Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

Покретање поступка процене утицаја пројеката на животну средину

Законом о процени утицаја (Сл. гл.РС, број 135/04, 36/09) уређује се поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће заинтересованих органа, организација и јавности, прекогранично обавештење за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину државе, надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину.

Предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину.

Предмет процене утицаја су и пројекти који су реализовани без израде студије о процени утицаја, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе (у даљем тексту: процена утицаја затеченог стања).

Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и комуналних делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра.

Пројекти из члана 3.ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја (Сл.гл.РС, број 135/04, 36/09), могу бити предмет процене утицаја ако је њихово извођење, односно употреба у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња.

    Поступак процене утицаја састоји се од следећих фаза:
  • Фаза I Одлучивање о потреби процене утицаја
  • Фаза II Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
  • Фаза III Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја.

Процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите животне средине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових чинилаца, као и утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката (у даљем тексту: процена утицаја);

Студија о процени утицаја на животну средину јесте документ којим се анализира и оцењује квалитет чинилаца животне средине и њихова осетљивост на одређеном простору и међусобни утицаји постојећих и планираних активности, предвиђају непосредни и посредни штетни утицаји пројекта на чиниоце животне средине, као и мере и услови за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину и здравље људи (у даљем тексту: студија о процени утицаја).

Подношење захтева

1.Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину за пројекте који се налазе на Листи I за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листа II за пројекте за које се можже захтевати проценаа утицаја на животну средину.

2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекте који се налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја – Листа I, као и за пројекте који се налазе на Листи II за које је надлежни орган одлучио да је потребна процена утицаја на животну средину.

3. Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину

4. Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Листа I и Листа II пројеката прописана је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/2008).

Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројекат за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.114/2008)

Поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта на животну средину - Фаза I

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за добијање дозволе или одобрења за изградњу или реконструкцију објекта или осталих интервенција у природи и природном окружењу, односно лице које планира да обавља или обавља делатност из области која је предмет процене утицаја на животну средину.

Захтев се подноси за нове, односно планиране пројекте (по правилу у току израде идејног пројекта) и за изведене пројекте, односно за затечено стање.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину подноси се на прописаном обрасцу. (преузмите формулар захтева)

Процена утицаја затеченог стања на животну средину. (преузмите формулар захтева)

    Носилац изведеног пројекта за који се по одредбама овог закона врши процена утицаја, а који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, дужан је да поднесе захтев за:
  • 1) одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања
  • 2) одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину
  • 3) давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину (у даљем тексту: студија затеченог стања)

Студија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта, података о емисији и резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине и има садржај прописан овим законом за студију о процени утицаја.

Надлежни орган одлучује о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања по поступку прописаном овим законом.

Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.

Поступак одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину - Фаза II

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за пројекте за које се обавезно врши процена утицаја и за које је надлежни орган утврдио обавезу процене утицаја подноси захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја (у даљем тексту: захтев за одређивање обима и садржаја).

Захтев за одређивање обима и садржаја подноси се на прописаном обрасцу. (преузмите формулар захтева)

Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.

Поступак давања сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину - Фаза III

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину на прописаном обрасцу. (преузмите формулар захтева)

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА - Подношење Захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину, подноси се након завршетка II фазе процене утицаја, а према Решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја у складу са Правилником.

Студија о процени утицаја и сагласност на студију о процени утицаја, односно одлука да није потребна процена утицаја на животну средину, саставни су део документације која се прилаже уз захтев за издавање одобрења за изградњу или уз пријаву почетка извођења пројекта (изградња, извођење радова, промена технологије, промена делатности и друге активности).

Носилац пројекта дужан је да захтев за сагласност поднесе најкасније у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије о процени утицаја, након истека рока надлежни орган ће одлучити о поднетом захтеву у зависности од околности сваког конкретног случаја.

Уз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом.

Студија о процени утицаја садржи и основне податке о лицима, односно квалификацији лица која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датум израде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која је израдила студију.

Садржај студије о процени утицаја треба да одговара Правилнику о садржине студије о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл.РС”, бр.69/05).

Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.