Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

Информатор о поступку изградње објеката

Саопштење: Због пуштања у рад нове, унапређене верзије софтвера Централни информациони систем Агенције за привредне регистре неће бити доступан почев од петка, 9. јула у 15:30 часова, закључно са понедељком, 12. јулом 2021. године у 07:00 часова
 

Циљ овог информатора, jeсте да пружи основна обавештења инвеститорима о поступку и активностима везаним за грађење објеката, потребној документацији и скупу активносити у обједињеној процедури, а у складу са:

Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021)

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл гласник РС“ бр.68/2019).

Уз коришћење информатора и помоћ запослених у Услужном центру општине Кикинда и запослених који раде на пословима урбанизма, градитељства и обједињене процедуре, водећи поступак корак по корак, уз коришћење образаца са прописном документације коју је потребно поднети, посао ће бити поједностављен у највећој мери.

Све информације и упутства добићете на шалтеру број 7 у Услужном центру, или на мејл адреси: objedinjena.procedura@kikinda.org.rs и на интернет страници надлежног органа: www.kikinda.org.rs, а уколико се ради о сложеним случајевима, упутићемо Вас код надлежног за одговарајућу област.


Уплатницу „РАТ“ преузмите овде - Републичка административна такса

Висина такси РАТ и накнада за ЦЕОП - Тарифник за 2021 год.; - Упутство у вези плаћања такси РАТ и накнада ЦЕОП.

Шалтер Услужног центра ради сваког радног дана са странкама од 08:00 до 15:30 сати Контакт тел: 0230/410 - 190.

Напомена: обрасци - Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, на основу члана 57. став 3.

Процедура - Локацијски услови - стварни трошкови израде локацијских услова - тарифник 2019, тарифник 2020, тарифник 2021, тарифник 2022

Процедура - Измена локацијских услова

Процедура - Грађевинска дозвола

Процедура - Привремена грађевинска дозвола

Процедура - Измена грађевинске дозволе у случају одступања и промене инвенситотра

Процедура - Решење о одбрењу извођења радова по члану 145. Закона

Процедура - Пријава радова

Процедура - Изјава о завршетку израде темеља

Процедура - Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу

Процедура - Прикључење објекта на инфраструктуру

Процедура - Сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара

Процедура - Употребна дозвола

Процедура - Укњижба објекта и издавање решења о куцном броју

Обрасци ван обједињене процедуре

Образац-Уклањање објекта

Корисни линкови

Упутство формати електронских докумената техничке документације и њихово Достављање у цеоп-у линк

10 Најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури линк

Упутство и презентација за администраторе можете наћи на линку :

(http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00323/ePermits_-.pdf) или (http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00331/Obuka-administratora-prezentacija.pptx)


 

 

Обједињена процедура - Електронско подношење захтева

Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити посредством следећег линка:

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

http://gradjevinskedozvole.rs/

или приступити директно преко линка : Портал за е - регистрацију

Износ стварних трошкова за издавање и објављивање локацијских услова према класи и намени објекта, информација о локацији, урбанистичко технички услови и мишљење за заузимање површине јавне намене, издавање потврда и инвенстициона вредност, на линку: Ценовник за 2021 год.

Објављено у („Службени лист општине Кикинда“, бр. 1/2016 од 14.01.2016), ажурирано дана 21.01.2016 год.

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА - јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са

1. изградњом,
2. доградњом или реконструкцијом објеката,
3. издавање локацијских услова,
4. издавање грађевинске дозволе,
5. решења из члана 145. - Закона о планирању и изградњи,
6. пријаву радова,
7. прибављање сагласности на техничку документацију,
8. издавање употребне дозволе,
9. прибављање услова за пројектовање,
10. обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу,
11. односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу,
12. упис права својине на изграђеном објекту,
13. као и измену аката који се прибављају у овој процедури;
14. прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења,

Речник појмова

ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА (ЦЕОП) - јединствена, централна, јавна, електронска база података која се води у оквиру Агенције за привредне регистре и у којој су обједињени подаци о току сваког појединачног предмета, документација која је приложена и прибављена у поступцима које спроводе надлежни органи по захтевима у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката, укључујући одлуке и друга акта надлежних органа који настају у том поступку.

ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (ЦИС) - информациони систем кроз који се спроводи обједињена процедура, коме се, ради подношења захтева, преузимања аката надлежних органа и претраживања, приступа преко интернет стране Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТАР ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА - електронска база података коју води надлежни орган кроз Централни информациони систем, у којој су садржани подаци о току сваког појединачног предмета, акта која је надлежни орган издао у обједињеној процедури, као и документација приложена и прибављена у поступку обједињене процедуре.

НАДЛЕЖНИ ОРГАН - Министарство надлежно за послове грађевинарства, орган аутономне покрајине надлежан за послове грађевинарства, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, у оквиру утврђених надлежности за издавање локацијских услова, односно грађевинске и употребне дозволе.   НАДЛЕЖНА СЛУЖБА - посебна организациона целина, у саставу надлежног органа (одсек, служба, одељење, управа и сл.), преко које надлежни орган спроводи обједињену процедуру

РЕГИСТРАТОР ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕРУРА - лице које води Централну евиденцију обједињених процедура.

РЕГИСТРАТОР РЕГИСТРА ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА - лице које је одређено да води регистар обједињених процедура, односно руководилац надлежне службе ако у надлежном органу није одређен Регистратор.

РУКОВОДИЛАЦ НАДЛЕЖНЕ СЛУЖБЕ - лице које надлежни орган именује, односно распореди на радно место руководиоца надлежне службе и које је одговорно за ефикасно спровођење обједињене процедуре.

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА - скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, измену свих наведених аката, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе.

ЗАХТЕВ - акт којим се покреће обједињена процедура, односно поједине фазе те процедуре.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА - лице по чијем се захтеву покреће потупак обједињене процедуре, односно поједине фазе те процедуре.

Извор, преузето са web-a: Агенције за привредне регистре (2016), [Интернет] Доступно на: http://www.apr.gov.rs/ Регистри/грађевинскедозволе/Речникпојмова.apsx , [приступљено 05. јануар 2016]