Живановић Даринки из Кикинде ул. Светозара Милетића бр. 56 за коришћење стамбеног објекта, П+0 са гаражом, класификационе ознаке „А“, класификационог броја 111011, на кат. парц. бр. 5559, к.о. Кикинда, улица Чанадска број 23 21.10.2016 Преузмите акте
5 ROP-KIK-6666-IUP-4/2016 од 21.10.2016 „Теленор“ доо из Београда (Нови Београд), ул.
Омладинских бригада бр. 90 (матични број 20147229 , ПИБ 104318304)
за коришћење оптичког кабла Кикинда 3 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 2153, 21598, 21558, 21622, 21624, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, дужине 3.337,42 m у Кикинди 24.10.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-6664-IUP-4/2016 од 21.10.2016 „Теленор“ доо из Београда (Нови Београд), ул.
Омладинских бригада бр. 90 (матични број 20147229 , ПИБ 104318304)
за коришћење оптичког кабла Кикинда 4 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 3532, 3531, 3512, 21658, 21654, 21655/1, 21656, 21640, 21473/1, 21639, 8333, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, дужине 1.920,14 m у Кикинди 24.10.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-25387-IUPH-2/2016 од 25.10.2016 Михаљев Споменку и Славици из Кикинде, ул. Светосавска бр. 26Б за коришћење претворене вешернице у стамбену јединицу у стамбено-пословној згради П+4+Пот., категорије Б, класификационог броја 113002, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 26/3, на кат. парц. бр. 6521/2 к.о. Кикинда 28.10.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-27105-IUP-2/2016 од 31.10.2016 “Топола“ ДОО из Банатске Тополе, ул. Кикиндска бр. 25 (матични број 08021856 , ПИБ 100507720) изграђени заливни систем Топола-друга фаза преко катастарских парцела бр. 2726, 2897, 2898, 2923, 2925, 2924, 3659, 3637/2 и 3637/4, све к.о. Банатска Топола 07.11.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-6187-IUP-7/2016 од 30.11.2016 MECAFOR PRODUCTS“ ДОО, (МБ 20362413, ПИБ 10535087) из Сенте, Новосадски пут бр 7 коришћење производно-пословног објекта, (I фаза), П+0,у Кикинди, Агроиндустријска зона, Блок 43, на кат. парц. бр. 9538/20 к.о. Кикинда 06.12.2016 Преузмите акте

 

2015. година

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Категорија, класификациони број, намена Документи
1 Shu Haike, Кикинда, Жарка Зрењанина 51 Shu Haike, Кикинда, Жарка Зрењанина 51 4579 к.о.Кикинда катагорија Б, класификациони број 123002реконструкција кровне конструкције и претварање таванског у пословни простор По+П+1, у Кикинди, ул.Трг српских добровољаца 51 Преузмите акте
2 Вашчић Зоран, Кикинда, Ђуре Даничића 25 Вашчић Зоран, Кикинда, Ђуре Даничића 25 3873/1 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, стамбена зграда са једним стзаном П+1, у Кикинди, ул.Ђуре Даничића Преузмите акте
3 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 и "Универеxпорт" доо из Новог Сада, Мат.бр.08207259, ПИБ:101692669 6516/3 к.о. Кикинда категорија Б, класификациони бр. 123002, адаптација продајног простора у супермаркету П+1 у Кикинди ул. Светосавска 26 Преузмите акте
4 Мухареми Енвер, Кикинда, Трг српских доброволјаца 19 Мухареми Енвер, Кикинда, Трг српских доброволјаца 19 4594 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.112211, претварање дела заједничких просторија у стамбени простор у Кикинди, Трг српских добровољаца 19 Преузмите акте
5 Попов Недељко, Кикинда,Ивана Јакшића 121 Попов Недељко, Кикинда,Ивана Јакшића 121 7831/5 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр. 111011, стамбена зграда са једним станом П+1, у Кикинди, ул. Ивана Јакшића 121 Преузмите акте
6 "Ангропромет" доо из Кикинде, Милоша Великог 83, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 "Ангропромет" доо из Кикинде, Милоша Великог 83, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 9538/5 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр. 123002, адаптација и реконструкција продајног простора у супермаркету "Универеxпорт" у Кикинди, Милоша Великог 83 Преузмите акте
7 "Taxi Petrol" доо из Панчева Баванишански пут 487, матични број 20104406, ПИБ 10421261 "Taxi Petrol" доо из Панчева Баванишански пут 487, матични број 20104406, ПИБ 10421261 9985 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр. 125212, реконструкција и доградња постојеће станице за снабдевање моторних возила течним гасом у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја 127 Преузмите акте
8 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 6450 к.о.Кикинда категорија Б, класификација бр.123002, изгђеног стамбено - пословног објекта П+1, у Кикинди у ул. Војводе Мишића бр.29 Преузмите акте
9 Боисин Оливера из Кикинде, Ивана Јакшића бр.83а Боисин Оливера из Кикинде, Ивана Јакшића бр.83а 7907/37 к.о.Кикинда доградња стамбене зграде П+1 и изградња помоћног објекта П+0 у Кикинди у ул.Ивана Јакшића 83 Преузмите акте
10 Туцаковић Драгољув, Кикинда, ул Димитрије Туцовића 2 Туцаковић Драгољув, Кикинда, ул Димитрије Туцовића 2 4423 к.о.Кикинда категорија Б, класификација 123002 доградња спратне пословне зграде П+1 у Кикинди ул. Димитрије Туцовића 2 Преззмите акте
11 Раичковић Јован, Руско Село, Младена Стојановића 50 Раичковић Јован, Руско Село, Младена Стојановића 50 1593 к.о.Кикинда категорија А, класификација 127141, изграђено подно скалдиште, колске ваге и командне кућице, у Руском Селу, ул.Младена Стојановића 33 Преузмите акте
12 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца бр.14 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца бр.14 2718/1 к.о.Кикинда категорја Г, класификација 230201 изграђеног објекта - соларна елкектрана у Кикинди, Косте Бочарца бр.14 Преузмите акте
13 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Огранак "Електродистрибуција" Зрењанин, Панчевачка бр.46, матични број 07005466, пиб 10001378 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Огранак "Електродистрибуција" Зрењанин, Панчевачка бр.46, матични број 07005466, пиб 10001378 9540/3, 9538/4, 9538/25, 9538/14, 9538/24, 9540/1, 21639/1, 9677, 9558 и 21626 к.о.Кикинда категорија Г, класификација 222410 и 222420,МБТС 2х630kVA 20/04kV са ВН и НН расплетом у Индустријској зони у делу блока 41 и 43 у Кикинди

 

Преузмите акте

14 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 9538/4, 9538/25, 9538/14, 9538/24, 9540/1, 21629/1, 9538/28, 9538/13, 9538/12, 21626, 9677 и 9558 к.о.Кикинда инфраструктурно опремање индустријске зоне - Блок 41 и 43 у Кикинди Преузмите акте