Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovi člana 16. Pravilnika o sufinansiranju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde ("Službeni list grada Kikinde", br. 7/2024 od 09.04.2024. godine) i Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde, broj II-06-14/24 od 08. maja 2024. godine, Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA KRAJNJIM KORISNICIMA (GRAĐANIMA) ZA NABAVKU BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG NAČINA PREVOZA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE U 2024 GODINI

 

 

Poziv za građane

Prijavni obrazac

Izjava 1

Izjava 2

Obaveštenje

Preliminarna lista krajnjih korisnika(građana)

Pojedinačno

Na osnovu člana 111. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11 i 117/22 - odluka US), član 20. stav 1. tačka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br. 129/07, br. 83/14 - dr.zakon, 101/16 - dr.zakon, 47/18 i 111/21 - dr.zakon), člana 59. stav 1 tačka 20. i člana 136. Stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) i Pravilnika o utvrđivanju prava na subvenciju - energetski vaučer za plaćanje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva na teritoriji grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, br. 33/2022, br. 4/2023, br. 9/2024) gradonačelnik grada Kikinde, dana 08. 05. 2024. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU - ENERGETSKI VAUČER ZA PLAĆANJE DELA ENERGENATA ZA SOCIJALNO UGROŽENA DOMAĆINSTVA SA TERITORIJE
GRADA KIKINDE

 

 

Preuzmite poziv

Obrazac prijave

Rešenje o obrazovanju komisije

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2024. godinu sa projekcijama na 2025. i 2026. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj 24/2023), gradonačelnik Grada Kikinde, dana 22.04.2024. godine, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta grada Kikinda za 2024. godinu za realizaciju manifestacije Maturantska parada 2024. u gradu Kikindi

 

 

Tekst konkursa

Izjava o prihvatanju obaveze

Obrazac predloga projekta

Obrazac prijave

Predlog budžeta

Rešenje o dodeli sredstava

 

 

Pojedinačno

Komisija za sprovođenje javnog konkursa za dodelu studentskih stipendija i podsticaja grada Kikinde za školsku 2023/2024 godinu na osnovu člana 17 stav 2. Pravilnika o studentskim stipendijama grada Kikinde (“Sl.list grada Kikinde” broj 2/23),i Zapisnika Komisije za sprovođenje javnog konkursa za dodelu studentskih stipendija grada Kikinde za školsku 2023/2024 godinu, dana 18.04.2024. godine donosi sledeću

ODLUKU

Dodeljuju se stipendije studentima učesnicima Javnog konkursa u iznosu od 9.000,00 dinara i podsticaja 4.000,00 dinara sledećim licima prema bodovanju i utvrđenoj listi shodno Pravilniku o studentskim stipendijama grada Kikinde (“Sl.list grada Kikinde” broj 2/23):
 

 

Preuzmite odluku

Pojedinačno

Na osnovu člana 10. stav 2. Pravilnika o sufinansiranju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde „Službeni list grada Kikinde“, br. 7/2024 od 09.04.2024. godine i Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za izbor privrednih subjekata u sprovođenju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde u 2024. godini, broj II-06-11/2024 od 12.04.2024. godine, Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde raspisuje

JAVNI POZIV
ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU NABAVKE BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG NAČINA PREVOZA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

 

Javni poziv za privredne subjekte

Javni poziv - direktni korisnici

Prijavni formular i prilozi - direktni korisnici

Preliminarna lista

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2024. godinu sa projekcijama na 2025. i 2026. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 24/2023), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine) gradonačelnik grada Kikinde dana 27. 03. 2024. godine, donosi

R E Š E NJ E
o raspodeli sredstava po osnovu Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde za 2024. godinu

 

 

Preuzmite rešenje

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2024. godinu sa projekcijama na 2025. i 2026. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 24/2023), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine) gradonačelnik grada Kikinde dana 27. 03. 2024. godine, donosi

R E Š E NJ E
o raspodeli sredstava po osnovu Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde za 2024. godinu


Preuzmite rešenje

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2024. godinu sa projekcijama na 2025. i 2026. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 24/2023), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine) gradonačelnik grada Kikinde dana 27. 03. 2024. godine, donosi

R E Š E NJ E
o raspodeli sredstava po osnovu Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde za 2024. godinu


Preuzmite rešenje

 

Pojedinačno

Na osnovu člana Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju ("Službeni list grada Kikinde", broj:12/21), člana 55 Statuta grada Kikinde ("Službeni list grada Kikinde", broj:4/19) i Odluka o budžetu grada Kikinde za 2024. godinu sa projekcijama na 2025. u 2026. godinu ("Službeni list grada Kikinde", broj:24/33), Gradonačelnik grada Kikinde dana 27.03.2024. godine donosi

 

ZAKLJUČAK O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU NAKNADE TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU IZ BUDŽETA GRADA ZA 2024. GODINU KOJI NISU OBUHVAĆENI BUDŽETOM REPUBLIKE SRBIJE

 

Preuzmite zaključak

Preuzmite zahtev

Pojedinačno

Na osnovu Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o izboru programa koji se podstiču sredstvima naznačenim u javnom konkursu broj V-212-9-2/2023 od 07.03.2024. godine i Odluke o budžetu grada Kikinde za 2024. godinu sa projekticama na 2025. i 2026. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 24/2023), gradonačelnik grada Kikinde donosi

REŠENJE O DODELI SREDSTAVA
 

 

Preuzmite obaveštenje

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2024. godini, Gradsko veće raspisuje:


J A V N I K O N K U R S
za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2024. godini

Tekst konkursa

Pravilnik

Prijava

Izjave

Rešenje o raspodeli sredstava

 

Pojedinačno

Komisija za dodelu stipendija i podsticaja na osnovu člana 55., stava 1., tačke 24. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19) i člana 14. Pravilnika o studentskim stipendijama („Službeni list grada Kikinde“, broj: 2/23) raspisuje i objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA I PODSTICAJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU
 

 

Tekst konkursa

Izjava o članovima domaćinstva

Obrazac prijave za studente prve godine studija

Obrazac prijave za studente druge i viših godina studija sa ostvarenom prosečnom ocenom 8,50

Obrazac prijave za studente sa hendikepom ili hroničnim bolestima prva godina

Obrazac prijave za studente sa hendikepom ili hroničnim bolestima

 

 

Pojedinačno

Gradonačelnik Grada Kikinde na osnovu člana 55.stav 1.tačka 9. Statuta Grada Kikinde (“Službeni list Grada Kikinde”, broj 4/19), člana 13. Pravilnika o studentskim stipendijama Grada Kikinde (“Službeni list Grada Kikinde”, broj 2/23) donosi


REŠENJE
o obrazovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za dodelu studentskih stipendija i podsticaja Grada Kikinde za školsku 2023/2024.godinu

 

 

Preuzmite rešenje


 

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2024. godinu sa projekcijama na 2025. i 2026. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 24/2023), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine) gradonačelnik Grada Kikinde, dana 30. 01. 2024. godine, raspisuje:

K O N K U R S
ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ MLADIH TALENATA GRADA KIKINDE U 2024. GODINI

 

Tekst konkursa

Izjava

Obrazac prijave

 

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Stav 1. tačka 20 Statuta grada Kikinda („Službeni list rada Kikinde“ br.4/19), Gradsko veće Grada Kikinda na sednici od 2024. godine, donelo je :

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME - sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2024. godinu.
2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinda za 2024. godinu – iz sredstava namenjenih za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME - Osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija

 

Preuzmite zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Stav 1.tačka 20 Statuta grada Kikinda („Službeni list rada Kikinde“ br.4/19), Gradsko veće Grada Kikinda na sednici od . . 2024. godine, donelo je :

Z A K LJ U Č A K


1. Prihvata se Predlog po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za POSEBNE PROGRAME - sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2024. godinu.

2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinda za 2024. godinu – iz sredstava namenjenih za POSEBNE PROGRAME

 

Preuzmite zaključak
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Stav 1.tačka 20 Statuta grada Kikinda („Službeni list rada Kikinde“ br.4/19), Gradsko veće Grada Kikinda na sednici od 2024. godine, donelo je :
Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog Sekretarijata za javne službe, udruženja građana i verske zajednice za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za Godišnje redovne programe - plaćeni sportski trener za 2024. godinu.
2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinda za 2024. godinu – iz sredstava namenjenih za Godišnje redovne programe - plaćeni sportski trener

 

Preuzmite zaključak

Pojedinačno

JAVNI POZIV
UDRUŽENJIMA GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE
U VIDU BESPLATNOG PREVOZA


Grad Kikinda poziva udruženja sa teritorije grada Kikinde da uzmu učešće u predmetnom Javnom pozivu.
Javni poziv se raspisuje u cilju finansijske podrške udruženjima građana sa teritorije grada Kikinde. Grad Kikinda ovim Javnim pozivom želi da obezbedi podršku udruženjima građana u vidu besplatnog prevoza na ime odlazaka na manifesticije, obeležavanja važnih datuma, realizacije događaja i organizacije susreta.


Za realizaciju Javnog poziva obezbeđena su sredstva u skladu sa važećom Odlukom o Budžetu grada Kikinde za 2024. godinu.

 

Preuzmite poziv

Pojedinačno

JAVNI POZIV

SPORTSKIM UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE

 

Grad Kikinda poziva sportska udruženja i organizacije sa teritorije grada Kikinde da uzmu učešće u predmetnom Javnom pozivu.

 

Javni poziv se raspisuje u cilju finansijske podrške sportskim udruženjima, organizacijama sa teritorije grada Kikinde. Grad Kikinda ovim Javnim pozivom želi da obezbedi podršku razvoju sporta u vidu besplatnog prevoza sportskim udruženjima i organizacijama, a na ime realizacije programskih aktivnosti.

 

Za realizaciju Javnog poziva obezbeđena su sredstva u skladu sa važećom Odlukom o Budžetu grada Kikinde za 2024. godinu.

 

Tekst poziva

 

Pojedinačno

U skladu sa članom 4. stav 1 i 2. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Službeni glasnik RS", br. 16/2018 ) objavljuje se

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA ZA UDRUŽENJA GRAĐANA SEKRETARIJATA ZA JAVNE SLUŽBE, UDRUŽENJA GRAĐANA I VERSKE ZAJEDNICE
 

 

Preuzmite plan

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i dr. zakon 44/2018 i dr. zakon ), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2024. godinu sa projekcijama na 2025. i 2026. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 24/2023), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik Grada Kikinde dana 29.12.2023. doneo je
 

ZAKLJUČAK
o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti
udruženja građana za 2024. godinu

 

Tekst konkursa

Model obrasca

Prijava za konkurs

Budžet programa

Izjava o prihvatanju obaveze


 

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 51/2009 i 99/201 – dr. zakoni) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde Gradonačelnik grada Kikinde dana, 29.12.2023. godine doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju konkursa za finansiranje udruženja građana
koja su od posebnog značaja za grad za 2024. Godinu
 

Tekst konkursa

Obrazac prijave

Obrazac predloga projekta

Predlog budžeta

Završni izveštaj

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 24/2023) na sednici Gradskog veća održanoj dana 29. 12. 2023. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2024. godinu za sufinansiranje

-POSEBNIH PROGRAMA-
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)
i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinde
za 2024. godinu za sufinansiranje

-POSEBNIH PROGRAMA-
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

 

Tekst konkursa

Aplikacioni formular

 

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 24/2023) na sednici Gradskog veća održanoj dana __. 12. 2023. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda
za 2024. godinu za sufinansiranje- GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-PLAĆENI SPORTSKI TRENER

i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda  za 2024. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA- (PLAĆENI SPORTSKI TRENER)

 

Tekst konkursa

Aplikacioni formular

 

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 24/2023) na sednici Gradskog veća održanoj dana 29. 12. 2023. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2024. godinu za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa- (osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija) i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2024. godinu za sufinansiranje -GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-
(OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)

 

 

Tekst konkursa

 

Aplikacioni formular

Izjava o partnerstvu

 

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 – dr. zakon), člana 11., 12., 12a. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16 i 12/22) i člana 37. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 33/22), načelnik Gradske uprave grada Kikinde oglašava

 

J A V N I K O N K U R S

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite izjavu 1

Preuzmite izjavu 2

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za realizaciju komunalnih investicionih projekata priključenja na lokalnu komunalnu infrastrukturu za mikro, mala i srednja preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini, Gradsko veće raspisuje:


J A V N I K O N K U R S
za dodelu podsticaja za realizaciju komunalnih investicionih projekata priključenja na lokalnu komunalnu infrastrukturu za mikro, mala i srednja preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini

Pravilnik o sprovođenju Javnog konkursa 2023

Javni konkurs 2023

Obrazac prijave

Obrazac izjave

Rešenje o raspodeli sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 8. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/16), člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 55. i člana 136. stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Izmena i dopuna odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 19/2023) , gradonačelnik grada Kikinde dana, 17. 11. 2023. godine doneo je

REŠENJE
o raspodeli sredstava iz budžeta Grada Kikinde za 2023. godinu za sufinansiranje
- PROGRAMA DODATNE PODRŠKE SPORTSKIM ORGANIZACIMA U 2023 GODINI


Preuzmite rešenje

Pojedinačno

Konkurs za književnu nagradu „Dušan Vasiljev“ za 2023. godinu

Grad Kikinda raspisuje konkurs za nagradu „Dušan Vasiljev”, koja se dodeljuje za najbolju knjigu napisanu na srpskom jeziku objavljenu tokom 2023. godine. U konkurenciji za ovo književno priznanje mogu se naći pesničke i prozne knjige objavljene na teritoriji Republike Srbije. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 1500 eura.


Istorijat

Nagrada „Dušan Vasiljev” osnovana je Odlukom Kulturno prosvetne zajednice Kikinde 1997. godine u znak sećanja na delo i značaj pesnika koji je rođen u Kikindi juna 1900. godine. Vasiljev je poživeo samo 24 godine, postigavši da bude jedan od najznačajnijih srpskih modernih pesnika, tj. pesnika ekspresionističke ideologije.
Posle prekida od nekoliko godina, odlukom Skupštine opštine Kikinda, nagrada je ponovo uspostavljena 2009. godine. Po novom Pravilniku nagrada se dodeljuje za najbolju pesničku ili proznu knjigu savremenog autora koja je objavljena na srpskom jeziku.
Tokom proteklih četvrt veka, nagradu „Dušan Vasiljev” su dobili: Jovan Zivlak, Stevan Raičković, Jovica Aćin, Milorad Pavić, Milisav Savić, Gojko Tešić, Franja Petrinović, David Albahari, Zvonko Karanović, Mića Vujičić, Slimir Radulović i drugi.

Način prijavljivanja


Izdavači i autori mogu poslati knjige (četiri primerka po pojedinačnom naslovu, tri za žiri i jedan za biblioteku) na sledeću adresu: Narodna biblioteka „Jovan Popović”, Trg srpskih dobrovoljaca 57, 23300 Kikinda, uz obaveznu napomenu na pošiljci „Za nagradu Dušan Vasiljev“, najkasnije do 14. 2. 2024. godine.

Žiri


Žiri će raditi u sastavu: Radovan Vlahović, predsednik, dr Zoran Đerić, potpredsednik, i Đorđe Pisarev, član.

Dodela


Nagrada će biti dodeljena 27. 3. 2024. godine, na dan smrti Dušana Vasiljeva, ujedno i Dan kikindske Gimnazije koja nosi ime ovog velikog ekspresionističkog autora. Dodela nagrade će se održati u okviru šireg programa obeležavanja stogodišnjice smrti Dušana Vasiljeva.

Kontakt


Dodatne informacije: nagradadusanvasiljev@gmail.com
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. Odluke o nagradama i priznanjima grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, br. 27/2019) Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja raspisuje

 

JAVNI POZIV
za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja
za 2023. godinu

Za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja za 2023. godinu.
 

 

Preuzmite poziv

Pojedinačno

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 8. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/16), člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 55. i člana 136. stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Izmena i dopuna odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 19/2023) , gradonačelnik grada Kikinde dana, 10. 11. 2023. godine doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2023. godinu za sufinansiranje –PROGRAMA DODATNE PODRŠKE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA U 2023. GODINI

 

Tekst konkursa

Aplikacioni formular

Pojedinačno

Na osnovu Odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 32/2022), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine), Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde u 2023. godini broj V-6-1-1/2023 od dana 26.04.2023. godine i Rešenja o raspodeli sredstava po osnovu Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde u 2023. godini broj V-6-1-4/2023 od dana 23.10.2023. godine Sekretarijat za javne službe, udruženja građana i verske zajednice donosi:

 

OBAVEŠTENJE
O
K O N K U R S U
ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ
MLADIH TALENATA GRADA KIKINDE U 2023. GODINI

 

 

Preuzmite obaveštenje

Pojedinačno

Na osnovu člana 16. Pravilnika o sufinansiranju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini "Službeni list grada Kikinde", br. 21/2023 od 11.10.2023. godine i Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde, broj II-06-45/23 od 01.11.2023. godine, Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza  na teritoriji grada Kikinde raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

KRAJNJIM KORISNICIMA (GRAĐANIMA)

ZA NABAVKU BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG NAČINA 

PREVOZA NA TERITORIJI GRADA  KIKINDE U 2023. GODINI

 

Javni poziv

Prijavni formular

Izjava 1

Izjava 2

Preliminarna lista krajnjih korisnika (građana)

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. Glasnik Republike Srbije“ broj 51/2009 i 99/2010 – dr. zakoni) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinde dana 23.10.2023. doneo je

R E Š E NJ E
O raspodeli sredstava udruženjima građana po Konkursu za finansiranje udruženja građana od posebnog značaja za Grad za 2023. Godinu – treći poziv

 


Preuzmite rešenje

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon, 47/2018 i 111/2021– drugi zakon), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Izmena i dopuna odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službeni list Grada Kikinde“, br. 19/2023), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 1/2020 od 17.01.2020. godine), Gradonačelnik grada Kikinde dana, 23. 10. 2023. godine, donosi


R E Š E NJ E
o raspodeli sredstava po osnovu Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde za 2023. godinu

 

Preuzmite rešenje

Pojedinačno

 Na osnovu zaključka Gradskog veha grada Kikinde broj 11-06-43/2023 i člana 59. Statuta grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“ broj 4/19) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za realizaciju elektroenergetshih investicionih projekata za mikro, mala i srednja proizvodna preduzeha koja posluju u selima na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini, a na obrazloženi predlog Komisije za ocenjivanje i odabir korisnika na Javnom konkursu, dana 24.10.2023. godine, donosi

 

R E Š E NJ E
O RASPODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJE ZA REALIZACIJU ELEKTROENERGETSKIH INVESTICIONIH PPOJEKATA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PROIZVODNA PREDUZEĆA KOJA POSLUJU U SELIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE U 2023. GODINI

 


Preuzmi rešenje o raspodeli sredstava.pdf

Pojedinačno

Na osnovu člana 10. stav 2. Pravilnika o sufinansiranju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini „Službeni list grada Kikinde“, br. 21/2023 od 11.10.2023. godine i Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za izbor privrednih subjekata u sprovođenju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini, broj II-06-43/2023 od 11.10.2023. godine, Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde raspisuje


JAVNI POZIV
ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU NABAVKE BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG NAČINA PREVOZA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE U 2023. GODINI

 

Javni poziv za privredne subjekte

Javni poziv - direktni korisnici

Prijavni formular i prilozi - direktni korisnici

Preliminarna lista privrednih subjekata (direktnih korisnika)

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za realizaciju elektroenergetskih investicionih projekata za mikro, mala i srednja proizvodna preduzeća koja posluju u selima na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini, Gradsko veće raspisuje:


J A V N I  K O N K U R S
za dodelu podsticaja za realizaciju elektroenergetskih investicionih projekata
za mikro, mala i srednja proizvodna preduzeća koja posluju u selima na teritoriji
grada Kikinde u 2023. godini

 

Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa 2023.pdf

Javni konkurs 2023.pdf

Obrazac 1 prijava.doc

Obrazac izjave.doc

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 – dr. zakon), člana 11., 12., 12a. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16 i 12/22) i člana 37. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 33/22), načelnik Gradske uprave grada Kikinde oglašava

 

J A V N I  K O N K U R S
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

 

Izjava 1

Izjava 2

Javni konkurs u 2023 - lica

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 51/2009 i 99/201 – dr. zakoni) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde Gradonačelnik grada Kikinde dana, 02.10.2023. godine doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju konkursa za finansiranje udruženja građana
koja su od posebnog značaja za grad za 2023. Godinu – treći poziv

 

Obrazac prijave

Obrazac predloga projekta

Predlog budžeta

Izjava o prihvatanju obaveze

Završni izveštaj o realizaciji projekta

Tekst konkursa

Pojedinačno

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 10. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/16), člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 59. i člana 136. stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 32/2022) Pravilnika o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista sa teritorije grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 9/23), gradonačelnik grada Kikinde dana, 08. 08. 2023. godine doneo je


ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2023. godinu
za sufinansiranje - PROGRAMA ZA STIPENDIRANJE SPORTISTA

 

 


Tekst konkursa

Aplikacioni formular stipendije 2023

Rešenje o raspodeli sredstava

 

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 51/2009 i 99/201 – dr. zakoni) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinde dana, 08. 08. 2023. godine doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju konkursa za finansiranje udruženja građana
koja su od posebnog značaja za grad za 2023. godinu – II poziv

 

 

Tekst konkursa

Obrazac prijave

Obrazac predloga projekta

Predlog budžeta

Rešenje o raspodeli sredstava

 

 

 

Pojedinačno

Na osnovu zaključka Gradskog veća grada Kikinde broj I1-06-16/2023 i člana 59. Statuta grada Kikinde (.Sl. list grada Kikinde" broz 4/19), člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2023. godini i odustajanja preduzetnika Novice Rakazova PR održavanje i popravka motornih vozila "Autofarbar Nole" Kikinda od dalьeg toka realizacije programa, a na obrazloženi predlog Komisije za ocenjivanje i odabir korisnika za javni konkurs za dodelu podsticaja za razvoz preduzetništva, mikro, malih i srednnjih preduzeća, gradonačelnik grada Kikinde, dana 24.07.2023. godine, donosi

 

IZMENJENO REŠENJE O RASPODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJE ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE U 2023. GODINI

 

Rešenje o raspodeli sredstava - izmena

 

Pojedinačno

Gradsko veće grada Kikinde dana 20.07.2023. godine raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU MINI SAJMA PREDUZETNIŠTVA U 2023. GODINI

Tekst konkursa

Obrazac predloga projekta

Izjave

Rešenje o dodeli sredstava

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17 i 49/2021), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 32/13 i 14/22 – dr. zakon), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje
Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), dana 20. februara 2023. godine


NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA GRADOM
KIKINDA(LAPZ SUFINANSIRANJE)
Raspisuje
JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE
ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2023. GODINI

 

JK za organizovanje javnih radova OSI u 2023. godini Kikinda

Prijava za sprovođenje javnog rada - 2023. godine

Pojedinačno

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17 i 49/21), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 32/13 i 14/22 – dr. zakon), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje
Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl. 42 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), dana 20. februara 2023.godine


NACIONALNA SLUŽBA ZA
ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U
SARADNJI SA GRADOM KIKINDA
(LAPZ SUFINANSIRANJE)
Raspisuje
JAVNI POZIV
NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U
2023. GODINI

 

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2023. godini Kikinda

Nesubvencionisane delatnosti - samozapošljavanje

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2023. godinu

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći Republike Srbije Broj 401-00-00017/2023-01/2 od 19.01.2023. godine, člana 8. stava 1. i 2. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 73/19), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 9/22), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16, 8/17 i 6/23), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025 godinu („Službeni list grada Kikinde”, broj 32/22), člana 136. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19), Odluke o raspisivanju konkursa i raspoređivanju sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja namenjena projektnom sufinansiranju u 2023. godini na teritoriji grada Kikinde, broj V-642-1/2023 i Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini, a na obrazloženi predlog Stručne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja za 2023. godinu, gradonačelnik grada Kikinde, dana 30.05.2023. godine donosi

REŠENJE
O RASPODELI SREDSTAVA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA GRADA KIKINDE U 2023. GODINI

 

 

Obaveštenje

Rešenje o raspodeli sredstava


 

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 32/2022), gradonačelnik Grada Kikinde, dana 05.05.2023. godine, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta grada Kikinda za 2023. godinu za realizaciju manifestacije Maturantska parada 2023. u gradu Kikindi

 

Tekst konkursa

Dokumentacija

Rešenje o dodeli sredstava
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 32/2022), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine) gradonačelnik Grada Kikinde, dana 26.04.2023. godine, raspisuje:

K O N K U R S
ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ
MLADIH TALENATA GRADA KIKINDE U 2023. GODINI

 


Tekst konkursa

Rešenje o imenovanju komisije

Izjava

Obrazac prijave

 

 

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon ), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Sl. list grada Kikinde“, br. 32/2022), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana 12.04.2023. doneo je


ZAKLJUČAK


o raspisivanju Konkursa za finansiranje programa/projekata iz oblasti
organizovanja saobraćajno-vaspitnih programa za decu i mlade za 2023. godinu

 

Tekst konkursa

Komisija

Prilog 1 -Model obrasca prijave na konkurs

Prilog 2- Model obrasca predloga programa

Prilog 3- Budžet programa projekta

Prilog 4 -Izjava o prihvatanju obaveze

Rešenje o raspodeli sredstava
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini, Gradsko veće raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini

Pravilnik

Tekst konkursa

Obrazac prijave

Obrazac izjave

Rešenje o raspodeli sredstava

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 – dr. zakon) i člana 11., 12., 12a i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16 i 12/22) i člana 37. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 33/22), načelnik Gradske uprave grada Kikinde oglašava

J A V N I K O N K U R S
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

 

Izjava 1

Izjava 2

Tekst konkursa

 

Pojedinačno

Na osnovu člana Pravilnika o uslovima, kriteirijumima, načinu i postupku za ostvarenje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju("Službeni list grada Kikinde" broj 12/21) i Odluka o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu("Službeni list grada Kikinde" broj 32/22), Gradonačelnik grada Kikinde dana 13.03.2023. godine donosi

ZAKLJUČAK
O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU NAKNADE TROŠKOVA ZA
VANTELESNU OPLODNJU IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU KOJI NISU
OBUHVAĆENI BUDŽETOM REPUBLIKE SRBIJE

Preuzmite javni poziv

Preuzmite zahtev

Pojedinačno

U skladu sa članom 4.3.1.2 Vodiča za Ugovorne procedure eksternih aktivnosti EU (PRAG rules) koji se primenjuje u okviru „Intereg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija“, Grad Kikinda objavljuje Prethodno obaveštenje (Prior information Notice) o nameri nabavke ambulatnih vozila i medicinske opreme u sklopu implementacije projekta „Banat 112 – brz odgovor na zajedničke izazove“, eMS Code: RORS 284. Sva dokumentacija i dalje radnje u okviru ovog postupka javne nabavke dostupni su na internet portalu TED-a („Tenders Electronic Daily“), kao Dodatku Službenog lista Evropske Unije, odnosno na internet portalu „Intereg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija“.


https://ted.europa.eu/

https://www.romania-serbia.net/?page_id=5907

c1_priorinfo_en.doc

TED Prior notice TD2 (BANAT 112).pdf

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 111. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11 i 117/22 - odluka US), član 20. stav 1. tačka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br. 129/07, br. 83/14 - dr.zakon, 101/16 - dr.zakon, 47/18 i 111/21 - dr.zakon), člana 59. stav 1 tačka 20. i člana 136. Stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) i Pravilnika o izmeni pravilnika o utvrđivanju prava na subvenciju-energetski vaučer za plaćnje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva na teritoriji grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, br. 4/2023), gradonačelnik grada Kikinde, dana 09. 03. 2023. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU - ENERGETSKI VAUČER ZA PLAĆANJE DELA ENERGENATA ZA SOCIJALNO UGROŽENA DOMAĆINSTVA SA TERITORIJE
GRADA KIKINDE

 

 

Javni poziv

Prijavni obrazac

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa podnetih na javnom pozivu

Rešenje u otvrđivanju prava na subvenciju
 

Pojedinačno

 Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 83/14, 58/15 i 12/16  autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći Republike Srbije Broj 401-00- 00017/2023-01/2 od 19.01.2023. godine, člana 8. stava 1. i 2. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 73/19), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 9/22), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16, 8/17 i 6/23), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025 godinu („Službeni list grada Kikinde”, broj 32/22), člana 136. Statuta grada
Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19), Odluke o raspisivanju konkursa i raspoređivanju sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja namenjena projektnom sufinansiranju u 2023. godini na teritoriji grada Kikinde, broj V-642-1/2023


GRAD KIKINDA
GRADONAČELNIK
r a s p i s u j e
K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini

 

 

Tekst konkursa

Dokumentacija za prijavu projekta

Dokumentacija za pravdanje realizacije projekta

RRešenje o imenovanju stručne komisije

 

Pojedinačno

JAVNI POZIV
UDRUŽENJIMA GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE


PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Kikinda poziva udruženja građana sa teritorije grada Kikinde da uzmu učešće u predmetnom Javnom pozivu.

Javni poziv se raspisuje u cilju finansijske podrške udruženjima građana sa teritorije grada Kikinde. Grad Kikinda ovim Javnim pozivom želi da obezbedi podršku udruženjima građana u vidu prevoza na ime odlazaka na manifestacije, obeležavanja važnih datuma, realizacija događaja i organizacije susreta.

Za realizaciju Javnog poziva obezbeđena su sredstva u skladu sa važećom Odlukom o Budžetu grada Kikinde.

 

Tekst poziva


 

Pojedinačno

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA ZA UDRUŽENJA GRAĐANA SEKRETARIJATA ZA JAVNE SLUŽBE UDRUŽENJA GRAĐANA I VERSKE ZAJEDNICE

 

Preuzmite plan

 

Pojedinačno

Komisija za dodelu stipendija na osnovu člana 55., stava 1., tačke 24. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19) i člana 14. Pravilnika o studentskim stipendijama („Službeni list grada Kikinde“, broj: 2/23) raspisuje i objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE ZA ŠKOLSKU 2022/23. GODINU
 

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pruzmite Odluku o dodeli stipendija

Preuzmite dopunu Odluke o dodeli stipendija

Pojedinačno

Na osnovu člana 111. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11 i 117/22 - odluka US), član 20. stav 1. tačka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br. 129/07, br. 83/14 - dr.zakon, 101/16 - dr.zakon, 47/18 i 111/21 - dr.zakon), člana 59. stav 1 tačka 20. i člana 136. Stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) i člana 3.. Pravilnika o utvrđivanju prava na subvenciju-energetski vaučer za plaćnje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva na teritoriji grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, br. 33/2022), gradonačelnik grada Kikinde, dana 18.01.2023. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU - ENERGETSKI VAUČER ZA PLAĆANJE DELA ENERGENATA ZA SOCIJALNO UGROŽENA DOMAĆINSTVA SA TERITORIJE
GRADA KIKINDE

 

Javni poziv

Prijavni obrazac

Preliminarna rang lista

Konačna rang lista

Rešenje

 

Pojedinačno

JAVNI POZIV SPORTSKIM UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE

Grad Kikinda poziva sportska udruženja i organizacije sa teritorije grada Kikinde da  uzmu učešće u predmetnom Javnom pozivu.
Javni poziv se raspisuje u cilju finansijske podrške sportskim udruženjima,  organizacijama sa teritorije grada Kikinde. Grad Kikinda ovim Javnim pozivom želi da  obezbedi podršku razvoju sporta u vidu besplatnog prevoza sportskim udruženjima i  organizacijama, a na ime realizacije programskih aktivnosti.
Za realizaciju Javnog poziva obezbeđena su sredstva u skladu sa važećom Odlukom o  Budžetu grada Kikinde za 2023. godinu.

 

 

Tekst poziva

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i dr. zakon 44/2018 i dr. zakon ), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 32/2022), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana ¬¬¬05. 01. 2023. doneo je


ZAKLJUČAK


o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti
udruženja građana za 2023. godinu
 

 

Tekst konkursa

Model obrasca prijave na konkurs

Model obrasca predloga programa

Budžet programa projekta

Izjava o prihvatanju obaveze

Rešenje o imenovanju komisije

Rešenje o dodeli sredstava

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 51/2009 i 99/201 – dr. zakoni) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde Gradonačelnik grada Kikinde dana, 30.12.2022. godine doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju konkursa za finansiranje udruženja građana
koja su od posebnog značaja za grad za 2023. godinu

 

Tekst konkursa

Obrazac prijave

Obrazac predloga projekta

Predlog budžeta

Izjava o prihvatanju obaveze

Završni izveštaj o realizaciji projekta

Rešenje o raspodeli sredstava

 

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 32/2022) na sednici Gradskog veća održanoj dana 21.12.2022. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda
za 2023. godinu za sufinansiranje- GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-PLAĆENI SPORTSKI TRENER

i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda
za 2023. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-
(PLAĆENI SPORTSKI TRENER)

 

 

Tekst konkursa

Obrazloženje

Aplikacioni formular

Zaključak
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 32/2022) na sednici Gradskog veća održanoj dana 21. 12. 2022. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2023. godinu za sufinansiranje -POSEBNIH PROGRAMA-
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)
i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinde
za 2023. godinu za sufinansiranje

-POSEBNIH PROGRAMA-

(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)
 

 

Tekst konkursa

Obrazloženje

Aplikacioni formular - Objekti i oprema

Aplikacioni formular - Ostalo

Zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 32/2022) na sednici Gradskog veća održanoj dana 21. 12. 2022. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2023. godinu za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa- (osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija) i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2023. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-

(OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)

 

Tekst konkursa

Obrazloženje

Izjava o partnerstvu

Aplikacioni formular

Zaključak


 

Pojedinačno

Na osnovu donetog pravilnika o načinu , postupku i kriterijumima za dodelu sredstava za finansijsku podršku specijalizantima u oblasti medicine (Sl. list grada Kikinde, broj 31/2022) donetog od strane Gradskog veća grada Kikinde.

JAVNI KONKURS ZA DODELU FINANSIJSKE PODRŠKE SPECIJALIZANTIMA I SUBSPECIJALIZANTIMA U OBLASTI MEDICINE

Tekst konkursa

Obrazac za prijavu

Rešenje o imenovanju komisije

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. Odluke o nagradama i priznanjima grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, br. 27/2019) raspisuje :

 

JAVNI POZIV
za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja
za 2022. godinu

Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja raspisuje Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja za 2022. godinu.

Nagrada grada Kikinde, kao najviše priznanje, dodeljuje se fizičkom licu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva, čime je dat trajan doprinos razvoju grada Kikinde. Gradska priznanja, pak, dodeljuju se fizičkim ili pravnim licima sa prebivalištem tj. sedištem na teritoriji grada Kikinde, za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada, postignuta u godini u kojoj se vrši dodela.

Predloge za dodelu nagrada i priznanja grada Kikinde mogu podneti preduzeća, ustanove, druge organizacije, organi i asocijacije, grupe građana i pojedinci sa teritorije grada Kikinde.

Predlog se dostavlja pisano i podatke o kandidatu i ishodima njegovog rada, obrazloženje, naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže i eventualne dokaze koji potvrđuju navode obrazloženja.

Predlozi se dostavljaju do 20. decembra 2022. godine, na adresu:

GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Kancelarija br. 80
Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda
sa naznakom: ZA NAGRADU GRADA KIKINDE.

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i dr. zakon 44/2018 i dr. zakon ), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu sa projekticama na 2023. i 2024. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 26/2022), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana ¬¬¬07. 11. 2022. doneo je


ZAKLJUČAK


o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje projekata iz oblasti
udruženja građana za 2022. godinu
 

 

Preizmite dokumentaciju

Rešenje o imenovanju komisije

Odluka o izboru projekata

Rešenje o dodeli sredstava

Pojedinačno

Konkurs za književnu nagradu „Dušan Vasiljev“ za 2022. godinu

Grad Kikinda raspisuje konkurs za nagradu „Dušan Vasiljev”, koja se dodeljuje za najbolju knjigu napisanu na srpskom jeziku objavljenu tokom 2022. godine. U konkurenciji za ovo književno priznanje mogu se naći pesničke i prozne knjige objavljene na teritoriji Republike Srbije. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa.

 

Preuzmite tekst konkursa

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014-drugi zakon, 101/2016-drugi zakon i 47/2018), člana 59 i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde ("Službeni list grada Kikinde", broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu ("Službeni list grada Kikinde", br. 25/2021), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde ("Službeni list grada Kikinde", br. 1/2020 od 17.01.2020. godine), Gradonačelnik grada Kikinde dana 23.05.2022. donosi

REŠENJE

o raspodeli sredstava sa šeste sednice po osnovu Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde za 2022. godinu

 

Preuzmite rešenje

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 51/2009 i 99/201 – dr. zakoni) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde Gradonačelnik grada Kikinde dana, 14.10.2022. godine doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju konkursa za finansiranje udruženja građana
koja su od posebnog značaja za grad za 2022. Godinu – drugi poziv

Preizmite dokumentaciju

Rešenje o raspodeli sredstava


 

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 – dr. zakon), člana 11., 12. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16 i 12/22) i člana 38. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 17/22), načelnik Gradske uprave grada Kikinde oglašava

J A V N I K O N K U R S
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U
GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

 

 

Izjava 1

Izjava 2

Tekst konkursa

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Službeni Glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/2011 dr. zakon i 44/2018 dr. zakon) i člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“ broj 4/19 ), Gradsko veće grada Kikinde, dana 15 .0 7 .202 2 godine, raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU MINI SAJMA PREDUZETNIŠTVA U 2022 . GODINI

Obrazac predloga projekta

Izjave

Konkurs

Rešenje o dodeli sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i dr. zakon 44/2018 i dr. zakon ), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 33/2021), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana ¬¬¬05. 07. 2022. doneo je


ZAKLJUČAK


o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata udruženja u oblasti organizovanja kulturnih događaja i manifestacija međunarodnog karaktera za 2022. godinu.

 

Tekst konkursa

Model obrasca prijave na konkurs

Model obrasca predloga programa

Budžet programa projekta

Izjava o prihvatanju obaveze

Rešenje o imenovanju komisije

Odluka o izboru programa

Rešenje o dodeli sredstava
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj: 83/14, 58/15 i 12/16 ), člana 24-27 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 16/16 i 8/17), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj:401-00-00074/2022-01/5 od 03.03.2022. godine,, člana 136. Statuta grada Kikinde(„Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19) i Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Kikinde u 2022. godini, broj: V-642-2/2022 od 17.03.2022. godine, a na obrazloženi predlog Stručne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja za 2022. godinu Gradonačelnik Grada Kikinde, dana 28.06.2022. godine donosi:

REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA GRADA KIKINDE U 2022. GODINI

Rešenje o raspodeli sredstava

Rešenje o imenovanju stručne komisije

Obaveštenje

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 – dr. zakon) i člana 11., 12. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16 i 12/22) i člana 36. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 26/20 i 6/21), načelnik Gradske uprave grada Kikinde oglašava

J A V N I K O N K U R S

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17 i 49/2021), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2022. godinu koji je usvojen dana 28.02.2022.godine, sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu broj 1008-1011/2022 od 18.04.2022. godine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA GRADOM KIKINDA)LAPZ SUFINANSIRANJE)

Raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2022. GODINI

Preutmite javni konkurs

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 – dr. zakon) i člana 11., 12. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16 i 12/22) i člana 36. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 26/20 i 6/21), načelnik Gradske uprave grada Kikinde oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 36/06), članova 55. i 136. stav 1. Statuta Grada Kikinde („Službeni list Grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 33/2021) i Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 1/2020) gradonačelnik grada Kikinde dana ¬¬¬24. 03. 2022. godine donela

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite rešenje

Pojedinačno

Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj: 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj:401-00-00074/2022-01/5 od 03.03.2022. godine, člana 8. stava 1. i 2. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 73/19), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 9/22), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Službeni list grada Kikinde”, broj: 33/21), člana 136. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o raspisivanju konkursa i raspoređivanju sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja namenjena projektnom sufinansiranju u 2022. godini na teritoriji Grada Kikinde, broj: V-642-1/2022:

GRAD KIKINDA
GRADONAČELNIK

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Kikinde u 2022. godini

Preumite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite obrazac prijave

Pojedinačno

Na osnovu člana Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postuphu za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju ("Službeni list grada Kikinde", broj: 12/21), člana 55. Statuta grada Kikinde ("Službeni list grada Kikinde", broj: 4/19) i Odluka o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu ("Službeni list grada Kikinde", broj: 33/21), Gradonačelnik grada Kikinde dana 11.03.2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU NAKNADE TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU IZ BUDŽETA GRADA ZA 2022. GODINU

Preumite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 33/2021) na sednici Gradskog veća održanoj dana 9.3.2022. godine, donelo je sledeći:

3AKLJUČAK

o raspisivanju Javnog konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2022. godinu za sufinansiranje

- PROGRAMA ZA STIPENDIRANJE SPORTISTA -
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinde za 2022. godinu za sufinansiranje

- PROGRAMA ZA STIPENDIRANJE SPORTISTA -
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite rešenje

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2022. godini, Gradsko veće raspisuje:


J A V N I   K O N K U R S
za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2022. godini

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o raspodeli sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije” broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 - drugi zakon i 47/2018), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde” broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Službeni list Grada Kikinde“, broj: 33/21), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine Gradonačelnik dana, 10.02.2022. godine, raspisuje

KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ MLADIH TALENATA GRADA KIKINDE U 2022. GODINI

Raspisuje se Konkurs za dodelu novčanih sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata na teritoriji Grada Kikinde.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o dodeli sredstava

Rešenje o raspodeli sredstava 1

Rešenje o raspodeli sredstava 2

Rešenje o raspodeli sredstava 3

Pojedinačno

Komisija za dodelu stipendija na osnovu člana 55., stava 1., tačke 24. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19) i člana 14. Pravilnika o studentskim stipendijama („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/18) raspisuje i objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 51/2009 i 99/201 – dr. zakoni) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde Gradonačelnik grada Kikinde dana, 05.01.2022. godine doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju konkursa za finansiranje udruženja građana koja su od posebnog značaja za grad za 2022. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite rešenje o raspodeli sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i dr. zakon 44/2018 i dr. zakon ), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 33/2021), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana ¬¬¬06. 01. 2021. doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2022. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite rešenje o imenovanju komisije

Preuzmite rešenje o dodeli sredstava

Pojedinačno

JAVNI POZIV SPORTSKIM UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Kikinda poziva sportska udruženja i organizacije sa teritorije grada Kikinde da uzmu učešće u predmetnom Javnom pozivu.

Javni poziv se raspisuje u cilju finansijske podrške sportskim udruženjima, organizacijama sa teritorije grada Kikinde. Grad Kikinda ovim Javnim pozivom želi da obezbedi podršku razvoju sporta u vidu besplatnog prevoza sportskim udruženjima i organizacijama, a na ime realizacije takmičenja, putovanja na prvenstvene utakmice.

Za realizaciju Javnog poziva obezbeđena su sredstva u skladu sa važećom Odlukom o Budžetu grada Kikinde za 2022.godinu.

Preuzmite javni poziv

Pojedinačno

JAVNI POZIV UDRUŽENJIMA GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Kikinda poziva udruženja građana sa teritorije grada Kikinde da uzmu učešće u predmetnom Javnom pozivu.

Javni poziv se raspisuje u cilju finansijske podrške udruženjima građana sa teritorije grada Kikinde. Grad Kikinda ovim Javnim pozivom želi da obezbedi podršku udruženjima građana u vidu prevoza na ime odlazaka na manifestacije, obeležavanja važnih datuma, realizacija događaja i organizacije susreta.

Za realizaciju Javnog poziva obezbeđena su sredstva u skladu sa važećom Odlukom o Budžetu grada Kikinde.

 

Preuzmite javni poziv

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 20. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) na sednici Gradskog veća održanoj dana 22.12.2021. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2022. godinu za sufinansiranje –

POSEBNIH PROGRAMA - (programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinde za 2022. godinu za sufinansiranje
- POSEBNIH PROGRAMA - (programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 20. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) na sednici Gradskog veća održanoj dana 22.12.2021. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinda za 2022. godinu za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa - osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde za 2022. godinu za sufinansiranje
GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA – (OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 20. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) na sednici Gradskog veća održanoj dana 22.12.2021. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2022. godinu za sufinansiranje
GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA - PLAĆENI SPORTSKI TRENER

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2022. godinu za sufinansiranje
GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA - (PLAĆENI SPORTSKI TRENER)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i dr. zakon 44/2018 i dr. zakon ), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2021. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 9/2021), člana 136. Statuta grada Kikinde i člana 2. Rešenja Gradskog veća Grada Kikinde broj II-06-30/2021 od 07. 09. 2021.godine, gradonačelnik grada Kikinde dana ¬¬¬08. 09. 2021. doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2021. godinu III poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o raspodeli sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 5 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za perid od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i članova 60, 104 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2021. godinu koji je usvojen 23.04.2021. godine i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu broj 1008-101-3/2021 od 06.07.2021. godine.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA GRADOM KIKINDA(LAPZ SUFINANSIRANJE)

Raspisuje

JAVNI POZIV

ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021. GODINI

Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev

Pojedinačno

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2021. godinu koji je usvojen 23.04.2021. godine,Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu broj 1008-101-3/2021 od 06.07.2021. godine.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE- FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA GRADOM KIKINDA( LAPZ SUFINANSIRANJE)

Raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2021. GODINI

Preuzmite javni poziv
Preuzmite prijavu

Pojedinačno

JAVNI POZIV UDRUŽENJIMA GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE

Grad Kikinda poziva udruženja građana sa teritorije grada Kikinde da uzmu učešće u predmetnom Javnom pozivu.

Javni poziv se raspisuje u cilju finansijske podrške udruženjima građana sa teritorije grada Kikinde. Grad Kikinda ovim Javnim pozivom želi da obezbedi podršku udruženjima građana u vidu prevoza na ime odlazaka na manifestacije, obeležavanja važnih datuma, realizacija događaja i organizacije susreta.

Za realizaciju Javnog poziva obezbeđena su sredstva u skladu sa važećom Odlukom o Budžetu grada Kikinde.

Preuzmite javni poziv

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon i 157/20 – dr. zakon) i člana 11. i 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16), člana 5. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 17/17) i člana 36. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 26/20 i 6/21), načelnik Gradske uprave grada Kikinde oglašava:

J A V N I K O N K U R S
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Pojedinačno

 Na osnovu člana Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju ("Službeni list grada Kikinde", broj: 12/21), člana 55. Statuta grada Kikinde ("Službeni list grada Kikinde", broj: 4/19) i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kikinde za 2021. godinu sa projekcijama na 2022. i 2023. godinu ("Službeni list grada Kikinde", broj: 9/21), Gradonačelnik grada Kikinde dana, 16.06.2021. godine donosi

ZAKLJUČAK O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU NAKNADE TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU IZ BUDŽETA GRADA ZA 2021. GODINU

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i dr. zakon 44/2018 i dr. zakon ), Člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2021. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 9/2021) i člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana 19.05.2021. doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2021. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite rešenje

Pojedinačno

GRADONAČELNIK KIKINDE
raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta grada Kikinda za 2021. godinu za realizaciju manifestacije Maturantska parada 2021. u gradu Kikindi

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite zaključak

Pojedinačno

Školski sportski savez Kikinde raspisuje otvoreni, javni i
anonimni Konkurs za izradu idejnog rešenja spomen-biste
Mičurina Mirčeta Berara

Pravo učešća na Konkursu imaju akademski umetnici, sa stečenim formalnim obrazovanjem u oblasti likovnih umetnosti, primenjenih umetnosti, dizajna i arhitekture.

Preuzmite konkurs

Pojedinačno

 Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 36/06), članova 55. i 136. stav 1. Statuta Grada Kikinde („Službeni list Grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu (“Službeni list Grada Kikinde“, br.25/20) i Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 1/2020 od 17.01.2020. godine) Komisija za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta grada Kikinde za 2021. godinu je dana, 15.03.2021. godine donela

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU

Javni konkurs se raspisuje za projekte crkava i verskih zajednica na području grada Kikinde koji se realizuju u 2021. godini.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o raspodeli sredstava

Rešenje o raspodeli sredstava 2

Pojedinačno

 Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj:401-00-00030/2021-01/2 od 25.01.2021. godine, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 25/20), Odluke o raspoređivanju sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja namenjena projektnom sufinansiranju u 2021. godini, broj: V-642-6/2020 od 29.12.2020. godine i člana 136. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19) Gradonačelnik grada Kikinde, dana 04. marta 2021. godine

raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinde u 2021. godini

Preuzmite konkurs

Preuzmite obrasce

Raspodela sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon i 47/2018), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2021. godinu sa projekcijama na 2022. i 2023. godinu («Službeni list Grada Kikinde», br.25/2020), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine Komisija za dodelu sredstava za podsticanje i razvoj mladih talenata Grada Kikinde (u daljem tekstu: Komisija) dana 10.02.2021. godine, raspisuje

K O N K U R S
ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ
MLADIH TALENATA GRADA KIKINDE U 2021. GODINI

 

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o raspodeli sredstava

Rešenje o raspodeli sredstava 2

Rešenje o raspodeli sredstava 3

Rešenje o raspodeli sredstava 4

Rešenje o raspodeli sredstava 5

Pojedinačno

JAVNI POZIV
SPORTSKIM UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE

Preuzmite poziv

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon i 157/20 – dr. zakon) i člana 11. i 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16), člana 5. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 17/17) i člana 36. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 26/20), načelnik Gradske uprave grada Kikinde oglašava:

J A V N I K O N K U R S
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

 

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 51/2009 i 99/201 – dr. zakoni) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde Gradonačelnik grada Kikinde dana, 05.01.2021. godine doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju konkursa za finansiranje udruženja građana koja su od posebnog značaja za grad za 2021. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rešenje o raspodeli

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/201 – dr. Zakoni i 44/2018 -dr.zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, („Službeni list Grada Kikinde“, broj 1/20), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2021. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 25/20), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana 05.01.2021. doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2021. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Komisija za dodelu stipendija na osnovu člana 55., stava 1., tačke 24. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19) i člana 14. Pravilnika o studentskim stipendijama („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/18) raspisuje i objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 25/2020) na sednici Gradskog veća donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2021. godinu za sufinansiranje - POSEBNIH PROGRAMA - (programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinde za 2021. godinu za sufinansiranje

POSEBNIH PROGRAMA - (programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 25/2020) na sednici Gradskog veća donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2021. godinu za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa - (osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2021. godinu za sufinansiranje

GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA - (OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)


Predmet konkursa predstavlja raspodelu sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu Grada Kikinde za 2021. godinu namenjenih godišnjim / redovnim programima (osnovnim programskim aktivnostima sportskih klubova / udruženja / organizacija) u takmičarskom sportu, na teritoriji Grada Kikinde.


Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 25/2020) na sednici Gradskog veća donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2021. godinu za sufinansiranje- GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-PLAĆENI SPORTSKI TRENER

i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2021. godinu za sufinansiranje

GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA - (PLAĆENI SPORTSKI TRENER)

Predmet ovog Javnog Konkursa predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu grada Kikinda za 2021. godinu namenjenih godišnjem/redovnom programu - plaćeni sportski trener, na teritoriji Grada Kikinde.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Službeni Glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/2011-dr. zakon i 44/2018-dr. zakon), Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kikinde za 2020. godinu sa projekcijama na 2021. i 2022. godinu ( „Službeni list grada Kikinde“, broj: 25/20), i na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“ broj 4/19 ), Gradsko veće raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZRADU BAZE PODATAKA PREDUZETNIKA KIKINDE

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite rešenje

Pojedinačno

Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18), člana 48. stav 3., člana 49. stav 2., člana 50. stav 2., člana 95. stav 1., člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon i 86/19 - dr. zakon), člana 12. stav 2. i člana 13. stav 1. i 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 95/16), člana 59. i člana 75. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Gradsko veće grada Kikinde, dana 29.10.2020. godine, oglašava:

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA
NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
GRADA KIKINDE
na pet godina

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Pojedinačno

Gradonačelnik  raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta grada Kikinda za 2020. godinu za realizaciju manifestacije Maturantska parada 2020. u gradu Kikindi
 

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Javni poziv

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa pomoći kroz kupovinu 15 seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja traje do 27.04.2020.godine.

Preuzmite javni poziv
Preuzmite prateću dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon i 47/2018), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu («Službeni list Grada Kikinde», br.33/2019), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine Komisija za dodelu sredstava za podsticanje i razvoj mladih talenata Grada Kikinde (u daljem tekstu: Komisija) dana 14.02.2020. godine, raspisuje

K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ MLADIH TALENATA GRADA KIKINDE

Raspisuje se Konkurs za dodelu novčanih sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata na teritoriji Grada Kikinde.

Ukupan iznos opredeljenih sredstava za finansiranje i sufinansiranje mladih talenata utvrđen je Odlukom o budžetu grada Kikinde za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, u okviru programa 2101 Gradonačelnik, pozicije 17/1.2 Podsticanje razvoja mladih talenata. Minimalan iznos sredstava koji se može odobriti po Konkursu je 10.000,00 dinara, dok je maksimalan iznos 100.000,00 dinara.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Rešenje 1

Rešenje 2

Pojedinačno

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o crkvama i verskim zajednicama («Službeni glasnik RS», br. 36/06), članova 55. i 136. stav 1. Statuta Grada Kikinde („Službeni list Grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu («Službeni list Grada Kikinde», br.33/2019) i Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Grada Kikinde («Službeni glasnik RS», br. 1/2020 od 17.01.2020. godine) Komisija za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta grada Kikinde za 2020. godinu je dana 14.02.2020. godine doneo

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU

Javni konkurs se raspisuje za projekte crkava i verskih zajednica na području grada Kikinde koji se realizuju u 2020. godini.

Ukupan iznos sredstava opredeljenih za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica utvrđen je Odlukom o budžetu grada Kikinde za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, u okviru programa 1201-Razvoj kulture i informisanja, pozicije 194.1 Dotacije verskim zajednicama.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2020. godini, Gradsko veće raspisuje:

J A V N I      K O N K U R S

za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2020. godini

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o poništavanju

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/201 – dr. Zakoni i 44/2018 -dr.zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, („Službeni list Grada Kikinde“, broj 1/20), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2020. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/19), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana 22.01.2020. donosi

ZAKLJUČAK
o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2020. godinu i raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2020. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 3. i člana 136. stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/2019) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 33/2019). Gradsko veće grada Kikinde, na sednici održanoj dana 13.01.2020. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde
za 2020. godinu za sufinansiranje-
GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-PLAĆENI SPORTSKI TRENER

i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda
za 2020. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-
(PLAĆENI SPORTSKI TRENER)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Preuzmite obrazloženje

Pojedinačno

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 3. i člana 136. stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/2019) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 33/2019). Gradsko veće grada Kikinde, na sednici održanoj dana 13.01.2020. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde
za 2020. godinu za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa-
(osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija)

i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde
za 2020. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-
(OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Preuzmite obrazloženje

Pojedinačno

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 3. i člana 136. stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/2019) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 33/2019). Gradsko veće grada Kikinde, na sednici održanoj dana 13.01.2020. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde za 2020. godinu
za sufinansiranje
-POSEBNIH PROGRAMA-
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)
i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde
za 2020. godinu za sufinansiranje

-POSEBNIH PROGRAMA-
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Preuzmite obrazloženje

Pojedinačno

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj: 401-00-00146/2019-01/2 od 26.12.2019. godine, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/19) i člana 136. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19) Gradonačelnik grada Kikinde

raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinde u 2020. godini

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o raspodeli sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/201 – dr. zakoni) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde
Gradonačelnik grada Kikinde dana 31.12.2019. godine doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju konkursa za finansiranje udruženja građana koja su od posebnog značaja za grad za 2020. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o raspodeli sredstava

Pojedinačno

Grad Kikinda, Komisija za dodelu stipendija, na osnovu člana 55., stava 1., tačke 24. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19) i člana 14. Pravilnika o studentskim stipendijama („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/18) raspisuje i objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 6/2016) i člana 30. Odluke o oglašavanju („Službeni list grada Kikinde“, broj 34/2017 i 9/2019), na predlog Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinde dana 05.12. 2019. godine donosi


O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA STICANJE PRAVA NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA ZA POSTAVLJANJE OGLASNIH PANOA-BILBORDA

Preuzmite konkurs

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/2017, br.95/2016, 21/2017, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr.zakon i 95/2018-dr.zakon), člana 11. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.95/2016), člana 5. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Kikinde („Sl. list Grada Kikinda“, broj 16/2017), i člana 31. Odluke o organizaciji gradske uprave („Sl. list grada Kikinda“, broj 9/2019 i 20/2019), načelnik Gradske uprave Grada Kikinde, oglašava:

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDA

Preuzmite javni konkurs

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2019. godinu („Službeni list grada Kikinda“, broj 33/2019), i člana 31. Odluke o organizaciji gradske uprave grada Kikinde („Sl. list grada Kikinda“, broj 9/2019 i 20/2019) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Kikinda broj: III-04-111-1/2019 od 15.11.2019.godine, načelnik Gradske uprave grada Kikinde objavljuje:

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite interni konkurs 

Pojedinačno

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 6/2016) i člana 30. Odluke o oglašavanju („Službeni list grada Kikinde“, broj 34/2017 i 9/2019), na predlog Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinde dana 04.11. 2019. godine donosi

O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA STICANJE PRAVA NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA ZA POSTAVLJANJE OGLASNIH PANOA-BILBORDA

Preuzmite konkurs

Pojedinačno

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 6/2016) i člana 30. Odluke o oglašavanju („Službeni list grada Kikinde“, broj 34/2017 i 9/2019), na predlog Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinde dana 04.11. 2019. godine donosi


O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA STICANJE PRAVA NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA ZA POSTAVLJANJE OGLASNIH PANOA-BILBORDA

Preuzmite konkurs

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/2011 – dr. Zakoni i 44/2018 -dr.zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/18), člana 136. Statuta grada Kikinde, Ugovora o sufinansiranju Programa podrške razvoja i promocije ženskog inovativnog preduzetništva za 2019. godinu u Republici Srbiji od Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, Gradonačelnik grada Kikinde dana 02.08.2019. raspisuje

KONKURS

za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za podršku razvoja ženskog inovativnog preduzetništva na teritoriji grada Kikinde za 2019. godinu pod nazivom ,,Mlade žene budući potencijal društva“
II -poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rešenje o dodeli sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Službeni Glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/2011-dr. zakon i 44/2018-dr. zakon), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu ( „Službeni list grada Kikinde“, broj:33/18), na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“ broj 4/19 ), Gradsko veće raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
ZA ORGANIZACIJU MINI SAJMA PREDUZETNIŠTVA U 2019. GODINI

Preuzmite konkurs
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rešenje o dodeli sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 33/2018), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III-07-320-42 /2019 od 23.05.2019.godine , Gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE IZGRADNJE/OPREMANJE OBJEKATA ZA OBAVLJANJE TRADICIONALNIH ZANATA

 

Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev

Pojedinačno

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 33/2018), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III- 07-320-42 /2019 od 23.05.2019.godine, Gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE NABAVKE OPREME ZA PROIZVODNJU VINA, RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA, KAO I OPREME ZA DEGUSTACIONE SALE

 

Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev

Pojedinačno

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019.godinu („Sl.list grada Kikinde“, broj 33/2018), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III -07-320-42 /2019 od 23.05.2019.godine , Gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA KOJE SE ODNOSE NA ORGANSKU PROIZVODNJU

Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 33/2018), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III – 07-320-42 /2019 od 23.05.2019.godine , Gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE NABAVKE OPREME I UREĐAJA ZA HLADNO CEĐENJE ULJANIH KULTURA


Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev

Pojedinačno

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 33/2018), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III – 07-320-42 /2019 od 23.05.2019.godine , Gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE OČUVANJA ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA

 

Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev

Pojedinačno

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019.godinu („Sl.list grada Kikinde“, broj 33/2018), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III- 07-320-42 /2019 od 23.05.2019.godine, Gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

 

Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev(e)

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/2011 – dr. Zakoni i 44/2018 -dr.zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/18), člana 136. Statuta grada Kikinde, Ugovora o sufinansiranju Programa podrške razvoja i promocije ženskog inovativnog preduzetništva za 2019. godinu u Republici Srbiji od Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, Gradonačelnik grada Kikinde dana 09.07.2019. raspisuje

KONKURS
za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za podršku razvoja ženskog inovativnog preduzetništva na teritoriji grada Kikinde za 2019. godinu pod nazivom ,,Mlade žene budući potencijal društva“

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite rešenje o raspodeli sredstava
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 33/2018), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III-07-320-42 /2019 od 23.05.2019.godine, Gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U REFUNDACIJI TROŠKOVA NEŠKODLJIVOG UKLANJANJA UGINULIH ŽIVOTINJA

Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev

Pojedinačno

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 33/2018), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III -07-320-42 /2019 od 23.05.2019.godine , Gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU REGRESA ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL (veštačko osemenjavanje)

Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev

Pojedinačno

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 33/2018), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III -07-320-42 /2019 od 23.05.2019.godine , Gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE OSIGURANJA USEVA


Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev

Pojedinačno

Na osnovu člana 13. Zakona opodsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 33/2018), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III – 07-320-42 /2019 od 23.05.2019.godine , Gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV

Bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Kikinde, uz učešće Grada Kikinde u subvencionisanju naknade obrade kredita i kamate za nabavku obrtnih sredstava

Preuzmite javni poziv

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/2011 – dr. Zakoni i 44/2018 -dr.zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/18), člana 136. Statuta grada Kikinde, Ugovora o sufinansiranju mera populacione politike jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini potpisanog sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Gradonačelnik grada Kikinde dana 02.07.2019. raspisuje

KONKURS

za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za organizaciju tribina u vezi osnaživanja žena u ruralnim sredinama za 2019. godinu

 

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rešenje

Pojedinačno

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 6/2016) i člana 30. Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 34/2017 i 9/2019) Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde Gradonačelnik grada Kikinde dana 12.06. 2019 godine donosi


O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA STICANJE PRAVA NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA ZA POSTAVLJANJE OGLASNIH PANOA-BILBORDA

Preuzmite javni konkurs

Pojedinačno

KONKURS
ZA UČEŠĆE NA JUBILARNOM 10. INTERNACIONALNOM FESTIVALU MUZIKE
ZA DECU I MLADE
"TA SE PESMA LJUBAV ZOVE"
25. - 28. oktobar 2019, Kikinda

Internacionalni festival muzike za decu ”TA SE PESMA LJUBAV ZOVE” je muzičko umetnička manifestacija takmičarskog karaktera, a pravo učešća imaju solisti uzrasta starijeg od 5, a mlađeg od 18 godina.

Preuzmite konkurs 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“ broj 4/19 ) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2019. godini, Gradsko veće raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S
za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2019. godini

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rešenje o dodeli sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 5 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i članova 60, 104 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Kikinda za 2019. godinu koji je usvojen 18.02.2019. godine i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu broj 1008-101-1/2019 od 07.05.2019. godine.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE- FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA GRADOM KIKINDA(LAPZ SUFINANSIRANJE)

Raspisuje

JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Pojedinačno

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Kikinda za 2019. godinu koji je usvojen 18.02.2019. godine i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu broj 1008-101-1/2019 od 07.05.2019. godine.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA
U SARADNJI SA GRADOM KIKINDA( LAPZ SUFINANSIRANJE)

Raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2019. GODINI

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Pojedinačno

JAVNI POZIV SPORTSKIM UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Kikinda poziva sportska udruženja i organizacije i udruženja građana sa teritorije grada Kikinde da uzmu učešće u predmetnom Javnom pozivu.

Javni poziv se raspisuje u cilju finansijske podrške sportskim udruženjima, organizacijama i udruženjima građana sa teritorije grada Kikinde. Grad Kikinda ovim Javnim pozivom želi da obezbedi podršku razvoju sporta i nevladinog sektora u vidu besplatnog prevoza sportskim udruženjima i organizacijama i udruženjima građana, a na ime realizacije takmičenja, putovanja na prvenstvene utakmice, obeležavanja važnih datuma, organizacije smotri i susreta.

Preuzmite javni poziv

Pojedinačno

JAVNI POZIV

Sportskim udruženjima i organizacijama sa teritorije grada Kikinde za dodelu sredstava za organizovanje Manifestacija koje su od značaja za grad Kikindu i nabavku sportske opreme

Grad Kikinda poziva sportska udruženja i organizacije sa teritorije grada Kikinde da uzmu učešće u predmetnom Javnom pozivu.

Javni poziv se raspisuje u cilju finansijske podrške sportskim udruženjima, organizacijama sa teritorije grada Kikinde. Grad Kikinda ovim Javnim pozivom želi da obezbedi podršku razvoju sporta u vidu dodele sredstava za organizovanje Manifestacija koje su od značaja za grad Kikindu i nabavku sportske opreme.

Za realizaciju Javnog poziva obezbeđena su sredstva u skladu sa važećom Odlukom o Budžetu grada Kikinde.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj: 401-00-00026/2019-01 od 12.03.2019. godine, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/18) i člana 136. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19) gradonačelnik grada Kikinde

raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinde u 2019. godini

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rešenje o imenovanju stručne komisije
Predlog odluke o raspodeli sredstava
Rešenje o raspodeli sredstava
Važno obaveštenje

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon), član 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje progeama od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 16/2018), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2019. godinu („Službeni list Grada Kikinde“, broj 33/18), člana 136. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Gradsko veće dana 20.02.2019. godine raspisuje

KONKURS

za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti unapređenja položaja mladih u 2019. godini

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, postupku i načinu rada Komisije br: V-561-5/2019-1 od 06.02.2019. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći izbeglim licima na teritoriji grada Kikinde (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje

J A V N I P O Z I V

za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom na teritoriji grada Kikinde

Preuzmite javni poziv

Pojedinačno

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 10/2016) i člana 95. stav 3. Statuta grada Kikinde, Gradsko veće grada Kikinde dana 18.01.2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2019. godinu za sufinansiranje - GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA - PLAĆENI SPORTSKI TRENER

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2019. godinu za sufinansiranje - GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA - (PLAĆENI SPORTSKI TRENER)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 10/2016) i člana 95. stav 3. Statuta grada Kikinde, Gradsko veće grada Kikinde dana 18.01.2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2019. godinu za sufinansiranje - POSEBNIH PROGRAMA - (programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinde za 2019. godinu za sufinansiranje POSEBNIH PROGRAMA- (programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 10/2016) i člana 95. stav 3. Statuta grada Kikinde, Gradsko veće grada Kikinde, dana 18.01.2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2019. godinu za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa - (osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2019. godinu za sufinansiranje -GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA - (OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/201 – dr. Zakoni i 44/2018 -dr.zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/18), člana 52. i 95. stav 2. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana 21.01.2019. raspisuje

KONKURS

za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2019. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/2011 – dr. Zakoni i 44/2018- dr. zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/18) i člana 52. stav 1. tačka 3. Statuta grada Kikinde gradonačelnik grada Kikinde raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA/PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA KOJI SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD ZA 2019. GODINU

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rešenje o raspodeli sredstava

Pojedinačno

Grad Kikinda, Komisija za dodelu stipendija, na osnovu člana 95. stava 4. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 1/16 – prečišćen tekst, 17/16) i člana 14. Pravilnika o studentskim stipendijama („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/18) raspisuje i objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SA TERITORIJE GRADA KIKINDE ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“ br.1/16 – prečišćen tekst) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2018. godini, Gradsko veće raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S

za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2018. godini - II POZIV

Konkursna dokumentacija
Rezultati konkursa

 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“ br.1/16 – prečišćen tekst) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2018. godini, Gradsko veće raspisuje:

J A V N I    K O N K U R S

za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2018. godini

Konkursna dokumentacija
Rezultati konkursa

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/2017), člana 11. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.95/2016), člana 5. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Kikinde („Sl. list Grada Kikinda“, broj 16/2017),), i člana 32. Odluke o Gradskoj upravi („Sl. list grada Kikinda“, broj 22/16), načelnik Gradske uprave Grada Kikinde, oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDA

Preuzmite javni konkurs
Preuzmite izjave

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Službeni list grada Kikinda“, broj 17/2017), i člana 32. Odluke o gradskoj upravi („Službeni list grada Kikinda“, broj 22/2016) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Kikinda broj: III-04-111-1/2018 od 13.07.2018.godine, načelnik Gradske uprave grada Kikinde objavljuje:

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite interni konkurs

Pojedinačno

 9. INTERNACIONALNI FESTIVAL MUZIKE ZA DECU "TA SE PESMA LJUBAV ZOVE"
26. - 29. oktobar 2018, Kikinda, Srbija

KONKURS

Internacionalni festival muzike za decu ”TA SE PESMA LJUBAV ZOVE” je muzičko umetnička manifestacija takmičarskog karaktera, a pravo učešća imaju solisti uzrasta starijeg od 5, a mlađeg od 15 godina.

Preuzmite konkurs

Rezultati konkursa

Pojedinačno

 Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Kikinda za 2018.godinu koji je usvojen 31.01.2018. i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018. godinu broj 1008-101-2/2018 od 29.05.2018.godine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE- FILIJALA KIKINDA
U SARADNJI SA GRADOM KIKINDA (LAPZ SUFINANSIRANJE)

Raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI

Preuzmite konkurs

Pojedinačno

Na osnovu člana 14. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Odluke o budžetu grada Kikinde za 2018.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 34/2017) a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III-03-320-39/2018 od 30.03.2018.godine, Gradonačelnik grada Kikinde dana, 24.05.2018. godine, raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje programskih aktivnosti Udruženja u tradicionalnim manifestacijama i projekata iz oblasti gastronomije i seoskog turizma

Tekst konkursa
Prijavni formular
Formular za pravdanje sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 14. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Odluke o budžetu grada Kikinde za 2018.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 34/2017) a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III-03-320-39/2018 od 30.03.2018.godine, Gradonačelnik grada Kikinde dana, 24.05.2018. godine, raspisuje

KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH ZA PODSTICAJE U RAZVOJU PČELARSTVA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Tekst konkursa
Prijavni formular
Formular za pravdanje sredstava

Pojedinačno

 Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinde, („Službeni list grada Kikinda“, broj 1/2016 – prečišćen tekst i 17/2016), Gradsko veće grada Kikinda na sednici održanoj dana 22.03.2018. godine raspisuje:

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta grada Kikinda za 2018. godinu pri realizaciji projekata iz oblasti radne prakse mladih, a koja su od značaja za Grad Kikinda

Konkursna dokumentacija

Pojedinačno

 GRADSKO VEĆE

raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta grada Kikinda za 2018. godinu za realizaciju manifestacije Maturantska parada 2018. u gradu Kikindi

Konkursna dokumentacija

Pojedinačno

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00003/2018-01 od 22.01.2018. godine; Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Službeni glasnik RS“broj: 16/16 i 8/17), člana 52. Statuta grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“ br. 1/16-prečišćen tekst i 17/16 i Odluke o budžetu garda Kikinde („Sl.list grada Kikinde“ br. 34/17) gradonačelnik grada Kikinde

raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinda u 2018. godini

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rešenje o imenovanju Stručne komisije
Predlog odluke o raspodeli sredstava
Rešenje o raspodeli sredstava
Obaveštenje

Pojedinačno

 Na osnovu člana 59. Stav 1.tačka 1 Statuta grada Kikinde („Sl. list grada .Kikinde“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće grada Kikinde, na sednici održanoj dana 09.02.2018. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog Sekretarijata za društvene delatnosti za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za BENIFICIRANE KLUBOVE-KLUBOVE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD-sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2018 godinu.

Preuzmite kompletan zaključak

Pojedinačno

Gradsko veće raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2018. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-

(PLAĆENI SPORTSKI TRENER)

Preuzmite konkurs i konkursnu dokumentaciju
Zaključak

Pojedinačno

Gradsko veće raspisuje javni

KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2018. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-
(OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)

Preuzmite konkurs i konkursnu dokumentaciju
Zaključak

Pojedinačno

Gradsko veće raspisuje javni

KONKURS


za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinde za 2018. godinu za sufinansiranje

-POSEBNIH PROGRAMA-
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

 

Preuzmite konkurs i konkursnu dokumentaciju
Zaključak

Pojedinačno

Grad Kikinda, Komisija za dodelu stipendija, na osnovu člana 23. stav 1. alineja 3. Pravilnika o dodeli stipendija za mlade talente i učenike i studente slabijeg materijalnog stanja sa teritorije grada Kikinda (br V-110-14/2008 – prečišćen tekst i V-110-10/2015, V-110-11-16/2016) raspisuje i objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SA TERITORIJE GRADA KIKINDA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Preuzmite konkurs
Preuzmite odluku

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/201 – dr. zakoni) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana 26.12.2017. godine raspisao je

KONKURS

za finansiranje udruženja građana koja su od posebnog značaja za grad za 2018. godinu

Preuzmite konkurs i konkursnu dokumentaciju
Preuzmite zaključak
Rešenje o raspodeli sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/201 – dr. zakoni) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana 26.12.2017. godine raspisao je

KONKURS

za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti umetnosti, kulture i ostalih udruženja građana za 2018.

Preuzmite konkurs i konkursnu dokumentaciju
Preuzmite zaključak
Rešenje o raspodeli sredstava

Pojedinačno

Na osnovu člana 96. Statuta grada Kikinde («Sl. list grada Kikinde» broj 1/2016 i 17/2016), a uvažavajući predlog Komisije za izbor idejnog rešenja za podizanje spomen obeležja, gradonačelnik Grada Kikinde donosi

ODLUKU o raspisivanju:

JAVNOG OTVORENOG JEDNOSTEPENOG KONKURSA ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA I ZA IZRADU SPOMEN-OBELEŽJA POGINULIM VOJNICIMA I POLICAJCIMA SA PODRUČJA GRADA KIKINDE U RATOVIMA DEVEDESETIH

i raspisuje

JAVNI OTVORENI JEDNOSTEPENI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA I ZA IZRADU SPOMEN-OBELEŽJA POGINULIM VOJNICIMA I POLICAJCIMA SA PODRUČJA GRADA KIKINDE U RATOVIMA DEVEDESETIH

Preuzmite konkurs
Preuzmite obaveštenje komisije za idejno rešenje

Preuzmite zapisnik komisije

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“ br.1/16 – prečišćen tekst) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2017. godini, Gradsko veće raspisuje:

J A V N I     K O N K U R S

za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2017. godini

Javnim konkursom se sprovodi Program podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2017. godini. Uslovi i pravila konkursa su određeni Pravilnikom o sprovođenju Javnog konkursa za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2017. godini.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite rešenje

Pojedinačno

Na osnovu člana 95. stav 3. Statuta grada Kikinde, („Službeni list grada Kikinda“, broj 1/2016 – prečišćen tekst i 17/2016), Gradsko veće grada Kikinda na sednici održanoj dana 10.11.2014. godine donelo je

ZAKLJUČAK

O raspisivanju Konkursa za sufinansiranje opremanja i radova na objektima udruženja i kulturno – umetničkih društava za 2017. godinu i raspisuje

K O N K U R S

za finansiranje opremanja i radova na objektima udruženja i kulturno – umetničkih društava za 2017. godinu

Konkursna dokumentacija

Rešenje o raspodeli sredstava po konkursu

Pojedinačno

Na osnovu člana 95. stav 3. Statuta grada Kikinde, („Službeni list grada Kikinda“, broj 1/2016 – prečišćen tekst i 17/2016), Gradsko veće grada Kikinda na sednici održanoj dana 21.11.2017. godine donelo je

ZAKLJUČAK O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE GRADA KIKINDE ZA 2017. GODINU

Raspisuje se Konkurs za dodelu Godišnje nagrade Grada Kikinde za 2017. godinu.

Preuzmite kompletan zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 96. Statuta grada Kikinde («Sl. list grada Kikinde» broj 1/2016 i 17/2016) gradonačelnik Grada Kikinde donosi

ODLUKU
o raspisivanju :
JAVNOG OTVORENOG JEDNOSTEPENOG KONKURSA ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA I ZA IZRADU SPOMEN-OBELEŽJA POGINULIM VOJNICIMA I POLICAJCIMA SA PODRUČJA GRADA KIKINDE U RATOVIMA DEVEDESETIH
i raspisuje

JAVNI OTVORENI JEDNOSTEPENI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA I ZA IZRADU SPOMEN-OBELEŽJA POGINULIM VOJNICIMA I POLICAJCIMA SA PODRUČJA GRADA KIKINDE U RATOVIMA DEVEDESETIH

Zadatak konkursa i smisao umetničkog rešenja je dostojno obeležavanje sećanja na poginule vojnike i policajce sa područja Grada Kikinde u ratovima u periodu od 1990. do 1999. godine.

Da bi se dobilo najkvalitetnije rešenje za spomen-obeležje poginulim borcima i policajcima u ratovima devedesetih, a u skladu sa Odlukom o podizanju i održavanju spomenika („Sl. List opštine Kikinda“, br. 23/2014 i 14/2015 i „Sl. list grada Kikinde“, br. 12/2017-dr.odluka) pristupilo se raspisivanju konkursa za izradu idejnog rešenja i realizaciju odabranog rešenja spomenika poginulim borcima i policajcima u ratovima devedesetih.

Konkursna dokumentacija

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta Grada Kikinda („Službeni list Grada Kikinda“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16) i Pravilnika o sufinansiranju opreme namenjene poljoprivrednoj proizvodnji broj III-03-320-245/2017 od 12.09.2017.godine, Gradonačelnik Grada Kikinda, doneo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Predlog po Javnom pozivu za učešće grada Kikinde u sufinansiranju nabavke opreme namenjene poljoprivrednoj proizvodnji broj V-320-208/2017 od 18.07.2017.godine.

Preuzmite zaključak

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta Grada Kikinda („Službeni list Grada Kikinda“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16) i Pravilnika za sufinansiranje programskih aktivnosti udruženja u tradicionalnim manifestacijama i projekata iz oblasti gastronomije i turizma broj II-320-310/2017 od 20.10.2017.godine, Gradonačelnik Grada Kikinda, doneo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Predlog po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za programske aktivnosti Udruženja u tradicionalnim manifestacijama i projekata iz oblasti gastronomije i turizma.

Preuzmite zaključak
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/2017), člana 11. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.95/2016), člana 5. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Kikinde („Sl. list Grada Kikinda“, broj 16/2017),), i člana 32. Odluke o Gradskoj upravi („Sl. list grada Kikinda“, broj 22/16), načelnik Gradske uprave Grada Kikinde, oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDA

Preuzmite javni konkurs
Preuzmite izjavu

Pojedinačno

Obaveštavamo Vas da Razvojni fond i dalje ima otvorene konkurse za pravna lica i preduzetnike I za registrovana poljoprivredna gazdinstva.
Kamatne stope godišnje iznose 1% ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija i 2% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka kada korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine koje se nalaze u trećoj i četvrtoj grupi razvijenosti ( Alibunar, Bač, Bela Crkva, Žabalj, Žitište, Irig, Kovačica, Kovin, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Odžaci, Plandište, Sečanj, Srbobran, Titel, Čoka, Šid i Opovo ). Kamatne stope su više za jedan procentni poen ukoliko korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave koje spadaju u prvu i drugu kategoriju razvijenosti i u zavisnosti od instrumenta obezbeđenja iznose 2 ili 3% godišnje.
Krediti se odobravaju sa rokovima vraćanja do 7 godina kada je reč o kreditiranju pravnih lica i preduzetnika, odnosno do 6 godina kada se radi o kreditiranju poljoprivrednih gazdinstava. Grejs period za pojedine kreditne linije je čak 2 godine.
Takođe, omogućeno je i davanje ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava pa tako sada poljoprivrednici uz 20% učešća mogu dati zalogu na predmet kupovine.

Svi konkursi su otvoreni tokom cele godine.

Za pravna lica i preduzetnike raspisani su sledeći konkursi:
- Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja sa rokom otplate 84 meseca
- Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate 48 meseci
- Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva na 12 meseci, sa periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci (tri tranše)

Za registrovana poljoprivredna gazdinstva raspisani su sledeći konkursi:
- Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu sa rokom otplate do 60 meseci
- Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa rokom oplate od 72 meseca
- Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi sa rokom od 9 meseci I periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci (četiri tranše).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na broj: 021/454-334.

Konkursi za poljoprivredna gazdinstva
Konkursi za pravna lica i preduzetnike

Pojedinačno

 Na osnovu člana 14. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Odluke o budžetu grada Kikinde za 2017.godinu („Sl.glasnik RS“, broj 22/2016), a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu broj XI-320-42/2017 od 05.04.2017.godine, Gradonačelnik grada Kikinde dana, 29.08.2017. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje programskih aktivnosti Udruženja u tradicionalnim manifestacijama i projekata iz oblasti gastronomije i turizma

Preuzmite tekst konkursa
Obrazac - Prijava na konkurs
Obrazac - Opis predloga projekta
Obrazac - Podaci o podnosiocu projekta

Pojedinačno

Na osnovu člana 95. stav 3. Statuta grada Kikinde, („Službeni list grada Kikinda“, broj 1/2016 – prečišćen tekst i 17/2016), Gradsko veće grada Kikinda na sednici održanoj dana 28.07.2017. godine donelo je

ZAKLJUČAK

O raspisivanju Konkursa za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i kulturno – umetničkih društava za 2017. godinu i raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i kulturno – umetničkih društava za 2017. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/2017), člana 11. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.95/2016), člana 5. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Kikinde („Sl. list Grada Kikinda“, broj 16/2017),), i člana 32. Odluke o Gradskoj upravi („Sl. list grada Kikinda“, broj 22/16), načelnik Gradske uprave Grada Kikinde, oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDA

Preuzmite javni konkurs
Preuzmite izjavu

Pojedinačno

Na osnovu člana 4. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni list opštine Kikinda“, broj 36/15 i „Službeni list grada Kikinde“ br. 8/16 i 12/16), i člana 32. Odluke o gradskoj upravi („Službeni list grada Kikinda“, broj 22/2016) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Kikinda broj: III-04-111-12/2017 od 26.06.2017.godine, načelnik Gradske uprave grada Kikinde objavljuje:

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite interni konkurs
Preuzmite rešenje za interni konkurs
Preuzmite izjavu

Pojedinačno

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDE ZA 2018. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09 i 112/2015) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 16/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni poziv.

Preuzmite javni poziv
Zahtev

Pojedinačno

JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDE ZA 2018. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 16/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima.

Preuzmite javni poziv
Zahtev (infrastruktura)
Zahtev (po osnovu stočarstva)
Izjave
Ispravka javnog poziva

Pojedinačno

Na osnovu člana 3. Uredbe o internom konkursu („Službeni glasnik RS“, broj 17/16), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni list opštine Kikinda“, broj 36/15 i „Službeni list grada Kikinde“ br. 8/16 i 12/16), i člana 32. Odluke o gradskoj upravi („Službeni list grada Kikinda“, broj 22/2016) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Kikinda broj: III-04-111-10/2017 od 14.06.2017.godine, načelnik Gradske uprave grada Kikinde objavljuje:

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite interni konkurs
Preuzmite rešenje za interni konkurs
Preuzmite rešenje za konkursnu komisiju

Pojedinačno

GRADONAČELNIK GRADA KIKINDE

raspisuje

KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz oblasti politike mladih za udruženja građana sa teritorije grada Kikinde u 2017. godini

Konkursna dokumentacija

Pojedinačno

G R A D S K O   V E Ć E

raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2017. godini

Konkursna dokumentacija

Pojedinačno

Na osnovu člana 3. Uredbe o internom konkursu („Službeni glasnik RS“, broj 17/16), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni list opštine Kikinda“, broj 36/15 i „Službeni list grada Kikinde“ br. 8/16 i 12/16), i člana 32. Odluke o gradskoj upravi („Službeni list grada Kikinda“, broj 22/2016) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Kikinda broj: III-04-111-7/2017 od 11.04.2017.godine, načelnik Gradske uprave grada Kikinde objavljuje:

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite interni konkurs
Preuzmite rešenje za interni konkurs

Pojedinačno

J A V N I   P O Z I V
ZA OBUKU U OBLASTI PREDUZETNIŠTVA I IZBOR NAJBOLJIH POSLOVNIH IDEJA

Regionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ u partnerstvu sa 7 organizacija iz javnog i privatnog sektora na teritoriji 3 lokalne samouprave: Kikinde, Novog Sada i Stare Pazove. Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih –glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Preuzmite javni poziv
Preuzmite obrazac prijave

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta Grada Kikinde („Službeni list Grada Kikinde“, broj 1/16-prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće Grada Kikinde, dana 15.03.2017. godine donelo je:

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Predlog po Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinde za realizaciju programa/projekata, koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji udruženja građana i programa iz oblasti umetnosti i kulture za 2017. godinu u gradu Kikinda.

2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinde za 2017. godinu, za realizaciju programa/projekta, koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji udruženja građana i programa iz oblasti umetnosti i kulture za 2017. godinu u gradu Kikindi koja će se usmeriti prema sledećem tabelarnom pregledu:

Preuzmite kompletan zaključak

Pojedinačno

GRADSKO VEĆE

raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta grada Kikinda za 2017. godinu za realizaciju manifestacije Maturantska parada 2017. u gradu Kikindi

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta Grada Kikinda („Službeni list Grada Kikinda“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće Grada Kikinda na sednici od 02.03.2017. godine, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za POSEBNE PROGRAME-sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2017 godinu.

2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinda za 2017 godinu – iz sredstava namenjenih za POSEBNE PROGRAME-prema sledećim tabelarnim pregledima:

Preuzmite zaključak sa tabelom rezultata
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta Grada Kikinda („Službeni list Grada Kikinda“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće Grada Kikinda na sednici od 02.03.2017. godine, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME-plaćeni sportski trener-sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2017 godinu.

2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinda za 2017 godinu – iz sredstava namenjenih za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME-plaćeni sportski trener-prema sledećim tabelarnim pregledima:

Preuzmite zaključak sa tabelom rezultata
 

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta Grada Kikinda („Službeni list Grada Kikinda“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće Grada Kikinda na sednici od 02.03.2017. godine, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2017 godinu.

2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinda za 2017 godinu – iz sredstava namenjenih za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME -Osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija prema sledećim tabelarnim pregledima

Preuzmite zaključak sa tabelom rezultata

Pojedinačno

Na osnovu člana 59. Statuta Grada Kikinda („Službeni list Grada Kikinda“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće Grada Kikinda na sednici od 02.03.2017. godine, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog Sekretarijata za društvene delatnosti za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za BENIFICIRANE KLUBOVE-KLUBOVE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD-sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2017 godinu.

2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinda za 2017 godinu – iz sredstava namenjenih za BENIFICIRANE KLUBOVE-KLUBOVE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD.


Preuzmite zaključak sa tabelom rezultata

Pojedinačno

Na osnovu člana 3. Uredbe o internom konkursu („Službeni glasnik RS“, broj 17/16), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni list opštine Kikinda“, broj 36/15 i „Službeni list grada Kikinde“ br. 8/16 i 12/16), i člana 32. Odluke o gradskoj upravi („Službeni list grada Kikinda“, broj 22/2016) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Kikinda broj: III-04-111-1/2017 od 14.02.2017.godine, načelnik Gradske uprave grada Kikinde objavljuje:INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

 

Preuzmite interni konkurs
Preuzmite rešenje za interni konkurs

Pojedinačno

 GRADSKO VEĆE

raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2017. godinu za sufinansiranje

-POSEBNIH PROGRAMA-
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

 GRADSKO VEĆE

raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2017. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-
(PLAĆENI SPORTSKI TRENER)

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

 GRADSKO VEĆE

raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2017. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-
(OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

  GRADSKO VEĆE
raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta grada Kikinda za 2017. godinu pri realizaciji projekata iz oblasti radne prakse mladih, a koja su od značaja za grad Kikinda

Preuzmite tekst konkursa
Preuzmite smernice konkursa
Preuzmite obrazac prijave
Preuzmite prijavni formular

Pojedinačno

 Na osnovu članova 17. - 20. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde

raspisuje

J A V N I   K O N K U R S
za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Kikinda u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu

Preuzmite tekst javnog konkursa
Preuzmite obrazac prijave
Preuzmite obrazac budžeta
Preuzmite obrazac narativnog izveštaja
Preuzmite obrazac finansijskog izveštaja
Rešenje o imenovanju Stručne komisije za ocenu projekata
Rešenje o raspodeli sredstava
Predlog raspodele sredstava
Obaveštenje
Obrazac - revidirani budžet
Zaključak o ispravci rešenja o raspodeli
 

Pojedinačno

 GRADSKO VEĆE GRADA KIKINDE

raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje programa/projekata iz oblasti umetnosti, kulture i udruženja građana za 2017. godinu

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursne formulare

Pojedinačno

 Na osnovu članova 17. - 20. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje) i člana 52. tačka 1. stav 3. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde

raspisuje

J A V N I   K O N K U R S
za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Kikinda u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu

Preuzmite tekst javnog konkursa
Preuzmite obrazac prijave na konkurs
Rešenje o poništenju konkursa

Pojedinačno

 Grad Kikinda, Komisija za dodelu stipendija, na osnovu člana 23. stav 1. alineja 3. Pravilnika o dodeli stipendija za mlade talente i učenike i studente slabijeg materijalnog stanja sa teritorije grada Kikinda (br V-110-14/2008 – prečišćen tekst i V-110-11/2016 ) raspisuje i objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA
SA TERITORIJE GRADA KIKINDA

Grad Kikinda, u cilju podsticanja talentovanih studenata koji su u toku školovanja ostvarili izuzetne rezultate, kao i podrške studentima koji su slabijeg materijalnog stanja, raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih studija za školsku 2016/2017. godinu (period: oktobar – jun).

Preuzmite tekst konkursa
Rezultati konkursa

Pojedinačno

Na osnovu člana 3. Uredbe o internom konkursu („Službeni glasnik RS“, broj 17/16), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni list opštine Kikinda“, broj 36/15 i „Službeni list grada Kikinde“ br. 8/16 i 12/16), člana 5. Odluke o utvrđivanju organa grada Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 6/16) i člana 19. Odluke o opštinskoj upravi („Službeni list opštine Kikinda“, broj 3/09, 14/11, 45/13 i 14/15) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Kikinda broj:III-03-111-2/2016 od 06.09.2016.godine, načelnik Gradske uprave grada Kikinde objavljuje:

INTERNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA
U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite ispravku teksta konkursa

 

 

Pojedinačno

 

Na osnovu člana 3. Uredbe o internom konkursu („Službeni glasnik RS“, broj 17/16), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni list opštine Kikinda“, broj 36/15 i „Službeni list grada Kikinde“ br. 8/16 i 12/16), člana 5. Odluke o utvrđivanju organa grada Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 6/16) i člana 19. Odluke o opštinskoj upravi („Službeni list opštine Kikinda“, broj 3/09, 14/11, 45/13 i 14/15), načelnik Gradske uprave grada Kikinde, donosi:

R E Š E NJ E
O POPUNJAVANJU RADNIH MESTA INTERNIM KONKURSOM
U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDA

Preuzmite tekst rešenja

Pojedinačno

 

IZMENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA
ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDA ZA 2017. GODINU

 


U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima

 

Preuzmite tekst javnog poziva
Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu stočarstva za 2017. godinu
Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu vlasništva nad infrastrukturom za 2017. godinu
Zaključak o skidanju useva na uzurpiranom poljoprivrednom zemljištu

 

Pojedinačno

JAVNI POZIV
za prijavu mladih nezaposlenih lica


Grad Kikinda, u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, i opštinom Novi Bečej, realizuje projekat pod nazivom “PARTNERSTVOM DO PROFESIONALNOG OSTVARENJA MLADIH”, finasiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Kroz kombinaciju teorijskih i praktičnih programa obuka, projekat teži da doprinese smanjenju dugoročne nezaposlenosti u regionu, putem razvijanja i implementacije mehanizama za podizanje kapaciteta i zapošljivosti mladih, odnosno povećanja usklađenosti znanja, veština i kompetencija nezaposlenih sa potrebama tržišta rada.

Projektom je predviđeno da 20 mladih nezaposlenih lica sa teritorije Grada Kikinde, koji se nalaze na evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, pohađa obuku iz oblasti moderne poljoprivrede i prehrambene industrije, u trajanju od deset dana. Nakon završenih teorijskih obuka, 10 njih će biti upućeno na tromesečnu radnu praksu kod odabranih mentorskih preduzeća. Radna praksa će biti finansirana od strane projekta u bruto iznosu od 24.000,00 dinara, a mlada nezaposlena lica će imati priliku da teorijski stečena znanja primene u praksi, dodatno unaprede svoje kompetencije i steknu stalno zaposlenje.

Ovim putem pozivamo sva zainteresovana nezaposlena lica, starosne dobi do 30 godina, sa teritorije Grada Kikinde da dostave svoje prijave za učešće na projektu. Prijave se podnose lično na adresu Trg srpskih dobrovoljaca 12 ( kancelarija 90 ) ili na adresu Nacionalne službe za zapošljavanje u Kikindi, ulica Dositejeva 24.
Takođe, prijave možete poslati i putem e-maila na adresu vesna.danic@nsz.gov.rs

Obrazac za prijavljivanje, možete preuzeti OVDE, u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje u Kikindi, kao i u Gradskoj kući, kancelarija 90.

Rok za prijavu je 15. Avgust 2016. godine.

Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na internet stranici: www.kikinda.org.rs ili putem e-maila zoran.ciculic@kikinda.org.rs
 

Pojedinačno

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDA ZA 2017. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 –dr. Zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinda ( u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv kojim obaveštava:
• obrazovne ustanove-škole, poljoprivredne stručne službe i socijalne ustanoveda da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
• visokoobrazovne ustanove-fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
• pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva,
da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kikinda za 2017. godinu, do 31. oktobra 2016. godine.

Potrebna dokumentacija:
1) Zahtev za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica;
2) Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice ( ne stariji od šest meseci);
3) Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog Javnog poziva u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokmentacije.
Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8,00 do 15,30 asova, u prostorijama Uslužnog centra Gradske uprave grada Kikinda, Ulica Trg srpskih dobrovoljaca, br.12, ili sa sajta: www.kikinda.org.rs.
Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2016. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.
Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici Gradske uprave grada Kikinda ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2017. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriji grada Kikinda za 2017. godinu, na adresu: Gradska uprava grada Kikinda, ul.Trg srpskih dobrovoljaca, br12. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.
Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je LJuban Sredić, telefon: 410-106, email: ljuban.sredic@kikinda.org.rs ili lično u prostorijama Gradske uprave grada Kikinda, Ulica Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, prvi sprat, kancelarija br. 77.
Ovaj javni poziv objaviti u nedeljnim lokalnim novinama „Kikindske“, internet stranici grada Kikinda i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA

Pojedinačno

 Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Kikinda raspisuje
K O N K U R S
„Moj eksterijer“


Konkurs je otvoren do dana 22. jul 2016. godine. Zainteresovani sugrađani svoje učešće mogu prijaviti u sledećim kategorijama:
- najlepša bašta
- najlepši balkon
- najlepši seoski park
- najlepše školsko dvorište

Potrebnu dokumentaciju dostaviti Pisarnici GU Kikinda sa naznakom:

Grad Kikinda
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Za konkurs „Moj eksterijer“
23300 Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12

Više informacija u vezi sa konkursom možete dobiti na telefon 0230/410-157

GRAD KIKINDA
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Pojedinačno

 Na osnovu člana 6. Odluke o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine grada Kikinda („Sl. list opštine Kikinda“, broj 28/09 i 10/10) i Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Kikinda u 2016. godini, Gradsko veće grada Kikinda,

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje projekata u oblasti:
Unapređenje i zaštita životne sredine u gradu Kikinda u 2016. godini

Preuzmite tekst javnog konkursa
Preuzmite obrazac prijave na javni konkurs

Pojedinačno

 

Dečiji hor "ČUPERAK" raspisuje

KONKURS
ZA UČEŠĆE NA 7. INTERNACIONALNOM FESTIVALU MUZIKE ZA DECU
"TA SE PESMA LJUBAV ZOVE"

Internacionalni festival muzike za decu ”Ta se pesma ljubav zove” je muzičko umetnička manifestacija takmičarskog karaktera, a pravo učešća imaju solisti uzrasta od 6 do 14 godina i autori muzičkih numera za decu sa prostora bivše SFRJ. Na konkurs se mogu prijaviti pesme za decu koje su ranije objavljivane, ali pri odabiru, prioritet će imati pesme koje su nastale nakon održavanja prošlogodišnjeg festivala (numere koje su komponovane i snimljene u periodu od 1. oktobra 2015. do 21. avgusta 2016. godine) i koje su tekstom, muzikom i aranžmanom prilagođene uzrastu dece od 6 do 14 godina.

Za detaljne informacije o potrebnoj konkursnoj dokumentaciji i uslovima učešća na Festivalu, poslati molbu na e-mail adresu: studio.cuperak@yahoo.com.

 

Pojedinačno

 Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/06 – prečišćen tekst, broj 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda na sednici od 01.03.2016. godine, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog raspodele sredstava po osnovu Konkursa za POSEBNE PROGRAME -programi / projekti sportskih klubova / udruženja / organizacija, koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta- za 2016 godinu.

2. Odobravaju se sredstva iz Fonda kulture i fizičke kulture opštine Kikinda za 2016 godinu, za POSEBNE PROGRAME -programi / projekti sportskih klubova / udruženja / organizacija, koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta- za 2016 godinu u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara, prema sledećem tabelarnom prikazu:

POSEBNI PROGRAMI -programi / projekti sportskih klubova / udruženja / organizacija, koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta- za 2016 godinu.

Preuzmite tabelu rezultata

Pojedinačno

 Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/06 – prečišćen tekst, broj 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda na sednici od 01.03.2016. godine, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Kikinda za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2016 godinu.
2. Odobravaju se sredstva iz budžeta opštine Kikinda za 2016 godinu – iz sredstava namenjenih za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME -Osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija- i za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME –plaćeni sportski trener, prema sledećim tabelarnim pregledima:

Preuzmite tabele rezultata

Pojedinačno

OPŠTINSKO VEĆE
raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2016. godinu za realizaciju projekata udruženja građana u oblasti razvoja i unapređenja poljoprivrede u opštini Kikinda

Preuzmite tekst konkursa
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rezultati konkursa

Pojedinačno

OPŠTINSKO VEĆE

raspisuje

JAVNI KONKURS
za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2016. godinu pri realizaciji projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za opštinu Kikinda

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rezultati konkursa

Pojedinačno

OPŠTINSKO VEĆE

raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture za 2016. godinu

Preuzmite tekst konkursa i prijavni formular
Rezultati konkursa

Pojedinačno

 OPŠTINSKO VEĆE
raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2016. godinu za realizaciju manifestacije Maturantska parada 2016. u opštini Kikinda

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

 Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/06 – prečišćen tekst, broj 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda na sednici od 28.01.2016. godine, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

Odobravaju se sredstva iz budžeta opštine Kikinda za 2016. godinu – iz sredstava namenjenih medijima, za realizaciju projekata podsticanja informativnih sadržaja.

Preuzmite tekst odluke

Pojedinačno

Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/06 – prečišćen tekst, broj 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda na sednici od 28.01.2016. godine, donelo je sledeći


Z A K LJ U Č A K

Odobravaju se sredstva iz budžeta opštine Kikinda za 2016. godinu – iz sredstava namenjenih udruženjima građana, za realizaciju projekata udruženja građana u oblasti kulture, koja će se usmeriti prema sledećem tabelarnom pregledu:

Preuzmite tekst odluke

Pojedinačno

Komisija za dodelu stipendija opštine Kikinda, koja je imenovana Rešenjem predsednika opštine Kikinda br. V-67-3/2015 na osnovu člana 23. stav 1. alineja 6. i člana 23v. Pravilnika o dodeli stipendija za mlade talente i učenike i studente slabijeg materijalnog stanja sa teritorije opštine Kikinda br. V-110-14/2008-prečišćen tekst i V-110-10/2016, po raspisanom konkursu br. V-61- 27/2016 koji je objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kikinda, dana 23.12.2015. godine, donela je dana 26.01.2016.

O D L U K U
o dodeli stipendija

Preuzmite tekst odluke

Pojedinačno

OPŠTINSKO VEĆE

raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Kikinda
za 2016 godinu za sufinansiranje

-POSEBNIH PROGRAMA-
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

OPŠTINSKO VEĆE

raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Kikinda
za 2016 godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-
(PLAĆENI SPORTSKI TRENER)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

 OPŠTINSKO VEĆE

raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Kikinda
za 2016 godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-
(OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2015. godinu.

Na javni konkurs mogu se prijaviti:
• operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10),
• proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm.
Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2016. godine.
Za prijavu na konkurs i detalje potrebno je posetiti sledeći link: http://www.eko.minpolj.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava/

Pojedinačno

 Opština Kikinda, Komisija za dodelu stipendija, na osnovu člana 23. stav 1. alineja 3. Pravilnika o dodeli stipendija za mlade talente i učenike i studente slabijeg materijalnog stanja sa teritorije opštine Kikinda (br V-110-14/2008 – prečišćen tekst i V-110-10/2015 ) raspisuje i objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA
SA TERITORIJE OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite tekst konkursa

Pojedinačno

 Na osnovu člana 17, 18. i 20. Zakona o javnom informisanju i medijima(„Sl.glasnik RS“, br. 83/14)

OPŠTINSKO VEĆE
raspisuje

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje projekata podsticanja informativnih sadržaja medija za 2016. godinu


Konkursom za sufinansiranje projekata podsticanja informativnih sadržaja medija odobravaju se sredstva za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u pisanim ili elektronskim javnim glasilima, koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji opštine Kikinda, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana.

Preuzmite tekst konkursa
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac prijave

Pojedinačno

OPŠTINSKO VEĆE 

raspisuje

JAVNI KONKURS
za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2016. godinu za realizaciju projekata udruženja građana u oblasti kulture u opštini Kikinda.

Preuzmite tekst konkursa
Preuzmite obrazac prijave
Preuzmite obrazac predloga projekta
Preuzmite predlog budžeta
Preuzmite izjavu
Preuzmite smernice

Pojedinačno

Konkurs pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

Preuzmite tekst konkursa

Pojedinačno

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09), člana 53 i 128 Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 12/12, 20/13, 69/14 i 27/15), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kikinda za 2015. godinu (br. III-04-10-1/15) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2015.godinu, na predlog Savteta za zapošljavanje opštine Kikinda

OPŠTINA KIKINDA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
dana 25.08.2015. godine

raspisuju
JAVNI POZIV
NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2015. GODINI

Preuzmite javni poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pojedinačno

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 11. stav 1. tačka 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), člana 9., 70. i 129. Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br.12/12, 20/13, 69/14 i 27/15), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kikinda za 2015. godinu (br. III-04-10-1/15) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2015.godinu, na predlog Savteta za zapošljavanje opštine Kikinda

OPŠTINA KIKINDA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
dana 25.08.2015. godine

Raspisuju
JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U CILJU STICANJA POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANJA I VEŠTINA U 2015. GODINI - 6 MESECI

Preuzmite konkurs
Preuzmite zahtev

Pojedinačno

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 11. stav 1. tačka 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), člana 9., 70. i 129. Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br.12/12, 20/13, 69/14 i 27/15), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kikinda za 2015. godinu (br. III-04-10-1/15) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2015. godinu na predlog Savteta za zapošljavanje opštine Kikinda


OPŠTINA KIKINDA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
dana 25.08.2015. godine

Raspisuju
JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U CILJU STICANJA USLOVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U 2015. GODINI - 12 MESECI

Preuzmite konkurs
Preuzmite zahtev

Pojedinačno

 Na osnovu člana 99 stav 1 . Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), i Rešenja o otuđenju iz javne svojine kat. parc.br. 9538/1, kat. parc.br. 9538/9 i kat. parc.br. 9538/29 k.o. Kikinda («Sl.list Opštine Kikinda», broj 10/2015 ), raspisuje

O G L A S
ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE kat. parc.br. 9538/1, kat. parc.br. 9538/9 i kat. parc.br. 9538/29 k.o. Kikinda
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka prikupljanja pisanih ponuda radi otuđenja iz javne svojine Opštine Kikinda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta upisanog u List nepokretnosti br.3899 k.o. Kikinda i to: parcela broj 9538/1 površine od 3ha 19a 82m2 , parcela broj 9538/9 površine od 1ha 59a 81m2 i parcela broj 9538/29 površine od 1ha 69a 97m2.
Postupak prikupljanja i otvaranja pisanih ponuda će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka otuđenja predmetnih parcela u javnoj svojini opštine Kikinda.

Početna cena zemljišta iz stava 1 Oglasa iznosi 408.598,40 evra, što obračunato u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan raspisivanja ovog Oglasa iznosi 49.271.696,00 dinara.

Parcele broj 9538/1, 9538/9 i 9538/29 se nalazi u delu grada čija namena je određena Planom detaljne regulacije sa delove blokova 41 i 43 u Kikindi (“Službeni list opštine Kikinda” br.17/2005 i 33/2013).
Građevinsko područje obuhvaćeno Planom obuhvata prostor u jugoistočnom delu građevinskog reona Kikinde, uz granicu građevinskog reona, tj. uz koridor železničke pruge. Bruto površina obuhvata Plana iznosi 19,57 ha.
U okviru radne zone izvršena je podela na podceline prema karakteristikama tehnološkog procesa i potencijalnom ekološkom opterećenju, položaju objekata na parceli, kao i mogućem korišćenju različitih vidova saobraćaja.

Parcela br. 9538/1 k.o. Kikinda nalazi se u I poodcelini koja obuhvata deo radne zone omeđen ulicama Nova 1, Nova 2, Nova 3 i Nova 4; P=3.2 ha.
Parcele broj 9538/9 i br. 9538/29 se nalaze u II podcelini koja obuhvata deo radne zone omeđen ulicama Nova 1, Nova 2, Nova 3 i Nova 4; P=3.3 ha.

Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi (dozvonjena namena objekata)
Podcelina I – U okviru podceline I dozvoljena namena objekata podrazumeva izgradnju proizvodno poslovnih objekata malih i srednjih preduzeća čija delatnost ne proizvodi buku, vibracije i zagađenja, tj. one vrste delatnosti koje prema nivou ekološkog opterećenja mogu biti locirane na rubnim delovima stambenih naselja. Prema uslovima dobijenim od Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, za svaki pojedinačni objekat mora se tražiti mišljenje nadležnog organa o potrebi izrade procene uticaja. S obzirom da se podcelina I nalazi najbliže stanovanju, u okviru ove podceline mogu biti locirana preduzeća za čiju delatnost (proizvodna ili neproizvodna) prema mišljenju nadležnog organa nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, a u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu.
Podcelina II – Mogu se graditi proizvodno poslovni objekti malih i srednjih preduzeća uz prethodno obezbeđenje dokaza i kriterijuma vezanih za zaštitu životne sredine a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o proceni uticaja.
Parcele br.9538/9 i br. 9538/29 otuđuju se radi izgradnje termotehničkog i termoenergetskog postrojenja, odnosno izgradnje objekata koji obezbeđuju energiju iz obnovljivih izvora energije (biomasa, solarna energija i dr.) čija izgradnja je dozvoljena u Podcelini II.
Najveći stepen zauzetosti na građevinskim parcelama u radnim zonama je do 70%. Ovim stepenom zauzetosti su obuhvaćeni objekat (objekti), interne saobraćajnice, platoi, parkinzi i ostale popločane površine. Zelenilo je procentualno zastupljeno na parceli sa min 30%. Koeficijenat izgrađenosti za proizvodno poslovne objekte na građevinskoj parceli je maksimum 1.00.
Naknada za otuđenje zemljišta se obračunava u evrima i ista se isplaćuje u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate u roku od trideset dana (30) dana od dana zaključenja Ugovora .

Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati onaj ponuđač (pravno ili fizičko lice) koji ostvari najveći broj bodova prema sledećim kriterijumima:
– zaposli minimalno 200 radnika u roku od dve godine od dana zaključenja Ugovora o otuđenju predmetnih parcela.......25 bodova,
– koji, kod termotehničkog odnosno termoenergetskog postrojenja, primenjuje tehnologiju minimalnog ukupnog kapaciteta koogeneracije 50 MW električne energije i 100 MW toplotne energije i koja ima minimum negativnog uticaja na životnu sredinu (prikaz minumum 3 reference sa radom više od pet godina).......25 bodova,
– cena po kojoj bi proizvođač isporučivao toplotnu energiju za JP “TOPLANA” Kikinda...........25 bodova,
– koji će izgraditi toplovodni priključak od koogenerativnog postrojenja do JP “TOPLANA” Kikinda i koji će biti spreman da izvrši ulaganja u toplovodnu mrežu JP “TOPLANA” Kikinda........10 bodova
– ponuđena cena zemljišta ....... 15 bodova.
Ponuđači su dužni da, zajedno sa ponudom, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 10% od početne cene predmetne nekretnine prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate , na račun Opštinske uprave Opštine Kikinda broj 840-2023740-41 naziv: podračun za licitacije.
Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja pisane ponude. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u cenu nekretnine. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.
Pisana ponuda pravnog lica mora obavezno da sadrži: naziv, sedište i broj telefona, ime ovlašćenog lica za zastupanje i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
Pisana ponuda fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični boj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Ponuđač je dužan da, u ponudi navede i vrstu delatnosti koju će obavljati u poslovnom objektu ili objektima koje će izgraditi na predmetnom zemljištu.
U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i sudski overeno.
Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

1. Adresa: Opština Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12.
2. Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini “Ponuda za otuđenje kat. parcela broj 9538/1, 9538/9 i 9538/29 k.o. Kikinda”

Na zadnjoj strani:
3. ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

Rok za podnošenje prijava je do 19,00 sati, dana 07.07.2015 godine.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Kikinda, ili budu poslate preporučeno poštom, do navedenog roka.
Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Otvaranje ponuda se sprovodi bez obzira na broj podnetih ponuda.
Zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u Plan detaljne regulacije sa delove blokova 41 i 43 u Kikindi (“Službeni list opštine Kikinda” br.17/2005 i 33/2013) svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 12,00 časova.

Kontakt osobe: Tamara Škoro, tel. 0230/ 410-196 i Biljana Felbab tel. 0230/ 410-124 .

Postupak javnog otvaranja ponuda će se održati dana 08.07.2015 godine u 11,00 časova u zgradi Opštine Kikinda, sala broj 12.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “DANAS” nedeljnom lokalnom listu „Kikindske novine“, na oglasnoj tabli Opštine Kikinda i internet stranici opštine Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu “DANAS”.PREDSEDNIK OPŠTINE
Pavle Markov

Pojedinačno

 Na osnovu člana 99 stav 1 . Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), i Rešenja o otuđenju iz javne svojine kat. parc.br. 9538/20 k.o. Kikinda («Sl.list Opštine Kikinda», broj 14/20 ), predsednik Opštine, raspisuje

O G L A S
ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE PARC.BR. 9538/20 K.O. KIKINDA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka prikupljanja pisanih ponuda radi otuđenja iz javne svojine Opštine Kikinda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta upisanog u List nepokretnosti br.3899 k.o. Kikinda kat. parcela broj 9538/20 površine od 4ha 08a 64m2.
Postupak prikupljanja pisanih ponuda će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Kikinda.

Početna cena zemljišta iz stava 1 Oglasa iznosi 245.184,00 evra, što obračunato u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan raspisivanja ovog Oglasa iznosi 29.552.983,73 dinara.

Parcela broj 9538/20 se nalazi u delu grada čija namena je određena Planom detaljne regulacije sa delove blokova 41 i 43 u Kikindi (“Službeni list opštine Kikinda” br.17/2005 i 33/2013).
Građevinsko područje obuhvaćeno Planom obuhvata prostor u jugoistočnom delu građevinskog reona Kikinde, uz granicu građevinskog reona, tj. uz koridor železničke pruge. Bruto površina obuhvata Plana iznosi 19,57 ha.
Parcela broj 9538/20 se nalazi u III podcelini koja obuhvata deo radne zone omeđen ulicama Nova 4, Nova 5, Nova 6 i Nova 7; P=4.09 ha,

Pravila građenja u radnoj zoni
3.1.1. Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi (Dozvoljena namena objekata)
Podcelina III - Ovaj deo radne zone namenjen, između ostalog, izgradnji proizvodno poslovnih objekata (proizvodne i neproizvodne delatnosti) i industrijskih objekata u skladu sa uslovima utvrđenim Planom detaljne regulacije za delove blokova 41 i 43 u Kikindi.
Kompleks mora biti opremljen neophodnom saobraćajnom, vodnom, energetskom i elektronskom komunikacionom infrastrukturom;
3.1.4. Najveći dozvoljeni stepen zauzetosti i stepen izgrađenosti građevinske parcele

Najveći stepen zauzetosti na građevinskim parcelama u radnim zonama je do 70%. Ovim stepenom zauzetosti su obuhvaćeni objekat (objekti), interne saobraćajnice, platoi, parkinzi i ostale popločane površine. Zelenilo je procentualno zastupljeno na parceli sa min 30%. Koeficijenat izgrađenosti za proizvodno poslovne objekte na građevinskoj parceli je maksimum 1.00.“
Naknada za otuđenje zemljišta se obračunava u evrima i ista se isplaćuje u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate u roku od trideset dana (30) od dana zaključenja Ugovora .

Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati onaj ponuđač (pravno ili fizičko lice) koji ostvari najveći broj bodova prema sledećim kriterijumima:
– koji ponudi zapošljavanje minimalno 55 radnika nakon započinjanja proizvodne delatnosti.......do 25 bodova,
– koji ponudi najveću vrednost ulaganja u opremu za obavljanje proizvodne delatnosti (minimalna vrednost ulaganja u opremu iznosi 3.000.000,00 evra )......do 25 bodova,
– koji ponudi proširenje kapaciteta na predmetnoj lokaciji u najkraćem periodu u cilju maksimalnog iskorišćavanja iste i zapošljavanja većeg broja radnika ...........do 20 bodova,
– koji ponudi izgradnju proizvodnog pogona i započinjanje proizvodnje u najdaljem roku od devet meseci od izdavanja građevinske dozvole ili najviše dvanaest meseci od prenosa prava svojine na predmetnom zemljištu ........do 20 bodova
– koji ponudi najvišu cenu zemljišta .......do 10 bodova.

Ponuđači su dužni da, zajedno sa pismenom ponudom, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 20% od početne cene predmetne nekretnine prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate , na račun Opštinske uprave Opštine Kikinda broj 840-2023740-41 naziv: podračun za licitacije.
Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u cenu zemljišta. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.
Pisana ponuda pravnog lica mora obavezno da sadrži: naziv, sedište i broj telefona, ime ovlašćenog lica za zastupanje i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
Pisana ponuda fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični boj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Ponuđač je dužan da, u ponudi navede i vrstu delatnosti koju će obavljati u poslovnom objektu.
U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i sudski overeno.
Ponuda na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

1. Adresa: Opština Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12.
2. Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini, sa naznakom: “Ponuda za otuđenje parcele broj 9538/20 k.o. Kikinda”
Na zadnjoj strani:
3. ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Rok za podnošenje ponuda je do 19,00 sati, dana 03.07.2015 godne.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Kikinda, ili budu poslate preporučeno poštom, do navedenog roka.
Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Otvaranje ponuda se sprovodi bez obzira na broj podnetih ponuda.

Zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u Plan detaljne regulacije sa delove blokova 41 i 43 u Kikindi (“Službeni list opštine Kikinda” br.17/2005 i 33/2013) svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 12,00 časova.
Kontakt osobe: Tamara Škoro, tel. 0230/ 410-196 i Biljana Felbab tel. 0230/ 410-124 .
Postupak javnog otvaranja ponuda će se održati dana 07.07.2015 godine u 11,00 časova u zgradi Opštine Kikinda, sala broj 12.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “DANAS” nedeljnom lokalnom listu „Kikindske novine“, na oglasnoj tabli Opštine Kikinda i internet stranici opštine Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu “DANAS”.


PREDSEDNIK OPŠTINE
Pavle Markov

Pojedinačno

 Na osnovu člana 29. stav 1. i stav 4. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o otuđenju iz javne svojine katastarske parcele broj 2662 k.o. Mokrin (“ Službeni list opštine Kikinda “ , broj 14/2015) i člana 94. Statuta opštine Kikinda (“ Službeni list opštine Kikinda “ , broj 04/2006-prečišćeni tekst, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009 , 18/2009,7/2010 i 39/2012 ), predsednik opštine Kikinda, raspisuje

OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
OPŠTINE KIKINDA OBJEKTA I ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2662 K.O. MOKRIN

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem, uknjižena porodična stambena zgrada, površine 129 m2, koja je u ruševnom stanju i zemljište pod zgradom i objektom, površine 129 m2 i zemljište uz zgradu i drugi objekat, površine 367 m2, upisani u List nepokretnosti broj 750 k.o. Mokrin, na kat. parcela broj 2662, površine od 496 m2.
Postupak javne licitacije će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Kikinda.
Tržišna vrednost nekretnine iznosi 1041,60 evra, što obračunato prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan pisanja ovog Oglasa iznosi 125.384,68 dinara .
Licitacioni korak iznosi 500,00 dinara.
Gore navedena tržišna vrednost nekretnine predstavlja početnu cenu kod javnog nadmetanja.
Naknada za otuđenje nekretnine se obračunava u evrima i ista se isplaćuje dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate u roku od trideset dana (30) od dana zaključenja Ugovora.
Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati pravno ili fizičko lice koje na javnom nadmetanju ponudi najvišu cenu za kupovinu nepokretnosti.
Objekat iz ovog oglasa otuđuje se u viđenom stanju i sticalac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.
Objekat i zemljište na katastarskoj parceli broj 2662 k.o. Mokrin otuđuju se iz javne svojine isključivo radi privođenja planiranoj nameni predviđenoj Planom generalne regulacije naselja Mokrin (,,Sl. List opštine Kikinda“, broj 23/2014 i 24/2014).
Predmetna parcela se nalazi u bloku 29 prema blokovskoj podelu na osnovu Plana generalne regulacije naselja Mokrin („Sl. list opštine Kikinda“, br. 23/2014 i 24/2014). Namenjeni su porodičnom stanovanju.
U zoni stanovanja dozvoljena je izgradnja poslovnih objekata - zanatskih radionica koje nemaju velike prostorne zahteve kao i koje bukom i izduvnim gasovima ne opterećuju okolinu.
Ponuđači su dužni da, zajedno sa prijavom za javno nadmetanje, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 10% od početne cene predmetne nekretnine prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun Opštinske uprave opštine Kikinda broj 840-2023740-41, naziv: podračun za licitacije.
Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja javnog nadmetanja.Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u cenu nekretnine.U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.
Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Fizičko lice uz prijavu prilaže fotokopiju lične karte.
U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i sudski overeno.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:
1. Adresa:Opština Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Kikinda
Podaci o predmetnoj nekretnini
Na zadnjoj strani
2.ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.
Rok za podnošenje prijava je do 15,30 sati, dana 03.07.2015 godine.
Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Kikinda do navedenog roka.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.
Zainterovana lica mogu da izvrše uvid u predmetni objekat u dogovoru sa radnicima nadležnog Sekretarijata.
Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 06.07.2015. godine u 11,00 časova u zgradi opštine Kikinda, kancelarija broj 64.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu ,,DANAS” i nedeljnom lokalnom listu ,,Nove kikindske novine“, na oglasnoj tabli opštine Kikinda i internet stranici opštine Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,DANAS” .

PREDSEDNIK OPŠTINE
Pavle Markov

Pojedinačno

Opština Kikinda i Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisuju

Konkurs za dodelu kratkoročnih revolving kredita za poljoprivredu

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava poljoprivrednim gagazdinstvima namenjenih finansiranju obrtnih sredstava radi obezbeđenja kontinuiteta poljoprivredne aktivnosti i prevazilaženju nedostataka potrebnih finansijskih sredstava uslovljenog sezonskim karakterom poljoprivredne delatnosti a u cilju podsticanja zapošljavanja.

Preuzmite tekst konkursa

Pojedinačno

Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o otuđenju iz javne svojine objekta i zemljišta parc.br. 4569 («Sl.list Opštine Kikinda», broj 26/2014) i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ), predsednik Opštine, raspisuje

O G L A S
ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KIKINDA OBJEKATA I ZEMLJIŠTA

na  parc.br. 4569 k.o. Kikinda

Preuzmite tekst javnog poziva

Pojedinačno

Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o otuđenju iz javne svojine objekta i zemljišta na parc.br. 2228 k.o. Kikinda u ulici Ulici kralja Petra I br. 166 («Sl.list Opštine Kikinda», broj 26/2014), Zaključka Opštinskog veća br.II-06-9/2015 od 10.03.2015 godine i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ), predsednik Opštine, raspisuje

O G L A S
ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KIKINDA OBJEKATA I ZEMLJIŠTA
na parc.br. 2228 k.o. Kikinda u ulici Ulici kralja Petra I br. 166

 

Preuzmite tekst javnog poziva

Pojedinačno

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KIKINDA

Raspisuje

Javni konkurs

Za dodelu sredstava za finansiranje programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike, politike ruralnog razvoja opštine Kikinda (na osnovu zakona o podsticajima u poljoprivredu i ruralnom razvoju čl. 13).

Preuzmite tekst javnog poziva

Pojedinačno

Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o otuđenju garaža iz javne opštine Kikinde («Sl.list Opštine Kikinda», broj 23/2014) i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ), predsednik Opštine, raspisuje

O G L A S
ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE GARAŽA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite tekst javnog poziva

Pojedinačno