Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

Закони

 • Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/2009, 36/2009-др.Закон, 72/2009 и 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др.закон и 95/2018 - др. закон )
 • Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/2009)
 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/2004 и 88/2010)
 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник РС", број 135/2004, 25/2015 и 109/2021)
 • Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број 36/2009, 10/2013 и 26/2021-др. закон)
 • Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 96/2021)
 • Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Службени гласник РС", број 36/2009)
 • Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 95/2018-др.закон)
 • Закон о биоцидним производима ("Службени гласник РС", број 109/2021)
 • Закон о хемикалијама ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015)
 • Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023)
 • Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010 , 91/2010 - испр, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021)
 • Закон о водама („Сл.гласник РС" број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)

Правилници

 • Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података ("Службени гласник РС", број 30/1997, 35/1997)
 • Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/2005)
 • Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/2005)
 • Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/2005)
 • Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/2005)
 • Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/2005)
 • Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС", број 139/2022)
 • Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања, садржини решења о овлашћивању, као и о садржини, обиму и року важења извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС", број 139/2022)
 • Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. гласник РС", број 72/2010)
 • Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности („Сл. гласник РС", број 80/2010)
 • Правилник о методологији за израду акционих планова („Сл. гласник РС", број 72/2010)
 • Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама („Сл. гласник РС", бр. 84/2010)
 • Правилник о садржају планова квалитета ваздуха („Сл. гласник РС", бр. 21/2010)
 • Правилник о садржају краткорочних акционих планова („Сл. гласник РС", бр. 65/2010)
 • Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС", бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021)
 • Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС", бр.114/2013)
 • Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман, односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање отпада („Сл.гласник РС", бр. 38/2018)
 • Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Сл. гласник РС", бр. 96/2009)
 • Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом („Сл. гласник РС", бр. 95/2010)
 • Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног неопасног отпада („Сл. гласник РС", бр. 73/2010)
 • Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС", бр. 7/2020 и 79/2021)
 • Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС", бр. 17/2017)
 • Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС", бр. 92/2010 и 77/2021)
 • Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС", бр. 71/2010)
 • Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл. гласник РС", бр. 86/2010)
 • Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС", бр. 104/2009 и 81/2010)
 • Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. гласник РС", бр. 98/2010)
 • Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоросцентним цевима које садрже живу („Сл. гласник РС", бр. 97/2010)
 • Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл. гласник РС", бр. 75/2010)
 • Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС", бр.48/2019)
 • Правилник о начину уништавања лекова, помоћних лековитих средстава и медицинских средстава („Сл. лист СРЈ", бр.16/1994 и 22/1994 -испр., „Сл. лист СЦГ", бр.1/2003, Уставна повеља и „Сл. гласник РС", бр. 78/2010-др.правилник)
 • Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС", бр. 98/2010)
 • Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 61/2010)
 • Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи ПЦБ („Сл. гласник РС", бр. 37/2011)
 • Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење, односно коришћење нарочито опасних хемикалија („Сл. гласник РС", бр. 6/2017)
 • Правилник о увозу и извозу одређених опасних хемикалија („Сл. гласник РС", бр. 89/2010, 15/2013, 114/2014)
 • Правилник о садржају безбедносног листа („Сл. гласник РС", бр.100/2011)
 • Правилник о регистру хемикалија („Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 6/2017, 117/2017, 44/2018-др.закон, 7/2019, 93/2019, 6/2021, 126/2021 и 20/2023)
 • Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија („Сл. гласник РС", бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 и 57/2022)
 • Правилник о критеријумима за идентификацију супстанце као ПБТ или ВПВБ („Сл. гласник РС", бр. 23/2010)
 • Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија („Сл. гласник РС", бр. 6/2017 и 29/2018)
 • Правилник о детергентима („Сл. гласник РС", бр. 25/2015)
 • Листа сурфактаната за које је издато одобрење или донет акт којим се одобрава коришћење сурфактаната у детергенту у ЕУ и Листа сурфактаната за које је одбијен захтев за одобрење и сурфактаната који су забрањени у ЕУ („Сл. гласник РС", бр. 94/2010)
 • Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама („Сл. гласник РС", бр. 31/2011)
 • Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Сл. гласник РС", бр. 105/2013, 52/2017 и 21/2019)
 • Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и начин обележавања тог простора („Сл. гласник РС", бр. 31/2011 и 16/2012)
 • Листа супстанци које изазивају забринутост („Сл. гласник РС", бр. 94/2013, 101/2016 22/2018 и 86/2021)
 • Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гласник РС", бр. 72/2017, 44/2018-др. закон и 12/2022)
 • Правилник о садржини и начину вођења катастра водног информационог система, методологији, структури, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини података о којима се обавештава јавност („Сл. гласник РС", бр. 54/2011)
 • Правилник о садржини и начину вођења водних објеката („Сл. гласник РС", бр. 34/2011)
 • Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола („Сл. гласник РС", бр. 69/2005)
 • Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе („Сл. гласник РС", бр. 30/2006, 32/2016 и 44/2018-др. закон)
 • Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе („Сл. гласник РС", бр. 30/2006)
 • Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС", бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016)

Уредбе

 • Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/2008)
 • Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС", број 75/2010)
 • Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС", бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013)
 • Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС", бр. 6/2016 и 67/2021)
 • Уредба о методологији прикупљања података за национални инвентар ненамерно испуштених дуготрајних органских загађујућих супстанци („Сл. гласник РС", бр. 76/2010)
 • Уредба о методологији прикупљања података за национални инвентар емисије гасова са ефектом стаклене баште („Сл. гласник РС", бр. 81/2010)
 • Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци („Сл. гласник РС", бр. 114/2013, 23/2018, 44/2018-др.закон и 95/2018-др.закон)
 • Уредба о одређивању зона и агломерација („Сл. гласник РС", бр. 58/2011 и 98/2012)
 • Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Сл. гласник РС", бр. 58/2011)
 • Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничких и технолошких услова за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања („Сл. гласник РС", бр. 102/2010 и 50/2012)
 • Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС", бр. 92/2010)
 • Уредба о листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола са документацијом која прати прекогранично кретање („Сл. гласник РС", бр. 102/2010 и 36/2021)
 • Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине („Сл. гласник РС", бр. 60/2009)
 • Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја обвезницима плаћања накнада, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. гласник РС", бр. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013, 3/2014, 8/2014 и 31/2015 – др.правилник, 44/2016-др.прав., 43/2017-др.прав., 45/2018-др.прав., 67/2018- др.прав., 95/2018-др.закон и 77/2021)
 • Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС", бр. 24/2014)
 • Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Сл. гласник РС", бр. 84/2005)
 • Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима („Сл. гласник РС", бр. 84/2005)
 • Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи („Сл. гласник РС", бр. 84/2005)
 • Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе („Сл. гласник РС", бр. 108/2008)
 • Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС", бр. 88/2010 и 30/2018)
 • Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију („Сл. гласник РС", бр.22/2010)
 • Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање („Сл. гласник РС", бр. 60/2009 и 34/2022)

Стратегије/Програми

 • Програм управљања отпадом у Републиции Србији за период 2022 – 2031. године („Сл. гласник РС", бр. 12/2022)
 • Национална стратегија за апроксимацију у области заштите животне средине за републику Србију („Сл. гласник РС", бр. 80/2011)
 • Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији („Сл.гласник РС", бр. 17/2009)
 • Стратегија за примену конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска конвенција („Сл. гласник РС", бр. 103/2011)
 • Национална стратегија одрживог развоја („Сл. гласник РС", бр. 57/2008)

Одлуке

 • Одлука о одржавању јавних зелених површина ("Службени лист града Кикинде", број 17/2020)
 • Одлука о држању домаћих животиња ("Службени лист општине Кикинда", број 26/2014 и "Службени лист града Кикинде", број 17/2022)
 • Одлука о мерама за заштиту од буке на територији града Кикинде ("Службени лист општине Кикинда", број 23/2014 и 25/2014 - испр. и "Службени лист града Кикинде", бр. 12/2017 – др. одлука)
 • Одлука о стављању под заштиту споменика природе "Парк Бландаш" у Кикинди ("Службени лист општине Кикинда", број 2/2006 и 14/2015)
 • Одлука о мерама за заштиту зимовалишта сова утина (Асио отус) ("Службени лист општине Кикинда", број 39/2012 и 7/2014 – др. одлука и "Службени лист града Кикинде", бр. 12/2017 - др. одлука)
 • Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Кикинде", бр. 25/2017)
 • Одлука о спровођењу превентивне систематске дезинсекције и дератизацијe на територији општине Кикинда ("Службени лист општине Кикинда", број 23/2014)